Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom"

Transkript

1 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009)

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hjemmelsgrundlag De nye regler Retningslinjerne for kvalitetskontrol Tidsfrister for kvalitetskontrol Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Betingelser for at blive kvalitetskontrollant Ansøgning og godkendelsesprocedure Lister over kvalitetskontrollanter Betingelser for at forblive kvalitetskontrollanter Tilsyn med kvalitetskontrollanterne samt ophør/sletning som kvalitetskontrollant Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol Virksomhedstype og hyppighed Virksomheder, der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk Netværk Ekstraordinær kontrol Underretning af revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol Udvælgelse af kvalitetskontrollanter til at foretage den konkrete kvalitetskontrol Udpegning af kvalitetskontrollanter Kontrollantens indsigelsesret og pligt Underretning af virksomheden om valg af kvalitetskontrollant(er) Revisionsvirksomhedens indsigelsesret og pligter Indgåelse af aftale om gennemførelse af kvalitetskontrol Indgåelse af aftale om kvalitetskontrol Kvalitetskontrollantens pligter Indgåelse af aftalen Ophævelse af aftalen Gennemførelse af kvalitetskontrollen Kontrollantens kontrolbesøg Fornyede kontroller Fuld fornyet kontrol Delvis fornyet kontrol Kontrollantens gennemgang af revisionsvirksomhedens forhold og dens kvalitetsstyring Gennemgang af, at fordeling af stemmerettighederne samt ledelsesstrukturen i revisorlovens 13 er overholdt Gennemgang af revisionsvirksomhedens registreringer i Revireg Gennemgang af kundesammensætning Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomhedens egen kvalitetskontrol (efterfølgende intern kvalitetskontrol) Kontrollen af erklæringsopgaver med sikkerhed Omfanget (stikprøvestørrelsen) af de sager, der skal udvælges til sagskontrol Sammensætningen af stikprøven Assistanceerklæringer og reviewerklæringer Dybden i kontrollen af enkeltopgaver Samlet resultat af gennemgangen af erklæringsopgaver Sammenholdelse med resultatet af den kontrollerede revisionsvirksomheds efterfølgende kontrol Kontrollen af revisionsvirksomheder, der reviderer kunder, der omfattes af revisorlovens 21, stk

3 Yderligere gennemgang af kvalitetsstyringssystemet Gennemgang af gennemsigtighedsrapport Dokumentation for den gennemførte kontrol Udvidet kontrol Kontrolbesøg udført af Revisortilsynet eller med deltagelse af Revisortilsynet Kontrolbesøg med deltagelse af Revisortilsynet Kontrolbesøg udført af Revisortilsynet selv Særligt om revisionsvirksomheder hvorigennem der ikke afgives erklæringer med sikkerhed Kvalitetskontrollantens rapportering Udfærdigelse af erklæringen og dennes indhold Erklæringens indledning Den udførte gennemgang Blank erklæringen Erklæring med forbehold Erklæring med supplerende oplysninger Indsendelse af erklæringen Rapportens indhold og form Rapportering til den kontrollerede virksomhed Revisortilsynets behandling af sagerne Erklæring ikke indkommet Fejl i erklæringen og/eller rapporten Indhentelse af kontrollantens arbejdspapirer mv Revisortilsynet lukker sagen Revisortilsynets sanktioner Sager for Revisornævnet Betalingsforhold Timepriser og fastsættelse heraf Kontrollantens udfærdigelse og fremsendelse af regningen Revisortilsynets betaling af kontrollanten Revisortilsynets opkrævning af virksomheden Fordeling af øvrige omkostninger Bilag 1, Checkliste 1 Indsamling af oplysninger til brug for kvalitetskontrollen Bilag 2, Checkliste 2a Gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Bilag 3, Checkliste 2b Gennemgang af revisionsvirksomheden, dens generelle kvalitetsstyringssystem og gennemsigtighedsrapport (Revisionsvirksomheder, der har virksomheder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3) Bilag 4, Checkliste 3 - Gennemgang af efterfølgende interne kvalitetskontrol Bilag 5, Checkliste 4a - Gennemgang af en konkret revisionsopgave Bilag 6, Checkliste 4b - Gennemgang af en konkret reviewopgave Bilag 7, Checkliste 4c - Gennemgang af en konkret revisionsopgave af en virksomhed, der er omfattet af revisorlovens 21, stk Bilag 8, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (blank) Bilag 9, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (med supplerende oplysninger) Bilag 10, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (forbehold eksempel 1) Bilag 11, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (forbehold eksempel 2) Bilag 12, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (forbehold eksempel 3) Bilag 13, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der ikke reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (forbehold og supplerende oplysninger)

4 Bilag 14, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (blank) Bilag 15, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomheder, der reviderer kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 (med supplerende oplysninger) Bilag 16, Erklæring om kvalitetskontrol - revisionsvirksomhed, der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk Bilag 17, Tro og love-erklæring Bilag 18, Vejledning om regning: E-faktura Se Bilag 19, Eks. på udfyldelse af E-faktura. Se Bilag 20, Notat fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om revision i en krisetid

5 1. Indledning 1.1 Hjemmelsgrundlag Den 1. juli 2008 trådte en ny revisorlov i kraft (Lov nr. 469 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder). Ifølge lovens kapitel 6 skal alle revisionsvirksomheder have et kvalitetsstyringssystem og kunne dokumentere anvendelsen heraf. Endvidere skal alle revisionsvirksomheder og de heri ansatte revisorer underkaste sig en kvalitetskontrol, der udføres af Revisortilsynet. Revisorlovens fastsætter reglerne for Revisortilsynet. Med hjemmel i revisorlovens 34 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udstedt Revisortilsynets forretningsorden ved bekendtgørelse nr. 669 af 26. juni 2008 og bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed nr. 42 af 23. januar 2009 (i det følgende benævnt bekendtgørelsen ). Med hjemmel i 13 og 20, stk. 4, i bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, bkg. nr. 42 af 23. januar 2009, har Revisortilsynet udstedt disse Retningslinjer for kvalitetskontrollens udøvelse. Ovennævnte regler og Revisortilsynets retningslinjer findes under menupunktet lovgrundlag m.v. på Revisortilsynets hjemmeside Erhvervs- og Selskabsstyrelsen administrerer endvidere et register over revisionsvirksomhederne ( Revireg ) og bestemmelserne herom findes i bekendtgørelse nr. 666 af 26. juni 2009 om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg). Udover dette er fire andre forskrifter af særlig betydning for kvalitetskontrollen. Det drejer sig om revisionsstandarderne RS 1 (Kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver) og RS 220 (Kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger), EU Kommissionens henstilling (2001/156) af 15. november 2000 om kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtig revision (EFT L91/91, ) samt EU Kommissionens henstilling (2008/1721) af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (EFT L120/20, ) De nye regler Den nye revisorlov og den nye bekendtgørelse viderefører de fleste af de tidligere gældende regler for Revisortilsynet og kvalitetskontrollens gennemførelse. Der er dog sket væsentlige ændringer, bl.a. for så vidt angår udvælgelsen af kvalitetskontrollant til at gennemføre kontrollen i den konkrete revisionsvirksomhed og indgåelse af aftale med disse, idet dette nu forestås af Revisortilsynet, jf. afsnit 4. Samtidig er det Revisortilsynet, der opkræver de kontrollerede revisionsvirksomheder for udgifterne til kvalitetskontrollen og betaler kvalitetskontrollanterne, jf. afsnit 9. Der er endvidere sket ændringer vedrørende tidsintervallerne for kvalitetskontroller, idet kvalitetskontrollen skal ske med højst 6 års mellemrum, dog med højst 3 års mellemrum for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. afsnit 3. I bekendtgørelsens 2, stk. 1, er bestemt, at revisionsvirksomheder, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, er undtaget kvalitetskontrol medmindre Revisortilsynet beslutter andet, såfremt revisionsvirksomheden har indsendt en tro- og lo- 5

6 veerklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nærmere procedurer herfor er beskrevet i afsnit 3.2. Endelig er der indført nogle ekstra krav for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. afsnit Retningslinjerne for kvalitetskontrol 2009 Som følge af den nye revisorlov og den nye bekendtgørelse har Revisortilsynet skrevet tilsynets retningslinjer om. Relevante og tidssvarende formuleringer fra de hidtil gældende retningslinjer er medtaget, hvor muligt. I henhold til statens IT-strategi er målsætningen, at al væsentlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt. I overensstemmelse hermed skal al kommunikation og indberetning mellem Revisortilsynet, kvalitetskontrollanterne og revisionsvirksomhederne også foregå digitalt, hvor dette er muligt. Den digitale kommunikation vedrørende kvalitetskontrollen skal foregå via Revireg, som er blevet opdateret, således at dette er muligt. Retningslinjerne for kvalitetskontrollen 2009 er tilrettet, således at det af retningslinjerne fremgår, hvor kommunikationen skal foregå via Revireg, og hvor den foregår på anden måde. Kvalitetskontrollanternes udførelse af kvalitetskontrollen er en erklæringsopgave efter revisorlovens 1, stk. 2, og de generelle principper som god revisorskik gælder derfor for kvalitetskontrollanten. Retningslinjerne uddyber revisorloven og bekendtgørelsen. De omtaler navnlig de krav, som revisorloven og bekendtgørelsen stiller til kvalitetskontrollanters gennemførelse af kontrollen. Retningslinjerne indeholder en række bilag med koncepter til kvalitetskontrollantens checklister og erklæringer. Revisortilsynet vil fortsat løbende vurdere, om retningslinierne skal revideres. Til dette formål modtager Revisortilsynet gerne revisionsvirksomhedernes og kvalitetskontrollanternes bemærkninger med forslag til afklaring eller udbygning af retningslinierne. Bemærkningerne kan indsendes til Revisortilsynet på 1.4 Tidsfrister for kvalitetskontrol 2009 Tidsfrister for den årlige kvalitetskontrol fremgår af bekendtgørelsen 2, stk. 2, 5-7 og 22, stk. 1. I bekendtgørelsens 33 har revisortilsynet hjemmel til at fravige tidsfristerne. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i foråret 2009 foretaget gennemgribende ændringer i Revireg som følge af den nye revisorlov. Da den årlige kvalitetskontrol finder sted på grundlag af registreringerne i Revireg, har Revisortilsynet besluttet at udskyde Tidsfristen i 2, stk. 2, om at en revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, er undtaget fra kvalitetskontrol, hvis den inden den 31. december (i det foregående år) indsender en tro- og love erklæring herom til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Denne frist er for 2009 udskudt til den 13. maj Tidsfristen i 5, stk. 1, om, at de revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol senest skal underrettes herom den 1. marts. Denne frist er udskudt til den 1. juni Tidsfristen i 6, stk. 1, om, at Revisortilsynet så vidt muligt inden den 1. april meddeler revisionsvirksomheden, hvilken kvalitetskontrollant, der er udpeget til at gennemføre kvalitetskontrollen i revisionsvirksomheden. Denne frist er udskudt til den 1. juli

7 Tidsfristen i 7, stk. 1, om, at kvalitetskontrollanten så vidt muligt inden den 1. april får besked om, hvilke revisionsvirksomheder, som denne er udpeget til at kvalitetskontrollere i det pågældende år. Denne frist er udskudt til den 1. juli Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 2.1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant Som udgangspunkt kan kun godkendte revisorer, der kan afgive erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som arbejder i en virksomhed, der er registreret i Revireg, udpeges som kvalitetskontrollanter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre end revisorer som kvalitetskontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1. En godkendt revisor, der ansøger om at blive kvalitetskontrollant, skal opfylde en række betingelser, som også fremgår af bekendtgørelsen 15, stk. 2: 1. Ansøgeren skal være registreret i Revireg, 2. Ansøgeren skal have deltaget i et kursus, jf. bekendtgørelsens 16 Hvis en ansøgers kundskaber og erfaring på baggrund af hidtidig virksomhed eller andre kurser skønnes fornødne, kan Revisortilsynet fritage ansøgeren for kurset. 3. Ansøgeren skal have deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. 4. Den revisionsvirksomhed, hvori ansøgeren er ansat, må ikke være blevet pålagt en fornyet kvalitetskontrol af Revisortilsynet ved den seneste kvalitetskontrol, som revisionsvirksomheden har gennemgået. 5. Hvis ansøgeren indenfor de seneste 5 år ved Revisornævnet (eller Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer) er ikendt en advarsel eller bøde for overtrædelser af de pligter, revisorloven foreskriver, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister, vurderer Revisortilsynet, om forholdet har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant. 6. Hvis ansøgeren har en verserende sag for Revisornævnet, vurderer Revisortilsynet, om forholdet har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant Ansøgning og godkendelsesprocedure For at blive kvalitetskontrollant skal ansøgeren indgive en elektronisk ansøgning med digital signatur til Revisortilsynet, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 2. Ansøgningen skal indeholde oplysning om pkt. 1-3 i afsnit 2.1 samt oplysning om resultatet af den seneste kvalitetskontrol i den revisionsvirksomhed, hvori ansøgeren er ansat. Ansøgningen skal vedlægges en af Revisortilsynet udarbejdet tro og love-erklæring, hvoraf det fremgår, at den pågældende revisor ikke inden for de seneste fem år ved Revisornævnet (tidligere Disciplinærnævnet), er ikendt advarsel, bøde eller rettighedsfrakendelse for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister. Der skal tillige gives tilladelse til, at tilsynet kan efterprøve disse oplysninger. Verserer der ved ovennævnte Revisornævn sager mod ansøgeren, skal denne tillige oplyse om disse verserende sager. Verserer der ikke sager ved Revisornævnet skal tro og loveerklæringen tillige oplyse om dette. 7

8 Imødekommes ansøgningen af Revisortilsynet, optages vedkommende på en eller flere af listerne over kvalitetskontrollanter for det indeværende år og de følgende 4 kalenderår, jf. afsnit Lister over kvalitetskontrollanter Revisortilsynet tager ved godkendelsen af en kvalitetskontrollant samtidig stilling til, hvilken slags revisionsvirksomheder, kvalitetskontrollanten kan kvalitetskontrollere. En kvalitetskontrollant godkendes som kvalitetskontrollant i den type revisionsvirksomhed, som kvalitetskontrollanten har kompetencer til at kunne kvalitetskontrollere. Udgangspunktet er, at registrerede revisorer godkendes til at kvalitetskontrollere registrerede revisionsvirksomheder og at statsautoriserede revisorer godkendes til at kvalitetskontrollere statsautoriserede revisionsvirksomheder. Revisortilsynet kan, hvor det findes hensigtsmæssigt, godkende kvalitetskontrollanter til at kontrollere andre grupper af revisionsvirksomheder end dem som kvalitetskontrollanten er godkendt til at kontrollere. For at blive godkendt som kvalitetskontrollant for revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, skal en revisor selv i mindst tre år inden for de seneste fem år have revideret og afgivet erklæringer for sådanne virksomheder, jf. bekendtgørelsens 15, stk. 3. Revisortilsynet udarbejder lister over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at foretage kvalitetskontrol af følgende revisionsvirksomheder: 1. Ansat i revisionsvirksomhed, hvor majoriteten af stemmerne ejes af statsautoriserede revisorer 2. Ansat i revisionsvirksomhed, hvor majoriteten af stemmerne ejes af statsautoriserede revisorer, og som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder som omhandlet i revisorlovens 21, stk Ansat i revisionsvirksomhed, hvor majoriteten af stemmerne ejes af registrerede revisorer 4. Ansat i revisionsvirksomhed, hvor majoriteten af stemmerne ejes af registrerede revisorer, og som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder som omhandlet i revisorlovens 21, stk De landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, der er tilknyttet eller drives under Dansk Landbrug Listerne findes på Revisortilsynets hjemmeside og opdateres løbende Betingelser for at forblive kvalitetskontrollanter Deltagelse i kurser og møde Ifølge bekendtgørelsens 17, stk. 1 skal kontrollanterne deltage i et årligt møde med Revisortilsynet. Formålet med mødet er at opsamle erfaringer fra de gennemførte kvalitetskontroller og henlede kvalitetskontrollanternes opmærksomhed på særlige problemstillinger. Tilsynet vil som hovedregel udelukke en kvalitetskontrollant fra at udføre kontrol, hvis den pågældende ikke deltager i dette årlige møde. Revisortilsynet kan undtagelsesvis beslutte, at fravige kravet om deltagelse i det årlige kursus og møde. Årlig tro og love-erklæring For at sikre, at Revisortilsynet løbende har indsigt med, om en kvalitetskontrollant efter at vedkommende er optaget på Revisortilsynets liste over kvalitetskontrollanter - har haft eller får en sag ved Revisornævnet, skal kvalitetskontrollanten afgive en tro og love-erklæring her- 8

9 om årligt. Erklæringen, der skal indsendes til Revisortilsynet inden 1. februar, skal angive hvorvidt kvalitetskontrollanten inden for de sidste 5 år er ikendt advarsel eller bøde ved Revisornævnet samt, hvorvidt der er en verserende sag mod kvalitetskontrollanten ved Revisornævnet. Tro og love-erklæringen er vedlagt som bilag 17 Hvis der er ikendt advarsel eller bøde ved Revisornævnet foretager Revisortilsynet en konkret vurdering af, om dette har betydning for kvalitetskontrollantens virke. Resultatet af kvalitetskontrollen i den virksomhed, hvori kvalitetskontrollanten er ansat Det er endelig en betingelse for at forblive kvalitetskontrollant, at den revisionsvirksomhed, hvori kvalitetskontrollanten selv er ansat, har en tilfredsstillende kvalitetsstyring. Hvis kvalitetskontrollen af den virksomhed, hvori kvalitetskontrollanten er ansat, resulterer i, at Revisortilsynet pålægger virksomheden en fornyet kontrol, kan Revisortilsynet beslutte, at slette kvalitetskontrollanten, jf. bekendtgørelsens 28, stk. 3. Er dette tilfældet, kan kvalitetskontrollanten ikke igen blive kvalitetskontrollant før end revisionsvirksomheden har gennemgået en fornyet kvalitetskontrol med tilfredsstillende resultat Tilsyn med kvalitetskontrollanterne samt ophør/sletning som kvalitetskontrollant Revisortilsynet fører løbende tilsyn med og vurderer kvalitetskontrollanternes indsats, herunder rettidig indsendelse af erklæringer, rapporter, arbejdspapirer m.v. samt, om de indsendte erklæringer overholder erklæringsbekendtgørelsen. Finder Revisortilsynet, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, jf. bekendtgørelsens 28, stk. 2, kan tilsynet efter en skriftlig høring 1. give den pågældende en skriftlig påtale 2. kræve, at den pågældende deltager i et eller flere kurser, inden den pågældende kan fortsætte sit virke som kvalitetskontrollant, eller 3. slette den pågældende fra listerne over kvalitetskontrollanter, jf. 14, samt beslutte at 4. indbringe den pågældende for Revisornævnet, eller 5. oversende sagen til anklagemyndigheden. Revisortilsynet kan slette en kvalitetskontrollant, hvis kontrollanten ikke opfylder betingelserne nævnt i afsnit 2.1., eller hvis kvalitetskontrollanten i sit arbejde som kvalitetskontrollant har udvist grov eller gentagen forsømmelighed med hvervet, herunder bl.a. med overholdelse af uafhængighedsreglerne eller, hvis de afgivne erklæringer og/eller kvalitetskontrollantens arbejdspapirer må anses som uegnet, mangelfulde eller ufyldestgørende som grundlag for Revisortilsynets eller Revisornævnets sagsbehandling. Endvidere kan Revisortilsynet beslutte, at en kvalitetskontrollant skal slettes af listerne over kvalitetskontrollanter, hvis den revisionsvirksomhed som kvalitetskontrollanten er ansat i, ved den seneste afsluttede kvalitetskontrol er pålagt en fornyet kvalitetskontrol, jf. afsnit 2.4. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid selv anmode om at blive slettet af listerne efter 14. Sletning kan dog ikke ske, før kvalitetskontrollanten har fuldført de allerede påtagne kontrolopgaver, medmindre Revisortilsynet bestemmer andet. 9

10 3. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 3.1. Virksomhedstype og hyppighed Ifølge revisorlovens 29, stk. 3, skal en revisionsvirksomhed kvalitetskontrolleres med højst 6 års mellemrum. Kvalitetskontrollen skal dog udføres med højst 3 års mellemrum i revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder af interesse for offentligheden, jf. revisorloven 21, stk. 3. Der vil ofte være kortere tid mellem en revisionsvirksomheds kvalitetskontrol end henholdsvis 6 og 3 år, idet der er indlagt en grad af tilfældighed i udtrækningen, således at der ikke skabes forudsigelighed om, hvornår en virksomhed skal kvalitetskontrolleres. Der kan endvidere foreligge omstændigheder, der gør, at tilsynet beslutter en hyppigere kontrol, jf. bekendtgørelsens 4. De revisionsvirksomheder, der skal have gennemført en ordinær kvalitetskontrol, udtrækkes på grundlag af de oplysninger, som er registreret i Revireg. Bekendtgørelsens 4, stk. 2, gør det muligt for en revisionsvirksomhed at vælge at få holdingselskaber kvalitetskontrolleret samtidig med den egentlige revisionsvirksomhed, dvs. i det år, hvor den egentlige revisionsvirksomhed er udtaget af Revisortilsynet. Derimod berettiger udtagelse af et holdingselskab til kvalitetskontrol ikke til at kræve, at den egentlige revisionsvirksomhed samtidig kvalitetskontrolleres. Det skal dog bemærkes, at virksomheder, der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, kan undtages fra kvalitetskontrol, jf. afsnit 3.2. Revisortilsynet opfordrer af praktiske grunde til, at den kontrollerede revisionsvirksomhed altid anmoder om en samtidig kontrol af ejerselskaber, der ikke er undtaget fra kvalitetskontrol efter bekendtgørelsen 2, stk. 2, det vil sige revisionsvirksomheder, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorloven. Kontrollanten skal afgive separate erklæringer for holdingselskaberne, jf. bilag Virksomheder, der ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2 Revisionsvirksomheder, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, kan undtages fra kvalitetskontrol, jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Dette omfatter f.eks. holdingvirksomheder til revisionsvirksomheder. For at blive undtaget skal virksomheden hvert år afgive en tro- og loveerklæring til Erhvervsog Selskabsstyrelsen om, at der ikke afgives erklæringer efter 1, stk. 2 igennem virksomheden. Revisortilsynet kan beslutte, at der skal foretages en kvalitetskontrol, selvom der er afgivet en tro- og loveerklæring, jf. bekendtgørelsen 2, stk. 2. I så fald vil virksomheden blive kontaktet af Revisortilsynet. Tro- og loveerklæringen skal afgives med digital signatur i Revireg senest den 31. december for ikke at komme med i udtrækningsgrundlaget for det efterfølgende år. 10

11 Tidsmæssigt må revisionsvirksomheder, som skal undtages fra kravet om kvalitetskontrol, ikke have afgivet erklæringer i henhold til revisorlovens 1, stk. 2, i det kalenderår, hvori erklæringen afgives, eller i det år hvor kontrollen finder sted. Fristen vil for indsendelse af tro- og loveerklæringen for kontrollen vedrørende 2009 vil være 13. maj Netværk Revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, kan anmode Revisortilsynet om, at blive udtaget til kvalitetskontrol samme år, som én eller flere revisionsvirksomheder i samme netværk er udtaget. Revisortilsynet kan også af egen drift beslutte dette, jf. bekendtgørelsens 3, stk. 1. Et netværk er defineret i 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 663 af 26. juni 2008 om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed. Heraf følger det, at der ved et netværk forstås en større struktur, 1) der tager sigte på samarbejde, og som en revisor eller en revisionsvirksomhed deltager i, og 2) som klart tager sigte på overskuds- eller omkostningsdeling eller har fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik og -procedurer, en fælles forretningsstrategi, anvender et fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer. For at falde ind under et netværk skal én eller flere faktorer således være opfyldt: Der skal være tale om et samarbejde, som revisor eller revisionsvirksomheden deltager i, og samarbejdet skal tage sigte på overskuds- eller omkostningsdeling, eller der skal være tale om et samarbejde, der er karakteriseret ved, at det enten har fælles ejerskab, kontrol eller ledelse, fælles kvalitetspolitik eller -procedurer, fælles forretningsstrategi, fælles firmanavn, eller er fælles om en betydelig del af de faglige ressourcer. Et samarbejde mellem revisorer eller revisionsvirksomheder med blot ét af de fem ovenstående karakteristika vil således betyde, at der er tale om et netværk. Der henvises til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens uafhængighedsvejledning for en uddybning af netværksbebrebet. Revisortilsynet kan vælge at udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i et netværk, jf. afsnit Ekstraordinær kontrol Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær kontrol, såfremt der foreligger omstændigheder, der begrunder dette, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1. I sådanne tilfælde kan tidsfristerne fraviges. Revisortilsynet kan endvidere blive anmodet fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at udtage en revisionsvirksomhed til ekstraordinær kontrol, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 2. I sådanne tilfælde kan tidsfristerne ligeledes fraviges. 11

12 3.5. Underretning af revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol De revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes hvert år pr. brev senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres. For kontrollen i 2009 vil underretningen ske senest den 1. juni Tidslinie Kvalitetskontrol Senest d. 31/12 Tro- & Love-erkl. i henhold til 1 stk. 2 indsendes (fx for holding). Senest d. 1/2 Tro- & Love-erkl. fra kvalitetskontrollant om verserende sager i Revisornævn. Senest d. 1/3 Revisionsvirksomheder underrettes om udtagning til Kvalitetskontrol. Så vidt muligt før d. 1/4 Kvalitetskontrollant og revisionsvirksomhed underrettes om hvilken revisionsvirksomhed(er)/kvalitetskontrollant Revisortilsynet har bestemt. 14 dages frist 1) Revisionsvirksomhed fra modtagelse - evt. indsigelse af underretning - bekræftelse i Revireg. 2) Kvalitetskontrollant - evt. indsigelse - udfyldelse af aftalekoncept i Revireg. Løbende Revisortilsyn indgår aftale i Revireg. Senest d. 15/11 Indsendelse af erklæring og evt. rapport. 12

13 4. Udvælgelse af kvalitetskontrollanter til at foretage den konkrete kvalitetskontrol 4.1. Udpegning af kvalitetskontrollanter Kvalitetskontrollanterne skal hvert år oplyse Revisortilsynet om, hvor mange kvalitetskontroller samt hvilke type revisionsvirksomheder den enkelte maksimalt ønsker at påtage sig i det pågældende kontrolår. For kvalitetskontrollen 2009 vil kvalitetskontrollanterne blive anmodet om at fremsende disse oplysninger til Revisortilsynet inden den 8. juni Der kan ikke garanteres et minimum antal kontrolsager pr. kontrollant, ligeledes kan det ikke garanteres at alle kontrollanter vil få tildelt sager, jf. bekendtgørelsens 7, stk. 2. Endvidere vil der ikke ske en ligelig fordeling af sager blandt kontrollanterne. På baggrund af de indkomne oplysninger matcher Revisortilsynet kvalitetskontrollant og virksomheder. Vurderer Revisortilsynet det nødvendigt, kan der udpeges mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer end de af Revisortilsynet godkendte kvalitetskontrollanter, jf. revisorlovens 35, stk. 1 og bekendtgørelsens 8, stk. 1 og 2. I disse sager kan kravet om tidsfrister fraviges. I de tilfælde, hvor Revisortilsynet beslutter selv at gennemføre en kvalitetskontrol, foretages en individuel fremgangsmåde, som revisionsvirksomheden får besked om af Revisortilsynet Kontrollantens indsigelsesret og pligt Kvalitetskontrollanten får så vidt muligt inden 1. april i kontrolåret skriftlig besked om, hvilke revisionsvirksomheder kvalitetskontrollanten påtænkes at skulle kontrollere. I 2009 gives så vidt muligt besked inden 1. juni. Vurderer kvalitetskontrollanten, at uafhængighedsreglerne ikke er opfyldt eller at kvalitetskontrollanten ikke er i besiddelse af den nødvendige kompetence til at kunne gennemføre kontrol af en konkret revisionsvirksomhed, skal dette meddeles skriftligt til Revisortilsynet senest 14 dage efter modtagelse af beskeden om, hvilke revisionsvirksomheder kvalitetskontrollanten påtænkes af skulle kontrollere. Revisortilsynet vil herefter finde en ny kvalitetskontrollant til pågældende revisionsvirksomhed. Har hverken kvalitetskontrollanten eller revisionsvirksomheden indsigelser mod den tildelte kvalitetskontrollant/revisionsvirksomhed, skal der indgås en elektronisk aftale med Revisortilsynet, jf. afsnit 5. Konstaterer kvalitetskontrollanten senere i kontrolforløbet, at denne ikke er uafhængig eller ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal dette straks meddeles skriftligt til Revisortilsynet, hvorefter der udpeges en ny kvalitetskontrollant til den pågældende revisionsvirksomhed. 13

14 4.3. Underretning af virksomheden om valg af kvalitetskontrollant(er) Revisionsvirksomheder, som er udtaget til kvalitetskontrol, vil så vidt muligt inden den 1. april få skriftlig besked om, hvilken kvalitetskontrollant, der er påtænkt at skulle kontrollere virksomheden. For kontrolåret 2009 vil virksomheden så vidt muligt få besked inden den 1 juli Revisionsvirksomhedens indsigelsesret og pligter Revisionsvirksomheden har mulighed for, at indgive en skriftlig begrundet indsigelse mod den påtænkte kvalitetskontrollant. Indsigelsen skal indsendes til Revisortilsynet senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen om, hvilken kontrollant der er udpeget. Vurderer Revisortilsynet, at indsigelsen skal tages til efterretning, finder Revisortilsynet en ny kvalitetskontrollant. Har revisionsvirksomheden ingen indsigelser mod den udpegede kontrollant, skal virksomheden senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen, elektronisk acceptere kontrollanten overfor Revisortilsynet på samt giver kvalitetskontrollanten meddelelse herom. Konstaterer revisionsvirksomheden senere i kontrolforløbet, at kvalitetskontrollanten ikke er uafhængig, eller på anden måde ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, meddeler revisionsvirksomheden straks dette skriftligt til Revisortilsynet. Revisortilsynet har herefter mulighed for at afbryde kontrolforløbet og udpege en ny kvalitetskontrollant. Revisionsvirksomheden, som skal kvalitetskontrolleres, skal forsyne kvalitetskontrollanten med oplysninger, som kræves for at kvalitetskontrollanten kan udfylde et aftalekoncept til Revisortilsynet. Undlader revisionsvirksomheden at give oplysningerne, meddeler kvalitetskontrollanten dette til Revisortilsynet. Revisionsvirksomheden skal endvidere udfylde en bekræftelse på, at revisionsvirksomheden aktivt medvirker til kvalitetskontrollens gennemførelse, jf. 11 i bekendtgørelsen. Dette gøres i Revireg samtidig med, at revisionsvirksomheden accepterer ikke at have kendskab til forhold, der gør, at den udpegede kvalitetskontrollant ikke kan kontrollere den pågældende revisionsvirksomhed. 5. Indgåelse af aftale om gennemførelse af kvalitetskontrol 5.1. Indgåelse af aftale om kvalitetskontrol Når Revisortilsynet har udpeget en kvalitetskontrollant til at gennemføre kvalitetskontrollen i en revisionsvirksomhed, indgås en aftale mellem Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten om kvalitetskontrollen for hver revisionsvirksomhed. Reglerne for aftalens form og indhold er fastsat i bekendtgørelsens kapitel 3. Til brug for indgåelse af aftalen har Revisortilsynet udarbejdet et koncept for aftale, som skal benyttes. Aftalen udfyldes i Revireg. 14

15 I de tilfælde, hvor Revisortilsynet deltager i en kvalitetskontrol sammen med en kvalitetskontrollant, udfylder kvalitetskontrollanten ligeledes aftalen efter den procedure, der er beskrevet i dette afsnit. Hvis Revisortilsynet har udpeget mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk, indgår Revisortilsynet en skriftlig aftale med de pågældende kontrollanter Kvalitetskontrollantens pligter Indgåelse af aftalen indledes med, at kvalitetskontrollanten tager kontakt til revisionsvirksomheden med henblik på, at kvalitetskontrollanten kan fastsætte de oplysninger, som skal angives i aftalen. Det drejer sig om: 1) størrelsen på den revisionsvirksomhed, der skal kvalitetskontrolleres: Antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed og antal kontorsteder Ca. antal erklæringsopgaver efter revisorlovens 1, stk. 2. Revisionsvirksomhedens omsætning 2) Indholdet og omfanget af kvalitetskontrollen: Antal kontorsteder, der planlægges besøgt Antal revisorer, der forventes kontrolleret Den forventede stikprøvestørrelse 3) Hvem der er udset til at gennemføre kontrollen Navn på kvalitetskontrollanten Navn og titel på andre deltagende revisorer Navn og titel på andre deltagende medarbejdere end ovennævnte 4) Antal timer, der forventes brugt på kontrollen: For hver deltager Samlet 5) Særlige forhold, der kan have betydning for kvalitetskontrollen, f.eks. at der er tale om en deltager i et netværk, eller der er tale om en delvis kontrol Kvalitetskontrollanten udfylder aftalekonceptet i Revireg og underskriver med sin digitale signatur. Udfyldelsen skal ske senest 14 dage efter, at kvalitetskontrollanten har modtaget meddelelse om, at kvalitetskontrollanten er endelig udpeget til at gennemføre kontrollen. Hvis kvalitetskontrollanten ikke udfylder aftalen i Revireg rettidigt, og dette skyldes kvalitetskontrollantens forhold, kan Revisortilsynet udpege en anden kvalitetskontrollant til at gennemføre kvalitetskontrollen i den pågældende revisionsvirksomhed Indgåelse af aftalen Revisortilsynet gennemgår de oplysninger, som kvalitetskontrollanten har anført i aftalen i Revireg. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål retter Revisortilsynet henvendelse til kvalitetskontrollanten og/eller revisionsvirksomheden, der skal kvalitetskontrolleres. Revisortilsynet påser, at alle oplysninger er afgivet og at det angivne forventede timeantal mv. ser fornuftigt ud efter forholdene. 15

16 Revisortilsynet indgår aftalen og signerer den digitalt i Revireg Ophævelse af aftalen Hvis kvalitetskontrollantens forhold gør, at kvalitetskontrollanten ikke kan gennemføre kvalitetskontrollen, retter kontrollanten straks skriftlig henvendelse til Revisortilsynet, der herefter tager stilling til ophævelse af aftalen. Sådanne forhold kan for eksempel være, at kontrollanten bliver syg. Hvis Revisortilsynet konstaterer forhold, der bevirker, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres, tager revisortilsynet ligeledes stilling til, om aftalen skal ophæves. Sådanne forhold kan for eksempel være, at kvalitetskontrollanten ikke indsender erklæringen om kvalitetskontrol eller sine arbejdspapirer, eller at revisionsvirksomheden ikke vil medvirke til at kvalitetskontrollanten kan gennemføre kvalitetskontrollen. Revisortilsynet kan endvidere ophæve aftalen, såfremt Revisortilsynet beslutter, at revisionsvirksomheder, der er pålagt en delvis fornyet kontrol, skal pålægges en fuld fornyet kontrol, jf. afsnit 6.2. Når Revisortilsynet beslutter at ophæve en aftale om kvalitetskontrol, tager Revisortilsynet stilling til, om kvalitetskontrollanten skal have betaling for det allerede udførte arbejde. Afgørelse om betaling for allerede udført arbejde vil afhænge af, om ophævelsen skyldes kvalitetskontrollantens forhold eller andre forhold. 6. Gennemførelse af kvalitetskontrollen 6.1. Kontrollantens kontrolbesøg Til brug for planlægningen af kontrollen indhenter kvalitetskontrollanten forud for kontrollens gennemførelse forskellige oplysninger om revisionsvirksomheden, jf. bekendtgørelsens 19. Disse oplysninger indhentes ved, at den revisionsvirksomhed, der skal kontrolleres, udfylder checkliste 1. Kontrollanten skal endvidere indhente rapporten for den seneste efterfølgende interne kvalitetskontrol i revisionsvirksomheden. Revisionsvirksomheden skal i henhold til checkliste 1 oplyse, hvornår den seneste lovpligtige kvalitetskontrol er blevet udført og resultatet heraf. Hvis der ved den tidligere kvalitetskontrol er givet bemærkninger eller påtale, skal kvalitetskontrollanten være opmærksom på, om revisionsvirksomheden har reageret på de fundne fejl herunder udarbejdet handlingsplaner samt iværksat opfølgning på disse. Selve kvalitetskontrollen skal gennemføres ved fremmøde hos revisionsvirksomheden samt på de kontorsteder, der er udtaget til stikprøvevis kontrol. Kvalitetskontrollanten skal ved gennemgangen som minimum anvende checklisterne 2-4 eller alternative checklister, der som minimum indeholder alle de oplistede punkter i checkliste 2-4. Kravene til kontrollantens dokumentation for den udførte kontrol er beskrevet i punkt

17 6.2. Fornyede kontroller Revisionsvirksomheder, der pålægges fornyede kontroller, jf. revisorlovens 35, stk. 5, nr. 5, vil modtage besked fra Revisortilsynet om udførelsen af den fornyede kontrol. Revisionsvirksomheder kan fremover pålægges enten en fuld fornyet kontrol eller en delvis fornyet kontrol Fuld fornyet kontrol Revisionsvirksomheder, der pålægges en fuld fornyet kontrol, skal kontrolleres på samme måde som revisionsvirksomheder, der er pålagt en ordinær kontrol Delvis fornyet kontrol Revisionsvirksomheder, der er pålagt en delvis fornyet kontrol, skal have udført en kontrol, der har til formål at afklare, om de konstaterede forhold i afgørelsen er bragt i orden, jf. revisorlovens 35, stk. 5, nr. 3. Kontrollanten skal forud for kontrollen indhente Revisortilsynets afgørelse hos revisionsvirksomheden for at konstatere, hvilke områder Revisortilsynet har påtalt. Kontrollanten skal ligeledes forud for kontrollen indhente de oplysninger, der fremgår af checkliste 1, jf. afsnit 6.1. samt den seneste kontrolrapport for revisionsvirksomhedens udførte efterfølgende interne kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten skal ved kontrolbesøget gennemgå det eller de områder, som er omtalt i afgørelsen. De områder, der skal kontrolleres, skal udføres i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er beskrevet i retningslinjerne. Hvis kontrollanten i forbindelse med gennemgangen af de afgrænsede områder bliver opmærksom på ikke-ubetydelige fejl og mangler på andre områder, skal kontrollanten efter kontrolbesøget uden ugrundet ophold oplyse dette til Revisortilsynet. Revisortilsynet tager herefter stilling til, hvorvidt kontrollen skal udvides til en fuld kontrol. Såfremt Revisortilsynet finder, at de konstaterede fejl og mangler ikke danner grundlag for at pålægge revisionsvirksomheden en fuld fornyet kontrol, afslutter kontrollanten kontrollen og indsender erklæringen til Revisortilsynet, jf. afsnit 7. Kontrollanten skal dog afgive supplerende oplysning i sin erklæring om de konstaterede fejl og mangler på de øvrige områder. Træffer Revisortilsynet afgørelse om at pålægge revisionsvirksomheden en fuld fornyet kontrol, ophæver Revisortilsynet den oprindelige indgåede aftale om kontrol, jf. afsnit 5. Revisionsvirksomheden pålægges herefter en ekstraordinær kontrol, jf. bekendtgørelsens 4, stk. 1 i samme kontrolår. Revisortilsynet kan træffe afgørelse om at deltage i kontrollen eller selv at udføre kontrollen, jf. afsnit 6.9. Kontrollanten skal i sin erklæring under den udførte revision beskrive de områder, der er kontrolleret, jf. afsnit 7. Såfremt kontrollanten har konstateret væsentlige fejl og mangler på det kontrollerede område, skal kontrollanten tage forbehold for dette i sin erklæring. Kontrollanten skal derudover oplyse, hvis der i forbindelse med kontrollen konstateres fejl og mangler på andre områder. 17

18 6.3. Kontrollantens gennemgang af revisionsvirksomhedens forhold og dens kvalitetsstyring Kontrollanten skal gennemgå revisionsvirksomhedens forhold og dens kvalitetsstyring. Denne gennemgang udføres ved brug af checkliste 2. Kontrollanten skal dokumentere sine konklusioner for hvert af de gennemgåede områder. Kontrollen indledes med et interview med den eller de personer i revisionsvirksomheden, der har ansvaret for virksomhedens kvalitetsstyring. Interviewet danner sammen med de allerede modtagne oplysninger, jf. afsnit 6.1, udgangspunkt for planlægningen af det arbejde, som kvalitetskontrollanten skal udføre omkring revisionsvirksomhedens generelle kvalitetsstyring Gennemgang af, at fordeling af stemmerettighederne samt ledelsesstrukturen i revisorlovens 13 er overholdt Revisionsvirksomheden skal sikre, at flertallet af stemmerettighederne besiddes af godkendte revisorer og godkendte revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 2. Revisionsvirksomheden skal i checkliste 1 oplyse fordelingen af stemmerettighederne i revisionsvirksomheden. Kontrollanten skal ved kontrolbesøget undersøge, hvorvidt fordelingen af stemmerettigheder opfylder revisorlovens krav. Såfremt revisionsvirksomheden ikke har afgivet oplysninger om stemmefordelingen i checkliste 1, skal kvalitetskontrollanten påse, at reglerne om stemmerettighederne i revisorlovens 13 er overholdt, ved at gennemgå revisionsvirksomhedens fortegnelse over fordeling af stemmerettighederne, jf. bekendtgørelsens 20, stk. 1, nr. 3. Såfremt fordelingen af stemmerettighederne i revisionsvirksomheden ikke opfylder revisorlovens krav, skal kvalitetskontrollanten afgive en supplerende oplysning om dette i sin erklæring. Den supplerende oplysning skal beskrive de faktiske forhold om stemmerettighederne. Revisionsvirksomheden skal ligeledes sikre, at flertallet af ledelsesmedlemmerne i revisionsvirksomhedens øverste ledelsesorgan er godkendte revisorer, jf. revisorlovens 13, stk. 5. Såfremt kravet i revisorlovens 13, stk. 5 ikke er overholdt, skal kvalitetskontrollanten afgive en supplerende oplysning om dette i sin erklæring. Den supplerende oplysning skal beskrive de faktiske forhold om ledelsesstrukturen i revisionsvirksomheden Gennemgang af revisionsvirksomhedens registreringer i Revireg I henhold til bekendtgørelsen om register over godkendte revisionsvirksomheder (Revireg) skal registreret indeholde oplysninger om (navn og titel) på de tilknyttede godkendte revisorer. Tilknyttede godkendte revisorer omfatter samtlige statsautoriserede og registrerede revisorer i en revisionsvirksomhed, uanset om de foretager faktisk erklæringsafgivelse efter 1, stk. 2 i revisorloven. En statsautoriseret eller registreret revisor med deponeret beskikkelse skal ikke registreres på revisionsvirksomheden i Revireg, selvom man er tilknyttet en revisionsvirksomhed. Kvalitetskontrollanten skal således tjekke, at det af virksomheden oplyste antal godkendte revisorer på kontroltidspunktet svarer til antallet i Revireg, hvilket kan ses på Kontrollanten skal i erklæringen oplyse det af virksomheden oplyste antal godkendte revisorer i revisionsvirksomheden på kontroltidspunktet. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem det af revisionsvirksomheden oplyste antal revisorer, og det antal, der er tilknyttet en 18

19 revisionsvirksomhed i Revireg, skal kontrollanten afgive en supplerende oplysning om denne uoverensstemmelse. Hvis der er andre uoverensstemmelser mellem revisionsvirksomhedens faktiske forhold og registreringerne i Revireg, skal kontrollanten afgive en supplerende oplysning om dette. Såfremt et holdingselskab til revisionsvirksomheden, der har pligt til at være registreret i Revireg, ikke er registreret i Revireg, skal kvalitetskontrollanten ved afgivelsen af sin erklæring give supplerende oplysninger herom. Det samme gør sig gældende, såfremt revisionsvirksomheden ikke har tilknyttet en revisor. Erklæringen skal oplyse om de faktiske forhold, som kvalitetskontrollanten støtter den supplerende oplysning på Gennemgang af kundesammensætning Revisionsvirksomheden skal sikre, at virksomheden ikke i hvert af 5 på hinanden følgende regnskabsår har en større omsætning end 20 pct. hos samme kunde, jf. revisorlovens 26, stk. 1. Revisionsvirksomheden skal i checkliste 1 oplyse om kundesammensætningen, herunder om den procentvise fordeling af honoraret på sin største kunde. Såfremt revisionsvirksomheden har haft en større andel af sin omsætning end 20 pct. hos den samme kunde i kontrolåret, skal kvalitetskontrollanten undersøge, om overskridelsen har eksisteret i de seneste 5 år. Hvis dette er tilfældet skal kontrollanten afgive en supplerende oplysning i erklæringen om, at revisorlovens 26 overtrådt. Erklæringen skal oplyse om de faktiske forhold, som kvalitetskontrollanten støtter den supplerende oplysning på Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem I henhold til revisorlovens 28, stk. 1 skal alle revisionsvirksomheder have et kvalitetsstyringssystem og dokumentere anvendelsen heraf. For nystartede revisionsvirksomheder skal kvalitetsstyringssystemet være etableret fra virksomhedens start og forefindes i enten skriftlig eller elektronisk form, jf. lovbemærkningerne til revisorlovens 28. Kvalitetsstyringssystemet skal indeholde de politikker og procedurer, der sikrer, at revisionsvirksomheden og dets ansatte overholder og relevante standarder ved udførelsen af erklæringsopgaven, og at erklæringer afgives i overensstemmelse med og relevante standarder. Lovbemærkningerne til revisorlovens 28 henviser i den sammenhæng til RS 1, Kvalitetsstyring i firmaer som udfører revision og review af historiske finansielle oplysninger, andre erklæringsopgaver med sikkerhed samt beslægtede opgaver. RS 220 supplerer i den sammenhæng RS 1 med beskrivelse af kvalitetsstyring i forbindelse med revision af historiske finansielle oplysninger. Arten og omfanget af en revisionsvirksomheds kvalitetsstyringspolitikker og -procedurer afhænger af forskellige faktorer såsom virksomhedens karakteristika og størrelse, dets geografiske spredning samt dets organisation. Som følge heraf vil de politikker og procedurer, som de enkelte revisionsvirksomheder indfører, kunne være forskellige. For revisionsvirksomheder, der har kunder omfattet af revisorlovens 21, stk. 3 henvises der til afsnit Kontrollen af kvalitetsstyringssystemet har til formål at konstatere følgende forhold: - at revisionsvirksomheden har etableret og implementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, - at revisionsvirksomhedens godkendte revisorer og medarbejdere konsekvent anvender kvalitetsstyringssystemet ved udførelsen erklæringsopgaver med sikkerhed, og 19

20 - at revisionsvirksomheden foretager en opfølgning på, at kvalitetsstyringssystemet løbende opdateres og anvendes konsekvent på erklæringsopgaver med sikkerhed. Kontrollanten skal ved etableringen og implementeringen af kvalitetsstyringssystemet fastslå, hvorvidt der er etableret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem i revisionsvirksomheden, om kvalitetsstyringssystemet er tilpasset revisionsvirksomhedens forhold, samt at kvalitetsstyringssystemets procedurer og politikker er formidlet videre til alle de godkendte revisorer og medarbejdere i revisionsvirksomheden. Kontrollanten skal ved godkendte revisorer og medarbejderes anvendelse af kvalitetsstyringssystemet vurdere og tage stilling til, om de regler, som kvalitetsstyringssystemet indfører i revisionsvirksomheden, efterleves i praksis i revisorernes og medarbejdernes ageren og i det praktiske arbejde. Ved gennemgangen af kontrolsager, jf. afsnit 6.6. skal kontrollanten ligeledes konstatere, om de godkendte revisorer og medarbejdere konsekvent har anvendt kvalitetsstyringssystemet på kontrolsagerne. Revisionsvirksomhedens opfølgning på, at der foretages en løbende opdatering af kvalitetsstyringssystemet, og at kvalitetsstyringssystemet konsekvent anvendes på erklæringsopgaver foretages via den efterfølgende interne kvalitetskontrol, jf. afsnit 6.4. Gennemgangen foretages med udgangspunkt i det kvalitetsstyringssystem, revisionsvirksomheden anvender på det tidspunkt, hvor kvalitetskontrollen gennemføres. Kvalitetskontrollanten udtaler sig i sin erklæring om kvalitetskontrol om det kvalitetsstyringssystem, der forefindes og anvendes i revisionsvirksomheden på kontroltidspunktet. En række revisionsvirksomheder vil i løbet af kontrolåret udskifte deres kvalitetsstyringssystemer. Såfremt kontrollanten udtager kontrolsager, jf. afsnit , der er udarbejdet efter det udskiftede kvalitetsstyringssystem, skal kontrollanten tillige gennemgå det udskiftede kvalitetsstyringssystem. Gennemgangen af det udskiftede kvalitetsstyringssystem skal give kontrollanten et indblik i, om de daværende politikker og procedurer i revisionsvirksomheden var tilstrækkelige og egnede til, at den ansvarlige revisor og medarbejderne kunne anvende det udskiftede kvalitetsstyringssystem på kontrolsagerne. Ved gennemgangen af det generelle kvalitetsstyringssystem, skal kontrollanten vurdere, om revisionsvirksomhedens procedurer og politikker er tilstrækkelige, hensigtsmæssige og i overensstemmelse med revisor og relevante standarder inden for en række områder, såsom: - Uafhængighed og tavshedspligt - Accept og fortsættelse af kundeforhold - Hvidvask og rapportering af økonomiske forbrydelser - Standarder til løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed - Opbevaring af dokumentation - Personalets kendskab til kvalitetsstyringssystemet og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver med sikkerhed Checkliste 2 beskriver de procedurer og politikker, kvalitetsstyringsstyringssystemet som minimum må forventes at indeholde. Kontrollanten skal ved gennemgangen af personalets kendskab til kvalitetsstyringssystemet og anvendelse af kvalitetsstyringssystemet på erklæringsopgaver med sikkerhed undersøge, hvordan revisionsvirksomhedens godkendte revisorer og de ansatte får kendskab til kvalitets- 20

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið August 2016 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Indhold 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 30. maj 1972. Den 31. marts 2008 blev der i sag nr. 40/2005-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden v/registreret revisor A, CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser

Læs mere