Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen"

Transkript

1 Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Udarbejdet af: Vejleder: Bodil Havelund Lykkegaard Marie Ernst Christensen

2 Resumé: Dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk status. Bodil H. Lykkegaard Der er social ulighed indenfor sundhedsadfærd. Eksempelvis har familier med lav socioøkonomisk status generelt mere usunde kostvaner, end det er tilfældet for familier med høj socioøkonomisk status. Da usunde kostvaner øger risikoen for en række livsstilssygdomme, er det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, ønskeligt at bedre kostvanerne i familier med lav socioøkonomisk status. Kostvaner grundlægges tidligt, og da der er indikationer som peger på, at forældres kostvaner går i arv til børnene, er problemformuleringen kommet til at lyde som følgende: Hvordan kan samspillet mellem forældre og børn have betydning for dannelse af kostvaner, hos børn i familier med lav socioøkonomisk status? Til besvarelsen er inkluderet relevante videnskabelige studier samt aspekter fra henholdsvis Albert Banduras Social Cognitive Theory samt Pierre Bourdieus habitus begreb. I opgaven er undersøgt 5 former for parenting practices samt ernæringsviden hos børn og forældre. Resultaterne indikerer, at forældre med lav socioøkonomisk status i mere udbredt grad end forældre med høj socioøkonomisk status, praktiserer de undersøgte parenting practices på en måde, som påvirker dannelsen af barnets kostvaner i en usund retning. Desuden har familier med lav socioøkonomisk status generelt en mindre ernæringsviden, end familier med høj socioøkonomisk status, hvilket også kan influere negativt i forhold til dannelsen af sunde kostvaner. Ud fra ovenstående kunne interventioner, som omfatter såvel barn som forældre, tænkes at være gavnlige i forhold til at bedre kostvanerne blandt børn fra familier med lav socioøkonomisk status.

3 Abstract: The formation of a child s eating habits in families with low socioeconomic status. Bodil H. Lykkegaard There is a social inequality within health behavior. Families with low socio-economic status for example, in general have more unhealthy eating habits in comparison to families with high socioeconomic status. Since unhealthy eating habits increases the risk of a range of lifestyle diseases, it is from a society perspective desirable to improve the eating habits in the former. Eating habits are founded early and since indications points to eating habits being inherited from parents to children, the problem statement is as follows: How can the interaction between parents and children have influence in the formation of eating habits for children in families with low socio-economic status? In answering this question, relevant scientific studies and aspects from Albert Bandura s Social Cognitive Theory and Pierre Bourdieu s theories of habitus have been included. In this paper, 5 forms of parenting practices and nutritional knowledge of children and parents have been studied. The results indicate that parents with low socio-economic status, more widely use the studied parenting practices in a way that influence the formation of a child s eating habits in an unhealthy way, than is the case for parents with high socio-economic status. Furthermore, families with low socio-economic status in general have less knowledge about nutrition, than families with high socio-economic status, which also has a negative impact in the formation of unhealthy eating habits. Based on that, interventions that include both children and parents might be beneficial in improving the eating habits for children in families with low socio-economic status.

4 Indhold Indledning... 1 Problemformulering... 2 Afgrænsning... 3 Opgavens struktur... 3 Begrebsafklaring... 4 Socioøkononomisk status... 4 Sund versus usund kost... 4 Engelske begreber... 4 Metateori... 5 Menneskesyn... 5 Læringssyn... 6 Metode... 6 Søgestrategi, søgeord og databaser... 6 Inklusionskriterier... 7 Eksklusionskriterier... 7 Søgning i PubMed... 7 Søgning i PsycInfo... 8 Resultater fra inkluderede studier... 9 Teori Valg af teori Social Cognitive Theory Reciprok determinisme Individ Omgivelser Andre determinanter Bourdieus habitus begreb Kritik af teorierne Social Cognitive Theory Bourdieus habitus begreb Diskussion Parenting practices... 21

5 Forældre som rollemodeller Eftergivenhed og restriktioner Ros efter indtag Emotional feeding style Ernæringsviden Metode Valg af databaser Søgeord, søgebegrænsninger samt inklusions- og eksklusionskriterier Studiedesign og evidensstyrke Studiepopulation Konklusion Praksisrelaterede overvejelser Handlingsanvisninger Perspektivering Referenceliste Bilagsoversigt: Bilag 1: De officielle kostråd Bilag 2: Matrix-tabel

6 Indledning Social ulighed i sundhed dækker over, at der i en befolkning ses en sammenhæng mellem den sociale position og udsatheden for sygdom og sundhedsrisici (Sundhedsstyrelsen, 2013). Jo mere den sociale position falder, desto større udsathed (ibid.). Dette kaldes den sociale gradient (ibid.). Nogle af de socioøkonomiske aspekter, som har indflydelse på den sociale position, er uddannelseslængde, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet (ibid.). Undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem uddannelseslængde og udsatheden for sygdom og sundhedsrisici (ibid.). Her er den del af befolkningen med det højeste uddannelsesniveau mindst udsatte, hvorimod gruppen med det laveste uddannelsesniveau er mest udsatte (Diderichsen, Andersen, & Manuel, 2011, s. 7). Det giver sig til udslag ved, at i gruppen med det laveste uddannelsesniveau, er forekomsten af flere folkesygdomme væsentlig højere end det er tilfældet for den del af befolkningen med det højeste uddannelsesniveau (ibid.). Ydermere er følgerne af sygdom alvorligere hos gruppen med det laveste uddannelsesniveau, hvilket eksempelvis ses som reduktion i funktionsevne (ibid.). Ud fra ovenstående er det måske ikke så overraskende, at der også ses en social ulighed, når det gælder sundhedsadfærd. I den voksne del af befolkningen forholder det sig eksempelvis således, at forekomsten af personer med usunde kostvaner og stillesiddende fritidsaktivitet, er størst hos den socialgruppe med det laveste uddannelsesniveau (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2013, s. 5,16,19). Forekomsten falder støt op til den gruppe af befolkningen med det højeste uddannelsesniveau (ibid.). Den samme sammenhæng mellem socialgruppe og sundhedsadfærd ses blandt børn (Statens institut for folkesundhed, 2013). Den gruppe af børn, hvis forældre socialt er bedst stillet, har den laveste forekomst af børn med usunde kostvaner og fysisk inaktivitet, hvorimod de børn, hvis forældre socialt er dårligst stillet, har den højeste forekomst (ibid.). Ovenstående tegner et billede af, at forældrenes sundhedsadfærd i en vis grad går i arv til børnene, hvilket først og fremmest er en belastning for de børn, hvis forældre der tilhører en af de lavere socialgrupper. Det er en belastning fordi, usunde kostvaner og fysisk inaktivitet øger risikoen for at udvikle en række livsstilssygdomme som eksempelvis type 2 diabetes og hjertekarsygdomme (Andersen, Holstein, Johansen, Krølner, & Rasmussen, 2007, s. 99). Dette har også konsekvenser 1

7 for samfundsøkonomien, da disse sygdomme er med til at øge udgifter til sundhedsområdet (Diderichsen et al., 2011, s.5). Et andet aspekt er, at der ses en tendens til, at den sundhedsadfærd som tilegnes i barndommen og ungdommen videreføres i voksenlivet (ibid.). Dermed er der risiko for, at den sociale ulighed i sundhed fastholdes livet igennem, og gives videre fra generation til generation. Derfor må indsatser som fokuserer på kostvaner og fysisk aktivitet blandt socialt dårligt stillet børn, anses som værende relevante i forhold til at mindske den sociale ulighed i sundhed. Yderligere kan det, med baggrund i at der ses en lighed mellem forældrenes og børnenes sundhedsadfærd, være relevant at få et indblik i, hvilke adfærdsmæssige aspekter hos forældrene, der kan indvirke på barnets sundhedsadfærd. Sundhedsadfærdsbegrebet dækker over en bred vifte af forskellige former for adfærd som eksempelvis kost, fysisk aktivitet, alkoholforbrug samt rygning (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2013, s. 7). Da der imellem de forskellige former for sundhedsadfærd, findes variationer indenfor såvel årsager som konsekvenser, koncentrerer forskningen sig som regel kun om én adfærd ad gangen (Andersen et al., 2007, s. 99). Jeg har i overensstemmelse med, hvad der er praksis inden for forskningen, valgt kun at fokusere på én af de nævnte former for sundhedsadfærd. Fokus i denne opgave er kost, da det er det aspekt af sundhedsadfærden, som relaterer sig mest til uddannelsen som bachelor inden for ernæring og sundhed med specialelinjen human ernæring. Problemformulering Ud fra ovenstående, er denne opgaves problemformulering fremkommet, og lyder som følgende: Hvordan kan samspillet mellem forældre og børn have betydning for dannelse af kostvaner hos børn i familier med lav socioøkonomisk status? Denne opgave tager afsæt i allerede eksisterende tilgængelige studier, og er derfor et litteraturstudie. Den viden, som opnås i forbindelse med besvarelsen af ovenstående problemformulering, kan anvendes af professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt andre faggrupper, som beskæftiger 2

8 sig med at bedre kostvanerne blandt børn fra familier med lav socioøkonomisk status. Den kan eksempelvis indgå i vurderingen af hvilke indsatser, som kan have en gavnlig effekt. Afgrænsning Nedenfor vil fremgå de afgrænsninger, der er valgt for opgaven. Disse afgrænsninger skal gerne sammen med afsnittet opgavens struktur, give læseren en klarhed over, hvad denne opgave omhandler. Da kostvaner grundlægges tidligt i barndommen (Sundhedsstyrelsen, 2003), har jeg valgt at indsnævre opgavens målgruppe til, at omfatte børn i alderen 2 5 år. På baggrund af de retningslinjer, som foreligger omkring omfang af opgaven, har jeg ikke fundet det muligt, at denne opgave går i dybden med såvel forældrenes som barnets rolle på et ligeværdigt niveau. Derfor har jeg i denne opgave, valgt at have det primære fokus på forældrenes rolle. Dette er valgt på baggrund af, at der, som tidligere beskrevet, er noget der tyder på, at forældrenes sundhedsadfærd videregives til barnet. Opgavens struktur Opgavens struktur er således, at dette afsnit efterfølges af et afsnit omhandlende begrebsafklaring. Det er en redegørelse for de begreber, som jeg har fundet relevante at præcisere, for at læseren får den rette forståelse. Det er såvel danske som engelske begreber. For at læseren kan opnå en forståelse for, hvorfor der er foretaget forskellige dispositioner i opgaven, vil der inden metodeafsnittet, være et afsnit om det metateoretiske fundament, som opgaven er skrevet ud fra. I det efterfølgende metodeafsnit, redegøres der for, hvordan de inkluderede studier er fundet. Herefter vil relevante resultater fra de inkluderede studier blive præsenteret. Umiddelbart efter resultatafsnittet, vil de følgende afsnit omhandle opgavens teoretiske fundament, som består af Social Cognitive Theory samt Borudieus habitus begreb. Det vil dels omfatte baggrund for valg af teori, præsentation af de for opgaven relevante aspekter ved teorierne og afrundingsvis, kritik af teorierne. Ud fra ovenstående vil der, til sidst i opgaven, være et diskussionsafsnit, konklusion, praksisrelaterede overvejelser samt perspektivering i den nævnte rækkefølge. I diskussionen vil de 3

9 inkluderede studier sammen med teorien blive anvendt i en analytisk diskussion, hvor der søges at opnå en besvarelse af opgavens problemformulering. Diskussionen vil afsluttes med en diskussion af styrker og svagheder ved de inkluderede studier samt forskellige aspekter i forhold til metode og søgestrategi. I den efterfølgende konklusion vil fremgå centrale resultater i opgaven. Ud fra de fundne resultater vil der, i afsnittet om praksisrelaterede overvejelser, fremgå et forslag til handleanvisninger. Opgaven rundes af med en perspektivering, hvor der fremkommer forslag til, hvad der kan være gavnligt at undersøge som supplement til denne opgave. Begrebsafklaring Nedenfor er redegjort for relevante danske - og engelske begreber, hvilket gerne skal give læseren en forståelse af, hvordan de forskellige begreber er blevet brugt i denne opgave. Socioøkononomisk status Betegnelsen socioøkonomisk status, dækker over en persons eller gruppes status i samfundet, vurderet ud fra forskellige variabler, som har indflydelse på personens eller gruppens sociale, økonomiske og demografiske forhold (Larsen & Pedersen, 2011, s. 649). Typiske anvendte variabler er uddannelseslængde, beskæftigelsesforhold og indkomst (Ministeriet for sundhed og forebyggelse, 2013, s.6, 11 & Saxton, Carnell, Van Jaarsveld & Wardle, 2009). Uddannelseslængde anses som værende en af de mest stabile og pålidelige indikatorer i forhold til socioøkonomisk status (ibid.). Det er på baggrund af, at højst opnået uddannelsesniveau ikke vil ændres med kort varsel, som det modsat kan være tilfældet med indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet (ibid.). Derfor vil det i denne opgave, primært være uddannelseslængde, der bruges som indikator for socioøkonomisk position. Sund versus usund kost I opgaven vil der henvises til såvel sund og usund kost. Ved sund kost, tages der udgangspunkt i, at kosten går i en retning af at være i god overensstemmelse med de danske officielle kostråd (se bilag 1). Modsat henviser usund kost til, at de helt eller delvist afviger fra kostrådene. Engelske begreber I flere af de anvendte studier anvendes engelske begreber, som jeg har valgt at bibeholde opgaven igennem. Det skyldes, at jeg har fundet det vanskeligt at finde et dansk ord, som dækker det 4

10 engelske begreb tilstrækkeligt. Jeg vil nedenfor redegøre for betydningen af de forskellige engelske begreber, som anvendes i opgaven. Parenting practice Dette begreb henviser til den eller de opdragelsesstrategier, som forældrene praktiserer over for deres børn (Gyldendals røde ordbøger, 2003, s. 608 & 651). I denne opgave relateres begrebet udelukkende til de strategier, som anvendes i forbindelse med barnets kost. Et eksempel på en parenting practice, som kan influere på barnets kost, er kostrestriktioner (Vereecken, Keukelier, & Maes, 2004, s. 94). Emotional feeding style Emotional feeding style er en bestemt type af parenting practice, som er relateret til kost (Clark, et al., 2007). Det dækker over, at forældre giver barnet mad ud fra en emotional baggrund (ibid.). Det vil sige, at barnet ikke får mad for at dække et sultbehov, men i stedet for at trøste eller opmuntre i forbindelse med kedsomhed, tristhed eller af anden emotionel årsag (ibid.). Metateori I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilket metateoretisk grundlag (Koester, 2005, s. 32), som denne opgave er skrevet ud fra. Dette er relevant for læseren, da læsere med en hel eller delvis anden metateoretisk tilgang, måske ville have grebet opgaven anderledes an. Menneskesyn Denne opgave er skrevet ud fra et humanistisk menneskesyn, hvor mennesket anses som værende et subjekt med tanker, følelser, frihed, ansvar og menneskeværdighed (Birkler, 2005, s. 93 & Det etiske råd, 1995, s. 16). Det humanistiske menneskesyn inddrager omverdenen i betragtningen af det enkelte menneske, hvor der i relationen mellem mennesket og omverdenen findes en gensidig påvirkning (Hammerlin & Larsen, 2012, s. 33). Dermed begrænses menneskets tanke og følelsesmønstre ikke kun til at være et resultat af individuelle forudsætninger, men også som et resultat af ydre påvirkninger (ibid.). De ydre påvirkninger kan eksempelvis være fra de mange forskellige sociale relationer, som mennesket livet igennem indgår i (Birkler, 2005, s. 123). Dette relaterer sig i høj grad til denne opgaves problemformulering, hvor påvirkningen fra den sociale kontekst mellem forældre og barn undersøges. 5

11 Læringssyn Det overordnede fokus for denne opgave er, hvordan samspillet mellem forældre og børn har indflydelse på dannelse af kostvaner hos barnet. Heri ligger der også et læringselement, og derfor kan det for læseren af denne opgave, være væsentlig at have en forståelse for, hvilket læringssyn opgaven er skrevet ud fra. Opgaven er skrevet ud fra et sociokulturelt læringssyn. Her anses læring for at være en proces, som konstrueres ud fra en social interaktion med andre individer, som er påvirkelig af samfundets kulturelle og historiske baggrund (Dysthe, 2003, s. 48,50). Metode Nedenfor vil der redegøres for, hvordan de i opgaven inkluderede studier er fundet, og på hvilken baggrund de er blevet udvalgt. Søgestrategi, søgeord og databaser Der er søgt efter litteratur i databaserne PsycInfo og PubMed. Der er foretaget en systematisk søgning ud fra nedenstående bloksøgningsord. Derudover blev der foretaget enkelte kædesøgninger ud fra fundne studier, men kædesøgningerne bidrog ikke med yderligere studier. Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Preschool child Eating habits Parent*, influence Socioeconomic status Young children Food habits Eating behavior Dietary habits Health behavior Primary caregiver, influence Parenting practice Feeding, home parental (kun PubMed) I PubMed var søgeordene Preschool children og feeding, home parental begge MeSH-ord. Sidstnævnte MeSH- ord, blev kun fundet i PubMed, og blev derfor ikke anvendt i forbindelse med søgning i PsycInfo. 6

12 I forbindelse med studie-udvælgelse, blev der anvendt nedenstående inklusions og eksklusionskriterier. Inklusionskriterier Da denne opgave har fokus på børn i et forholdsvist smalt aldersspektre, var det få studier, som netop havde holdt sig inden for den aldersgruppe. Derfor blev studier, hvor opgavens målgruppe delvist indgik også inkluderet i vurderingen. Dog blev det fra studie til studie bedømt, hvorvidt aldersspektret var for bredt til, at det kunne indgå i denne opgave. Således blev eksempelvis et studie, hvor undersøgelsespopulationen var børn i aldersgruppen 4 11 år vurderet som anvendeligt, hvorimod et andet studie, hvor aldersgruppen var 2 18 blev fravalgt. Begrundelse for dette vil blive uddybet i diskussionsafsnittet. I forhold til at resultaterne bedst muligt skal være overførebare til danske forhold, er der udelukkende valgt vestlige studier. Eksklusionskriterier Studier hvor studiepopulationen enten omfatter, at forældre eller barn har en bestemt sygdom fravælges, da sygdom kan indvirke på kostindtaget (Borre, 2012). Søgning i PubMed I PubMed blev søgningen, ud over de anvendte blokord, yderligere indsnævret ved at anvende filteret for alder. Her blev der sat en markering i Preschool child: 2 5 years. Søgningen gav et resultat på 105 artikler. Ud fra overskriften blev 10 af disse udvalgt til læsning af abstract. 5 af disse kvalificerede sig til læsning af hele artiklen, og disse 5 blev alle fundet relevante og brugbare i forhold til opgavens problemformulering. 7

13 105 artikler efter søgning ud fra bloksøgning 10 artikler udvalgt til gennemlæsning af abstract ud fra overskrift 5 artikler udvalgt til gennemlæsning af hele artiklen 5 artikler fundet relevante i forhold til opgavens problemformulering Figur 1: Søgning i PubMed og udvælgelse af artikler Søgning i PsycInfo I databasen PsycInfo blev der først søgt ud fra de ovenstående blokord, men da det gav et meget stort omfang af artikler, indsnævredes søgningen ved at fravælge 1 af søgeordene i blok 2. Jeg fravalgte health behavior, da jeg fandt at det var det mindst konkrete af søgeordene samt, at det dækker over en række af andre typer af sundhedsadfærd, som ikke behandles i denne opgave. Af søgeordene, var det kun socioeconomic status, som var et Thesaurus. Der ud over, blev alle søgeordene i blok sat til at være major subject. Søgningen blev yderligere indsnævret ved aldersgruppe, sprog og metode. Ved aldersgruppe, blev der udelukkende sat mærke i Preschool child (2 5 yrs.). Der blev søgt på såvel kvalitative som kvantitative studier. Sprogmæssigt blev søgningen indsnævret til kun at omfatte artikler skrevet på engelsk eller dansk. Ud over de nævnte søgebegrænsninger, valgte jeg desuden udelukkende at søge efter peer reviewed artikler, da det er databasens interne kvalitetskontrol (Buus, Kristiansen, Tingleff, & Rossen, 2008, s. 3). Søgningen gav et resultat på 170 artikler. Ud fra overskrift blev 11 af disse udvalgt til gennemlæsning af abstract. Ud fra abstract, blev 1udvalgt til gennemlæsning af hele artiklen. Denne artikel var også 1 af de udvalgte fra PubMed søgningen, og derfor bidrog søgningen i PsycInfo ikke med nye studier. 8

14 170 artikler ud fra bloksøgning 11 artikler valgt til gennemlæsning af abstract 1 artiklel valgt til gennemlæsning af hele artiklen 1 fundet anvendelig Figur 2: Søgning i PsycInfo og udvælgelse af artikler Resultater fra inkluderede studier Nedenfor fremgår resultaterne af de 5 inkluderede studier. Det er udelukkende de resultater, som jeg har fundet relevante, i forhold til besvarelsen af problemformulering, som er medtaget her. Der henvises til bilag 2, hvis der ønskes et mere dybdegående indblik i de enkelte studiers resultater. Tværsnitsundersøgelsen fra Vereecken, Keukelier & Maes (2004) havde til formål at undersøge, om der var en sammenhæng mellem moderens uddannelsesniveau og parenting practices, og om dette kunne forklare diversiteten i 2½- 7 åriges kostvaner (Veerecken et al., 2004). Resultaterne blev fundet ud fra, at mødrene besvarede et spørgeskema omhandlende forskellige parenting practices, moderens og barnets indtag af grøntsager, frugt, læskedrikke og slik samt moderens uddannelsesniveau (ibid.). I alt deltog 316 mødre i undersøgelsen. Inden for parenting practices viste det sig, at der var en signifikant forskel mellem lavt og højt uddannede mødres anvendelse af restriktioner i forhold til indtagelse af usunde fødevarer, ros samt afholdelse fra at optræde som negativ rollemodel 1 (ibid.). Her var det de lavt uddannede, som i mindst grad anvendte de nævnte former for parenting practices. Ligeledes var der signifikant forskel på lavt og højt uddannede mødres tendens til at være eftergivende over for barnet, hvor det var blandt de lavt uddannede mødre, at forekomsten var højest (ibid). 1 Ved afholdelse af at optræde som negativ rollemodel, skal det her forstås, som at moderen afholder sig fra at indtage usunde fødevarer og læskedrikke foran barnet. 9

15 Desuden fandt studiet, at lavt uddannede mødre og deres børn havde et signifikant mindre indtag af de sunde fødevarer samt et højere indtag af læskedrikke, end det var tilfældet for højt uddannede mødre og deres børn (ibid.). Netop mødrenes indtag, uanset uddannelsesniveau, var den eneste af de signifikante faktorer, som kunne relateres til børnenes indtag for alle de 4 undersøgte fødevaregrupper (ibid.). Det betyder, at der hvor der blev fundet et højt indtag af en given fødevaregruppe hos mødrene, blev der fundet et lignende højt indtag hos barnet. Der blev fundet en signifikant sammenhæng mellem moderens anvendelse af ros efter indtag og barnets indtag af grøntsager (ibid.). Moderens ros var med til at øge barnets indtag. Desuden fandt studiet, at eftergivenhed hos moderen havde en signifikant indflydelse på barnets indtag af læskedrikke, da det var associeret med et øget indtag (ibid.). Zarnowiecki, Sinn, Petkov & Dollman s tværsnitsundersøgelse havde til formål at undersøge om der kunne findes en sammenhæng mellem 5 6 årige børns ernæringsviden og forældrenes ernæringsviden (Zarnowiecki, Sinn, Petkov, & Dollman, 2011). Forældrenes uddannelsesniveau, forældrenes holdninger til sundhed samt socioøkonomiske status bestemt ud fra geografisk område, var alle variabler der blev undersøgt, i hvilket omfang disse influerede på forældrenes ernæringsviden (ibid.). Resultaterne blev fundet ved, at forældrene besvarede et spørgeskema, og børnene lavede en test, hvor de skulle kategorisere forskellige fødevarer til enten at være sunde eller usunde (ibid.). I studiet blev der fundet en signifikant sammenhæng mellem forældrenes - og børnenes ernæringsviden, som var uafhængig af de 3 variabler (ibid.). Det var den af de målte faktorer, hvor der blev fundet den stærkeste sammenhæng. Derudover viste resultaterne, at såvel socioøkonomisk status område som uddannelsesniveau havde en signifikant indflydelse på forældrenes ernæringsviden (ibid.), hvilket henholdsvis indirekte og direkte influerede på barnets ernæringsviden. Det viste sig ved, at forældre fra området med lav socioøkonomisk status, havde en mindre omfattende ernæringsviden, hvilket indirekte influerede på barnets ernæringsviden. I forhold til forældrenes uddannelsesniveau, blev der fundet en direkte sammenhæng mellem denne variabel og barnets ernæringsviden, hvor børn af forældre med lavt uddannelsesniveau opnåede en signifikant lavere score i testen, end det var tilfældet for børn af forældre med et højere uddannelsesniveau. 10

16 Formålet med den tværsnitsundersøgelse, som Hupkens, Knibbe, Van Otterloo & Drop lavede i 1998, var at undersøge om forskelle i børns kost, set ud fra socialklasse, kunne forklares ud fra de kostrestriktioner, mødrene havde for børnene (Hupkens, Knibbe, Van Otterloo, & Drop, 1998). Socialklasse blev inddelt ud fra mødrenes uddannelsesniveau. I alt besvarede 849 kvinder, havende mindst 1 barn i alderen 4 14 år, på et spørgeskema, som omhandlede såvel kostmønstre, madlavning, kostrestriktioner, sundhedsoverbevisninger og socioøkonomiske data (ibid.). Resultaterne viste, at lavt uddannede mødre havde restriktioner for signifikant færre usunde fødevarer, end højt uddannede mødre havde (ibid.). Derudover blev der ved 4 ud af de 5 undersøgte usunde fødevarer, fundet en signifikant forskel i forekomsten af mødre, som havde restriktioner for de enkelte usunde fødevarer (ibid.). Clark, Goyder, Bissell, Blank, Walthers & Peters tværsnitsundersøgelse fra 2007, havde til formål at undersøge, om der var forskel på forældres feeding style ud fra 2 geografisk forskellige socioøkonomiske områder (Clark, et al., 2007). I alt besvarede 210 forældre, til børn i alderen 4 10 år, et spørgeskema, som omhandlede 5 forskellige feeding styles (ibid.). Det var emotionel feeding style, kontrol over barnets indtag, opmuntring til indtag, instrumental feeding style (belønning) og restriktioner (ibid.). Efter at have justeret resultaterne for forskellige parametre som forældres køn, erhvervsstatus, civil status, uddannelsesniveau m.m., var emotionel feeding style den eneste type, hvor der kunne ses en forskel i anvendelsen, men den var ikke signifikant (ibid.). Det var blandt forældre fra det bedst stillede økonomiske område, at forekomsten af forældre som anvendte emotional feeding style, var højest. Formålet med Saxton, Carnell, Van Jaarsveld & Waardle s tværsnitsundersøgelse fra 2009 var at undersøge, om der kunne findes en sammenhæng mellem moderens uddannelsesniveau og den feeding style, som der blev praktiseret (Saxton, Carnell, Van Jaarsveld, & Wardle, 2009). I alt 180 mødre deltog, og disse besvarede et udleveret spørgeskema (ibid.). I spørgeskemaet blev der spurgt til følgende feeding styles: kontrol over indtag, emotionel, instrumental og opmuntring til indtag (ibid.). Udfyldelse af spørgeskema blev foretaget, da barnet var 4 år (ibid.). Af resultaterne fremgår det, at der blev fundet en signifikant forskel mellem højt - og lavt uddannede mødre, hvad angik kontrol over barnets kost samt servering af mad ud fra en emotionel 11

17 baggrund (ibid.). Det var de højt uddannede, som scorede højest i forhold til at have kontrol over barnets kost, hvorimod de lavt uddannede scorede højest i forhold til at servere mad ud fra en emotionel baggrund (ibid.). Teori I dette afsnit vil der først være en begrundelse for valg af teori, hvorefter der vil blive redegjort for de aspekter ved teorierne, som er relevante i forhold til besvarelse af opgavens problemformulering. Afsnittet afsluttes med forskellige kritikpunkter af de to teorier. Valg af teori Det teoretiske grundlag, som jeg har valgt til denne opgave, består af Social Cognitive Theory samt Pierre Bourdieus Habitus begreb. Teorierne har jeg fundet anvendelige, idet jeg anser dem for at være i god harmoni med mit metateoretiske udgangspunkt. Social Cognitive Theory, som fremover bliver benævnt SCT, er en teori som er udarbejdet af psykolog og professor Albert Bandura (Bandura, 1986, s.6). I den første udgave af teorien blev den benævnt Social Learning Theory, men da teorien senere fik tilføjet aspekter fra såvel den kognitive psykologi som fra sociologien, blev teoriens navn ændret (McAllister, Perry, & Parcel, 2008, s. 170). Teorien er blevet brugt til at forstå den menneskelige adfærd ud fra en kontekst mellem individet og det omgivende miljø (Bandura, 1986, s.18). Blandt andet er den blevet brugt som analyseredskab i forbindelse med at opnå forståelse i forhold til individers sundhedsadfærd og livsstilsvaner (Bandura, 1998, s. 624). I denne opgave ses på samspillet mellem forældre og barn i forhold til dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk status. Dermed er der 3 faktorer, der indgår og som er overførebare til SCT, hvor barnet repræsenterer individet, adfærden er barnets, og forældrene repræsenterer omgivelserne. Det er med baggrund i ovenstående, at jeg har fundet teorien anvendelig i forhold til behandlingen af denne opgaves problemformulering. Ud over SCT har jeg valgt at inddrage sociolog og professor Pierre Bourdieus habitus begreb. Bourdieu var ikke grundlæggeren af begrebet, men han videreudviklede det (Wilken, 2011, s. 44). 12

18 Habitus er blot et af flere af Bourdieus begreber, som ser på individets adfærd ud fra en social kontekst (Prieur & Sestoft, 2006, s. 7: Wilken, 2011, s. 40). Begrebet er fra Bourdieus side tænkt som et redskab, som kan anvendes i empiriske analyser, hvor udgangspunktet er sociale problemstillinger (ibid.). Med habitus som analyseredskab lægger Bourdieu op til, at man skal tage udgangspunkt i en given adfærd og, at habitus begrebet skal være vejledende for, hvad der skal søges efter for at opnå forståelse for, hvorfor individet har den pågældende adfærd (ibid., s. 46). Som det er tilfældet med SCT, ser også Bourdieu individets handlinger, som værende såvel påvirkelig af omgivelserne som af individet selv (Bourdieu & Wacquant, 2004, s. 120). Hvor der ud fra min opfattelse i SCT fokuseres ligeværdigt på påvirkninger af adfærden fra individet og omgivelserne, så vægter Bourdieu, ud fra min vurdering, i habitus begrebet påvirkninger fra omgivelserne, højere. Desuden så indbefatter Bourdieus habitus begreb også, at levevilkår og livsstil ofte videreføres fra generation til generation i forskellige sociale grupper (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 133). Det er blandt andet noget af det, der var grundlaget for udarbejdelsen af denne opgaves problemformulering, og som også indgår i den endelige problemformulering. Derfor har jeg fundet det aktuelt og relevant at anvende begrebet i forhold til denne opgave. Derudover finder jeg, at SCT med vægten på den primære psykologiske tilgang og Bourdieu med den sociologiske tilgang, giver et mere nuanceret og komplet teoretisk grundlag. Der var andre teorier, som jeg kunne have valgt. I stedet for SCT kunne jeg eksempelvis have valgt professor Knud Illeris læringsteori (Illeris, 2009, s. 38). Illeris ser også, som det er tilfældet med SCT, læring som værende et samspil mellem individet og omgivelserne. Dog fandt jeg, at Illeris læringsteori i højere grad fokuserer på de interne individorienterede tilegnelsesprocesser end de eksterne påvirkninger. Som det er beskrevet i afgrænsningsafsnittet, så er det de eksterne påvirkninger, som der fokuseres på i denne opgave, og da disse, ud fra min vurdering, vægtes mere eksplicit i SCT, er denne blevet foretrukket. I stedet for Bourdieus habitus begreb, kunne jeg have valgt Anthony Giddens strukturationsteori. Denne teori ser individets adfærd værende i en gensidig påvirkning med samfundet, således at omgivelserne er med til at skabe rammerne for individets adfærd, men individet er også selv med til at påvirke og danne rammerne i omgivelserne (Bak, 2010, s. 81). Dermed har denne teori, som jeg ser det, visse fællestræk med SCT, og derfor valgte jeg i stedet Bourdieus habitus-begreb for at få et mere nuanceret teoretisk grundlag. Desuden fokuserer Bourdieu som nævnt, i højere grad på de 13

19 ydre påvirkninger end på individorienteret indre processer, hvilket er i overensstemmelse med denne opgave. Social Cognitive Theory I dette afsnit vil der blive redegjort for de aspekter af SCT, som er relevante i forhold til problemformuleringen. Reciprok determinisme I SCT sættes individets adfærd ind i en triade med omgivelserne og psykologiske processer hos individet, som gensidigt og dynamisk påvirker hinanden (Bandura, 1986, s.18). Dette kalder Bandura for Reciprok determinisme, som henviser til, at de 3 kerneelementer gensidigt optræder som hinandens determinanter (ibid.). Dette er illustreret i figur 3. Adfærd Individ omgivelser Figur 3: Illustration af reciprok determinisme I triadens venstre hjørne, er det kerneelementet individ, som figurerer. Dette kerneelement dækker over såvel kognitive som psykologiske processer, som har betydning i forhold til at kunne tillægge sig en given adfærd (Bandura, 1986, s.18). I højre hjørne er kerneelementet, Omgivelser, placeret. Dette kerneelement dækker over en bred spektre af ydre påvirkninger, som individet udsættes for, fra såvel det nære som det fjerne miljø. Det fjerne miljø kan eksempelvis være politiske lovgivninger, og det nære kan være sociale relationer, tv- udsendelser m.m. (Bandura 1986, side 24). Det sidste kerneelement er adfærd, og det henviser til individets adfærd (ibid., s. 18) 14

20 Som det fremgår af pilene i figur 3, så kan ændringer i et kerneelement føre til ændringer i de 2 andre kerneelementer. Bandura understreger dog, at ændring i et kerneelement ikke nødvendigvis influerer ligeværdigt på de 2 andre kerneelementer (ibid., s. 24). Sagt på en anden måde, så vil det variere, hvordan de 3 kerneelementer influerer på hinanden, da det vil være forskelligt fra aktivitet til aktivitet, fra individ til individ samt afhænge af omstændighederne (ibid.). Selvom en ændring i et kerneelement vil føre til ændringer i de 2 andre kerneelementer, er det ikke sikkert at effekten indtræder umiddelbart efter (ibid., s. 25). En ændring i 1 af kerneelementerne kan betyde, at der igangsættes en gensidig og dynamisk påvirkning mellem de 3 kerneelementer, og denne påvirkning kan blive ved over en rum tid. Derfor kan effekten af den udløsende påvirkning, muligvis først registreres på et senere tidspunkt (ibid.). Bandura beskriver i SCT en række determinanter, som kan have indflydelse på, hvor vidt et individ tillægger sig en given adfærd (Bandura, 2004: McAllister, Perry & Parcel, s. 171). Nedenfor har jeg for overskuelighedens skyld grupperet disse ud fra, om determinanterne knytter sig til individet eller omgivelserne. Som det fremgår, så er der også en gruppe, som jeg har benævnt andre determinanter. Disse determinanter er, som jeg ser det, ikke udelukkende individbaseret eller relateret til omgivelserne, og derfor er de kommet i en gruppe for sig. Figur 4: Determinanter i SCT inddelt i kategorier Jeg vil nedenfor redegøre for ovennævnte determinanter med undtagelse af selvregulering, da denne determinant ikke er blevet anvendt i besvarelsen af problemformuleringen. Individ Determinanter, som er knyttet til individet er, som Bandura beskriver dem, interne determinanter (Bandura, 1986, s.18). Det vil sige forskellige færdigheder eller psykologiske processer, som har 15

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Fødselsdepression - et hav af muligheder

Fødselsdepression - et hav af muligheder Fødselsdepression - et hav af muligheder Et sociologisk perspektiv på jordemoderens sundhedsfremmende arbejde Bachelorprojekt af Camilla Beckmann 63080116, Katrine Pilgaard Møller 63080157 og Helene Anja

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet

Seksualitet en naturlig del af mennesket. - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Seksualitet en naturlig del af mennesket - tre tidligt rygmarvsskadede mænds oplevelser af seksualitet Bachelorprojekt VIA University College Ergoterapeutuddannelsen Århus, juni 2009 Seksualitet en naturlig

Læs mere

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN

NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN NÅR KOL BLIVER EN DEL AF HVERDAGEN DE PÅRØRENDES PERSPEKTIV WHEN COPD BECOMES A PART OF EVERYDAY LIFE THE CAREGIVERS PERSPECTIVE CHRISTINA QVIST JUUL-SØRENSEN // 20096318 VEJLEDER: MIA HERSKIND SKRIFTLIGT

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

En grøn samvittighed Sociologi, 6. semester, forår 2008

En grøn samvittighed Sociologi, 6. semester, forår 2008 En grøn samvittighed En undersøgelse af miljøbevidst forbrug Bachelorprojekt på Sociologiuddannelsen 6. semester, ved Aalborg Universitet, forår 2008 Vejleder Anja Jørgensen Gruppe 15: Tanja Westfall Brøndum

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution

Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution Børn og unges relationsdannelse på en lokal døgninstitution Helle Schjellerup Nielsen Karen Zobbe 2003 TMC 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Undersøgelsens grundlag... 4 Indledning... 4 Undersøgelsens fokus...

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen Maddannelse, madmod og madglæde Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet. Stine Frydendal Nielsen Institut for Idræt, marts 2009 Det sympatiske paradoks i mødet mellem system og udsatte borgere indflydelsen på implementering af sund livsstil med særlig fokus på fysisk aktivitet.

Læs mere

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen

Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Inklusion af elever fra specialskoler i folkeskolen Opgave: Professionsbachelor i læreruddannelsen Navn: Maria Berg Sørensen () Afleveringsdato: 22.12.2011 Uddannelsesinstitution: Institut for Skole og

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Det står og falder med fælleshuset

Det står og falder med fælleshuset Udarbejdet af Bente Johanne Lausten, Jeanette Møller Nielsen, Karoline Høyrup Sørensen, Malene Møller Nielsen og Maria Helene Betsagoo Qvistorff Det står og falder med fælleshuset Et kvalitativt studie

Læs mere

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen.

Giv mig sindsro til at acceptere de ting. jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting. jeg kan ændre. og visdom til at se forskellen. Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan ændre og visdom til at se forskellen. Reinhold Niebuhr, 1932 1 Kandidatafhandling til Institut for Sociologi

Læs mere