HR Jura. Juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet artikler vedrørende spændende praksis fra Ligebehandlingsnævnet, Vestre Landsret og EU- Domstolen samt de seneste ændringer i udstationeringsloven. God fornøjelse og god sommer. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger Opsagt under graviditet - men ingen godtgørelse Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Side 1 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9

3 Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet I vores nyhedsbrev fra januar 2012 omtalte vi Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2011, som fastslog, at lidelsen ADHD udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Dommen blev anket til Højesteret, som afsagde dom i sagen 13. juni Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven medfører bl.a., at man som arbejdsgiver ikke må begrunde afskedigelse af en medarbejder i medarbejderens handicap. I den pågældende sag blev en kontorassistent, der led af ADHD, bortvist efter 4 dages ansættelse hos et advokatkontor. Af bortvisnings-/opsigelsesskrivelsen fremgik det, at: Det, der ligger til grund for opsigelsen, er manglende information ved ansættelsesaftalens start om din diagnosticerede helbredsmæssige tilstand. Kontorassistenten mente, at bortvisningen var uberettiget og i strid med forskelsbehandlingsloven, idet hun gjorde gældende, at en person, der lider af ADHD, må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og idet bortvisningen udtrykkeligt var begrundet i ADHDlidelsen. Arbejdsgiveren gjorde derimod gældende, at bortvisningen var begrundet i, at kontorassistenten illoyalt havde tilbageholdt oplysninger om sin helbredsmæssige tilstand, herunder at hun led af ADHD, hvilket var i strid med helbredsoplysningslovens 6. Arbejdsgiveren anførte i den forbindelse, at medarbejderens helbredsmæssige tilstand var afgørende for udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Kontorassistenten havde imidlertid i forlængelse af sin jobsamtale oplyst to sekretærer, der begge havde deltaget i jobsamtalen, om sin lidelse, hvilket blev bekræftet ved vidneafhøringer under sagen. Arbejdsgiveren begrundede endvidere bortvisningen i det forventelige fravær, som måtte være forbundet med kontorassistentens lidelse, idet lidelsen ville kræve løbende terapi, psykolog, psykiater, fysioterapeut og speciel indretning af arbejdspladsen. Yderligere gjorde arbejdsgiveren gældende, at kontorassistentens behandlingsbehov ville medføre fravær i et sådant omfang, at det øvrige personale ville blive pålagt en væsentlig større arbejdsbyrde. Endelig blev bortvisningen begrundet i hensynet til arbejdsgiverens klienter, idet disse ofte var psykisk ustabile som følge af krigstraumer og hertil hørende posttraumatisk belastningsreaktion. Dette var således ikke foreneligt med kontorassistentens behov for struktur, forudsigelighed og ro, hvilket kunne føre til voldsomme konflikter i forhold til arbejdsgiverens klienter. Der blev under sagen fremlagt lægelig dokumentation (speciallægejournal, statusattest mv.), hvoraf det bl.a. fremgik, at ADHD er en medfødt tilstand af stationær karakter, der medfører et nedsat funktionsniveau, hvor der kan være alt fra ingen særlige krav til vidtgående behov for hjælp til støjreduktion, struktur og disponering af tid på den pågældendes arbejdsplads. Sø- og Handelsretten Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af ovenstående, at kontorassistentens ADHD-lidelse måtte anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at bortvisningen derfor var sket i strid med forskelsbehandlingslovens 2. fortsættes 1

4 Endvidere fandt Sø- og Handelsretten, at det ikke var godtgjort, at kontorassistenten illoyalt havde fortiet oplysninger om sin lidelse, hvorfor hun ud over manglende løn i opsigelsesperioden samt feriepenge blev tildelt godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, svarende til ca. 4 måneders løn. Højesteret Højesteret fandt i overensstemmelse med Sø- og Handelsretten, at bortvisningen af kontorassistenten begrundet i hendes manglende iagttagelse af oplysningspligten, jf. helbredsoplysningslovens 6, var uberettiget, idet kontorassistenten havde oplyst to sekretærer om sin lidelse. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt kontorassistentens ADHD-lidelse kunne anses for omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand, henviste Højesteret til EU-Domstolens dom af 11. april 2013 (omtalt i vores nyhedsbrev fra april 2013) den såkaldte Ring/Werge-dom og Højesteret gengav EU- Domstolens definition af handicapbegrebet: at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt ud og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. Herefter fastslog Højesteret, at kontorassistenten på baggrund af bevisførelsen herunder navnlig de foreliggende lægelige oplysninger led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet, jf. forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EUdirektiv. Idet kontorassistenten blev bortvist med henvisning til ADHD-lidelsen, tilkendte Højesteret hende således en godtgørelse svarende til 6 måneders løn det vil sige 2 måneder mere end den af Sø- og Handelsretten tilkendte godtgørelse. Ved fastsættelsen af godtgørelsen anførte Højesteret: der [bør] tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, og der er ikke i den foreliggende sag grundlag for at fravige dette udgangspunkt i op- eller nedadgående retning. Accura bemærker Højesteret har nu fastslået, at ADHD kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ved vurderingen af den konkrete medarbejders lidelse lagde Højesteret navnlig vægt på den fremlagte lægelige dokumentation (statusattest og journal fra speciallæge). I sådanne sager er det således afgørende, om medarbejderen kan føre bevis for, at der er tale om et handicap, der er omfattet af EU-Domstolens definition af dette begreb. Endvidere er det interessant, at Højesteret i forbindelse med fastsættelsen af godtgørelsen laver en direkte parallel til godtgørelsesniveauet i ligebehandlingsloven (barsel, graviditet mv.) og tilkender medarbejderen en godtgørelse på 6 måneders løn, dvs. 2 måneder mere end den af Søog Handelsretten fastsatte godtgørelse. Den godtgørelse, som Højesteret fatsatte, svarer til den praksisbestemte minimumsgodtgørelse i ligebehandlingssager, hvor der er sket opsigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, jf. U /3H. Det må således forventes, at godtgørelsesniveauet i sager, hvor der er sket opsigelse pga. medarbejderens handicap, fremadrettet ikke vil blive udmålt til mindre end 6 måneders løn, uanset hvor kort tid medarbejderen har været ansat. Har en medarbejder derimod været ansat i længere tid, må et godtgørelsesniveau på 9-12 måneders løn forventes. 2

5 Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, kan en person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger (repressalier), fordi denne har fremsat krav om ligebehandling, tilkendes en godtgørelse. Den 29. maj 2013 tog Ligebehandlingsnævnet stilling til en af de første sager på området. Sagen omhandlede en civilingeniør af anden etnisk oprindelse end dansk, der via et vikarbureau var ansat i en tidsbegrænset periode som pakkerioperatør hos brugervirksomheden. Civilingeniøren arbejdede som vikar i brugervirksomheden fra 11. juli 2011 til 30. september 2011, hvorefter kontrakten blev forlænget til 31. december I september 2011 indgik civilingeniøren en aftale med vikarbureauet om, at såfremt han i fremtiden ville søge jobs internt i brugervirksomheden, skulle det ske gennem vikarbureauet. Den 2. oktober 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet med en ansøgning og et CV til en opslået stilling som operatør i brugervirksomheden. Civilingeniøren fik dog på det næste månedlige møde med vikarbureauet at vide, at han ikke havde fået stillingen. Den 5. december 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet, hvori han anførte, at det var påfaldende, at brugervirksomheden, som han arbejdede for, havde afskediget en række udlændinge i løbet af den seneste periode. Civilingeniøren anførte endvidere, at der muligvis var tale om racisme. Denne medførte, at vikarbureauet dagen efter (dvs. 6. december 2011) bortviste civilingeniøren, til trods for at der var tre uger tilbage af vikariatet. Vikarbureauet gjorde ved af 6. december 2011 gældende, at bortvisningen skyldtes samarbejdsproblemer, herunder civilingeniørens adfærd og manglende situationsfornemmelse. Vikarbureauet havde fra den pågældende brugervirksomhed bl.a. fået oplyst, at civilingeniøren havde været indkaldt til flere samtaler, hvor det var blevet påtalt, at han ikke skulle presse på i forhold til at komme i betragtning til øvrige stillinger hos brugervirksomheden, og at civilingeniøren ikke havde efterlevet disse påtaler. I samme anførte vikarbureaet, at mistanken om racisme ikke havde noget på sig. Som følge af bortvisningen indgav civilingeniøren en klage til Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at han havde været udsat for forskelsbehandling som følge af etnisk oprindelse. I den forbindelse rettede han et godtgørelseskrav mod vikarbureauet, idet han anførte, at han var blevet forskelsbehandlet efter at have fremsat krav om ligebehandling. fortsættes 3

6 Ligebehandlingsnævnets afgørelse Indledningsvist fastslog Ligebehandlingsnævnet, at bestemmelsen i forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsætter indgivelse af en formel klage over forskelsbehandling, og det var således tilstrækkeligt, at civilingeniøren i sin af 5. december 2011 havde gjort opmærksom på, at der ifølge hans vurdering var tale om forskelsbehandling af de udenlandske medarbejdere i brugervirksomheden. Endvidere fastslog nævnet, at anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsatte, at civilingeniøren fik medhold i påstanden om forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet fandt på baggrund af oplysningerne i sagen, at civilingeniøren havde påvist, at der var sammenhæng mellem bortvisningen og civilingeniørens krav om ligebehandling. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at civilingeniøren havde sendt en til vikarbureauet 5. december 2011, hvorefter vikarbureauet 6. december 2011 gav civilingeniøren besked om, at man havde fundet det nødvendigt at afslutte vikariatet ved den pågældende brugervirksomhed. Dette skete til trods for, at civilingeniørens vikariat først udløb 31. december Ligebehandlingsnævnet lagde endvidere vægt på, at samarbejdsproblemerne ikke tidligere var tillagt en sådan betydning, at vikarbureauet ville bringe ansættelsesforholdet til ophør. Civilingeniøren fik medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på DKK Accura bemærker Den pågældende afgørelse samt en lignende afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet har givet anledning til debat i forhold til anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Som det fremgår ovenfor, fastslår Ligebehandlingsnævnet udtrykkeligt, at anvendelsen af bestemmelsen ikke forudsætter, at der i den konkrete situation er tale om forskelsbehandling. Det vil sige, at medarbejdere kan blive tilkendt en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, selvom der i den konkrete sag ikke tages stilling til, om der har været tale om forskelsbehandling i strid med lovens forbud. Set fra et arbejdsgiversynspunkt kan denne praksis være uheldig, hvis den medfører, at en medarbejders usande beskyldninger og rygter om forskelsbehandling kan danne grundlag for en godtgørelse. Bevisbyrden i sådanne sager er direkte, hvilket vil sige, at det er den medarbejder, der føler sig ufordelagtigt behandlet, der skal bevise dette for at opnå godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Ligebehandlingsnævnets afgørelse synes at indikere, at der ikke er tale om en tung bevisbyrde for medarbejderen. Accura holder løbende øje med udviklingen i praksis på området. 4

7 Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Den 1. juli 2013 trådte ændringerne af udstationeringsloven i kraft. Ændringerne er en del af en større aftale om en styrket indsats mod social dumping. Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (herefter RUT ). Med de nye lovændringer, der netop er trådt i kraft, skærpes anmeldelsespligten, og Arbejdstilsynet gives mulighed for at udstede administrative bøder, såfremt virksomhederne ikke overholder anmeldelsespligten. Ifølge forarbejderne vil det normale bødeniveau være DKK Lovændringerne medfører følgende: udvidelse af anmeldelsespligten til også at omfatte momsnummer i hjemlandet udvidet offentlig adgang til oplysninger om momsnummer og arbejdsperioder forkortelse af fristen for at anmelde ændringer til RUT fra 8 til 3 dage hjemmel for Arbejdstilsynet til at kunne udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Yderligere information om lovændringerne findes her. 5

8 Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger EU-Domstolen har i en portugisisk sag fastslået, at det ikke er i strid med reglerne om databeskyttelse at give myndighederne adgang til oplysninger om medarbejdernes arbejdstid. Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der i marts 2010 fik besøg af det portugisiske arbejdstilsyn. Tilsynet kunne imidlertid ikke få adgang til arbejdsgiverens arbejdstidsregister, idet det udelukkende var arbejdsgiverens centrale HR-afdeling, der kunne udlevere oplysningerne. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en bøde for ikke at have gjort det muligt for arbejdstilsynet at få umiddelbar adgang til arbejdstidsregisteret. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at forpligtelsen til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed med henblik på at muliggøre umiddelbar aflæsning i praksis var uforenelig med forpligtelsen til at indføre en passende ordning til sikring af de personoplysninger, der var indeholdt i registeret. I lyset af denne sag, valgte den portugisiske domstol at forelægge EU-Domstolen en række spørgsmål, om hvorvidt oplysninger vedrørende arbejdstid er personoplysninger omfattet af persondatadirektivet, og om direktivet er til hinder for, at myndigheder kan kræve umiddelbar adgang til oplysningerne. EU-Domstolen slog indledningsvist fast, at et arbejdstidsregister, der for hver arbejdstager vedrører de daglige arbejdstider og pauser, udgør personoplysninger i direktivets forstand. Endvidere fastslog EU-Domstolen, at direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for national lovgivning, der pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed for den kompetente nationale myndighed, såfremt det er nødvendigt med henblik på gennemførelsen af myndighedens tilsynsopgaver. Accura bemærker EU-Domstolens afgørelse gør det klart, at arbejdstid er beskyttede personoplysninger omfattet af persondatadirektivet. Afgørelsen viser imidlertid også, at reglerne i persondatadirektivet ikke er til hinder for at arbejdsgivere stiller oplysninger om medarbejderes arbejdstid til rådighed for myndigheder, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens tilsynsopgaver. 6

9 Opsagt under graviditet men ingen godtgørelse En gravid medarbejder blev opsagt og anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren løftede dog bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og blev således frifundet, jf. Vestre Landsrets dom af 21. maj Medarbejderen blev i januar 2008 ansat som kontorassistent og bogholder hos arbejdsgiveren. I august 2009 blev medarbejderen opsagt grundet væsentlig nedgang i hendes arbejdsopgaver. Medarbejderen var på tidspunktet for opsigelsen gravid, hvilket arbejdsgiveren var blevet oplyst om ca. 1-2 måneder før opsigelsen. Som følge af ovenstående lagde medarbejderen sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Dommen Vestre Landsret fandt efter en samlet vurdering, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og stadfæstede derfor byrettens dom, hvori der blev vægt på, at: arbejdsgiverens økonomi var anstrengt, hvilket blev dokumenteret ved vidneforklaring fra arbejdsgiverens revisor, de økonomiske udfordringer gjorde det nødvendigt at foretage omstruktureringer eller budgetmæssige foranstaltninger med henblik på at forbedre økonomien i virksomheden, arbejdsgiveren efter opsigelsen af medarbejderen fik udfyldt bogholderi- og sekretæropgaver af eksterne virksomheder, som udførte opgaverne inden for 1/3 af medarbejderens arbejdstid, medarbejderens arbejdsopgaver, i hvert fald for langt størstedelen, kunne udføres af eksterne, erfarne bogholdere for et væsentligt færre antal timer end medarbejderens aftalte arbejdstid på 30 timer om ugen, arbejdsgiveren allerede før medarbejderen meddelte, at hun var gravid, havde overvejet en nedgang i arbejdstid, og at hendes arbejdstid var for høj (dokumenteret ved vidneforklaringer), arbejdsgiveren havde forsøgt at finde arbejde til medarbejderen hos andre virksomheder, medarbejderen var den eneste ansatte bogholder/ kontorassistent, medarbejderen før opsigelsen var blevet spurgt, om hun kunne nøjes med at være ansat i 12 timer om ugen, idet hun havde fået at vide, at arbejdsgiveren ikke havde mulighed for at beskæftige hende 30 timer om ugen, fortsættes 7

10 medarbejderen i forbindelse med opsigelsen på ny var blevet tilbudt et lavere antal timer, hvilket hun afslog, arbejdsgiveren som følge heraf havde gjort, hvad der var muligt for at fastholde medarbejderen på nedsat tid. Såvel byretten som landsretten frifandt således arbejdsgiveren. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en gravid medarbejder er blevet opsagt. Ved vurderingen af om arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden foretager domstolene en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. I tråd med hidtidig praksis på området lægger domstolene også i denne afgørelse vægt på, at arbejdsgiveren har dokumentationen i orden (dokumenter, vidner mv.) og således kan føre bevis for, at økonomien i selskabet nødvendiggjorde en rationalisering, at medarbejderens arbejdsopgaver faktisk blev outsourcet, at der ikke var flere af medarbejderens arbejdsopgaver tilbage, samt at arbejdsgiveren havde tilbudt medarbejderen de timer, der rent faktisk var tilbage. 8

11 Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Den 17. maj 2013 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor arbejdsgiveren havde opsagt en medarbejder, der som følge af en blodprop i hjernen var overgået til et fleksjob. Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var blevet opsagt på grund af sit handicap, og blev frikendt for et krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen blev i 1998 ansat som trykker hos arbejdsgiveren, og i 2007 overgik han efter en blodprop i hjernen til et fleksjob på 20 timer om ugen. Den 10. december 2009 blev medarbejderen opsagt til fratrædelse 5. marts 2010 som følge af nødvendige rationaliseringer grundet en nedgang i virksomhedens ordremængde i forhold til den type opgaver (den maskine), som medarbejderen havde haft mulighed for at løse. Inden opsigelsen havde arbejdsgiveren forsøgt at omskole medarbejderen til en anden type arbejdsopgaver ved en anden maskine. Medarbejderen meddelte dog efter få dages prøvetid, at han ikke følte sig i stand til at varetage disse nye opgaver og med øjeblikkelig virkning ønskede at stoppe omskolingsprocessen. Efter modtagelsen af opsigelsen kontaktede medarbejderen sin fagforening, der 1. februar 2010 protesterede imod opsigelsens saglighed og anførte, at opsigelsen var i strid med forbuddet mod opsigelse på grund af handicap, jf. forskelsbehandlingsloven. Fagforeningen gjorde endvidere gældende, at arbejdsgiveren ikke havde gjort noget for at tilpasse arbejdet til medarbejderens funktionsnedsættelser. Den 16. februar 2010 blev der afholdt et mæglingsmøde mellem sagens parter, og det blev i den forbindelse aftalt, at arbejdsgiveren skulle kontakte kommunen med henblik på at drøfte muligheden for, at medarbejderen inden opsigelsesfristens udløb kunne prøve at varetage arbejdet ved den nye maskine. I den forbindelse skulle det afdækkes, om der kunne gøres foranstaltninger, der kunne hjælpe medarbejderen, så han på lige fod med de øvrige medarbejdere kunne arbejde ved maskinen. Arbejdsgiveren accepterede på dette mæglingsmøde at forlænge opsigelsesvarslet med 4 uger. På et evalueringsmøde i maj 2010 introducerede arbejdsgiveren et mål om, at medarbejderen skulle kunne producere meter i gennemsnit på en 4 timers arbejdsdag. Endnu et evalueringsmøde blev afholdt i august 2010, hvor arbejdsgiveren besluttede, at fratrædelsestidspunktet ikke kunne udskydes yderligere. Fratrædelsestidspunktet blev fastsat til 27. august Idet parterne ikke kunne nå til enighed i forhold til den pågældende tvist, anlagde medarbejderen ved sin fagforening sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse på 18 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling af handicappede. fortsættes 9

12 Dommen I modsætning til byretten frikendte Vestre Landsret arbejdsgiveren, og 2 ud af 3 dommere lagde i den forbindelse vægt på, at medarbejderens stilling blev nedlagt, arbejdsgiveren i den konkrete sag havde opsat nogle sagligt begrundede produktionsmål, som medarbejderen ikke havde opfyldt, arbejdsgiveren havde afholdt møder, foretaget undersøgelser af og gennemført de nødvendige foranstaltninger for, at medarbejderen kunne arbejde på den nye maskine, hvilket fagforeningen havde erklæret sig enig i, medarbejderen selv havde erklæret, at han ikke mente, at han kunne hjælpes yderligere, det relevante jobcenter havde forklaret, at man hos arbejdsgiveren havde gjort, hvad man kunne for at beholde den handicappede medarbejder i fleksjob. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en handicappet medarbejder er blevet opsagt. Omdrejningspunktet i dommen var ikke, om der var tale om et handicap, men derimod om arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldtes medarbejderens handicap. Ved vurderingen heraf skal der ifølge dommen bl.a. lægges vægt på, om medarbejderen kan udføre arbejdet på tilfredsstillende vis (herunder om de fastsatte mål er saglige), og om arbejdsgiveren har forsøgt at tilpasse arbejdsforholdene i forhold til medarbejderens funktionsnedsættelse. Dommen bekræfter endvidere, at beskyttelsen af handicappede medarbejdere ikke rækker så vidt, at man som arbejdsgiver har pligt til at fastholde en medarbejder, der som følge af et handicap ikke er kompetent, egnet og disponibel. I dommen ses det, at den pågældende arbejdsgiver endte med at udskyde fratrædelsestidspunktet i ca. 6 måneder, idet det ikke forinden i tilstrækkelig grad var blevet afdækket, hvorvidt der kunne gøres yderligere tiltag for at hjælpe medarbejderen. Arbejdsgivere bør derfor have afdækket sådanne muligheder, inden opsigelsen af en handicappet medarbejder iværksættes. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard

Handikap. Advokat Finn Schwarz. - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Handikap - i lyset af EU domstolens dom af 11. april 2013 - Gå-hjem møde 18. april 2013 HK Danmark og Elmer & Partnere Advokat Jacob Goldschmidt Advokat Mette Østergaard Advokat Finn Schwarz Program Indledning

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. juni 2013 Sag 250/2011 (1. afdeling) Advokat A (selv) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Mette Østergård) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark

Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld. Skærpet anmeldelsespligt for udenlandske virksomheder i Danmark Tale er sølv, men tavshed er ikke nødvendigvis guld FUNKTIONÆR: En ledende medarbejder talte over sig til en personalefest om en sag, han ikke burde have vidst noget om. Han nægtede at afsløre, hvor han

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger

Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Forskelsbehandlingslovens handicapbegreb og hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger Partner Jacob Sand Advokat Ditte Grundtvig Larsen Disposition Grundlæggende om forbuddet mod forskelsbehandling Hvem

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz

HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP. Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz HANDICAP EN GUIDE TIL PRAKTISK HÅNDTERING AF SAGER OM FORSKELSBEHANDLING PGA. HANDICAP Af Maria Schmiegelow Marianne Lage Finn Schwarz Handicap En guide til praktisk håndtering af sager om forskelsbehandling

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten.

Julen står for døren og det er blevet tid til årets sidste nummer af TR-Nyt. Husk midlerne til kompetenceudvikling i staten. Nummer 3 december 2015 Redaktion: Robert Barrit Sørensen Pharmadanmark Lone Rente Hansen Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR

HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR INVITATION TIL MORGENMØDE HÅNDTERING AF SYGEFRAVÆR...... HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET SÆTTE FOKUS PÅ: Virksomhedens forpligtelser i forbindelse med en medarbejders

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 17.06.2014 HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET ER VEDTAGET: HVILKEN BETYDNING FÅR DET FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED? Kontakt Jens Lund Mosbek Partner Direkte: +4538774681 Mobil: +4523646060

Læs mere

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret

Lægen som arbejdsgiver Et lynkursus i ansættelsesret Et lynkursus i ansættelsesret Program Indledning hvad er PLA Ansættelsesforholdets indgåelse Annoncering Ansættelsessamtale Ansættelseskontrakter Under ansættelsen Ferie Sygdom Barsel Ansættelsesforholdets

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

HR Jura. Juni

HR Jura. Juni Juni 2016 HR Jura I denne udgave af HRJura kan du læse mere om de nye udstationeringsregler og den nyligt vedtagne persondataforordning. God læselyst! HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds-

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. maj 2010 Sag 283/2009 Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs (advokat Helge Werner) mod HK Danmark som mandatar for A (advokat

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere