Evaluering af Ledige med Drive #2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Ledige med Drive #2"

Transkript

1 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1. november 2013 til 30. april 2014, jf. sag nr Pilotprojektets mål var: At ledige gennem hjælp til selvhjælp i INSP!-regi kommer hurtigere i arbejde At ledighedsperioden bliver mindre frustrerende og mere glædesfyldt og bruges til at opbygge nye netværk, ny viden og nye kompetencer. Dets succeskriterier: Alle ledige i Roskilde Kommune kender tilbuddet Der er ved udgangen af marts 2014 et stabilt dagligt fremmøde på gennemsnitligt 20 ledige. At der pr. 1. april 2014 er et udviklet og gennemprøvet koncept med forskellige underliggende formater (jf. nedenfor), som det er muligt at træffe beslutning om videreførelse af pr. 1. marts Som del af pilotprojektet blev ansat en projektleder med ansvar for at facilitere netværksaktiviteter og ikke mindst at føre statistik over deltagelsen og samle dokumentation af erfaringer og effekter af tilbuddet. Denne evaluering er en samlet opsamling på pilotprojektet, herunder gennem deltagernes feedback. DLB har på møde d. 10. marts 2014 fået midtvejsstatus præsenteret. I forlængelse heraf blev aftalt med Jobcenter Roskilde at forsøge at strække de sidste projektmidler og med hjælp fra foreningen INSP! at forlænge aktiviteterne frem til 27. juni med henblik på at skaffe finansiering til at fortsætte aktiviteterne efter sommerferien. 2. Konklusion Samlet tegnes dette billede: Ca. 80 nye deltagere og i alt 110 mennesker har haft glæde af tilbuddet, svarende til ca. 5 pct. af ledige i Roskilde Kommune. Projektlederens indsats i forhold til markedsføring har vist sig central for løbende rekruttering. Både igennem opsøgende aktiviteter og som vært for modtagelse af grupper af ledige på INSP! Det personlige møde har stor betydning for deltagelsen. Gennemsnitligt har godt 7 personer dagligt deltaget i aktiviteterne, som deltagerne selv skaber på frivillig basis og udtrykker en stor tilfredshed med. Det gælder især virksomhedsbesøg, oplæg og også CV-sparring og lignende. 1

2 Deltagere lægger i særlig grad vægt på den frivillige deltagelse og muligheden for egen indflydelse på aktiviteter og formaterne i Ledige Med Drive, herunder fremhæver de INSP! som en inspirerende og motiverende ramme. Mindst 13 deltagere er kommet videre i arbejde og uddannelse i projektperioden. Et estimat på den samfundsøkonomiske gevinst ved aktiviteterne i pilotprojektperioden opgøres forsigtigt til ca. 2,6 mio. kr., når der på den ene side tages udgangspunkt i Finansministeriets tal for, hvad ledighed koster samfundet pr. år pr. ledig og på den anden netværkets kendte og sandsynliggjorte resultater på den anden. Samlet konkluderes, at der er samfundsøkonomisk fordel af og et menneskeligt behov for et tilbud som dette, hvor ledige kommer, fordi de har lyst og her får et skub i den rigtige retning. Følelsen af, at der er fokus på den enkeltes ressourcer, når man træder ind ad døren, fremfor kontrol, har stor betydning og giver en dimension som mere etablerede systemer mangler. Nedenfor gives en nærmere gennemgang af pilotprojektets aktiviteter, deltagernes feedback og i perspektiveringen vores bud på, hvilke aktiviteter en videreførelse bør fokusere på. 3. Deltagere i Ledige med Drive Fra det eksisterende netværk Ledige med Drive fulgte ca. 30 deltagere med over i pilotprojektet. Der er i løbet af de første godt 100 dage (fra 18. november 2013) kommet 80 nye deltagere til. Det vil sige ca. 110 ledige i alt har haft glæde af tilbuddet, svarende til omkring 5 pct. af de ledige i Roskilde Kommune. Også ledige fra andre kommuner har via fagforeninger og A-kasser fundet vej ind i netværket. Enkelte deltagere kommer således fra Jægerspris, Ringsted, Slagelse, København, Lejre og Holbæk kommuner, trods udfordringer med at have midler til transport. Vi er netop blevet kontaktet af én fra Lyngby-Tårbæk kommune, som vil forsøge at starte noget lignende og derfor gerne vil høre mere om os. Hver uge sendes det aftalte program pr. mail ud til netværket. Der står 140 på maillisten pt. På denne liste er der ledige, som f.eks. har hørt os i AS3, men som (endnu) ikke er mødt op på INSP! og således ikke er talt med i statistikken. Der står også en del, som er kommet videre, men som ikke ønsker at komme af listen igen. Mange ønsker at følge os af nysgerrighed og for have 2

3 mulighed for at støtte netværket, og andre fordi de f.eks. er i løntilskud og forudser behov for at kunne vende tilbage. Blandt deltagerne er alle aldersklasser fra yngste på 19 år til ældste på 62 år, største andel er mellem 45 og 60 år. 25 pct. af deltagerne er mænd. Andelen er stigende. Deltagerne har en mangfoldighed af baggrunde f.eks. sekretærer, receptionister, sosuassistenter, gartnere, akademikere, butiksuddannede, tidligere selvstændige, tidligere ledere, ledige uden uddannelse med mange års erfaring, bankfolk, piloter, helt unge, der ønsker et job, inden de går i gang med en uddannelse m.fl. 4. Markedsføring af Ledige med Drive Vi kan ikke dokumentere, at alle ledige i Roskilde Kommune har kendskab til netværket, men har søgt at komme så langt omkring som muligt i vores markedsføring. Markedsføringen og dermed rekruttering af deltagere til netværket er foregået på følgende måde: flyers delt ud i Roskilde, herunder biblioteket, lægehuse, Jobcenter, A-kasser, andre aktører, INSP!. Flyeren er ligeledes formidlet til DJØF og Lederne, som ligger i København. 3 artikler i Roskilde Avis og Dagbladet Roskilde Samarbejde med A-kasser og andre aktører, hvor vi løbende har været ude og holde oplæg Oplæg på Skt. Josef International School for ledige med ikke-dansk baggrund Samarbejde med Jobcentret om uddeling af vores flyer + oplysninger på infoskærm Samarbejde med Handelsskolen, der afslutter et kursus for ledige på INSP!, hvor de ledige introduceres til INSP! og Ledige med Drive, herunder også besøg af Stifinder fra samme sted Film om netværket er sendt ud til relevante aktører og ligger på Youtube Filmen er sendt ind til Krifas konkurrence Giv god arbejdslyst og set 534 gange. LinkedIn. Ledige med Drive-gruppen tæller 63 medlemmer. Facebook. 16 opslag fra Ledige med Drive, set af personer. INSP!s hjemmeside, hvor alle aktiviteter i netværket har været tilgængelige i kalenderen. Der er set følgende tendenser i forhold til rekruttering til netværket: Tilstrømningen af nye deltagere er størst fra de steder, hvor vi har været ude og fortælle om Ledige med Drive og INSP! I perioden fra slutningen af marts til slutningen af april gik vi ikke aktivt ud hos A-kasser og 2. aktører for at fortælle om netværket, da det var usikkert om netværksaktiviteterne kunne fortsættes. I denne periode er der næsten ingen nye kommet. Samarbejdet med Handelsskolen, der tilbagevendende lægger afslutning af kurset Kom og se hvor god du er på INSP!, hvor de får en introduktion til Ledige Med Drive og INSP!, giver en del nye i netværket. Der er kommet flere, som i forvejen har været brugere af INSP! og dermed hørt om Ledige med Drive, andre har hørt om det via venner og bekendte. 3

4 Nogle er kommet, fordi deres bankrådgiver, jobkonsulent eller andre fagfolk har fortalt dem om netværket. Kun ganske få har samlet vores flyer op på biblioteket o. lign. og tilsvarende kommer kun ganske få nye deltagere efter omtale i avisen. Konklusionen er dermed, at det gør en forskel, om man møder et menneske, der fortæller om stedet og netværket. Nogle siger også, at det gjorde en forskel for dem, at de fulgtes med nogen første gang de trådte ind ad døren på INSP! Det sker f.eks. når vi har været i HK, hvor man kan gå med os tilbage til INSP! efter mødet eller når deltagere fra samme hold på Roskilde Handelsskole vælger at opsøge netværket efterfølgende. Det kræver fortsat stor indsats at gå ud og fortælle om os, så det sikres, at alle ledige kender til netværket. 4. Den daglige deltagelse Herunder ses fordelingen af deltagere på de første godt 100 dage: Som det fremgår, er målet med 20 deltagere i gennemsnit pr. dag ikke nået. Dog ses en generel stigning. Der er ikke ført statistik på netværksdeltagernes øvrige deltagelse i aktiviteter på INSP!, men den er ligeledes stigende. Alle aktiviteter i netværket er drevet og formes af deltagernes behov, lyst og interesse. Det er meget tydeligt, når man kigger på fordelingen af deltagere i forhold til dagens indhold, at virksomhedsbesøg og oplæg (også interne oplæg) har størst interesse. Netværkets mål er et oplæg og et virksomhedsbesøg om ugen, i april/maj har det været vanskeligere at skaffe interesserede virksomheder. Engelsk og jobværksted (sparring på CV og ansøgning) henvender sig til en mindre gruppe, men er populært hos deltagerne. Trivselsfremmende aktiviteter som fredagsmorgenmad, yoga, korsang, walk and talk er ligeledes mindre grupper, men meget populært hos deltagerne. 5. Afprøvede aktiviteter og formater 4

5 Ledige med Drive læner sig op af grundlaget for INSP! at se alle mennesker som ressourcer og skabe en ramme, hvor mennesker kan hjælpe og inspirere sig selv og andre til at komme videre med livet. I Ledige Med Drive er udviklet et særligt fokus på: 1) at give ledige et sted at høre til bevare humøret og selvværdet til at komme videre, 2) at forstå sig selv bedre, 3) at blive bedre til at videreformidle hvem jeg er og hvad kan jeg og 4) at bevare kontakten til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsbesøg og eksterne oplæg. Netværkets aktiviteter og de afprøvede formater at mødes under kan overordnet inddeles i de fire fokusområder, hvor deltagerne selv i høj grad har budt ind med f.eks. at holde oplæg og lave aktiviteter for andre som et trygt forum at øve sig i og en mulighed for at få noget input, man måske ellers ville have svært ved at få Give ledige et sted at høre til bevare humøret og selvværdet til at komme videre Vi har haft oplæg om: Energi mental og fysisk Vi har sunget Gospel, instrueret af en fra netværket Der er samtidig faciliteret kommunikation på engelsk, og tysk er netop startet. Det er en fleksibel mulighed for at få trænet noget fremmedsprog med rimeligt kort varsel. Der har i en periode været en lille, fast kerne af deltagere i engelsk, som udelukkende har fokus på det mundtlige. Disse dage er dér, hvor vi har grinet mest og vi har sammen skabt et trygt forum, hvor man kan tale engelsk i halvanden time og gå hjem i godt humør. Vi har lavet yoga, walk and talk, fredagsmorgenmad, lavet film, julefrokost, tøjbyttedag, stormøde hvor vi planlægger, hvad vi gerne vil i netværket. I erkendelse af, hvor mange forskellige faser, der er i en ledighedsperiode, er der altid plads til at drikke en kop kaffe og tale med nogen, uafhængigt af dagens øvrige program. Hver uge holdes stormøde, hvor deltagerne kommer med ideer og input til programmet i den nærmeste fremtid Forstå sig selv bedre Vi har haft oplæg om: Mindfulness Forskellige livssyn Kropssprog Hvad vi udstråler med vores tøjvalg personlig styling Vi har lavet gruppearbejde: Hvor er jeg arbejdsmæssigt om 5 år og enkelte har benyttet sig af muligheden for individuelle samtaler med en coach. Der var efterspørgsel efter og planlagt minikursus i Effektiv Kommunikation samt brug af personlighedsindikatoren MBTI. Begge dele blev udsat pga. økonomi, men forventes at komme til efteråret, hvis aktiviteterne fortsættes. For en stor dels vedkommende opstår der et behov for at tage ens liv op til revision, især hvis det er første gang i mange år, man er aktivt jobsøgende. Nogle bliver generelt mere søgende og overvejer helt nye veje i deres karrierevalg. Her har denne del af projektet vist sig særligt gavnlig, 5

6 idet den støtter folk i deres personlige udvikling og hjælper mod den stress, som mange oplever i forbindelse med ledighed Blive bedre til at videreformidle, hvem jeg er og hvad jeg kan Vi har haft oplæg om: LinkedIn styrk din profil/bliv set At lave hjemmesider Effektiv kommunikation Vi har lavet: Jobværksted med sparring på ansøgninger, CV eller LinkedIn profiler, herunder hjælp til at lave visitkort, få lavet CV i et format, så det kan hænge på tavlen på INSP! og være synligt for arbejdsgivere og andre, der kommer. CV-bad én er på, der præsenterer sig, fem-seks andre gennemlæser vedkommendes CV og giver input/kommentarer. Personlige elevatortaler Portrætfotos til CV Vi har registreret, at der kommer ledige, som ikke er organiseret nogen steder og dermed ikke har andre steder at få sparring på CV, ansøgning osv. En del af disse aktiviteter har nogle deltagere i netværket også prøvet på mere formelle jobsøgningskurser. Her kan de særligt bidrage og byde ind, hvis de har lyst. For dem, der ikke har været på den slags kurser, er det et konkret behov Bevare kontakten til arbejdsmarkedet gennem virksomhedsbesøg og eksterne oplæg Vi har haft oplæg om: En virksomhed, der snart er virksomhedsbesøg hos At være vikar v/vikarbureau Kursus for iværksættere v/erhvervsforum Sparringsgrupper for kommende iværksættere v/anni Ehlers Iværksættere om fordele og udfordringer ved at være iværksætter Vi har desuden lavet: Test af matchkoncept, hvor SMVer og akademikere mødtes. I erkendelse af det store vækstpotentiale, der er for Danmark ved at ansætte flere akademikere i de små/mellemstore virksomheder, forsøgte vi at få lokale SMVer til at opleve, hvordan de kan få glæde af at ansætte den første akademiker og få en akademiker til at mærke, hvor spændende det kunne være at arbejde i en SMV. Det affødte ikke nogen jobs, men begge parter blev klogere på, hvad de kan få ud af hinanden. Virksomhedsbesøg, som er et meget succesfuldt koncept med stor tilslutning. Vi kommer vidt omkring og bliver klogere på mange virksomheder, vi ikke kendte. Virksomhederne bliver også bevidste om vores eksistens, og vi er blevet kontaktet af et vikarbureau, som havde en forespørgsel efter vi havde haft besøg af dem 6

7 Det kan være svært for ledige selv at komme i kontakt med virksomheder og få en indgang til HR, som der bliver mulighed for via virksomhedsbesøg. Samtidig er der nogen ledige, som har brug for at være på en arbejdsplads og opleve det igen, hvis de har været ledige længe. Det er også i høj grad pga. denne del af projektet mange får inspirationen og modet til at blive iværksættere eller får øje på muligheden for et job via vikarbureauer. 6. Udbytte og effekt af netværksaktiviteterne Udbyttet i forhold til projektets første mål - at yde hjælp til selvhjælp for at komme hurtigere i arbejde er højere end forventet. Ud af det samlede antal deltagere på ca. 110 er mindst 12 med sikkerhed kommet i ordinært job siden projektstart 18. november Tallet er formentlig lidt højere, da nogen er holdt op i netværket, men uden at melde tilbage. Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor stor betydning selve netværksdeltagelsen har haft for dem, der er kommet videre, herunder om de under alle omstændigheder før eller siden var kommet videre. Vi kan kun læne os op af deltagernes udsagn, hvor i alt 38 deltagere har bidraget til evalueringen med skriftlig feedback på, hvad de har fået ud af deres deltagelse i Ledige med Drive. Tilsvarende op ad de helt konkrete eksempler, der er set i netværket på individuelle ryk, som forbedrer jobmuligheder mv. Fra projektperioden har vi blandt andet eksempler som: Én kom i arbejde, fordi hun fik overskud i netværket/på INSP! til at henvende sig til chefen på en café og fik arbejde med det samme. Én kom i arbejde, fordi hendes LinkedIn profil var blevet kraftigt forbedret vha. netværket. Hun blev kontaktet via LinkedIn og startede i job efter 3 dage. Dette overbeviste andre om, at det giver mening at have en profil på LinkedIn! Mange har fået inspiration til at søge nye veje og udvidet deres netværk og derigennem fået job eller fået en idé til en virksomhedspraktik Nogen, der før havde afvist at komme i virksomhedspraktik, har ved at høre om andres positive erfaringer, valgt at gå den vej En del har ikke ville have deres CV hængt op på INSP!, men er undervejs blevet trygge ved tanken og har set potentialet i at kunne blive opdaget af andre på INSP! Flere deltagere er kommet, mens de var sygemeldt, f.eks. med en depression og har langsomt fået det bedre og fået overskud til at være frivillig på INSP! eller til at søge arbejde igen Én udtalte: alle andre steder bliver jeg set som en ledig; på INSP! bliver jeg set som et menneske. Én fik en måneds ansættelse på Teknisk Skole som følge af vores virksomhedsbesøg Én fik inspiration og viden om studievejledning og skub til at komme i uddannelse Én fik inspiration og mod på at prøve noget nyt i køkkenet. Da hun fik arbejde, var det nemmere at komme i gang, fordi hun var vant til at skulle ud af døren Én hørte om JKS Vikarbureau i netværket og fik arbejde en halv time efter han lagde sin profil ind Én fik mod på at ringe om jobs, før hun søgte dem. Det havde hun aldrig gjort før. Fik også drive til at bede sin A-kasse om hjælp og kom derved i løntilskud, som muligvis fører til en rigtig ansættelse Én blev så inspireret, at hun fik ideen, som hun nu er ved at skabe en virksomhed med Én lavede pop-up på INSP! og blev klogere på, om hun virkelig ønskede at slå sig ned som massør det ønskede hun! 7

8 To kom til samtale på det samme job, fordi én i netværket havde gjort dem opmærksom på opslaget. Generelt kan siges, at deltagerne bliver personligt, fagligt og/eller socialt løftet ved at komme på INSP! Vi ser i forhold til pilotprojektets andet mål trivsel - at netværket bidrager positivt til, at ledighedsperioden bliver mindre frustrerende og mere glædesfyldt og gennem netværket bruges til at opbygge nye netværk, ny viden og nye kompetencer. Der er altid en god stemning og man går derfra i bedre humør end da man kom. Meget konkret ses det hos de minimum tre deltagere, som har en historie med depression og som har fået det bedre, mens de har været med i netværket. Pt. er alle tre i gang igen. Der er også 4-5 stykker med en stress-historik, som nu er videre. Det er evalueringer som disse, der er meget sigende: Hvad INSP har gjort for mig... Om 3 uger er jeg ikke længere berettiget til dagpenge. I 2 år har jeg kæmpet for at få et job, noget der tilsyneladende er meget svært i en tid med finanskrise. Og som 41 årig mor med to små børn (2 og 4 år), er man åbenbart heller ikke så attraktiv på arbejdsmarkedet, har jeg ladet mig fortælle. Det kan ikke undgås at selvtilliden svigter til sidst, samt troen på sig selv. Heldigvis for mig fandt jeg INSP for få måneder siden...min redning. Bare navnet, "Ledige med drive", fik mig hurtigt ud af sofaen og ud i min bil, og kørte næsten hver dag til Roskilde fra Jægerspris for at blive inspireret. Her blev jeg mødt med varme og åbne arme af folk i samme båd, men mest af alt af de ildsjæle der er med til at få INSP! til at fungere. Her føler man sig pludselig levende og speciel. Jeg har altid gået med en lille iværksætter i maven. Efter et par foredrag på INSP! omkring det at blive/være selvstændig, så er jeg nu i fuld gang med at prøve at starte egen virksomhed. Noget jeg aldrig havde fået energien eller troen på, hvis ikke jeg var kommet ud af mit ensomme musehul og ned på INSP. Så tak til INSP! og dets dejlige lokaler der gør det hyggeligt at være der og alt det leben der sker omkring en i alle kroge, man kan KUN blive inspireret. Dejligt at det ikke er en kold offentlig kedelig bygning. Også tak til alle de ildsjæle der arbejder der, og de gode venner jeg også har fået. Hvis bare alle byer havde sådan et inspirerende sted, så tror jeg at mange flere ledige ville få energien og modet, samt det kærlige og gode spark til at komme meget hurtigere videre ud på arbejdsmarkedet. Hvad INSP har gjort for mig... I efteråret 2013 blev jeg, efter at have mistet mit arbejde, ramt af stress og en depression og i marts 2014 fandt jeg vejen til INSP! og Ledige med Drive! INSP! og ledige med Drive har været med til at give mig en meningsfuld hverdag igen med rutiner, ny inspiration og da jeg ikke kommer fra Roskilde, har jeg også lært nye mennesker at kende og udvidet mit netværk. Efter at jeg er begyndt at deltage i ledige med drive og nogle af INSP s andre 8

9 mange kreative aktiviteter har jeg fået fornyet energi og lysten til livet og arbejde tilbage igen. Blandt andet er jeg begyndt at arbejde frivilligt i køkkenet til folkekøkken en gang om ugen og deltage i andre kreative aktiviteter. Som ledig har det været meget positivt at kunne bidrage med noget. Jeg er begyndt at søge jobs igen og er mere klar over hvilken slags arbejde det er, jeg søger. Dét at jeg kan komme og deltage og få feedback på min jobsøgning og CV betyder enormt meget og jeg føler mig bedre rustet til at søge arbejde og komme ud på arbejdsmarkedet igen. Ledige med drive og INSP! har udvidet horisonten, og jeg har fået lov til at møde så mange andre ledige hvilket også har også fjernet noget af den skyld man som arbejdsledig ofte kan føle. Og at se nogle af de andre i ledige med drive gruppen finde arbejde, er dejligt motiverende. Øvrige tilbagemeldinger kan grupperes således: Tema Menneskeligt overskud og optimisme Kend dig selv bedre Kommunikér dig selv bedre Nærkontakt med virksomheder Antal Udvalgte citater deltagere, der nævner dette 16 Jeg går altid derfra i bedre humør end da jeg kom!! Som det fremgår er jeg stadig ledig, men jeg har fået lidt mere optimisme ved at høre andre har fået job eller aftaler om jobsamtaler. Hold da op for en velkomst - så hjertelig og imødekommende, det føltes næsten som disse mennesker havde kendt mig i mange år. 6 I går fik jeg fint udbytte af at vende min forberedelse til jobsamtale med en erfaren mand, som dog færdes i et helt andet miljø end jeg. Jeg ser mine styrker og svagheder med 'fremmede' øjne, og det vil (måske) være lig med det blik, der møder mig til samtalen. 14 Det er vigtigt at blive både set og hørt, og hvis man som jeg ligger lidt ovre på den introverte side, er det også utroligt vigtigt at holde sig i form mht. at tale med mennesker man ikke kender så godt, hvis man vil gøre sig nogen forhåbninger ved jobsamtaler. 14 På mandag starter jeg i praktik hos Esben Danielsen, Orange Innovation, og 4 uger frem. Det er takket være INSP! at jeg er kommet i kontakt med Esben. Det har også betydet, at mit meget begrænsede netværk er blevet større. Noget af det jeg syntes er rigtigt godt er at vi har været på virksomhedsbesøg. Det gav mig lyst til at skrive min første uopfordrede ansøgning. Hjælpe andre 6 Øve mig foran andre, stå op og sige noget. Også en læring at hjælpe andre med ansøgninger, cv og forberedelse til jobsamtale, læring ved at hjælpe de andre. Set som mig selv/som menneske 4 Som ledig kan man sagtens være individuelt usynlig, og kun være synlig som en del af massen af "arbejdsløse som bare skal se at finde sig et job". Jeg bliver mødt med værdighed. Inspiration 12 Blot ugeprogrammets indhold sætter tanker i gang. En utrolig sammensætning af mangfoldighed både indenfor uddannelser, kompetencer og viden, skønt. 9

10 Den menneskelige værdi udbytte og effekt af netværksaktiviteterne er til at få øje på. Hvilken samfundsøkonomisk værdi aktiviteterne i projektet har, er mere usikker, men interessant at regne forsigtigt på. Jobcenter Roskilde oplyser, at det ifølge Finansministeriets tal koster samfundet kr. pr. år pr. ledig. Der er med sikkerhed kommet 12 i arbejde i projektperioden, heraf minimum 3 som en direkte følge af deres deltagelse i Ledige med Drive. Hvis netværksaktiviteterne på den baggrund forsigtigt tilskrives bare 25 pct.s betydning for de 12 i job, så svarer dette til en samfundsøkonomisk gevinst på kr. skabt i projektperioden. Derudover er pt. én i virksomhedspraktik, én i jobrotation, én i løntilskud, én startet i uddannelse og minimum 5 arbejder aktivt på at blive iværksættere. Derudover har nogle fået modet til at sige ja til at komme ud via vikarbureauer, dvs. nogle dage hos forskellige virksomheder, som muligvis kan blive vejen til et fast job. De øvrige er blevet aktive i netværket, og nogle også i andre aktiviteter på INSP! Hvis netværket for de ca. 100 deltagere, der pt. er aktive, har øget sandsynligheden for at komme videre i arbejde eller uddannelse med, hvad der kan omregnes med f.eks. 5 pct. af kr., så svarer det til en samlet værdiskabelse for disse på godt 1,6 mio. kr. Vi kender ikke udgifter og effekter af alternative tilbud til ledige, men vurderer umiddelbart, at der her er et meget højt outcome i forhold til det input i form af støtte til Ledige med Drive #2, som er givet af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Til sidst skal nævnes den potentielt sparede behandling til folk med psykiske udfordringer, der får det bedre af at komme i netværket og på INSP!, og som derved muligvis ikke har brug for den behandling, der ellers ville være nødvendig. 8. Perspektivering fremadrettet potentiale Det vurderes, at der fortsat er et betydeligt potentiale i forhold til at få flere deltagere løbende ind i og ud af netværket. Det er ikke urealistisk, at målet 20 daglige deltagere eller mere kan nås indenfor kommende halvår, hvis aktiviteterne fortsættes. En mere systematisk henvisning af nyledige til netværket vil styrke dette, men vigtigst en tovholder som fast omdrejningspunkt og den person, nye deltagere har det første møde med. Det vurderes samtidig, at en vedholdende indsats for at skabe kontakt mellem virksomheder og ledige vil fremme muligheden for at få flere ledige i job lokalt. Erhvervsforum planlægger en CSRindsats lokalt for at få flere virksomheder til at skabe jobs til ledige. En kobling af denne indsats og virksomhedsbesøg fra Ledige med Drive vil være oplagt, herunder som en mulighed for at reducere rekrutteringsomkostninger for lokale virksomheder. Fremadrettet kan derfor med fordel fokuseres mere på virksomhedsbesøg og egentlig jobskabende aktiviteter som også Match-konceptet. I netværket er der kommet ideer om f.eks. at etablere Fleksibel og Erfaren Sekretær Støtte Altid den rette kompetence, på rette tidpunkt og i det rette omfang rettet mod HK ere over 50 år og formentlig i samarbejde med kompetent vikarbureau. Projektlederen har i projektperioden kun haft 25 timer til opgaven, hvoraf det meste af tiden er gået med faktiske netværksaktiviteter. Skal potentialet i forhold til at nå flere ledige og koble disse med 10

11 flere virksomheder nås, er der brug for at tilføre flere timer og samtidig udvikle videre på, at flere og flere af netværkets løbende aktiviteter ledes af ledige selv. Netværket udvikler sig løbende, i kraft af deltagernes baggrunde og behov. Det er vigtigt og derfor også vigtigt, at rammen bliver ved med at være fri og deltagelsen frivillig. Netværket integreres også i stadig højere grad med andre aktiviteter på INSP! Det åbner for nye synergier. Ledige i netværket opleves af andre på INSP! som et positivt bidrag til livet og mangfoldigheden i huset. Der er plads til og interesse for mere Ledige med Drive på INSP! Der er udarbejdet et oplæg til videreførelsen af pilotprojekt som et Ledige med Drive #3 resten af 2014 og Til det er der brug for at løse udfordringen med finansiering af aktiviteterne, herunder at få set på, om der er mulighed for en medfinansiering fra omkringliggende kommuner, hvorfra ledige allerede i dag trækker på tilbuddet. 9. Regnskab for projektet Ledige med Drive #2 2013/14. Projektet modtog en bevilling på kr. til 2013/2014. Budgetposter Budget 2013/14 Evt. Tilpasning af Regnskab (Specificeres evt.) Budget 2013 * 2013/14 Lønninger: Eksternt rekvireret undervisning og/eller konsulentbistand: Formidling: ,25 Forankring: Materialer/udstyr: ,54 Kontorhold: Revision: Andre udgifter: I alt ,79 Noter til regnskabet: For at give netværket mulighed for at fortsætte frem til sommerferien, er det efter aftale med jobcenteret besluttet at overføre midler fra budgettet til undervisning mv. til lønninger for maj og at foreningen INSP! dækker ekstraudgifter i maj og juni, der falder uden for budget. Roskilde, maj

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2

Fleks.nu. FleksjobAmbassadørNyt 2 Fleks.nu FleksjobAmbassadørNyt 2 Indhold Indledning 3 Godt begyndt halvt fuldendt 4 Små fleksjob åbner arbejdsmarkedet for ledige, der kun kan arbejde få timer 6 CASE Små fleksjob som springbræt 7 CASE

Læs mere

Evaluering af projekt Curlingbanen

Evaluering af projekt Curlingbanen Evaluering af projekt Curlingbanen Periode 01.12.07 30.06.08 Økonomiske midler bevilget af Det Lokale Beskæftigelsesråd 1 Forord Navnet Curlingbanen er tænkt som et udtryk for, at feje forhindringerne

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE

BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF JOBCENTER GREVE FOR LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD GREVE BASERET PÅ FIRE FOKUSGRUPPEINTERVIEW MED KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEMODTAGERE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Del 1:

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012

Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012. IDH Fredericia, juni 2012 Evaluering af Projekt Medspilleren 2009-2012 IDH Fredericia, juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Projektets mål og succeskriterier... 3 1.2 Evalueringens formål og aktiviteter... 4 2.

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere