Furesø Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2020 for virksomheder i Furesø Kommune. Oktober 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2020 for virksomheder i Furesø Kommune. Oktober 2020"

Transkript

1 Furesø Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2020 for virksomheder i Furesø Kommune Oktober

2 Baggrund Furesø Kommune har en ambitiøs Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik, som skal skabe vækst og udvikling i erhvervslivet lokalt. Furesø Kommune ønsker aktuel viden og indsigt om virksomhedernes tilfredshed med den kommunale service og erhvervsklimaet generelt. Eksisterende nationale erhvervsklimaundersøgelser fra blandt andet Dansk Industri og Dansk Byggeri synes ikke altid fyldestgørende til at give den nødvendige viden og indsigt i bredden af virksomheder og brancher. Erhvervsklimaundersøgelserne er ofte udfordret ved at have få svar fra virksomhederne pr. kommune. De repræsenterer heller ikke alle brancher og er desuden fattige på kommentarer og kvalitative svar. Furesø Kommune efterspørger et solidt faktabaseret input fra det lokale erhvervsliv, som er bredt repræsenteret i alle brancher og med uddybende feedback og kommentarer fra virksomhederne. Målet med Furesø Kommunes Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik er at skabe en klar og operationel plan for vækst og udvikling for erhvervslivet og dermed beskæftigelsen i kommunen. Det er relevant at følge denne udvikling og tage temperaturen hos virksomhederne, som skal opnå effekt af politikken. Baggrunden for tilfredshedsundersøgelsen er dermed at styrke Furesø Kommune i tilrettelæggelsen af arbejdet med udviklingen i tæt samarbejde og dialog med erhvervslivet. Indhold Side 2 Baggrund, tilfredshedsmodel, dialog med kommunen og infografik med hovedresultater Side 6 Tilfredshedsscorer samlet set og fordeling i segmenter på tilfredsgrupper: De mindst tilfredse, de mellem-tilfredse og de mest tilfredse Side 11 Tilfredshedsscorer for de fem hovedområde, de 11 underområder i kommunen, samt tilfredshed i alt og imageopfattelse af Furesø Kommune Side 18 Virksomhedernes behov for at klare sig bedre Side 20 Anbefalinger og læring Side 22 Metodisk beskrivelse og baggrundsinfo om virksomhederne Side 26 Bilag A: Kodning kommentarer Side 30 Bilag B: Frekvenstabeller 2

3 Tilfredshedsmodel Tilfredshedsundersøgelsen består af tre moduler. Et indledende modul med fem hovedområder, som hver består af yderligere et antal underområder. Disse fremgår af beregningsmodellen side 24. Virksomhederne spørges i det første modul til deres tilfredshed med alle underområder, de har haft kontakt med. Til hvert område kan der desuden angives en kommentar for uddybning af sin tilfredshed eller utilfredshed. Næste modul indeholder to overordnede spørgsmål, som har fokus på virksomhedernes tilfredshed i alt og imageopfattelse af Furesø Kommune. Tredje modul fokuserer på hvad virksomhedernes behov er, for at udvikle sig i den nærmeste fremtid hvilket især er aktuelt nu under coronakrisen og nedlukningsperioden. Dertil kommer et afsluttende kommenteringsområde med to aspekter. Det ene handler om hvilke områder virksomhederne synes, at Furesø Kommune generelt er en god kommune at have virksomhed i. Det andet handler om hvilke områder virksomhederne synes, at Furesø Kommune kan forbedre sig til at have virksomhed i. Modul 1 og 2 samles i en samlet tilfredshedsmodel for til sidst at resultere i en samlet vejet tilfredshedsscore (se model herunder og yderligere beskrivelse af beregningsmodellen side 24). DRIVERS (Hovedområder) RESULTAT 1. Erhvervsservice, iværksætteri og virksomhedsvejledning 4. Infrastruktur 2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller fastholdelse 6. Tilfredshed i alt 7. Imageopfattelse Samlet vejet tilfredshedsscore 3. Sagsbehandling på byggeri og miljø 5. Udbud fra og salg til kommunen Resultaterne af alle tilfredshedsspørgsmål omregnes til en indeksscore mellem 0 og 100 (jf. beregningsmodellen side 24). For at vurdere, om virksomhederne er utilfredse, neutrale eller tilfredse, benyttes denne skala. Scorer mellem 0 og 40 er et udtryk for utilfredshed. Scorer mellem 41 og 60 er udtryk for en mere neutral holdning, mens scorer mellem 61 og 100 er udtryk for tilfredshed. 0-40: Utilfreds 41-60: Neutral : Tilfreds 3

4 Dialog med Furesø Kommune Tilfredshedsundersøgelsen er bygget sådan op, at det kun er virksomheder, som har haft dialog med eller brugt et eller flere af de fem hovedområder under Furesø Kommune, der er blevet spurgt til tilfredsheden med, på de enkelte områder. På den måde er det kun kvalificerede svar, der angives på hver af de fem hovedområder. Grænsen er lagt ved dialog eller kontakt inden for de seneste to år. Virksomheder, som ikke har haft dialog med nogle af hovedområderne de seneste to år, er passeret forbi og fortsat til de generelle tilfredsheds-, og imagespørgsmål (se tilfredshedsmodellen på forrige side). Omkring en tredjedel (31%) har haft kontakt med et eller flere hovedområder. Jobcenteret er det mest brugte område med 16% af Furesøs virksomheder. Herefter følger udbudskontakten til kommunen og byggesagsbehandling med 7%. Erhvervsservice og infrastruktur er de to mindst brugte områder med 4-5%. Dialog eller kontakt med Furesø Kommune på følgende områder de seneste 2 år 1. Erhvervsservice, iværksætteri og virksomhedsvejledning 4,4% 2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller fastholdelse 16,4% 3. Sagsbehandling på byggeri og miljø 7,4% 31% Haft kontakt med Furesø Kommune seneste 2 år 4. Infrastruktur 4,9% 69% Ikke haft kontakt med Furesø Kommune seneste 2 år 5. Udbud fra og salg til kommunen 7,5% Ikke haft kontakt med Furesø Kommune seneste 2 år 69,1% Antal svar: 349 Anm: Resultat summer over 100%, da det er muligt at angive mere end et område. 4

5 Furesø Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2020 Anbefalinger og læring Hvordan er det at drive virksomhed i Furesø Kommune? Tilfredsheden med Furesø Kommune i 2020 er samlet set en score på 59 blandt kommunens virksomheder på en skala fra 0 til 100. Det er et samlet vejet gennemsnit beregnet på syv tilfredshedsområder. I scoren ligger andelen af tilfredse/meget tilfredse på 50%. Furesøs virksomheder har dermed overordnet set en fin grad af tilfredshed med Furesø Kommune. De syv målte områder er en samvejning af fem specifikke områder, samt den samlede tilfredshed med og imageopfattelse af kommunen. Tilsammen giver det den samlede vejede tilfredshedsscore. 1. Erhvervsservice, iværksætteri og virksomhedsvejledning 2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller fastholdelse 3. Sagsbehandling på byggeri og miljø 4. Infrastruktur 5. Udbud fra og salg til kommunen 6. Tilfredshed i alt med Furesø Kommune 7. Imageopfattelse af Furesø Kommune 0 = Meget utilfreds Samlet vejet tilfredshedsscore (Indeks 0-100) 41 (Indeks 0-100) Utilfreds/meget utilfreds: 20% Tilfreds/meget tilfreds: 50% 100 = Meget tilfreds #1 Anbefaling Mere servicekultur mindre myndighedskultur Kulturen i kontakten mellem kommunen og virksomhederne bør ses som, at virksomhederne er samarbejdspartnere og nogle kommunen har gavn af. Tænk kundecentrisk. #2 Anbefaling Se muligheder og vær proaktiv Nogle virksomheder savner en mere proaktiv tilgang i mødet med kommunen, som til tider kan synes tung og besværlig. Vend det til, at samarbejde og hjælp mødes proaktivt og løsningsorienteret. Se muligheder for hvordan opgaver kan løses smidigt. #3 Anbefaling Skab forenkling og overblik Furesø Kommune mangler synlighed og tilstedeværelse i en del virksomheders optik. Kommunen må gerne være mere opsøgende med information om erhvervsmuligheder og tilbud. En tilfreds virksomhed Dejlig grøn kommune. Gode muligheder for at skaffe lokal arbejdskraft. Gode og initiativrige industri- og erhvervsforeninger, som gør en kæmpe indsats for at gøre kommandovejene korte mellem erhvervsdrivende og de relevante politikere og embedsmænd. Virksomheder er stolte over at "bo" i Furesø Kommune. "Made in Furesø" kunne blive et nyt slogan. Ejer af rådgivende ingeniørvirksomhed En utilfreds virksomhed Hele Bymidten trænger virkelig til en renovering, og ikke kun lappeløsninger, vores kunder falder over brosten, der ligger forkert, træer trænger til beskæring, fejning skal foregå oftere. Ejer af detailhandelsvirksomhed FAKTA Baggrund om deltagende virksomheder Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført online i august 2020 med invitation via e- Boks til alle private virksomheder i Furesø Kommune. Undersøgelsen er repræsentativ for kommunens virksomheder på brancheniveau. Virksomheder i alt: Antal svar: 349 Svarprocent: 9% Statistisk usikkerhed: +/- 5 %-point 31% 4% 5%16% 44% Branche 1. Industri 2. Bygge- og anlæg 3. Handel og transport mv. 4. IKT og videnservice 5. Serviceerhverv 36% 10% I gennemsnit 3,2 ansatte Antal ansatte 54% Ingen ansatte 1-5 ansatte +5 ansatte 53% I gennemsnit 13 år 26% 28% Alder 0-3 år 4-10 år +10 år 5

6 Resultater: tilfredshed med Furesø Kommune 6

7 Samlet tilfredshedsscore Tilfredsheden med Furesø Kommune kan samlet set opgøres til 59 på en indekscore mellem 0 og 100. Det er det samlede vejede gennemsnit beregnet ved alle syv nævnte områder i tilfredshedsmodellen side 3. Det kan karakteriseres som, at virksomhederne generelt har en mild grad af tilfredshed med Furesø Kommune, som flere steder peger tydeligt op mod egentlig tilfredshed. På hver af de fem hovedområder er der imidlertid store forskelle på tilfredshedsniveauerne. Jobcenter scorer højest med 60, mens infrastruktur scorer lavest med 41. Altså en forskel mellem hovedområderne på 19 indekspoint. Tilfredshed i alt (isoleret spurgt) ligger på 63 og imageopfattelse er helt oppe på 66. Indenfor hvert af de fem hovedområder er der ligeledes forskelle i tilfredsheden med hvert underområde. Det gennemgås særskilt senere i rapporten. I det følgende gennemgås det, om nogen segmenter er mere tilfredse end andre. Det er derfor relevant at se på grupper af segmenter i forhold til den samlede vejede tilfredshedsscore. Tilfredshedsscore pr. område (Indeks 0-100) 1. Erhvervsservice, iværksætteri og virksomhedsvejledning 2. Jobcenter, hjælp til rekruttering eller fastholdelse Utilfreds/meget utilfreds: 25% Tilfreds/meget tilfreds: 45% Utilfreds/meget utilfreds: 28% Tilfreds/meget tilfreds: 63% Samlet vejet tilfredshedsscore (Indeks 0-100) 3. Sagsbehandling på byggeri og miljø Utilfreds/meget utilfreds: 42% 53 Tilfreds/meget tilfreds: 39% 4. Infrastruktur 5. Udbud fra og salg til kommunen 6. Tilfredshed i alt med Furesø Kommune Utilfreds/meget utilfreds: 57% Utilfreds/meget utilfreds: 21% Utilfreds/meget utilfreds: 8% 41 Tilfreds/meget tilfreds: 42% Tilfreds/meget tilfreds: 40% Tilfreds/meget tilfreds: 53% Utilfreds/meget utilfreds: 20% Tilfreds/meget tilfreds: 50% 7. Imageopfattelse af Furesø Kommune Dårligt/meget dårligt: 7% Godt/meget godt: 64% 66 Antal svar: : Utilfreds 41-60: Neutral : Tilfreds 7

8 Tilfredsheden er forskellig mellem brancher Virksomhederne i undersøgelsen kan deles i tre grupper i forhold til deres samlede tilfredshedsscore. Det gøres ved at fordele dem i henholdsvis de mindst tilfredse, som er den nedre kvartil med de 25%, der samlet set har de laveste tilfredshedsscorer. I midten følger de mellem-tilfredse, som er medianen med de 50%, der samlet set har de midterste tilfredshedsscorer. I toppen ligger de mest tilfredse, som er den øvre kvartil med de 25%, der samlet set har de højeste tilfredshedsscorer. De tre grupper varierer med 21 indekspoint fra 48 i samlet tilfredsscore hos de mindst tilfredse til 69 hos de mest tilfredse. Grupperne er relevante at bruge som variabel til at fordele virksomhederne på brancheniveau, størrelse, alder, eksportaktivitet og om man har haft kontakt med Furesø Kommune eller ej. Spredningen mellem grupperne giver et nuanceret billede af forskellene mellem virksomhederne. Som branche har bygge og anlæg, samt serviceerhvervene de største andele af mest tilfredse på 30%. Industri samt handel og transport har de laveste andele med mest tilfredse på 21-22%. Omvendt har serviceerhvervene også den største andel af mindst tilfredse på 30%. Det er således branchen med færrest i mellemgruppen (41%). Industri har den mindste gruppe af mindst tilfredse (7%) og en meget stor gruppe af mellem-tilfredse på 71%. Tilfredshedshedscoren varierer fra de mindst tilfredse til de mest tilfredse. (Indeks 0-100) Bygge og anlæg og service er brancherne med de højeste andele af mest tilfredse med Furesø Kommune. 1. Industri 2. Bygge- og anlæg 7% 25% 71% Tilfredshedsgennemsnit: 3,5. Omregnet indeksscore: 63 45% Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 58 30% 21% De mindst tilfredse (nedre kvartil) De mellem-tilfredse (median) De mest tilfredse (øvre kvartil) 3. Handel og transport mv. 4. Information, kommunikation og videnservice 27% 51% Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 59 24% 53% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 60 22% 23% 5. Serviceerhverv 30% 41% Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 59 30% De mindst tilfredse De mellem-tilfredse De mest tilfredse Antal svar: 349 8

9 Fleste tilfredse i de større og ældre virksomheder Ingen ansatte 1-5 ansatte Andelen af de mest tilfredse stiger med virksomhedernes størrelse. 29% 24% 38% 55% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 60 37% 16% Når man sammenholder tilfredsheden med virksomhedernes størrelse og alder, er der også tydelige forskelle. Der tegner sig et billede af, at jo større virksomhederne er, jo mere tilfredse er de. Andelen med mest tilfredse stiger fra 16% for de mindste virksomheder uden ansatte, til 44% hos de lidt større med +5 ansatte. Det samme billede gør sig gældende ved, at jo ældre virksomhederne er, jo mere tilfredse er de. Det er dog ikke med samme store forskel som på størrelse. Andelen med mest tilfredse stiger fra 22% for de yngste virksomheder mellem 0 og 3 år, til 29% hos de lidt ældre med +10 år på bagen. +5 ansatte Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 59 17% 39% 44% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 60 De mindst tilfredse De mellem-tilfredse De mest tilfredse Nogle virksomheder i kategorien med +5 ansatte og +10 år udtrykker sin tilfredshed på denne måde: Der er en god, positiv og åben dialog mellem kommune og virksomheder. Kender mest til jobcentret, og samarbejdet er fortrinligt! Engroshandel og transport Antal svar: år 4-10 år +10 år Andelen af de mest tilfredse stiger med virksomhedernes alder. 28% 23% 27% 50% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 59 51% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 60 44% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 59 22% 25% 29% De mindst tilfredse De mellem-tilfredse De mest tilfredse Vi har oplevet hurtig og imødekommende sagsbehandling. Serviceerhverv Andre virksomheder i den modsatte kategori med ingen ansatte og 0-3 år udtrykker sin utilfredshed på denne måde: Kommunen bryster sig af at være en kommune, som gør meget for erhvervslivet, men det ikke noget der udmønter sig i den virkelige verden. I hvert fald ikke, når det drejer sig om iværksætter virksomheder. Fødevarer Som "nystartet" virksomhed (2018) husker jeg ikke, at der var megen kontakt eller tilbud fra kommunen til introduktion til netværk, udbudssystemer eller kontaktpersoner. Det kunne jeg godt have brugt. Nogle møder hvor man kommer i kontakt med relevante personer fra kommunen og erhvervslivet, som kan give et netværk i kommunen. Bygge og anlæg 9

10 Tilfredsheden påvirkes af kontakt med kommunen Kontakt: Tilfredsheden påvirkes i høj grad af, om virksomhederne har haft kontakt med kommunen inden for de seneste 2 år eller ej. Andelen af de mest tilfredse, er knap dobbelt så stor hos gruppen af virksomheder, der har været i kontakt med kommunen: 37% mod blot 21% hos dem, der ikke har haft kontakt. De er omvendt langt mere neutrale og udgør langt flere i gruppen af mellem-tilfredse: 54% mod blot 33%. Virksomheder, der har haft kontakt med Furesø Kommune, har en klarere holdning til deres tilfredshed, end de, som ikke har. Har man altså haft med Furesø Kommune at gøre, så har man også en tydeligere holdning til ens forhold til kommunen. Og den påvirkes positivt, når man ser resultaterne samlet set. Det er omvendt helt naturligt sværere at påvirke dem, som ikke har haft kontakt. Har haft kontakt 29% 33% 37% En virksomhed, der har haft kontakt udtrykker sin tilfredshed på denne måde: Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 58 Blandt andet pga. den gode Fast Track-ordning, samt ikke mindst (NN), der er utrolighjælpsom og professionel. Serviceerhverv Har ikke haft kontakt 25% 54% Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 60 21% De mindst tilfredse De mellem-tilfredse De mest tilfredse Eksport: Ofte er virksomheder, der har eksport til udlandet også virksomheder med et større vækst-drive og kan måske siges, at være drevet lidt mere professionelt, end virksomheder, der ikke er internationalt orienteret. I hvert fald er det hos de internationale virksomheder, at Danmarks vækst- og skaleringsmuligheder primært kommer. Dermed kan man forvente, at eksportvirksomheder også er mere krævende, når det kommer til brug af en kommunes service og erhvervstilbud. Netop derfor, er der måske også væsentligt flere i gruppen af mindst tilfredse henholdsvis færre af de mest tilfredse blandt de internationale virksomheder. Her udgør gruppen af mest tilfredse kun 13% mod 28% hos ikke eksporterende virksomheder, mens det er hele 46% i gruppen af mindst tilfredse blandt eksportaktive virksomheder mod kun 24% hos de inaktive. En eksportaktiv virksomhed udtrykker sin utilfredshed på denne måde: Der er ikke en synlig strategi for at tiltrække og fastholde små virksomheder. Der mangler de store videns-virksomheder til at tiltrække opmærksomhed og kvalificeret arbejdskraft. Serviceerhverv Eksportaktiv Ikke eksportaktiv Eksportaktive virksomheder er omtrent halvt så tilfredse, som ikke eksportaktive. 24% 46% 48% 41% Tilfredshedsgennemsnit: 3,3. Omregnet indeksscore: 57 Tilfredshedsgennemsnit: 3,4. Omregnet indeksscore: 59 28% 13% De mindst tilfredse De mellem-tilfredse De mest tilfredse Note: Eksportaktive er virksomheder, der har mindst 10 pct. i eksportandel Antal svar:

11 1. Erhvervsservice Med en score på 57 er Erhvervsservice det område som scorer tredje højest af de fem hovedområder. I Erhvervsservice er der to underområder, som scorer næsten ens. Erhvervsservice med vejledning og sparring scorer med 55 lidt lavere end iværksætteri og virksomhedsetablering med 58. Det kan karakteriseres som, at virksomhederne stort set er nogenlunde tilfredse med de to underområder, men at der samtidig er plads til forbedringer. De største udfordringer med området som virksomhederne udtrykker det generelt, er synlighed og tilstedeværelse fra de forskellige erhvervsrettede tilbud fra kommunen. En del giver udtryk for, at det er svært at vide hvad Erhvervsservice herunder også iværksættertilbuddene egentlig kan bidrage med hos virksomhederne. De savner proaktivitet og en mere opsøgende adfærd derfra. Her udtrykker en virksomhed desuden: Det er simpelthen for old school. Dem, som man møder, har ingen fornemmelse af, hvad de største udfordringer er som nyopstartet og/eller mindre virksomhed. Serviceerhverv Tilfredshedsscorer: Underområder for 1. Erhvervsservice (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 1. Erhvervsservice (Indeks 0-100) Erhvervsservice og erhvervsfremme herunder vejledning og sparring Utilfreds/meget utilfreds: 36% Tilfreds/meget tilfreds: 45% Utilfreds/meget utilfreds: 25% Tilfreds/meget tilfreds: 45% Iværksætteri herunder virksomhedsetablering og tilflytning Antal svar: 349 Utilfreds/meget utilfreds: 16% Tilfreds/meget tilfreds: 44% 58 Tilfreds: Alt med erhverv har fungeret rigtig fint. Tak for hjælpen! Utilfreds: Der er INGEN som Ingen kontakt fra kommunen til eksempelvis nye virksomheder - vi har nu boet her siden 2017 og der er fortsat ingen kontakt fra kommunen. 11

12 2. Jobcenter Virksomhedernes tilfredshed med Furesø Kommune er højest, når det kommer til Jobcenteret. Med en score på 60 scorer området højest af de fem hovedområder. I Jobcenter er der to underområder, som scorer forskelligt med 8 indekspoint. Jobcenterets hjælp til rekruttering scorer højest af de to med 64, hvilket i øvrigt er det anden højeste underområder af alle 11, der er med i undersøgelsen. Noget lavere scorer Jobcenterets fastholdelsesindsats med 56. Samlet set kan det karakteriseres som, at virksomhederne lige akkurat er tilfredse med Jobcenteret. Dog lyder det på tværs af nogle virksomheder, at de har udfordringer med Jobcenteret, som de ikke finder effektive nok i opfølgningen og matchmakingen til virksomhederne. Hos nogen har den virket tilfældig og rekrutteringen slået fejl, som er spild af mange virksomheders ressourcer. Der er også kritik af selve tilgangen og håndteringen af sager, som italesættes for at være passiv og har for enkelte været kritisabel. Her udtrykker en virksomhed: Jeg blev lovet relativt mange ting, men der blev aldrig rigtigt fulgt op, efter en ellers rigtig behagelig samtale på Jobcenteret. Jeg søgte to stillinger, som kunne besættes med Furesø-borgere, men blev det ikke. Vi fik to profiler, som ikke matchede særlig godt. Serviceerhverv Tilfredshedsscorer: Underområder for 2. Jobcenter (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 2. Jobcenter (Indeks 0-100) Jobcenterets hjælp til rekruttering Utilfreds/meget utilfreds: 26% Tilfreds/meget tilfreds: 65% Utilfreds/meget utilfreds: 28% Tilfreds/meget tilfreds: 63% Jobcenterets fastholdelsesindsats og udb. sygedagpengerefusion Antal svar: 349 Utilfreds/meget utilfreds: 28% Tilfreds/meget tilfreds: 59% 56 Tilfreds: Har brugt jobcenteret et par gange til praktikforløb og det har været godt. Utilfreds: Bad om hjælp til ansættelse og rekruttering af en lærling. Det var sgu en sølle hjælp, der var at hente, så det gider jeg ikke bede om igen. 12

13 3. Byg og Miljø Med en score på 53 ligger Byg og Miljø næstlavest blandt de fem hovedområder. I Byg og Miljø er der tre underområder, som scorer næsten ens. Byggesagsbehandling scorer med 52 et point lavere end sagsbehandling vedr. miljø hhv. dispensationer for lokalplaner, som begge scorer 53. Det kan karakteriseres som, at virksomhederne samlet set ikke er helt tilfredse med de tre underområder og at der er plads til forbedringer. Byg og Miljø er et hovedområde med en del kritikpunkter. Selvom Infrastruktur scorer lavest af alle fem hovedområde, så er vurderingen i undersøgelsen, at Byg og Miljø er området virksomhederne er mest utilfredse med og har flest kritikpunkter til. Især når kommentarerne gennemgås, som indeholder en række kritikpunkter. Området indebærer en del menneskelig håndtering/vurdering og kontakt med virksomhederne, hvorfor det vurderes at være et af de hovedområder, der bør få mest opmærksomhed, som reaktion på tilfredshedsundersøgelsen. En række virksomheder giver udtryk for langsommelig behandling, ufleksibel tilgang, som er administrativ tung og bureaukratisk. Nogle virksomheder synes der mangler imødekommenhed og engagement for at være løsningsorienteret. Heldigvis er andre også positive, som citatet fra en tilfreds virksomhed herunder vidner om. Tilfredshedsscorer: Underområder for 3. Byg og Miljø (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 3. Byg og Miljø (Indeks 0-100) Byggesagsbehandling Utilfreds/meget utilfreds: 34% Tilfreds/meget tilfreds: 38% Utilfreds/meget utilfreds: 42% Tilfreds/meget tilfreds: 39% Sagsbehandling vedr. miljøtilladelser eller eftersyn 53 Antal svar: 349 Dispensationer for lokalplaner Utilfreds/meget utilfreds: 56% Utilfreds/meget utilfreds: 36% Tilfreds/meget tilfreds: 44% Tilfreds/meget tilfreds: 36% 53 Tilfreds: Jeg synes, at miljøsagsbehandlingen er rigtig god og fornuftig pragmatisk. Væsentlig bedre og meget mere faglig og med udgangspunkt i virkeligheden - end mange andre storkøbenhavnske kommuner, jeg arbejder samme med. Den nej-hat kultur jeg oplever flere andre steder, er ikke i Furesøs naturforvaltning. Utilfreds: Umådeligt indviklet og ufleksibelt. Helt utrolig langsom og uengageret sagsbehandling. 13

14 4. Infrastruktur Virksomhedernes tilfredshed med Furesø Kommune er lavest, når det kommer til området Infrastruktur. Med en score på 41 scorer området altså lavest af de fem hovedområder. I Infrastruktur er der kun ét område og ingen yderligere underområder. Med 41 må det samlet set karakteriseres som, at virksomhederne ikke er tilfredse med dette område, som næsten også er i rød i tilfredshedsmodellen (jf. side 3). Det er især vejnet og parkeringsforhold, der kritiseres. Der savnes en helhedsplan om vejnettet og parkeringsforholdene, som er under al kritik, specielt på tidspunkt for Moskéens åbningstid og spejdernes genbrugsmarked og de nye fitness åbningstider. Man lapper kun og flytter rundt på problemerne. Tingene sander til. Der er for meget trængsel og kø på det overordnede vejnet. Mange lyssignaler mangler stadig videostyring og P-pladser ved kommunens tre S-stationer er stadig alt for små med overfyldte boligveje nær stationerne. Hurtigbus på motorvej savnes. IKT og videnservice Tilfredshedsscorer: Underområder for 4. Infrastruktur (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 4. Infrastruktur (Indeks 0-100) Eksisterende infrastruktur i kommunen (veje, parkering, offentlige transportmuligheder osv.) Utilfreds/meget utilfreds: 57% Tilfreds/meget tilfreds: 42% Utilfreds/meget utilfreds: 57% Tilfreds/meget tilfreds: 42% Tilfreds: Ligger i passende afstand fra hovedstaden og Kastrup Lufthavn og har gode adgangsforhold via motorvej. Utilfreds: Stort set tilfreds, MEN træt af parkeringsforhold for min kunder, når jeg har virksomhed tæt på Farum station. Antal svar:

15 5. Udbud og salg til kommunen Med en score på 58 er Udbud og Salg det område som scorer næsthøjest af de fem hovedområder. Dog skal det her understreges, at det ene af de tre underområder, trækker scoren kraftigt op. De tre underområder scorer meget forskelligt med en afstand på 25 indekspoint fra lavest til højest. Udbudsprocesser scorer lavest med 48, hvor lokale leverandørers kendskab til kommunens udbudsplaner følger efter med 53. I toppen og det underområde, som trækker den samlede score op - ligger rettidig betaling (fra Furesø Kommune) med 73, hvilket også er den højeste score af alle 11 underområder i undersøgelsen. Som med Erhvervsservice, kan Udbud og Salg også karakteriseres som, at virksomhederne samlet set er nogenlunde tilfredse med området, men at der især er plads til forbedringer på de to underområder med lave scorer. De to underområder kan nemlig siges at have større strukturel påvirkning og en bredere rækkevidde hos virksomhederne, end højdespringeren rettidig betaling, som er en ren faktuel procedure/håndteringsopgave. Den bør man hurtigere kunne vurdere om den virker eller ej og ellers korrigere på forholdende hvis nødvendigt. Det er sværere med de to andre, hvor der både kan være flere mennesker og flere forskelligrettede interesser involveret. Det gør det muligvis mere vanskeligt at stille alle tilfredse her. Nogle udfordringer med Udbud og Salg, som virksomhederne udtrykker det er, at lokale leverandører føler sig oversete eller at søgeprocesserne er vanskelige og tunge at komme i gang med. Tilfredshedsscorer: Underområder for 5. Udbud og Salg (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 5. Udbud og Salg (Indeks 0-100) Lokale leverandørers mulighed for at få kendskab til kommunens udbudsplaner Antal svar: 349 Udbudsprocesser (kendskab, synlighed/gennemskuelighed) Rettidig betaling (fra Furesø Kommune) Utilfreds/meget utilfreds: 22% Utilfreds/meget utilfreds: 28% Utilfreds/meget utilfreds: 13% 48 Tilfreds/meget tilfreds: 15% 53 Tilfreds/meget tilfreds: 41% Tilfreds/meget tilfreds: 64% Tilfreds: Furesø Kommune er pt. min største kunde, idet jeg er en rådgivningsvirksomhed. I min berøringsflade med kommunen sætter man kvalitet i højsædet, hvilket inden for mit område giver kommunen en meget høj standard. Utilfreds/meget utilfreds: 21% Tilfreds/meget tilfreds: 40% Utilfreds: Det virker tungt at blive leverandør til kommunen, så det har jeg for længst opgivet. Når man udbyder opgaver bliver man som lokal virksomhed aldrig spurgt, selvom man er tilmeldt de ønskede udbyder. 15

16 6. Tilfredshed i alt Ud over tilfredsheden med de fem hovedområder, så er virksomhederne også spurgt til deres tilfredshed i alt upåagtet om de har haft kontakt med Furesø Kommune. Tilfredshed i alt opnår en score på 63, hvilket er 4 indekspoint mere end den samlede vejede tilfredshedsscore på 59. Tilfredshed i alt er dermed højere end de individuelle hovedområder, som ligger med scorer fra 41 til 60. Tilfredshed i alt fordeler sig mellem 53% tilfredse eller meget tilfredse, 39% neutrale og blot 8% utilfredse eller meget utilfredse. Således kan det også konkluderes, at det er en stor andel af neutrale, som gør, at indeksscoren på 63 ikke er højere. Det er ikke en stor andel utilfredse, som kan hive scoren ned for der er kun 8%. De grundlæggende utilfredsheder hos nogen virksomheder eller der hvor nogen synes, at Furesø Kommune kan forbedre sig, handler om, at disse virksomheder opfatter kommunen som bureaukratisk og ikke proaktiv nok i at være dels opsøgende med erhvervstilbud, men også mere løsningsorienterede i for eksempel sagsbehandlingen. Flere oplever også lav faglighed eller ringe servicetilgang blandt medarbejdere virksomhederne har haft kontakt med. Som eksempel kommenteres det hos enkelte som utilfredsstillende matchmaking i rekrutteringshjælpen, hvor krav om oplysninger virker ugennemsigtig og som nogen gange ændres i processen. Andre hæfter sig ved ineffektive arbejdsprocesser med silotænkning mellem afdelinger/myndighedsområder. De mange, der omvendt er tilfredse, udtrykker, at de finder Furesø Kommune hjælpsomme og professionelle og med en god tæt dialog. Mange giver udtryk for at have et helt generelt positivt indtryk af både medarbejdere og kommunen som helhed. Tilfredshed i alt er et isoleret spørgsmål og skal ikke forveksles med den samlede vejede tilfredshedsscore, som er en samvejning af alle spørgsmål (jf. beregningsmodellen side 24). Tilfredshed i alt indgår med en vægt på 30% i den samlede beregning, hvor de 11 underområder indgår med 5% hver især. Hvad er din tilfredshed i alt med Furesø Kommune? Utilfreds: Kommunen bryster sig af at være en kommune, som gør meget for erhvervslivet, men det ikke noget der udmønter sig i den virkelige verden. I hvert fald ikke når det drejer sig om iværksætter virksomheder. Tilfredshed i alt Tilfreds: Vi er en relativ ny virksomhed og vi sætter pris på, at kommunen også indtænker os, når der er tiltag i kommunen ex ved, at være imødekommende og informere om tiltag. Derved får vi en oplevelse af, at Furesø Kommune sætter pris på, at vi har valgt at drive virksomhed hos dem, og at vi betragtes som ligeværdige til kommunens egne tilbud. 2% 6% 39% 43% 10% Tilfredshed i alt (Indeks 0-100) 63 Utilfreds/meget utilfreds: 8% Utilfreds/meget utilfreds: 53% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Antal svar:

17 7. Imageopfattelse Virksomhedernes opfattelse af Furesø Kommunes image er alle også spurgt til upåagtet om de har haft kontakt med Furesø Kommune. Image handler om virksomhedernes opfattelse samlet set af kommunen og indgår derfor bevidst eller ubevidst i deres samlede vurdering og tilfredshed med Furesø Kommune. Derfor er det relevant at inddrage som delelement i den samlede tilfredshedsscore. Imageopfattelse indgår med en vægt på 15% i den samlede beregning. Imageopfattelse opnår en score på 66, hvilket er 3 indekspoint mere end tilfredshed i alt og 7 mere end den samlede vejede tilfredshed på 59. Virksomhederne har altså en bedre imageopfattelse af Furesø Kommune i forhold til hvor tilfredse de samlet set er. Image fordeler sig med 64%, som svarer godt eller meget godt, 29% neutrale og kun 7% dårligt eller meget dårligt. Det gode image kommer til udtryk hos en del virksomheder ved, at de synes, at Furesø Kommune tilbyder gode erhvervsmuligheder og tilbud. At der er begrænset (irriterende) indblanding, men at der omvendt synes at være en responsiv administration og godt informationsflow. En positiv virksomhed udtrykker det sådan: Vores borgmester giver et godt og fornuftigt indtryk og Furesø kommune er ved at ryste det grimme image fra Brixtofte af, hvilket er godt for Furesøs image og dermed mine virksomhedskontakter. Derudover er Furesø kommune beliggende i naturskønne områder, som bør bevares mest muligt, og dette giver også et godt image. Jeg er meget tryg og begejstret for at have min virksomhed i Furesø kommune. Imaget er socialt og grønt ansvar. Dårligt: At kommunen fokuserer på de lokale kompetencer/virksomheder, som der i kommunen. At kommunen/jobcenteret hjælper med at finde kvalificerede medarbejdere til virksomhederne. At kommunen fokuserer på, at det er vigtigere hvad man gør, end hvad man siger. Hvad er din samlede opfattelse af Furesø Kommunes image? Imageopfattelse Godt: Dejlig grøn kommune. Gode muligheder for at skaffe lokal arbejdskraft. Gode og initiativrige Industri- og erhvervsforeninger. Virksomheder er stolte over at "bo" i Furesø Kommune med lav dækningsafgift, som er blevet et "kvalitetsmærke. "Made in Furesø" kunne blive et nyt slogan. 1% 6% 29% 53% 11% Imageopfattelse (Indeks 0-100) 66 Dårligt/meget dårligt: 7% Godt/meget godt: 64% Antal svar:

18 Resultater: virksomhedernes behov 18

19 Det rigtige netværk og digitalisering skal styrke virksomhederne i nærmeste fremtid Udover tilfredshed, så er virksomhederne også spurgt om, hvad der skal til for at de klarer sig bedre de næste 1-2 år. Deres vurdering er, som de to vigtigste ressourceområder: det rigtige netværk og forbedrede digitaliseringsprocesser. Begge områder udgør 16-17% af Furesøs virksomheder. Med det rigtige netværk menes netværk med ligesindede og - for en selv - relevante virksomheder. Best practice fra andre om hvad der virker og ikke virker prioriteres højt især i en tid med coronakrise. På samme niveau peger virksomhederne på forbedret digitalisering og automatisering, som et vigtigt ressourceområde, hvis de vil klare sig bedre i fremtiden. Digitalisering handler blandt andet om at optimere processer og funktioner i virksomhederne og forbedre ydeevnen, så kunde- og markeds-grundlaget kan øges. Det kan være ved at lave en digital strategi og eksempelvis gå fra analog til digital markedsføring eller fra traditionel butik til at kombinere med onlinehandel, eller ved at optimere arbejdsgange inden for fx økonomi og administration vha. digitale systemer. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft og kompetenceforbedring blandt medarbejdere er på en delt tredjeplads endnu et vigtigt område. Det er måske et tegn på genåbning af driften (efter corona-nedlukningen), hvilket kalder på den helt rigtige arbejdskraft til at løse for eksempel de nye udfordringer på markedet eller til at øge virksomhedernes effektiviseringsgrad. Disse områder vil være kerneområder, som Furesø Kommunes erhvervsfokus med rette kan understøtte hvor muligt eller henvise videre i erhvervsfremmesystemet. Ressourceområder Hvad skal der til for at jeres virksomhed klarer sig bedre om 1-2 år sammenlignet med i dag? Deltage i netværk med relevante virksomheder, fx klyngenetværk Forbedre vores situation vedr. digitalisering/automatisering Få mere kvalificeret arbejdskraft ind i virksomheden (nyansættelser) Forbedre vores medarbejderes kompetencer Forbedre vores situation vedr. grøn omstilling/bæredygtighed Forbedre vores lederes kompetencer Forbedre vores situation vedr. eksport/internationalisering Afhjælpe udfordringer med at finde den rette hjælp/rådgivning udefra Forbedre vores adgang til lån, kredit eller anden finansiering Etablere/gøre mere brug af professionel bestyrelse (bl.a. med strategi) og Erhvervshus Hovedstaden Note: Virksomhederne har angivet mellem et og tre af deres vigtigste områder. Antal svar: 349; (Erhvervshus Hovedstaden: 1.688) 4% 6% 6% 7% 7% 6% 6% 6% 9% 10% 11% 11% 13% 13% 13% 17% 16% 16% 19% 22% Top-3 områder Furesø Kommune Region Hovedstaden Der er lavet en lignende rundspørge blandt virksomheder i hele Region Hovedstaden i juni 2020, som peger på de samme behov, som de vigtigste. Dog adskiller Furesøs virksomheder sig blandt andet ved at have mindre fokus på internationalisering, men mere fokus på grøn omstilling, end resten af Hovedstadens virksomheder. 19

20 Anbefalinger og læring 20

21 Anbefalinger og læring Som resultaterne i undersøgelsen viser, så har virksomhederne overordnet set en mild grad af tilfredshed med Furesø Kommune på flere områder. Der er mange tilfredse kommentarer om samarbejdet og forholdet til kommunen. Selvom man angiver tilfredshed, er der dog stadig en række kommentarer om hvad man synes ikke virker eller kunne laves om eller bedre. Følgende tre anbefalinger tager afsæt i det og koncentrerer sig om mulige forbedringsområder. #1 Anbefaling Mere servicekultur - Mindre myndighedskultur #2 Anbefaling Se muligheder og vær proaktiv #3 Anbefaling Skab forenkling og overblik (udadtil) #1 Anbefaling. Øg fokus på servicekultur fremfor myndighedskultur. Nogle virksomheder udtaler, at de mødes med besvær i kontakten til kommunen. Kulturen i kontakten mellem virksomhed og kommune bør ske med tanke på, at virksomheder er samarbejdspartnere og nogle kommunen har gavn af. Tænk kundecentrisk og at kommunen er til for virksomhederne. Arbejd på tværs af afdelinger og forvaltninger, fremfor vertikalt i siloer. Mødes man af en servicekultur og ikke en myndighedskultur, føler man sig mere velkommen og ikke til belastning. #2 Anbefaling. Se muligheder og vær proaktiv. I forlængelse af anbefaling 1, gælder der en oplevelse hos nogle virksomheder, at de finder kommunen for passiv og savner en mere proaktiv tilgang. Nogle synes at kontakten kan være tung og besværlig. Det kan være i situationer med hjælp til rekruttering eller i bygge- og miljøsagsbehandlinger, som kan være rigid, langsommelig eller ikke udført tilfredsstillende. Begrænsninger i hvad der synes muligt skaber en mere reaktiv holdning og tilgang. Det bør vendes til at samarbejde og hjælp mødes proaktivt og løsningsorienteret og ved at se muligheder for hvordan opgaver kan løses lidt mere smidigt. #3 Anbefaling. Skab forenkling og overblik (udadtil). Furesø Kommune mangler synlighed og tilstedeværelse i en del virksomheders optik. For eksempel ved at sørge for løbende information om udviklingen i en sagsbehandling. Radiotavshed sender et dårligt signal og medfører i sidste ende ringere tilfredshed. Nogle savner at kommunen er mere opsøgende overfor især nye virksomheder med information om kommunens erhvervsmuligheder og tilbud. 21

22 Metodisk beskrivelse 22

23 Metodik dataindsamling og antal svar Dataindsamling Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført som en onlineundersøgelse med en kontaktperson pr. virksomhed, som har et aktivt CVR eller P.nr. beliggende i Furesø Kommune. Målgruppen for undersøgelsen er ejeren eller en leder i kommercielle private virksomheder, da det handler om erhvervsklimaet, rammebetingelser og tilfredsheden med Furesø Kommunes erhvervstilbud, hvor det som regel kun er ejer eller en leder, der er beslutningsdygtige på vegne af virksomheden. Offentlige organisationer og virksomheder, samt holdingselskaber indgår ikke i målgruppen. For yderligere at sikre, at der kun inddrages kommercielle private virksomheder, er det kun CVR og P. numre med virksomhedsformerne aktieselskab, anpartsselskab, enkeltmandsvirksomhed, interessentselskab, iværksætterselskab eller personlig mindre virksomhed, der indgår. Tilfredshedsundersøgelsen er udsendt til virksomhederne via e-boks på vegne af Furesø Kommune og er gennemført i perioden 19. august til 4. september På den måde er der sørget for, at alle virksomheder har modtaget invitation til undersøgelsen og alle kan deltage på lige vilkår. Der er sendt to breve via e-boks: en invitation og en påmindelse til dem, som ikke svarede på første henvendelse. Antal svar Der er opnået 349 svar fra Furesøs virksomheder. Det giver en svarprocent på 9% og en statistisk usikkerhed på +/- 5 %-point, når populationen på virksomheder er kendt i forvejen. Det anses for at være en acceptabel usikkerhed i spørgeskemaundersøgelser. Repræsentativitet Repræsentativitet i tilfredshedsundersøgelsen er vigtigt for Furesø Kommune, da det ønskes, at alle brancher høres ligeligt og repræsentativt. Det er styret ved at følge populationens fordeling i alle brancherne (for alle virksomhederne). Danmarks Statistik registrerer løbende antal virksomheder fordelt på hovedbrancher (fra CVR-registeret). Ved at følge den i dataindsamlingen, opnås en statistisk valid og stærk undersøgelse, som er repræsentativ på branchefordelingen for virksomhederne i Furesø Kommune. For at ramme fordelingen helt præcist med 100%, er data efterfølgende vejet med små vægte for at justere de sidste marginaler på plads. Vægtene fremgår herunder af tabellen over antal svar pr. branche. En vægt under 1 betyder, at branchen vejes ned (der er for mange interviews) og branchen skal fylde mindre for ikke at over-repræsentere og dominere i resultaterne. Normalt anses vægte mellem 0,5 og 2, som acceptable. I tilfredshedsundersøgelsen ligger branchegrupperne i et interval mellem 0,69 og 1,46, som må anses for helt acceptable vægte. BRANCHEREPRÆSENTATIVITET Alle virksomheder Svar i tilfredshedsundersøgelsen Arbejdssteder efter branche i Furesø Kommune Antal i brancherne Andel i pct. brancherne Antal i brancherne Andel i pct. brancherne Vægt 1. Industri 149 3,79% 14 4,01% 0, Bygge- og anlæg 263 6,69% 20 5,73% 1, Engroshandel og transport ,16% 37 10,60% 0, Detailhandel 224 5,70% 22 6,30% 0, Serviceerhverv ,61% 99 28,37% 1, Information og kommunikation ,84% 55 15,76% 0, Videnservice ,21% ,23% 0,691 Hovedtotal Kilde: Danmarks Statistik og CVR-registeret 23

24 Metodik én samlet score Tilfredshedsundersøgelsen skal blandt andet resultere i én samlet score, som er beregnet ved indeksering og vejning af samtlige svar. Beregningsmodellen til en samlet score er konstrueret ved at tage hvert tilfredshedsområde i undersøgelsen og omregne hvert gennemsnit til en indeksscore. Det sker ved først at indeksere gennemsnittet til et tal mellem 0 og 100. Herefter er hvert område tillagt en vægt idet hvert område ikke skal indgå med samme vægt i den endelige beregning. Fx skal tilfredshed i alt veje (fylde) mere, end hvert enkelt underområde. Herefter ganges vægten på indekseringen og en endelig vejet indeksscore fremstår ved hvert område. Det er valgt at tilegne underområderne en vægt på 5%. Tilfredshed i alt er størst ( tungest ) med 30% og image fylder 15%. I alt 100%. Ved at sammenlægge af alle vejede indeksscorer fremkommer én samlet score mellem 0 og 100. I tilfredshedsundersøgelsen for 2020 er scoren på 59. Udsagn Beregningsmetodik til opnåelse af én score Andel meget utilfreds/ utilfreds hhv. tilfreds/meget tilfreds Opnået gennemsnit på svarskala Indeksering af gennemsnit (0-100) Vægt Vejet indeksscore Erhvervsservice og erhvervsfremme herunder vejledning og sparring 26% / 45% 3,2 55 5% 2,8 Iværksætteri herunder virksomhedsetablering og tilflytning 16% / 44% 3,3 58 5% 2,9 Jobcenter til rekruttering og opkvalificering 26% / 65% 3,5 64 5% 3,2 Jobcenter til fastholdelsesindsats og udbetaling af sygedagpengerefusion 28% / 59% 3,2 56 5% 2,8 Byggesagsbehandling 34% / 38% 3,1 52 5% 2,6 Miljøsagsbehandling og eftersyn 56% / 44% 3,1 53 5% 2,6 Dispensationer for lokalplaner 36% / 36% 3,1 53 5% 2,6 Eksisterende infrastruktur i kommunen (veje, parkering, offentlig transportmuligheder osv.) 57% / 42% 2,7 41 5% 2,1 Udbudsprocesser 22% / 15% 2,9 48 5% 2,4 Lokale leverandørers mulighed for at få kendskab til kommunens udbudsplaner 28% / 41% 3,1 53 5% 2,6 Rettidig betaling (fra Furesø Kommune) 13% / 64% 3,9 73 5% 3,7 Tilfredshed i alt med Furesø Kommune 8% / 53% 3, % 18,9 Imageopfattelse af Furesø Kommune 7% / 64% 3, % 9,9 Samlet score mellem 0 og

25 Baggrund om deltagende virksomheder De deltagende virksomheder i tilfredshedsundersøgelsen repræsenterer et bredt udsnit af alle aktive virksomheder i Furesø Kommune i Diagrammerne viser bredden af virksomhedernes størrelse (antal ansatte), alder, internationalisering (eksportaktiv) og brancheforhold. Antal ansatte Alder 36% 10% I gennemsnit 3,2 ansatte 54% Ingen ansatte 1-5 ansatte +5 ansatte 53% I gennemsnit 13 år 26% 28% 0-3 år 4-10 år +10 år Eksport Branche 76% 11% 9% 4% Over 10 % af omsætningen Under 10 % af omsætningen Som underleverandør (har ikke direkte eksport) Ingen eksport/sælger kun i Danmark 31% 4% 5% 16% 44% 1. Industri 2. Bygge- og anlæg 3. Handel og transport mv. 4. IKT og videnservice 5. Serviceerhverv Anm.: Virksomhederne er defineret som eksportaktive i analysen, hvis deres eksportandel er mere end 10% af omsætningen. Dermed er virksomhedens mindset mere internationalt orienteret, end virksomheder med kun lidt eller ingen eksport. Dette niveau er lignende Danmarks Statistiks definition af egentlig eksporterende virksomheder. 25

26 Bilag A: Kodning af kommentarer 26

27 Hvorfor tilfreds? Kodning af kommentarer Bilag A Dette bilag viser en kodning af de kommentarer virksomhederne har givet om hvorfor de er tilfredse med Furesø Kommune. Der er ingen kodning af de utilfredse dels fordi der er så få, der har svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse og dels fordi en del af dem, som er det, ikke har ønsket at give en kommentar (der er for få svar til at det giver mening at kode). Hvorfor tilfreds? Hvorfor er du samlet set tilfreds eller meget tilfreds med Furesø Kommune? Hjælpsom, professionel og tæt dialog 41% Generelt positivt indtryk 30% Generelt en erhvervsvenlig kommune 16% Jobcenteret fungerer godt 7% God bosætningskommune 3% Andet 7% Note: Åben svarmulighed stillet til virksomheder, som har svaret tilfreds eller meget tilfreds på tilfredshed i alt. Svar er kodet i kategorier. Virksomheder, der har svaret ingen kommentar, er sorteret fra og indgår ikke i antal svar. Antal svar: 73 27

28 Hvilke områder er det en god kommune? Kodning af kommentarer Bilag A Dette bilag viser en kodning af de kommentarer virksomhederne har givet til hvorfor de er tilfredse med Furesø Kommune. Der er ingen kodning af hvad de utilfredse er utilfreds med fordi der dels er så få, der har svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse og dels fordi nogen af dem, som er det, ikke har ønsket at give en kommentar. Hvilke områder er det en god kommune? På hvilke områder er Furesø Kommune generelt er en god kommune at have virksomhed i? Service-minded og informativ administration Central placering og/eller god infrastruktur Naturskøn beliggenhed Gode erhvervsmuligheder og -tilbud Opbakning om og fra lokalmiljøet Minimal indblanding fra Furesø Kommune Fokus på bæredygtighed, grønt og socialt ansvar Ressourcestærk og god købekraft i kommunen Andet 3% 5% 5% 5% 7% 11% 11% 20% 25% Note: Åben svarmulighed, hvor svar er kodet i kategorier. Virksomheder, der har svaret ingen kommentar, er sorteret fra og indgår ikke i antal svar. Antal svar: 76 28

29 Hvor kan Furesø blive en bedre kommune? Kodning af kommentarer Bilag A Dette bilag viser en kodning af de kommentarer virksomhederne har givet til hvorfor de er tilfredse med Furesø Kommune. Der er ingen kodning af hvad de utilfredse er utilfreds med fordi der dels er så få, der har svaret at de er utilfredse eller meget utilfredse og dels fordi nogen af dem, som er det, ikke har ønsket at give en kommentar. Hvor kan Furesø blive bedre? På hvilke områder kan Furesø Kommune blive bedre at have virksomhed i? Mindre bureaukrati Proaktivitet ift. samarbejder Benytte lokale leverandører og kompetencer Fokus på erhvervsudvikling Sikre faglighed og service blandt personale Bedre infrastruktur Lempelse af skatter og afgifter Favorable og mindre erhvervslejemål Håndsrækning til nyopstartede og små virksomheder Tiltrækning af større vækstvirksomheder Adgang til parkeringsforhold Andet 3% 6% 6% 6% 5% 5% 7% 9% 8% 8% 14% 17% Note: Åben svarmulighed, hvor svar er kodet i kategorier. Virksomheder, der har svaret ingen kommentar, er sorteret fra og indgår ikke i antal svar. Antal svar:

30 Bilag B: frekvenstabeller 30

31 Tilfredshed med 1. Erhvervsservice og 2. Jobcenter Fordeling på fempunktsskala Bilag B Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder: 1. Erhvervsservice 2. Jobcenter Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Furesø Kommune? Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Furesø Kommune? Samlet erhvervsservice, iværksætteri og virksomhedsvejledning 7% 18% 30% 29% 16% Samlet jobcenter 12% 16% 11% 47% 16% Erhvervsservice og erhvervsfremme herunder vejledning og sparring 7% 29% 20% 26% 19% Jobcenterets hjælp til rekruttering 7% 19% 9% 43% 22% Iværksætteri herunder virksomhedsetablering og tilflytning Antal svar: 15 8% 8% 40% 31% 13% 1. Meget utilfreds 2. Utilfreds 3. Neutral 4. Tilfreds 5. Meget tilfreds Jobcenterets fastholdelsesindsats og udbetaling af sygedagpengerefusion Antal svar: 57 16% 12% 12% 50% 9% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Samlet tilfredshedsscore 1. Erhvervsservice (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 2. Jobcenter (Indeks 0-100)

32 Tilfredshed med 3. Byg og miljø og 4. Infrastruktur Fordeling på fempunktsskala Bilag B Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder: 3. Byg og miljø 4. Infrastruktur Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Furesø Kommune? Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Furesø Kommune? Samlet byg og miljø 14% 28% 19% 24% 15% Byggesagsbehandling (hjælp/kommunikation/ tilgængelighed) Sagsbehandling vedrørende miljøtilladelser eller eftersyn 9% 21% 25% 35% 29% 25% 36% 13% 8% Eksisterende infrastruktur i kommunen (veje, parkering, offentlige transportmuligheder osv.) 27% 30% 34% 8% Dispensationer for lokalplaner 12% 24% 29% 13% 23% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Antal svar: 27 Antal svar: 17 Samlet tilfredshedsscore 3. Byg og Miljø (Indeks 0-100) Samlet tilfredshedsscore 4. Infrastruktur (Indeks 0-100)

33 Tilfredshed med 5. Udbud og Salg Fordeling på fempunktsskala Bilag B Dette bilag viser hvordan virksomhedernes svar fordeler sig på fempunktsskalaen de har svaret på, til følgende hoved- og underområder: 5. Udbud og salg Hvad er din tilfredshed med følgende områder i Furesø Kommune? Samlet udbud og salg 5% 16% 39% 21% 19% Udbudsprocesser (kendskab, synlighed/ gennemskuelighed) 22% 63% 15% Samlet tilfredshedsscore 5. Udbud og Salg (Indeks 0-100) Lokale leverandørers mulighed for at få kendskab til kommunens udbudsplaner 16% 12% 32% 27% 14% 58 Rettidig betaling (fra Furesø Kommune) 13% 23% 22% 42% Meget utilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Meget tilfreds Antal svar: 26 33

34 Udarbejdet af: AM Research Søballevej Odense N CVR: amresearch.dk 34

Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune August 2019 Executive summary 1 Baggrund for Tilfredshedsundersøgelsen 2019 Svendborg Kommune har en ambitiøs erhvervspolitik for perioden

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune. August 2019

Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune. August 2019 Tilfredshedsundersøgelse 2019 for virksomheder i Svendborg Kommune August 2019 1 Baggrund Svendborg Kommune har en ambitiøs erhvervspolitik for perioden 2019-2022, som skal skabe vækst og udvikling i erhvervslivet

Læs mere

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv?

Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? A Claus Aastrup Seidelin, Seniorchefkonsulent clas@di.dk, 2779 6422 Kristian Binderup Jørgensen, Ledende økonom kbj@kraka.org, 3140 8705 SEPTEMBER 2019 Hvordan sikres et stærkt lokalt erhvervsliv? Virksomheder,

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017

ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 ERHVERVSKLIMA- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK ERHVERVSKLIMA FAXE KOMMUNE... 3 LOKALE RAMMEVILKÅR... 4 ERHVERVSKLIMAET... 5 Tilfredshed med rammevilkår... 5 INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN... 6 Tilfredshed med

Læs mere

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet

Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet September 2013 Virksomhederne mere tilfredse med erhvervsklimaet Af konsulent Nikolaj Pilgaard Virksomhederne er blevet stadig mere tilfredse med det lokale erhvervsklima siden 2010. Især de større virksomheder

Læs mere

ERHVERVSANALYSE 2018

ERHVERVSANALYSE 2018 ERHVERVSANALYSE 2018 Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding kommune, 465 virksomheder svarede på undersøgelsen, heriblandt 159 medlemmer

Læs mere

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold

Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Annette Christensen, fagleder anch@di.dk, 2829 8384 SEPTEMBER 19 Kommunaldirektører: Nu har vi fokus på virksomhedernes forhold Rundt om i landets kommuner har man i dag større fokus på at skabe et godt

Læs mere

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019

ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 ARBEJDSKRAFTANALYSE 2019 INDHOLD PROVARDE OVERBLIK... 3 KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 4 ADGANGEN TIL KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT... 5 FORVENTNINGER TIL MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT I FREMTIDEN... 6 HVILKE KONSEKVENSER

Læs mere

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013

DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget DI's erhvervsklimaundersøgelse 2013 Baggrund Dansk Industri (DI) har offentliggjort

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning

Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Kathrine Lange, Seniorchefkonsulent kala@di.dk, 6136 5157 APRIL 18 Ejerledede og familieejede en ejerform med stor betydning Ejerledede og familieejede er antalsmæssigt helt dominerende i dansk erhvervsliv

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE

BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE BUSINESS FAXE 2014 ERHVERVSKLIMAANALYSE Indhold Baggrund... 2 Vejledning til læsning af rapporten... 3 Hovedkonklusion... 4 Kommunale rammevilkår... 5 Barrierer for vækst... 6 Image... 8 Kommunal sagsbehandling...

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2015 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KOMMUNALT ERHVERVSKLIMA 2015... 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 IMAGE... 6 KOMMUNAL SERVICEKULTUR...

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere

Stadig flere virksomheder opgiver at finde medarbejdere Mads Brøndum Djernæs, konsulent mabd@di.dk, 2849 517 SEPTEMBER 17 Stadig flere virksomheder opgiver at finde Næsten fire ud af virksomheder har ikke kunne finde de, som de har søgt. Det viser DI s årlige

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Vi forstår os selv som en integreret del af én af Europas

Læs mere

Erhvervsdialog med Egedal Kommune

Erhvervsdialog med Egedal Kommune 2LJR-X4SX-YE4S Erhvervsdialog med Egedal Kommune I spørgeskemaet beder vi om din vurdering af forholdene for at drive og udvikle virksomhed i Egedal Kommune. Din besvarelse behandles anonymt og fortroligt.

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser

Godt erhvervsklima giver arbejdspladser September 2012 Godt erhvervsklima giver arbejdspladser AF KONSULENT NIKOLAJ PILGAARD, NIPI@DI.DK Blot halvdelen af landets virksomheder er tilfredse med det lokale erhvervsklima, og næsten hver femte er

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ERHVERVSKLIMA ANALYSE

ERHVERVSKLIMA ANALYSE 2016 ERHVERVSKLIMA ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 LÆSEVEJLEDNING... 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR... 5 ARBEJDSKRAFT OG JOBCENTER... 6 ARBEJDSKRAFTMANGEL... 6 JOBCENTERETS

Læs mere

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og Vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og Vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune [Skriv tekst] Forord Ballerup er en førende erhvervskommune med et mangfoldigt og stærkt erhvervsliv. De private virksomheder

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

Resumé: Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune en virksomhedsbaseret analyse af betydning og tilfredshed

Resumé: Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune en virksomhedsbaseret analyse af betydning og tilfredshed Resumé: Erhvervslivets rammebetingelser i Aalborg Kommune en virksomhedsbaseret analyse af betydning og tilfredshed Om analysen Analysen er baseret på telefoninterviews med personer fra ledelsen i 819

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL

NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL 1 NÅR VIRKSOMHEDEN BESTILLER FLYTTEBIL INTRO Når virksomheden bestiller flyttebil er en rapport, der belyser virksomhedernes vækstvilkår og bosætning. Analysen søger at forstå, hvad virksomhederne lægger

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Vordingborg Samlet placering 71 SAMLET Vordingborg opnår en 71. plads (+15 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Vordingborgs bedste placering er

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO

SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO SILKEBORG KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2018 SKOLE OG SFO 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Skoleresultater Side 07 Afsnit 04 SFO-resultater

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Billund Samlet placering 26 SAMLET Billund opnår en 26. plads (-18 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Billunds bedste placering er som nummer 1

Læs mere

Fredericia - resultater

Fredericia - resultater OVERSIGTSNOTAT Fredericia - resultater SAMLET 17 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 16 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 29 2. Arbejdskraft 29 3. Uddannelse 22 4. Kommunal sagsbehandling 28 5. Skatter,

Læs mere

Ballerup - resultater

Ballerup - resultater OVERSIGTSNOTAT Ballerup - resultater SAMLET 43 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 33 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 17 2. Arbejdskraft 67 3. Uddannelse 53 4. Kommunal sagsbehandling 70 5. Skatter,

Læs mere

Glostrup - resultater

Glostrup - resultater OVERSIGTSNOTAT Glostrup - resultater SAMLET 56 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 61 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 7 2. Arbejdskraft 61 3. Uddannelse 80 4. Kommunal sagsbehandling 56 5. Skatter,

Læs mere

Media College Aalborg

Media College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 202 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 55,9 Administration og information 64,5 47,7 Rekruttering af elever 63,2 63,8 Skoleperiodernes indhold Motivation 69, 77,7

Læs mere

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Nordfyns Samlet placering 12 SAMLET Nordfyns opnår en 12. plads (-8 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Nordfyns bedste placering er som nummer

Læs mere

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

SAMLET PLACERING Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. Odder Samlet placering 18 SAMLET Odder opnår en 18. plads (-2 pladser ift. 2018) i dette års undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne. BEDSTE Odders bedste placering er som nummer 13 i kategorierne

Læs mere

KONJUNKTUR ANALYSE 2017

KONJUNKTUR ANALYSE 2017 KONJUNKTUR ANALYSE 2017 Indhold HOVEDKONKLUSION HERNING KOMMUNE... 3 HOVEDKONKLUSION IKAST-BRANDE KOMMUNE... 4 KONJUNKTUR SURVEY... 5 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 6 KONJUNKTURINDEKS... 6 KONJUNKTURKORT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2018

BRUGERUNDERSØGELSE 2018 BRUGERUNDERSØGELSE 2018 VIA NOVA Handicap, Social og Psykiatri Struer Kommune Udarbejdet af Casper Linding Lauridsen Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Spørgeskema ( 103) Svarfordeling ( 103) Indekstal

Læs mere

Faxe Kommunes erhvervsklima

Faxe Kommunes erhvervsklima Analyse af Faxe Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Business Faxe Oktober 2012 Dansk Erhversfremme 16. oktober 2012 Baggrund og analysefokus Denne analyse er blevet udarbejdet

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten

Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Bilag 1: Særlige fokuspunkter for Magistraten Service på Rådhusets kontorer (herunder Borgerservicecentret): På spørgsmål vedrørende servicen på Rådhusets kontorer er det kun de borgere, der har tilkendegivet,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed

Odder - resultater OVERSIGTSNOTAT. Overordnet vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. Udviklingen i overordnet vurdering af erhvervsvenlighed OVERSIGTSNOTAT Odder - resultater SAMLET 16 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 10 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 72 2. Arbejdskraft 5 3. Uddannelse 37 4. Kommunal sagsbehandling 67 5. Skatter,

Læs mere

Ikast-Brande - resultater

Ikast-Brande - resultater OVERSIGTSNOTAT Ikast-Brande - resultater SAMLET 1 I OVERORDNET ERHVERVSVENLIGHED 1 I 9 KATEGORIER 1. Infrastruktur og transport 15 2. Arbejdskraft 2 3. Uddannelse 2 4. Kommunal sagsbehandling 8 5. Skatter,

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima

Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima Thorbjørn Baum thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2019 Fire nye kommuner i top ti på Lokalt Erhvervsklima I år er tiende år, DI gennemfører undersøgelsen Lokalt Erhvervsklima. På de ti år, er andelen af virksomheder,

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2018

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2018 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2018 INDHOLD NORDFYNS KOMMUNE OVERBLIK... 3 KORTLÆGNING AF SERVICEKULTUREN... 4 ER DER TILFREDSHED MED SAGSBEHANDLINGEN?... 5 VAR SAGSBEHANDLINGEN NEM?... 6 HVILKE INDSATSER

Læs mere

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner

Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Thorbjørn Baum, konsulent thob@di.dk, 2328 9685 SEPTEMBER 2018 Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner Vinderen af Lokalt Erhvervsklima 2018 er Ikast-Brande. Kommunen er på podiet i fire

Læs mere

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017

Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 2017 Sønderborg Kommune Spejderlejr 2017 SØNDERBORG KOMMUNE SPEJDERLEJR 2017 ERHVERVSMÅLING PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold - erhvervsmåling ERHVERVSMÅLING OM SPEJDERLEJR 2017 1. Indledning 2. Rapportafsnit

Læs mere

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20

KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 KONJUNKTUR- ANALYSE 2019 SIDE 1 AF 20 Indhold ERHVERVSRÅDET HERNING & IKAST-BRANDE OVERBLIK. 3 KONJUNKTUR-SURVEY... 4 HVORDAN ER KONJUNKTURSITUATIONEN?... 5 KONJUNKTURKORT... 6 HVORDAN ER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Tilfredshedsundersøgelse af Svendborg Kommunes erhvervsklima

Opgavebeskrivelse: Tilfredshedsundersøgelse af Svendborg Kommunes erhvervsklima Opgavebeskrivelse: Tilfredshedsundersøgelse af Svendborg Kommunes erhvervsklima Baggrund Svendborg Kommune har besluttet at gennemføre regelmæssige undersøgelser af kommunens virksomheders tilfredshed

Læs mere

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne.

VORES MISSION VORES VISION. Slagelse Erhvervscenter A/S er tæt på virksomhederne. STRATEGI 2019-2020 Indholdsfortegnelse Vision og mission. side 3 Strategi, hovedlinjer..... side 4 Nyt erhvervsfremmesystem, ny strategi. side 5 Forretningsudvikling, indsatsområder.....side 6, 7 Figur

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Metodenotat til analysen:

Metodenotat til analysen: Metodenotat til analysen: Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske virksomheder Dette metodenotat beskriver den anvendte metode i analysen Betydning af forsinkelser ved Limfjorden for nordjyske

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Erhvervspolitisk evaluering 2014

Erhvervspolitisk evaluering 2014 Erhvervspolitisk evaluering 2014 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 5), som udgjorde afsættet

Læs mere

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret

Borgerne skal opleve øget tilfredshed med jobcentrets service Langt flere virksomheder skal se fordele ved at samarbejde med jobcentret Brugerundersøgelser februar-marts 2019 Kerneområdet Alle Kan Bidrage Kerneområdet Alle Kan Bidrage gennemførte februar/marts 2019 to brugerundersøgelser henvendt til henholdsvis borgere og virksomheder.

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2019

KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2019 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2019 INDHOLD NORDFYNS KOMMUNE OVERBLIK... 3 KORTLÆGNING AF SERVICEKULTUREN... 4 ER DER TILFREDSHED MED SAGSBEHANDLINGEN?... 5 VAR SAGSBEHANDLINGEN NEM?... 6 HVILKE INDSATSER

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere