Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger"

Transkript

1 Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Partner Jacob Sand Advokat Ditte Grundtvig Larsen

2 Disposition Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Hvem er omfattet af forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, og hvordan er de beskyttet? Arbejdsgivers tilpasningspligt i forhold til handicappede medarbejdere Tilpasningspligtens betydning for anvendelsen af 120-dages-reglen i funktionærloven Indhentning af helbredsoplysninger

3 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling

4 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Baggrunden for forskelsbehandlingsloven Forskelsbehandlingsloven blev vedtaget i 1996 med henblik på Danmarks overholdelse af: ILO-Konvention nr. 111 om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv FN s konvention om racediskrimination Efterfølgende tilføjet handicap som beskyttelseskriterie ved implementeringen af: Det etniske ligebehandlingsdirektiv, nr. 2000/43/EF Beskæftigelsesdirektivet, 2000/78/EF

5 01. Diskrimination Grundlæggende -om status forbuddet mod forskelsbehandling Forbuddet mod forskelsbehandling De forbudte handlinger, jf. forskelsbehandlingslovens 2, stk. 1 En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn-og arbejdsvilkår De beskyttede persongrupper, jf. forskelsbehandlingslovens 1, stk. 1 Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandlingpå grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse Forbud mod forskelsbehandling helt eller delvist begrundet i handicap m.v.

6 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Direkte forskelsbehandling Åbenbar diskrimination er direkte forskelsbehandling Forskelsbehandlingslovens 1, stk. 2: Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Sammenligningen kan ske med en anden person eller en hypotetisk person

7 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Indirekte forskelsbehandling (1) Forskelsbehandlingslovens 1, stk. 3: Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap ringere end andre personer, medmindreden pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige, jf. dog 2 a Ved vurderingen er arbejdsgiverens motiv irrelevant Modsat direkte diskrimination kan indirekte diskriminationefter omstændighederne retfærdiggøres

8 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Indirekte forskelsbehandling (2) Undtagelserne til forbuddet mod indirekte forskelsbehandling Sagligheds- og proportionalitetsprincippet Eks: Vi søger en telefonsælger. Personen skal kunne tale flydende dansk Eks. Vi søger en rengøringsassistent som kan tale og skrive dansk flydende Foranstaltninger vedrørende handicappede, som er en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren Forskelsbehandlingslovens 9, stk. 4 giver mulighed for positiv særbehandling af handicappede: Loven er ikke til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere og personer med handicap

9 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Den delte bevisbyrde Forskelsbehandlingslovens 7 a: Hvis en person, der anser sig for krænket, jf. 2-4, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket Formålet hermed er at flytte bevisbyrden fra den svagere part for lettere at kunne holde en arbejdsgiver ansvarlig for forskelsbehandling Hvilke faktiske omstændigheder der kræves fastlægges af domstolene

10 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Konsekvenser ved overtrædelse af forskelsbehandlingsloven (1) Ugyldighed, jf. forskelsbehandlingslovens 5 a: Bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster og i virksomheders interne reglementer m.v., som er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i 2-5, er ugyldige. Straf i form af bøde kan idømmes for annoncering i strid med forskelsbehandlingsloven, jf. forskelsbehandlingslovens 8, jf. 5 Overtrædelser af forskelsbehandlingsloven kan behandles af ligebehandlingsnævnet jf. forskelsbehandlingslovens 8 a Billigere end domstolsbehandling Afgørelser kan efterfølgende indbringes for domstolene

11 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Konsekvenser ved overtrædelse af forskelsbehandlingsloven (2) Godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1 og 2 Godtgørelsesniveauet ved afskedigelse afhænger af ansættelsens varighed baseret på retspraksis: 6 måneders løn 9 måneders løn 12 måneders løn Lønmodtagere som har fået lavere løn end andre i strid med forskelsbehandlingsloven har krav på forskellen, jf. forskelsbehandlingslovens 2, stk. 3

12 01. Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Godtgørelse i praksis advokatsekretæren med ADHD (U H) En advokat havde bortvist en advokatsekretær, A, efter fire dages ansættelse, med den begrundelse at A havde diagnosen ADHD og ikke havde oplyst herom ved ansættelsen. Dette var i strid med forskelsbehandlingsloven, da A var handicappet Højesteret udtalte: Ved fastsættelsen af godtgørelsen bør der tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, og at der ikke i den pågældende sag var grundlag for at fravige dette udgangspunkt i op-eller nedadgående retning Godtgørelsen blev derfor uanset at der var tale om en tidsbegrænset ansættelse fastsat til DKK svarende til 6 måneders løn

13 02. Beskyttelsen af handicappede

14 02. Beskyttelsen af handicappede Handicapbegrebet handicapkonventionen FN s handicapkonvention som Danmark har tiltrådt: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Danmark har ratificeret den 23. august 2009 EU har ratificeret de 22. januar 2011

15 02. Beskyttelsen af handicappede EU-Domstolens definition af handicap (1) EU-Domstolens handicapbegreb, jf. Ring og Werge-sagen (C-335/11 og C-337/11) : Begrebet»handicap«[ ] skal fortolkes således, at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsningsom følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb [præmis 91(1)]

16 02. Beskyttelsen af handicappede EU-Domstolens definition af handicap (2) Det bemærkes i denne henseende, at begrebet»handicap«, således som det følger af denne doms præmis 38, skal forstås således, at det omfatter en gene for udøvelsen af en erhvervsmæssig aktivitet, og ikke, som anført af DAB og af Pro Display, således, at det er umuligt at udøve en sådan aktivitet. Helbredstilstanden for en handicappet person, som er i stand til at arbejde, om end kun på deltid, kan derfor henhøre under begrebet»handicap«. En fortolkning som den af DAB og Pro Display foreslåede ville i øvrigt være uforenelig med målet med direktiv 2000/78, som bl.a. er, at en handicappet person kan få adgang til beskæftigelse eller til at udøve den. [præmis 44]

17 Forskelsbehandling Beskyttelsen af handicappede EU-Domstolens definition af handicap (3) Omfatter en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skade, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre Både reelle hindringer ved arbejdets udførelse og gener herved indgår i handicapvurderingen Helbredelig og uhelbredelig sygdom kan udgøre et handicap Begrænsningen skal være langvarig Årsagen til handicappet må ikke inddrages En langvarig funktionsnedsættelse, som alene eller i det væsentlige medfører, at den pågældende ikke er i stand til at arbejde fuld tid, skal anses som et handicap Vurderingen af handicap skal ske uden at tage højde for medarbejderens arbejdsevne med relevante tilpasningsforpligtigelser Konklusion: Meget bredt handicap-begreb

18 02. Beskyttelsen af handicappede Højesteret om handicap og bevisbyrde Werge-sagen (U H) Højesterets afgørelse i Werge sagen af 23. juni 2015 (sag 25/2014) Højesteret finder, at arbejdstageren, A, harbevisbyrdenfor, at hun led af en sygdom, der havde medført et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand Overvejelse er det farligt for arbejdsgiveren at spørge?

19 02. Beskyttelsen af handicappede Beskyttelsen af ikke-handicappede Udover de der falder indenfor handicapbegrebet, skal arbejdsgivere endvidere tage højde for: Pårørende til handicappede, jf. Coleman (C-303/06) og Vestre Landsret (U V) Personer som arbejdsgiveren opfattersom handicappede, jf. Retten i Koldings afgørelse i Kaltoft-sagen

20 02. Beskyttelsen af handicappede Beskyttelsen af pårørende til handicappede i Danmark U V Medarbejder var ansat som kontorassistent i en produktionsvirksomhed Efter ca. 1 års ansættelse konstateredes det, at hendes søn var alvorligt handicappet Medarbejderen betroede sig til chefen og sygemeldte sig. Næste dag modtog hun en ubegrundet opsigelse med posten Virksomheden begrundede efterfølgende opsigelsen med omsætningsnedgang Retten fandt, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling, og at virksomheden ikke efterfølgende havde løftet den omvendte bevisbyrde. Retten lagde her vægt på: Nær tidsmæssig sammenhæng mellem meddelelsen om den handicappede søn og opsigelsen Virksomheden havde ikke foretaget nogle samlede initiativer i anledning af omsætningsnedgangen, og opsigelsen var herudover uden begrundelse Godtgørelse på DKK svarende til ca. 9 måneders løn

21 02. Beskyttelsen af af pårørende handicappede Konklusion om beskyttelse af pårørende Effektiv beskyttelse af pårørende i hvert fald ved direkte diskrimination Østre Landsret har i deres dom af 26. februar 2015 åbnet op for, at der også kan være beskyttelse ved indirekte diskrimination Pårørendes beskyttelse ved indirekte diskrimination er mere usikker Coleman-sagen behandlede kun spørgsmålet om direkte diskrimination, da det var det EU- Domstolen blev spurgt om Arbejdsgivers tilpasningspligt som behandles i det følgende gælder som udgangspunkt kun for de handicappede og ikke deres pårørende

22 02. Beskyttelsen af handicappede Karsten Kaltoft-sagen faktum Et medlem af FOA, Karsten Kaltoft, var ansat som dagplejer i Billund Kommune Karsten Kaltoft havde gennem hele sin ganske lange ansættelse været svært overvægtig (160+ kg), BMI på min. 54 Efter en familieorlov havde Karsten Kaltofttaget på efter et vægttab. Den øverste dagplejeleder påtalte hans vægt 3 gange inden for 9 måneder; i marts, juni og oktober 2010 og opfordrede ham til at dyrke fitness, da hans vægt var en udfordring Primo november vendte lederen tilbage for at meddele, at Karsten Kaltoft som den eneste ud af 135 dagplejere skulle afskediges. Den umiddelbare leder havde indstillet en anden til afsked Karsten Kaltoftspurgte, om han var indstillet til afsked på grund af fedme og fik svaret: Du fik en udfordring du ikke tog imod Sagen blev herefter anlagt ved Retten i Kolding. Parterne var dog uenige om, hvorvidt fedme kunne været et handicap, hvorfor sagen blev forelagt EU-Domstolen

23 02. Beskyttelsen af handicappede EU-domstolens dom i Kaltoft-sagen (C-354/13) (2) Præjudicielt spørgsmål: Kan fedme være et handicap? EU-Domstolen: Det bemærkes, at fedme ikke i sig selv udgør et»handicap«som omhandlet i direktiv 2000/78, idet fedme efter sin art ikke nødvendigvis medfører, at der foreligger en begrænsning som den, der er omhandlet i denne doms præmis 53. [præmis 58] Hvis den berørte arbejdstagers fedmederimod under givne omstændigheder medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og hvis denne begrænsning er af lang varighed, kanen sådan tilstand henhøre under begrebet»handicap«som omhandlet i direktiv 2000/78 (jf. i denne retning dom HK Danmark, EU:C:2013:222, præmis 41). [præmis 59]

24 02. Beskyttelsen af handicappede Retten i Koldings afgørelse af 31. marts 2016 i Kaltoft-sagen På baggrund af EU-Domstolens afgørelse skulle Retten i Kolding beslutte, om afskedigelsen af Karsten Kaltoft var i strid med forskelsbehandlingsloven Retten fandt ikke, at Karsten Kaltoft kunne anses som handicappet på tidspunktet for Billund Kommunes afskedigelse af ham: De efter Karsten Kaltofts forklaring beskreven gener, herunder begrænsning i hans bevægelighed i forhold til udøvelsen af hans erhvervsmæssige aktivitet, finder retten, ikke har en sådan karakter, at disse hindrede ham i, at udføre sit arbejdesom dagplejer. Retten har herved tillige lagt vægt på arbejdets art Retten tog derfor ikke stilling til begrundelsen for afskedigelsen Retten afviste også at forholde sig til om der gælder et generelt dansk diskriminationsforbud

25 02. Beskyttelsen af handicappede Retten i Koldings afgørelse af 31. marts 2016 i Kaltoft-sagen Modsat Generaladvokaten og EU-Domstolen, udtalte Retten i Kolding sig om beskyttelsen af personer der opfattes som handicappede; Det er ikke udelukket, at en arbejdstager kan være beskyttet efter forskelsbehandlingsloven, selvom arbejdstageren efter de faktiske omstændigheder ikke er omfattet af den beskyttede personkreds i et tilfælde, hvor arbejdsgiveren efter en sædvanlig og konkret bevisbedømmelse opfatter arbejdstageren som omfattet af personkredsen. I den konkrete sag fandt Retten dog ikke, at medarbejderne som forestod afskedigelsen havde opfattet Karsten Kaltoft som handicappet Generaladvokat Jääskinen havde tidligere afvist at tage stilling til spørgsmålet: Efter min opfattelse er det ikke nødvendigt at tage stilling til dette vanskelige retsspørgsmål inden for rammerne af den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse. Dette skyldes den omstændighed, at det er ubestridt, at den ansatte er fed.

26 02. Beskyttelsen af handicappede Har Kaltoft-sagen overhovedet haft en betydning? Stor fokus på uretmæssigheden af diskrimination af overvægtige i Danmark og det øvrige EU Ændret opfattelse af fedme fra en småskavank, der kan begrunde en opsigelse til et handicap Arbejdsgivere skal nu tage højde for medarbejderes svære fedme i forhold til deres tilpasningsforpligtigelse og i forbindelse med begrundelse af en eventuel opsigelse Retten i Koldings udtalelse om, at folk der opfattes som handicappede er beskyttet, kan få en markant indflydelse på senere retspraksis

27 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger

28 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Hensigtsmæssige foranstaltninger Forskelsbehandlingslovens 2a: Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde. Lettes denne byrde i tilstrækkeligt omfang gennem offentlige foranstaltninger, anses byrden ikke for at være uforholdsmæssig stor.

29 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Hvilke foranstaltninger har medarbejderen krav på Begrebet foranstaltninger? Ingen hjælp i dansk ret til definitionen Beskæftigelsesdirektivets præambel, nr. 20: Der bør vedtages passende, dvs. effektive og praktiske foranstaltninger med henblik på at tilpasse arbejdspladsen til en handicappet, f.eks. ved at indrette lokaler eller tilpasse udstyr, arbejdsmønstre, opgavefordeling, samt adgang til uddannelse og instruktion. Men beskyttelsen ophører, hvisden pågældende på trods af foranstaltningerne ikke længere er kompetent, egnet og disponibel Arbejdsgiveren skal altså ikke hænge på personer, der under ingen omstændigheder kan udføre det job, de er ansat til

30 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Mulige foranstaltninger Overordnet: Tag en drøftelse med medarbejderen og lyt til vedkommendes forslag, som eksempelvis kunne være: Overgang til deltid eller fleksjob OBS: sag om krav herpå anket til Højesteret (H ) Ønske om omplacering, herunder tilbud om relevant efteruddannelse Ændret indretning af arbejdspladsens lokaler eller tilpasning af udstyr og værktøj Justering arbejdsmønstre og opgavefordeling Ønske om tilknytning af mentor eller en personlig hjælper Afgørende: Vil foranstaltningen kunne afhjælpe og kan den anses som urimelig byrdefuld for arbejdsgiveren bemærk her, at offentlige tilskud m.v. reducerer arbejdsgivers byrde

31 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Krav på deltid Vestre Landsret dom af 14. september 2015 (B ) Medarbejder blev ansat som sekretær ved et sundhedscenter i 2007 Hun blev opsagt den 4. juni 2013 på grund af øgede gener med hendes kronisk nedsatte nyrefunktion Medarbejderen havde ønsket deltid Arbejdsgiveren mente dog, at stillingen krævede en medarbejder som kunne arbejde fuldtid Vestre Landsret og Byretten fandt, at det ville være en uforholdsmæssigstorbyrde, at pålægge arbejdsgiveren, at medarbejderen skulle arbejde på deltid medarbejderen ville med andre ord ikke være disponibel Handicappede medarbejdere har altså hidtil ikke haft et ubetinget krav på at gå på deltid Bemærk den til Højesteret ankede sag H

32 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Tilpasning ikke mulig Limo Labels (U V)(1) H blev den 1. marts 1998 ansat som trykker hos LimoLabels A/S Efter en blodprop i hjernen overgik han til fleksjob med 20-timers arbejdsuge pr. 1. august 2007 Den 10. december 2009 blev H opsagt med følgende begrundelse: Opsigelsen skyldes, at virksomheden som følge af nedgang i ordremængden, på den type maskine/opgaver som du hidtil har haft mulighed for at løse, er nødt til at rationalisere. Der er dog en jobmulighed på en anden type maskine, som netop er blevet flyttet fra Næstved til Randers. Vi håbede i den forbindelse at vi ville være i stand til sammen at»omskole«dig til at kunne varetage disse nye opgaver. Du har desværre efter få dages prøvetid på disse nye maskiner meldt virksomheden, at du ikke føler dig i stand til at varetage disse opgaver og med øjeblikkelig virkning ønsker at stoppe med»omskolingsprocessen«.det respekterer vi naturligvis, men må samtidig beklage at vi således ikke længere kan se en mulighed for et fortsat samarbejde og derfor er nødsaget til at afskedige dig

33 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Tilpasning ikke mulig Limo Labels (U V)(2) Opsigelsen blev suspenderet i en periode, hvor HK og Kommunens jobcenter forsøgte at tilpasse de ændrede opgaver til H s handicap, men det lykkedes ikke at få forbedret H s produktionsmål, hvorfor han blev endeligt afskediget med fratrædelse den 27. august 2010 Vestre Landsret fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, samt at H ikke havde bevist, at LimoLabels A/S havde handlet i strid med ligebehandlingsprincippet, idet det [efter]det oplyste om H's produktion over for andre medarbejderes produktion på sammenlignelige ordrer og maskiner og de økonomiske konsekvenser heraf er der ikke grundlag for at statuere, at de ønskede produktionsmål ikke var sagligt begrundet. HK har ifølge protokollat af 27. oktober 2010 erklæret sig enig i, at LimoLabels A/S har afholdt møder samt undersøgt og gennemført de nødvendige foranstaltninger med henblik på at afklare mulighederne for, at H kunne arbejde på en anden maskine. H har selv forklaret, at han ikke mener, at han kunne hjælpes yderligere. Endvidere har D, Randers Kommunes Jobcenter, forklaret, at LimoLabels A/S efter hans opfattelse har gjort, hvad man kunne for at beholde H i fleksjob

34 03. Hensigtsmæssige Top tre-nyheder foranstaltninger 120-dages-reglen Ring og Werge-sagen (C-335/11 og C-337/11)(1) EU-Domstolen afsagde den 11. april 2013 dom i de forenede sager C-335/11 (Ring) og C-337/11 (Skouboe Werge) Det er ikke tilladt at forskelsbehandle medarbejdere på baggrund af handicap Arbejdsgiver er forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger, som kan hjælpe personer med handicap med at få adgang til eller bevare deres job Den samlede sag vedrørte: Afgrænsning af handicapbegrebet Tilpasningsforpligtigelsen Anvendelsen af 120-dages-reglen

35 Forskelsbehandling Hensigtsmæssige foranstaltninger 120-dages reglen Ring og Werge-sagen (C-335/11 og C-337/11)(2) Jette Ring var sygemeldt grundet konstante lænderygsmerter, der ikke kunne behandles,og blev afskediget med forkortet varsel, jf. 120-dages reglen i funktionærlovens 5, stk. 2 Arbejdsgiveren havde ikke iværksat afhjælpende foranstaltninger, der kunne sikre Jette Rings tilknytning herunder ved opstilling af hæve/sænkeborde Lone Skouboe Werge var sygemeldt grundet en piskesmældsskadesom følge af en trafikulykke og blev afskediget med forkortet varsel, jf. funktionærlovens 5, stk. 2. Begge kvinder var fortsat i stand til at arbejde på nedsat tid HK anlagde sag med påstand om: at de begge er handicappede, og at arbejdsgiverne derfor var forpligtede til at tilbyde dem nedsat tid i medfør af tilpasningsforpligtigelsen (forskelsbehandlingslovens 2a) at 120-dages reglen ikke finder anvendelse, da sygefraværet var begrundet i handicap

36 03. Hensigtsmæssige Top tre-nyheder foranstaltninger EU-Domstolen om 120-dages reglen Ring og Werge-sagen (C-335/11 og C-337/11)(3) EU-Domstolen Anvendelse af 120-dages reglen eri strid med forbuddet mod forskelsbehandling, hvis sygefraværet skyldes arbejdsgiverens manglende opfyldelse af sin tilpasningsforpligtigelse Ikke direkte forskelsbehandling at anvende af 120-dages-reglen, når fraværet skyldes medarbejderens handicap Kan være indirekte forskelsbehandling, da en handicappet medarbejder er udsat for en højere risiko for at kumulere sygedage, og dermed blive afskediget med forkortet varsel Højesteret skulle herefter afgøre om 120-dages-reglen forfulgte et legitimt mål og ikke gik længere end nødvendigt for at nå dette mål

37 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Ring-sagen Sø- og Handelsrettens dom af 31. januar 2014 (U S) Arbejdsgiveren havde været bekendt med Rings handicap Arbejdsgiveren havde dog ikke lavet tilpasningsforanstaltninger i forhold til arbejdspladsens indretning med hæve-/sænkeborde og eventuel flekstid som Ring havde anmodet om Arbejdsgiveren havde heller ikke godtgjort, at disse tiltag var en uforholdsmæssig byrde Da dele af Rings fravær skyldtes den manglende tilpasning var der tale om direkte diskrimination Arbejdsgiveren kunne derfor ikke opsige med forkortet opsigelsesvarsel efter 120-dages reglen i Funktionærlovens 5, stk. 2, da fraværet skyldtes arbejdsgiverens manglende iagttagelse af sin tilpasningsforpligtigelse, jf. forskelsbehandlingslovens 2 a Ring fik 12 måneders løn i godtgørelse (9 års anciennitet)

38 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Højesteret om handicap og bevisbyrde Werge-sagen (U H)(1) Handicapbegrebet fastlagt i overensstemmelse med EU-domstolen Højesteret pålagde dog arbejdstageren bevisbyrden for, at hun led af en sygdom, der havde medført et handicap Werge havde været udsat for trafikulykke med piskesmældslæsion til følge i december Højesteret fandt, at hun først led af et handicap, da den langvarige følge heraf blev fastslået ved lægeerklæring af 4. april 2005 Højesteret fastslog herefter, at tilpasningsforpligtigelsenførst kunne være tilsidesat fra tidspunktet, hvor arbejdsgiveren vidste, at Werge led af et handicap Arbejdsgiveren vidste ikke og burde ikke have vidst, at Werge var handicappet, og arbejdsgiveren havde derfor ikke tilsidesat sin forpligtelse til at foretage tilpasninger

39 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Højesteret om 120-dages reglen Werge-sagen (U H)(2) Højesteret fandt endvidere, at 120-dages reglen i funktionærlovens 5, stk. 2 ikke var i strid med beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap Afgørende at tilpasningspligten ikke var trådt i kraft (forudsat at dette kunne have mindsket fraværet) Konklusion: Vær opmærksom på om medarbejderen har videregivet oplysninger om handicap til arbejdsgiveren

40 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger 120-dages reglen medarbejderen med leddegigt (H )(1) Sagens omstændigheder Medarbejderen A var ansat som afdelingsleder i et supermarked A fik i sommeren 2008 stillet diagnosen leddegigt Som følge af sygdommen fik A håndledsskinner til brug under arbejdet Arbejdsgiveren fritog i september 2008 A for kassefunktionen som følge af sygdommen I juni 2009 blev A deltidssygemeldt og senere fuldtidssygemeldt A blev opsagt efter 120-dages-reglen den 10. december 2009

41 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger 120-dages reglen medarbejderen med leddegigt (H )(2) A var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand Arbejdsgiveren vidste, at A var handicappet og var derfor forpligtet til at foretage tilpasningsforanstaltninger Arbejdsgiveren tilbød, at A kunne blive leder af supermarkedets kasse og kiosk afdeling A foreslog selv, at varetage arbejdsgiverens bogholderi eller overtage behandlingen af fakturaer, prissætning og skiltning fra lederne af virksomhedernes afdelinger A foreslog selv, at overtage stillingen som leder af postafdelingen i kombination med administrative opgaver eller ansættes på deltid eller i fleksjob

42 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger 120-dages reglen medarbejderen med leddegigt (H )(3) Højesterets afgørelse: Arbejdsgiveren havde tilsidesat sin pligt til at foretage tilpasningsforanstaltninger Anvendelse af 120-dages-reglen eri strid med forbuddet mod forskelsbehandling, hvis sygefraværet er en konsekvens af arbejdsgiverens manglende opfyldelse af tilpasningsforpligtigelsen A s fravær kunne være afværget helt eller delvist ved sådanne tilpasningsforanstaltninger Betingelserne for at anvende 120-dages-reglen var derfor ikke opfyldt A fik 9 måneders løn i godtgørelse og løn i den resterende opsigelsesperiode (14 års anciennitet)

43 03. Hensigtsmæssige foranstaltninger Hvad kan vi udlede af praksis angående 120-dages reglen? Medarbejderen har bevisbyrden for, at 1) medarbejderen var handicappet, og at 2) arbejdsgiveren vidste eller burde vide dette Arbejdsgiveren har bevisbyrden for, at denne har foretaget nødvendige tilpasningsforanstaltninger Det må forventes særligt i lyset af Højesterets dom af 11. august 2015 at der stilles ganske hårde krav til, at arbejdsgiveren anses for at have opfyldt kravet om tilpasningsforanstaltninger

44 04. Indhentelse af helbredsoplysninger

45 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Forskelsbehandlingslovens forbud mod indhentelse af oplysninger Forskelsbehandlingslovens 4: En arbejdsgiver må ikke i forbindelse med eller under ansættelsen af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse. Handicap er ikke nævnt, da indhentelse af helbredsoplysninger er reguleret i helbredsoplysningsloven Al behandling af persondata skal ske i overensstemmelse med persondataloven. Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger.

46 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Helbredsoplysningsloven Helbredsoplysningslovens formål jf. dennes 1, stk. 1 Loven har til formål at sikre, at helbredsoplysninger ikke uberettiget anvendes til at begrænse lønmodtageres muligheder for at opnå eller bevare ansættelse[ ] Helbredsoplysningsloven regulerer brugen af helbredsoplysninger på arbejdsmarkedet og regulerer arbejdsgivers mulighed for at stille spørgsmål vedrørende medarbejderens sygdom Grundlæggende sondringmellem arbejdsgiverensindhentningaf helbredsoplysninger og lønmodtagerens oplysningspligt

47 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Betingelserne for indhentelse af helbredsoplysninger Grundlæggende sondring mellem aktuelle og fremtidige sygdomme En arbejdsgiver må anmode om helbredsoplysninger for at få kendskab til om lønmodtageren lider af, har lidt af eller har symptomer på en/flere konkret(e) sygdom(me), som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed jf. 2, stk. 1. (aktuel) Arbejdsgiveren kan dog kun anmode om oplysninger, jf. stk. 1, som lønmodtageren ikke selv er bekendt med, hvis forholdene ved det pågældende arbejde særlig taler for at indhente dem Men det er ikke tilladt at indhente oplysninger for at få belyst risikoen for, at lønmodtageren udvikler eller pådrager sig sygdomme jf. 2, stk. 4 (fremtidig) Arveligdisponering for en sygdom er ikke en aktuel sygdom

48 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Lønmodtagerens oplysningspligt Helbredsoplysningslovens 6 En lønmodtager skal indenansættelsenaf egen drift eller på spørgsmål derom fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtageren er bekendt med at lide af en sygdom eller har symptomer på en sygdom, som vil have væsentlig betydning for lønmodtagerens arbejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. OBS: Princippet i funktionærlovens 5, stk. 1. Bliver funktionæren på grund af sygdomude af stand til at udføre sit arbejde, betragtes den heraf følgende tjenesteforsømmelse som lovligt forfaldfor funktionæren, medmindre han under tjenesteforholdets beståen har pådraget sig sygdommen ved forsæt eller grov uagtsomhed, eller han ved stillingens overtagelse svigagtigt har fortiet, at han led af den pågældende sygdom

49 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Ansattes oplysningspligt den stressramte arbejdstager (H /2013)(1) Personalekonsulent på et hospital var efter 7 måneder med løbende sygemeldinger på grund af stress blevet indstillet til afsked med 4 måneders varsel I opsigelsesperioden var hun fuldtidssygemeldt, men hun modtog behandling og søgte andre job Hun havde været stressramt i ca. et år Hun søgte forskellige jobs uden at oplyse om, at hun led af stress eller, at hun var opsagt i sin tidligere stilling Hun fik tilsagn om ansættelse som lønkonsulent i Region Midtjylland uden at have oplyst om hendes sygdomsforløb Arbejdstageren anførte for Højesteret, at hendes stress alene skyldtes den tidligere arbejdsplads, hvorfor det ikke ville medføre problemer i den nye ansættelse

50 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Ansattes oplysningspligt den stressramte arbejdstager (H /2013)(2) Højesterets dom: Helbredsoplysningslovens 6 om arbejdstageres oplysningspligt omfatter arbejdsbetinget stress Oplysningsforpligtigelsen omfatter også tilfælde, hvor arbejdstageren må indse, at hun lider af en sygdom som medfører en nærliggende risiko for uarbejdsdygtighed Hvis arbejdstageren har lidt af en sådan sygdom er det herefter afgørende for oplysningsforpligtigelsen, om arbejdstageren med rettekan anse sig for fri af denne risiko for uarbejdsdygtighed Herudover havde arbejdstageren handlet svigagtigt og i strid med sin loyale oplysningspligt, da hun havde givet det indtryk, at hun var i uopsagt stilling da hun søgte jobbet Annulleringen af jobtilsagnet var derfor berettiget, og arbejdstageren var ikke berettiget til kompensation

51 04. Indhentelse af helbredsoplysninger Højesterets dom af 9. juni 2015 den stressramte arbejdstager (H /2013)(3) Hvad betyder dommen i praksis? Helbredsoplysningsloven gælder også ved nærliggende risikofor uarbejdsdygtighed som følge af en lidelse Dette bliver en konkret vurdering dog en stærk fremtidig præjudikatværdi når der fremover er søgt job under sygemelding Krav om at oplyse loyalt om sin tidligere ansættelse, hvis dette kan have betydning for den mulige ansættelse hos en ny arbejdsgiver

52 05. Kontaktoplysninger

53 05. Kontaktoplysninger Kontakt os Jacob Sand D M Ditte Grundtvig Larsen D M

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik

25-11-2014. EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret. Disposition. Domstolenes rolle og opgaver. Men der er også krads kritik EU-Domstolens retsskabende praksis som retskilde i dansk ret Disposition 1. Domstolene og retssikkerheden Juridisk Forening den 24. november 2014 Professor, dr.jur. Jens Kristiansen 2. De EU-retlige krav

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Sygemeldt Hvad gør du?

Sygemeldt Hvad gør du? Sygemeldt Hvad gør du? Alle kan blive ramt af sygdom, men hvordan forholder du dig egentlig i sådan en situation, og hvordan kommer du ud af det igen? I denne folder kan du læse om de forhold, der gælder,

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Side 1 af 11 LBK nr 1349 af 16/12/2008 Gældende (Forskelsbehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 20-12-2008 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Den 10. december 2013

Den 10. december 2013 29. nov. 13 Den 10. december 2013 1) Nyeste retspraksis vedr. 120 dages reglen i Funktionærloven 2) Forskelsbehandlingsloven med særligt henblik på alder og handicap 3) Ferieloven: sygdom under ferie 4)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. marts 2016 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

TR ROLLEN OG KOMPETENCER

TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR ROLLEN OG KOMPETENCER TR MØDE 17. og 18. JANUAR 2014 Ved faglig konsulent Helle Ingemann Harmsen Med baggrund i konkret sag, drøftes snitfladen med kredskonsulent og lokal TR Omplacering Optakt til

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Arbejdsgivers pligt /l at undersøge hensigtsmæssige /lpasningsforanstaltninger e9er handicappede medarbejderes behov

Arbejdsgivers pligt /l at undersøge hensigtsmæssige /lpasningsforanstaltninger e9er handicappede medarbejderes behov Arbejdsgivers pligt /l at undersøge hensigtsmæssige /lpasningsforanstaltninger e9er handicappede medarbejderes behov Kandidatspeciale Camilla Hansen Aalborg Universitet Titelblad Kandidatspeciale, 10.

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

VEJLEDNING UMLOUD UNTD VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN 2005 >

VEJLEDNING UMLOUD UNTD VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN 2005 > VEJLEDNING VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN 2005 > VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN > 4 VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN 2005 VEJLEDNING OM FORSKELSBEHANDLING er udgivet i januar 2006

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand

Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand Juridisk Institut Aalborg Universitet Handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand 10. semester Forfattere:!!!!!!!!! Vejleder: Lisa Andersen!!!!! Martin Kristian Valbirk Emilie W. Eiskjær 15.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE

11.28.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DELTIDSARBEJDE 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 3. DEFINITIONER...

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret

Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret Erklæringen udfyldes af lægen og skal udfærdiges på dansk (på computer, skrivemaskine

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014

Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 Retningslinjer for håndtering af personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Favrskov Kommune 2011-2014 19. august 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...3 2. Ansættelsesbegrænsning...3

Læs mere

Hvordan skal en arbejdsgiver agere i forhold til ansættelse og afskedigelse af personer omfattet af forskelsbehandlingsloven?

Hvordan skal en arbejdsgiver agere i forhold til ansættelse og afskedigelse af personer omfattet af forskelsbehandlingsloven? Juridisk Institut 10. Semester, Erhvervsjura 11. August 2015 Hvordan skal en arbejdsgiver agere i forhold til ansættelse og afskedigelse af personer omfattet af forskelsbehandlingsloven? Skrevet af Jesper

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1

Rammeaftale om deltidsarbejde. 04.83 42/2014 Side 1 Rammeaftale om deltidsarbejde KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.83 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger til aftalen... 3 1 Formål... 3 2 Anvendelsesområde... 3 3 Definitioner...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. juni 2015 Sag 25/2014 (2. afdeling) Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Tine Benedikte Skyum) mod HK Danmark som mandatar

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere