Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010"

Transkript

1 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V web:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og sammenfatning Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgave Revisortilsynets medlemmer og sekretariat pr. 1. august Revisortilsynets virksomhed i Revisortilsynets reaktion på kvalitetskontrollen Konstaterede fejl og mangler Revisortilsynest særlige fokusområder Revisortilsynest oversendelser til Revisornævnet og resultatet heraf Redegørelsens tal er opgjort pr. 15. september

3 1. Indledning og sammenfatning Revisortilsynets opgave er at kontrollere, om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når de foretager revision eller afgiver erklæringer i øvrigt. Nedenfor beskrives resultaterne for kvalitetskontrollen I årets redegørelse er resultaterne af de ordinære kontroller og de fornyede kontroller slået sammen for at gøre den kvantitative opstilling af resultaterne mere overskuelig. Samtidig er der givet en kvalitativ beskrivelse af de fejl og mangler, som Revisortilsynet har reageret over for i form af påtale, påtale med fornyet kontrol og/eller oversendelse til Revisornævnet. Formålet med den kvalitative beskrivelse er at forbedre revisionsvirksomhedernes og revisorforeningernes muligheder for at forebygge fejl og mangler. I 2010 har 240 revisionsvirksomheder været udtaget til Revisortilsynets kvalitetskontrol 1. Af de 240 revisionsvirksomheder valgte 48 virksomheder at lade sig slette i Revireg, 8 sager er udgået af kontrollen 2, 3 virksomheder er oversendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med anmodning om sletning i Revireg for manglende gennemførelse af kontrollen, og 3 kontroller er ikke færdigbehandlet 3. I redegørelsens resultater indgår således 178 afsluttede kontroller, som har omfattet sager og 550 kontrollerede revisorer. Siden 2009 kontrollen har Revisortilsynet bestemt, hvilken kvalitetskontrollant, der skal kontrollere den enkelte revisionsvirksomhed. Det er Tilsynets opfattelse, at ordningen har været med til at sikre en mere ensartet kvalitetskontrol. Af de 178 kontroller er 27 afsluttet med, at revisionsvirksomheden (virksomhed samt eventuelt revisor/revisorer) er oversendt til Revisornævnet, og samtidig har virksomhederne fået pålagt en ny kontrol. 12 kontroller er afsluttet med, at revisor/revisorer er oversendt for fejl og mangler i enkeltsager, mens virksomhedens kvalitetsstyringssystem enten er godkendt, eller revisionsvirksomheden har fået en påtale eller en påtale med fornyet kontrol. I 19 kontroller har virksomheden fået en påtale og krav om ny kontrol, heraf har 3 virksomheder fået en delvis fornyet kontrol, hvor alene de påtalte forhold skal kontrolleres igen. I 23 kontroller har virksomheden fået en påtale. Endelig er 97 kontroller afsluttet med godkendelse uden videre opfølgning. 46 pct. af de kontrollerede revisionsvirksomheder har således fået en reaktion i 2010, idet det bemærkes, at i 7 pct. af kontrollerne vedrører reaktionen alene revisors arbejde på enkeltsagsniveau. 22 pct. af kontrollerne er afsluttet med oversendelse til Revisornævnet af re revisionsvirksomheder var udtaget til kvalitetskontrol i 2010, 37 revisionsvirksomheder har gennemgået en fornyet kontrol som reaktion på kontroller i tidligere år. 2 For eksempel fordi virksomheden tidligere er kontrolleret under et andet cvr.nr. 3 I 2 tilfælde er erklæringen af forskellige årsager endnu ikke indkommet 3 og 1 sag afventer Undersøgelsesinstituttets behandling af revisionsvirksomheden. 3

4 visionsvirksomheden og/eller revisor/revisorer. I forhold til 2009 er reaktionsniveauet noget højere, idet 25 pct. af de kontrollerede virksomheder fik en reaktion i 2009, heraf blev 10 pct. oversendt til Revisornævnet 4. I alt er 51 revisorer oversendt til Revisornævnet, hvilket svarer til knap 10 pct. af de i alt 550 kontrollerede revisorer. 32 af de 51 oversendte revisorer kommer fra revisionsvirksomheder, som har fået pålagt en fornyet kontrol. Det noget højere reaktionsniveau er ikke udtryk for, at Revisortilsynet bedømmer konstaterede fejl og mangler hårdere end tidligere. Det er ikke muligt for Tilsynet at kunne angive årsagerne til det øgede niveau, men Tilsynet kan komme med nogle formodninger: Det øgede reaktionsniveau kan skyldes, at der er indført mere detaljerede krav til gennemførelse af kvalitetskontrollen. Det kan også skyldes, at der er krav om, at der udtages flere enkeltsager til kontrol pr. revisor, når der konstateres fejl, ligesom der er indført fokusområder ved udtagelse af enkeltsager til kontrol. Det kan endvidere skyldes, at Tilsynet i nogle tilfælde er med til at udvælge sagerne, der skal kontrolleres. Som naturlig opfølgning på, at fokus for kvalitetskontrollen de senere år er skiftet fra manglende kvalitetsstyringssystemer til manglende anvendelse af systemet og fejl i enkeltsagerne, har Revisortilsynet i 2010-kontrollen valgt at fokusere på specielle risikofyldte temaer i forbindelse med udtagelse af enkeltsager til kontrol. Revisortilsynet har således stillet krav om, at der også udtages et antal enkeltsager, der har været igennem en efterfølgende intern kontrol samt et antal enkeltsager, hvor kunden efterfølgende er gået konkurs. Det bemærkes, at Revisortilsynet foretager en risikobaseret kontrol, det vil sige at der sættes fokus på områder, som er særlig relevante. Det kan derfor ikke udelukkes, at man finder flere fejl, end man ville gøre, hvis udtagelsen af enkeltsagerne er helt tilfældig. Resultatet for fokusområdet vedrørende intern efterfølgende kontrol er, at kontrollanten har været uenig i resultatet af den efterfølgende interne kontrol i 2 kvalitetskontroller. Samtidig har Tilsynet kunnet konstatere, at 17 revisionsvirksomheder ikke har udført den fornødne efterfølgende interne kontrol. Resultatet af fokusområdet vedrørende forudsætning om fortsat drift (going-concern forudsætninger) er, at 12 kontroller har medført, at der er sket oversendelse til Revisornævnet, blandt andet på grund af utilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætning om fortsat drift eller fordi revisor ikke har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller forbehold. 3 kontroller er afsluttet med påtale med fornyet kontrol og 1 er afsluttet med påtale uden fornyet kontrol. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner dog også kan være påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl og mangler. 4 Tallene kan ikke direkte sammenlignes med tabel 2 i Revisortilsynets redegørelse for 2009, idet en del kontroller ikke var afsluttet ved udarbejdelsen af Redegørelsen Således er 9 kontroller fra 2009 siden afsluttet med oversendelse til for Revisornævnet. 4

5 Herudover har kontrollanten i en del kontroller givet revisionsvirksomheden anbefalinger vedrørende revision af forudsætning om fortsat drift på systemniveau og/eller enkeltsagsniveau, herunder specielt anbefalet, at man fremover styrker dokumentationen. Efterhånden er der en del sager fra tidligere år, som løber på tværs af kontrolårene 5. Disse sager vanskeliggør de årlige opgørelser, og er årsagen til at de årlige redegørelsers tal ikke altid kan følges år for år. Da Revisortilsynets redegørelse for 2009 blev offentliggjort, var der 17 uafsluttede kvalitetskontroller vedrørende kvalitetskontrollen Disse kontroller er afsluttet med 9 oversendelser til Revisornævnet, 1 påtale med fuld fornyet kontrol, 3 påtaler uden fornyet kontrol samt 4 kontroller, som er godkendt uden bemærkninger. Resultatet af kontrollerne er ikke medtaget i beskrivelsen af kvalitetskontrollen 2010, men oversendelserne til Revisornævnet indgår i afsnit 4.4. om Revisornævnsoversendelser. 2. Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgave Kvalitetskontrollen for 2010 er gennemført i henhold til revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, 34, stk. 3 samt bekendtgørelse nr. 643 af 10. juni 2011 (tidligere nr. 42 af 28. januar 2009) om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed. Kvalitetskontrollen omfatter bl.a. udførelsen af og uafhængigheden i forbindelse med de opgaver, som revisor beskæftiger sig med i henhold til revisorlovens 1, stk. 2. Den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen i virksomhederne er foretaget af kvalitetskontrollanterne. Efter bekendtgørelsens 17 skal kvalitetskontrollanter deltage i et møde med Revisortilsynets formand. I 2010 blev møderne holdt i den 30. august i Århus, den 7. september i Odense og den 14. september i København. Møderne afholdtes i forbindelse med kursus om kvalitetskontrol, som de to revisorforeninger havde fået godkendt efter bekendtgørelsens 16, stk. 3. Herudover blev der holdt et opsamlingsmøde i København. Opfølgning på kontrollanternes arbejde er løbende blevet foretaget i form af dialog mellem kontrollanterne og Revisortilsynets sekretariat. Revisortilsynet udarbejder årligt Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom ligesom Revisortilsynet udgiver denne redegørelse årligt. En nærmere beskrivelse af Revisortilsynets og kvalitetskontrollens grundlag og opgaver kan findes på Revisortilsynets hjemmeside Samme sted findes også Revisortilsynets retningslinjer og redegørelser. 5 F.eks. fordi en sag har været så kompliceret og omfangsrig, at det ikke har været muligt at færdiggøre den inden for et kontrolår, eller fordi en pålagt fornyet kontrol er blevet udsat på grund af sygdom. 5

6 3. Revisortilsynets medlemmer og sekretariat pr. 1. august 2011 Formand: Vicedirektør Kim Sparlund Medlemmer: Statsautoriseret revisor Jens Skovby Statsautoriseret revisor Jørgen Holm Andersen Registreret revisor Steen Laursen Registreret revisor Claus Guldborg Nyvold Chefjurist Kim Munch Lendal Juridisk konsulent Lene Nielsen Controller Lisbeth Schierbeck Chefanalytiker Margaret Dam Lohse Sekretariat: Chefkonsulent Vibeke Sylvest Barfoed, cand.jur., MPA Chefkonsulent Richard Patel, cand.merc.aud Specialkonsulent Christel Maria Thousing, cand.merc.aud Fuldmægtig Kent Raun Moritzen, cand.merc.jur Fuldmægtig Marianne Ploug, cand.merc.jur Fuldmægtig Bodil Vestergård, stud.merc.aud Ekspeditionssekretær Pia Jensen Overassistent Chalotte R. Møller 6

7 4. Revisortilsynets virksomhed i 2010 I 2010 har 240 revisionsvirksomheder været udtaget til kvalitetskontrol som anført nedenfor indgår alene 178 afsluttede kontroller i redegørelsens resultater. Der er kontrolleret 10 revisionsvirksomheder, som reviderer virksomheder som nævnt i revisorlovens 21, stk.3. Ved kvalitetskontrollen af de 178 revisionsvirksomheder er 1423 enkeltsager, udarbejdet af 550 revisorer, blevet kontrolleret. Sagsbehandling og stillingtagen til kvalitetskontrollanternes erklæringer har fundet sted i perioden november 2010 til august Hvor Revisortilsynet vurderede, at der ikke kunne blive tale om en umiddelbar godkendelse af revisionsvirksomheden, blev kvalitetskontrollantens arbejdspapirer i de fleste tilfælde indhentet med henblik på at afgøre, hvilken reaktion der ville være passende i den konkrete kontrol. Derudover har Revisortilsynet stikprøvevis indhentet kvalitetskontrollanternes arbejdspapirer i et antal sager. 37 af de udtagne 240 revisionsvirksomheder skulle gennemgå en fornyet kvalitetskontrol som reaktion på kvalitetskontroller for et tidligere år. Resultaterne af den fornyede kontrol fra tidligere år er inkluderet i tallene i redegørelsens tabeller Revisortilsynets reaktion på kvalitetskontrollen 2010 Revisortilsynet har i forbindelse med 2010-kontrollen oversendt 3 virksomheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, fordi de ikke har indgået aftale om kvalitetskontrol, eller fordi en erklæring om kvalitetskontrol ikke foreligger. Herudover har 48 revisionsvirksomheder ladet sig slette fra Revireg efter udtagelse til kvalitetskontrol. 2 erklæringer vedrørende kvalitetskontrol er ikke indkommet pr. 1. september 2011, idet fristen for indsendelse af erklæringen er blevet udsat på grund af sygdom. 1 kontrolleret revisionsvirksomhed er under behandling i Undersøgelsessystemet, hvorfor Revisornævnets behandling af kvalitetskontrollen er udsat. Nedenfor er opgjort Revisortilsynets reaktion over for de revisionsvirksomheder, der blev udtaget til kontrol i

8 Tabel 1. Antallet af gennemførte kvalitetskontroller Antal revisionsvirksomheder udtaget til kvalitetskontrol i 2010 Heraf slettet i Revireg af revisionsvirksomheden selv Heraf oversendt til E&S af Revisortilsynet som følge af manglende kvalitetskontrol Udgåede sager 6 Antal gennemførte kvalitetskontroller Modtagne erklæringer Ikke behandlede erklæringer 7 Uafsluttede sager Antal afsluttede sager 178 Tabel 2. Resultat fordelt på antal virksomheder 8 Reaktioner Modtagne erklæringer vedrørende afsluttede kontroller Gennemført kvalitetskontrol uden yderligere opfølgning Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Påtale med oversendelse til Revisornævn og ny kontrol Kontroller, hvor alene revisor er indbragt i konkrete sager pct. 54 pct. 13 pct. 11 pct. 15 pct. 7 pct. På baggrund af kvalitetskontrollen har Revisortilsynet afsluttet 46 pct. af kontrollerne med en reaktion, idet det dog bemærkes, at for de 7 pct. s vedkommende vedrører sanktionen alen revisors arbejde på enkeltsagsniveau. 22 pct. af kontrollerne er endt med en oversendelse af revisionsvirksomheden og/eller revisor til Revisornævnet. I forhold til 2009 er niveauet 6 Revisionsvirksomhederne er for eksempel udgået, fordi virksomheden har haft afgivet tro- og love-erklæring om at virksomheden ikke afgiver erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, eller fordi virksomheden er kontrolleret i 2008, f.eks. under andet cvr.nummer. 7 En kvalitetskontrol afventer Undersøgelsessystemets behandling af revisionsvirksomheden. 8 5 sager er på tidspunktet for redegørelsens udarbejdelse fortsat i høring, hvorfor der kan forekomme nogle få ændringer i tallene 9 Heraf 3 med delvis fornyet kontrol 10 Fra de 27 revisionsvirksomheder er i alt 32 revisorer oversendt til Revisornævnet 11 I disse 12 kontroller er alene en eller flere revisorer, i alt 19, oversendt til Revisornævnet. For så vidt angår revisionsvirksomhederne er kontrollen for 1 virksomheder endt med en påtale, mens 3 virksomheder har fået en påtale med en fornyet kontrol. 8 kontroller er for virksomhedens vedkommende endt med en godkendelse uden yderligere opfølgning. 8

9 noget højere i forhold til antallet af reaktioner, idet 25 pct. af de kontrollerede virksomheder fik en reaktion i 2009, heraf blev 10 pct. oversendt til Revisornævnet 12. Det er Revisortilsynets opfattelse, at det noget højere reaktionsniveau ikke er udtryk for, at Revisortilsynet bedømmer konstaterede fejl og mangler hårdere end Tilsynet har gjort tidligere. Der kan opstilles en række formodninger for årsager til det øgede reaktionsniveau, men det er ikke muligt konkret at konstatere, i hvilket omfang disse formodninger udgør årsagerne. En formodning er, at det øgede reaktionsniveau kan skyldes, at der for kvalitetskontrollen 2010 er indført mere detaljerede krav til gennemførelse af kvalitetskontrollen. For eksempel er der krav om, at der så vidt muligt skal udtages enkeltsager blandt samtlige regnskabsklasser blandt virksomhedens kunder. Det kan også skyldes, at der er krav om, at der udtages flere enkeltsager til kontrol pr. revisor, når der konstateres fejl, således at det kan konstateres, om der er tale om en enkeltstående fejl eller fejl, der går igen i flere sager hos den pågældende revisor. Det bemærkes, at Revisortilsynet foretager en risikobaseret kontrol, det vil sige at der sættes fokus på områder, som er særlig relevante. Det kan derfor ikke udelukkes, at man finder flere fejl, end man ville gøre, hvis udtagelsen af enkeltsagerne er helt tilfældig. Endvidere har Tilsynet for kvalitetskontrollen 2010 indført to fokusområder ved udtagelse af enkeltsager til kontrol, jf. nedenfor afsnit 4.3 Endelig har Tilsynet i nogle tilfælde meddelt kontrollanterne, at bestemte virksomheder blandt revisionsvirksomhedens kunder skulle udtages til enkeltsagskontrol. Nedenstående tabel viser resultatet af kontrollen fordelt på revisionsvirksomhedens art. 12 Tallene kan ikke direkte sammenlignes med tabel 2 i Revisortilsynets redegørelse for 2009, idet en del kontroller ikke var afsluttet ved udarbejdelsen af Redegørelsen Således er 9 kontroller fra 2009 siden afsluttet med oversendelse til for Revisornævnet. 9

10 Tabel 3. Resultat fordelt efter virksomhedens art Reaktioner Modtagne erklæringer vedrørende afsluttede sager Gennemført kvalitetskontrol uden yderligere opfølgning Påtale uden ny kontrol Påtale med ny kontrol Påtale med oversendelse til Revisornævn og ny kontrol Kontroller, hvor alene revisor er indbragt i konkrete sager pct. 44 Pct. 14 pct. 14 pct. 16 pct. 12 pct. Statsautoriserede revisionsvirksomheder Registrerede eller godkendte revisionsvirksomheder pct. 61 pct. 12 pct. 9 pct. 14 pct. 4 pct. Nedenstående tabel viser årsagerne til, at Revisortilsynet har oversendt sagen til Revisornævnet vedrørende kvalitetskontrollen Tabel 4. Revisortilsynets reaktion - Årsag Revisornævnsoversendelse Antal oversendelser til Revisornævnet Kvalitetsstyringssystemet: Manglende anvendelse af kvalitetsstyringssystemet, herunder manglende etablering/implementering Væsentlige mangler i kvalitetsstyringssystemet Enkeltsager: Manglende uafhængighed Væsentlige mangler eller fejl i sagsbehandlingen 16 Revisionspåtegningen eller erklæringen ikke i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen Mangelfuld dokumentation for overvejelser vedrørende forudsætning om fortsat drift I 26 kontroller har Revisortilsynet oversendt både revisionsvirksomheden og en eller flere revisorer personligt til Revisornævnet. I 1 kontrol er alene virksomheden oversendt og i 12 kontroller er alene revisor(er) personligt oversendt Se fodnote Der er kun en kontrolleret revisionsvirksomhed, som er registreret som godkendt, hvorfor de to kategorier er slået sammen. 15 I samme sag kan der være indbragt for flere forhold. Derfor er antallet af oversendelsesgrunde højere end antallet af sager indbragt. 16 Væsentlige mangler eller fejl i sagsbehandlingen dækker bl.a. over mangelfuld dokumentation, mangelfuld planlægning og mangelfulde del- og hovedkonklusioner. 10

11 I lighed med tidligere år har Revisortilsynet valgt at oversende et antal revisorer personligt. Dette er blandt andet en konsekvens af, at flere og flere revisionsvirksomheder nu har et tilfredsstillende kvalitetsstyringssystem, og at Revisortilsynet har øget fokus på enkeltsagerne. Det er ikke kun virksomhederne, der har ansvar i forhold til kvalitetsstyring. Den enkelte revisor har også et ansvar for, at kvalitetsstyringssystemet anvendes i den konkrete sag, at der ikke er fejl og/eller mangler i sagsbehandlingen samt at erklæringsbekendtgørelsen overholdes. I alt er 51 revisorer oversendt til Revisornævnet, hvilket svarer til knap 10 pct. af de i alt 550 kontrollerede revisorer. 32 af de 51 oversendte revisorer kommer fra revisionsvirksomheder, som har fået pålagt en fornyet kontrol Konstaterede fejl og mangler i 2010 Som det også blev konstateret i 2009, har stort set alle revisionsvirksomheder nu fået etableret og implementeret et kvalitetsstyringssystem. Revisortilsynet er derfor også i kontrollen i højere grad stødt på mangelfulde kvalitetsstyringssystemer, eller kvalitetsstyringssystemer, der ikke anvendes i fornødent omfang, end på egentlig manglende kvalitetsstyringssystemer. Revisortilsynet har derfor fortsat fokuseret på konstaterede fejl i de enkelte sager, herunder mangler i det udførte arbejde, for eksempel i form af manglende dokumentation eller fejl i revisors erklæringsafgivelse. På virksomhedsniveau er de tre hyppigste fejltyper: a) Kvalitetsstyringssystemet anvendes ikke på erklæringsopgaver Revisionsvirksomheden sanktioneres, når det ved kontrollen konstateres, at der er de samme mangler og fejl i en vis del af de kontrollerede enkeltsager. Revisortilsynet har kunnet konstatere mangelfuld anvendelse af kvalitetsstyringssystemet i 37 pct. af de sanktionerede kontroller. b) Intern efterfølgende kontrol (overvågning) er ikke udført. Revisortilsynet har kunnet konstatere manglende udført intern efterfølgende kontrol i 25 pct. af de sanktionerede kontroller. c) Mangler i revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystems procedurer for løsningen af erklæringsopgaver. Revisionsvirksomheden sanktioneres for dette, når procedurer generelt ikke er opdaterede eller når der ikke er tilstrækkelige og opdaterede procedurer vedrørende konkrete forhold, for eksempel udarbejdelse af revisionsstrategi, uafhængighedsvurdering eller udførelse af efterfølgende intern kontrol. Revisortilsynet har kunnet konstatere sådanne mangler i 22 pct. af de sanktionerede kontroller. De konstaterede fejl kan ikke siges at have direkte indflydelse på kvaliteten af de reviderede regnskaber. Fravær af kvalitetsstyring kan imidlertid over tid svække revisors årvågenhed og foranledige fremtidige fejl. 11

12 På enkeltsagsniveau er de tre hyppigste fejltyper: a) Manglende/mangelfuld dokumentation for udførelsen. Det kan være manglende arbejdspapirer som for eksempel ekstern dokumentation eller mangler i arbejdspapirerne som for eksempel manglende henvisninger i arbejdspapirerne eller manglende hoved og delkonklusioner. Manglende eller mangelfuld dokumentation har Revisortilsynet kunnet konstatere i 57 pct. af de sanktionerede kontroller, b) Alvorlige fejl i den afgivne erklæring. De hyppigste forekomne fejl i erklæringerne er: Manglende supplerende oplysninger om ulovligt aktionærlån Manglende forbehold for overtrædelse af Årsregnskabsloven Sammenblanding af erklæringstyper herunder forkert grad af sikkerhed Manglende forbehold/supplerende oplysninger vedrørende forudsætning om fortsat drift Manglende modificering af konklusion som følge af forbehold Revisortilsynet har kunnet konstatere alvorlige fejl i erklæringer i 35 pct. af de sanktionerede kontroller. c) Manglende/mangelfuld planlægning af kontrolsagen. Der kan for eksempel være tale om manglende revisionsplan, manglende tilpasning af revisionsplan til den konkrete virksomhed (standardplan), manglende revisionsstrategi eller manglende identifikation af risici-områder. Revisortilsynet har kunnet konstatere sådanne mangler i 33 pct. af de sanktionerede kontroller. Alvorlige fejl i erklæringerne kan indebære, at regnskabslæseren får forkert eller usikker information. Fundet af en række af de andre fejltyper indebærer ikke nødvendigvis, at regnskabet er forkert eller misvisende. Det bemærkes, at Revisortilsynet har haft særlig fokus på fejl i erklæringer siden kvalitetskontrollen Revisortilsynets særlige fokusområder 2010 Revisortilsynets kvalitetskontrol omfatter som udgangspunkt alle former for væsentlige fejl og mangler i revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyring og i udførelsen af opgaverne. Reglerne foreskriver derfor også, at den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions- og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i revisionsvirksomheden. Revisortilsynet har i tillæg hertil i 2010 haft to fokusområder vedrørende kravene til udtagelse af enkeltsager til kontrol: revisionsvirksomhedernes opfølgning på intern efterfølgende kontrol samt konkurssager. Revisortilsynets retningslinjer for kvalitetskontrollen 2010 indeholdt derfor krav om, at kvalitetskontrollanten skulle udtage et vist antal af denne slags sager. 12

13 Opfølgning på intern efterfølgende kontrol Formålet med dette fokusområde har været at undersøge, om den interne efterfølgende kontrol finder alle fejl og mangler i de udvalgte sager og om revisionsvirksomheden følger op herpå, dels i forhold til den konkrete revisor, dels i forhold til systemet. Resultat af fokusområdet er, at Tilsynet i hovedparten af de enkeltsager, som også har været igennem virksomhedens efterfølgende interne kontrol, har været enig i den interne kontrols vurdering af kvaliteten af sagen. I 2 af de udførte kvalitetskontroller har kontrollanten været uenig i resultatet af den efterfølgende interne kontrol. Samtidig har tilsynet kunnet konstatere, at 17 revisionsvirksomheder ikke har udført tilstrækkelig efterfølgende intern kontrol. Revisortilsynet vil i 2011 fortsat have fokus på dette område. Going concern sager Revisortilsynets andet fokusområde i 2010 har været konkurssager, det vil sige sager, hvor revisionsvirksomheden har afgivet revisionspåtegning for en eller flere kunder, som efterfølgende, men inden for de seneste 18 måneder regnet fra dagen for stikprøvens udtagelse, er gået i betalingsstandsning eller konkurs (rekonstruktion), Formålet har været at undersøge 1) om revisor har været tilstrækkelig opmærksom på eventuelle problemer vedrørende forudsætning om fortsat drift (going concern) og om sådanne har været tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, og om revisor har afgivet de fornødne supplerende oplysninger eller forbehold i revisionspåtegningen, 2) om revisor, hvis der har været tilstrækkelig opmærksomhed, har udført de nødvendige handlinger, og 3) om der er tilstrækkelig dokumentation for overvejelserne og handlingerne. 12 kontroller har medført, at der sket oversendelse til Revisornævnet, blandt andet på grund af utilstrækkelig dokumentation for revision af forudsætning om fortsat drift. 3 kontroller er afsluttet med påtale med fornyet kontrol og 1 er afsluttet med påtale uden fornyet kontrol. Det bemærkes, at de konkrete reaktioner dog også kan være påvirket af eventuelle andre konstaterede fejl og mangler. Herudover har kontrollanten i en del kontroller givet revisionsvirksomheden anbefalinger om på systemniveau og/eller enkeltsagsniveau at ændre i virksomhedens procedurer for revision af forudsætning om fortsat drift, herunder fremadrettet at styrke dokumentationen i de konkrete sager. Revisortilsynet vil i 2011 fortsat have fokus på dette område. 13

14 4.4. Revisortilsynets oversendelser til Revisornævnet og resultatet heraf Tabel 5. Revisortilsynets oversendelser til Revisornævnet og resultatet heraf År Sum Sager til påkendelse Virksomhedsbøde Revisor idømt bøde Advarsel Frifindelse Afvist f.eks. fordi virksomheden er ophørt Endnu verserende sager Sager, hvor revisor er skyldig, men hvor strafbortfald/ingen tillægsstraf Som det fremgår af tabel 5 har Revisornævnet indtil nu udstedt i alt 100 bøder i de sager, som er blevet oversendt af Revisortilsynet. Revisortilsynet har fået medhold i ca. 90 pct. af de sager, som er oversendt til og påkendt af Revisornævnet. Revisornævnets praksis har været, at en revisionsvirksomhed idømmes en bøde på kr , hvis virksomheden enten ikke har et (tilstrækkeligt) kvalitetsstyringssystem eller hvis systemet ikke er implementeret/anvendes. Hvis revisionsvirksomheden er indbragt for dette gennem flere år, har bøden været forhøjet til kr I en enkelt sag fik virksomheden en bøde på kr , fordi den i 3 år i træk ikke havde haft et kvalitetsstyringssystem, som kunne godkendes, uden at det for det enkelte år medførte oversendelse til Revisornævnet. I et tilfælde har en revisionsvirksomhed fået kr for ikke at ville fremlægge dokumentation for en udtrukket enkeltsag. Revisorer, som er oversendt til Revisornævnet, f.eks. på grund af mangler i det udførte arbejde eller overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsen, er blevet pådømt bøder fra kr samt i nogle få tilfælde advarsel, alt afhængig af den pådømte forseelse. 17 Denne sag undersøger Bagmandspolitiet, og sagen er derfor sat i bero i Revisornævnet. 14

15 I 14 sager har revisorerne også overtrådt lovgivningen, men Revisornævnet har ladet strafansvaret/bøden bortfalde, idet revisionsvirksomheden også har haft et ansvar for den pågældende overtrædelse og idet revisionsvirksomheden tillige er blevet dømt for samme forhold. Revisornævnets afgørelser er offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside 15

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer

FSR danske revisorers Kundeårsmøde Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer FSR danske revisorers Kundeårsmøde 2013 Kvalitetskontrollen 2011 resultater og erfaringer Ved chefkonsulent Vibeke Sylvest Barfoed, Revisortilsynets sekretariat Indhold Tilsynssystemet Resultat 2011 -

Læs mere

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I

REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL I 2015 OG UNDERSØGELSER AFGJORT I E R H V E R V S S T Y R E L S E N S T I L S Y N M E D R E V I S O R E R O G R E V I S I O N S V I R K S O M H E D E R REDEGØRELSE FOR TILSYNSAKTIVITETER I PERIODEN 2015-2017 HERUNDER DEN GENNEMFØRTE KVALITETSKONTROL

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2012 blev i sag nr. 67/2011 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden (Revision 1) ApS, CVR nr. xx xx xx x1 og 2) Registreret revisor (R) afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 21. December 2009 blev i sag nr. 45/2009-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 25. august 2009 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012

kendelse: Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx sag nr. 15/2012 Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 13/2012 Revisortilsynet mod F v/ G, cvr-nr. xx xx xx xx og sag nr. 15/2012 Revisortilsynet mod registreret revisor G afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 15.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007.

K e n d e l s e: Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen blev af Revisortilsynet udtaget til kvalitetskontrol i året 2007. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 39/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisor Malvin Jespersen CVR-nr.21403679 og registreret revisor Jan Malvin Jespersen afsagt sålydende K e n d

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring

#Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Foreløbig# #Endelig# Issue Tracker Kontrolåret #201x# Gennemgang af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyring #Revisionsvirksomhed# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# 1 of 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen. Den 8. oktober 2014 blev der i sag nr.150/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Morten Hagerup Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter:

k e n d e l s e: Klagen: Revisortilsynet har i forhold til indklagede personligt begrundet klagen i følgende punkter: Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 60/2012 Revisortilsynet mod Registeret revisor A og Revisionsvirksomheden B ApS cvr.nr. xx xx xx xx afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 21. august 2012

Læs mere