Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret"

Transkript

1 Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret

2 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Lige før påske sendte regeringen et udkast til et lovforslag i høring, som blandt andet indebærer, at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skærpes og samles i en ny lov, og at jobklausuler med nogle enkelte undtagelser helt forbydes. Lovforslaget er nu med visse ændringer blevet fremsat til behandling i Folketinget. Af væsentlige ændringer kan nævnes, at allerede indgåede jobklausuler nu kan opretholdes indtil deres ophør, dog ikke længere end til juli 2020, hvilket tidligere var juli Det er desuden slået fast, at en konkurrenceklausul påtaget af en direktør også bortfalder, når direktøren opsiges uden at have givet rimelig anledning hertil. Funktionærlovens 18 og 18a opretholdes for så vidt angår aftaler indgået efter 15. juli 1999 og før den nye lovs ikrafttræden den 1. juli Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren Se Kromann Reumerts omtale af høringsudkastet. Centrale ændringer i lovforslaget i forbindelse med høringen: Lovens begreber defineres samlet Det nye lovforslag indledes nu med definitioner af lovens vigtigste begreber, herunder begreberne "lønmodtager" og "andet passende arbejde". Derudover defineres, hvad der forstås ved de forskellige typer af ansættelsesklausuler: "Jobklausul", "konkurrenceklausul", "kundeklausul" samt "kombineret ansættelsesklausul". Definitionerne er med til at skabe et overblik over de følgende bestemmelser. Allerede indgåede jobklausuler kan nu opretholdes til juli 2020 Ifølge lovforslaget er det fortsat forbudt at indgå nye jobklausuler fra 1. juli 2015, hvor loven træder i kraft. Dog kan jobklausuler, som er indgået inden lovens ikrafttræden, nu opretholdes helt indtil den 1. juli Herefter bliver de ugyldige, hvis ikke de allerede er ophørt. I udkastet til lovforslag kunne jobklausuler ikke opretholdes længere end til den 1. juli Eksisterende aftaler om jobklausuler vil med det fremsatte lovforslag først blive ugyldige efter 5 år, så de berørte parter kan indrette sig på de nye regler. Lovforslaget indeholder fortsat mulighed for at anvende jobklausuler i begrænset omfang i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og ved anvendelsen af vikarer. Krav til gyldig aftale om ansættelsesklausul er blevet overskuelige 2/13

3 De skærpede betingelser for at indgå gyldige aftaler om henholdsvis konkurrence-, kundeog kombinerede ansættelsesklausuler gælder fortsat. Det betyder, at lønmodtageren stadig skal indtage en "helt særlig betroet stilling" for så vidt angår indgåelse af konkurrenceklausuler. Derved skærpes de nugældende regler, hvorefter det alene er et krav, at funktionæren indtager en "særlig betroet stilling". Herudover skal aftalen om konkurrenceklausulen indeholde en beskrivelse af, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse, som kræver, at der indgås en aftale om en konkurrenceklausul. Er disse betingelser ikke opfyldt, er konkurrenceklausulen ugyldig. Også i forhold til kundeklausuler skærpes kravene, sådan at en lønmodtager, der er omfattet af en kundeklausul, i forbindelse med opsigelse eller afskedigelse har krav på at få udleveret en liste over de kunder, som kundeklausulen angår. Denne liste vil alene kunne omfatte kunder, som lønmodtageren har haft forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Det vil derfor ikke længere være muligt at sætte kunder på listen, som har været kunder i virksomheden, men som lønmodtageren ikke har haft kontakt med. Betingelserne for at indgå de respektive ansættelsesklausuler fremgår dog nu af hver sin bestemmelse regulerende hver type af ansættelsesklausuler, hvilket fremmer overskueligheden over kravene til aftalerne betydeligt. Der er derfor ikke længere en bestemmelse med fællesbetingelser for indgåelse af ansættelsesklausuler. Rammerne for størrelsen af den kompensation, som arbejdsgiveren skal betale til lønmodtageren for at påtage sig en ansættelsesklausul, er ligeledes de samme som i det tidligere høringsforslag. Det foreslås således, at størrelsen af kompensationen skal afhænge af klausulens varighed samt af, om lønmodtageren finder et passende nyt arbejde efter fratrædelsen. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, indføres der fire grader af kompensation, der illustreres i skemaet nedenfor: Lønmodtager har andet Kompensationsgrad Klausulens varighed passende arbejde 60 pct. Op til 12 måneder Nej 40 pct. Op til 6 måneder Nej 24 pct. Op til 12 måneder Ja 16 pct. Op til 6 måneder ja Kompensationen beregnes som hidtil af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Lønbegrebet omfatter alle vederlagskomponenter, også pensionsbidrag, værdi af benefits osv. Kompensationen for de første to måneder efter fratrædelsen skal udbetales som et engangsbeløb til lønmodtageren. Dette engangsbeløb skal udbetales, uanset om lønmodtageren har påtaget sig andet passende arbejde efter fratrædelsen. Hidtil har kravet om engangsbeløb kun været gældende for konkurrenceklausuler. Til gengæld er engangsbeløbet fremover kun to måneders kompensation mod hidtil tre måneders kompensation. Direktører er nu også beskyttet, når de opsiges uden at have givet rimelig anledning hertil En aftale om konkurrenceklausuler er fortsat ikke gyldig, såfremt arbejdsgiveren opsiger ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig anledning hertil. Denne bestemmelse finder nu også anvendelse for andre end lønmodtagere, f.eks. 3/13

4 selvstændige erhvervsdrivende eller administrerende direktører, som har påtaget sig en konkurrenceklausul, og som bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning hertil. Dette fremgår både af bestemmelsen og er nu også direkte anført i bemærkningerne til lovforslaget. Denne bestemmelse har derfor et bredere anvendelsesområde end resten af lovforslaget, der alene omfatter lønmodtagere. I det tidligere høringsforslag var det tvivlsomt, hvorvidt en konkurrenceklausul bortfaldt, når en direktør blev opsagt uden at havde givet rimelig anledning hertil. Denne tvivl er nu fjernet i det fremsatte lovforslag. Aftaler indgået efter 15. juli 1999 og før lovens ikrafttræden 1. juli 2015 For disse aftaler vil de hidtil gældende bestemmelser om konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven fortsat finde anvendelse. Lovforslaget til den nye lov om ansættelsesklausuler indeholder ikke længere bestemmelser, der indholdsmæssigt svarer til funktionærlovens regler, idet lovforslaget nu blot henviser til de hidtil gældende regler, dvs. funktionærloven. Funktionærlovens regler om konkurrence- og kundeklausuler foreslås ophævet med virkning fra 1. juli 2015, men altså så de fortsat gælder for aftaler indgået efter 15. juli 1999 og før 1. juli Aftaler om ansættelsesklausuler kan fortsat fraviges ved kollektiv overenskomst I lovforslaget fastholdes muligheden for at fravige reglerne om konkurrence-, kunde- og kombinerede ansættelsesklausuler ved kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Kromann Reumerts bemærkninger Hvis lovforslaget bliver vedtaget i dets nuværende form, vil der være tale om betydelige ændringer af reglerne om konkurrencebegrænsende klausuler. Det reviderede lovforslag er dog ikke lige så indgribende som det oprindelige udkast, hvilket der dog også var en række kritiske indlæg mod. Blandt andet indebærer det reviderede forslag i modsætning til det oprindelige udkast at konkurrencebegrænsende klausuler ikke kan opretholdes over for en direktør, som bliver opsagt uden at have givet rimelig anledning hertil. Dette sikrer en uændret retstilstand for direktører i forhold til udkastet. Ligeledes er det værd at bemærke, at funktionærloven 18-18a fortsat finder anvendelse på aftaler, der er indgået efter 15. juli 1999 og før 1. juli /13

5 BORTVISNING UGYLDIG PGA. RETSFORTABENDE PASSIVITET En medarbejder blev bortvist grundet illoyal adfærd, idet han havde forsøgt at starte en konkurrerende virksomhed. Arbejdsgiveren bortviste straks medarbejderen, men indgik efterfølgende dialog med medarbejderen om fortsat ansættelse. Landsretten fandt derfor ikke, at arbejdsgiveren havde effektueret bortvisningen i fornøden grad. Da medarbejderen først modtog bortvisningsskrivelsen halvanden måned efter, havde arbejdsgiveren udvist retsfortabende passivitet. Arbejdsgiveren kunne derfor ikke bortvise medarbejderen, men måtte nøjes med at afskedige ham. Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Vestre Landsrets dom af 13. marts 2015 Sagen vedrørte en medarbejder (M), som blev bortvist fra sin stilling som økonomichef. Baggrunden for bortvisningen var, at M havde handlet illoyalt ved at forsøge at starte sin egen virksomhed i samme branche. Arbejdsgiveren (A) havde gennem de andre ansatte hørt om M's planer og besluttede sig straks for at bortvise ham. M blev derfor indkaldt til en samtale den 26. juni 2012, hvor han fik forevist et bortvisningsbrev. På trods heraf mødte M op på arbejdspladsen dagen efter mødet, idet han mente, at mødet dagen forinden var endt ud i en aftale om, at M alligevel skulle fortsætte som økonomichef. M gjorde gældende, at bortvisningen ikke var berettiget, da A ikke havde løftet bevisbyrden for, at M havde handlet illoyalt. Derudover fandt M ikke, at A havde effektueret bortvisningen i juni med den fornødne klarhed, idet A efter samtalen havde givet udtryk for, at M alligevel kunne fortsætte i sin stilling. M havde derfor fået opfattelsen af, at A havde trukket borvisningen tilbage, hvilket blev bestyrket af, at M modtog løn for juni og juli måned. Det var først, da M modtog bortvisningsskrivelsen i august måned, at M blev bekendt med, at A fastholdte bortvisningen. M gjorde derfor gældende, at A havde udvist retsfortabende passivitet, hvorved retten til at bortvise ham var bortfaldet. M gjorde derfor krav på løn, pensionsbidrag og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden samt godtgørelse for usaglig opsigelse. A gjorde gældende, at bortvisningen var berettiget, da der ikke forelå nogen tvivl om, at M havde handlet illoyalt ved at forsøge at starte konkurrerende virksomhed. A havde klart tilkendegivet bortvisningen over for M i juni måned og havde ikke efterfølgende givet udtryk for, at M kunne fortsætte sin stilling. På mødet i juni, hvor M blev bortvist, havde A forevist bortvisningsskrivelsen for M, som imidlertid havde nægtet at skrive under. A gjorde ligeledes gældende, at lønudbetalingen i juli måned beroede på en fejl fra hans side. A fastholdt således, at bortvisningen var gyldig og tilstrækkeligt effektueret. Landsrettens afgørelse Landsretten fandt, at der forelå klare beviser for, at M havde handlet illoyalt ved at planlægge at starte konkurrerende virksomhed. På baggrund heraf havde A været berettiget til at bortvise M. Landsretten fandt imidlertid, at A havde mistet denne ret ved retsfortabende passivitet. Landsretten lagde vægt på, at M og A, efter forevisningen af bortvisningsskrivelsen, havde 5/13

6 drøftet muligheden for, at M kunne fortsætte i virksomheden. A havde derfor ikke effektueret bortvisningen med den fornødne klarhed. Da M således først modtog den endelige bortvisningsskrivelse i august måned, havde A mistet retten til at gøre bortvisningen gældende på grund af passivitet. Bortvisningsskrivelsen måtte derfor opfattes som en opsigelse af M, hvorfor M havde krav på løn, pensionsbidrag og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden. Da M ifølge ansættelsesaftalen af 26. maj 2011 havde et opsigelsesvarsel på 3 måneder, skulle A derfor betale løn, pensionsbidrag og feriegodtgørelse i opsigelsesperioden fra august til og med november M havde derimod ikke krav på godtgørelse for uberettiget opsigelse, da afskedigelsen fandtes rimeligt begrundet i de samarbejdsvanskeligheder, der var opstået som følge af M's illoyale adfærd. Hvad viser dommen? Dommen viser, at selvom en bortvisning er berettiget og erklæres utvetydigt over for medarbejderen, kan bortvisningen miste retskraft som følge af arbejdsgivers efterfølgende handlinger. Såfremt arbejdsgiveren indgår dialog med medarbejderen om fortsat ansættelse, vil bortvisningen ikke længere fremstå med den fornødne klarhed over for medarbejderen, hvorfor bortvisningen ikke vil anses for værende effektueret. 6/13

7 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT VAR IKKE SÆRLIGT BESKYTTET MOD AFSKEDIGELSE Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: En medarbejder, der også fungerede som arbejdsmiljørepræsentant, blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder grundet samarbejdsvanskeligheder med arbejdsgiveren. Medarbejderen og hendes fagforbund gjorde gældende, at medarbejderen som arbejdsmiljørepræsentant nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Byretten fastslog, at der ikke gælder nogen generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter, men at disse kan være særligt beskyttet, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat, eller et tilsvarende fagligt område, gælder en overenskomst, der fastsætter særlige beskyttelsesregler. Hun var derfor alene beskyttet i kraft af sin status som funktionær. Medarbejderen blev tilkendt 3 måneders løn for usaglig afskedigelse, da afskedigelsen ikke fandtes rimeligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold. Københavns Byrets dom af 27. marts 2015 Sagen kort Sagen vedrørte en medarbejder (M), som blev afskediget fra sin stilling som IT-medarbejder hos en virksomhed (A). Afskedigelsen var begrundet i M's uhensigtsmæssige tilgang til den stigende arbejdsbyrde, som udløste samarbejdsvanskeligheder mellem M og A. M var valgt som arbejdsmiljørepræsentant for medarbejderne i virksomheden og mente som følge deraf, at hun nød en særlig beskyttelse mod afskedigelse. M og hendes fagforbund gjorde gældende, at arbejdsmiljørepræsentanter er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af arbejdsvilkårene på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende område. Da virksomheden ikke var dækket af en overenskomst, der dækkede IT-medarbejderne, gjorde M og hendes fagforbund gældende, at beskyttelsen kunne hentes i overenskomster gældende på lignende faglige områder, herunder andre IT-overenskomster og overenskomster gældende for funktionærer. På denne baggrund gjorde M gældende, at afskedigelsen var usaglig, da A ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var begrundet i tvingende årsager. A gjorde gældende, at M alene var beskyttet mod usaglig afskedigelse som følge af sin status som funktionær, og at denne beskyttelse ikke var skærpet som følge af varetagelsen af hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Da M ikke var dækket af en overenskomst, og der ikke forelå en overenskomst på "tilsvarende fagligt område", var M ikke beskyttet mod afskedigelse efter skærpede regler. A gjorde herefter gældende, at afskedigelsen var saglig, da det var godtgjort, at afskedigelsen var rimeligt begrundet i samarbejdsvanskeligheder. Byrettens afgørelse 7/13

8 Indledningsvist fastslog byretten, at M efter sin uddannelsesmæssige baggrund måtte anses som akademiker. Dernæst fastslog byretten, at der ikke gælder en generel skærpet beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse, men at skærpet beskyttelse kan følge af en overenskomst på området eller et tilsvarende område. Beskyttelsen afhænger således af, om der inden for det faglige område eller tilsvarende faglige område findes regler om tillidsmandsbeskyttelse. Byretten anså det ikke godtgjort, at der fandtes en tilsvarende overenskomst, som fandt anvendelse i den konkrete situation. De overenskomster, som M havde påberåbt sig, var enten overenskomster, som kun fandt anvendelse på medarbejdere i den konkrete virksomhed, eller overenskomster, som ikke fandt anvendelse på akademikere. M havde ikke sandsynliggjort, at hendes kollegaer ikke i det væsentlige var akademikere. M var således alene beskyttet som følge af sin status som funktionær, hvorfor afskedigelsens saglighed måtte vurderes ud fra funktionærloven. Byretten fandt ikke, at A havde godtgjort, at afskedigelsen var begrundet i virksomhedens eller M's forhold. Byretten fandt derfor, at M havde krav på godtgørelse svarende til 3 måneders løn for usaglig afskedigelse. Hvad viser dommen? Dommen viser, at der ikke gælder en generel beskyttelse mod afskedigelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsmiljørepræsentanter kan imidlertid nyde særlig beskyttelse, såfremt der på det faglige område, hvor de er ansat, eller et tilsvarende fagligt område, foreligger en overenskomst, som fastsætter beskyttelsesregler for tillidsrepræsentanter. Sagen er anket til landsretten. 8/13

9 ÆNDREDE ARBEJDSTIDER UNDER BARSEL KUNNE SIDESTILLES MED OPSIGELSE Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: En medarbejder fik ændret sine arbejdstider under barsel, hvorfor hun opsagde sin stilling. De nye arbejdstider medførte, at hun skulle arbejde til sen aften to dage ugentligt. Arbejdsgiveren mente, at ændringen lå inden for rammerne af ledelsesretten og mente derfor ikke, at der var tale om en væsentlig ændring, der kunne sidestilles med en opsigelse. Dette var Ligebehandlingsnævnet uenig i. Nævnet fastslog derfor, at ændringen var i strid med ligebehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 15/2015 Kort om sagen Sagen vedrørte en medarbejder (M), der arbejdede som projektmedarbejder i en kommune (A). M var tilknyttet en ungdomsskole, hvor M bl.a. havde til opgave at rekruttere og oplære ungdomsskolens frivillige medarbejdere. M havde en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer. Der var ikke aftalt faste mødetider, men M arbejdede hovedsagligt fra kl til med mulighed for senere arbejdstider i perioder. M gik på barsel efter et års ansættelse. Under M's barsel modtog M et brev fra A, hvoraf det fremgik, at hun fremadrettet ville have andre arbejdstider. Ændringerne betød, at M fremover skulle arbejde fra kl til to gange ugentligt. Ændringerne var begrundet i, at A havde erfaret, at det var mere hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til M's stilling, herunder arbejdet med de frivillige på ungdomsskolen. M var imidlertid den eneste ud af 7-8 fastansatte, der fik ændret sine arbejdstider. A fastholdt de ændrede arbejdsvilkår, og anså det ikke som en opsigelse. M valgte derfor selv at opsige sin stilling, inden hendes barselsorlov ophørte, da hun ikke fandt, at hun kunne arbejde under de ændrede vilkår. M gjorde gældende, at de ændrede arbejdstider var en væsentlig vilkårsændring i hendes ansættelse, som kunne sidestilles med en opsigelse. Dels ville de nye arbejdstider medføre en forøgelse af M's samlede arbejdstid, da der måtte forventes en halv times ekstraarbejde i forbindelse med lukkevagten af ungdomsskolen, dels ville det få konsekvenser for M's privatliv, da hun og hendes familie havde indrettet sig efter de tidligere arbejdstider. Derudover mente M ikke, at A havde godtgjort nødvendigheden og sagligheden af de ændrede arbejdstider og det faktum, at M var den eneste ud af de fastansatte medarbejdere, der fik ændret sine arbejdstider. M gjorde derfor gældende, at der var påvist faktiske omstændigheder, som indikerede, at de ændrede arbejdsvilkår var begrundet i hendes graviditet. A afviste, at der var tale om en væsentlig vilkårsændring, der kunne sidestilles med en opsigelse. De ændrede arbejdsvilkår var objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det var hensigtsmæssige og nødvendige. M's primære arbejdsfunktion havde tilknytning til de frivillige, hvorfor det var nødvendigt at fastlægge M's arbejdstider, så hun i højere grad var til stede samtidig med de frivillige. Derudover havde M under hele 9/13

10 sin ansættelse haft aftenvagter efter behov, hvorfor det ikke kunne anses som en væsentlig ændring at fastsætte aftenvagterne til faste dage. A gjorde endvidere gældende, at det ligger inden for den almindelige ledelsesret at ændre medarbejdernes arbejdstider inden for de rammer, der fremgår af medarbejderens stillingsindhold, ansættelsesområde og overenskomst. De ændrede arbejdstider kunne ikke anses som værende uden for disse rammer. Endelig fastholdte A, at M's graviditet på intet tidspunkt var indgået i beslutningen om at ændre M's arbejdstider. A havde allerede inden M's barsel udtrykt, at M's arbejde med de frivillige ikke fungerede tilfredsstillinde, hvorfor det kunne blive nødvendigt at øge hendes tilstedeværelse på ungdomsskolen om aftenen. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Ligebehandlingsnævnet fastslog indledningsvist, at en medarbejder, der har holdt barseleller forældreorlov, har ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige for den pågældende. Nævnet lagde til grund, at der ikke forelå nogen aftale om faste arbejdstider forud for barslen, men at M anså sin normale arbejdstid for at være fra kl Ud fra flekstidsskemaet fremgik det også, at M hovedsageligt arbejdede i dette tidsrum og kun i et mindre omfang arbejdede til sen aften. Nævnet fandt derfor, at de nye arbejdstider udgjorde en væsentlig vilkårsændring, som kunne sidestilles med en opsigelse. Ligebehandlingsnævnet fandt det ikke godtgjort, at A's beslutning om at ændre M's arbejdstid blev truffet forud for M's graviditet og barsel. Der var derfor påvist faktiske omstændigheder for, at opsigelsen var begrundet i M's barsel. Det var herefter op til A at godtgøre, at vilkårsændringerne ikke var begrundet i M's barsel. Nævnet fandt ikke, at A havde løftet denne bevisbyrde, idet A ikke havde godtgjort nødvendigheden af de ændrede arbejdstider. Vilkårsændringerne fandtes derfor at være i strid med ligebehandlingsloven, hvorfor M blev tilkendt godtgørelse svarende til ni måneders løn. Hvad viser afgørelsen? Afgørelsen viser, at selv om det ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret at fastsætte medarbejdernes arbejdstider, er der en grænse for, hvor meget disse kan ændres, uden at det vil blive anset for en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, der kan sidestilles med en opsigelse. I nærværende sag faldt det uden for ledelsesretten at pålægge en medarbejder at arbejde til sen aften to gange ugentligt, selv om medarbejderen ikke havde faste mødetider og tidligere havde arbejdet til sen aften. Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse. 10/13

11 ARBEJDSGIVERE MÅ GERNE INDHENTE OPLYSNINGER OM ALDER I FORBINDELSE MED REKRUTTERING AF MEDARBEJDERE Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: Mobil: Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver indhentede oplysninger om en 65-årig ansøgers alder i forbindelse med en ansættelsesproces. Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 10/2015 En 65-årig (M) søgte en stilling hos en professionshøjskole (A) gennem dennes hjemmeside. På tidspunktet for ansøgningen benyttede A sig af et elektronisk rekrutteringsskema, hvori ansøgere skulle indtaste deres alder for at komme videre i ansøgningsprocessen. M gjorde gældende, at han var blevet udsat for indirekte forskelsbehandling på grund af alder, idet han havde været nødt til at opgive sin alder i forbindelse med, at han søgte stillingen. Da M ikke gik videre til ansættelsessamtalerne, gjorde han gældende, at der var påvist faktiske omstændigheder for, at hans alder var indgået i beslutningen om ikke at ansætte ham. A gjorde gældende, at det ikke er i strid med forskelsbehandlingsloven at indhente eller modtage oplysninger om alder i forbindelse med rekruttering og ansættelse af medarbejdere. Derudover fastholdt A, at M's alder på intet tidspunkt havde indgået i vurderingen af, hvem der skulle ansættes. Ligebehandlingsnævnets afgørelse Ligebehandlingsnævnet fastslog indledningsvist, at der i forskelsbehandlingsloven ikke er noget til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med en ansøgningsprocedure kan anmode ansøgeren om at oplyse sin alder. Ligebehandlingsnævnet fandt på den baggrund, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at M var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder. Da der ikke forelå andre omstændigheder, der tydede på, at A havde tillagt M's alder betydning i ansættelsesprocessen, fandt Ligebehandlingsnævnet ikke, at M var blevet udsat for forskelsbehandling. Hvad viser afgørelsen? Afgørelsen viser, at forskelsbehandlingsloven ikke er til hinder for, at arbejdsgivere indhenter oplysninger om ansøgeres alder i forbindelse med ansættelse og rekruttering. Det vil således ikke være udtryk for forskelsbehandling, såfremt angivelse af alder er et obligatorisk udfyldningsfelt i en ansøgningsblanket. 11/13

12 Læs Ligebehandlingsnævnets afgørelse. 12/13

13 VIRKSOMHEDSJURISTPRISEN Der er nu åbent for nomineringer til Årets Virksomhedsjurist Prisen sætter fokus på danske virksomhedsjurister, der i årets løb har gjort en særlig bemærkelsesværdig indsats eller som har fremmet anerkendelsen af og forståelsen for virksomhedsjuristens rolle. Årets virksomhedsjurist Prisen "Årets Virksomhedsjurist" er et initiativ taget af Kromann Reumert og Danske Virksomhedsjurister (DVJ) for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv. Prisen uddeles for en særlig anerkendelsesværdig indsats for den virksomhed, som virksomhedsjuristen arbejder i, eller for fremme af anerkendelsen af og forståelsen for virksomhedsjuristens rolle. Prisen kan uddeles såvel til en person som til et team. Priskomitéen Årets Virksomhedsjurist kåres af en komite bestående af direktions- og bestyrelsesmedlemmer, advokater og virksomhedsjurister. Anders Lavesen, partner og bestyrelsesformand, Kromann Reumert (formand for priskomiteen) Joachim Brøns, advokat, formand for DVJ Søren Thorup Sørensen, CEO, Kirkbi A/S Birgit Aagaard-Svendsen, Executive Vice President og CFO, J. Lauritzen A/S Kristian Merser, Vice President, General Counsel, Leo Pharma A/S Sådan indstiller du Priskomiteen vil vurdere indstillede personer og teams ud fra følgende hovedkriterier: Kommercielle projekter Juridiske projekter Ledelsesmæssige tiltag Særlig anerkendelsesværdig indsats for den virksomhed, som virksomhedsjuristen arbejder i Tiltag til fremme af anerkendelse af og forståelse for virksomhedsjuristens rolle Du kan indstille en virksomhedsjurist eller et team. Fristen for indstillinger til prisuddelingen er 22. maj 2015 kl Hent og udfyld nomineringsformular Er der spørgsmål er du velkommen til at kontakte Elisabeth Mygind. Prisuddelingen Prisuddelingen afholdes den 19. juni 2015 i Brøndsalen hos Det Kgl. Danske Haveselskab, Pile Allé 14a, 2000 Frederiksberg. Prisuddelingen finder sted i forbindelse med Danske Virksomhedsjuristers Generalforsamling. 13/13

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler

Forslag. Lov om ansættelsesklausuler 2014/1 LSF 196 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov

Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Husk lønsamtaler med medarbejdere på orlov Oprettet: 10-08-2010 Opdateret: 11-08-2010 10.000 kr. kostede det en virksomhed, at en medarbejder på barsel ikke fik den lønsamtale hun havde krav på efter personalehåndbogen.

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel.

Tjenestemandsansættelse En tjenestemand kan som udgangspunkt afskediges med 3 måneders varsel. Bilag 1 Beskrivelse af de fire ansættelsesformer De forskellige ansættelsesformer Herunder følger en beskrivelse af de fire forskellige ansættelsesformer. Beskrivelserne har særligt fokus på afskedigelse.

Læs mere

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt

Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt Vejledning til udkast til funktionæransættelseskontrakt funktionær, (mere end 8 timer ugentligt) Denne vejledning er udarbejdet af Dansk Psykolog Forenings Arbejdsgiverrådgivning til arbejdsgivere, som

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.03.2016 UBERETTIGET BEGRÆNSNING AF MEDARBEJDERNES YTRINGSFRIHED 17.3.2016 Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060 JLU@kromannreumert.com

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014

Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 69 Offentligt Beskæftigelsesministeriets gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselsorlov 2012-2014 Indhold

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen

Personalejuridiske udfordringer. Arbejdsgiverrollen Personalejuridiske udfordringer Arbejdsgiverrollen Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Lidt om ferie Opsigelse det praktiske Skal ansættelsesforholdet overhovedet afsluttes?

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen

Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Funktionærloven - Og dens betydning for dig på arbejdspladsen 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 1. udgave februar 2015 Eget tryk: 3F BJMF Denne

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer - 1 Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærs ret til fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Side 1 AFSKRIFT Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 68 af 21. januar 2005 BEKENDTGØRELSE AF LOV OM RETSFORHOLDET MELLEM ARBEJDSGIVERE OG FUNKTIONÆRER Herved bekendtgøres lov om retsforholdet

Læs mere

Ansættelses- og arbejdsret 271.1 og 272.1- Personspørgsmål 1.

Ansættelses- og arbejdsret 271.1 og 272.1- Personspørgsmål 1. Arbejdsgivers iværksættelse af GPS-overvågning af firmaets biler havde været sagligt begrundet, og iværksættelsen berettigede ikke ansat til at betragte sig som opsagt. Ansættelses- og arbejdsret 271.1

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Funktionærlovens 18 og 18a

Funktionærlovens 18 og 18a BILAG 1 Funktionærlovens 18 og 18a 18. Har en funktionær forpligtet sig til, at vedkommende af konkurrencehensyn ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 29. juni 2012 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Henrik Gam og Søren Stig Andersen (kst.)). 18. afd. nr. B-1800-10: Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1)

Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer 1) LBK nr 81 af 03/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0002042 Senere ændringer til forskriften LOV nr 647 af

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser.

Disse regler gælder ikke for selvstændigt erhvervsdrivende, som indgår kontrakter med kommunerne om at levere varer eller tjenesteydelser. FAMILIEPLEJERE M.FL. - ANSATTE ELLER SELVSTÆNDIGE? Efter KL s opfattelse skal familieplejere efter servicelovens 49 i en hel række relationer som udgangspunkt anses for selvstændige og ikke ansatte, herunder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 180/2014 (1. afdeling) Scandinavian Airlines System-Denmark-Norway-Sweden (SAS-konsortiet), SAS Danmark A/S, SAS Norge AS og SAS Sverige AB (advokat

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Vejledning i ansættelsesretlige sager -

Vejledning i ansættelsesretlige sager - Vejledning i ansættelsesretlige sager - godt at holde sig for øje, når man arbejder med disse sager: Djævlen sidder i detaljen Revideret maj 2010 Indhold Personaleafdelingens rolle 2 Juridiske begreber

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Manglende reel vurdering af aktindsigt 2 Tilsidesættelse af tavshedspligt var grundlag for opsigelse 3 Omvendt bevisbyrde fandt anvendelse for kommende far 4 Anvist stilling var passende 5 Ingen klar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. august 2013 Sag 351/2011 (2. afdeling) A (advokat Per Frydenreim Møller, beskikket) mod DI som mandatar for TDC A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere instanser

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse

ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse ARBEJDE I UDLANDET 2011 Særligt om udlandsansættelse Indhold: 1. Ansættelsesvilkår 2. Lønforhold 3. Ophør 4. Tjekliste ved udlandsansættelse 1. Ansættelsesvilkår I Danmark er de fleste ingeniørers arbejdsvilkår

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE

SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE VEJLEDNING TIL FAGLIGE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE SAGER OM BØRN, BARSEL OG FAMILIE 1 Barselsloven... 4 Uorganiserede arbejdsgivere... 4 Barselsorlovens forskellige dele... 5 Fleksible muligheder...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner

Jens Lund Mosbek www.kromannreumert.com/insights. Partner. Tina Brøgger Sørensen Partner Jens Lund Mosbek Tina Brøgger Sørensen ER JERES LØNPOLITIK KLAR TIL ANSATTE PÅ 80? Folketingets beslutning om at fjerne muligheden for, at seniormedarbejdere automatisk træder tilbage, når de fylder 70

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner

Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1. Definitioner Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ansættelsesklausuler (Regulering af ansættelsesklausuler) Kapitel 1 Definitioner 1. Denne lov finder anvendelse

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 10. oktober 2014 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 263/13 (Retten i Grønlands sagl.nr. RIG-NUU-CS-0165-2013) SIK som mandatar for Appellanten

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld FUNKTIONÆR: En ledende medarbejder talte over sig til en personalefest om en sag, han ikke burde have vidst noget om. Han nægtede at afsløre, hvor han

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere