ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014"

Transkript

1 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014

2 INDHOLD INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE Side 13 SAGSBEHANDLINGEN Side 29 VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG Side 33 6 KOMMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL Side 37 2

3 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING I dette afsnit præsenteres baggrunden for undersøgelsen og det anvendte undersøgelsesdesign samt en opsummering af undersøgelsens vigtigste resultater. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND Norddjurs Kommune arbejder løbende med den erhvervspolitiske indsats i kommunen. I den forbindelse har Norddjurs Kommune ønsket input fra kommunens erhvervsliv. Derfor har kommunen fået foretaget en kommunal erhvervsklimamåling, der afdækker virksomhedernes holdning til og tilfredshed med kommunen, samt deres fremadrettede ønsker og behov. Undersøgelsen skal således bidrage til, at Norddjurs Kommunes erhvervspolitiske arbejde kan fortsætte på det bedst muligt kvalificerede grundlag. Dele af undersøgelsen ligger sig tæt op af DI s årlige erhvervsklimamåling, hvorfor resultaterne også enkelte steder perspektiveres i forhold til den seneste måling. I tillæg til de generelle resultater brydes tallene i en række tilfælde desuden ned på underbrancher og virksomhedsstørrelse, som i nogle tilfælde kan give sig udslag i forskellig tilfredshed. God læselyst! KORT OM UNDERSØGELSEN OG RAPPORTEN Analysen bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt virksomheder med adresse i Norddjurs Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som telefoniske interviews blandt et repræsentativt udsnit af virksomhederne i Norddjurs Kommune. Dataindsamlingen er gennemført fra d. 27 maj-4 juni Der er i alt gennemført interview med ejere/ledere i 153 af kommunens virksomheder med mindst én medarbejder. Virksomhederne er udvalgt, så stikprøven er repræsentativ på både hovedbrancher og virksomhedsstørrelser. Data er efterfølgende vejet på branche og virksomhedsstørrelse for at garantere repræsentativiteten yderligere. Læsevejledning: De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på fempunktsskalaer. For at gøre rapporteringen overskuelig og lette sammenligneligheden mellem grupperne vises disse resultater i en række tilfælde som gennemsnit mellem 1 og 5, hvor værdien 1 angiver meget utilfreds mens værdien 5 angiver meget tilfreds. I disse tilfælde er Ved ikke -kategorien frasorteret i databehandlingen. Figuroverskrifterne viser som hovedregel den konkrete spørgsmålsformulering. Der kommenteres løbende på de rapporterede forskelles statistiske signifikans. Signifikansniveauet indikerer, hvor stor sikkerhed vi kan have for, at en rapporteret forskel ikke blot er et udtryk for tilfældige udslag i den udtrukne stikprøve. Sammenhænge der er signifikante under 0,1-niveauet er medtaget i rapporten. 4

5 Opsummering af hovedresultater [1] Gennemsnitstilfredsheden med Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed ligger på niveau med DI-målingen fra Lidt over halvdelen af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med kommunens samlede erhvervsvenlighed. Der er ikke markant variation i tilfredsheden på tværs af virksomhedstyper, men virksomheder med over 10 ansatte og virksomheder i service- og industrisektorerne tenderer til at være mest tilfredse. Når der spørges til tilfredsheden med mere specifikke parametre er virksomhederne i særlig grad godt tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde, formidlingen af information samt planlægningen af by-arealerne, mens tilfredsheden er mindre med vejnettet samt med tiltrækningen og fastholdensen af borgere og virksomheder i kommunen. De parametre, som virksomhederne er mest utilfredse med, har dog samtidig begrænset betydning for den samlede tilfredshed, som derfor kun i mindre grad lider under denne utilfredshed. Størst betydning for virksomhedernes samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed har deres oplevelse af kommunens velfærdsservices og dialogen med kommunens medarbejdere og politikere. Virksomhederne har på nuværende tidspunkt en forholdsvist høj gennemsnitstilfredshed med disse parametre. Det er derfor vigtigt at disse parametre prioriteres eller i det mindste fastholdes i henhold til at styrke den samlede erhvervsvenlighed i kommunen. Et område som har en forholdsvis stor betydning og som der ikke er den største gennemsnitlige tilfredshed med, er tiltrækningen og fastholdensen af virksomheder til kommunen. Derfor rummer dette område et stort potentiale som driver for en forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed i kommunen. 5

6 Opsummering af hovedresultater [2] Når virksomhederne selv skal komme med forslag til, hvordan Norddjurs Kommunes erhvervsklima kan forbedres, peger mange på en mere åben dialog med kommunen, hvilket kun overgås af ønsker til forskellige forbedringer af kommunens infrastruktur (herunder vejnettet). Desuden ønsker de fleste virksomheder også mere information fra kommunens side. Hver tredje virksomhed har haft en sagsbehandling i de sidste 5 år indenfor jobformidling eller sygedagpenge-området, mens hver fjerde virksomhed har haft kontakt til kommunen i forbindelse med en byggesagsbehandling. Der er gennemsnitligt tilfredshed med disse sagsbehandlinger. Tre ud af fire virksomheder i Norddjurs Kommune kender til Nordjurs.dk-hjemmesiden. 42 % er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden. For at forbedre hjemmesiden foreslår virksomhederne, at den kan gøres mere overskuelig og samle udbuddene et sted på hjemmesiden. Etableringen af letbanen har for størstedelen af virksomhederne ingen betydning. 29 % af virksomhederne mener at Aarhus Lufthavn er vigtig for deres virksomhed, mens 21 % mener at Grenaa Havn har betydning for deres virksomhed. Cirka halvdelen af virksomhederne kender til projektet Havets Hus, og hver fjerde af disse mener at projektet har betydning for deres virksomhed. 6

7 2 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN I dette afsnit præsenteres virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Desuden ses der nærmere på forskelle i tilfredsheden, opdelt efter virksomhedsstørrelse og brancher. 7

8 53 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Norddjurs Kommunes samlede erhvervsvenlighed Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Procent) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 33% 42% 11 % af virksomhederne svarer, at de er meget tilfredse med erhvervsvenligheden, mens 42 % svarer, at de er tilfredse. Samlet set er mere end hver anden virksomhed således enten tilfreds eller meget tilfreds med kommunens samlede erhvervsvenlighed. 3 % af virksomhederne er ikke i stand til at give en vurdering og har i stedet svaret ved ikke. 33 % angiver at de hverken er tilfredse eller utilfredse med kommunens samlede erhvervsvenlighed, mens 11 % er utilfredse eller meget utilfredse. 15% 10% 5% 5% 6% 11% 3% n = 153 0% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 8

9 Nogenlunde stabilt niveau i tilfredsheden: Undersøgelsen indikerer en overordnet tilfredshed på nogenlunde samme niveau som målingen fra 2013 Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,5 Det overordnede tilfredshedsspørgsmål er formuleret på samme måde som i sidste års måling fra DI, hvilket giver mulighed for at sammenligne de to målinger. Omregnes tilfredsspørgsmålet til et gennemsnit mellem 1 (Meget utilfreds) og 5 (Meget tilfreds) opnås et gennemsnit på 3,5. Som det fremgår af figuren ligger dette gennemsnit lidt over niveauet fra målingen i 2013, der er markeret med den turkise linje. Her var gennemsnittet 3,45 (Kilde: DI Lokalt Erhvervsklima 2013, side 7). Denne stigning er dog ikke større, end at niveauet må betegnes som stabilt. Overordnet ser ligger gennemsnittet altså mellem svarkategorierne hverken tilfreds eller utilfreds og tilfreds. Niveau i måling 2013 n = Meget utilfreds Meget tilfreds 9

10 Virksomheder med 5-10 ansatte er mindst tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Virksomheder med over 10 ansatte er de mest tilfredse Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Antal ansatte 10+ (n=18) 5-10 (n=16) 3,1 3,8 De er specielt virksomheder med 5-10 ansatte der trækker den gennemsnitlige tilfredshed ned. Således er gennemsnittet blandt disse virksomheder på 3,1. Det skal dog samtidig bemærkes, at denne gruppe også er den mindste og kun udgår cirka 10 % af virksomhederne i kommunen. De mest tilfredse virksomheder er dem med over 10 ansatte, som har en gennemsnitlig tilfredshed på 3,8. Virksomheder med 4 ansatte eller færre har en gennemsnitlig tilfredshed på mellem 3,5 og 3, (n=39) 3,6 1 (n=75) 3, Meget Meget utilfreds tilfreds n =

11 Tilfredsheden er lavest i handels- og transportbranchen, når hovedbrancherne sammenlignes Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Hovedbranche Virksomheder tilhørende handels- og transportbranchen har generelt et lavere tilfredshedsniveau end de øvrige brancher med et gennemsnit på. Denne gruppe dækker over cirka hver tredje virksomhed i kommunen. Service (n=36) Industri (n=64) 3,7 3,6 Servicebranchen har det højeste gennemsnit på 3,7, mens industribranchen ligger lige efter med et gennemsnit på 3,6. Det er altså særligt vigtigt at ændre tilfredsheden hos virksomheder i handels- og transportbranchen, hvis den samlede, gennemsnitlige tilfredshed skal op. Handel og transport (n=48) n = Meget utilfreds Meget tilfreds 11

12 Størst tilfredshed inden for finansiering og forsikringsbranchen, mens tilfredsheden er mindst inden for handels- og transportbranchen Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Finansiering og forsikring (n=3) Kultur, fritid og anden service (n=7) Landbrug, skovbrug og fiskeri (n=25) 3,7 4,0 4,3 Figuren til venstre viser, hvordan den overordnede tilfredshed med Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed fordeler sig på tværs af erhvervssektorer. Det ses, at virksomheder, der opererer inden for finansierings- og forsikrings samt servicebranchen (herunder kultur og fritid) skiller sig ud ved at have den højeste tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Ejendomshandel og udlejning (n=4) n = 148 Erhvervsservice (n=13) Offentlig administration, undervisning og sundhed (n=7) Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (n=17) Bygge og anlæg (n=21) Information og kommunikation (n=3) Handel og transport (n=48) 3,4 3,6 3,6 3,5 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Det er stadig handels og transportbranchen der har det laveste gennemsnit, mens også virksomheder indenfor information og kommunikation samt bygge og anlæg har en lav gennemsnitlig tilfredshed i forhold til nogle af de andre brancher. Det bør dog her bemærkes, at antallet af observationer inden for nogle sektorer er meget lavt, hvorfor det estimerede gennemsnit bør betragtes med en vis usikkerhed. 12

13 3 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes tilfredshed med kommunen på en række specifikke parametre såsom erhvervslivets rammevilkår, samarbejdet og dialogen med kommunen, kommunernes brug af private leverandører m.m. 13

14 Tilfredsheden er størst med niveauet for kommunens personskatter samt adgangen til kvalificeret arbejdskraft og mindst med det kommunale vejnet Tilfredsheden med tværgående rammevilkår Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? (n=147) Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? (n=123) Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? (n=146) 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? (n=134) 2,8 Kommunal kollektiv trafik? (n=96) 2,8 Det kommunale vejnet? (n=153) 2,6 n = Meget Meget utilfreds tilfreds 14

15 Tilfredsheden er mindst med kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere/virksomheder og størst med udbuddet af erhvervsgrunde Fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice Hvor Hvor tilfreds tilfreds er er du du alt alt i alt alt med? med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? (n=86) 3,8 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? (n=100) Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? (n=122) Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? (n=87) 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? (n=130) 2,7 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? (n=130) 2,7 n = Meget Meget utilfreds n= tilfreds 15

16 Generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet og dialogen - specielt kommunens formidling af væsentlig information Samarbejde og dialog Hvor Hvor tilfreds tilfreds er er du du alt alt i alt alt med? med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? (n=142) 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? (n=114) Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? (n=103) n = Meget Meget utilfreds n= tilfreds 16

17 Det er specielt mere information der ønskes. Desuden efterspørges der også mere elektronisk information og at informationen målrettes virksomhederne Samarbejde og dialog Hvordan Hvor tilfreds kan information er du alt i alt forbedres? med? (Procent) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Begynde at give noget information Hører ikke noget fra kommunen Mere åbenhed og generelt mere oplysning Hyppighed/mere information 47% Drop e-boksen. Den er ikke hensigtsmæssig Bedre information via internettet og de øvrige medier Elektronisk information og nyhedsbreve 22% Lidt for firkantet information. Gør det mere generelt for de forskellige virksomheder. Det er alt for bredt Målrette information Lytte mere til information 11% 14% Hold nogle møder med borgere og erhvervslivet Andet 5% n = 38 0% 10% 20% 30% 40% n= % 17

18 Tilfredsheden med tværgående rammevilkår opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? 2,8 2,9 3,4 3,1 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? 2,7 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? 2,4 2,8 2,9 2,8 Kommunal kollektiv trafik? 2,5 2,7 2,8 2,8 Det kommunale vejnet? 2,3 2,6 2,6 3,0 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 18

19 Tilfredsheden med tværgående rammevilkår opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? 3,4 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? 3,1 3,1 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? 3,1 3,1 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? 2,8 2,8 2,8 2,8 Kommunal kollektiv trafik? 2,7 2,8 3,0 2,9 Det kommunale vejnet? 2,4 2,6 2,6 3,0 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 19

20 Tilfredsheden med fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? 3,6 3,8 3,8 3,9 4,1 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? 3,1 3,0 4,2 Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? 3,5 Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? 2,5 2,8 2,9 2,9 3,1 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? 2,1 2,5 2,7 2,9 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 2,3 2,7 2,7 2,6 2,8 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 20

21 Tilfredsheden med fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? 3,6 3,8 3,9 3,9 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? 3,0 3,5 Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? 3,1 3,4 3,4 Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? 2,7 2,9 2,8 3,1 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? 2,7 2,6 2,6 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? n = ,7 2,6 2,7 2,8 1 Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 21

22 Tilfredsheden med samarbejde og dialog opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,4 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? 3,0 3,6 3,5 3,7 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 2,7 2,9 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? 2,8 3,0 3,4 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 22

23 Tilfredsheden med samarbejde og dialog opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,4 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? 3,6 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 3,1 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? 3,1 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 23

24 Signifikanstests Virksomheder med 10 eller flere ansatte er signifikant mere tilfredse med det kommunale vejnet end virksomheder 1 ansat og virksomheder med 2-4 ansatte. Desuden er virksomheder med 5-10 ansatte også signifikant mere tilfredse end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder indenfor servicesektoren er signifikant mere tilfredse med det kommunale vejnet, end virksomheder indenfor industri- og handels- og transportsektoren. Virksomheder med 5-10 ansatte er signifikant mere tilfredse med den kommunale kollektive trafik, end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder med 10 eller flere ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling end virksomheder med 1 ansat, 2-4 ansatte og 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder indenfor industrisektoren signifikant mere tilfredse med dette, end virksomheder indenfor handels- og transportsektoren. Virksomheder med over 1 ansat er signifikant mere tilfredse med kommunens åbenhed overfor private leverandører, end virksomheder med over 10 ansatte. Virksomheder med 2-4 eller over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med de kommunale erhvervsskatter end virksomheder med 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder med 2-4 eller over 10 ansatte signifikant mere tilfredse med de kommunale afgifter og gebyrer end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med 2-4 ansatte er signifikant mere tilfredse med niveauet for kommunens personskatter, end virksomheder med 5-10 ansatte. 24

25 Signifikanstests Virksomheder 1 ansat, 2-4 ansatte og over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, end virksomheder med 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder med 1 ansat signifikant mere tilfredse end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder med 2-4 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere, end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens formidling af væsentlig information, end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med dialogen med kommunens politikere, end virksomheder med 2-4 og 5-10 ansatte. Virksomheder med 1 ansat også signifikant mere tilfredse med dialogen med både kommunens politikere og medarbejdere end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder indenfor industrisektoren er signifikant mere tilfredse med kommunens velfærdsservices, end virksomheder indenfor handels- og transportsektoren. 25

26 Kommunens velfærdsservice samt dialogen med kommunen der har størst betydning for den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Effekten af specifikke parametre på den overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Tallet angiver stigningen i overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden på skalaen fra 1 til 5, når tilfredsheden med den enkelte parameter stiger med én (estimater baseret på bivariat regression). Kommunens velfærdsservice Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere 0,49 0,51 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere 0,45 Kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne 0,37 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen Niveauet for kommunens personskatter 0,29 0,31 0,33 Kommunale erhvervsskatter Kommunale afgifter og gebyrer Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører 0,26 0,25 0,24 0,21 0,20 Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord 0,17 Kommunal kollektiv trafik 0,14 Det kommunale vejnet 0,09 n = ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 26

27 Lille betydning Prioriteringskort hvilke faktorer kan mest effektivt øge den samlede tilfredshed? Høj tilfredshed Hvad er et prioriteringskort? TILPAS Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Parametre placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Parametre placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. OVERVÅG Tilfredshed: Høj Betydning: Høj FASTHOLD Parametre placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med parametre placeret i dette felt forventes at øge den samlede tilfredshed betydeligt. PRIORITÉR Stor betydning Et prioriteringskort rangerer de forskellige parametre af den samlede tilfredshed i fire kvadrater efter den gennemsnitlige tilfredshed og parametrets betydning for den samlede tilfredshed. Gennemsnitlig tilfredshed er udregnet på en skala fra 1 (Meget utilfreds) til 5 (Meget tilfreds). Parametre i felterne til venstre har mindre betydning for den samlede tilfredshed, mens parametre i felterne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. De forventede konsekvenser af et fald eller en stigning i tilfredsheden med parametre i de enkelte felter fremgår til venstre. Prioriteringskortet fokuserer kun på parametrenes betydning for den samlede tilfredshed. Parametre med begrænset betydning i prioritetskortet kan derfor være vigtige i andre sammenhænge. Lav tilfredshed 27

28 Lav gennemsnitlig tilfredshed Høj gennemsnitlig tilfredshed Det er specielt evnen til at fastholde og tiltrække nye virksomheder som kan prioriteres, mens især kommunens velfærdsservice skal fastholdes TILPAS Udbuddet af erhvervsgrunde FASTHOLD Prioriteringskortet til venstre viser, at virksomheder i Norddjurs Kommune er mest tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde. Det er dog et område der i kun i mindre grad påvirker den samlede tilfredshed, hvilket også fremgår af side 26. Planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling Niveauet for kommunens personskatter Formidling af væsentlig information til virksomhederne Kommunens Dialogen mellem velfærdsservice erhvervslivet og kommunens politikere Kommunens velfærdsservice har den største betydning for den samlede tilfredshed. Selvom tilfredsheden allerede er acceptabel på dette parameter, er der plads til at øge den yderligere, hvilket vil have potentiale til også at løfte den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Derfor bør området som minimum fastholdes på det nuværende niveau. Kommunal kollektiv trafik Det kommunale vejnet OVERVÅG Åbenhed over for brug af private leverandører Evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Kommunale erhvervsskatter Kommunale afgifter og gebyrer Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere PRIORITÉR Dialogen med kommunens medarbejdere og politikere har den anden- og tredjestørste betydning for den samlede tilfredshed. Gennemsnitstilfredsheden på disse parametre ligger lige over gennemsnittet på alle variable. Her er der dog også et potentiale i henhold til at forbedre den samlede tilfredshed eller sikre en fastholdelse på det nuværende niveau. Gennemsnitstilfredsheden med det kommunale vejnet, den kommunale trafik, de kommunale afgifter og gebyrer samt evnen til fastholde og tiltrække nye borgere er også lav, men samtidig tyder analysen også på, at disse parametre er mindre afgørende for den samlede tilfredshed. Dog er der stadig forbedringspotentialer indenfor disse områder. Lille betydning for samlet tilfredshed Stor betydning for samlet tilfredshed n =

29 4 SAGSBEHANDLING I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på tre forskellige områder. I hvert enkelt tilfælde undersøges oplevelsen af henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af kommunens sagsbehandling, og desuden undersøges disse to parametres betydning for virksomhedernes samlede tilfredshed. Kun virksomheder, som har benyttet sig af kommunens sagsbehandling inden for de seneste fem år, indgår i analysen. 29

30 Der er flest virksomheder i kommunen som har haft sagsbehandlingskontakt med kommunen i forbindelse med jobformidling og sygedagpengesager På hvilke af følgende områder har virksomheden været i kontakt med Norddjurs Kommune inden for de seneste fem år? (Procent) Jobformidling (Jobcentrets formidling af arbejdskraft) 36% Sygedagpengesag 35% Byggesagsbehandling 25% Miljøsagsbehandling fx miljøgodkendelse 18% Ingen af ovenstående 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% n = 153 (mulighed for flere svar, hvorfor der summeres til mere end 100 %) 30

31 Indenfor jobcentrenes indsats halter tilfredsheden med det faglige del efter tilfredsheden med den servicemæssige del af sagsbehandlingen Tilfredshed med henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af kommunens sagsbehandling på forskellige områder. (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet? (n=52) Kommunens byggesagsbehandling? (n=36) 3,4 3,4 Kommunens miljøsagsbehandling? (n=28) 3,6 3,7 Jobcentrenes indsats mht. jobformidling? (n=52-53) 3,6 3,8 n = Note: På spørgsmålet vedrørende kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet er der ikke spurgt ind til den service- og faglige del, hvorfor gennemsnit også er identiske Meget Meget Den servicemæssige del Den faglige del utilfreds tilfreds 31

32 Både den service- og den faglige del af sagsbehandlingen har betydning for virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed Effekten af de to parametre på den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed (multivariat analyse) Den servicemæssige del af sagsbehandlingen Den faglige del af sagsbehandlingen 17,9 19,2 I figuren til venstre er betydningen af tilfredshed med henholdsvis den servicemæssige og den faglige del af sagsbehandlingen for virksomhedernes samlede tilfredshed undersøgt. Begge faktorer er målt vha. et indeks, der samler alle spørgsmål på tværs af sagsbehandlingsområder, som spørger til henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af sagsbehandlingen. Effekten af de to faktorer er herefter undersøgt kontrolleret for hinandens betydning vha. en multivariat regressionsanalyse. Formålet hermed er at opnå et estimat af hver enkelt faktors isolerede eller rene effekt på den samlede tilfredshed. Dog viser forrige side også, at der ikke er en stor forskel mellem den service- og faglige del af sagsbehandlingen, hvorfor det det ikke er muligt at sige at den servicemæssige påvirker mere end den faglige del. Ved hjælp af bivariate analyser er det dog undersøgt at både den faglige og den servicemæssige del har signifikant betydning for virksomhedernes samlede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. n =

33 5 VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG I dette afsnit præsenteres virksomhedernes egne forslag til, hvordan kommunens erhvervsvenlighed kan øges. De mange forslag er blevet placeret under forskellige kategorier, og der vises en række konkrete eksempler på kommentarerne fra de mest dominerende forslagskategorier. 33

34 De fleste virksomheder mener at Norddjurs kommune bør sikre en bedre infrastruktur samt en bedre og mere åben dialog med erhvervslivet Hvis du skulle pege på en ting, som kommunen kunne gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen, hvad ville du så pege på? Åbne svar kodet i kategorier. (Procent) Bedre infrastruktur (herunder vejnet) 29% Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet 22% Øget brug af private leverandører 16% Tiltrække flere borgere/forbedre områdets image 12% Sænke skatter og afgifter 8% Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati 7% Fremme iværksætteri og hjælpe virksomheder med opstart 4% Andet 4% n = 78 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 34

35 Bedre infrastruktur eksempler på åbne svar Ønskerne til infrastrukturen angår primært vejnettet, parkeringspladser og en bedre indretning af midtbyen. Nedenfor ses eksempler på de kommentarer, der er blevet kategoriseret under bedre infrastruktur Der skulle have være en motorvej for længe siden. Vejnettet skal forbedres. Lade være med at etablere to bycentrummer. Hold jer til et. Snerydning om vinteren. Bedre vedligeholdelse af vejene Forbedring af vejenes tilstand. Lav motortrafikvejen om til en rigtig motorvej ud til lufthavnen. Få etableret noget lignende den gamle færge. Udviklingen af erhvervs- og byområder. Bedre indretning af midtbyen så det gavner detailbutikkerne. Bedre veje, flere parkeringspladser Lad være med at nedlægge parkeringspladserne. 35

36 Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet eksempler på åbne svar Virksomhedernes ønsker til en bedre dialog mellem kommunen og erhvervslivet angår bl.a. en følelse af, at det er for besværligt at komme i kontakt med kommunen, at få den nødvendige information samt at få kommunen til at lytte til virksomhedernes ønsker og behov. Mere udadvendte. Følge med udviklingen og tage mere kontakt til virksomhederne Deltage noget mere. Kommunen skal deltage lidt mere i virksomhederne. Satse lidt mere på virksomhederne så det kan skabe arbejdspladser Skabe dialog. Hør hvad virksomhederne kan tilbyde Tag mere kontakt til erhvervslivet Bedre information og dialog. opsøg virksomhederne Mere konsensus mellem kommunen og erhvervslivet. Politikerne er meget lydhøre, men det bliver ikke rigtig til noget fx i forbindelse med omfartsvejen Mere aktive og give mere information til virksomhederne. Tag kontakt og tag ud og besøg virksomhederne. Samspil mellem kommunen og virksomhederne giver vækst 36

37 6 KOMMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL I dette afsnit præsenteres resultaterne af de spørgsmål som udelukkende omhandler forhold i Norddjurs Kommune. 37

38 Cirka tre ud af fire virksomheder kender Norddjurs.dk, hvoraf 42 % enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden som kilde til information Hvor tilfreds er du alt i alt med Norddjurs.dk som kilde til information om og fra kommunen? n = % 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kender Norddjurs.dk Kender ikkenordjurs.dk Knap tre ud af fire virksomheder i Norddjurs Kommune kender til hjemmesiden Norddjurs.dk. Ud af de virksomheder som kender til hjemmesiden, er 42 % tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden. Dette tal stiger til 57 %, hvis man fjerner dem der svarer ved ikke. Dette skyldes den forholdsvis store ved ikke-kategori. Nedenstående ses et udsnit af virksomhedernes forslag til hvordan Norddjurs.dk kan blive en bedre informationskanal: Ved ikke Meget tilfreds 5% 27% Erhvervsdelen skulle forbedres. Tilgængeligheden kunne også forbedres Den er ikke nem at navigere rundt på Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 4% 7% 20% 37% Synligheden på den. Forvirrende. Uoverskuelig. Mere brugervenlighed til pensionister. En forenkling af hjemmesiden ville hjælpe Langt mere hierarkisk opbygget, så det er nemmere at finde den person man søger n = 113 0% 10% 20% 30% 40% Samle alle udbuddene på et link så de ikke ligger spredt ud på hele siden 38

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

2016 INDSATS- EVALUERING

2016 INDSATS- EVALUERING 2016 INDSATS- EVALUERING INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KENDSKAB & KONTAKT... 4 OVERORDNET TILFREDSHED MED SORØ ERHVERV... 5 TILFREDSHED MED YDELSER... 7 TILFREDSHED MED KOMMUNIKATION...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016

Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016 Erhvervsklimamåling Skive Kommune December 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 2.1 Konklusioner... 4 3 Metode... 7 4 Overordnet tilfredshed... 11 4.1 Opsummering af overordnet tilfredshed...12

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklim a 2012 et væ rktøjtildialog m ellem kom m uner og virksom heder Virksomhedernes

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017

Vækstbarometer. Konjunkturer. Region Hovedstaden. Udsigt 2017 Vækstbarometer Region Hovedstaden Konjunkturer Udsigt 2017 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen

Ballerup Kommune. DI Hovedstaden. Møde med Borgmester Jesper Würtzen. 12. marts 2014. Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen DI Hovedstaden Møde med Borgmester Jesper Würtzen Ballerup Kommune 12. marts 2014 Deltagere: Borgmester Jesper Würtzen Bestyrelsesmedlem for DI Hovedstaden Steen Nørby Nielsen, Divisionsdirektør i Siemens

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen

Kommunalvalg Highlights fra pulsmålingen Kommunalvalg 2017 Highlights fra pulsmålingen I pulsmålingen Kommunalvalg 2017 giver erhvervslivet svar på, hvilke områder, de mener, kommunalpolitikerne bør prioritere for at fremme et stærkere erhvervsliv.

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Erhvervsservice BILAG 1 30-07-2013 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 1. København på DI s undersøgelse af det lokale erhvervsklima Baggrund

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016

Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016 Erhvervsklimamåling Skive Kommune Januar 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resumé... 4 2.1 Konklusioner... 4 2.2 Centrale anbefalinger... 5 3 Metode... 6 4 Resultater fra analysen... 10 4.1 Overordnet tilfredshed...10

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015 HAVNEEVALUERING Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Hovedresultater 12. maj 2015 INDLEDNING Evalueringens baggrund, formål og opbygning Epinion har for Aarhus Kommune gennemført en evaluering af samarbejdet

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen

Segmentanalyse. Februar 2015. En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag. Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Segmentanalyse En tekstrapport om virksomheders energieffektiviseringstiltag Februar 2015 Projektansvarlige: Asger H. Nielsen Michael Ulff Larsen Side 0 af 57 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014

Temperaturmåling blandt virksomhederne i. Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Temperaturmåling blandt virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Virksomhedspanelsundersøgelse februar 2014 Stabil udvikling i de fleste virksomheder i kommunen 58 % af virksomhederne har angivet, at

Læs mere

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE

HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE September 2016 HVER TREDJE VIRKSOMHED SØGER FORGÆVES EFTER MEDARBEJDERE Flere og flere virksomheder må opgive at finde de medarbejdere, de har brug for til at løse deres opgaver og udvikle deres forretning.

Læs mere

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009

De kommunale erhvervsvilkår. virksomhederne. 22. januar 2009 22. januar 2009 De kommunale erhvervsvilkår er afgørende for virksomhederne AF chefkonsulent SUNE K. JENSEN, SKJ@DI.DK Syv ud af ti mindre- og mellemstore virksomheder vurderer, at de kommunale rammer

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere