Lokal undervisningsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan Hovedforløb Praktikcenter Ruth Konnerup-Møller (RKM - HSS)

2 Indhold 1 Generel for skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Relationer lærer/elev og elev/elev Elevernes arbejdstid Vurdering af elevernes kompetencer Generelle eksamensregler Den løbende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse - Specialefag og valgfrie specialefag Fagprøve Skolebevis og uddannelsesbevis Karaktergivning Sygeeksamen og reeksamen Klage Overgangsordninger Hovedforløb Praktik/elevpladsplads Indsats over for elever Indsats over for virksomheder Praktiske oplysninger Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Undervisningen i hovedforløbet Hovedforløbet Kontor med administration Målet for uddannelsen Undervisningen Evaluering Mål for praktikuddannelsen Bundne specialefag De valgfrie specialefag: hovedforløbet Offentlig administration Uddannelsens opbygning

3 Samlæsning Påbygning Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik Optagelse på skolepraktik Ansættelsesforhold Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik Praktikcenter Silkeborg Kontor Praktikcenter Silkeborg Detail: Virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler: Påbygning Bedømmelsesplan for 3. og følgende skoleperioder Den løbende bedømmelse Den afsluttende bedømmelse Eksamensregler Fagprøve: Karaktergivning Sygeeksamen og reeksamen Klage Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev Lærerkvalifikationer og ressourcer Ledelsen Undervisere Læringsaktiviteter

4 1 Generel for skolen Silkeborg Business College er en selvejende institution. Skolens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med lovgivningen herom. Skolens strategi og værdier Silkeborg Business College arbejder med 4 strategiske indsatsområder - i daglig tale de 4 i'er: IT, Indsigt, Innovation og Internationalisering. Derudover arbejder vi med 3 strategiske fokuspunkter nemlig Mennesker, Mål og Miljø, som vi bruger til at omsætte de strategiske indsatsområder til handleplaner. Se mere her: Praktiske oplysninger Adresse: Handelsskolen Silkeborg Business College Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg Tlf.: Direktionen på Silkeborg Business College: Direktør: Torben Jessen Vicedirektør og Uddannelseschef: Hans Justesen Vicedirektør og ressourcechef: Thomas Dalgaard Afdelingsledelse på Handelsskolen Silkeborg Business College: Uddannelsesleder: Kristian Stride Uddannelsesleder: Ruth Konnerup-Møller Øvrig ledelse på Handelsskolen Silkeborg Business College: På ses organisationsdiagrammet og kontaktoplysninger på skolens ledelsesgruppe. Handelsskolen Silkeborg Business College udbyder følgende uddannelser: Den merkantile indgang for elever, der påbegyndte deres uddannelse inden 1. august 2015 Grundforløb inden for Kontor, handel og forretningsservice for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1. august 2015 Hovedforløbet for erhvervsuddannelselsen det merkantile område indefor specialerne administration og offentlig forvaltning Praktikcenter Siden 2012 har skolen drevet et praktikcenter inden for kontor, som har til formål at gennemføre skolepraktik (SKP) på de uddannelser, som skolen har fået udbudsgodkendelse til at gennemføre. Pr. august 2015 har skolen desuden startet skolepraktik inden for detail med samme formål. 3

5 På kan man læse mere om hvad praktikcenteret kan hjælpe elever og virksomheder med. På ses hvilke uddannelser Handelsskolen SBC er godkendt til at gennemføre som SKP, og hvilke samarbejdsaftaler der i den forbindelse er indgået mellem Handelsskolen SBC og andre erhvervsskoler i Danmark. Skolehjem Handelsskolen Silkeborg Business College har ikke et kostafdeling, men kan i samarbejde med Teknisk Skole Silkeborg tilbyde mulighed for skolehjem efter reglerne herom. På kan du læse mere om bl.a. faciliteterne og ordensreglement for skolehjemmet. Synliggørelse af den lokale undervisningsplan for elever og virksomheder: Eleverne bliver gjort bekendt med den lokale undervisningsplan ved at den er tilgængelig via Elevplan og skolens hjemmeside. Desuden informerer skolen eleverne om planen ved uddannelsesstart. Virksomheder orienteres ved indgåelse af uddannelsesaftale, via brev fra skolen, hvor virksomheden kan finde den lokale undervisningsplan på og Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Den pædagogiske strategi skal understøtte skolens mission, vision og det pædagogiske og didaktiske grundlag, således at elever, der påbegynder uddannelse på SBC, gennemfører den påbegyndte uddannelse. Al undervisning på SBC tager udgangspunkt i det pædagogiske værdigrundlag, således kendetegnes undervisningen ved: Fokus på elevernes erhvervsrettede, almene og personlige udvikling At elevernes ansvar for egen læring øges progressivt under uddannelsen Aktualitet og høj faglig standard Praksisnærhed, tværfaglighed og helhedsforståelse Med andre ord lægges der i undervisningen vægt på, at eleverne bliver i stand til at anvende det lærte i praksis, således at eleverne formår og forstår at bruge deres faglige, personlige og sociale kompetencer på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse på SBC. Endvidere vægter SBC, at undervisnings- og læringsmiljøet på SBC: Er et godt lære- og værested, hvor eleverne har gode læringsmuligheder Er præget af åbenhed, anerkendelse, respekt, tolerance, engagement og forandringsparathed Inspirerer eleverne til at tage medansvar for egen læringsproces Inviterer eleverne til at være aktive og medskabende I forlængelse af SBC's pædagogiske værdigrundlag forventes underviserne derfor: At have fokus på elevernes læring og deres forskellige læringsstile 4

6 At differentiere undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger i det omfang, det er muligt At tilrettelægge undervisningen i samarbejde med såvel elever som kollegaer At give eleverne medindflydelse ved at bevæge sig fra lærerstyrede til elevstyrede undervisningsformer At anvende IT-baserede værktøjer i undervisningen, som understøtter elevernes læring At skabe gode lærer/elev-relationer samt gode elev/elev-relationer Kontaktlæreren spiller en særlig rolle med hensyn til elevernes læring, idet kontaktlærerfunktionen sigter mod at skabe helhed i elevernes samlede uddannelsesforløb. Kontaktlæreren har dog særligt fokus på elevernes personlige udvikling, idet de i høj grad arbejder med elevernes selvindsigt, refleksion og analytiske evne. Med udgangspunkt i dette pædagogiske værdigrundlag ønsker SBC at give eleverne en uddannelse, som udvikler dem fagligt, personligt og socialt, således at de selvstændigt kan håndtere problemstillinger i deres videre forløb, hvad enten det måtte være i erhvervslivet eller på en videregående uddannelse. For at sikre overensstemmelse mellem det pædagogiske værdigrundlag og undervisningen i praksis evaluerer eleverne undervisningen to gange i løbet af et skoleår. Disse evalueringer danner grundlag for en dialog mellem lærer og elever med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningen samt elevernes medindflydelse på undervisningen. Skolens lærerteam består af lærere, uddannelsesvejledere, mentorer, erhvervskonsulenter, administrativt personale samt uddannelsesledere. Læreren og lærerteamet skal derfor lægge stor vægt på almene og personlige kvalifikationer i alle undervisningens elementer udøve situationsbestemt klasserumsledelse med en anerkendende tilgang fremstå som faglig og dannelsesmæssig rollemodel for eleverne og arbejde for at fremme elevernes almene dannelse og fremtidige fagidentitet være opsøgende i forhold til elevernes læring, hvor der i videst mulige omfang tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger kontinuerligt arbejde med at udvikle motiverende undervisning være kendetegnet af en pædagogisk praksis med højt engagement og et kontinuerligt arbejde med at udvikle motiverende undervisning skabe et undervisningsmiljø med åbenhed, gensidig respekt, tolerance, engagement og forandringsparathed skabe et undervisningsmiljø som er helhedsorienteret, virkelighedsnært og tværfagligt Desuden skal lærerteamet skabe rammer og tryghed om elevernes læring ved, at der gennem systematisk planlægning skabes trygge, overskuelige rammer, som sikrer, at elevernes læringsprocesser fører til de fastsatte mål. Med afsæt i elevernes forudsætninger anviser læreren og lærerteamet den enkelte elev metoder, udfordringer, redskaber og evt. støtteforanstaltninger, som sikrer målopnåelse og giver eleven mulighed for kontinuerligt og synligt at følge sin kompetencetilvækst. Rammer, mål, struktur og adfærdsregler for uddannelsen udmeldes altid til eleverne ved starten af uddannelsen. 5

7 1.2.1 Relationer lærer/elev og elev/elev Læreren og lærerteamet arbejder bevidst og systematisk på at skabe tillidsfulde relationer eleverne imellem og mellem elev/lærer. Læreren og lærerteamet skaber arbejdssituationer, som ansporer og stimulerer til samarbejde og sikrer, at alle elever inkluderes i fællesskabet. Eleverne mødes med forventninger om, at de kan bidrage positivt og aktivt til undervisningen og planlægningsplanlægningen, og at de har ansvar for at bidrage med de forskellige kompetencer, de måtte have. Der fokuseres som udgangspunkt på elevernes åbenlyse kompetencer for derigennem at udvikle elevernes selvværd og lyst til læring. 1.3 Elevernes arbejdstid SBC har tilrettelagt elevernes arbejdstid efter hovedbekendtgørelsens 17 og 61. Af 17 fremgår det, at skolen skal gennemføre lærerstyret undervisning i grundforløbet med et gennemsnitligt minimumstimetal på 25 klokketimer pr. uge fra august 2015 og 26 klokketimer pr. uge fra august 2016 for den enkelte elev. Ved lærerstyret undervisning forstås undervisning, der er skemalagt er tilrettelagt af læreren er obligatorisk for eleven hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring På grundforløbets første del er 33 lektioner (25 klokketimer) således skemalagt fra 1. august Der er skemalagt 32 lektioner (45 minutter) i grundfag, valgfag og erhvervsfag. Den resterende lektion er tilrettelagt som kontaktlærertime og feedbacktid. Desuden gennemføres projekter, virksomhedsophold, lektieværksted, ekskursioner, foredrag, individuelle samtaler med kontaktlæreren. Eleverne skal have 45 minutters bevægelse om dagen i gennemsnit, hvilket tilrettelægges som en integreret del af undervisningen. Af 61. stk. 2 fremgår det, at skoleundervisningen skal gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 18.00, fredag dog indtil klokken Den nærmere beskrivelse af forventet arbejdstid, herunder hjemmearbejde, er beskrevet for den enkelte læringsaktivitet. 6

8 1.4 Vurdering af elevernes kompetencer Det fremgår af hovedbekendtgørelsens 61, at undervisningen gennem undervisningsdifferentiering m.v. skal tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære. Eleverne skal inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder valg af konkret indhold i overensstemmelse med elevens personlige uddannelsesplan. Af 46 fremgår det, at skolen skal beskrive kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. På SBC foretages en individuel kompetencevurdering forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette sker ved en introduktionssamtale, som gennemføres af den pågældende elevs kontaktlærer bistået at uddannelsesvejlederen. Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Følgende forhold indgår i vurderingen: Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Følgende forhold indgår: Formelle kompetencer defineres som det, eleven har papir på (f.eks. skole- og kursusbeviser). - Det er elevens ansvar, at fremskaffe dokumentation for skolegang, beskæftigelse og tillidserhverv. Ikke-formelle kompetencer defineres som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Det er elevens ansvar, at fremskaffe dokumentation for skolegang, beskæftigelse og tillidserhverv. Uformelle kompetencer defineres som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Ved fuld godskrivning i et fag/niveau tilbydes eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning. Dog kan hensynet til helhedsorienteret og tværfaglig undervisning betyde, at skolen kræver, at eleven deltager i undervisningen i faget eller kompetencemålet, for at nå uddannelsens mål. Hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, hvor det vurderes, at det ikke helt modsvarer indholdet af et fag eller kompetencemål, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget eller kompetencemålet, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Skolen kan gøre godskrivningen betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes som nødvendige for at nå de fastsatte mål for uddannelsen. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 7

9 Vurdering af elevens behov for tiltag dette skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. SBC s bedømmelsesplan har til formål, at synliggøre de kriterier, som der ligger til grund for skolens: løbende evaluering af eleven afsluttende bedømmelse af eleven eksaminer og prøver elevens: selvevaluering vurdering af skolens undervisningsindhold og metode evaluering af de øvrige rammer for undervisningen Skolens bedømmelse af eleven har til formål at: bevidstgøre eleven om eget niveau udpege områder for den enkelte elev, som kræver forstærket indsats inspirere eleven til yderligere læring informere praktikvirksomheden og skolesystemet om elevens standpunkt og udviklingspotentiale Elevens bedømmelse af sig selv har til formål at: træne eleven i, at reflektere over egen læringsproces Elevens bedømmelse af skolens tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen, har til formål; at: løbende tilrette undervisningen og de rammer, der har indflydelse på undervisningsmiljøet for den enkelte elev Karakterskala og anden bedømmelse elever bedømmes efter 7-trins-skalaen bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt anvendes, hvor det er fastsat i reglerne i den enkelte uddannelse Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis eleven opnår mindst karakteren 02, bedømmelsen Bestået eller Godkendt. I de enkelte uddannelsesordninger fremgår det i hvilke eksamener, prøver eller standpunktsbedømmelser, der er beståkrav. På prøve-, eksamens- og afgangsbeviser er der ved hver karakter efter 7-trins-skalaen tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen (European Credit Transfer and Accumulation System), som svarer til den pågældende karakter. Dette fremgår af følgende link: Karakterskala (7-trinsskala og ECTS-skala). 8

10 Karaktertyper: Delkarakterer anvendes, hvor fag ikke afsluttes, men fortsættes på et senere skoleophold Standpunktskarakterer anvendes, hvor fag afsluttes Eventuel tidligere afgivet delkarakter erstattes med standpunktskarakteren Eksamens- og prøvekarakterer anvendes, hvor fag eller forløb afsluttes med prøver eller eksamener For eksamens- og prøvekarakterer gælder at: Karakteren afgives på baggrund af graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav Bedømmelsen sker på baggrund af elevens individuelle præstation For del- og standpunktskarakterer gælder at: karakteren afgives på baggrund af de fastsatte mål, der er afviklet i forløbet (absolut karaktergivning) bedømmelsen sker på baggrund af såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold 1.5 Generelle eksamensregler Bedømmelsesplanen har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: Klarlægge elevens viden om eget niveau Udpege områder, som kræver forstærket indsats Inspirere eleven til yderligere læring Informere praktiksted og skolesystem Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Elevens vurdering af skolen som undervisningssted og elevens vurdering af den konkrete undervisning er endnu et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept og en del af den løbende bedømmelse. På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid går tæt på den enkelte person, lærer som elev. Skolens bedømmelsesplanen består af tre dele: Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) Eksamen/fagprøve 9

11 Bedømmelsesplanen er gældende for kontoruddannelsen med specialet administration/offentlig administration: Den løbende bedømmelse Den enkelte faglærer og kontaktlæreren foretager en løbende bedømmelse af/sammen med eleverne med følgende formål: at hjælpe og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb Udover en løbende bedømmelse af den faglige progression i fagene, som videregives fra faglærer til elev, er kontaktlæreren en central person med det formål at vejlede eleven Hver elev vil fra begyndelsen af første skoleperiode have en kontaktlærer. Kontaktlæreren tager initiativ til opdatering af den uddannelsesplan som eleven har med fra grundforløbet, alternativt tager kontaktlæreren initiativ til at eleven får oprettet en uddannelsesplan. Skolens gennemgående faglærer på skoleperioderne har vejlederrollen i forbindelse med fagprøven. at få et grundlag for afgivelse af standpunktskarakterer Den afsluttende bedømmelse efter hver skoleperiode baserer sig typisk på et forløb, der har varet min. en uge. Elevens faglige progression kan således følges tæt i både mundtlig og skriftlig fremstilling. Den løbende bedømmelse giver således en pejling af elevens endelige standpunkt ved afslutningen af skoleperioden. at evaluere undervisningens indhold og metoder Ved afslutningen af hvert specialefag/valgfrie specialefag foretages en skriftlig elevevaluering af undervisningen. Evalueringen vedrører såvel fagenes indhold som også de anvendte metoder. Evalueringerne drøftes efterfølgende mellem underviseren (underviserne) og uddannelseslederen Den afsluttende bedømmelse - Specialefag og valgfrie specialefag Der afgives standpunkts karakterer i henhold til 7-trins-skalaen ved fagets afslutning. Standpunkts karakterne tastes i elevplan ved hver skoleperiodes afslutning Fagprøve Inden for det sidste halve år af uddannelsen udarbejder hver elev en skriftlig projektrapport eller lignende, der indgår i den afsluttende fagprøve. Projektet gennemføres individuelt. Skolen tilbyder vejledning i forbindelse med udarbejdelse af projektrapporten, specielt i forbindelse med udformning af problemformuleringen. Når problemformuleringen er godkendt af såvel praktikvirksomhed som af vejlederen, består vejledningen herefter alene af svar på konkrete spørgsmål eller forslag til litteratur/andet kildemateriale. Fagprøven lægges altid ca. 3 måneder før udløbet af praktikaftalen, således at en elev, der ikke består fagprøven, har mulighed for at gå om inden praktiktiden er afsluttet. Skolen bestemmer en dato for mundtlig eksamination. Skolen tilrettelægger forløbet af prøven i samråd med det lokale uddannelsesudvalg Datoen meddeles eleven allerede i forbindelse med afholdelse af det første specialefag 10

12 Prøven omfatter en mundtlig eksamination af den enkelte elev under medvirken af en censor. Der er ingen forberedelsestid til eksamen. Eksaminationen varer 30 min og formes som en samtale mellem elev og eksaminator. Det er tilladt censor at stille opklarende spørgsmål efter forudgående aftale med eksaminator Censor skal have relevant erhvervserfaring og udpeges af skolen Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave (som dog ikke tæller selvstændigt med i vurderingen) og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Gennemføres projektarbejdet som et gruppearbejde, skal den enkeltes præstation bedømmes individuelt Fagprøven skal bestås med karakteren 02, bedømt udfra 7-trins skalaen Skolebevis og uddannelsesbevis Skolebevis udstedes når alle skoleperioder er gennemført og fagprøven er bestået. Skolebevis udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført og følgende betingelser er opfyldt: 1. Eleven har opnået mindst gennemsnitskarakteren 2,0 i de bundne og valgfrie specialefag 2. Eleven har opnået mindst karakteren 02 i den afsluttende fagprøve Hvis skolebevis ikke kan udstedes jfr. stk. 2, udsteder skolen en skolevejledning. Uddannelsesbevis udstedes ved uddannelsens afslutning af skolen som dokumentation for, at eleven har opnået kompetencer inden for uddannelsen med det valgte speciale. Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis og den afsluttende praktikerklæring er udstedt Karaktergivning Ved karaktergivningen anvendes følgende karakterskala efter de af Undervisnings- og Forskningsministeriets fastsatte regler: Karakter Forklaring 12 for den fremragende præstation 10 for den fortrinlige præstation 7 for den gode præstation 4 for den jævne præstation 02 for den tilstrækkelige præstation 00 for den utilstrækkelige præstation -3 for den ringe præstation Ved bedømmelse af mundtlige prøver og projekter fastsættes karakteren efter drøftelse mellem censor og eksaminator. Hvis de ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. 11

13 Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter. (jf. bekendtgørelse om karakterskala nr. 262, 14, stk. 2) Sygeeksamen og reeksamen Ved dokumenteret sygdom har eleven ret til en ny prøve. Den nye prøve skal afholdes hurtigst muligt og senest når den pågældende prøve i faget igen afvikles på skolen. Det påhviler eleven at dokumentere og betale for lægeattest eller andet, der dokumenterer sygdom på tidspunktet for prøven. Hvis en elev af andre årsager end sygdom udebliver fra en prøve eller kommer for sent, afgør skolen om eleven tilbydes en reeksamination. En reeksamination afvikles efter samme regler som en sygeeksamen Klage Eventuel klage vedrørende eksamen skal indgives til skolens ledelse senest 14 dage efter, at bedømmelsen af prøven er gjort bekendt. Eleven kan klage over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet og/eller over bedømmelsen. En klage skal være skriftlig og begrundet. Skolen forelægger klagen til bedømmerne, som har 14 dage til at indgive svar til skolen. På baggrund heraf afgiver skolen sit skriftlige og begrundede svar til klageren. Dette svar skal afgives hurtigst muligt og senest 2 mdr. efter klagens modtagelse. Eleven kan klage over skolens afgørelse. Denne klage sendes til skolen og skal være indgivet senest 14 dage efter skolens afgørelse er blevet eleven bekendt. Skolen afgiver en udtalelse på baggrund af elevens klage. Eleven har inden for en uge mulighed for at kommentere på skolens udtalelse. Klage, skolens svar, udtalelse og evt. kommentar sendes til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen senest 14 dage efter den dag klagens afgørelse er meddelt klageren. 1.6 Overgangsordninger I overgangen mellem ny og gammel ordning, er det startdatoen for elevens grundforløb, der er afgørende for hvilken ordning, der er gældende, idet eleven gør grundforløbet færdig på den ordning, der var aktuel på starttidspunktet. 2. Hovedforløb Hovedforløbet foregår som praktik i en virksomhed og et antal skoleophold á 1-5 uger. Skoleopholdene kan foregå på en handelskostskole, hvis den nærmeste handelsskole ikke kan tilbyde undervisningen. Hovedforløbet afsluttes med en praktisk prøve eller med en fagprøve, som skal bestås med karakteren 02 for at der kan udstedes et uddannelsesbevis. På Silkeborg Business College gennemføres undervisningen i hovedforløbene for Kontor med speciale i administration og offentlig administration. For alle andre hovedforløb har vi samarbejdsaftaler med vore naboskoler. 2.0 Praktik/elevpladsplads Når Grundforløbene samt evt. Studieforløbet er afsluttet, skal eleven i hovedforløb, som enten er en læreplads i erhvervslivet, eller hvis det ikke kan lade sig gøre, kan være hovedforløb i skolepraktik. 12

14 Skolens erhvervskonsulenter arbejder fortløbende på at besøge allerede godkendte virksomheder og nye virksomheder med henblik på at skaffe flere uddannelsesaftaler til vores elever. Desuden er arbejdet med at få virksomheder, som er godkendt til at have elever, men som de senere år ikke har genbesat ledige elevpladser, intensiveret ligeledes med henblik på at udnytte byens praktikpladspotentiale. Der udarbejdes løbende planer for besøg hos potentielle virksomheder, som er klar til at indgå uddannelsesaftaler med vores elever. Nedenstående link indeholder måltal for det opsøgende arbejde oplyst i skolens Handlingsplan for 2016: Det er fremadrettet et ønske, at Teknisk Skole Silkeborg, Learnmark Horsens og SBC vil koordinere indsatsen i forhold til det opsøgende praktikpladsarbejde. Desuden styrkes også samarbejdet med PIU (Praktik I Udlandet) med henblik på at finde praktikpladser i udlandet. Det bidrager til optimering af det opsøgende arbejde. En målrettet indsats for at skaffe så mange uddannelsesaftaler som muligt kræver, at der arbejdes på to fronter en rettet mod eleverne og deres viden og parathed og en rettet mod virksomhederne og deres lyst til og mulighed for at tage elever. Desuden vil samarbejdet med PIU blive styrket med henblik på at finde praktikpladser i udlandet Indsats over for elever Grundforløb Erhvervsfaget praktikpladssøgning gennemføres i samarbejde mellem faglærerene og erhvervskonsulenterne. Fagets timer er fordelt over grundforløbet, og de første timer ligger helt i starten af uddannelsen. Dette sikrer, at eleverne allerede her sætter fokus på at finde en læreplads. På den måde får eleverne tidligt sat ansigt på erhvervskonsulenterne, som formidler kontakten til virksomhederne. Faget fokuserer på at gøre eleven klar til at blive aktivt praktikpladssøgende. De kommer til at kende deres egne kompetencer, bliver klædt på til en mundtlig samtale, kan udarbejde en skriftlig ansøgning, kender eget uddannelsesvalg og konsekvensen deraf. I løbet af de sidste 14 dage af grundforløbet afholdes et informationsmøde for alle de elever, som forventes at afslutte grundforløbet. Formålet med informationsmødet er at informere eleverne om deres mulighed for praktik i Praktikcenter Silkeborg Detail, således at eleverne kan takke ja eller nej til den mulighed. Endelig afsluttes mødet med en EMMA-samtale, hvor det vurderes om elever, der ønsker praktik i praktikcentret, også lever op til kravene om Egnethed, faglig Mobilitet, geografisk Mobilitet og Aktivt søgende (EMMA). 13

15 Hovedforløb Elever, som optages i skolepraktik eller elever, som står som søgende får hjælp af elevservicecenteret til at søge praktikpladser. Dels har centret qua deres opsøgende arbejde kontakter til relevante virksomheder, dels kan centret hjælpe og vejlede i forhold til selve ansøgningsprocessen. For elever i skolepraktik foretages der løbende en egnethedsvurdering i samarbejde med praktikvejlederne Indsats over for virksomheder I sin nuværende form opererer erhvervskonsulenterne primært i Silkeborg området. I dette geografiske område er der stor vilje til vækst, idet Silkeborg Kommune ønsker at skabe 3000 nye arbejdspladser inden I perioden er der tilflyttet 932 nye virksomheder. Virksomhederne fordeler sig over mange forskellige brancher og områdets virksomhedsstruktur består af mange små virksomheder, enkelte mellemstore og få store virksomheder. Elevservicecenteret fungerer som én indgang for virksomhederne til hjælp, råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. Erhvervskonsulenterne, som er en del af elevservicecenteret, er opsøgende med det formål at motivere flere virksomheder til at tage elever. Det kan være virksomheder, der ikke tidligere har haft elever eller virksomheder, der kan motiveres til at tage flere elever. Hvis en virksomhed ønsker at blive godkendt til at tage elever, så assisterer Elevservicecenteret. Ligeledes hjælper centret med at udfylde papirer og supporterer, når der skal søges bonus og præmie. Vigtigst af alt hjælper Elevservicecenteret med at skabe kontakten mellem potentielle elever og virksomheder. Dette sker på baggrund af centrets kendskab til både virksomhed og elev. Planlægningen af det opsøgende arbejde struktureres efter virksomhedens status. Virksomheder, der tager elever Praktikcentret er virksomhedernes ene indgang til at få en elev. Praktikcentret er løbende i kontakt med disse virksomheder. Målet er at øge virksomhedernes tilfredshed, så de fortsætter med at tage elever og allerhelst øger antallet af elever Virksomheder, der er godkendt, men ikke udnytter godkendelsen Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til de virksomheder, som ikke udnytter deres godkendelse. Målet er at skabe flere praktikpladser. Indsatsen planlægges efter eventuelle sæsoner i uddannelsen, fx hvornår branchen typisk tager elever eller hvornår eleverne færdiggør grundforløbet Virksomheder, der ikke er godkendt Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til relevante virksomheder, som ikke er godkendt til at tage elever. Målet er at udvide den virksomhedsbank, som centret kan trække på, når der skal findes elevpladser eller laves skoleaftaler med eleverne Ny-tilflyttede virksomheder Erhvervskonsulenterne kontakter disse virksomheder mhp. at byde velkommen til Silkeborg og præsentere Silkeborg Business College som en kommende samarbejdspartner Når en elev og en godkendt virksomhed har underskrevet en uddannelsesaftale, vil Silkeborg Business College stå for at arrangere den videre uddannelse, hvad enten uddannelsesforløbene foregår på skolen eller på en af de skoler, vi samarbejder med. Indkaldelse til de videre skoleforløb foretages af den skole, som afholder skoleforløbet. 14

16 2.1 Praktiske oplysninger SBC afvikler grundforløbet og hovedforløb på hovedadressen: Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg. Her er GF1, GF2 og EUX placeret. Desuden har SBC indgået aftale med Th. Langs HF & VUC ang. de almene fag for unge/voksne, som ikke har adgang til GF1 og som ikke umiddelbart opfylder overgangskravene til hovedforløbene. Dette forløb indeholder fagene dansk niv. C, engelsk niv. C, samfundsfag niv C og matematik niv. E. Dette forløb afvikles også på Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg. Uddannelseschef er Hans Justesen Uddannelsesledere er: Kristian Stride - Ruth Konnerup-Møller - Uddannelsessekretær på grunduddannelsen: Giti Golabi Uddannelsessekretær på efterfølgende skoleperioder og LOP: Tove Damgaard Andersen - Uddannelses- og erhvervsvejledere: Tove Jensen - Peter Nymann Eriksen - Erhvervskonsulenter: Lene Tranborg - Hans Carøe - Elevernes primære undervisere i hovedforløbet er: Inge Lise Kahr - Martin Kehlemen Henrik Staal Link til lærerne på erhvervsuddannelsen: på Handelsskolen Praktiske oplysninger: Undervisningstid Der undervises på skoleperioderne i 37 lektioner pr. uge i flg. tidsrum: Mandag torsdag: kl Fredag: kl

17 Sygdom / fravær Der er mødepligt til alle lektioner og skolen har pligt til at føre protokol. Ved sygdom meddeles det skolens administration inden kl. 8.00, og eleven skal samtidig kontakte praktikvirksomheden inden kl om sygefraværet, da det er virksomheden, der betaler elevens løn. Kontaktperson Administration Tove D. Andersen Telefon Kt. Fuldmægtig Befordring Der kan ydes befordringstilskud til elever, når den daglige transportlængde overstiger 20 km. Det er arbejdsgiveren, der skal udbetale tilskuddet til eleven. Husk derfor at påføre den udbetalte befordringsgodtgørelse på refusions-blanketten til AER. 2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag Hovedforløbet er opbygget således, at eleverne kommer til at arbejde med en række forskellige kompetencer i fagene. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret i holdfællesskaber for at sikre sammenhæng, relevans og optimal læring i forløbene. Eleverne arbejder med opgaver, som kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for kontor med administration/offentlig administration. Det fremgår af hovedbekendtgørelsens 61, at undervisningen gennem undervisningsdifferentiering m.v. skal tage hensyn til den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for at lære. Eleverne skal inddrages i tilrettelæggelsen af undervisningen, herunder valg af konkret indhold i overensstemmelse med elevens personlige uddannelsesplan. De pædagogiske principper implementeres. Læringsaktiviteterne er desuden tilrettelagt differentieret i forhold til de enkelte elevers læringsbehov, ønsker og talenter. Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger. Hovedforløbet indenfor administration er opbygget sådan, at eleverne har 2 ugers bundne specialefag inden for det første praktikår. Undervisningen bygger på en teoretisk tilgang på den praksis eleverne møder i deres dagligdag og er derfor en konstant vekslen mellem teori og praksis. Metodisk kan det være parvis arbejde eller gruppearbejde afsluttende med en skriftlig aflevering eller en fremlæggelse, hvor der er feedback fra holdet. I andre situationer foregår der diskussioner på holdet ud fra enten lærer- eller elevoplæg. Generelt har eleverne stor glæde af erfaringsudveksling og det indgår løbende i undervisningen. Det at få teoretiske redskaber til brug i dagligdagen skaber forståelse og overblik for de praktiske udfordringer, eleverne sidder med og bygger således bro mellem teori og praksis. Eleverne har høj grad af medindflydelse på de undervisningsformer vi bruger. På hovedforløbet offentlig administration foregår undervisningen på de tre skoleperioder i en kontinuerlig dialog med eleverne. Casearbejde, opgaveløsning, fremlæggelse, teoretiske oplæg fra 16

18 elever eller underviser, diskussioner, skriftligt arbejde i grupper, par- eller enkeltvis, evaluering af opgaver i grupper eller på holdet. 2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Af 46 fremgår det, at skolen skal beskrive kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. På SBC foretages en individuel kompetencevurdering forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette sker ved en introduktionssamtale, som gennemføres af den pågældende elevs kontaktlærer bistået at uddannelsesvejlederen. Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Følgende forhold indgår i vurderingen: Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan Følgende forhold indgår: Formelle kompetencer defineres som det, eleven har papir på (f.eks. skole- og kursusbeviser). - Det er elevens ansvar, at fremskaffe dokumentation for skolegang, beskæftigelse og tillidserhverv. Ikke-formelle kompetencer defineres som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. Det er elevens ansvar, at fremskaffe dokumentation for skolegang, beskæftigelse og tillidserhverv. Uformelle kompetencer defineres som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. Ved fuld godskrivning i et fag/niveau tilbydes eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant undervisning. Dog kan hensynet til helhedsorienteret og tværfaglig undervisning betyde, at skolen kræver, at eleven deltager i undervisningen i faget eller kompetencemålet, for at nå uddannelsens mål. Hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse, hvor det vurderes, at det ikke helt modsvarer indholdet af et fag eller kompetencemål, kan skolen kræve, at eleven deltager i den undervisning i faget eller kompetencemålet, som er nødvendig for at nå uddannelsens mål. Skolen kan gøre godskrivningen betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af skolen vurderes som nødvendige for at nå de fastsatte mål for uddannelsen. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. Vurdering af elevens behov for tiltag dette skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige 17

19 støttemuligheder. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen. SBC s bedømmelsesplan har til formål, at synliggøre de kriterier, som der ligger til grund for skolens: løbende evaluering af eleven afsluttende bedømmelse af eleven eksaminer og prøver elevens: selvevaluering vurdering af skolens undervisningsindhold og metode evaluering af de øvrige rammer for undervisningen Skolens bedømmelse af eleven har til formål at: bevidstgøre eleven om eget niveau udpege områder for den enkelte elev, som kræver forstærket indsats inspirere eleven til yderligere læring informere praktikvirksomheden og skolesystemet om elevens standpunkt og udviklingspotentiale Elevens bedømmelse af sig selv har til formål at: træne eleven i, at reflektere over egen læringsproces Elevens bedømmelse af skolens tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen, har til formål; at: løbende tilrette undervisningen og de rammer, der har indflydelse på undervisningsmiljøet for den enkelte elev Karakterskala og anden bedømmelse elever bedømmes efter 7-trins-skalaen bedømmelsen Bestået/Ikke bestået eller Godkendt/Ikke godkendt anvendes, hvor det er fastsat i reglerne i den enkelte uddannelse Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis eleven opnår mindst karakteren 02, bedømmelsen Bestået eller Godkendt. I de enkelte uddannelsesordninger fremgår det i hvilke eksamener, prøver eller standpunktsbedømmelser, der er beståkrav. På prøve-, eksamens- og afgangsbeviser er der ved hver karakter efter 7-trins-skalaen tilføjet det bogstav fra ECTS-skalaen (European Credit Transfer and Accumulation System), som svarer til den pågældende karakter. Dette fremgår af følgende link: Karakterskala (7-trinsskala og ECTS-skala). Karaktertyper: Delkarakterer anvendes, hvor fag ikke afsluttes, men fortsættes på et senere skoleophold Standpunktskarakterer anvendes, hvor fag afsluttes Eventuel tidligere afgivet delkarakter erstattes med standpunktskarakteren Eksamens- og prøvekarakterer anvendes, hvor fag eller forløb afsluttes med prøver eller eksamener 18

20 For eksamens- og prøvekarakterer gælder at: Karakteren afgives på baggrund af graden af målopfyldelse i forhold til væsentlige mål og krav Bedømmelsen sker på baggrund af elevens individuelle præstation For del- og standpunktskarakterer gælder at: karakteren afgives på baggrund af de fastsatte mål, der er afviklet i forløbet (absolut karaktergivning) bedømmelsen sker på baggrund af såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold EUV og Realkompetencevurdering EUV er erhvervsuddannelse for voksne på 25 år og derover. Mange voksne er målrettede og modne og har erfaring fra anden uddannelse eller beskæftigelse. En EUV er derfor ofte af kortere varighed end den tilsvarende uddannelse for de unge. Det konkrete uddannelsesforløb for den enkelte afhænger dog af, hvad den voksne har med i baggagen. Den voksnes uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en grundig og systematisk realkompetencevurdering. Realkompetencevurderingen består både af en objektiv generel vurdering og en individuel vurdering og har en varighed fra ½ til 10 dage. EUV-elever (elever over 25 år) realkompetencevurderes altid. Elever under 25 år kan realkompetencevurderes og bliver informeret og vejledt om muligheden. Realkompetencevurderingen indledes med en samtale med en vejleder. Ved samtalen tages der afsæt i elevens arbejdserfaring og tidligere uddannelsen. Alle elever bliver bedt om at medbringe CV samt relevante skole- kursus- og uddannelsesbeviser. Ved samtalen afklares det: i hvilket omfang, der er grundlag for at give merit for 2 års praktik jf. de enkelte uddannelsesbekendtgørelsers bilag 1 om der er grundlag for merit et eller flere fag på baggrund af tidligere eksamens- eller prøvebeviser om der er grundlag for yderligere kompetencevurdering i det enkelte fag, hvor efter eleven indstilles til en test hos en faglærer Resultatet af den samlede realkompetencevurderingen samt den heraf følgende personlige uddannelsesplan registreres i skolen system og sendes til eleven. På baggrund af dette, indplacerer vejlederen eleven på det relevante skoleforløb. Realkompetencevurderes den voksne til EUD/EUX 2. del, følges dette forløb - evt. med merit for relevante fag og niveauer. Silkeborg Business College har en stærk tradition for voksenuddannelse og mindst 1/3 af elle EUD/EUX elever går på voksenhold. Som en del samarbejdet omkring Campus Bindslev Plads har SBC indledt et samarbejde med TH Langs HF og VUC. Hvis den voksne ikke kan realkompetencevurderes til GF2, men mangler de almene grundfag (dansk D/C, engelsk D/C, samfundsfag C, matematik E) har SBC indgået aftale med TH. Langs HF&VUC om et fællesforløb, hvor den voksne er indmeldt på TH. Langs HF&VUC, men gennemfører undervisningen på SBC. Forløbet varer ½ år og modsvarer de kvalifikationer de unge elever opnår på GF1. 19

21 En EUV har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og giver ret til samme uddannelsesbevis og samme betegnelse. Forskellen er, at uddannelsesvejen kan være anderledes. Silkeborg Business College er en del af kvalitetssamarbejdet omkring realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland. SBC har tilsluttet sig Fælles kvalitetsstandard og procedure for realkompetencevurdering i VEU-center Østjylland 2.4 Undervisningen i hovedforløbet Undervisningen på Silkeborg Business College varetages af et lærerteam, således at de enkelte dele af uddannelsen varetages af lærere, der har den kompetence, der kræves på det pågældende område. Det betyder, at der pt. er 6 lærere på 3., 4. skoleperiode og valgfagene Præsentationsteknik og Personlig fremtræden, Kvalitet og service, Tysk, International Handel, Salg og markedsføring og Grafisk præsentation. Undervisningen er planlagt således, at eleven får de teoretiske redskaber, der er nødvendige for forståelsen af emnet. Der er individuelt arbejde og gruppe arbejde med de opgaver, der skal sikre, at eleven også kan omsætte teori til praktisk arbejde. Hvor det er muligt, tager undervisningen og opgaverne udgangspunkt i elevens hverdag på praktikstedet, således at eleverne kan forholde sig til problemstillinger de kender fra deres daglige virke. Dette gælder både de obligatoriske fag og valgfrie specialefag Hovedforløbet Kontor med administration Specialet Administration retter sig bredt mod virksomheders administrative og merkantile arbejdsområder, uanset om virksomheden er beskæftiget med produktion, service, handel eller andet Målet for uddannelsen Den uddannede kan udføre arbejdsfunktioner inden for formidling, service, sagsbehandling mv. og lærer at vurdere informationer og instrukser og dermed udføre sine opgaver rationelt og effektivt. Den uddannede har lært at varetage sine opgaver ud fra en forståelse af og indsigt i tilrettelæggelse og gennemførelse af administrative og merkantile arbejdsopgaver og rutiner i virksomheden. Eleven lærer under uddannelsen at udføre arbejdet i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav. Virksomheden Fleksibiliteten er stor i specialet Administration. Elev og virksomhed skal selv sammensætte en praktikplan ved at udvælge netop de arbejdsopgaver, som passer bedst til virksomheden og eleven. Arbejdsopgaverne vælges fra en liste, som fremgår af det faglige udvalgs godkendelsesskema/vejledende praktikplan, der samtidigt beskriver de opgaver, som alle elever skal oplæres i, og hvor mange opgaver eleven som minimum skal oplæres i. Praktikplanen kan omfatte arbejdsopgaver inden for områder som Administrativ sagsbehandling Kundekontakt Projektarbejde Reklame og markedsføring Salg og indkøb Kommunikations- og informationsopgaver 20

22 Økonomifunktioner Niveauet i oplæringen Man kan også sammensætte arbejdsopgaverne på forskelligt indlæringsniveau, så eleven på nogle områder skal arbejde meget selvstændigt med sine opgaver, mens eleven på an-dre arbejdsområder ikke skal helt så meget i dybden med opgaverne. Des flere opgaver eleven oplæres i på højt niveau, des færre opgaver behøver eleven at blive oplært i og om-vendt. Skolen I alt er der 7 11 ugers skoleophold inkl. den afsluttende fagprøve. Undervisningen på skolen omfatter blandt andet 3 ugers specialefag, der sætter fokus på kernekompetencer som god skriftlig kommunikation, forretningsforståelse, kvalitetssikring af egne arbejdsopgaver mv. Skolen tilbyder, at undervisningen forgår på et højere niveau end det obligatoriske niveau. Dette for at give mulighed for at udfordre de bogligt stærke elever, som får et mere intenst og fagligt udfordrende forløb på Ekspertniveau. På Ekspertniveau vil eleverne komme mere i dybden med teorierne og arbejde med opgaver/cases, som stiller større krav til eleverne. Eleverne lærer at forholde sig mere selvstændigt til arbejdsopgaverne og lærer at vurdere deres egen indsats, og hvad der kan gøres bedre. Opbygning i skoleperioder Efter afsluttet grunduddannelse er uddannelsestiden 2 år, hvor eleven veksler mellem praktik- og skoleophold. Administrationsspecialet indeholder 3 skoleperioder, også kaldet 1. til 3. skoleperiode. Skoleperiodernes varighed fremgår af skemaet: Skoleperiode Varighed 1 2 uger 2 1 uge uger 1.skoleperiode er første gang kontoreleverne indkaldes til skoleophold. Her undervises 2 uger i to bundne specialefag. På 2. skoleperiode ligger den sidste uge af de bundne specialefag, hvor der også arbejdes med problemformulering til fagprøven. De valgfrie specialefag er placeret på 3. skoleperiode. Valgfriheden betyder, at den enkelte elevs skoleophold med stor sandsynlighed vil blive spredt ud på flere ikke sammenhængende uger. Samtidig vil skoleperioden være placeret før 2. skoleperiode. Det sidste skoleophold, 4. skoleperiode er afsat til udarbejdelse af fagprøvens skriftlige del. 21

23 Undervisningen Det faglige niveau De arbejdsområder, eleven skal arbejde med i undervisningen og i virksomheden er opdelt i tre trin, hvor hvert trin stiller større krav til elevens selvstændighed og faglige niveau: 1. Eleven skal opnå kendskab til forskellige opgaver og disses sammen-hæng med andre opgaver. 2. Eleven skal under vejledning fra andre eller i samarbejde med andre kunne medvirke ved løsning af forskellige opgaver. 3. Eleven skal selvstændigt beherske forskellige opgaver og formidle viden. Kravet om, at eleven opnår færdigheder på forskellige niveauer inden for kontoruddannelsen, er gældende for såvel undervisningen som for virksomhedens arbejdsområder. Undervisningen tilrettelæggelse Eleven undervises i personlig udvikling i henhold til målene for kompetenceområdet personlige kvalifikationer, således at eleven både selvstændigt og i gruppesammenhænge møder personligt udviklende problemstillinger. Alle fagområder og temaer varieres, så de anvendte metoder står i forhold til de enkelte fags mål og indhold, og således at eleven i videst muligt omfang aktiveres og gøres medansvarlig for undervisningen og læring. I videst muligt omfang skal undervisningen afspejle de arbejdsfunktioner og den teknologianvendelse, der er karakteristisk for uddannelsesområdet. Det er vigtigt, at eleven forholder sig til dette og forstår at han / hun har fået overdraget et meget større ansvar for egen læring. Undervisningen er planlagt på en helhedsorienteret måde; den omfatter både praktisk og teoretisk undervisning, som skal give eleven både generelle og specielle kvalifikationer. Undervisningen i specialefagene skal overordnet sikre, at eleven kender branchens karakteristika og samtidig give eleven forudsætninger for at varetage funktioner, som kontoruddannelsen med specialet administration sigter mod. Undervisningen skal desuden sætte eleven i stand til at tilegne sig viden og fornødne kompetencer til fremtidig beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Samtidig skal den tilrettelægges således, at elevens personlige udvikling styrkes Evaluering Der foretages løbende evaluering af undervisning og materialer. Evalueringen foregår både skriftligt via evalueringsskemaer, samt mundtligt på holdet. Evalueringerne bearbejdes af underviserne så eventuelle justeringer og forbedringer kan foretages løbende Mål for praktikuddannelsen I løbet af praktikperioden skal eleven oplæres i og arbejde med funktionerne formidling og service, økonomi, administration og informationsteknologi samt udføre selvstændigt arbejde jf. målene for de enkelte specialer. Målet for elevens arbejde med formidling og service i virksomheden er, at den uddannede opnår forståelse af sine arbejdsfunktioner som en servicefunktion og opnår færdighed i udførelsen af sine formidlings- og serviceopgaver i virksomheden. 22

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud Merkantil er fastsat

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse

Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Lokal uddannelsesplan For kontoruddannelse Svendborg Erhvervsskole Hovedforløb EUD/EUX Business 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ Svendborg Erhvervsskole 4 1. GENERELT

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia, Middelfart og Aabenraa Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB... 4 HANDELSUDDANNELSE MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium

Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan. EUD og EUX Merkantil. Lemvig Gymnasium Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan EUD og EUX Merkantil Lemvig Gymnasium Fastsættelse af den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan Den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan/eud og EUX Merkantil

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Personvognsmekanikeruddannelsen

Personvognsmekanikeruddannelsen Lokal undervisningsplan for ersonvognsmekanikeruddannelsen ved Campus Bornholm Januar 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Generelt for skolen... 3 1.1. raktiske oplysninger... 3 1.2. Skolens pædagogiske og

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Indgangen Kontor, handel og forretningsservice GF2 EUD: Detailuddannelsen og Handelsuddannelsen EUX: Kontoruddannelsen, Detailuddannelsen og Handelsuddannelsen CELF, Merkurs

Læs mere

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.

Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1. Indhold 1. Generelt for skolen... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Skolens Fælles Pædagogiske og Didaktiske Grundlag... 4 1.3 Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid... 4 1.3.1 Elevtid for skriftligt

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice

Den lokale undervisningsplan. Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice Den lokale undervisningsplan Indgangen: Kontor, handel og forretningsservice GF2 EUD: Detailuddannelsen og Handelsuddannelsen EUX: Kontoruddannelsen, Detailuddannelsen Og Handelsuddannelsen CELF, Merkurs

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser

Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Reformen og de grafiske erhvervsuddannelser Den særlige betydning reformen har haft for især mediegrafikeruddannelsen Reformkonference den 28.-29. september 2015 Workshop 14 Side 1 Reformkonference den

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kundekontaktcenter (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole

Læs mere

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08

Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Lokal undervisningsplan for den merkantile indgang på Djurslands Erhvervsskoler - sommer 08 Djurslands Erhvervsskoler (DJES) er en kombinationsskole, og udbyder derfor både tekniske og merkantile uddannelser.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Hovedforløbet Bygningsmaler Generel information om skolen Praktiske oplysninger Generelt for skolen Skolens navn: EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Film- og tv-produktionstekniker Film- og tv-assistent Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk

Læs mere

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

VELKOMMEN. Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del VELKOMMEN Helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del Program Varighed: 1 time Kl. 12:45 Kl. 13:05 Kl. 13:30 Kl. 13:45 Oplæg om helhedsorienteret undervisning på grundforløbets anden del

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Undervisningsplan. for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Undervisningsplan for PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Indhold: Pædagogisk assistent uddannelsen 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen

Serviceassistentuddannelsen 1 Serviceassistentuddannelsen Trin 1 Rengøringstekniker Trin 2 Serviceassistent 2 Indholdsfortegnelse Grundforløb og hovedforløb; Trin 1 og Trin 2... 3 Uddannelsens formål og opdeling... 3 Strukturen for

Læs mere

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg

Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Skolens navn: Indgang: Tietgen Nyborg TietgenSkolen Ringvej 3 5800 Nyborg Tlf. 65 45 27 01 E-mail: nyborg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk/nyborg Den merkantile indgang Medarbejdere: Øverst ansvarlige

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009.

Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. Oversættelse af den færøske bekendtgørelse om SOSU-uddannelser, nov 2009. BEKENDTGØRELSE NR. 92 AF 1. NOVEMBER 2008 OM SUNDHEDSHJÆLPER- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSER. I medfør af 8, stk. 1, 12, stk.

Læs mere

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse

Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Lokal uddannelsesplan for pædagogisk assistentuddannelse Generel information om skolen Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Herning. Skolen uddanner både social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb.

Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Forord Elev-info om prøver og eksaminer er til dig, der skal til prøve på det merkantile grundforløb. Vi vil gerne fortælle dig om de regler og den praksis, der gælder og samtidig give dig nogle gode prøvetips.

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016)

Den lokale undervisningsplan. Hovedforløb Økonomi. (gældende fra 1. januar 2016) Den lokale undervisningsplan Hovedforløb Økonomi (gældende fra 1. januar 2016) Praktiske oplysninger om hovedforløbet på Roskilde Handelsskole EUD/eux er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole,

Læs mere

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College

INFORMATION OM. den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College INFORMATION OM den merkantile afsluttende prøve på trin 1 uddannelserne på International Business College 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelt informationshæftet og om den afsluttende prøve på trin 1... 3

Læs mere

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker

Skuemester- og lærervejledning for specialet. Industritekniker Maj 2013 Skuemester- og lærervejledning for specialet Industritekniker Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk Generel vejledning 3 Indledning 3 Skuemestrene

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Den lokale undervisningsplan (LUP)

Den lokale undervisningsplan (LUP) Den lokale undervisningsplan (LUP) 1 Indledning Den lokale uddannelsesplan er udarbejdet med udgangspunkt i kravene, som er fastsat i hovedbekendtgørelsens 45 og 46. Den lokale uddannelsesplan er et planlægningsværktøj

Læs mere

Undervisningsplan for

Undervisningsplan for Undervisningsplan for GRUNDFORLØBET SUNDHED, OMSORG OG PÆDAGOGIK Indhold: Grundforløb 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1 Principper for undervisningen

Læs mere

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser

Sagsnr.: 113.161.021 GVU. En vejledning til Uddannelsesbogen. Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser GVU En vejledning til Uddannelsesbogen Undervisningsministeriet Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser April 2006 1 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med reference til Undervisningsministeriets

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen

Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen side 1 side 2 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Elevinformation i forbindelse med casearbejdsdagen Varde, maj 2016 Caseopgaverne handler alle sammen om casevirksomheden Dansk Supermarked Group Du

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere)

Svendeprøvevejledning. Overfladebehandleruddannelsen. (Censorvejledning for skuemestre og lærere) Svendeprøvevejledning Overfladebehandleruddannelsen (Censorvejledning for skuemestre og lærere) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for svendeprøven... 4 Udarbejdelse af svendeprøveopgaver...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik

10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. 10 uger skole. ugers praktik Odense Tekniske Skole og AMU-Fyn Afdeling Byggeri & Teknologi & Struktørafdelingen på AMU-Fyn Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Uddannelse Struktør Speciale(r)

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01

Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Hovedforløbet Personvognsmekaniker, v01 Generel information om skolen EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen

Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent. Hotel- og Restaurantskolen Den lokale undervisningsplan for grundforløb 2, ernæringsassistent Hotel- og Restaurantskolen 1 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere