LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆRINGSPLAN FOR. GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF"

Transkript

1 LÆRINGSPLAN FOR GSU 210a Ledelse (LED) Officersforberedende uddannelse OBU/SPROG/RESOF Udarbejdet af: PL L. S. Hansen (HSGS-GSU-108). Dato og år: OK Side 1 af 16

2 INDHOLDSFOREGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af modulet/faget/kurset: GSU 203 JEK 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger 3 3. Formål 3 4. Læringsmål 3 5. Indhold 4 6. Undervisnings- og Studiemetoder (læringsaktiviteter) 4 7. Modulets/fagets arbejdsbelastning 4 8. Eksamen. prøver og bedømmelser 4 9. Andet Læringsoversigt Lektions-/timeoversigt 9 Side 2 af 16

3 FAGBESKRIVELSE Beskrivelse af faget: GSU 210a Ledelse 1. INDLEDNING GSU 210a ledelse 2. FORUDSÆNINGER NIL 3. FORMÅL At bibringe eleven den viden, de færdigheder og den holdning der sætter denne i stand til at lede personel på manuelt niveau herunder forudsætninger for at kunne støtte, vejlede og rådgive undergivent personel. 4. LÆRINGSMÅL 4.1 Viden Kunne redegøre for grundlæggende, moderne ledelsesteori samt kunne forholde sig til anvendelsen i praksis på gruppeniveau. Kunne reflektere over sin egen rolle som leder, fører og rollemodel ift. en praktisk anvendelse af ledelsesteorien. Kan redegøre for anvendelsen af FOKUS til bedømmelse og udvikling af medarbejderen herunder have forståelse for redskabet i relation til egen personlige udvikling. 4.2 Færdigheder Er i stand til at afprøve forskellige ledelsesstile og på baggrund heraf identificere fordele og ulemper i valget heraf. Kunne identificere og begrunde valg af ledelsesstil ift. anvendelsen af situationsbestemt ledelse. 4.3 Kompetencer Kunne varetage den daglige ledelse og vejledning af undergivent personel. Være bevidst om egne udviklingspunkter og gennem selvledelse og tager ansvar for egen personlige udvikling. ager ansvar for at lede og fordele pålagte opgaver, således at opgaveløsningen sker i overenstemmelse med foresattes hensigt. Side 3 af 16

4 5. INDHOLD Emner eoretiske grundlag Opgaver Øvelser Ledelseshistorie Ledelsesopgaver Lederroller Motivation Selvindsigt Kommunikation Ledelsesanskuelser ypeinddeling Gruppepsykologi Autoritet og lydighed Situationsbestemt ledelse Beslutningsproces Konflikt Caseopgave 1: Roller, menneskesyn, motivation, selvindsigt og personlighedstyper. Caseopgave 2: Gruppepsykologi, autoritet, kommunikation, samarbejde, beslutningstagen Caseopgave 3: Adizes lederoller McGregors X og Y. Fayols ledelsesopgaver aylors scientific management Mayos/Folletts human relation movement Maslow behovspyramide Herzbergs to-faktor teori Joharis vindue Goldbergs big five traits (Femfaktormodellen) GARUDA Milgramforsøgene Hersey & Blanchards S4 model annenbaum & Schmidt Daniel Golemans seks ledelsesstile og emotionel intelligens Herberts beslutningstagningsmodel og OPISIMU Schultz Gruppedannelsens faser Kurt Lewin Gruppedynamikker Belbins teamroller homas Kilmann Conflict Mode Instrument (KI) Konflikttrappen Vroom-Yettin-Jago beslutningsmodel Den etiske test Afsluttende standpunktsprøve Praktisk ledelse 1 Samarbejdsøvelser. Praktisk ledelse 2 Samarbejdsøvelser. Praktisk ledelse 3 aktiske udfordringer Side 4 af 16

5 6. UNDERVISNINGS- OG SUDIEMEODER Uddannelsen gennemnføres som tilstedeværelsesundervisning og gennemføres som en vekslen mellem teori og praksis, hvor eleverne i vid udstrækning vil kunne se den i teorien beskrevne virkelighed anvendt gennem praktiske øvelser og opgaveløsninger. Lektionerne gennemføres med primær vægt på elevaktivitet gennem gruppearbejde. Uddannelsen indeholder elementer af selvstudie hvor der stilles krav til den enkelte elevs selvdisciplin. 7. FAGES ARBEJDSBELASNING Aktivitet Arbejdstimer (belastning) Undervisning / konfrontationstimer 19 Praktisk ledelse 23 Personlig udvikling(sor SOL) 24 Selvstudie / forberedelse 19 Eksamen/prøve 1 I alt 86 timer 8. EKSAMEN, PRØVER OG BEDØMMELSER Der gennemføres skriftligt standpunktsprøve ved fagets afslutning. Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. 9. ANDE Faget ledelse lægger op til en tværfaglig anvendelse og skal søges inddraget i samtlige aktiviteter hvor dette måtte give mening. Side 5 af 16

6 10. LÆRINGSOVERSIG LEKIONS/IME NR.//FU ID MIN. EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING ALM AFK OBU SPR 90 Introduktion til faget Ledelsesparadigmerne i kronologisk - Formål. gennemgang. - Præsentation af læringsmålet. Grundlæggende forskelle i de - Fagets struktur. forskellige ledelsesparadigmer. - Militær ledelse vs. civil ledelse. (GARUDA basisprofil udsendes - Management, ledelse (leadership) og føring efter denne lektion) (command). - GARUDA. 120 Ledelsesopgaver, - typer, -roller og -anskuelser. Fayol - De grundlæggende ledelsesopgaver. aylor - Ledelsesanskuelser: Mayo o Scientific management. McGregor o Human resource management. Adizes o X- og Y-menneskesyn. o Lederroller (Adizes). o Forsvarets ledelsesgrundlag. 120 Motivation, selvindsigt, trækteori og personlig fremtræden - Motivationsteori. - Joharis vindue. - Personlighedstyper. Maslow / Herzberg Femfaktormodellen 3a 4 90 Lederskab i praksis Caseopgave 1: Roller, menneskesyn, motivation, selvindsigt og personlighedstyper. 120 Gruppekendskab I. - Gruppepsykologi. - Gruppen som socialt system. - Autoritet og lydighed. Casebaseret Schultz Lewin Milgram Side 6 af 16

7 LEKIONS/IME NR.//FU 5 5a 6 7 7a ID MIN. EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING ALM AFK OBU SPR 90 Gruppekendskab II - Kommunikation. Shannon-weaver - Samarbejde og teams. Belbin - Konflikt. 150 Lederskab i praksis Caseopgave 2: Kommunikation, samarbejde, autoritet, Casebaseret konflikt. 120 Situationbestemt ledelse - Situationsbestemt ledelse. Goleman - Uddelegering af opgaver vs. anvar. Hersey & Blanchard - Beslutningstagen. annenbaum 120 Kampens påvirkning I - Miljøets påvirkning (L&U) - Krav til GF i stresssituationer (L&U) - Håndtering af stressreaktioner (L&U - 5 regler (Udarbejdes af eleverne) 1440 Personlig udvikling - SOR SOL 180 Kampens påvirkning II - ilbagemelding på egen optræden under pres - Selvevaluering af eget reaktionsmønster under pres 300 Praktisk ledelse 90 Lederskab i praksis Caseopgave 3 Situationsbestemt ledelse, beslutningstagen og ledelse i forhold til kerneværdierne. FKOPUB Ledelse og uddannelse Eleverne udarbejder i gruppen 5 regler som guidelines til brug under sort sol. Den varme stol Ledelses- og samarbejdsøvelser Casebaseret Kerneværdierne kan anvendes som perspektivering NB: Afholdes umiddelbart inden praktik X X Side 7 af 16

8 LEKIONS/IME NR.//FU ID MIN. EMNE/INDHOLD BEMÆRKNING ALM AFK OBU SPR 420 Praktisk ledelse Ledelses- og samarbejdsøvelser X 90 Oplæg til LEK 13 X 420 Praktisk ledelse Ledelses- og samarbejdsøvelser X i en taktisk ramme 60 Standpunktsprøve X Side 8 af 16

9 11. LEKIONS- OG IMEOVERSIG LEK + EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER ID 1 90 min Introduktion til faget Ingen evaluering Ledelsesfolder s Redegøre for forskellene mellem management, ledelse og føring i rammen af forsvaret. (3) Beskrive fagets struktur og formål i forhold til fremtidigt virke som befalingsmand. (2) Beskrive historiens indvirkning på ledelsesfagets udvikling og fagets implementering i Danmark i dag. (1) FKOPUB Ledelse og uddannelse s Lektionen gennemføres som tavleundervisning kombineret med lærer-elev dialog min Ledelsesopgaver, - typer, -roller og - anskuelser Udlede de styrende principper for scientific management fra et tayloristisk synspunkt Udlede de styrende principper for Folletts og Mayos human relation movement. (3) Redegøre for X- og Y-menneskesyn som beskrevet af McGregor. (3) Redegøre for diverse lederroller som beskrevet af Adizes og udlede eksempler fra hverdagen. (3) Forholde sig til sammenhængen mellem ledelsesteori i LEK1 og LEK2 og forsvarets ledelsesgrundlag. (5) Redegøre for Fayols fem basale ledelsesopgaver og disses anvendelse for en befalingsmand i hæren. (3) Evaluering gennem gruppefremlæggelse. Ledelsesfolder s FKOPUB Ledelse og uddannelse s FKODIR UV Forsvarets ledelsesgrundlag Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på fremlæggelser min Motivation, selvindsigt og personligt fremtræden. Udlede relevante principper af motivationsteori fra hhv. Maslow og Herzberg i forhold til fremtidigt virke som Evaluering gennem gruppefremlæggelse. Ledelsesfolder s , GARUDA-test udlægges efter denne lektion og skal udfyldes inden uddannelsesuge 2. Side 9 af 16

10 LEK + ID EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER befalingsmand. (4) Redegøre for principperne i Joharis vindue i forhold til personlig udvikling og feedback. (3) Beskrive femfaktormodellen og dens indflydelse på rekruttering i forsvaret i dag. (2) Forholde sig til egen GARUDA-profil i relation til eget gruppeførervirke. (5) Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på fremlæggelser. 3a 90 min Lederskab i praksis Diskutere sammenhæng mellem teori som opstillet i LEK1, LEK2 og LEK3 og praksis som opstillet i caseopgaven. (4) Løse specifikke problemstillinger i casen med et teoretisk udgangspunkt. (4) Caseopgaven gennemgåes evalueres mundtligt i plenum Caseopgave 1 Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på lærerstyret dialog min Gruppekendskab I Redegøre for principperne i grundlæggende gruppepsykologi og gruppen socialt system med ugangspunkt i en infantrigruppe. (4) Udlede læringspunkter fra Milgrams autoritets- og lydighedsforsøg i relation til en befalingsmands autoritetsindflydelse på undergivne. (4) Evaluering gennem gruppefremlæggelse. FKOPUB Ledelse og uddannelse s Milgram s Obediance to Authority Experiment 2009, 2/3. zuz0mnlwu Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på fremlæggelser. Side 10 af 16

11 LEK + ID 5 90 min EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER Gruppekendskab II Udlede elementerne i kommunikation og diskutere forskellige kommunikationsformers effekt i forbindelse med forsvarets organisation. (3) Redegøre for fordele og ulemper ved forskellige kommunikationsformer/-midler. (4) Diskutere udfordringer i samarbejdet med forskellige typer individer i en infantrigruppe ud fra Belbins teamroller. (3) Redegøre for konflikttrappen og forskellige konfliktløsningstyper i relation til forståelse af konflikter indenfor egne rækker som gruppefører. (4) Evaluering gennem gruppefremlæggelse. Ledelsesfolder s og Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på fremlæggelser. 5a 150 min Lederskab i praksis Diskutere sammenhæng mellem teori som opstillet i LEK4 og LEK5 og praksis som opstillet i caseopgaven. (4) Løse specifikke problemstillinger i casen med et teoretisk udgangspunkt. (4) Caseopgaven gennemgåes evalueres mundtligt i plenum Caseopgave 2 Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på lærerstyret dialog min Situationsbestemt ledelse Redegøre for situationsbestemt ledelse i forhold medarbejderens faglige niveau og forskellige situationer. (4) Diskutere beslutningsprocesser på et individuelt plan som rationel og/eller etisk beslutningsproces. (3) Evaluering gennem gruppefremlæggelse. Ledelsesfolder s Lektionen gennemføres som gruppearbejde med henblik på fremlæggelser. Side 11 af 16

12 LEK + ID min EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER Kampens påvirkning I Forklare miljøets påvirkning af individet i opgaveløsningen som beskrevet Forsvarets center for Lederskab i (5) Redegøre for krav til en gruppefører i stressede situationer som beskrevet af Forsvarets center for Lederskab i (4) Diskutere håndteringen af stressede situationer ud fra et personligt synspunkt med henblik på stresshåndtering under sort sol. (3) Mundtlig dialog. FKOPUB Ledelse og uddannelse s Deltagerne udarbejder i grupper 5 regler til sort sol. Reglerne skal danne grundlag for håndteringen af stressniveauet under øvelsen. 7a Sort sol Ved øvelsens afslutning kan deltageren: Reflektere over egen håndtering af stressede situationer under øvelsen ud fra indlært teori. (5) Redegøre for andre gruppemedlemmers håndtering af stressede situationer under øvelsen ud fra indlært teori. (3) Færdigheder: Afprøve forskellige ledelsesstile i forskellige opgaveløsninger under stressede forhold. (3) Begrunde valg af ledelsesstil i forhold til den givne situation. (3) Medvirke til refleksion af andre af deltageres gruppeførervirke. (2) Medvirke som gruppemedlem og bidrage til opgaveløsningen. (1) Der gennemføres kontrol af hver gennemførsel. Bedste gruppe udpeges til slut. Direktiv for sort sol. Side 12 af 16

13 LEK + ID EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER Kompetencer: Være bevidst omkring eget valgt af ledelsesstil i forhold til situationen. (2) Registrere problemstillinger der opstår i en gruppe i forbindelse med stress og fysisk pres ud fra indlært teori. (1) min Kampens påvirkning II Diskutere gruppens håndtering af stressede situationer under sort sol ud fra indlært teori. (3) Reflektere over egen håndtering af stressede situation under sort sol ud fra indlært teori. (5) Styret refleksion Fishbowl eller lignende metode min Praktisk ledelse Forklare eget valg af ledelsesstil i forhold til situationen. (5) Udlede årsager til andres valg af ledelsstil i forhold til situationen (4) Der gennemføres kontrol af hver gennemførsel. Direktiv for gennemførsel af LED 9. Der opstilles 5 poster med hver deres ledelsesopgave. Kan gennemføres på garnision. Færdigheder: Afprøve forskellige ledelsesstile i løsningen af forskellige simple opgaveløsninger. (3) Begrunde valg af ledelsesstil i forhold til den givne situation. (3) Medvirke til refleksion af andre af deltageres gruppeførervirke. (2) Medvirke som gruppemedlem og bidrage til opgaveløsningen. (1) Side 13 af 16

14 LEK + ID EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER Kompetencer: age ansvar for ledelse af en gruppe i simpel opgaveløsning. (3) min Lederskab i praksis Diskutere sammenhæng mellem teori som opstillet i LEK4, LEK5 og LEK6 og praksis som opstillet i caseopgaven. (4) Løse specifikke problemstillinger i casen med et teoretisk udgangspunkt. (4) Caseopgaven gennemgåes evalueres mundtligt i plenum Caseopgave min Praktisk ledelse Forklare eget valg af ledelsesstil i forhold til situationen. (5) Udlede årsager til andres valg af ledelsstil i forhold til situationen. (4) Der gennemføres kontrol af hver gennemførsel. Direktiv for gennemførsel af LED 11. Der opstilles 5 poster med hver deres ledelsesopgave. Kan gennemføres på garnision. Færdigheder: Afprøve forskellige ledelsesstile i forskellige middelsvære opgaveløsninger. (3) Begrunde valg af ledelsesstil i forhold til den givne situation. (3) Medvirke til refleksion af andre af deltageres gruppeførervirke. (2) Medvirke som gruppemedlem og bidrage til opgaveløs- Side 14 af 16

15 LEK + ID EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER ningen. (1) Kompetencer: age ansvar for ledelse af gruppen i middelsvær opgaveløsning. (4) Se sammenhænge mellem ledelsesteori og praksis. (3) min Oplæg til LEK 13 Redegøre for indholdet af LEK 13. (3) Udlede forventninger til deltageren selv ifm. LEK 13. (3) Ingen evaluering Direktiv for gennemførsel af LED min Praktisk ledelse Forklare eget valg af ledelsesstil i forhold til situationen. (5) Udlede årsager til andres valg af ledelsstil i forhold til situationen. (4) Der gennemføres kontrol af hver gennemførsel. Direktiv for gennemførsel af LED 13. Der opstilles 5 poster med hver deres taktiske opgave. Gennemføres i terræn. Færdigheder: Afprøve forskellige ledelsesstile i forskellige taktiske opgaveløsninger. (3) Begrunde valg af ledelsesstil og taktisk løsning i forhold til den givne situation. (3) Medvirke til refleksion af andre af deltageres gruppeførervirke. (2) Medvirke som gruppemedlem og bidrage til opgaveløsningen. (1) Side 15 af 16

16 LEK + ID EMNE LÆRINGSMÅL EVALUERING HENVISNING BEMÆRKNINGER Kompetencer: age ansvar for ledelse og føring af gruppen i taktisk opgaveløsning. (4) Se sammenhænge mellem ledelsesteori og praksis i føringsramme. (4) min Standpunktsprøve NIL Skriftlig evaluering. Side 16 af 16

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse (LED)

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Ledelse (LED) Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Ledelse (LED) Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation C Jane

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 2400 DeMars DIR D 02740672 JAN/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Ledelse i praksis Maritimt Alment Befalingsmandskursus B. Kort navn LIP MAB C. Formål Faget skal

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 1 Ledelse

LÆRINGSPLAN FOR. Maritimt Officerskursus 1 Ledelse LÆRINGSPLAN FOR Maritimt Officerskursus 1 Ledelse Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017, vers. 2 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 1. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisation og virksomhed Den afgørende forskel på en organisation og en virksomhed er: a At en virksomhed udbetaler lønninger b At en organisation kun beskæftiger frivillige medarbejdere

Læs mere

Dit personlige lederskab

Dit personlige lederskab Dit personlige lederskab Fokus på din person og dit lederskab Nøglen til god ledelse ligger i dig selv. Du er dit eget vigtigste ledelsesværktøj, og derfor er det afgørende, at du lærer dig selv, dine

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel 1-5. Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Systemledelse Systemledelse er kendetegnet ved at have fokus på: a At hver leder kan lave sine egne systemer b At alle kan lede sig selv efter deres eget system c At være skriftlig og fastholde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2009 EUC

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Tjenestekendskab Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab

LÆRINGSPLAN FOR. Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab LÆRINGSPLAN FOR Tjenestekendskab Maritimt Officerskursus 1, Tjenestekendskab Udarbejdet af: Arbejdsgruppe Maritimt Officerskursus (AG MOK) Dato og år: Oktober 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2010 Institution UCH Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation C Niels Bentsen Orgc10 Litteratur:

Læs mere

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004

Akademiuddannelsen. Eksamensopgaven i organisation, januar 2004 Vejledende skitse til løsning af opgaven og bedømmelse af besvarelserne vedr. eksamensopgaven i organisation, januar 2004. I teksten er A/S KØKKENUDSTYR forkortet til ASK, ligesom lederne er angivet ved

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse

UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse UKLASSIFICERET Fagplan Ledelse JAN 2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse B. Kort navn LED FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists viden, færdigheder og holdninger mest muligt,

Læs mere

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen

Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1 November 2011 Undervisningsvejledning vægtstoprådgiveruddannelsen 1. Indledning Følgende dokument er en kort vejledning til undervisere på vægtstoprådgiveruddannelsen. Dokumentet supplerer dokumenterne

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV, MHV) Idræt Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Idræt... 3 1. Indledning:...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Psykologi C Kirsten

Læs mere

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A.

LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE UKLASSIFICERET. Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet. 1. Indledning I.A. UKLASSIFICERET LÆRINGSPLAN FAG/MODUL/KURSUSBESKRIVELSE Beskrivelse af modulet: 01 Grundlag for uddannelse i Hjemmeværnet 1. Indledning I.A.B 2. Forudsætninger Delingsførerkursus Maritimt officerskursus

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus UASSIFICERET LÆRINGSPLAN FOR Lærerkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 205 UASSIFICERET INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af Lærerkursus 3. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

Figur 1 Præference contra kompetence

Figur 1 Præference contra kompetence Figur 1 Præference contra kompetence Figur 2 Adfærdsskitsen Figur 3 Indlæringscyklus Figur 4 Fire elementer i ledelse Figur 5 Den gode leder Figur 6 Ledelse og management Figur 7 Maslow, Herzberg og McGregor

Læs mere

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk

Klassiske ledelsesformer. Behovshierarki (A.H. Maslow 1954) Situationsbestems ledelse lederes valgmuligheder fra autoritær til demokratisk Ledelse opgaver opgaver mellemmenneskelig viden på alle er Strategiske Taktiske Topledelse Mellemledelse Topledere Mellemledere Mellemmenneskelig viden og forståelse Overblik og helhedssans Operative Førstelinieledelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VidenDjurs Grenaa handelsskole HHX Organisation

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y)

Ledelse Lederopgaver. Ledelse Autoritet magt - indflydelse. Lederholdninger (Edgar H. Schein 1990) Lederholdninger (Douglas McGregor teori x og y) Ledelse opgaver Ledelse Autoritet magt - indflydelse Instrumentelle varetagelse af den faglige side af arbejdet planlægning og kontrol Emotionelle forholdet til og mellem medarbejderne og deres forhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Læseplan Organisationsteori

Læseplan Organisationsteori SDU - Samfundsvidenskab MPM/årgang 2015 1. semester 3. august 2015 Læseplan Organisationsteori Undervisere: Ekstern lektor Poul Skov Dahl Lektor Niels Ejersbo Dette fag beskæftiger sig med centrale træk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014, sommer: Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Rønde HHX Organisation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2625 Vallensbæk

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 3. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Ydrestyring af en organisation Ydrestyring er vigtig i udviklingen i organisationsteorierne, fordi: a Ved ydrestyring taler man om, at systemet er lukket b Ydrestyring omformer input til output

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012

Trojka. Multiple choice opgaver Version 2. Organisation, 5. udgave, 2012 Opgave nr. 1 Organisationen som et åbent system At en organisation kan betragtes som et åbent system betyder: a At man kan kontakte organisationen via internettet b At organisationen gennemstrømmes af

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010

Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 1 Udarbejdet af N. J. Fjordsgades Skoles SFO 1. Marts 2010 Identitet Hvem er vi? Hvad vil vi gerne kendes på? 2 Vores overordnede pædagogiske opgave er fritidspædagogisk Endvidere er omsorg, sociale relationer

Læs mere

IBCkurser.dk. Velkommen til PROJEKTLEDER - træningsforløb

IBCkurser.dk. Velkommen til PROJEKTLEDER - træningsforløb IBCkurser.dk Velkommen til PROJEKTLEDER - træningsforløb GRUPPE- OG TEAMUDVIKLING Projektgruppens udvikling 5 faser 1. Forming 2. Storming 3. Norming 4. Performing 5. Adjourning - Gruppedannelse, afventende

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Agenda. Hvem er I, og hvem er Jeg? Den normale agenda. Hvad/hvorfor skal vi lære om Organisation? 1. lektion. www.wisemind.dk

Agenda. Hvem er I, og hvem er Jeg? Den normale agenda. Hvad/hvorfor skal vi lære om Organisation? 1. lektion. www.wisemind.dk Agenda Hvem er I, og hvem er Jeg? Den normale agenda. Hvad/hvorfor skal vi lære om Organisation? 1. lektion. 1 Hvem er du? 2 Mogens Sparre, 48 år. Maskinarbejder Maskinmester Elinstallatør Merkonom Diplomleder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsplan Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi - htxøkoc310

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Hjælp til politiet Specialmodul Delingsførerkursus Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 254467 PL Pia Kristine Hjort MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 2016

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse

LÆRINGSPLAN FOR. kurset. ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Version 28. Oktober 2014 LÆRINGSPLAN FOR kurset ADR kapitel 1.3 Chef/leder/administrativ uddannelse Udarbejdet af: SSG Steffen M. Carlsen, HJK-LOG9 Dato og år: SEP 2016 Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1

Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Praktikvejlederuddannelsen august 2017 Praktikvejlederuddannelsen Modul 1 Dato Dage Tema for dagen Underviser Mandag d. 4/9 Dag 1 Velkommen Kendskab til SOSU uddannelserne og uddannelsestænkning Tirsdag

Læs mere

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1

Fag og temaer - GF1. Revideret 09.04.15. Hans Reitzels Forlag Munksgaard 2015 1 1 Fag og temaer - GF1 Revideret 09.04.15 1 2 ERHVERVSFAG 1 Erhvervsintroduktion Tema Fagmål Indhold Hvad kan jeg blive? 1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. Egne ønsker og

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet

LÆRINGSPLAN FOR. Faget. Almindelig hjælp til Politiet Version 1.0 LÆRINGSPLAN FOR Faget Almindelig hjælp til Politiet Udarbejdet af: HVS/UDV/AG KBU MA 346961 PL Kenneth Kristian Keis MA 336089 KN Peter Hartvig Andersen Dato og år: DEC 16 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle, Handelsgymnasiet HHX Organisation

Læs mere

Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Oversigt over planlagte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc310 undervisningsbeskrivelse Termin 2010-11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Erhvervsøkonomi - htxøkoc309 undervisningsbeskrivelse Termin 2009-10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Djurslands Erhvervsskoler HTX Erhvervsøkonomi, C Ole Peter Munch Erhvervsøkonomi -

Læs mere

Introduktion til undervisningsdesign

Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord Introduktion til undervisningsdesign TeleCare Nord KOL og velfærdsteknologi Temadag til undervisere Torsdag d. 4/9-2014 Louise Landbo Larsen 1 Præsentation Fysioterapeut (2005) Underviser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Videndjurs, Handelsgymnasium Grenå HHX Organisation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016, sommer Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Handelsgymnasium Rønde, Videndjurs HHX Organisation

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE

Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Studieordning HÆRENS OFFICERSBASISUDDANNELSE Indhold 1. Indledning... 3 2. Officersbasisuddannelsens formål... 3 3. Officersbasisuddannelsens mål for læringsudbytte... 3 4. Officersbasisuddannelsens omfang

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år:

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære. Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: Læringsplan for Lovpligtig uddannelse, modul 1 (HHV, FHV) Orienteringslære Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse af faget: Orienteringslære...

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

ORGANISATION C - JYSK

ORGANISATION C - JYSK ORGANISATION C - JYSK ZBC Næstved - Annesofie Blaabjerg Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 1 Organisationsteoretiske skoler Organisationsteoretiske skoler Klassisk Organisationsteori

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser.

Titel 1 Introduktion til Erhvervsøkonomi og Virksomheden: etablering og omgivelser. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Vest Esbjerg afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF - valgfag

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsofficerskursus, 3080. MAR 2014 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til informationsofficersfunktionen samt kunne varetage tjenesten

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne.

GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. GF1 Dansk Fag: Dansk E-C Fagnummer: 10804 Niveauer: E-C Varighed: 70 lektioner samt 70 lektioner i temaerne. Indhold Fagbeskrivelse... 2 Bedømmelsesplaner... 5 Prøvens eksaminationsgrundlag... 5 Prøvens

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan... 2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?... 2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan.... 2 Personlige og faglige læringsmål.... 3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål.... 5 Reflektere....

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Gruppedannelse & - samarbejde. SOL3 Januar 2015 Elsebet Gjetting. Cand.comm., konsulent

Gruppedannelse & - samarbejde. SOL3 Januar 2015 Elsebet Gjetting. Cand.comm., konsulent + Gruppedannelse & - samarbejde SOL3 Januar 2015 Elsebet Gjetting Cand.comm., konsulent + Forskellige modeller / redskaber n Roller i grupper n Samarbejde om opgaven INDLEDNING uklare roller, normer, overfladisk

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus

LÆRINGSPLAN FOR Instruktørkursus LÆRINGSPLAN FOR 1100 Instruktørkursus Udarbejdet af: HVS-UDD8 Dato og år: OKT 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forside Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af 1100 Instruktørkursus 3 1. Indledning 3 2. Forudsætninger

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Innovation C Lisbeth Storm Christiansen STU-InnovationChh1213-F16-MAR

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (60 AT = 48 lektioner a 75 min. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret januar 2017 juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervscase (Studieområdets

Læs mere

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Mindmap, Læringsaftalen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2006 Institution Selandia-CEU Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Virksomhedsøkonomi A Jørn Kruse

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Teenager, Sport. Leder?

Teenager, Sport. Leder? Teenager, Sport. Leder? Målrettet lederuddannelse for de 14-19 årringe i idrættens verden Morgendagens ledere kan findes og udvikles i idrættens verden hvis vi vil! Oplæg til en excellent proces udarbejdet

Læs mere

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste

Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Læringsplan for Lovpligtig uddannelse (HHV, VHV, FHV), modul 3 Vagttjeneste Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01 10-2016 Version 01. Oktober 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Organisation

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus

LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus LÆRINGSPLAN FOR Lovpligtig uddannelse, modul 2 (HHV, FHV, MHV) SINE slutbrugerkursus Udarbejdet af: AG LPU Dato og år: 01-10-2016 Version 01. oktober 2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Situationsbestemt ledelse

Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Af VS (januar 2014) I kapitel 6 kan du lære om forskellige kendte ledelsestyper og ledelsesformer, og om hvordan udelegering af opgaver kan foregå. I kapitel 7 gennemgås lederens

Læs mere

Introduktionsperioden

Introduktionsperioden 1 Introduktionsperioden 2 Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 1 3 Modtagelse af eleven Den omvæltning, det er at være ny, vil

Læs mere

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU)

Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) Studieordning FLYVEVÅBNETS OFFICERSBASISUDDANNELSE (FLV OBU) 1. august 2015 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Formål med Flyvevåbnets Officersbasisuddannelse...3 3. Mål for læringsudbytte...3 4. Omfang og struktur

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution EUC Nordvest - Nykøbing Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Psykologi C Mette Horsager

Læs mere

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016

Supervision. Supervision- program. Formål med undervisningen 22-05-2016 Supervision Supervision- program Tjek in- forventninger Introduktion til Supervision- formål Introduktion og demonstration af Vinduesmodellen i Plenum Gruppearbejde/ Workshops med kursisternes egne videoer

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse Periode Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering/Opfølgning Uge 33-36 Individ Fællesskab. - beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. - give eksempler på, hvordan

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER

LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Læringsplan for LOVPLIGTIG UDDANNELSE 3, MARINEHJEMMEVÆRNET, MØRKEKAMPMIDLER Udarbejdet af: KN Michael Møller, hvs-mhs3 Dato og år: Oktober 2016 Side 1 af 9 Version 1409-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere