HR Jura. Juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet artikler vedrørende spændende praksis fra Ligebehandlingsnævnet, Vestre Landsret og EU- Domstolen samt de seneste ændringer i udstationeringsloven. God fornøjelse og god sommer. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger Opsagt under graviditet - men ingen godtgørelse Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Side 1 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9

3 Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet I vores nyhedsbrev fra januar 2012 omtalte vi Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2011, som fastslog, at lidelsen ADHD udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Dommen blev anket til Højesteret, som afsagde dom i sagen 13. juni Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven medfører bl.a., at man som arbejdsgiver ikke må begrunde afskedigelse af en medarbejder i medarbejderens handicap. I den pågældende sag blev en kontorassistent, der led af ADHD, bortvist efter 4 dages ansættelse hos et advokatkontor. Af bortvisnings-/opsigelsesskrivelsen fremgik det, at: Det, der ligger til grund for opsigelsen, er manglende information ved ansættelsesaftalens start om din diagnosticerede helbredsmæssige tilstand. Kontorassistenten mente, at bortvisningen var uberettiget og i strid med forskelsbehandlingsloven, idet hun gjorde gældende, at en person, der lider af ADHD, må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og idet bortvisningen udtrykkeligt var begrundet i ADHDlidelsen. Arbejdsgiveren gjorde derimod gældende, at bortvisningen var begrundet i, at kontorassistenten illoyalt havde tilbageholdt oplysninger om sin helbredsmæssige tilstand, herunder at hun led af ADHD, hvilket var i strid med helbredsoplysningslovens 6. Arbejdsgiveren anførte i den forbindelse, at medarbejderens helbredsmæssige tilstand var afgørende for udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Kontorassistenten havde imidlertid i forlængelse af sin jobsamtale oplyst to sekretærer, der begge havde deltaget i jobsamtalen, om sin lidelse, hvilket blev bekræftet ved vidneafhøringer under sagen. Arbejdsgiveren begrundede endvidere bortvisningen i det forventelige fravær, som måtte være forbundet med kontorassistentens lidelse, idet lidelsen ville kræve løbende terapi, psykolog, psykiater, fysioterapeut og speciel indretning af arbejdspladsen. Yderligere gjorde arbejdsgiveren gældende, at kontorassistentens behandlingsbehov ville medføre fravær i et sådant omfang, at det øvrige personale ville blive pålagt en væsentlig større arbejdsbyrde. Endelig blev bortvisningen begrundet i hensynet til arbejdsgiverens klienter, idet disse ofte var psykisk ustabile som følge af krigstraumer og hertil hørende posttraumatisk belastningsreaktion. Dette var således ikke foreneligt med kontorassistentens behov for struktur, forudsigelighed og ro, hvilket kunne føre til voldsomme konflikter i forhold til arbejdsgiverens klienter. Der blev under sagen fremlagt lægelig dokumentation (speciallægejournal, statusattest mv.), hvoraf det bl.a. fremgik, at ADHD er en medfødt tilstand af stationær karakter, der medfører et nedsat funktionsniveau, hvor der kan være alt fra ingen særlige krav til vidtgående behov for hjælp til støjreduktion, struktur og disponering af tid på den pågældendes arbejdsplads. Sø- og Handelsretten Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af ovenstående, at kontorassistentens ADHD-lidelse måtte anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at bortvisningen derfor var sket i strid med forskelsbehandlingslovens 2. fortsættes 1

4 Endvidere fandt Sø- og Handelsretten, at det ikke var godtgjort, at kontorassistenten illoyalt havde fortiet oplysninger om sin lidelse, hvorfor hun ud over manglende løn i opsigelsesperioden samt feriepenge blev tildelt godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, svarende til ca. 4 måneders løn. Højesteret Højesteret fandt i overensstemmelse med Sø- og Handelsretten, at bortvisningen af kontorassistenten begrundet i hendes manglende iagttagelse af oplysningspligten, jf. helbredsoplysningslovens 6, var uberettiget, idet kontorassistenten havde oplyst to sekretærer om sin lidelse. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt kontorassistentens ADHD-lidelse kunne anses for omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand, henviste Højesteret til EU-Domstolens dom af 11. april 2013 (omtalt i vores nyhedsbrev fra april 2013) den såkaldte Ring/Werge-dom og Højesteret gengav EU- Domstolens definition af handicapbegrebet: at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt ud og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. Herefter fastslog Højesteret, at kontorassistenten på baggrund af bevisførelsen herunder navnlig de foreliggende lægelige oplysninger led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet, jf. forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EUdirektiv. Idet kontorassistenten blev bortvist med henvisning til ADHD-lidelsen, tilkendte Højesteret hende således en godtgørelse svarende til 6 måneders løn det vil sige 2 måneder mere end den af Sø- og Handelsretten tilkendte godtgørelse. Ved fastsættelsen af godtgørelsen anførte Højesteret: der [bør] tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, og der er ikke i den foreliggende sag grundlag for at fravige dette udgangspunkt i op- eller nedadgående retning. Accura bemærker Højesteret har nu fastslået, at ADHD kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ved vurderingen af den konkrete medarbejders lidelse lagde Højesteret navnlig vægt på den fremlagte lægelige dokumentation (statusattest og journal fra speciallæge). I sådanne sager er det således afgørende, om medarbejderen kan føre bevis for, at der er tale om et handicap, der er omfattet af EU-Domstolens definition af dette begreb. Endvidere er det interessant, at Højesteret i forbindelse med fastsættelsen af godtgørelsen laver en direkte parallel til godtgørelsesniveauet i ligebehandlingsloven (barsel, graviditet mv.) og tilkender medarbejderen en godtgørelse på 6 måneders løn, dvs. 2 måneder mere end den af Søog Handelsretten fastsatte godtgørelse. Den godtgørelse, som Højesteret fatsatte, svarer til den praksisbestemte minimumsgodtgørelse i ligebehandlingssager, hvor der er sket opsigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, jf. U /3H. Det må således forventes, at godtgørelsesniveauet i sager, hvor der er sket opsigelse pga. medarbejderens handicap, fremadrettet ikke vil blive udmålt til mindre end 6 måneders løn, uanset hvor kort tid medarbejderen har været ansat. Har en medarbejder derimod været ansat i længere tid, må et godtgørelsesniveau på 9-12 måneders løn forventes. 2

5 Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, kan en person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger (repressalier), fordi denne har fremsat krav om ligebehandling, tilkendes en godtgørelse. Den 29. maj 2013 tog Ligebehandlingsnævnet stilling til en af de første sager på området. Sagen omhandlede en civilingeniør af anden etnisk oprindelse end dansk, der via et vikarbureau var ansat i en tidsbegrænset periode som pakkerioperatør hos brugervirksomheden. Civilingeniøren arbejdede som vikar i brugervirksomheden fra 11. juli 2011 til 30. september 2011, hvorefter kontrakten blev forlænget til 31. december I september 2011 indgik civilingeniøren en aftale med vikarbureauet om, at såfremt han i fremtiden ville søge jobs internt i brugervirksomheden, skulle det ske gennem vikarbureauet. Den 2. oktober 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet med en ansøgning og et CV til en opslået stilling som operatør i brugervirksomheden. Civilingeniøren fik dog på det næste månedlige møde med vikarbureauet at vide, at han ikke havde fået stillingen. Den 5. december 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet, hvori han anførte, at det var påfaldende, at brugervirksomheden, som han arbejdede for, havde afskediget en række udlændinge i løbet af den seneste periode. Civilingeniøren anførte endvidere, at der muligvis var tale om racisme. Denne medførte, at vikarbureauet dagen efter (dvs. 6. december 2011) bortviste civilingeniøren, til trods for at der var tre uger tilbage af vikariatet. Vikarbureauet gjorde ved af 6. december 2011 gældende, at bortvisningen skyldtes samarbejdsproblemer, herunder civilingeniørens adfærd og manglende situationsfornemmelse. Vikarbureauet havde fra den pågældende brugervirksomhed bl.a. fået oplyst, at civilingeniøren havde været indkaldt til flere samtaler, hvor det var blevet påtalt, at han ikke skulle presse på i forhold til at komme i betragtning til øvrige stillinger hos brugervirksomheden, og at civilingeniøren ikke havde efterlevet disse påtaler. I samme anførte vikarbureaet, at mistanken om racisme ikke havde noget på sig. Som følge af bortvisningen indgav civilingeniøren en klage til Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at han havde været udsat for forskelsbehandling som følge af etnisk oprindelse. I den forbindelse rettede han et godtgørelseskrav mod vikarbureauet, idet han anførte, at han var blevet forskelsbehandlet efter at have fremsat krav om ligebehandling. fortsættes 3

6 Ligebehandlingsnævnets afgørelse Indledningsvist fastslog Ligebehandlingsnævnet, at bestemmelsen i forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsætter indgivelse af en formel klage over forskelsbehandling, og det var således tilstrækkeligt, at civilingeniøren i sin af 5. december 2011 havde gjort opmærksom på, at der ifølge hans vurdering var tale om forskelsbehandling af de udenlandske medarbejdere i brugervirksomheden. Endvidere fastslog nævnet, at anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsatte, at civilingeniøren fik medhold i påstanden om forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet fandt på baggrund af oplysningerne i sagen, at civilingeniøren havde påvist, at der var sammenhæng mellem bortvisningen og civilingeniørens krav om ligebehandling. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at civilingeniøren havde sendt en til vikarbureauet 5. december 2011, hvorefter vikarbureauet 6. december 2011 gav civilingeniøren besked om, at man havde fundet det nødvendigt at afslutte vikariatet ved den pågældende brugervirksomhed. Dette skete til trods for, at civilingeniørens vikariat først udløb 31. december Ligebehandlingsnævnet lagde endvidere vægt på, at samarbejdsproblemerne ikke tidligere var tillagt en sådan betydning, at vikarbureauet ville bringe ansættelsesforholdet til ophør. Civilingeniøren fik medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på DKK Accura bemærker Den pågældende afgørelse samt en lignende afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet har givet anledning til debat i forhold til anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Som det fremgår ovenfor, fastslår Ligebehandlingsnævnet udtrykkeligt, at anvendelsen af bestemmelsen ikke forudsætter, at der i den konkrete situation er tale om forskelsbehandling. Det vil sige, at medarbejdere kan blive tilkendt en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, selvom der i den konkrete sag ikke tages stilling til, om der har været tale om forskelsbehandling i strid med lovens forbud. Set fra et arbejdsgiversynspunkt kan denne praksis være uheldig, hvis den medfører, at en medarbejders usande beskyldninger og rygter om forskelsbehandling kan danne grundlag for en godtgørelse. Bevisbyrden i sådanne sager er direkte, hvilket vil sige, at det er den medarbejder, der føler sig ufordelagtigt behandlet, der skal bevise dette for at opnå godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Ligebehandlingsnævnets afgørelse synes at indikere, at der ikke er tale om en tung bevisbyrde for medarbejderen. Accura holder løbende øje med udviklingen i praksis på området. 4

7 Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Den 1. juli 2013 trådte ændringerne af udstationeringsloven i kraft. Ændringerne er en del af en større aftale om en styrket indsats mod social dumping. Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (herefter RUT ). Med de nye lovændringer, der netop er trådt i kraft, skærpes anmeldelsespligten, og Arbejdstilsynet gives mulighed for at udstede administrative bøder, såfremt virksomhederne ikke overholder anmeldelsespligten. Ifølge forarbejderne vil det normale bødeniveau være DKK Lovændringerne medfører følgende: udvidelse af anmeldelsespligten til også at omfatte momsnummer i hjemlandet udvidet offentlig adgang til oplysninger om momsnummer og arbejdsperioder forkortelse af fristen for at anmelde ændringer til RUT fra 8 til 3 dage hjemmel for Arbejdstilsynet til at kunne udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Yderligere information om lovændringerne findes her. 5

8 Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger EU-Domstolen har i en portugisisk sag fastslået, at det ikke er i strid med reglerne om databeskyttelse at give myndighederne adgang til oplysninger om medarbejdernes arbejdstid. Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der i marts 2010 fik besøg af det portugisiske arbejdstilsyn. Tilsynet kunne imidlertid ikke få adgang til arbejdsgiverens arbejdstidsregister, idet det udelukkende var arbejdsgiverens centrale HR-afdeling, der kunne udlevere oplysningerne. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en bøde for ikke at have gjort det muligt for arbejdstilsynet at få umiddelbar adgang til arbejdstidsregisteret. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at forpligtelsen til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed med henblik på at muliggøre umiddelbar aflæsning i praksis var uforenelig med forpligtelsen til at indføre en passende ordning til sikring af de personoplysninger, der var indeholdt i registeret. I lyset af denne sag, valgte den portugisiske domstol at forelægge EU-Domstolen en række spørgsmål, om hvorvidt oplysninger vedrørende arbejdstid er personoplysninger omfattet af persondatadirektivet, og om direktivet er til hinder for, at myndigheder kan kræve umiddelbar adgang til oplysningerne. EU-Domstolen slog indledningsvist fast, at et arbejdstidsregister, der for hver arbejdstager vedrører de daglige arbejdstider og pauser, udgør personoplysninger i direktivets forstand. Endvidere fastslog EU-Domstolen, at direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for national lovgivning, der pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed for den kompetente nationale myndighed, såfremt det er nødvendigt med henblik på gennemførelsen af myndighedens tilsynsopgaver. Accura bemærker EU-Domstolens afgørelse gør det klart, at arbejdstid er beskyttede personoplysninger omfattet af persondatadirektivet. Afgørelsen viser imidlertid også, at reglerne i persondatadirektivet ikke er til hinder for at arbejdsgivere stiller oplysninger om medarbejderes arbejdstid til rådighed for myndigheder, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens tilsynsopgaver. 6

9 Opsagt under graviditet men ingen godtgørelse En gravid medarbejder blev opsagt og anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren løftede dog bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og blev således frifundet, jf. Vestre Landsrets dom af 21. maj Medarbejderen blev i januar 2008 ansat som kontorassistent og bogholder hos arbejdsgiveren. I august 2009 blev medarbejderen opsagt grundet væsentlig nedgang i hendes arbejdsopgaver. Medarbejderen var på tidspunktet for opsigelsen gravid, hvilket arbejdsgiveren var blevet oplyst om ca. 1-2 måneder før opsigelsen. Som følge af ovenstående lagde medarbejderen sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Dommen Vestre Landsret fandt efter en samlet vurdering, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og stadfæstede derfor byrettens dom, hvori der blev vægt på, at: arbejdsgiverens økonomi var anstrengt, hvilket blev dokumenteret ved vidneforklaring fra arbejdsgiverens revisor, de økonomiske udfordringer gjorde det nødvendigt at foretage omstruktureringer eller budgetmæssige foranstaltninger med henblik på at forbedre økonomien i virksomheden, arbejdsgiveren efter opsigelsen af medarbejderen fik udfyldt bogholderi- og sekretæropgaver af eksterne virksomheder, som udførte opgaverne inden for 1/3 af medarbejderens arbejdstid, medarbejderens arbejdsopgaver, i hvert fald for langt størstedelen, kunne udføres af eksterne, erfarne bogholdere for et væsentligt færre antal timer end medarbejderens aftalte arbejdstid på 30 timer om ugen, arbejdsgiveren allerede før medarbejderen meddelte, at hun var gravid, havde overvejet en nedgang i arbejdstid, og at hendes arbejdstid var for høj (dokumenteret ved vidneforklaringer), arbejdsgiveren havde forsøgt at finde arbejde til medarbejderen hos andre virksomheder, medarbejderen var den eneste ansatte bogholder/ kontorassistent, medarbejderen før opsigelsen var blevet spurgt, om hun kunne nøjes med at være ansat i 12 timer om ugen, idet hun havde fået at vide, at arbejdsgiveren ikke havde mulighed for at beskæftige hende 30 timer om ugen, fortsættes 7

10 medarbejderen i forbindelse med opsigelsen på ny var blevet tilbudt et lavere antal timer, hvilket hun afslog, arbejdsgiveren som følge heraf havde gjort, hvad der var muligt for at fastholde medarbejderen på nedsat tid. Såvel byretten som landsretten frifandt således arbejdsgiveren. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en gravid medarbejder er blevet opsagt. Ved vurderingen af om arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden foretager domstolene en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. I tråd med hidtidig praksis på området lægger domstolene også i denne afgørelse vægt på, at arbejdsgiveren har dokumentationen i orden (dokumenter, vidner mv.) og således kan føre bevis for, at økonomien i selskabet nødvendiggjorde en rationalisering, at medarbejderens arbejdsopgaver faktisk blev outsourcet, at der ikke var flere af medarbejderens arbejdsopgaver tilbage, samt at arbejdsgiveren havde tilbudt medarbejderen de timer, der rent faktisk var tilbage. 8

11 Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Den 17. maj 2013 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor arbejdsgiveren havde opsagt en medarbejder, der som følge af en blodprop i hjernen var overgået til et fleksjob. Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var blevet opsagt på grund af sit handicap, og blev frikendt for et krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen blev i 1998 ansat som trykker hos arbejdsgiveren, og i 2007 overgik han efter en blodprop i hjernen til et fleksjob på 20 timer om ugen. Den 10. december 2009 blev medarbejderen opsagt til fratrædelse 5. marts 2010 som følge af nødvendige rationaliseringer grundet en nedgang i virksomhedens ordremængde i forhold til den type opgaver (den maskine), som medarbejderen havde haft mulighed for at løse. Inden opsigelsen havde arbejdsgiveren forsøgt at omskole medarbejderen til en anden type arbejdsopgaver ved en anden maskine. Medarbejderen meddelte dog efter få dages prøvetid, at han ikke følte sig i stand til at varetage disse nye opgaver og med øjeblikkelig virkning ønskede at stoppe omskolingsprocessen. Efter modtagelsen af opsigelsen kontaktede medarbejderen sin fagforening, der 1. februar 2010 protesterede imod opsigelsens saglighed og anførte, at opsigelsen var i strid med forbuddet mod opsigelse på grund af handicap, jf. forskelsbehandlingsloven. Fagforeningen gjorde endvidere gældende, at arbejdsgiveren ikke havde gjort noget for at tilpasse arbejdet til medarbejderens funktionsnedsættelser. Den 16. februar 2010 blev der afholdt et mæglingsmøde mellem sagens parter, og det blev i den forbindelse aftalt, at arbejdsgiveren skulle kontakte kommunen med henblik på at drøfte muligheden for, at medarbejderen inden opsigelsesfristens udløb kunne prøve at varetage arbejdet ved den nye maskine. I den forbindelse skulle det afdækkes, om der kunne gøres foranstaltninger, der kunne hjælpe medarbejderen, så han på lige fod med de øvrige medarbejdere kunne arbejde ved maskinen. Arbejdsgiveren accepterede på dette mæglingsmøde at forlænge opsigelsesvarslet med 4 uger. På et evalueringsmøde i maj 2010 introducerede arbejdsgiveren et mål om, at medarbejderen skulle kunne producere meter i gennemsnit på en 4 timers arbejdsdag. Endnu et evalueringsmøde blev afholdt i august 2010, hvor arbejdsgiveren besluttede, at fratrædelsestidspunktet ikke kunne udskydes yderligere. Fratrædelsestidspunktet blev fastsat til 27. august Idet parterne ikke kunne nå til enighed i forhold til den pågældende tvist, anlagde medarbejderen ved sin fagforening sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse på 18 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling af handicappede. fortsættes 9

12 Dommen I modsætning til byretten frikendte Vestre Landsret arbejdsgiveren, og 2 ud af 3 dommere lagde i den forbindelse vægt på, at medarbejderens stilling blev nedlagt, arbejdsgiveren i den konkrete sag havde opsat nogle sagligt begrundede produktionsmål, som medarbejderen ikke havde opfyldt, arbejdsgiveren havde afholdt møder, foretaget undersøgelser af og gennemført de nødvendige foranstaltninger for, at medarbejderen kunne arbejde på den nye maskine, hvilket fagforeningen havde erklæret sig enig i, medarbejderen selv havde erklæret, at han ikke mente, at han kunne hjælpes yderligere, det relevante jobcenter havde forklaret, at man hos arbejdsgiveren havde gjort, hvad man kunne for at beholde den handicappede medarbejder i fleksjob. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en handicappet medarbejder er blevet opsagt. Omdrejningspunktet i dommen var ikke, om der var tale om et handicap, men derimod om arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldtes medarbejderens handicap. Ved vurderingen heraf skal der ifølge dommen bl.a. lægges vægt på, om medarbejderen kan udføre arbejdet på tilfredsstillende vis (herunder om de fastsatte mål er saglige), og om arbejdsgiveren har forsøgt at tilpasse arbejdsforholdene i forhold til medarbejderens funktionsnedsættelse. Dommen bekræfter endvidere, at beskyttelsen af handicappede medarbejdere ikke rækker så vidt, at man som arbejdsgiver har pligt til at fastholde en medarbejder, der som følge af et handicap ikke er kompetent, egnet og disponibel. I dommen ses det, at den pågældende arbejdsgiver endte med at udskyde fratrædelsestidspunktet i ca. 6 måneder, idet det ikke forinden i tilstrækkelig grad var blevet afdækket, hvorvidt der kunne gøres yderligere tiltag for at hjælpe medarbejderen. Arbejdsgivere bør derfor have afdækket sådanne muligheder, inden opsigelsen af en handicappet medarbejder iværksættes. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN

DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN INVITATION TIL MORGENMØDE DE NYE REGLER I SYGEDAGPENGELOVEN OG EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN - GENNEMGANG AF DE SENESTE ÆNDRINGER I SYGEDAGPENGEREGLERNE OG KONSEKVENSERNE AF EU-DOMSTOLENS DOM I FEDMESAGEN,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Vigtigt at vide om sygdom

Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom Vigtigt at vide om sygdom indeholder en gennemgang af nogle problemstillinger, som du skal være opmærksom, hvis du har sygemeldte medarbejdere. Syge medarbejdere vil ofte kunne

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt

8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt HR Jura Forlaget Andersen 8.5 Særligt beskyttede medarbejdere oversigt Af advokat Sofie Andersen, NJORD Law Firm san@njordlaw.com Indhold Denne artikel angående særligt beskyttede medarbejdergrupper og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere