ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014"

Transkript

1 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014

2 INDHOLD INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE Side 13 SAGSBEHANDLINGEN Side 29 VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG Side 33 6 KOMMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL Side 37 2

3 1 INDLEDNING OG OPSUMMERING I dette afsnit præsenteres baggrunden for undersøgelsen og det anvendte undersøgelsesdesign samt en opsummering af undersøgelsens vigtigste resultater. 3

4 Indledning Om undersøgelsen BAGGRUND Norddjurs Kommune arbejder løbende med den erhvervspolitiske indsats i kommunen. I den forbindelse har Norddjurs Kommune ønsket input fra kommunens erhvervsliv. Derfor har kommunen fået foretaget en kommunal erhvervsklimamåling, der afdækker virksomhedernes holdning til og tilfredshed med kommunen, samt deres fremadrettede ønsker og behov. Undersøgelsen skal således bidrage til, at Norddjurs Kommunes erhvervspolitiske arbejde kan fortsætte på det bedst muligt kvalificerede grundlag. Dele af undersøgelsen ligger sig tæt op af DI s årlige erhvervsklimamåling, hvorfor resultaterne også enkelte steder perspektiveres i forhold til den seneste måling. I tillæg til de generelle resultater brydes tallene i en række tilfælde desuden ned på underbrancher og virksomhedsstørrelse, som i nogle tilfælde kan give sig udslag i forskellig tilfredshed. God læselyst! KORT OM UNDERSØGELSEN OG RAPPORTEN Analysen bygger på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt virksomheder med adresse i Norddjurs Kommune. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som telefoniske interviews blandt et repræsentativt udsnit af virksomhederne i Norddjurs Kommune. Dataindsamlingen er gennemført fra d. 27 maj-4 juni Der er i alt gennemført interview med ejere/ledere i 153 af kommunens virksomheder med mindst én medarbejder. Virksomhederne er udvalgt, så stikprøven er repræsentativ på både hovedbrancher og virksomhedsstørrelser. Data er efterfølgende vejet på branche og virksomhedsstørrelse for at garantere repræsentativiteten yderligere. Læsevejledning: De fleste spørgsmål i undersøgelsen er besvaret på fempunktsskalaer. For at gøre rapporteringen overskuelig og lette sammenligneligheden mellem grupperne vises disse resultater i en række tilfælde som gennemsnit mellem 1 og 5, hvor værdien 1 angiver meget utilfreds mens værdien 5 angiver meget tilfreds. I disse tilfælde er Ved ikke -kategorien frasorteret i databehandlingen. Figuroverskrifterne viser som hovedregel den konkrete spørgsmålsformulering. Der kommenteres løbende på de rapporterede forskelles statistiske signifikans. Signifikansniveauet indikerer, hvor stor sikkerhed vi kan have for, at en rapporteret forskel ikke blot er et udtryk for tilfældige udslag i den udtrukne stikprøve. Sammenhænge der er signifikante under 0,1-niveauet er medtaget i rapporten. 4

5 Opsummering af hovedresultater [1] Gennemsnitstilfredsheden med Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed ligger på niveau med DI-målingen fra Lidt over halvdelen af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med kommunens samlede erhvervsvenlighed. Der er ikke markant variation i tilfredsheden på tværs af virksomhedstyper, men virksomheder med over 10 ansatte og virksomheder i service- og industrisektorerne tenderer til at være mest tilfredse. Når der spørges til tilfredsheden med mere specifikke parametre er virksomhederne i særlig grad godt tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde, formidlingen af information samt planlægningen af by-arealerne, mens tilfredsheden er mindre med vejnettet samt med tiltrækningen og fastholdensen af borgere og virksomheder i kommunen. De parametre, som virksomhederne er mest utilfredse med, har dog samtidig begrænset betydning for den samlede tilfredshed, som derfor kun i mindre grad lider under denne utilfredshed. Størst betydning for virksomhedernes samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed har deres oplevelse af kommunens velfærdsservices og dialogen med kommunens medarbejdere og politikere. Virksomhederne har på nuværende tidspunkt en forholdsvist høj gennemsnitstilfredshed med disse parametre. Det er derfor vigtigt at disse parametre prioriteres eller i det mindste fastholdes i henhold til at styrke den samlede erhvervsvenlighed i kommunen. Et område som har en forholdsvis stor betydning og som der ikke er den største gennemsnitlige tilfredshed med, er tiltrækningen og fastholdensen af virksomheder til kommunen. Derfor rummer dette område et stort potentiale som driver for en forbedring af den overordnede erhvervsvenlighed i kommunen. 5

6 Opsummering af hovedresultater [2] Når virksomhederne selv skal komme med forslag til, hvordan Norddjurs Kommunes erhvervsklima kan forbedres, peger mange på en mere åben dialog med kommunen, hvilket kun overgås af ønsker til forskellige forbedringer af kommunens infrastruktur (herunder vejnettet). Desuden ønsker de fleste virksomheder også mere information fra kommunens side. Hver tredje virksomhed har haft en sagsbehandling i de sidste 5 år indenfor jobformidling eller sygedagpenge-området, mens hver fjerde virksomhed har haft kontakt til kommunen i forbindelse med en byggesagsbehandling. Der er gennemsnitligt tilfredshed med disse sagsbehandlinger. Tre ud af fire virksomheder i Norddjurs Kommune kender til Nordjurs.dk-hjemmesiden. 42 % er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden. For at forbedre hjemmesiden foreslår virksomhederne, at den kan gøres mere overskuelig og samle udbuddene et sted på hjemmesiden. Etableringen af letbanen har for størstedelen af virksomhederne ingen betydning. 29 % af virksomhederne mener at Aarhus Lufthavn er vigtig for deres virksomhed, mens 21 % mener at Grenaa Havn har betydning for deres virksomhed. Cirka halvdelen af virksomhederne kender til projektet Havets Hus, og hver fjerde af disse mener at projektet har betydning for deres virksomhed. 6

7 2 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN I dette afsnit præsenteres virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Desuden ses der nærmere på forskelle i tilfredsheden, opdelt efter virksomhedsstørrelse og brancher. 7

8 53 % af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Norddjurs Kommunes samlede erhvervsvenlighed Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Procent) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 33% 42% 11 % af virksomhederne svarer, at de er meget tilfredse med erhvervsvenligheden, mens 42 % svarer, at de er tilfredse. Samlet set er mere end hver anden virksomhed således enten tilfreds eller meget tilfreds med kommunens samlede erhvervsvenlighed. 3 % af virksomhederne er ikke i stand til at give en vurdering og har i stedet svaret ved ikke. 33 % angiver at de hverken er tilfredse eller utilfredse med kommunens samlede erhvervsvenlighed, mens 11 % er utilfredse eller meget utilfredse. 15% 10% 5% 5% 6% 11% 3% n = 153 0% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds Ved ikke 8

9 Nogenlunde stabilt niveau i tilfredsheden: Undersøgelsen indikerer en overordnet tilfredshed på nogenlunde samme niveau som målingen fra 2013 Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,5 Det overordnede tilfredshedsspørgsmål er formuleret på samme måde som i sidste års måling fra DI, hvilket giver mulighed for at sammenligne de to målinger. Omregnes tilfredsspørgsmålet til et gennemsnit mellem 1 (Meget utilfreds) og 5 (Meget tilfreds) opnås et gennemsnit på 3,5. Som det fremgår af figuren ligger dette gennemsnit lidt over niveauet fra målingen i 2013, der er markeret med den turkise linje. Her var gennemsnittet 3,45 (Kilde: DI Lokalt Erhvervsklima 2013, side 7). Denne stigning er dog ikke større, end at niveauet må betegnes som stabilt. Overordnet ser ligger gennemsnittet altså mellem svarkategorierne hverken tilfreds eller utilfreds og tilfreds. Niveau i måling 2013 n = Meget utilfreds Meget tilfreds 9

10 Virksomheder med 5-10 ansatte er mindst tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Virksomheder med over 10 ansatte er de mest tilfredse Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Antal ansatte 10+ (n=18) 5-10 (n=16) 3,1 3,8 De er specielt virksomheder med 5-10 ansatte der trækker den gennemsnitlige tilfredshed ned. Således er gennemsnittet blandt disse virksomheder på 3,1. Det skal dog samtidig bemærkes, at denne gruppe også er den mindste og kun udgår cirka 10 % af virksomhederne i kommunen. De mest tilfredse virksomheder er dem med over 10 ansatte, som har en gennemsnitlig tilfredshed på 3,8. Virksomheder med 4 ansatte eller færre har en gennemsnitlig tilfredshed på mellem 3,5 og 3, (n=39) 3,6 1 (n=75) 3, Meget Meget utilfreds tilfreds n =

11 Tilfredsheden er lavest i handels- og transportbranchen, når hovedbrancherne sammenlignes Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Hovedbranche Virksomheder tilhørende handels- og transportbranchen har generelt et lavere tilfredshedsniveau end de øvrige brancher med et gennemsnit på. Denne gruppe dækker over cirka hver tredje virksomhed i kommunen. Service (n=36) Industri (n=64) 3,7 3,6 Servicebranchen har det højeste gennemsnit på 3,7, mens industribranchen ligger lige efter med et gennemsnit på 3,6. Det er altså særligt vigtigt at ændre tilfredsheden hos virksomheder i handels- og transportbranchen, hvis den samlede, gennemsnitlige tilfredshed skal op. Handel og transport (n=48) n = Meget utilfreds Meget tilfreds 11

12 Størst tilfredshed inden for finansiering og forsikringsbranchen, mens tilfredsheden er mindst inden for handels- og transportbranchen Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Finansiering og forsikring (n=3) Kultur, fritid og anden service (n=7) Landbrug, skovbrug og fiskeri (n=25) 3,7 4,0 4,3 Figuren til venstre viser, hvordan den overordnede tilfredshed med Norddjurs Kommunes erhvervsvenlighed fordeler sig på tværs af erhvervssektorer. Det ses, at virksomheder, der opererer inden for finansierings- og forsikrings samt servicebranchen (herunder kultur og fritid) skiller sig ud ved at have den højeste tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Ejendomshandel og udlejning (n=4) n = 148 Erhvervsservice (n=13) Offentlig administration, undervisning og sundhed (n=7) Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed (n=17) Bygge og anlæg (n=21) Information og kommunikation (n=3) Handel og transport (n=48) 3,4 3,6 3,6 3,5 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Det er stadig handels og transportbranchen der har det laveste gennemsnit, mens også virksomheder indenfor information og kommunikation samt bygge og anlæg har en lav gennemsnitlig tilfredshed i forhold til nogle af de andre brancher. Det bør dog her bemærkes, at antallet af observationer inden for nogle sektorer er meget lavt, hvorfor det estimerede gennemsnit bør betragtes med en vis usikkerhed. 12

13 3 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED MED KOMMUNEN PÅ SPECIFIKKE PARAMETRE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes tilfredshed med kommunen på en række specifikke parametre såsom erhvervslivets rammevilkår, samarbejdet og dialogen med kommunen, kommunernes brug af private leverandører m.m. 13

14 Tilfredsheden er størst med niveauet for kommunens personskatter samt adgangen til kvalificeret arbejdskraft og mindst med det kommunale vejnet Tilfredsheden med tværgående rammevilkår Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? (n=147) Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? (n=123) Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? (n=146) 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? (n=134) 2,8 Kommunal kollektiv trafik? (n=96) 2,8 Det kommunale vejnet? (n=153) 2,6 n = Meget Meget utilfreds tilfreds 14

15 Tilfredsheden er mindst med kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye borgere/virksomheder og størst med udbuddet af erhvervsgrunde Fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice Hvor Hvor tilfreds tilfreds er er du du alt alt i alt alt med? med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? (n=86) 3,8 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? (n=100) Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? (n=122) Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? (n=87) 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? (n=130) 2,7 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? (n=130) 2,7 n = Meget Meget utilfreds n= tilfreds 15

16 Generelt er der stor tilfredshed med samarbejdet og dialogen - specielt kommunens formidling af væsentlig information Samarbejde og dialog Hvor Hvor tilfreds tilfreds er er du du alt alt i alt alt med? med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? (n=142) 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? (n=114) Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? (n=103) n = Meget Meget utilfreds n= tilfreds 16

17 Det er specielt mere information der ønskes. Desuden efterspørges der også mere elektronisk information og at informationen målrettes virksomhederne Samarbejde og dialog Hvordan Hvor tilfreds kan information er du alt i alt forbedres? med? (Procent) Gennemsnit (1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds). Begynde at give noget information Hører ikke noget fra kommunen Mere åbenhed og generelt mere oplysning Hyppighed/mere information 47% Drop e-boksen. Den er ikke hensigtsmæssig Bedre information via internettet og de øvrige medier Elektronisk information og nyhedsbreve 22% Lidt for firkantet information. Gør det mere generelt for de forskellige virksomheder. Det er alt for bredt Målrette information Lytte mere til information 11% 14% Hold nogle møder med borgere og erhvervslivet Andet 5% n = 38 0% 10% 20% 30% 40% n= % 17

18 Tilfredsheden med tværgående rammevilkår opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? 2,8 2,9 3,4 3,1 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? 2,7 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? 2,4 2,8 2,9 2,8 Kommunal kollektiv trafik? 2,5 2,7 2,8 2,8 Det kommunale vejnet? 2,3 2,6 2,6 3,0 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 18

19 Tilfredsheden med tværgående rammevilkår opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Niveauet for kommunens personskatter? 3,4 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området? 3,1 3,1 Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)? 3,1 3,1 3,1 Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)? 2,8 2,8 2,8 2,8 Kommunal kollektiv trafik? 2,7 2,8 3,0 2,9 Det kommunale vejnet? 2,4 2,6 2,6 3,0 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 19

20 Tilfredsheden med fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? 3,6 3,8 3,8 3,9 4,1 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? 3,1 3,0 4,2 Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? 3,5 Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? 2,5 2,8 2,9 2,9 3,1 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? 2,1 2,5 2,7 2,9 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? 2,3 2,7 2,7 2,6 2,8 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 20

21 Tilfredsheden med fysisk planlægning, private leverandører, image og velfærdsservice opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord? 3,6 3,8 3,9 3,9 Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling? 3,0 3,5 Kommunens velfærdsservice (skoler, børnepasning, kultur, grønne områder mv.)? 3,1 3,4 3,4 Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører? 2,7 2,9 2,8 3,1 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen? 2,7 2,6 2,6 2,9 Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere? n = ,7 2,6 2,7 2,8 1 Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 21

22 Tilfredsheden med samarbejde og dialog opdelt på virksomhedsstørrelse Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,4 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? 3,0 3,6 3,5 3,7 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 2,7 2,9 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? 2,8 3,0 3,4 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit 10+ ansatte 5-10 ansatte 2-4 ansatte 1 ansat tilfreds 22

23 Tilfredsheden med samarbejde og dialog opdelt på hovedbranche Hvor tilfreds er du alt i alt med? (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) 3,4 Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed? 3,6 3,4 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere? 3,1 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere? 3,1 n = Meget Meget 5 utilfreds Gennemsnit Handel og transport Service Industri tilfreds 23

24 Signifikanstests Virksomheder med 10 eller flere ansatte er signifikant mere tilfredse med det kommunale vejnet end virksomheder 1 ansat og virksomheder med 2-4 ansatte. Desuden er virksomheder med 5-10 ansatte også signifikant mere tilfredse end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder indenfor servicesektoren er signifikant mere tilfredse med det kommunale vejnet, end virksomheder indenfor industri- og handels- og transportsektoren. Virksomheder med 5-10 ansatte er signifikant mere tilfredse med den kommunale kollektive trafik, end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder med 10 eller flere ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling end virksomheder med 1 ansat, 2-4 ansatte og 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder indenfor industrisektoren signifikant mere tilfredse med dette, end virksomheder indenfor handels- og transportsektoren. Virksomheder med over 1 ansat er signifikant mere tilfredse med kommunens åbenhed overfor private leverandører, end virksomheder med over 10 ansatte. Virksomheder med 2-4 eller over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med de kommunale erhvervsskatter end virksomheder med 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder med 2-4 eller over 10 ansatte signifikant mere tilfredse med de kommunale afgifter og gebyrer end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med 2-4 ansatte er signifikant mere tilfredse med niveauet for kommunens personskatter, end virksomheder med 5-10 ansatte. 24

25 Signifikanstests Virksomheder 1 ansat, 2-4 ansatte og over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder, end virksomheder med 5-10 ansatte. Desuden er virksomheder med 1 ansat signifikant mere tilfredse end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder med 2-4 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere, end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med kommunens formidling af væsentlig information, end virksomheder med 5-10 ansatte. Virksomheder med over 10 ansatte er signifikant mere tilfredse med dialogen med kommunens politikere, end virksomheder med 2-4 og 5-10 ansatte. Virksomheder med 1 ansat også signifikant mere tilfredse med dialogen med både kommunens politikere og medarbejdere end virksomheder med 2-4 ansatte. Virksomheder indenfor industrisektoren er signifikant mere tilfredse med kommunens velfærdsservices, end virksomheder indenfor handels- og transportsektoren. 25

26 Kommunens velfærdsservice samt dialogen med kommunen der har størst betydning for den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Effekten af specifikke parametre på den overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Tallet angiver stigningen i overordnet tilfredshed med erhvervsvenligheden på skalaen fra 1 til 5, når tilfredsheden med den enkelte parameter stiger med én (estimater baseret på bivariat regression). Kommunens velfærdsservice Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere 0,49 0,51 Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere 0,45 Kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne 0,37 Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen Niveauet for kommunens personskatter 0,29 0,31 0,33 Kommunale erhvervsskatter Kommunale afgifter og gebyrer Kommunens planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Kommunens åbenhed over for brug af private leverandører 0,26 0,25 0,24 0,21 0,20 Udbuddet af erhvervsgrunde/erhvervsjord 0,17 Kommunal kollektiv trafik 0,14 Det kommunale vejnet 0,09 n = ,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 26

27 Lille betydning Prioriteringskort hvilke faktorer kan mest effektivt øge den samlede tilfredshed? Høj tilfredshed Hvad er et prioriteringskort? TILPAS Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Parametre placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Parametre placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. OVERVÅG Tilfredshed: Høj Betydning: Høj FASTHOLD Parametre placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for den samlede tilfredshed. Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med parametre placeret i dette felt forventes at øge den samlede tilfredshed betydeligt. PRIORITÉR Stor betydning Et prioriteringskort rangerer de forskellige parametre af den samlede tilfredshed i fire kvadrater efter den gennemsnitlige tilfredshed og parametrets betydning for den samlede tilfredshed. Gennemsnitlig tilfredshed er udregnet på en skala fra 1 (Meget utilfreds) til 5 (Meget tilfreds). Parametre i felterne til venstre har mindre betydning for den samlede tilfredshed, mens parametre i felterne til højre har stor betydning for den samlede tilfredshed. De forventede konsekvenser af et fald eller en stigning i tilfredsheden med parametre i de enkelte felter fremgår til venstre. Prioriteringskortet fokuserer kun på parametrenes betydning for den samlede tilfredshed. Parametre med begrænset betydning i prioritetskortet kan derfor være vigtige i andre sammenhænge. Lav tilfredshed 27

28 Lav gennemsnitlig tilfredshed Høj gennemsnitlig tilfredshed Det er specielt evnen til at fastholde og tiltrække nye virksomheder som kan prioriteres, mens især kommunens velfærdsservice skal fastholdes TILPAS Udbuddet af erhvervsgrunde FASTHOLD Prioriteringskortet til venstre viser, at virksomheder i Norddjurs Kommune er mest tilfredse med udbuddet af erhvervsgrunde. Det er dog et område der i kun i mindre grad påvirker den samlede tilfredshed, hvilket også fremgår af side 26. Planlægning af arealer til by- og erhvervsudvikling Niveauet for kommunens personskatter Formidling af væsentlig information til virksomhederne Kommunens Dialogen mellem velfærdsservice erhvervslivet og kommunens politikere Kommunens velfærdsservice har den største betydning for den samlede tilfredshed. Selvom tilfredsheden allerede er acceptabel på dette parameter, er der plads til at øge den yderligere, hvilket vil have potentiale til også at løfte den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Derfor bør området som minimum fastholdes på det nuværende niveau. Kommunal kollektiv trafik Det kommunale vejnet OVERVÅG Åbenhed over for brug af private leverandører Evne til at fastholde og tiltrække nye borgere Kommunale erhvervsskatter Kommunale afgifter og gebyrer Adgang til kvalificeret arbejdskraft i området Evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens medarbejdere PRIORITÉR Dialogen med kommunens medarbejdere og politikere har den anden- og tredjestørste betydning for den samlede tilfredshed. Gennemsnitstilfredsheden på disse parametre ligger lige over gennemsnittet på alle variable. Her er der dog også et potentiale i henhold til at forbedre den samlede tilfredshed eller sikre en fastholdelse på det nuværende niveau. Gennemsnitstilfredsheden med det kommunale vejnet, den kommunale trafik, de kommunale afgifter og gebyrer samt evnen til fastholde og tiltrække nye borgere er også lav, men samtidig tyder analysen også på, at disse parametre er mindre afgørende for den samlede tilfredshed. Dog er der stadig forbedringspotentialer indenfor disse områder. Lille betydning for samlet tilfredshed Stor betydning for samlet tilfredshed n =

29 4 SAGSBEHANDLING I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på tre forskellige områder. I hvert enkelt tilfælde undersøges oplevelsen af henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af kommunens sagsbehandling, og desuden undersøges disse to parametres betydning for virksomhedernes samlede tilfredshed. Kun virksomheder, som har benyttet sig af kommunens sagsbehandling inden for de seneste fem år, indgår i analysen. 29

30 Der er flest virksomheder i kommunen som har haft sagsbehandlingskontakt med kommunen i forbindelse med jobformidling og sygedagpengesager På hvilke af følgende områder har virksomheden været i kontakt med Norddjurs Kommune inden for de seneste fem år? (Procent) Jobformidling (Jobcentrets formidling af arbejdskraft) 36% Sygedagpengesag 35% Byggesagsbehandling 25% Miljøsagsbehandling fx miljøgodkendelse 18% Ingen af ovenstående 29% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% n = 153 (mulighed for flere svar, hvorfor der summeres til mere end 100 %) 30

31 Indenfor jobcentrenes indsats halter tilfredsheden med det faglige del efter tilfredsheden med den servicemæssige del af sagsbehandlingen Tilfredshed med henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af kommunens sagsbehandling på forskellige områder. (Gennemsnit 1-5 uden Ved ikke ) Kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet? (n=52) Kommunens byggesagsbehandling? (n=36) 3,4 3,4 Kommunens miljøsagsbehandling? (n=28) 3,6 3,7 Jobcentrenes indsats mht. jobformidling? (n=52-53) 3,6 3,8 n = Note: På spørgsmålet vedrørende kommunens sagsbehandling på sygedagpengeområdet er der ikke spurgt ind til den service- og faglige del, hvorfor gennemsnit også er identiske Meget Meget Den servicemæssige del Den faglige del utilfreds tilfreds 31

32 Både den service- og den faglige del af sagsbehandlingen har betydning for virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed Effekten af de to parametre på den samlede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed (multivariat analyse) Den servicemæssige del af sagsbehandlingen Den faglige del af sagsbehandlingen 17,9 19,2 I figuren til venstre er betydningen af tilfredshed med henholdsvis den servicemæssige og den faglige del af sagsbehandlingen for virksomhedernes samlede tilfredshed undersøgt. Begge faktorer er målt vha. et indeks, der samler alle spørgsmål på tværs af sagsbehandlingsområder, som spørger til henholdsvis den faglige og den servicemæssige del af sagsbehandlingen. Effekten af de to faktorer er herefter undersøgt kontrolleret for hinandens betydning vha. en multivariat regressionsanalyse. Formålet hermed er at opnå et estimat af hver enkelt faktors isolerede eller rene effekt på den samlede tilfredshed. Dog viser forrige side også, at der ikke er en stor forskel mellem den service- og faglige del af sagsbehandlingen, hvorfor det det ikke er muligt at sige at den servicemæssige påvirker mere end den faglige del. Ved hjælp af bivariate analyser er det dog undersøgt at både den faglige og den servicemæssige del har signifikant betydning for virksomhedernes samlede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed. n =

33 5 VIRKSOMHEDERNES EGNE FORSLAG I dette afsnit præsenteres virksomhedernes egne forslag til, hvordan kommunens erhvervsvenlighed kan øges. De mange forslag er blevet placeret under forskellige kategorier, og der vises en række konkrete eksempler på kommentarerne fra de mest dominerende forslagskategorier. 33

34 De fleste virksomheder mener at Norddjurs kommune bør sikre en bedre infrastruktur samt en bedre og mere åben dialog med erhvervslivet Hvis du skulle pege på en ting, som kommunen kunne gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen, hvad ville du så pege på? Åbne svar kodet i kategorier. (Procent) Bedre infrastruktur (herunder vejnet) 29% Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet 22% Øget brug af private leverandører 16% Tiltrække flere borgere/forbedre områdets image 12% Sænke skatter og afgifter 8% Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati 7% Fremme iværksætteri og hjælpe virksomheder med opstart 4% Andet 4% n = 78 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 34

35 Bedre infrastruktur eksempler på åbne svar Ønskerne til infrastrukturen angår primært vejnettet, parkeringspladser og en bedre indretning af midtbyen. Nedenfor ses eksempler på de kommentarer, der er blevet kategoriseret under bedre infrastruktur Der skulle have være en motorvej for længe siden. Vejnettet skal forbedres. Lade være med at etablere to bycentrummer. Hold jer til et. Snerydning om vinteren. Bedre vedligeholdelse af vejene Forbedring af vejenes tilstand. Lav motortrafikvejen om til en rigtig motorvej ud til lufthavnen. Få etableret noget lignende den gamle færge. Udviklingen af erhvervs- og byområder. Bedre indretning af midtbyen så det gavner detailbutikkerne. Bedre veje, flere parkeringspladser Lad være med at nedlægge parkeringspladserne. 35

36 Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet eksempler på åbne svar Virksomhedernes ønsker til en bedre dialog mellem kommunen og erhvervslivet angår bl.a. en følelse af, at det er for besværligt at komme i kontakt med kommunen, at få den nødvendige information samt at få kommunen til at lytte til virksomhedernes ønsker og behov. Mere udadvendte. Følge med udviklingen og tage mere kontakt til virksomhederne Deltage noget mere. Kommunen skal deltage lidt mere i virksomhederne. Satse lidt mere på virksomhederne så det kan skabe arbejdspladser Skabe dialog. Hør hvad virksomhederne kan tilbyde Tag mere kontakt til erhvervslivet Bedre information og dialog. opsøg virksomhederne Mere konsensus mellem kommunen og erhvervslivet. Politikerne er meget lydhøre, men det bliver ikke rigtig til noget fx i forbindelse med omfartsvejen Mere aktive og give mere information til virksomhederne. Tag kontakt og tag ud og besøg virksomhederne. Samspil mellem kommunen og virksomhederne giver vækst 36

37 6 KOMMMUNESPECIFIKKE SPØRGSMÅL I dette afsnit præsenteres resultaterne af de spørgsmål som udelukkende omhandler forhold i Norddjurs Kommune. 37

38 Cirka tre ud af fire virksomheder kender Norddjurs.dk, hvoraf 42 % enten er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden som kilde til information Hvor tilfreds er du alt i alt med Norddjurs.dk som kilde til information om og fra kommunen? n = % 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kender Norddjurs.dk Kender ikkenordjurs.dk Knap tre ud af fire virksomheder i Norddjurs Kommune kender til hjemmesiden Norddjurs.dk. Ud af de virksomheder som kender til hjemmesiden, er 42 % tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden. Dette tal stiger til 57 %, hvis man fjerner dem der svarer ved ikke. Dette skyldes den forholdsvis store ved ikke-kategori. Nedenstående ses et udsnit af virksomhedernes forslag til hvordan Norddjurs.dk kan blive en bedre informationskanal: Ved ikke Meget tilfreds 5% 27% Erhvervsdelen skulle forbedres. Tilgængeligheden kunne også forbedres Den er ikke nem at navigere rundt på Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 4% 7% 20% 37% Synligheden på den. Forvirrende. Uoverskuelig. Mere brugervenlighed til pensionister. En forenkling af hjemmesiden ville hjælpe Langt mere hierarkisk opbygget, så det er nemmere at finde den person man søger n = 113 0% 10% 20% 30% 40% Samle alle udbuddene på et link så de ikke ligger spredt ud på hele siden 38

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE

ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE ENERGIBESPARELSER I VIRKSOMHEDER MED 20+ ANSATTE Rapport vedrørende virksomheders gennemførte og planlagte investeringer i energibesparelser primo 2013 1 Metode og baggrund Baggrund og formål Det er generelt

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse

En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse En branches bidrag måles i BNP og beskæftigelse Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015

MARKEDSANALYSE. Rapport 29 01 2015 MARKEDSANALYSE Rapport 29 01 2015 Indhold Sammenfatning Resultater 3 6 1 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres analysens formål, metode og datagrundlag samt hovedkonklusionerne. 3 Sammenfatning Kort

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18

Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Byråd Gothersgade 7000 Fredericia att.: Borgmester Jacob Bjerregaard 15. sep. 2014 Fredericia Erhvervsforenings høringssvar til Budgetforslag 2015-18 Fredericia Erhvervsforening skal hermed

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 7 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse: Østjydernes trafikale trængsler January 27, 2011 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI har lanceret vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer

DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015. Brugere: Registranter og registratorer DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE APRIL-MAJ 2015 Brugere: Registranter og registratorer INDHOLDSFORTEGNELSE 02 07 10 25 26 BAGGRUND OG PROCES PROFIL AF DE DELTAGENDE BRUGERE HOVEDRESULTATER OG INDSATSPRIORITERING

Læs mere