8. Familiernes IT-anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Familiernes IT-anvendelse"

Transkript

1 Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet af husholdninger med pc og adgang til Internettet, og der har også været en stigning i køb af varer og tjenester via Internettet. Dette afspejler sig også i, at IT-udgifterne udgør en stigende andel af husholdningernes forbrug. Udviklingen i IT-anvendelsen i familierne og forskellene de forskellige befolkningsgrupper imellem er temaet for dette kapitel. 8.2 Varige IT-goders udbredelse Familiers besiddelse af forskellige IT-goder er kraftigt stigende Besiddelsen af IT-goder er steget markant i sammenligning med besiddelsen af andre goder Figur Danmarks Statistiks undersøgelse af familiers besiddelse af varige forbrugsgoder viser, at familiernes besiddelse af IT-forbrugsgoder er kraftigt stigende. Stigningen i forbruget gælder for alle IT-goder i undersøgelsen. Besiddelsen af pc/hjemmecomputer hos familierne stiger i hele perioden fra 1994 til 2, hvor antallet nåede op på familier ud af , hvilket svarer til næsten 2/3 af samtlige familier i Danmark. Familiernes adgang til Internettet, som er registreret fra 1996, stiger markant fra 1997, og i 2 har 46 pct. af familierne internetadgang. Sammen med pc/hjemmecomputer er modem hertil en forudsætning for familiens adgang til Internettet. Udviklingen i besiddelsen af modem er moderat frem til 1996 og stiger herefter i næsten samme takt som adgangen til Internettet, således at 36 pct. har modem i Familiernes besiddelse af vaskemaskiner og mikrobølgeovne er udvalgt som eksempler på besiddelsen af andre typer af goder, jf. figur Vaskemaskinen er eksempel på et forbrugsgode, som har været udbredt længe før, familien havde mulighed for at erhverve sig IT-goder. Mikrobølgeovnen er eksempel på et forbrugsgode af nyere art, som er kommet til sideløbende med fremkomsten og udbredelsen af informationsteknologien. Besiddelse af mobiltelefon er i 2 blevet mere almindeligt end at have pc'er, nemlig med 68 pct. af familierne. Der har været tale om en markant vækst fra 14 pct. i 1994 til 68 pct. i 2, næsten en femdobling. Udviklingen i forbruget af varige IT-goder 1 ( pct. af familierne) Vaskemaskine Pc/hjemmecomputer Mikrobølgeovn 2 Mobiltelefon Modem til pc/hjemmecomputer Adgang til Internet Kilde: Danmarks Statistiks, Familiers besiddelse af varige forbrugsgoder. Af figur ses, at familiernes besiddelse af andre varige forbrugsgoder også er forøget i perioden fra 1994 til 2, men dog i mindre omfang end IT-goderne. Vaske- 1 Familiernes adgang til internet er ikke målt før Spørgsmålet om besiddelsen af modem til pc/hjemmecomputer indgår i år 2 ikke i samme form som hidtil.

2 114 Familiernes IT-anvendelse maskine havde allerede i 1994 nået et naturligt mætningspunkt, mens besiddelse af mikrobølgeovne viser en betydelig stigningstakt i perioden, men dog mindre end pc/hjemmecomputer. 8.3 Husholdningernes IT-udgifter På baggrund af Danmarks Statistiks løbende Forbrugsundersøgelse for danske husholdninger, er det muligt at skønne de danske husstandes gennemsnitlige udgifter til IT-varer og tjenesteydelser 2. Figur IT-udgifters andel af husholdningernes samlede forbrug ,5 2, Tele 1,5 1, Pc,5, Kilde: Danmarks Statistiks, Forbrugsundersøgelsen (særkørsel). Husholdningernes udgifter til pc m.v. er steget med knap pct. mens prisindeks for pc m.v. er mere end halveret hvilket dækker over en betydelig stigning i anskaffelsen af pc'er m.v. De danske familiers gennemsnitlige udgifter til telekommunikation (herunder abonnements- og samtaleafgift til fast- og mobilnet) ligger uændret på 2 pct. af det samlede forbrug i perioden Udgifterne til computere mm. i forhold til det samlede forbrug er derimod steget med knap pct. i samme periode, men udgør dog stadig under 1 pct. af det samlede forbrug. Teleprisindekset og prisindekset for pc'er og tilbehør viser, at prisudviklingen for begge grupper af IT-goder har været faldende i hele perioden fra 1994 til 2. Prisfaldet har gennem hele perioden været markant større for pc'er mv. end for telekommunikation. Indekset for pc'er og tilbehør er mere end halveret i perioden 1994 til 1998, mens der kun har været tale om et mindre fald i teleprisindekset. Det store fald i prisindekset for pc'er sammenholdt med en stigning i forbruget af pc'er på ca. pct. (jf. figur og 8.3.2) i perioden , dækker over en betydelig stigning i anskaffelsen af pc'er mv., herunder også en kvalitativ forbedring i form af pc'er med større harddiske, hurtigere frekvens, forbedret udstyr (cd-rom drev, indbygget modem), etc. På lignende måde skal udviklingen i teleprisindekset tolkes med varsomhed, da antallet af ydelser og kompleksiteten heri har været stigende i den betragtede periode, ligesom sammensætningen i de valgte telefonsamtaleformer (mobil/fastnet, nær/fjern, etc.) har ændret sig i perioden. 2 IT-varer og tjenesteydelser indbefatter følgende poster: Køb af telefon/udstyr, køb af mobiltelefon, telekort til mønttelefon, taletidskort, telefonflytning, installation af ekstraapparat o.l., oprettelse af telefon, abonnement på Internet, tilskud fra arbejdsgiver til telefon, fri telefon, køb af computer, tilbehør og pc-udstyr samt pc-spil og programmer.

3 Familiernes IT-anvendelse 115 Figur Prisudvikling for telekommunikation og pc'er og tilbehør Indeks 1994= 1 Teleprisindeks 9 8 Prisindeks for pc'er og tilbehør Kilde: Danmarks Statistik (særkørsel) og Telestyrelsen, Teleårbogen. 8.4 Befolkningens adgang til Internet og e-handel pct. af danskerne har adgang til Internet i hjemmet En undersøgelse af danskernes adgang til Internet i hjemmet viser, at pct. af befolkningen i alderen 16 til 74 år i 2 har adgang til Internet i hjemmet, og at 16 pct. inden for det sidste år har købt varer eller tjenester via Internettet. Disse tal dækker over store forskelle mht. alder, familietype, indkomstforhold etc. Befolkningens adgang til Internettet Når der i det efterfølgende tales om adgang til Internet, menes der adgang til Internet fra hjemmet, hvor ikke andet er nævnt. Den gruppe, der behandles, er hele befolkningen - ikke kun den andel, der har pc'er. Figur Befolkningens adgang til Internet i hjemmet fordelt på aldersgrupper Adgang til Internet fra hjemmet el. arbejde/uddannelse Adgang til Internet fra hjemmet år -39 år -49 år -59 år år og derover I alt pct. af de årige har adgang til Internet i hjemmet pct. af befolkningen havde i 2 adgang til Internet i hjemmet. Der er en tydelig forskel på yngre og ældre. Blandt de årige har knap pct. adgang til Internettet i hjemmet, mens det i gruppen på år og derover kun er knap pct., der har adgang til Internet i hjemmet. Der er en tydelig tendens til, at fra år falder andelen af befolkningen med adgang til Internet i hjemmet. Der er dog 22 pct. af befolkningen i alderen år og derover, som har adgang til Internet i hjemmet.

4 116 Familiernes IT-anvendelse 64 pct. af befolkningen har adgang til Internet fra enten hjem eller arbejde/ uddannelsesinstitution Figur Ved at betragte adgang til Internettet både fra hjemmet og arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen, er det ikke overraskende, at en større andel af befolkningen har adgang til Internet. I alt har 64 pct. af befolkningen adgang til Internettet enten fra hjemmet eller arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen. Som det også er tilfældet med adgang til Internet fra hjemmet, er det i aldersgruppen år, flest har adgang til Internet. Godt pct. i denne aldersgruppe har adgang til Internet fra enten hjem eller arbejdsplads/uddannelsesinstitution. Derefter falder andelen af befolkningen, med adgang til Internet med alderen, således at der i aldersgruppen over år er 26 pct., som har adgang til Internettet fra hjemmet eller arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen. Befolkningens adgang til Internet i hjemmet fordelt på hovedbeskæftigelse Adgang til Internet enten fra familiens pc eller arbejde Adgang til Internet fra familiens pc Arbejder Selvstændig Lavere funktionær Højere funktionær Stud./elev/-lærling Udenfor arbejdsmarkedet samt arbejdsløse Den største andel med adgang til Internet findes blandt højere funktionærer Studerende og højere funktionærer (68 pct.) er de befolkningsgrupper, hvor flest har adgang til Internet i hjemmet. Blandt selvstændige er der også en forholdsvis høj andel med adgang til Internet i hjemmet (57 pct.). Der er færrest med adgang til Internettet i gruppen uden for arbejdsmarkedet, hvor der er 24 pct. der har adgang til Internettet fra hjemmet. Medtages adgang til Internet fra arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen er det fortsat i grupperne studerende og højere funktionærer, hvor flest har adgang til Internet. I disse grupper har over 9 pct. adgang til Internet enten fra arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen eller hjemmet. 65 pct. af de selvstændige har adgang til Internettet enten i hjemmet eller på arbejdspladsen, hvilket er 8 pct. flere end de, der kun har adgang til Internet i hjemmet. Ikke overraskende er andelen med adgang til Internet næsten uændret i gruppen uden for arbejdsmarkedet.

5 Familiernes IT-anvendelse 117 Figur Befolkningens adgang til Internet i hjemmet fordelt på familietyper. 2 2 Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Andet I alt Internetadgang mere udbredt blandt par end blandt enlige Figur Betragtes adgang til Internet i hjemmet i forhold til familietype, er Internet i hjemmet mere udbredt blandt personer, der lever i parforhold end blandt personer, der bor alene jf. figur Børn er også en faktor, som tilsyneladende har indflydelse på, om der er adgang til Internet i hjemmet. Således er adgang til Internettet mere udbredt blandt par med børn sammenlignet med par uden børn og mere udbredt blandt enlige med børn sammenlignet med enlige uden børn. Befolkningens adgang til Internet i hjemmet fordelt på familiens bruttoindkomst kr kr kr kr.. kr. og derover I alt Internetadgang er indkomstafhængigt Adgang til Internet i hjemmet afhænger også af indkomsten, som det fremgår af figur Således har 68 pct. af befolkningen med en bruttoindkomst i familien på over. kr. adgang til Internet i hjemmet, mens det kun er 26 pct. af befolkningen med en bruttoindkomst i familien på mellem. kr. og 199. kr., der har internetadgang. Familier med en bruttoindkomst på mellem og kr. skiller sig ud ved, at 46 pct. i denne gruppe har adgang til Internet, hvilket er en forholdsvis høj andel. En del af forklaringen er nok, at denne gruppe indeholder en relativ stor andel af studerende, som har en meget høj andel med adgang til Internet i hjemmet.

6 118 Familiernes IT-anvendelse Figur Andel af befolkningen med pc i hjemmet, som også har adgang til Internet i 2 Har ikke adgang til Internet i hjemmet 13% Ved ikke 1% Har adgang til Internet i hjemmet 86% I de foregående afsnit er befolkningen blevet betragtet under et, - uanset om de har pc i hjemmet eller ej. Hvis vi kun kigger på den del af befolkningen, som har pc i hjemmet, så bliver andelen med internetadgang naturligvis betydelig større. I marts 2 har 86 pct. af den del af befolkningen, som i dag har pc i hjemmet, også adgang til Internet. Figur Har ikke adgang til Internet i marts 2, men planlægger at blive koblet på Internettet i løbet af det næste år Nej, planlægger bestemt ikke at blive koblet på Internet 39% Ved ikke 2% Ja, planlægger bestemt at blive koblet på Internet 31% Ja, planlægger at blive koblet på Internet, men først senere 6% Ja, planlægger måske at blive koblet på Internet 22% 2/3 af danskerne vil være koblet på Internet i 21 Af de, som i marts 2 ikke havde adgang til Internet, har 31 pct. planer om at blive koblet på Internet i løbet af det næste år, og 6 pct. planlægger at blive koblet på Internettet, men ikke inden for det næste år jf. figur Der er 39 pct. af de, som ikke er koblet på Internet, der heller ikke ønsker at få adgang til Internettet. Såfremt disse forudsigelser holder stik, vil ca. 2/3 af den danske befolkning være koblet på Internet i foråret 21. Befolkningens køb af varer eller tjenester via Internettet Adgang til Internet er en forudsætning for at kunne handle via Internet. Af de personer, der har adgang til Internet i hjemmet, har 32 pct. købt varer eller tjenester via Internettet inden for det sidste år, jvf figur

7 Familiernes IT-anvendelse 119 Figur Andel af befolkningen med adgang til Internet i hjemmet, der har købt varer eller tjenester via Internet. 2 Har købt varer eller tjenester via Internettet 32% Har ikke købt varer eller tjenester via Internettet 68% Den samlede befolknings køb af varer eller tjenester via Internet analyseres i det efterfølgende, uanset om der er adgang til Internet i hjemmet eller ej. Figur Befolkningens køb af varer eller tjenester via Internet fordelt på aldersgrupper. 2 Adgang til Internet Købt varer eller tjenester via Internettet år -39 år -49 år -59 år år og derover I alt 16 pct. af danskerne har i løbet af det sidste år købt varer eller tjenester via Internettet Af befolkningen mellem 16 og 74 år har 16 pct. i løbet af det sidste år købt varer eller tjenester via Internet. Befolkningen kan igen deles i to grupper, som tilfældet var ved adgang til Internet: Befolkningen under år og over år. Køb af varer eller tjenester via Internettet er mest udbredt i gruppen af -39 årige, hvor 25 pct. i løbet af det sidste år har købt varer eller tjenester via Internet. Også blandt de 16 til 29 årige er handel via Internet relativt udbredt. I denne aldersgruppe har 21 pct. i løbet af det sidste år købt varer eller tjenester via Internettet. Efter de 39 år falder andelen af personer, der har handlet via Internettet i løbet af det sidste år. Således er det kun 3 pct. på år eller derover, som har handlet via Internet i løbet af det sidste år.

8 12 Familiernes IT-anvendelse Figur Befolkningens køb af varer og tjenester via Internet fordelt på hovedbeskæftigelse. 2 Adgang til Internet fra familiens pc Købt varer eller tjenester via Internettet 2 Arbejder Selvstændig Lavere funktionær Højere funktionær Stud./ elev/ lærling Uden for arbejdsmarkedet samt arbejdsløse Blandt højere funktionærer er handel via Internet mest udbredt Figur 8.4. Inddeles befolkningen efter hovedbeskæftigelse, er det i gruppen af højere funktionærer, at handel via Internettet er mest udbredt. I denne gruppe har 28 pct. købt varer eller tjenester via Internet i løbet af det sidste år. Blandt de selvstændige og studerende er handel via Internettet også forholdsvis udbredt, 24 pct. og 2 pct. har købt varer eller tjenester via Internet i løbet af det sidste år. Gruppen uden for arbejdsmarkedet er med en andel på 6 pct. ikke overraskende den gruppe, der handler mindst via Internet, da det også er den gruppe, hvor færrest har adgang til Internet i hjemmet. Befolkningens køb af varer eller tjenester via Internet fordelt på familietyper. 2 Adgang til Internet Købt varer eller tjenester via Internettet 2 Enlig uden børn Par uden børn Enlig med børn Par med børn Samboende slægtninge I alt Personer, der hverken lever i parforhold eller bor alene (samboende slægtninge), er den gruppe, når befolkningen opdeles i familietyper, der handler mest via Internet jf. figur I denne gruppe har 37 pct. købt varer eller tjenester via Internet inden for det sidste år. Blandt personer, der lever i parforhold og har børn, har knapt 2 pct. købt varer eller tjenester via Internet inden for det sidste år. Den gruppe, som handler mindst via Internettet, er enlige med børn, hvor kun pct. har købt varer eller tjenester via Internet inden for det sidste år. Modsat adgang til Internet er der ingen sammenhæng med, om der er børn i familien eller ej.

9 Familiernes IT-anvendelse 121 Figur Befolkningens køb af varer og tjenester via Internet fordelt på familiens bruttoindkomst. 2 8 Adgang til Internet Købt varer el. tjenester via Internet kr kr kr kr.. kr. og derover Der er ingen tydelig sammenhæng mellem indkomst og e-handel Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem indkomstniveau og køb af varer eller tjenester via Internet, jf. figur Blandt befolkningen med en indkomst på. kr. eller derover, har 25 pct. inden for det sidste år købt varer eller tjenester via Internet, og i gruppen med en indkomst på under. kr. har 16 pct. inden for det sidste år købt varer eller tjenester via Internet. Den sidste gruppe indeholder studerende, hvor også en meget stor andel har adgang til Internet. Mellem 7 pct. og 14 pct. af befolkningen med en bruttoindkomst i familien på mellem. kr. og. kr., har købt varer eller tjenester via Internet i løbet af det sidste år. Blandt disse er det specielt familier med en indkomst mellem. og 199. kr., der har købt varer eller tjenester over Internettet. 8.5 Internationale sammenligninger Forskellen i husholdningernes adgang til pc og Internet i udvalgte lande fremgår af figur Figur Husholdningernes adgang til Internet og pc. Primo Pc'er Internet Island Holland USA Sverige Norge Danmark Finland Tyskland UK Frankrig Kilde: OECD Information Technology Outlook.

10 122 Familiernes IT-anvendelse I flere lande er pc i hjemmet mere udbredt end i Danmark Adgang til pc var ikke nær så udbredt i Danmark i 1999 som i de lande vi almindeligvis sammenligner os med. Både i Norge, Sverige og Holland var pc i husholdningerne mere udbredt. I Danmark var adgang til Internet dog mere udbredt end i bl.a. Norge og Holland, hvor der i begge disse lande ellers var en større andel af befolkningen med adgang til pc. I Sverige har mere end pct. af befolkningen adgang til Internettet i 1999 sammenlignet med ca. pct. i Danmark. Der er også en del lande, hvor hverken pc eller Internet er udbredt i samme grad som i Danmark. Bl.a. i Tyskland, England og også Finland er andelen af husholdninger med adgang til pc og Internet mindre end i Danmark.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde

Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beskrivelse af beregningen af typetilfælde Beregningerne, der foretages i typetilfælde, sigter mod at gøre de landespecifikke oplysninger så sammenlignelige som mulig landene i mellem. Beregningerne giver

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom

Fremtidens tabere: Flere unge havner i fattigdom Fremtidens tabere: Fattigdommen blandt unge er vokset markant over en årrække. Når studerende ikke medregnes, er nu 53.000 fattige unge i Danmark. Det svarer til, at 7,3 pct. af alle unge i Danmark lever

Læs mere

Social ulighed i levetiden

Social ulighed i levetiden Danmarks Statistik offentliggjorde den. februar nye tal for udviklingen i middellevetiden i Danmark. På baggrund af de bagvedliggende registertal, har AE i samarbejde med Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges?

Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? 22-plan & timingen af reformer, der øger arbejdsudbuddet Kommer der automatisk flere i arbejde, når arbejdsstyrken øges? På langt sigt vil en større arbejdsstyrke føre til en næsten tilsvarende større

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr.

Tabel 1. Husstandsækvivaleret disponibel indkomst for de rigeste, 2009. Indkomstgrænse (1.000 kr.) 395,3 Gennemsnitlig indkomst (1.000 kr. 30. januar 2009 ad pkt. 5c) FORDELING OG LEVEVILKÅR Resumé: DE RIGESTE FAMILIER De rigeste familier i Danmark er en gruppe på knap 200.000 personer, der alle har en indkomst efter skat på over 400.000

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm

AMK Øst 19. juni 2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt:

2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: 4 2. Resumé. 2.1 Resumé af valgdeltagelsen i Århus Kommune. I alt: Den samlede stemmeprocent ved kommunalvalget den 20. november 2001 blev i Århus Kommune 85,2 mod 70,7 ved kommunalvalget den 18. november

Læs mere

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11)

Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Nr. 6.02 Juni 1995 Arbejdsløsheden i Århus, januar kvartal 1995 (uge 51-11) Ledigheden er fortsat faldet kraftigt i Århus Kommune i 1. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus Kommune end i landet

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

Fattigdom blandt FOAs medlemmer

Fattigdom blandt FOAs medlemmer Andelen af FOAs medlemmer, som lever under fattigdomsgrænsen, er på 1,1 procent. Til sammenligning er der i alt 3,7 procent fattige blandt hele befolkningen. Det er især de unge medlemmer og personer uden

Læs mere

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder

Ansættelse af første akademiker i private virksomheder af forskningschef Mikkel Baadsgaard 4. december 212 Analysens hovedkonklusioner I perioden fra 1995 til 21 er andelen af private arbejdssteder med akademikere ansat steget fra 9,4 pct. til 15,3 pct. Det

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland. AMK Øst 15. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Sjælland AMK Øst 15. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for lønmodtagere

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer December 2011 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på Herkomst pr. 1. januar 2010 samt udviklingen i perioden 1. januar 2005 til 1. januar

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet

Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Sværere at finde job i provinsen end i resten af landet Den registrerede arbejdsløshed er i april overraskende faldet med. fuldtidspersoner. Antallet af fyringer er imidlertid steget med ca. den seneste

Læs mere

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut

Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut N O T A T Konsekvenser af direkte adgang til fysioterapeut Direkte adgang til fysioterapi uden en henvisning fra patientens praktiserende læge kræver en ændring i både overenskomsten med Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte

Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte Lolland afgiver de succesfulde og tager imod de udsatte AE har analyseret til- og fraflytning i Lolland Kommune siden 199. Samtidig med, at en del af indbyggerne i Lolland Kommune er flyttet siden 199

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt august 2005 er: Der er, de første fem måneder af i år, blevet idømt mere straf

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune

Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Arbejdsmarkedet i Slagelse kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Slagelse Kommune (Slagelse, Korsør, Skælskør og Hashøj Kommune), herefter benævnt Slagelse Kommune. I beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi

Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet fælder enlige forældres økonomi Kontanthjælpsloftet vil sende knap 12. personer under fattigdomsgrænsen, viser et nyt svar fra Beskæftigelsesministeriet. Heraf er knap 7. børn. Hvordan

Læs mere

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016

LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2016 LIGHEDSUDREDNING FOR KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 216 Sammenfatning Danmark har mindre økonomisk ulighed end de fleste lande, vi normalt sammenligner os med 1. På OECD s opgørelse over ulighed er Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51, 14. december 18. december 29 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Lav men stigende langtidsledighed

Læs mere

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene

Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene NOTAT Redegørelse om udviklingen på førtidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked en opdatering af hovedtallene Baggrund I december 2000 indgik den daværende regering (S og RV), V, KF, SF, CD og

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Det seneste kvartal har ca.. skiftet job. Jobomsætningen er reduceret med

Læs mere

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast

Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,

Læs mere

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark

Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Den sociale arv er blevet stærkere i Danmark Selv om Danmark er internationalt kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse man vokser op i, og hvor

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole

Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Næsten hver 3. akademikerbarn går i privatskole Hver femte elev i 8. klasse går på privatskole, og hver sjette elev i begynder 1. klasse i privatskole. Både blandt eleverne i såvel ind- som udskolingen

Læs mere

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier

Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier Praktipladsmangel giver frafald og forlænger studier De nyeste tal fra undervisningsministeriet viser, at næsten 1. elever på landets erhvervsskoler lige nu står uden praktikplads. Problemet med de manglende

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM i:\september-2000\tysk-skat.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 September 2000 HOVEDTRÆK I DEN TYSKE SKATTEREFORM RESUMÈ Tyskland har vedtaget en omfattende reform af person- og erhvervsbeskatningen.

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15

Figur 1. Udviklingen i antal boligydelsesmodtagere og real udgift til boligydelse 2007-15 CB marts 2016 Antallet af boligydelsesmodtagere er faldet med 11 % siden 2007 Antallet af pensionister, der modtager boligydelse, falder støt, selv om antallet af pensionister, der kan søge boligydelse,

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter

2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter 2013 mere bevægelse i de kommunale skatteprocenter Nyt kapitel Resumé I 2013 var der mere bevægelse i de kommunale skatter end i de foregående år. 13 kommuner valgte at sætte skatten op, mens 11 satte

Læs mere

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark

Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Børnefattigdommen stiger og er skævt fordelt i Danmark Antallet af børn, der lever i familier i fattigdom er vokset i Danmark gennem mange år. I dag er der næsten 65.000 børn, der lever i fattige familier,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

Folkeskolelever fra Frederiksberg

Folkeskolelever fra Frederiksberg Folkeskolelever fra Frederiksberg Analyse af 9. klasses eleverne 2008-2010 INDHOLD Indledning... 2 Status for uddannelse 1. oktober 2012... 3 Fuldført ungdomsuddannelse... 6 Igangværende ungdomsuddannelse...

Læs mere

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Notat: NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 80456 Brevid. 1340754 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Notat om sammenligningsgrundlaget for Roskilde Kommunes beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Aldersfordelingens betydning for væksten i BNP pr. indbygger

Aldersfordelingens betydning for væksten i BNP pr. indbygger Aldersfordelingens betydning for væksten i BNP pr. indbygger Jesper Linaa og Katrine Ringsted, De Økonomiske Råds Sekretariat May 27, 2016 Abstract Der er i Dansk Økonomi, forår 2016 foretaget beregninger,

Læs mere

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009.

Opgjort pr. fødsel udgjorde antallet af barselsdage afholdt af fædrene 31 dage, en stigning på to dage i forhold til 2009. 24. august 2012 OJ/he HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010 Notatet giver en beskrivelse af HK s medlemmers afholdelse af barsel i forbindelse med fødsler i 2010. Den registrerede

Læs mere

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.

København, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr. København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Regeringen nedjusterer forventningerne til økonomien Ugens tendenser Sygefraværet faldt i 11 Flere i jobs i 3. kvartal Internationalt Tal om konjunktur

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune

Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Arbejdsmarkedet i Holbæk Kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Holbæk Kommune (Holbæk, Tølløse, Jernløse, Svinninge og Tornved kommune), herefter benævnt Holbæk Kommune. I beskrivelsen

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE ANBRINGELSESSTATISTIK Januar 2016 Center for Familiepleje / Videnscenter for Anbragte Børn og Unge Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Anbringelsesstatistikken

Læs mere

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvindernes arbejdsløshed haler ind på mændenes Før krisen var kvindernes arbejdsløshed højere end mændenes, men specielt i det første år af krisen steg mændenes arbejdsløshed markant mere end kvindernes.

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005*

MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* MISDANNELSESREGISTERET 2000-2005* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer

Skoleudvalget i Fredensborg Kommune har besluttet at ca. 10-12% lønmidlerne skal fordeles på baggrund af sociale indikatorer Notat om fordeling af midlerne mellem Fredensborgs skoler med udgangspunkt i elevernes sociale baggrund Venturelli Consulting Oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Resume...3 2. Baggrund...3 3. Den grundlæggende

Læs mere

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse

Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns baggrund har enorm betydning for uddannelse Børns økonomiske opvækstvilkår har enorm betydning for, hvilken uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning de efterfølgende får som unge. Analysen viser,

Læs mere

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes

Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes 10-1037 - lagr - 19.11.2010 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 78 Unge starter på uddannelse tidligere frafaldet skal nedbringes Unge starter på uddannelse tidligere og tidligere. Over

Læs mere

Udgiftspres på sygehusområdet

Udgiftspres på sygehusområdet Kapitel 4 39 Udgiftspres på sygehusområdet Sundhedsudgifterne er stigende. Det er en udvikling, som kendes fra hele den vestlige verden, og som blandt andet er analyseret af OECD. I dette kapitel gennemgås

Læs mere

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB

UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB 28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse.

Målet med reformen er således, at flere kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse eller uddannelse. N O T A T Kontanthjælpsreformen Status maj 2016 8. juni 2016 Mål Kontanthjælpsreformen bygger på følgende centrale intentioner: Færre personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Kontanthjælp må ikke

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer

Ledigheden blandt a-kassemedlemmer N O T A T Ledigheden blandt a-kassemedlemmer 17. januar 2012 J.nr. Tilsynsenheden/ATB MH/PJE Tilsynsenhedens analyse af ledigheden blandt de dagpengeforsikrede viser: Alle a-kasser har oplevet en øget

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2013 2. maj 2014 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der betalte efterlønsbidrag

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100)

Ledighed Lediges andel af arbejdsstyrken, 2004 (procent) Virksomheder Antal virksomheder, 1992-2001 (1992 = indeks 100) Beskæftigelse og erhverv Antallet af beskæftigede i hele landet er markant forbedret indenfor de seneste 15 år. Ny Kommune har en bemærkelsesværdig placering med klart færre ledige end både landet som

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 2 / 2016 *** 6. juni 2016 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Lønudviklingen i den

Læs mere

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år

Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Størst forbrugsvækst blandt personer over 60 år Personer over 60 år har haft den største fremgang i forbruget de seneste ti år. Mens den reale vækst i forbruget for personer over 60 år har været på 13-15

Læs mere

Ventetiden på apoteket halveret siden 2009

Ventetiden på apoteket halveret siden 2009 Danmarks Apotekerforening Analyse 9. december 2015 Ventetiden på apoteket halveret siden 2009 Siden 2009 er den gennemsnitlige ventetid på apoteket mere end halveret. I gennemsnit bliver apotekernes kunder

Læs mere

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid

Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Juni 2014 Faktaark: Iværksætteri i en krisetid Faktaarket bygger på data fra Danmarks Statistik, bearbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. I dette faktaark undersøges krisens effekt på iværksætterlysten

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED ÆLDRES DELTAGELSE PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED SFI-KONFERENCE 21. OKTOBER 2015 MONA LARSEN, SENIORFORSKER FLERE OVER 60 ÅR ARBEJDER 60 60-64 år 65+ år 25 50 20 40 15 5 0 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Regeringens vækstpakke blev en fuser

Regeringens vækstpakke blev en fuser Regeringens vækstpakke blev en fuser Nye tal fra Finansministeriet viser, at de offentlige investeringer kun vokser med godt 14 pct. i 2009 og 2010. Det er under halvdelen af, hvad finansminister Claus

Læs mere

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider

Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Organisation for erhvervslivet 11. maj 2009 Kina viser vejen for dansk eksport i krisetider Af Erhvervs-Ph.d. Nis Høyrup Christensen, nhc@di.dk og Konsulent Joakim Larsen, jola@di.dk Dansk eksport har

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte

Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Erfaringer med nulvækst 2011-13: 16.600 færre offentligt ansatte Der har været offentlig nulvækst i gennemsnit over de seneste tre år. Det dækker over et stort forbrugsdyk i 2011 og begrænset vækst i både

Læs mere

Overførsler for de rigeste i Danmark

Overførsler for de rigeste i Danmark Overførsler for de rigeste i Danmark De rigeste familier i Danmark modtager samlet 3,4 mia. kr. i indkomstoverførsler. Det svarer til et gennemsnit på 15.500 kr. for hver af de 220.000 personer der er

Læs mere

Piger er bedst til at bryde den sociale arv

Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedst til at bryde den sociale arv Piger er bedre end drenge til at bryde den sociale arv. Mens næsten hver fjerde pige fra ufaglærte hjem får en videregående uddannelse, så er det kun omkring

Læs mere

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling

Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling Axel Mossin. December 2012. Nøgletal vedrørende den kommunale ældreomsorgs udvikling 1. Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk Vedrørende Frederiksberg kan de senere års

Læs mere

De danske sundhedsudgifter en tikkende bombe under velfærdsstaten?

De danske sundhedsudgifter en tikkende bombe under velfærdsstaten? De danske sundhedsudgifter en tikkende bombe under velfærdsstaten? Indlæg baseret på vismandsrapport om dansk økonomi, efterår 2009 LVS årsmøde Ingeniørforeningens Mødecenter, 27. januar 2012 Hans Jørgen

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere