ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET"

Transkript

1 ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012

2 INDHOLD EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING Side 11 VURDERING AF KOMMUNENS ERHVERVSSERVICE Side 21 VURDERING AF KOMMUNENS SERVICE I ØVRIGT Side 27 6 VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL FREMADRETTET FOKUS Side 32 2

3 1 EXECUTIVE SUMMARY I dette afsnit præsenteres analysens formål, datagrundlag og metode samt udvalgte hovedresultater. 3

4 Executive summary Om undersøgelsen BAGGRUND OG FORMÅL Syddjurs Kommune ønsker til stadighed at udvikle kommunen som en erhvervsvenlig kommune. Dette skal bl.a. ske gennem den nye erhvervspolitik, som skal udarbejdes i I denne forbindelse har kommunen ønsket at tage temperaturen på erhvervsklimaet set fra virksomhedernes perspektiv for at inddrage det lokale erhvervsliv i processen. Epinion har derfor gennemført en undersøgelse blandt kommunens virksomheder. Undersøgelsen har et bredt fokus på virksomhedernes vilkår og samspillet mellem virksomhederne og kommunen. Det er planen, at der i de kommende år skal gennemføres opfølgende målinger. Denne rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen. God læselyst! Læsevejledning: Figurerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af virksomhederne eller undergrupper (eksempelvis større og mindre virksomheder) eller som gennemsnit. Overskrifter og underoverskrifter opsummerer de vigtigste resultater og delkonklusioner. UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af virksomhederne i kommunen. Dataindsamlingen er gennemført i ugerne 8 til 10 i Der er i alt gennemført interview med ejer/ledere i 156 af kommunens virksomheder med mindst én medarbejder. Der er præstratificeret disproportionalt således at både små og store virksomheder samt alle hovedbrancher er repræsenteret. Data er efterfølgende vejet, så resultaterne er repræsentative for kommunens virksomheder samlet set. I tillæg til den kvantitative dataindsamling er der gennemført en fokusgruppe med udvalgte repræsentanter for kommunens erhvervsliv. Resultaterne fra fokusgruppen anvendes løbende i rapporten til at kvalificere og perspektivere de kvantitative resultater. Resultaterne perspektiveres enkelte steder til Dansk Industris Lokale Erhvervsklimamåling, der benchmarker alle landets kommuner på en række parametre. Se 4

5 Executive summary Hovedkonklusioner og anbefalinger HOVEDKONKLUSIONER Undersøgelsen viser, at lige knap halvdelen af kommunens virksomheder er tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Omregnet til en score mellem 1 og 5 opnås 3,3, hvilket er et bedre resultat end i Dansk Industris erhvervsklimamåling fra 2011, hvor Syddjurs ca. opnår en score på 3,0. Omvendt bekræfter undersøgelsen på flere områder billedet fra DI s måling. Virksomhederne sætter således også i den nye undersøgelse særligt fokus på sagsbehandling og infrastruktur de to områder, hvor Syddjurs Kommune scorer lavest i DI s måling. Når der dykkes længere ned bag dette resultat, viser det sig, at virksomheder særligt ønsker et øget fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden ifm. bygge- og miljøsagsbehandling. Ift. infrastrukturdimensionen handler det primært om fokus på vejnettet øst-vest og nord-syd. Der er forståelse for, at kommunens handlemuligheder er begrænsede, men det er et vigtigt parameter for mange virksomheder. Der er et udbredt ønske om bedre dialog og samarbejde mellem kommunens politikere og embedsmænd og det lokale erhvervsliv. ANBEFALINGER På baggrund af resultaterne kan følgende generelle anbefalinger opstilles. Det anbefales: At der sættes fokus på at styrke sagsbehandlingen på bygge- og miljøområdet, således at sagsbehandlingstiden evt. kan nedsættes. Desuden bør dialogen med virksomhederne styrkes, så sagsbehandlingstiden ikke opleves som uforståelig lang. At der sættes fokus på kommunens arbejde for at forbedre infrastrukturen. Det kan både kommunikeres, at kommunen har begrænsede handlemuligheder, men også hvilke konkrete ambitioner kommunen har. At der sættes fokus på at styrke dialog og samarbejde med erhvervslivet bl.a. omkring den konkrete udformning af erhvervspolitikkens initiativer og indsatsområder. At der satses målrettet på iværksætteri fremfor tiltrækning af etablerede virksomheder samt at dette sammentænkes med bosætningspolitikkens ambition om at tiltrække nye borgere til kommunen 5

6 2 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN I dette afsnit præsenteres virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Desuden behandles spørgsmålet om ambassadører, der anbefaler kommunen, samt hvorvidt virksomhederne overvejer at flytte og deres bevæggrunde for placering. 6

7 De fleste virksomheder er tilfredse, men ca. 16 % af virksomhederne er decideret utilfredse med kommunens erhvervsvenlighed Hvor tilfreds er du alt i alt med din kommunes erhvervsvenlighed?* 45% 4 41% 35% 3 31% 25% 2 15% 11% 1 5% 6% 5% 5% Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke n=156 Lige knap 50 % af virksomheder er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens erhvervsvenlighed. Omvendt er ca. 16 % enten utilfredse eller meget utilfredse. Omregnes denne tilfredshed til en score mellem 1 og 5, som den anvendes i DI-analysen, opnås ca. 3,3, hvilket indikerer en højere tilfredshed end DI s 2011 resultat på ca. 3,0. * Formuleringen er hentet fra DI s måling for at sikre sammenlignelighed 7

8 Syddjurs Kommune har få ambassadører blandt virksomhederne, som vil anbefale kommunen til andre virksomheder Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Syddjurs Kommune som placeringskommune til andre virksomheder, hvis du blev spurgt? % 49% Ambassadører De loyale og entusiastiske Svar 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Svar 7 og 8 Illoyale De utilfredse Svar 6 eller under Hvad er NPS? Virksomheden er stillet spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Syddjurs Kommune som placeringskommune til andre virksomheder, hvis du blev spurgt? De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder Slet ikke sandsynligt og 10 betyder Meget sandsynligt. Virksomhederne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som bekskrevet til venstre. Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. VIP opnår en NPS på -39, hvilket er lavt og vidner om få ambassadører blandt virksomhederne. NPS: = -39 n=146 8

9 95 % af virksomhederne forventer, at de fortsat ligger i Syddjurs Kommune om tre år Forventer du, at virksomheden også om tre år ligger i Syddjurs Kommune? Nej 3% Ved ikke 2% Ja 95% n=156 Virksomhedernes generelle tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed afspejler sig også i, at meget få forventer, at virksomheden ikke fortsat ligger i Syddjurs Kommune om tre år. De virksomheder, som svarer, at de ikke forventer det, begrunder det enten i mangler i kommunen særligt ift. uddannet arbejdskraft eller dårlige samarbejdsrelationer med kommunen om en konkret sag eller generelt. 9

10 Ejerens bopæl er den helt naturlige årsagsforklaring bag virksomhedernes placering, dog også spin-off effekter fra ansatte Hvad var de vigtigste grunde til, at det oprindeligt blev besluttet at placere virksomheden i Syddjurs Kommune? Selvom det kan ligge langt tilbage, vil vi gerne have dit bedste bud på de vigtigste grunde til placeringen. Virksomhedens ejers bopæl 7 Virksomhedens ejers tidligere arbejdsplads 9% Kundernes geografiske placering 5% Nærheden til Aarhus Nærhed til øvrige virksomheder (klynge) Kommunens erhvervsservice God infrastruktur Særlige medarbejderkompetencer i området 2% 2% 1% 1% 1% Andet 14% Ved ikke 3% n=156 Virksomhederne startes i vidt omfang af personer, der allerede bor i kommunen. 7 ud af 10 angiver dette som en af de vigtigste grunde til placeringen. Dog er knapt hver tiende også et følge af, at ejeren har været ansat på en virksomhed i kommunen altså spin-off virksomheder. Dette viser vigtigheden af fokus på iværksætteri og illustrerer den centrale kobling med bosætningspolitik og tiltrækning af nye borgere. 10

11 3 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING I dette afsnit præsenteres resultaterne af virksomhedernes vurdering af kommunens sagsbehandling på en række forskellige områder. I hvert enkelt tilfælde fokuseres både på sagsbehandlingstid og sagsbehandlingskvalitet. Kun virksomheder, som har benyttet sig af kommunens sagsbehandling indgår. 11

12 Byggesagsbehandling: Mere end halvdelen er utilfredse med sagsbehandlingstiden, mens færre er utilfredse med kvaliteten Hvornår har virksomheden senest haft kontakt med kommunen i forbindelse med en eller flere byggesager?* Aldrig 42% 6% Tilfredshed med sagsbehandlingstid 5 25% 23% 9% 24% 34% 3% Gns. tilfredshed over tid Tilfreds Utilfreds Før % % n=91 n= % Tilfredshed med kvalitet af sagsbehandling Gns. tilfredshed over tid % 5 4 Tilfreds % 25% 7% 13% 19% 16% 5% % Utilfreds n=156 n=91 n=86 * Det store antal virksomheder, som svarer, at de har haft kontakt med kommunen I forbindelse med en byggesag, indikerer, at nogle af virksomhederne svarer ud fra erfaringer, som er fremkommet i privat regi eller fordi virksomheden har søgt på vegne af kunder o.l. 12

13 Miljøsager: Halvdelen er tilfredse med sagsbehandlingstiden, mens endnu flere er tilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen Hvornår har virksomheden senest haft kontakt med kommunen i forbindelse med en eller flere miljøsager? Aldrig Før % 81% Tilfredshed med sagsbehandlingstid 6 48% 4 25% 21% 2 2% 4% Gns. tilfredshed over tid Tilfreds Utilfreds 2008 n=28 n= % Tilfredshed med kvalitet af sagsbehandling Gns. tilfredshed over tid % % Tilfreds % 1 11% 16% Utilfreds % 5 10 n=151 n=28 n=28 13

14 Jobcenter arbejdskraft, jobopslag eller lignende: Tilfredsheden er over 6 med både sagsbehandlingstiden og kvaliteten af sagsbehandlingen Hvornår har virksomheden senest haft kontakt med kommunens Jobcenter om formidling af arbejdskraft, jobopslag eller lignende? Tilfredshed med sagsbehandlingstid 75% 59% 5 Gns. tilfredshed over tid Tilfreds Aldrig 62% 25% 12% Før % 7% 12% 6% 4% Før 2008 Utilfreds 2009 n=59 n=57 Tilfredshed med kvalitet af sagsbehandling Gns. tilfredshed over tid % 75% 61% Tilfreds % 24% 25% 2% 1 11% 16% Før 2008 Utilfreds 5 10 n=156 n=59 n=57 14

15 Jobcenter sygedagpenge: Tilfredsheden er over 8 med både sagsbehandlingstiden og kvaliteten af sagsbehandlingen Hvornår har virksomheden senest haft kontakt med kommunens Jobcenter omkring en sygedagpengesag? Tilfredshed med sagsbehandlingstid 75% 63% 5 Gns. tilfredshed over tid Tilfreds Aldrig 59% 25% 18% Før % 4% 9% 1% 5% Utilfreds % n=64 n= % Tilfredshed med kvalitet af sagsbehandling Gns. tilfredshed over tid % 75% 5 63% Tilfreds % 13% 25% 19% 6% 6% 1% 6% Utilfreds 5 10 n=154 n=64 n=61 15

16 Sammenlignes på tværs er der størst utilfredshed med sagsbehandlingstiden ved byggesager og miljøsager Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunens sagsbehandling mht. sagsbehandlingstid? Alle områder % 63% 59% % 24% 24% 21% 12% 12% 9% 6% 6% 6% 7% 6% 6% 3% 4% 4% 1% 2% Ved ikke Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds 23% Tilfreds 19% Meget tilfreds Sygedagpenge Kontakt jobcenter Miljøsager Byggesager n=156 Det er et klart resultat, at virksomhederne fortsat er meget utilfredse med sagsbehandlingstiden, når det gælder byggesager og i næsten lige så høj grad miljøsager. Det fremstår som en central konklusion, at der er store muligheder for at forbedre servicen på dette punkt. Billedet af jobcenterets sagsbehandlingstid er markant anerledes. Her er kun en mindre del utilfredse. 16

17 Ift. kvaliteten er der tillige størst utilfredshed med miljøsager og byggesager, men billedet er langt mere homogent Hvor tilfreds eller utilfreds er du med kommunens sagsbehandling mht. kvaliteten af sagsbehandlingen? % 63% 52% % 6% 4% Ved ikke 19% 16% 16% 12% 13% 11% 1 11% 7% 6% 6% 1% Meget utilfreds Utilfreds Hverken tilfreds eller Tilfreds utilfreds Sygedagpenge Kontakt med jobcenter Miljøsager Byggesager 19% 15% 7% 2% Meget tilfreds n=156 Når blikket vendes mod kvaliteten af sagsbehandlingen, er der langt mindre forskel mellem virksomhedernes vurdering af de fire områder. Dog er der fortsat størst utilfredshed med bygge- og miljøsagsbehandling. Det må også forventes, at stor utilfredshed med sagsbehandlingstiden, kan smitte af på vurderingen af kvaliteten. 17

18 De utilfredse virksomheder er kun i mindre grad utilfredse med fagligheden, men føler sig dårligt behandlet eller at sagsbehandlingstiden var for lang Vil du uddybe, hvad du var utilfreds med? (Åbne svar kodet i kategorier) % Sygedagpenge (n=7) % 29% 5 39% For lang behandlingstid Dårlig behandling Manglende faglighed hos kommunen 17% 21% 4% 12% 13% 4% 19% Andet 8% Kontakt med jobcenter (n=12) Miljøsager (n=13) Byggesager (n=52) Virksomheder har kunnet uddybe deres utilfredshed med sagsbehandlingen. De åbne svar er kodet i fire tværgående kategorier. Disse svar bekræfter, at sagsbehandlingstiden er den primære udfordring, men en række virksomheder føler sig også dårligt behandlet eller mener ikke, at fagligheden har været i orden. Se konkrete udsagn på næste side. 18

19 Virksomhederne fortæller: Eksempler på konkrete udsagn fra virksomhederne, når de skal uddybe deres utilfredshed Kilde: Åbne besvarelser I spørgeskemaundersøgelsen 19

20 Fokusgruppedeltagerne satte også fokus på kommunens sagsbehandling Resultater fra fokusgruppen Virksomhederne på fokusgruppen satte stor fokus på sagsbehandling herunder særligt sagsbehandlingstiden ift. både byggesagsbehandling og miljøsagsbehandling. Det er tydeligt, at netop dette opleves som et hovedkontaktpunkt mellem virksomheder og kommune. Derfor har det stor betydning for virksomhedernes opfattelse af kommunen. Virksomhederne har meget varierende erfaringer med kommunens sagsbehandlingstid. Nogle har oplevet hurtig og effektiv sagsbehandling, mens andre har måtte vente meget længe og oplevet tilbageløb, som de mente var unødvendige. Én har eksempelvis ventet 2,5 år på en miljøgodkendelse og har samtidig måttet betale en stor regning for forløbet. Der er også varierende erfaringer med kvaliteten af sagsbehandling. Generelt er virksomhederne mere tilfredse med kvaliteten af sagsbehandlingen. Der er dog også eksempler på det modsatte: Én fortæller om hvordan kommunen insisterede på at gennemføre et miljøtilsyn, selvom virksomheden påpegede, at produktionsarealet var for småt. Efterfølgende blev betalingskravet droppet, men virksomheden var efterladt med indtrykket af, at kommunens medarbejder blot skulle have tiden til at gå og opfandt arbejde for at retfærdiggøre sig selv. 20

21 4 VURDERING AF KOMMUNENS ERHVERVSSERVICE I dette afsnit præsenteres virksomhedernes vurdering af forskellige elementer af kommunens erhvervsservice. 21

22 Få kender til erhvervskoordinatoren, men dem som gør, tillægger denne stor betydning Syddjurs Kommune har en erhvervskoordinator (Bo Kristensen), der bl.a. tilbyder at være erhvervslivets indgang til kommunen. Kender du til denne ordning? Opdelt efter: Hvor stor betydning har det for din virksomhed, at kommunen har et tilbud om ''Én indgang for erhvervslivet? Meget stor betydning 8% 17% 4 Stor betydning En vis betydning Begrænset betydning Ingen betydning 11% 8% 21% 21% 17% 25% 21% 33% 6 Jeg kender ikke ordningen Jeg har hørt om ordningen, men min virksomhed har ikke benyttet den Jeg kender ordningen og min virksomhed har benyttet den 18% Ved ikke n=157 Virksomhederne der benytter sig af erhvervskoordinatoren ser det som en stor eller meget stor betydning for deres virksomhed, at kommunen har én indgang for erhvervslivet. Omvendt vurderer de virksomheder, der ikke kender til ordningen ikke, at det har den samme betydning. Dette tyder på at Syddjurs Kommune med fordel kunne gøre mere opmærksom på ordningen hos virksomhederne. 22

23 Umiddelbart opfattelse af de servicetilbud, som Syddjurs Kommune udbyder til kommunens virksomheder igennem Syddjurs Erhvervsforening Uanset om din virksomhed har benyttet de servicetilbud, som Syddjurs Kommune udbyder til kommunens virksomheder igennem Syddjurs Erhvervsforening, vil vi gerne høre lidt om din umiddelbare opfattelse af erhvervsforeningens tilbud? Meget positiv 7% Positiv 29% Meget positiv Hverken/eller Positiv Negativ Hverken/eller Meget negativ Negativ 4% 4% 7% 14% 14% 29% Ved ikke Ved ikke 45% 45% n=156 Samlet set er virksomhederne overvejende positive overfor de servicetilbud, Syddjurs Kommune udbyder igennem erhvervsforeningen, uanset om de har benyttet dem. Den store andel, der svarer ved ikke, indikerer, at en stor andel af virksomhederne ikke kender til Syddjurs Kommunes servicetilbud. Dette er en indikation på, at kendskabet til de tilbud, som er relevant for en bredere kreds, med fordel kan udbredes til flere virksomheder. 23

24 En mindre del af virksomheder har benyttet tilbuddene fra erhvervsforeningen, men de der har, er meget tilfredse Samlet andel, der har benyttet sig af tilbuddene: Benyttet 13% Hvor tilfreds eller utilfreds var du med de servicetilbud, som du har benyttet? (Gennemsnit). Gå-Hjem-Møder om virksomhedsudvikling, eksport etc (n=6) 3,8 Erfaringsnetværk (n=5) 3,6 Vækstambassadøren (gratis HRressource) (n=4) 4,0 Mentorordningen (n=2) 4,5 Ikke benyttet 87% n=156 Iværksætterafklaring - 6 ugers kursus for ledige (n=1) Iværksætterkursus (n=1) 4,0 4, Meget Meget utilfreds tilfreds Kun en mindre del af virksomheder har benyttet erhvervsforeningens tilbud. Dette indikerer igen, at der i nogle tilfælde med fordel kan arbejdes på at udbrede kendskabet til de tilbud, der er relevant for en bredere kreds af virksomheder. Som det fremgår, er de virksomheder, som har deltaget, meget tilfredse med de servicetilbud de har benyttet. 24

25 Kendskab til og brug af regionale servicetilbud: Marginalt kendskab og brug blandt kommunens virksomheder Syddjurs Kommune medfinansierer driften af Væksthus Midtjylland/Central Denmark EU Office. Hvilke af følgende muligheder beskriver bedst dit kendskab til Væksthus Midtjylland/Central Denmark EU Office? Kender det og virksomheden har benyttet sig af det 1% 8% Hørt om det, men ikke benyttet det 12% 38% Central Denmark EU Office Væksthus Midtjylland Kender det ikke 53% 87% n=156 Væksthuset har størst kendskab og ca. halvdelen af virksomhederne har kendskab til det. Dette er kun tilfældet for ca. 13 % af virksomhederne, når det gælder Central Denmarks EU Office. Ganske få virksomheder har benyttet Central Denmark EU Office, mens lige knap hver tiende virksomhed i en eller anden udstrækning har benyttet Væksthuset. 25

26 Erhvervsservice forbindes ikke med kommunen Resultater fra fokusgruppen Virksomhederne på fokusgruppen forbinder ikke umiddelbart noget konkret med begrebet erhvervsservice. Når indholdet af begrebet forklares, er det ikke noget der forbindes med kommunen. Flere kender og er medlem af erhvervsforeningen, men forbinder ikke foreningen med kommunen. Flere kender også Væksthuset. Enkelte kender og har talt med erhvervskoordinatoren. Virksomhederne er generelt positive over for de tilbud der er, men det er tydeligt, at de ikke tillægger det stor betydning for deres virksomhed. De virksomheder, der har benyttet sig af erhvervskoordinatoren, har gode erfaringer. Virksomhederne synes i det hele taget, at det er en god ide med én indgang til kommunen, men efterlyser større synlighed. Fx gennem en folder eller endnu større synlighed på hjemmesiden. Der er dog delte meninger om, hvorvidt skriftlig information vil have nogen effekt. Virksomhederne har hverken hørt om Central Denmark EU Office eller Business Region Aarhus. De er dog positive ift. samarbejde mellem kommunerne og fokus på Aarhus som det naturlige sted at tiltrække arbejdskraft og nye borgere fra. 26

27 5 VURDERING AF KOMMUNENS SERVICE I ØVRIGT I dette afsnit præsenteres virksomhederne holdning til service på områder, som mere eller mindre direkte påvirker virksomhederne. Der ses både på tilfredsheden med kommunens indsats, men også på i hvilken grad virksomhederne tillægger det betydning, at kommunen fokuserer på det enkelte område. 27

28 Særligt et velfungerende kommunalt vejnet er af høj betydning for virksomhederne Gennemsnitlig tilfredshed med og betydning for virksomheden af kommunens service på områderne: Det kommunale vejnet Kommunens indkøbs - og udbudspolitik Den kommunale kollektive trafik Kommunens planlægning af by - og erhvervsudvikling Kommunens indsat for at synliggøre og markedsføre sig i forhold til at tiltrække nye borgere Tilfredshed Betydning Kommunens udbud af erhvervsjord Kommunens indsats for at synliggøre og markedsfører sig i forhold til at tiltrække nye virksomheder Kommunens velfærdsservice fx børnepasning, folkeskole og ældreomsorg n= I ovenstående figur er den gennemsnitlige tilfredshed og betydning sammenlignet direkte på de forskellige parametre. Figuren illustrerer, at det på tværs af de forskellige parametre særligt er det kommunale vejnet, som skiller sig ud som et område, der har stor betydning, men hvor tilfredsheden kun er gennemsnitlig. Tallene uddybes på de næste to sider. 28

29 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke Virksomhederne sætter fokus på planlægning og markedsføring: Mere end hver tredje er utilfreds Hvor tilfredse er virksomhederne? Hvor stor betydning har det? Virksomhedens holdning til: 2% 2 13% 29% 4% 31% Kommunens indsats for at synliggøre og markedsfører sig i forhold til at tiltrække nye virksomheder 12% 24% 24% 9% 29% 2% 28% 19% 1 3% 4 Kommunens udbud af erhvervsjord 4% 12% 2 12% 47% 5% 1% 3 19% 28% 6% 17% Kommunens planlægning af by - og erhvervsudvikling 16% 28% 25% 9% 16% 6% 1% 18% 13% 1 7% 5 Kommunens indkøbs - og udbudspolitik 9% 18% 14% 14% 32% 13% n=156 På flere områder, er der flere utilfredse end tilfredse virksomheder. Det gælder både ift. kommunens indsats for at markedsføre sig ift. at tiltrække nye virksomheder og kommunens planlægning af by- og erhvervsudvikling. Ser vi på, hvad der har stor betydning for virksomheder, er disse to parametre også områder, som virksomhederne tillægger betydning. Omvendt tillægger færre udbuddet af erhvervsjord betydning. 29

30 Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Meget stor betydning Stor betydning Nogen betydning Mindre betydning Ingen betydning Ved ikke Virksomhederne sætter fokus på vejnettet: Knap halvdelen er utilfredse og hele 6 ud af 10 tillægger det stor betydning Hvor tilfredse er virksomhederne? Hvor stor betydning har det? 2% 37% 15% 32% 15% Virksomhedens holdning til: Det kommunale vejnet 17% 41% 23% 5% 13% 3% 26% 14% 28% 1 19% Den kommunale kollektive trafik 8% 23% 18% 13% 34% 3% 3% 35% 13% 22% 4% 23% Kommunens indsats for at synliggøre og markedsføre sig i forhold til at tiltrække nye borgere 19% 3 14% 14% 19% 4% 6% 43% 1 13% 5% 23% Kommunens velfærdsservice fx børnepasning, folkeskole og ældreomsorg 11% 28% 18% 13% 28% 2% n=156 Der er bl.a. stor tilfredshed med kommunens velfærdsservice. Færre er tilfredse med det kommunale vejnet og med indsatsen for at tiltrække nye borgere. Disse er omvendt områder, som virksomhederne tillægger større betydning. Særligt det kommunale vejnet er vigtigt for virksomhederne. Næsten 6 ud af 10 svarer, at det har stor eller meget stor betydning for virksomheden. 30

31 Stor fokus på infrastruktur blandt virksomhederne på fokusgruppen Resultater fra fokusgruppen Fokusgruppen bekræftede det store fokus på kommunens infrastruktur særligt vejnettet. Uanset beliggenhed i kommunen og uanset hvor direkte afhængig virksomheden var af vejnettet, så var der blandt alle virksomhederne en klar opfattelse af videreudvikling af vejnettet som en klar prioritet. Både øst-vest og nord-syd efterlyses bedre vejforhold og kortere transporttider. Der var forståelse for kommunens begrænsede handlemuligheder ift. større vejprojekter, men flere lagde vægt på, at de kommunale politikere arbejdede for at sætte behovet på dagsordenen nationalt. Fokusgruppedeltagerne ønskede desuden at kommunen gjorde en større indsats for at markedsføre sig og forbedre sit image. Flere fremhævede behovet for at fortælle de gode historier, så det ikke kun var de negative, der fik plads. 31

32 6 VIRKSOMHEDERNES ØNSKER TIL FREMADRETTET FOKUS I dette afsnit præsenteres input fra virksomheder til, hvad kommunen konkret bør fokusere på i sin fremtidige indsats på erhvervsområdet. 32

33 Barrierer for den fremtidige udvikling af virksomheden: konjunkturer og kommunens dialog og samarbejde med de lokale virksomheder Hvad er efter din mening de største barrierer for den fremtidige udvikling af virksomheden? (Åbne svar kodet i kategorier) Markedet/konjunkturer (n=29) 21% Kommunens dialog og samarbejde med de lokale virksomheder (n=18) 13% Regler og bureaukrati (n=12) Sagsbehandling (n=11) Infrastruktur (n=11) Begrænset udbud af arbejdskraft (n=10) 9% 8% 8% 8% Ingen barrierer (n=6) Virksomheden selv (n=5) 4% 4% Placeringen i Syddjurs Kommune (n=3) 2% Andet (n=31) 23% 5% 1 15% 2 25% Virksomhederne peger på et bredt udsnit af parametre, når de skal angive de vigtigste barrierer for at udvikle deres virksomhed. Den mest markante er ikke overraskende markedet og konjunkturerne. En række virksomheder angiver dog også barrierer mere direkte knyttet til kommunen herunder sagsbehandling, dialog, bureaukrati og infrastruktur. 33

34 Virksomhederne sætter fokus på sagsbehandlingstiden, men også bedre infrastruktur og kommunens image rangerer højt Nu vil vi bede dig tage stilling til, i hvilken grad du mener, at Syddjurs Kommune bør fokusere på følgende områder i sin ambition om at være en erhvervsvenlig kommune (gennemsnit): Kortere sagsbehandling (n=147) 4,4 Bedre infrastruktur (n=153) Forbedre kommunens image (n=148) 3,8 3,9 Mere information og dialog med virksomhederne (n=152) Fysisk planlægning - arealer til erhvervsudvikling (n=140) Fysisk planlægning - Udvikling af boligområder (n=151) Formidling af arbejdskraft (n=144) Bedre velfærdsservice fx børnepasning (n=145) 3,6 3,6 3,5 3,3 3, Slet I meget ikke høj grad Direkte adspurgt om, hvad kommunen bør prioritere, er det særligt ønsket om kortere sagsbehandling, der træder frem som en markant nummer et. Der er dog også her fokus på bedre infrastruktur og et ønske om at kommunen arbejder på at forbedre sit image. I bunden som de områder virksomhederne mener bør prioriteres lavest i ambitionen om at blive mere erhvervsvenlig er bedre velfærdsservice og formidling af arbejdskraft. 34

35 Når virksomhedernes åbne forslag til fokus kodes i kategorier, bekræftes billedet af ønsket om fokus på sagsbehandling og infrastruktur Har du ønsker eller forslag til, hvad Syddjurs Kommune skal fokusere på fremadrettet i forhold til at sikre, at kommunen er en attraktiv erhvervskommune? (Åbne svar er kodet i kategorier) Infrastruktur (n=24) Sagsbehandling (n=23) 23% 23% Dialog og samarbejde (n=17) 17% Tiltrække flere virksomheder og borgere (n=10) 1 Bruge lokale virksomheder (n=5) Forbedre kommunens image (n=4) 4% 5% Gøre mere for borgerne (n=3) Understøtte netværk (n=2) 2% 3% Andet (n=13) 13% 5% 1 15% 2 25% For at undersøge, om virksomhederne kunne have alternative ønsker til det fremadrettede fokus, har virksomhederne desuden haft mulighed for helt åbent at angive deres ønsker og forslag. Disse er kodet i kategorier og bekræfter billedet. Virksomhederne ønsker særligt øget fokus på infrastruktur og sagsbehandling. Dog er der også mange, der ønsker mere dialog og samarbejde med kommunen, og en mindre del af virksomhederne sætter fokus på tiltrækning af borgere og virksomheder. 35

36 Klart ønske om mere dialog fra virksomhederne på fokusgruppen Resultater fra fokusgruppen Fokusgruppens virksomheder er generelt meget positive ift. kommunens initiativ med aktivt at involvere erhvervslivet i forberedelsen af den nye erhvervspolitik. Flere opfordrer direkte til øget dialog fx gennem flere virksomhedsbesøg og gennem større dialogmøder eller workshops, hvor erhvervslivet for mulighed for at give detaljeret input til de forskellige indsatsområder og til erhvervspolitikken helt generelt. Der er desuden et generelt ønske om bedre service specielt når det handler om sagsbehandling. Flere mener, at kommunen i højere grad skal se virksomhederne som kunder i butikken, der skal serviceres hurtigt. Flere fremhæver at en højere grad af personlig kontakt og dialog vil være fremmende for samarbejdet og skabe færre misforståelser og tilbageløb i sagsbehandlingen. Som nævnt bekræfter fokusgruppen også, at virksomhederne ønsker fokus på udvikling af vejnettet og forbedring af kommunens image. 36

37 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS TOLDKAMMERET NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HO CHI MINH CITY VIETNAM T: +84 (08) E: 3 7

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening

Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Undersøgelse af erhvervsvilkårene for medlemmerne af Roskilde Borger, Håndværker- og Industriforening Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervsklima

Holbæk Kommunes erhvervsklima Analyse af Holbæk Kommunes erhvervsklima Udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme for Holbæk Erhvervsforum September 2012 Dansk Erhvervsfremme 2012 Baggrund og analysefokus Denne erhvervsklimaanalyse er udarbejdet

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER

KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER September 2016 KOMMUNERNES ERHVERVSKLIMA FÅR TOPKARAKTER Tilfredsheden med kommunernes erhvervsklima har nået et nyt toppunkt. Det er godt nyt. Et forbedret erhvervsklima er nemlig lig med flere private

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

MARIAGER IMAGEANALYSE

MARIAGER IMAGEANALYSE MARIAGER IMAGEANALYSE RAPPORT OKTOBER 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 MÅLGRUPPENS BESØG I MARIAGER Side 6 3 MÅLGRUPPENS SYN PÅ MARIAGER Side 14 2 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I dette

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima

Lokalt Erhvervsklima Lokalt Erhvervsklima > Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le V tlf.: INDHOLD INDLEDNING..........................................................................

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse

Hjørring ErhvervsCenter. Tilfredshedsundersøgelse Hjørring ErhvervsCenter Tilfredshedsundersøgelse Januar 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 19. jan 1. feb 2010 Målgruppe: Virksomheder i Hjørring Kommune

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer

Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Ishøj Kommune Lokalt Erhvervsklima Status og forslag til forbedringer Jette Nøhr DI Hovedstaden Forbedringer i erhvervsklimaet Flere kommuner har lavet forbedringer i deres erhvervsklima Eksempler på indsatsområder

Læs mere

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det?

Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? KTC 30. maj 13 Lokalt Erhvervsklima - hvordan går det? Souschef Henrik Schramm Rasmussen, DI KTC 30. maj 13 Disposition 1. Kort om analysen 2. Kommunernes rolle for erhvervslivet 3. Hovedresultaterne 4.

Læs mere

Foto af Thomas Bredøl,

Foto af Thomas Bredøl, Foto af Thomas Bredøl, www.bredol.dk/photo/ Det overordnede formål med brugertilfredshedsundersøgelse er at give en status på Gribskovs kommunes vision og indsatsområder set fra kundeperspektivet. Hvordan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2014 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2016 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2016...4 Læsevejledning: Indeksering...4 DEN OVERORDNEDE KOMMUNALE SERVICE...5 SERVICEN I SAGSBEHANDLINGEN...6

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK

MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK 1 MARKEDSANALYSE SYDDJURS VIDENPARK SYDDJURS KOMMUNE TILBUD NOVEMBER 2012 Baggrund og opgaveforståelse Hvad ønsker Syddjurs Kommune at blive klogere på? Syddjurs Kommune ønsker i samarbejde med Syddjurs

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE KUNDETILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE MIDTTRAFIK OVERORDNEDE RESULTATER JULI 2016 BAGGRUND FOR UNDERSØGELSEN BAGGRUND Midttrafik administrerer den kollektive trafik i Region Midtjylland og ønsker at få et indblik

Læs mere

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse. N OTAT DI's lokalt erhvervsklima 2015 - Sammenhæng mellem virksomheders vurderinger og statistiske rammevilkår Dansk Industri har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige erhvervsklimaundersøgelse.

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Erhvervsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Terma Fabrikvej 1, 8500 Grenaa Dato: Onsdag den 17. september 2014 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) Harald Grønlund (I) Torben Jensen

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere