Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj 2016."

Transkript

1 Opfølgning på budgetforlig Effektiviseringer Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme Indsatsen er implementeret. Dækker effektiviseringer efter gennemgang og analyse af DABs administration af kommunale ejendomme Afslutning af særligt pædagogisk forløb/erstattet af folkeskolereformen Indarbejdet i budgetudmelding Digital lektiehjælp, udfasning som følge af manglende efterspørgsel Indarbejdet i budgetudmelding Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Klassedannelse tilpasset elevtal, inkl. råderum Arbejdet igangsat med udarbejdelse af klassedannelse for skoleåret 2016/ Regulering af takster på SFO og klub Nye takster udmeldt Souschefstillinger SFO og Klub Ændringen varslet Særlig pædagogisk fritidstilbud i skoleferien for børn i klub og SFO Forberedelse igangsat vedr. sommeren Digitaliseringsplan 2016: Rehabilitering og recovery (inv + eff) Der er igangsat foranalyser vedr. velfærdsteknologisk understøttelse af rehabilitering og recovery jf. investering under MAG. Disse foranalyser skal kvalificere mulige projekter på området, som vil medføre effektivisering i 2017 og frem. Effektfokus og borgeren i centrum på forebyggelsesområdet Ændringerne er gennemført med budgetudmelding En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Bedre arbejdsgange med hjælpemidler En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Effektiv tidsudnyttelse ved anvendelse af pakker En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Hovedrengøring En hjemmepleje målrettet effekt for borgeren - Revisitation til rengøring, træning eller selvhjulpenhed. Hverdagsrehabilitering i hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen arbejder hverdagsrehabiliterende fra årsskiftet ifht. de nævnte ydelser i effektiviseringsforslaget. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter. Næste resultatrapport forventes fremlagt 2. maj Mere effektiv indsats mod inkontinens Indsatsen er implementeret. Der følges løbende op på effekt i resultatrapporter Selvstyret effektivisering på plejecentrene Teknisk gennemført med budgetudmelding 2016 til plejecentrene Større effekt af aktivitetscentre Sag fremlagt for SOU 26. oktober 2015, punkt Investering i vand- og energibesparelser for svømmehallen Investeringen er gennemført ultimo 2015 og effektivisering indarbejdet Tilpasning af bibliotekets materialekonto Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af budgettet til museumsområdets digitalseringspulje Budgettilpasningen er indarbejdet Tilpasning af folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje Budgettilpasningen er indarbejdet

2 Opfølgning på budgetforlig Effektiviseringer Børneudvalget Digitaliseringsplan 2016: Øget digitalisering inden for Børneudvalget Frigivelsessag anlægsbevilling udarbejdet Effektiv udnyttelse af dispensationstimer Konkretisering igangsat Ens vilkår: Regulering af mer- og mindrebelægning på særlige formålspladser Medtages i aktivitetsreguleringen for Etablering af forældreklasser Arbejde igangsat Gennemgang af ydelser til børn i plejefamilier Arbejde igangsat Kontaktpersoner - gennemgang af ydelser og vederlag Arbejde igangsat Tilpasning af kapacitet til demografiske behov. Selvejende daginstituioners driftsoverenskomst opsagt Øget brug af aflastning i hjemmet Arbejde igangsat Øget brug af kommunale specialskoletilbud/dagbehandlingstilbud Arbejde igangsat Øget socialpædagogisk indsats i nærmiljøet Arbejde igangsat Omlægning af ydelser i misbrugsbehandling med fokus på effekt Tilpasning og omlægning af kommunens tilbudsvifte er igangsat, så døgnbehandling langt fra nærmiljøet nedprioriteres til fordel for lokal ambulant behandling. Der tages udgangspunkt i en individuel konkret vurdering, så borgeren altid tilbydes den mindst indgribende indsats. Indsatsplan 15 og 16. Afkast/effekt af investering i styrket sagsbehandlingskvalitet, opfølgning og effektvurdering Status er fremlagt 29. februar til Optimering af FGVs indsats i forhold til opnået effekt på sæsonopgaver Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Dækker tilpasninger af indsatsniveauer på udvalgte adresser gennemført af privat entreprenør Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Digitaliseringsplan 2016: Selvbetjening og digital administration Udviklingsprojekter vedr. digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er planlagt jf. investering under MAG. Digitalisering af personlige tillæg og selvbetjening er en forudsætning for budgetlagt effektvisering i 2017 og frem. Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - løntilskudsordningen resultatrapportering Sundhedspolitik : Forsørgelsesudgift - effekt Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Digitaliseringsplan 2016: Systembesparelse DUBU Ej igangsat Først effekt i Digitaliseringsplan 2016:Mobilløsning til planlægning og styring - FGV Foranalysen er igangsat. Der forelægges bevillingssag 1. halvår Tilpasning af budgettet til venskabsbysamarbejdet Sagen har været forelagt for primo januar, og nye retningslinier for det fremtidige samarbejde er blevet besluttet Digitaliseringsplan 2016: Digital kommunikation Forberedelser er igangsat mhp. anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2. kvartal Digitaliseringsplan 2016: Optimeret telefoniplatform Forberedelser er igangsat mhp.anskaffelse i 1. halvår 2016, og start på implementering fra 2. halvår Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb i 2. kvartal Konkurrenceudsættelse fastholdes og udbygges Indsatsen pågår, og forberedelserne til de forskellige konkurrenceudsættelser er i proces I alt

3 Opfølgning på budgetforlig Udvidelser Indsats vedrørende børn i sorg Arbejde igangsat Skole-IT: udskiftning af AP Planlægning igangsat Specialundervisning Indarbejdet i budgetudmelding Vikardækning på skolerne Indarbejdet i budgetudmelding Forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed Forventes afrapporteret i den årlige statussag vedr. forebyggelsesindsatsen medio Måltidspanel - øget fokus på maden til plejehjemsbeboere Sag forventes d. 4/ Udskudt pga. behov for yderligere afklaring Pilotprojekt om digitale ældre Sag forventes d. 11/ Udskudt pga. behov for yderligere afklaring Sundhedsdagene Indgår i de kommende Sundhedsdage Udmøntning af plan for borgerens lokale sundhedsvæsen Sag forventes d. 2/ Videreførsel af pulje til Frederiksberg Handicap Idræt Beslutning er indarbejdet Frivillighedskoordinator på Bibilioteket Frivillighedskoordinator er ansat pr. 1. marts Forlængelse af ekstraordinært driftstilskud til Aveny-T Budgettilpasningen er indarbejdet - handleplan under udabejdelse i dialog med foreninger mv Fritidspas til flygtninge Beslutning er implementeret i forvaltningens arbejde Borgeres betaling for socialpædagogisk ledsagelse Midlerne er fordelt i forbindelse med budgetudmelding Pulje til teleslynger Puljen indgår i handicappolitikkens handleplan for 2016, hvor der skal foretages en nærmere prioritering af, hvor der skal etableres nye teleslynger. Der fremlægges sag til den 11. april Frederiksberg Kommunes Udsatteplan (akut og subakut psykiatrisk indsats) Det er aftalt mellem Frederiksberg Kommune og Psykiatrisk Center Frederiksberg (PCF), at der bliver ansat to medarbejdere med forventet opstart 1. maj. Hensigten er, at de to medarbejdere skal have deres hverdag både i kommunen og på Akut Psykiatrisk Hjælp med formel ansættelse i regi af kommunens socialforvaltning. Medarbejderne skal blandt andet arbejde forebyggende, sikre koordinering mellem forskellige kommunale tilbud og med regionen for at sikre overordnet sammenhæng for borgeren, samt yde råd og vejledning, der går på tværs af kommunen (én indgang) Forøget åbningstid, soppebasin, Langelandsplads Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen Pulje til grønne initiativer Teknisk gennemført ved budgetvedtagelsen. Ansøgninger forelægges til politisk behandling i 2. halvår Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Unge godt på vej. Plan for udddannelse og beskæftigelse til unge på Frederiksberg 2015 ungeopfølgning Vækst og jobskabelse på Frederiksberg - understøttelse af socialøkonomiske virksomheder resultatrapportering. Forvaltningen planlægger at foreligge en sag til udvalget medio Sundhedspolitik : To medarbejdere til fast track sporet - investering Plan for implementering udarbejdet og arbejdet påbegyndt. Indlejres i sædvanlig opfølgning på sundhedspolitik Retssikkerhed i sagsbehandling (Indsatsplan 15 - ) Styrket sagsbehandlingskvalitet, inkl. opfølgning, effektvurdering mv. Finanseret af effektkrav under Spcialudvalget Styrkelse af Kontrolenheden Fagleder ansat pr. 1. januar Forlængelse af aftale med Københavns Erhvervshus om iværksættertilbud Aftale forlænget tilbuddet kører løbende Deltagelse i Copenhagen Film Fund Aftale underskrevet Én indgang for erhvervslivet på Frederiksberg Medarbejder ansat, handlingskatalog godkendt i erhvervsrådet og magistraten. De første initiativer er igangsat herunder erhvervstræf, erhvervskontakten, nyhedsbrev m.v I alt

4 Opfølgning på budgetforlig Tekst Indhold Kategori Status 1.FR Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Der er fremlagt og godkendt en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Der er i indsatsen særligt fokus på arbejdspladser med forhøjet fravær; herunder inden for dagtilbud og skoler. Sagen har været behandlet på flere møder i Direktionen og Hovedudvalget ultimo 2015 og primo Med udgangspunkt i bl.a. en nylig undersøgelse af årsagerne til det forhøjede fravær i Frederiksberg Kommune, sættes der i 2016 et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Partierne er enige om at der skal gennemføres en analyse af Frederiksberg Kommunes kørselsudgifter med henblik på at afklare det nødvendige behov og sikre en effektiv tilrettelæggelse. Den særlige klippekortsordning med styrket omsorgstid fastholdes og gøres permanent fra 2016, under forudsætning af, at det statslige tilskud bibeholdes. Der fremlægges oplæg vedr. større valgfrihed og omlægning af nuværende frokostordning til drøftelse i kommende års budgetproces Forligspartierne ønsker at følge den samlede omstilling på hjemmehjælpsområdet tæt. Der skal således gennemføres en konkret opfølgning på omstillingen af de enkelte ydelser og tilbud, ligesom der gennemføres en samlet analyse og sammenligning af serviceniveau og kvalitet på ældreområdet i 1. halvår Partierne vil i forlængelse heraf arbejde på at styrke døgnrehabiliteringen, herunder gerne i fysiske rammer, der samler funktionerne i Valby og på det tidligere plejecenter Lioba. Der er enighed mellem partierne om, at samarbejdet mellem Søndermarkskolen og Domus Vista Bibliotek om elevernes læring for 12 klasser på Søndermarkskolen skal fastholdes. I forbindelse med modernisering af Frederiksberg Hovedbibliotek ønsker partierne, at udviklingsmulighederne i samarbejde med private bliver overvejet - herunder cafédrift Børneudvalget Der skal herudover gennemføres en genforhandling af huslejer på dagtilbud generelt. Partierne aftaler at mødes i oktober 2015 med henblik på at godkende en yderligere plan fra forvaltningen til at tilpasse kapaciteten til det demografiske behov De samlede bygge- og moderniseringsprojekter i den sociale masterplan skal følges tæt gennem en årlig status. Til budget 2017 fremlægges en plan for færdiggørelsen af den samlede modernisering på området. Det er på den baggrund aftalt, at der skal ske en yderligere målretning af støttekontaktpersonordningen til brugere med størst behov med fokus på rehabilitering. Vurderingen af støtte skal ske i forhold til borgerens individuelle behov for støtte. Moderniseringen af boligerne på Mariendalsvej skal analyseres nærmere med henblik på at finde løsninger, som både tilgodeser flere målgrupper på det specialiserede socialområde og som samlet giver flere boliger. Der fremlægges selvstændigt forslag vedr. dette. Partierne er endvidere enige om, at der udarbejdes et konkret beslutningsgrundlag vedr. konkurrenceudsættelse af indsatser og tilbud på stof- og alkoholmisbrugsområdet på baggrund af en faglig og økonomisk afdækning. Arbejdet med at bygge og renovere energirigtigt pågår. Mulighederne for miljøcertificering (DGNB) vil fremad indgå i budgetoplæggene ifm. nybyggeri Kommissorium for analyse godkendt af Børneudvalget og februar Kommissorium for analyse godkendt af Børneudvalget og februar Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud og ordningen gøres permanent. Oplæg udarbejdes til Budget 2017 Afrapporteres dels som en del af resultatrapporterne på ældreområdet (de enkelte tiltag), dels som en samlet analyse i maj el. juni) Endeligt beslutningsforslag vedtaget af SOU d. 1. marts 2016 Samarbejdet fortsætter som hidtil. Ej igangsat Processen starter i Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 30. november Processen omkring genforhandlinger er i gang. Børneudvalget behandlede sagen på deres møde den 26. oktober og 2. nobember Beslutning efterfølgende truffet i Kommunalbestyrelsen. Ultimo 2015 er der påbegyndt analyse af det specialiserede socialområde med henblik på at foretage opdatering af Masterplanen i maj Der afholdes møde for partierne i Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2016 som afsæt Målretning af støttekontaktpersonordningen indgår dels som et inititativ i Indsatsplan 2015 og 16 og dels i den etablerede visitationspraksis på socialområdet Der pågår analyser ift. til fastlæggelse af målgrupper for tilbuddet i sammenhæng med andre tilbud, som indgår i Den Sociale Masterplan. De potentielle beliggenheder undersøges i den sammenhæng under hensyntagen til evt. nye målgrupper, idet det vurderes, at Mariendalsvej vil kunne rumme de fremtidige behov, der er for målgrupperne på området. Det forventes, at Mariendalsvej lukkes, og bygningen sælges, hvorved anlægsmidler flyttes til alternativ tilbud. Kvalificering af tidshorisonten afhænger af alternative muligheder for placering af tilbud. Der er flere muligheder i spil, hvoraf Egegårdsvej i Rødovre er én mulighed. Beslutningsoplæg vedrørende eventuelt udbud bliver fremlagt i 4. april 2016

5 Opfølgning på budgetforlig Tekst Indhold Kategori Status 1.FR Partierne er enige om at bruge en del af provenuet fra P-licenserne til at forbedre P-forholdene yderligere ved i samarbejde med private at etablere en P-kælder i svømmehalskvarteret ved Langelands Plads, hvor også beboere m.v. tilbydes at købe pladser. Partierne er enige om, at udviklingen i antallet af parkeringspladser og belægningen på disse skal følges tæt, bl.a. gennem en årlig P-analyse Partierne er enige om at arbejde for miljøcertificering og CO2 reduktion, når Frederiksberg Kommune selv renoverer og bygger nyt for at nå målet om CO2-neutralitet i Den konkurrenceprægede dialog med de prækvalificerede bydere pågår. Sag om endeligt udbudsmateriale forventes forelagt april Første evaluering forventes forventes forelagt primo Herefter afrapporteret en gang årligt. Arbejdet med at bygge og renovere energirigtigt pågår. Mulighederne for miljøcertificering (DGNB) vil fremad indgå i budgetoplæggene ifm. nybyggeri Partierne er enige om, at forvaltningen senest primo 2016 skal udarbejde et forslag til salg af kommunale ejendomme m.v., herunder beboelsesejendomme. En salgsstrategi skal udpege de ejendomme, det er mest hensigtsmæssige at sælge. Ved overvejelserne om salg af kommunens beboelsesejendomme skal tages højde for, at Frederiksberg Kommune fortsat udvikles som en socialt bæredygtig by og kan leve op til sine forpligtigelsermed hensyn til anvisning af bolig til de mest udsatte. Salgsprovenuet skal bidrage til at imødegå evt. nye deponeringsforpligtelser vedr. etablering af en P-kælder under Langelands Plads og et muligt køb og renovering af Aveny T. Partierne er enige om, at der skal fremlægges oplæg vedrørende udbud på områderne: Ambulant genoptræning, ydelser vedr. stof- og alkoholmisbrug, hjemmesygepleje, FGV (DUP), døgninstitution, plejecenter, Frederiksbergnettet og Frederiksberg Svømmehal. Partierne er derudover enige om, at der som led i den fortsatte udvikling af samarbejdet med den private sektor til brug for Budgetforslag 2017 skal fremlægges en præsentation af Frederiksberg Kommunes nuværende samarbejde med den private sektor for alle fagområder. Det sker med sigte på at vurdere, hvor der ud fra et forretningsmæssigt synspunkt er basis for en øget inddragelse af private leverandører i kommunens opgaveløsning. Resultatet præsenteres i en tids- og handlingsplan for udmøntning af potentialerne som oplæg til Budgetforslag Som en konsekvens at det udvidede samarbejde med den private sektor forventer partierne, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) vil stige fra 26,6 i 2014 til 29,3 i Målet er fortsat en IKU på 33 i budgetperioden. Sag forelægges til s behandling d. 4. april. Markedsundersøgelse af Frederiksberg Svømmehal er igangsat. Politisk forelæggelse af sagen omhandlende Frederiksbergnettet forventes forelagt i 1. kvartal 2016, mens de øvrige projekter forelægges løbende. Proces vedr. realisering af de besluttede konkurrenceudsættelsesprojekter er igangsat. Forvaltningen arbejder mod en IKU på 33 i budgetperioden. Der pågår således et afklaringsarbejde forud for B2017 med at identificere yderligere konkurrenceudsættelsespotentialer, der i forbindelse med B2017 besluttes gennemført inden Hvorvidt IKU'en kan nå op på 33 i den nuværende budgetperiode med de evt. supplerende projekter afhænger af en række aspekter, herunder omfanget af de opgaver, der skal konkurrenceudsættes. Partierne ønsker undersøgt, om driften af Frederiksberg Svømmehal kan organiseres på en mere hensigtsmæssig måde, der tilgodeser mulighederne for både at renovere bygningen og udvikle svømmehallens tilbud - f.eks. ved udbygning af kurbadsområdet. Dette skal ske ved udbud af såvel driften som ejendommen - under hensyntagen til foreningerne og den offentlige adgang. Indledende markedsafklaring igangsat primo 2016 Partierne er enige om, at højt sygefravær forringer den kommunale service og forringer Frederiksberg Kommunes effektivitet. Partierne er enige om, at udviklingen af sygefraværet og initiativerne til at nedbringe dem skal følges tæt ikke mindst på dagtilbud og skoler. Der er fremlagt og godkendt en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet. Der er i indsatsen særligt fokus på arbejdspladser med forhøjet fravær; herunder inden for dagtilbud og skoler. Sagen har været behandlet på flere møder i Direktionen og Hovedudvalget ultimo 2015 og primo Med udgangspunkt i bl.a. en nylig undersøgelse af årsagerne til det forhøjede fravær i Frederiksberg Kommune, sættes der i 2016 et øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer

Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Bilag 5 - Opfølgning på tiltag i budget 2016, effektiviseringer Indhold Kategori Status 2.FR. 2016 2016 2017 2018 2019 Bolig- og Ejendomsudvalget Optimering af ressourceudnyttelse og arbejdsgange for beboelsesejendomme

Læs mere

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget

Budgettale - 1. behandling af budget 2016. Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Budgettale - 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget 1 2 Budgettale ved 1. behandling af budget 2016 Pernille Høxbro, formand for Socialudvalget Jeg er glad for i dag at

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015

Masterplan for plejehjemsmodernisering. Møde i forligskreds 24. august 2015 Masterplan for plejehjemsmodernisering Møde i forligskreds 24. august 2015 Dagsorden Baggrund (fra Sundheds- og Omsorgsudvalget juni 2015) Mulige alternative forslag til at nedbringe ventetiden på kort

Læs mere

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker

39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Socialudvalget den 5. maj 2014 39. Evaluering og fornyelse af tværgående borgerrettede politikker Et flertal i Socialudvalget bestående af Pernille Høxbro, Simon Aggesen, Flemming Brank, Fasael Rehman

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 29. september 2015 BUDGETFORSLAG 2016 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet var mit hovedbudskab, at det kunne blive vanskeligt, at nå frem til et

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013

Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 Pleje opfølgning på indsatsområder 2013 1. Ydelser til borgerne 1.1 Fredericia Former Fremtiden - Længst muligt i eget liv vers. 3.0 Visionen for Længst muligt i eget liv version 3,0 er: En kommune med

Læs mere

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik

Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik Budgetforslag fra Socialdemokraterne Borgere med handicap Med de senere års store omvæltninger inden for det sociale område, en ny handicappolitik samt status på handicap-politikken på vej, er der behov

Læs mere

ADHD-handlingsplan 2012

ADHD-handlingsplan 2012 Voksenhandicap ADHD-handlingsplan 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Niels Christian Grud 3. maj 2012 Baggrund Der har de senere år været en generelt stigende efterspørgsel efter tilbud på ADHD-området,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Driftsaftale 2013. Socialområdet

Driftsaftale 2013. Socialområdet Driftsaftale 2013 Socialområdet 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse af organisationen på Socialområdet... 3 2.1. Socialafdelingen... 3 3. Økonomi... 3 4. Socialområdets mål og specifikke indsatser...

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB.

Ældrerådet. Ordinært Møde. Dato 26. juni 2012. Tid 09:00. Sted. Ankermedet i Skagen NB. Referat Ældrerådet Ordinært Møde Dato 26. juni 2012 Tid 09:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Ankermedet i Skagen NB: Der vil være præsentation af ny pakkemaskine der anvendes til madservice.

Læs mere

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. Juni 2013 Nye fælles løsninger caféer som samlende drivkraft 1. Resume Aarhus Kommune Sundhed Sundhed og Omsorg Magistratsafdelingen

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet NOTAT Dato: 3. september 2015 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2015-162 Sagsbeh.: Forsøgsgruppen Dok id: Udmelding af temaer for forsøgs- og udviklingsprojekter

Læs mere

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring:

Notat. Status på befordringsområdet. Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Notat Status på befordringsområdet Baggrund: Beslutning fra budgetforliget: Befordring: Der skal frem mod budgetlægningen for 2015 arbejdes videre med at klarlægge, om KL og Regeringen har ret i, at der

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Innovations- og medborgerskabsudvalget

Innovations- og medborgerskabsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 26-11-2002 Mødedato: 26-11-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.15 Mødested: Udvalgslokalet, Fasanvej Fraværende: Ingen # 273531/27-11-2002 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund

1. Udkast Frivilligpolitik. Indledning. Baggrund 1. Udkast Frivilligpolitik Indledning Det frivillige sociale arbejde udgør en væsentlig del af den samlede sociale indsats i Svendborg Kommune. En forudsætning for at sikre og udvikle den sociale indsats

Læs mere

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5

Sammenlægning Frit valg 15 min og klippekortsordning -500-1.000-1.000-1.000 7.5 Social- og Sundhedsudvalget Nr. Forslag (1.000 kr.) Type 2016 2017 2018 2019 Social- og Sundhedsudvalget -6.180-7.680-7.680-7.680 P7: Ældre- og handicapområdet i alt -5.680-7.180-7.180-7.180 7.1 Reduktion

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen

En udfordring for MED-hovedudvalg 2016. Bent Gravesen En udfordring for MED-hovedudvalg 2016 Bent Gravesen Hvad er omprioriteringsbidrag? At flytte penge fra borgernær service og direkte over i statskassen F.eks. færre hænder til vores børn i daginstitutioner

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjælpemiddeldepotet 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015

ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1 ÅRSRAPPORT FOR AKTIVITETER I ÅR 2015 1.Aktiviteter primært med intern betydning for Ældrerådets funktion (organisation). Antal ordinære møder: Der har været afholdt i alt 10 møder. Årsregnskab 2014:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet

SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet Til Hjørring Byråd Nørregade 2 9800 Hjørring Telefon 72333333 Fax 72333035 www.hjoerring.dk 1. September 2015 SÆH-udvalgets anbefalinger i forhold til benchmarkanalysen på ældreområdet I forbindelse med

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Socialudvalget Alle borgere er blevet bedt om at vurdere deres generelle tilfredshed med og vigtighed af følgende tre forhold: 1) Indsatsen for integration af indvandrere

Læs mere

Proces og rammer BUDGET

Proces og rammer BUDGET Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018

Opfølgning på Budgetforlig : Fremtidens Allerød 1. november 2018 Opfølgning på Budgetforlig -26: Fremtidens Allerød 1. november 2018 Som opfølgning på det vedtagne budget for -26 er udarbejdet en oversigt over budgetvedtagelsens ændringer, herunder forligstekster, driftsudvidelser,

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. Punkt 7. Status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014. 2010-41658. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling fremsender til byrådets orientering status på Aalborg Kommunes Sundhedspolitik 2012-2014.

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?

1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune? Økonomi Et styringskoncept for Assens Kommune Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. Styringskoncept i Assens Kommune...3 1.1. Baggrund...3 1.2. Hvad indeholder styringskonceptet for Assens Kommune?...3

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750

Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750 0,750 Reduktioner (i mio. kr.) Budget Priorit. Service område Formål Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 3033 311 Fritvalgspriser - udbud 0,900 0,900 0,900 0,900 3034 311 Det nære sundhedsvæsen 0,750 0,750 0,750

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1

MARTS 2016 ENERGIPOLITIK. Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 MARTS 2016 ENERGIPOLITIK Energipolitik for ALBOA // 03.2016 1 Indhold ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Vestergårdsvej 15 8260 Aarhus Telefon 87 406 700 Fax 87 406 701 post@alboa.dk www.alboa.dk CVR 29462518

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80

Omsorgsudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 34 af 80 Omsorgsudvalget Omsorgsudvalget varetager forvaltningen af kommunens opgaver på ældre- og handicapområdet, herunder hjemmepleje, hjemmesygepleje, ældrecentre, pleje og ældreboliger samt handicapkompenserende

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015

Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Faglige kvalitetsoplysninger (FKO) på det voksenspecialiserede socialområde Frederiksberg Kommune, 1. december 2015 + Rammerne for arbejdet med Faglige Kvalitetsoplysninger (FKO) Politisk beslutning

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012

Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. Oktober 2012 Informationsmøde om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet Oktober 2012 Kommunalbestyrelsen i Solkøbing Kommune har besluttet at udbyde to af kommunens tre plejecentre (i alt 132 pladser)

Læs mere

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune

Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune FURESØ KOMMUNE Børneunderudvalg 4. oktober 2006, Kl. 17.30 Møde nr. 10 Mødelokale 1, Rådhuset, Farum Kommune Medlemmerne mødte med undtagelse af Lisbeth Harsvik (A), som havde meldt afbud. Berit Torm (V)

Læs mere

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19.

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2014 samt udbud af systemer 1. Resume Indstillingen beskriver forslag til beslutningsprocesser for hjemtagelse af lønopgaverne fra

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af politikker

Vejledning i udarbejdelse af politikker Vejledning i udarbejdelse af politikker Udarbejdet i januar 2012 1 Indledning Revideringen af styringsfilosofien i efteråret 2011 har haft fokus på at gøre styringsfilosofiens redskaber mere enkle og mere

Læs mere