HR Jura. Juli

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk"

Transkript

1 Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet artikler vedrørende spændende praksis fra Ligebehandlingsnævnet, Vestre Landsret og EU- Domstolen samt de seneste ændringer i udstationeringsloven. God fornøjelse og god sommer. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger Opsagt under graviditet - men ingen godtgørelse Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Side 1 Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 9

3 Højesteret har afsagt en ny dom om ADHD og handicapbegrebet I vores nyhedsbrev fra januar 2012 omtalte vi Sø- og Handelsrettens dom af 16. maj 2011, som fastslog, at lidelsen ADHD udgør et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Dommen blev anket til Højesteret, som afsagde dom i sagen 13. juni Forskelsbehandlingsloven indeholder et forbud mod forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Loven medfører bl.a., at man som arbejdsgiver ikke må begrunde afskedigelse af en medarbejder i medarbejderens handicap. I den pågældende sag blev en kontorassistent, der led af ADHD, bortvist efter 4 dages ansættelse hos et advokatkontor. Af bortvisnings-/opsigelsesskrivelsen fremgik det, at: Det, der ligger til grund for opsigelsen, er manglende information ved ansættelsesaftalens start om din diagnosticerede helbredsmæssige tilstand. Kontorassistenten mente, at bortvisningen var uberettiget og i strid med forskelsbehandlingsloven, idet hun gjorde gældende, at en person, der lider af ADHD, må anses for handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, og idet bortvisningen udtrykkeligt var begrundet i ADHDlidelsen. Arbejdsgiveren gjorde derimod gældende, at bortvisningen var begrundet i, at kontorassistenten illoyalt havde tilbageholdt oplysninger om sin helbredsmæssige tilstand, herunder at hun led af ADHD, hvilket var i strid med helbredsoplysningslovens 6. Arbejdsgiveren anførte i den forbindelse, at medarbejderens helbredsmæssige tilstand var afgørende for udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Kontorassistenten havde imidlertid i forlængelse af sin jobsamtale oplyst to sekretærer, der begge havde deltaget i jobsamtalen, om sin lidelse, hvilket blev bekræftet ved vidneafhøringer under sagen. Arbejdsgiveren begrundede endvidere bortvisningen i det forventelige fravær, som måtte være forbundet med kontorassistentens lidelse, idet lidelsen ville kræve løbende terapi, psykolog, psykiater, fysioterapeut og speciel indretning af arbejdspladsen. Yderligere gjorde arbejdsgiveren gældende, at kontorassistentens behandlingsbehov ville medføre fravær i et sådant omfang, at det øvrige personale ville blive pålagt en væsentlig større arbejdsbyrde. Endelig blev bortvisningen begrundet i hensynet til arbejdsgiverens klienter, idet disse ofte var psykisk ustabile som følge af krigstraumer og hertil hørende posttraumatisk belastningsreaktion. Dette var således ikke foreneligt med kontorassistentens behov for struktur, forudsigelighed og ro, hvilket kunne føre til voldsomme konflikter i forhold til arbejdsgiverens klienter. Der blev under sagen fremlagt lægelig dokumentation (speciallægejournal, statusattest mv.), hvoraf det bl.a. fremgik, at ADHD er en medfødt tilstand af stationær karakter, der medfører et nedsat funktionsniveau, hvor der kan være alt fra ingen særlige krav til vidtgående behov for hjælp til støjreduktion, struktur og disponering af tid på den pågældendes arbejdsplads. Sø- og Handelsretten Sø- og Handelsretten fandt på baggrund af ovenstående, at kontorassistentens ADHD-lidelse måtte anses for et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand, og at bortvisningen derfor var sket i strid med forskelsbehandlingslovens 2. fortsættes 1

4 Endvidere fandt Sø- og Handelsretten, at det ikke var godtgjort, at kontorassistenten illoyalt havde fortiet oplysninger om sin lidelse, hvorfor hun ud over manglende løn i opsigelsesperioden samt feriepenge blev tildelt godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, svarende til ca. 4 måneders løn. Højesteret Højesteret fandt i overensstemmelse med Sø- og Handelsretten, at bortvisningen af kontorassistenten begrundet i hendes manglende iagttagelse af oplysningspligten, jf. helbredsoplysningslovens 6, var uberettiget, idet kontorassistenten havde oplyst to sekretærer om sin lidelse. I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt kontorassistentens ADHD-lidelse kunne anses for omfattet af handicapbegrebet i forskelsbehandlingslovens forstand, henviste Højesteret til EU-Domstolens dom af 11. april 2013 (omtalt i vores nyhedsbrev fra april 2013) den såkaldte Ring/Werge-dom og Højesteret gengav EU- Domstolens definition af handicapbegrebet: at det omfatter en tilstand, der er forårsaget af en lægeligt diagnosticeret helbredelig eller uhelbredelig sygdom, når denne sygdom medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt ud og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og denne begrænsning er af lang varighed. Karakteren af de foranstaltninger, som arbejdsgiveren skal træffe, er ikke afgørende for, om en persons helbredstilstand skal anses for omfattet af dette begreb. Herefter fastslog Højesteret, at kontorassistenten på baggrund af bevisførelsen herunder navnlig de foreliggende lægelige oplysninger led af ADHD i en sådan grad, at hun var omfattet af handicapbegrebet, jf. forskelsbehandlingsloven og det bagvedliggende EUdirektiv. Idet kontorassistenten blev bortvist med henvisning til ADHD-lidelsen, tilkendte Højesteret hende således en godtgørelse svarende til 6 måneders løn det vil sige 2 måneder mere end den af Sø- og Handelsretten tilkendte godtgørelse. Ved fastsættelsen af godtgørelsen anførte Højesteret: der [bør] tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, og der er ikke i den foreliggende sag grundlag for at fravige dette udgangspunkt i op- eller nedadgående retning. Accura bemærker Højesteret har nu fastslået, at ADHD kan udgøre et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Ved vurderingen af den konkrete medarbejders lidelse lagde Højesteret navnlig vægt på den fremlagte lægelige dokumentation (statusattest og journal fra speciallæge). I sådanne sager er det således afgørende, om medarbejderen kan føre bevis for, at der er tale om et handicap, der er omfattet af EU-Domstolens definition af dette begreb. Endvidere er det interessant, at Højesteret i forbindelse med fastsættelsen af godtgørelsen laver en direkte parallel til godtgørelsesniveauet i ligebehandlingsloven (barsel, graviditet mv.) og tilkender medarbejderen en godtgørelse på 6 måneders løn, dvs. 2 måneder mere end den af Søog Handelsretten fastsatte godtgørelse. Den godtgørelse, som Højesteret fatsatte, svarer til den praksisbestemte minimumsgodtgørelse i ligebehandlingssager, hvor der er sket opsigelse i strid med ligebehandlingslovens 9, jf. U /3H. Det må således forventes, at godtgørelsesniveauet i sager, hvor der er sket opsigelse pga. medarbejderens handicap, fremadrettet ikke vil blive udmålt til mindre end 6 måneders løn, uanset hvor kort tid medarbejderen har været ansat. Har en medarbejder derimod været ansat i længere tid, må et godtgørelsesniveau på 9-12 måneders løn forventes. 2

5 Godtgørelse som følge af fremsættelse af krav om ligebehandling Ifølge forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, kan en person, der udsættes for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger (repressalier), fordi denne har fremsat krav om ligebehandling, tilkendes en godtgørelse. Den 29. maj 2013 tog Ligebehandlingsnævnet stilling til en af de første sager på området. Sagen omhandlede en civilingeniør af anden etnisk oprindelse end dansk, der via et vikarbureau var ansat i en tidsbegrænset periode som pakkerioperatør hos brugervirksomheden. Civilingeniøren arbejdede som vikar i brugervirksomheden fra 11. juli 2011 til 30. september 2011, hvorefter kontrakten blev forlænget til 31. december I september 2011 indgik civilingeniøren en aftale med vikarbureauet om, at såfremt han i fremtiden ville søge jobs internt i brugervirksomheden, skulle det ske gennem vikarbureauet. Den 2. oktober 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet med en ansøgning og et CV til en opslået stilling som operatør i brugervirksomheden. Civilingeniøren fik dog på det næste månedlige møde med vikarbureauet at vide, at han ikke havde fået stillingen. Den 5. december 2011 sendte civilingeniøren en til vikarbureauet, hvori han anførte, at det var påfaldende, at brugervirksomheden, som han arbejdede for, havde afskediget en række udlændinge i løbet af den seneste periode. Civilingeniøren anførte endvidere, at der muligvis var tale om racisme. Denne medførte, at vikarbureauet dagen efter (dvs. 6. december 2011) bortviste civilingeniøren, til trods for at der var tre uger tilbage af vikariatet. Vikarbureauet gjorde ved af 6. december 2011 gældende, at bortvisningen skyldtes samarbejdsproblemer, herunder civilingeniørens adfærd og manglende situationsfornemmelse. Vikarbureauet havde fra den pågældende brugervirksomhed bl.a. fået oplyst, at civilingeniøren havde været indkaldt til flere samtaler, hvor det var blevet påtalt, at han ikke skulle presse på i forhold til at komme i betragtning til øvrige stillinger hos brugervirksomheden, og at civilingeniøren ikke havde efterlevet disse påtaler. I samme anførte vikarbureaet, at mistanken om racisme ikke havde noget på sig. Som følge af bortvisningen indgav civilingeniøren en klage til Ligebehandlingsnævnet med påstand om, at han havde været udsat for forskelsbehandling som følge af etnisk oprindelse. I den forbindelse rettede han et godtgørelseskrav mod vikarbureauet, idet han anførte, at han var blevet forskelsbehandlet efter at have fremsat krav om ligebehandling. fortsættes 3

6 Ligebehandlingsnævnets afgørelse Indledningsvist fastslog Ligebehandlingsnævnet, at bestemmelsen i forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsætter indgivelse af en formel klage over forskelsbehandling, og det var således tilstrækkeligt, at civilingeniøren i sin af 5. december 2011 havde gjort opmærksom på, at der ifølge hans vurdering var tale om forskelsbehandling af de udenlandske medarbejdere i brugervirksomheden. Endvidere fastslog nævnet, at anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, ikke forudsatte, at civilingeniøren fik medhold i påstanden om forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse. Ligebehandlingsnævnet fandt på baggrund af oplysningerne i sagen, at civilingeniøren havde påvist, at der var sammenhæng mellem bortvisningen og civilingeniørens krav om ligebehandling. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at civilingeniøren havde sendt en til vikarbureauet 5. december 2011, hvorefter vikarbureauet 6. december 2011 gav civilingeniøren besked om, at man havde fundet det nødvendigt at afslutte vikariatet ved den pågældende brugervirksomhed. Dette skete til trods for, at civilingeniørens vikariat først udløb 31. december Ligebehandlingsnævnet lagde endvidere vægt på, at samarbejdsproblemerne ikke tidligere var tillagt en sådan betydning, at vikarbureauet ville bringe ansættelsesforholdet til ophør. Civilingeniøren fik medhold i sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på DKK Accura bemærker Den pågældende afgørelse samt en lignende afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet har givet anledning til debat i forhold til anvendelsen af forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Som det fremgår ovenfor, fastslår Ligebehandlingsnævnet udtrykkeligt, at anvendelsen af bestemmelsen ikke forudsætter, at der i den konkrete situation er tale om forskelsbehandling. Det vil sige, at medarbejdere kan blive tilkendt en godtgørelse, jf. forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2, selvom der i den konkrete sag ikke tages stilling til, om der har været tale om forskelsbehandling i strid med lovens forbud. Set fra et arbejdsgiversynspunkt kan denne praksis være uheldig, hvis den medfører, at en medarbejders usande beskyldninger og rygter om forskelsbehandling kan danne grundlag for en godtgørelse. Bevisbyrden i sådanne sager er direkte, hvilket vil sige, at det er den medarbejder, der føler sig ufordelagtigt behandlet, der skal bevise dette for at opnå godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 2. Ligebehandlingsnævnets afgørelse synes at indikere, at der ikke er tale om en tung bevisbyrde for medarbejderen. Accura holder løbende øje med udviklingen i praksis på området. 4

7 Ændringer af udstationeringsloven er trådt i kraft Den 1. juli 2013 trådte ændringerne af udstationeringsloven i kraft. Ændringerne er en del af en større aftale om en styrket indsats mod social dumping. Udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, og som udstationerer medarbejdere i den forbindelse, har siden 1. maj 2008 haft pligt til at anmelde en række oplysninger til Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark (herefter RUT ). Med de nye lovændringer, der netop er trådt i kraft, skærpes anmeldelsespligten, og Arbejdstilsynet gives mulighed for at udstede administrative bøder, såfremt virksomhederne ikke overholder anmeldelsespligten. Ifølge forarbejderne vil det normale bødeniveau være DKK Lovændringerne medfører følgende: udvidelse af anmeldelsespligten til også at omfatte momsnummer i hjemlandet udvidet offentlig adgang til oplysninger om momsnummer og arbejdsperioder forkortelse af fristen for at anmelde ændringer til RUT fra 8 til 3 dage hjemmel for Arbejdstilsynet til at kunne udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af anmeldelsespligten til RUT. Yderligere information om lovændringerne findes her. 5

8 Myndigheders adgang til medarbejderes personoplysninger EU-Domstolen har i en portugisisk sag fastslået, at det ikke er i strid med reglerne om databeskyttelse at give myndighederne adgang til oplysninger om medarbejdernes arbejdstid. Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der i marts 2010 fik besøg af det portugisiske arbejdstilsyn. Tilsynet kunne imidlertid ikke få adgang til arbejdsgiverens arbejdstidsregister, idet det udelukkende var arbejdsgiverens centrale HR-afdeling, der kunne udlevere oplysningerne. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en bøde for ikke at have gjort det muligt for arbejdstilsynet at få umiddelbar adgang til arbejdstidsregisteret. Arbejdsgiveren gjorde gældende, at forpligtelsen til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed med henblik på at muliggøre umiddelbar aflæsning i praksis var uforenelig med forpligtelsen til at indføre en passende ordning til sikring af de personoplysninger, der var indeholdt i registeret. I lyset af denne sag, valgte den portugisiske domstol at forelægge EU-Domstolen en række spørgsmål, om hvorvidt oplysninger vedrørende arbejdstid er personoplysninger omfattet af persondatadirektivet, og om direktivet er til hinder for, at myndigheder kan kræve umiddelbar adgang til oplysningerne. EU-Domstolen slog indledningsvist fast, at et arbejdstidsregister, der for hver arbejdstager vedrører de daglige arbejdstider og pauser, udgør personoplysninger i direktivets forstand. Endvidere fastslog EU-Domstolen, at direktivet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for national lovgivning, der pålægger arbejdsgiveren en forpligtelse til at stille arbejdstidsregisteret til rådighed for den kompetente nationale myndighed, såfremt det er nødvendigt med henblik på gennemførelsen af myndighedens tilsynsopgaver. Accura bemærker EU-Domstolens afgørelse gør det klart, at arbejdstid er beskyttede personoplysninger omfattet af persondatadirektivet. Afgørelsen viser imidlertid også, at reglerne i persondatadirektivet ikke er til hinder for at arbejdsgivere stiller oplysninger om medarbejderes arbejdstid til rådighed for myndigheder, såfremt det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens tilsynsopgaver. 6

9 Opsagt under graviditet men ingen godtgørelse En gravid medarbejder blev opsagt og anlagde sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Arbejdsgiveren løftede dog bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og blev således frifundet, jf. Vestre Landsrets dom af 21. maj Medarbejderen blev i januar 2008 ansat som kontorassistent og bogholder hos arbejdsgiveren. I august 2009 blev medarbejderen opsagt grundet væsentlig nedgang i hendes arbejdsopgaver. Medarbejderen var på tidspunktet for opsigelsen gravid, hvilket arbejdsgiveren var blevet oplyst om ca. 1-2 måneder før opsigelsen. Som følge af ovenstående lagde medarbejderen sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, jf. ligebehandlingsloven. Dommen Vestre Landsret fandt efter en samlet vurdering, at arbejdsgiveren havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og stadfæstede derfor byrettens dom, hvori der blev vægt på, at: arbejdsgiverens økonomi var anstrengt, hvilket blev dokumenteret ved vidneforklaring fra arbejdsgiverens revisor, de økonomiske udfordringer gjorde det nødvendigt at foretage omstruktureringer eller budgetmæssige foranstaltninger med henblik på at forbedre økonomien i virksomheden, arbejdsgiveren efter opsigelsen af medarbejderen fik udfyldt bogholderi- og sekretæropgaver af eksterne virksomheder, som udførte opgaverne inden for 1/3 af medarbejderens arbejdstid, medarbejderens arbejdsopgaver, i hvert fald for langt størstedelen, kunne udføres af eksterne, erfarne bogholdere for et væsentligt færre antal timer end medarbejderens aftalte arbejdstid på 30 timer om ugen, arbejdsgiveren allerede før medarbejderen meddelte, at hun var gravid, havde overvejet en nedgang i arbejdstid, og at hendes arbejdstid var for høj (dokumenteret ved vidneforklaringer), arbejdsgiveren havde forsøgt at finde arbejde til medarbejderen hos andre virksomheder, medarbejderen var den eneste ansatte bogholder/ kontorassistent, medarbejderen før opsigelsen var blevet spurgt, om hun kunne nøjes med at være ansat i 12 timer om ugen, idet hun havde fået at vide, at arbejdsgiveren ikke havde mulighed for at beskæftige hende 30 timer om ugen, fortsættes 7

10 medarbejderen i forbindelse med opsigelsen på ny var blevet tilbudt et lavere antal timer, hvilket hun afslog, arbejdsgiveren som følge heraf havde gjort, hvad der var muligt for at fastholde medarbejderen på nedsat tid. Såvel byretten som landsretten frifandt således arbejdsgiveren. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en gravid medarbejder er blevet opsagt. Ved vurderingen af om arbejdsgiveren har løftet bevisbyrden foretager domstolene en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder. I tråd med hidtidig praksis på området lægger domstolene også i denne afgørelse vægt på, at arbejdsgiveren har dokumentationen i orden (dokumenter, vidner mv.) og således kan føre bevis for, at økonomien i selskabet nødvendiggjorde en rationalisering, at medarbejderens arbejdsopgaver faktisk blev outsourcet, at der ikke var flere af medarbejderens arbejdsopgaver tilbage, samt at arbejdsgiveren havde tilbudt medarbejderen de timer, der rent faktisk var tilbage. 8

11 Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden i handicap-sag Den 17. maj 2013 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor arbejdsgiveren havde opsagt en medarbejder, der som følge af en blodprop i hjernen var overgået til et fleksjob. Arbejdsgiveren løftede bevisbyrden for, at medarbejderen ikke var blevet opsagt på grund af sit handicap, og blev frikendt for et krav om godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven. Medarbejderen blev i 1998 ansat som trykker hos arbejdsgiveren, og i 2007 overgik han efter en blodprop i hjernen til et fleksjob på 20 timer om ugen. Den 10. december 2009 blev medarbejderen opsagt til fratrædelse 5. marts 2010 som følge af nødvendige rationaliseringer grundet en nedgang i virksomhedens ordremængde i forhold til den type opgaver (den maskine), som medarbejderen havde haft mulighed for at løse. Inden opsigelsen havde arbejdsgiveren forsøgt at omskole medarbejderen til en anden type arbejdsopgaver ved en anden maskine. Medarbejderen meddelte dog efter få dages prøvetid, at han ikke følte sig i stand til at varetage disse nye opgaver og med øjeblikkelig virkning ønskede at stoppe omskolingsprocessen. Efter modtagelsen af opsigelsen kontaktede medarbejderen sin fagforening, der 1. februar 2010 protesterede imod opsigelsens saglighed og anførte, at opsigelsen var i strid med forbuddet mod opsigelse på grund af handicap, jf. forskelsbehandlingsloven. Fagforeningen gjorde endvidere gældende, at arbejdsgiveren ikke havde gjort noget for at tilpasse arbejdet til medarbejderens funktionsnedsættelser. Den 16. februar 2010 blev der afholdt et mæglingsmøde mellem sagens parter, og det blev i den forbindelse aftalt, at arbejdsgiveren skulle kontakte kommunen med henblik på at drøfte muligheden for, at medarbejderen inden opsigelsesfristens udløb kunne prøve at varetage arbejdet ved den nye maskine. I den forbindelse skulle det afdækkes, om der kunne gøres foranstaltninger, der kunne hjælpe medarbejderen, så han på lige fod med de øvrige medarbejdere kunne arbejde ved maskinen. Arbejdsgiveren accepterede på dette mæglingsmøde at forlænge opsigelsesvarslet med 4 uger. På et evalueringsmøde i maj 2010 introducerede arbejdsgiveren et mål om, at medarbejderen skulle kunne producere meter i gennemsnit på en 4 timers arbejdsdag. Endnu et evalueringsmøde blev afholdt i august 2010, hvor arbejdsgiveren besluttede, at fratrædelsestidspunktet ikke kunne udskydes yderligere. Fratrædelsestidspunktet blev fastsat til 27. august Idet parterne ikke kunne nå til enighed i forhold til den pågældende tvist, anlagde medarbejderen ved sin fagforening sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af en godtgørelse på 18 måneders løn for opsigelse i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling af handicappede. fortsættes 9

12 Dommen I modsætning til byretten frikendte Vestre Landsret arbejdsgiveren, og 2 ud af 3 dommere lagde i den forbindelse vægt på, at medarbejderens stilling blev nedlagt, arbejdsgiveren i den konkrete sag havde opsat nogle sagligt begrundede produktionsmål, som medarbejderen ikke havde opfyldt, arbejdsgiveren havde afholdt møder, foretaget undersøgelser af og gennemført de nødvendige foranstaltninger for, at medarbejderen kunne arbejde på den nye maskine, hvilket fagforeningen havde erklæret sig enig i, medarbejderen selv havde erklæret, at han ikke mente, at han kunne hjælpes yderligere, det relevante jobcenter havde forklaret, at man hos arbejdsgiveren havde gjort, hvad man kunne for at beholde den handicappede medarbejder i fleksjob. Accura bemærker Dommen viser, at det er muligt for arbejdsgivere at løfte bevisbyrden i sager, hvor en handicappet medarbejder er blevet opsagt. Omdrejningspunktet i dommen var ikke, om der var tale om et handicap, men derimod om arbejdsgiveren kunne bevise, at opsigelsen ikke skyldtes medarbejderens handicap. Ved vurderingen heraf skal der ifølge dommen bl.a. lægges vægt på, om medarbejderen kan udføre arbejdet på tilfredsstillende vis (herunder om de fastsatte mål er saglige), og om arbejdsgiveren har forsøgt at tilpasse arbejdsforholdene i forhold til medarbejderens funktionsnedsættelse. Dommen bekræfter endvidere, at beskyttelsen af handicappede medarbejdere ikke rækker så vidt, at man som arbejdsgiver har pligt til at fastholde en medarbejder, der som følge af et handicap ikke er kompetent, egnet og disponibel. I dommen ses det, at den pågældende arbejdsgiver endte med at udskyde fratrædelsestidspunktet i ca. 6 måneder, idet det ikke forinden i tilstrækkelig grad var blevet afdækket, hvorvidt der kunne gøres yderligere tiltag for at hjælpe medarbejderen. Arbejdsgivere bør derfor have afdækket sådanne muligheder, inden opsigelsen af en handicappet medarbejder iværksættes. 10

13 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk

HR Jura. Marts 2014. www.accura.dk Marts 2014 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på status for EU s persondataforordning, whistleblower-ordninger i den finansielle sektor samt en række spændende praksis om bl.a. handicapbegrebet

Læs mere

HR Jura. September 2013. www.accura.dk

HR Jura. September 2013. www.accura.dk September 2013 HR Jura Efter sommerferien er HRJura nu tilbage, og vi tager denne gang fat på forskellige ansættelsesretlige emner, der har været behandlet i den seneste praksis, herunder aldersdiskrimination

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 31. januar 2014 F-13-06 HK Danmark som mandatar for A (Advokat Mette Skou Østergård) mod Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HR Jura. December 2012. www.accura.dk

HR Jura. December 2012. www.accura.dk December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015

Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Nyt om kollektiv arbejdsret Maj 2015 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95 67

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1

Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder. Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Titel 1 Årsberetning 2013 fra Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder Redaktionsgruppe: Sekretariatet

Læs mere

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret

Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Frederik Waage juli 2008 Whistleblowing en fremmed fugl i dansk ansættelsesret En række erhvervsvirksomheder herhjemme har

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder

Menneskeret i Danmark. Status 2010. Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder Menneskeret i Danmark Status 2010 Institut for Menneskerettigheder, 2012 Mekanisk, fotografisk eller anden form for gengivelse af Status

Læs mere

A (advokat Peter Breum)

A (advokat Peter Breum) f ( B3961 00C- DG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 24. april 2013 af Østre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Michael Dorn, Henrik Garn og Bodil Dalgaard Hammer). 4. afd. nr. B-3961-11:

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere