Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset"

Transkript

1 Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato Version Status 1.4 Gældende fra og med den 1. december 2020 Ansvarlig Lars Strange

2 Side 2 af 31 Ændringshistorik Version Emne Beskrivelse 1.4 Population Population udvidet med fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri). Population udvidet med personer på uddannelsesinstitutionen seneste tre kalendermåneder inden slutdatoen for indberetningen. 1.4 Fraværsoplysninger Elevtype bliver nøglefelt. Samtidigt bliver speciale obligatorisk for hovedforløb, men frivilligt for grundforløb.

3 Side 3 af 31 Indhold 1 Indledning Hvem skal indberette? Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Hvilke uddannelser skal der indberettes for? Hvilke oplysninger skal indberettes? Hvad skal indberettes for hvert element? Indberetningshoved Person Elev Afgangsårsager Speciale Elevtype Skoleophold Undervisningsenhed Fag på undervisningsenhed Elevdeltagelse Optagelsesgrundlag ÅE bidrag undervisning Skolepraktikophold ÅE bidrag skolepraktik Kvalifikation til hovedforløb Lærerstyret undervisning Karakterer Indberetningsstruktur for indberetning af fravær på EUD-uddannelser Hvem skal indberette? Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Hvilke uddannelser skal der indberettes for? Hvilke oplysninger skal indberettes? Hvad skal indberettes for hvert element? Indberetningshoved Elev Perioder for undervisning og fravær Undervisning og fravær... 30

4 Side 4 af 31 1 Indledning Dette dokument beskriver strukturen for de oplysninger, som uddannelsesinstitutioner skal indberette til STIL, Styrelsen for IT og Læring, hvis institutionen har enten erhvervsuddannelser, EUD10 og 20/20, fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri). STIL anvender oplysningerne til statistiske formål. Indberetning af data fra institutionerne skal foretages via STIL's modtagestation. Modtagestationen er udviklet til, at der skal ske en system til system -udveksling. Det betyder i praksis, at institutionens studieadministrative system skal have funktioner til at eksportere data og varetage selve dataudvekslingen. Indberetningen skal ske mellem d. 2. og 5. i hver måned, og alle ændringer siden seneste indberetning skal overføres til STIL's modtagestation. Bemærk, at elever skal indberettes med al historik også hvis der kun er registreret en ændring på eleven. Såfremt en institution skifter administrativt system eller fusionerer, skal dette meddeles til STIL. I afsnit 5 og 6 gennemgås struktur og indhold i de oplysninger, der skal indberettes. Ultimo 2019 er indberetningen blevet suppleret med en separat indberetning af fraværsoplysninger. Beskrivelse af struktur og indhold for disse oplysninger gennemgås fra afsnit 7 og frem Beskrivelsen af fraværsindberetningen i afsnit 7 kan således læses uafhængigt af beskrivelsen i afsnit 5 og 6. Der skal ikke indberettes fravær for EUD10 og 20/20, fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen, fiskerigrunduddannelsen eller sikkerhedskursus (fiskeri). 2 Hvem skal indberette? Alle institutioner, som varetager undervisning på erhvervsuddannelser, herunder EUD10 og 20/20, skal indberette oplysninger beskrevet i dette dokument. Institutioner, der aktuelt anvender EASY-A som administrativt system, skal ikke indberette, da data herfra overføres automatisk til STIL's statistikdatabase. Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme indberettende enhed. Der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen: 1. Indberettende enhed (indberettende institution) 2. Uddannelsesinstitution: Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution 3. Undervisningssted: Institution (afdeling), hvor der undervises Indberettende enhed (1.) er enten uddannelsesinstitution (2.) eller undervisningssted (3.). Uddannelsesinstitutionen (2.) er ansvarlig for, at indberetningen finder sted.

5 Side 5 af 31 3 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Indberetningen skal omfatte data om alle elever på institutionen, som er eller har været tilmeldt undervisning på en erhvervsuddannelse eller EUD10 og 20/20 i indberetningsperioden samt de foregående to kalendermåneder - det vil sige elever, der har været på uddannelsesinstitutionen i de tre kalendermåneder, der ligger før afslutningen af indberetningsperioden (se desuden afsnit 4 nedenfor). Derudover skal alle ansøgere til erhvervsuddannelserne på institutionen siden seneste indberetningstidspunkt indberettes dette uanset om ansøgeren senere bliver optaget på en erhvervsuddannelse på institutionen eller ej. 4 Hvilke uddannelser skal der indberettes for? Der skal indberettes elever på erhvervsuddannelserne, EUD10 og 20/20. Herudover skal der indberettes elever på fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen samt fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskursus (fiskeri). Oplysninger om erhvervsuddannelserne skal indberettes i Tabel 1-Tabel 17. For elever på EUD10 skal der indberettes Tabel 1-Tabel 3, Tabel 4, Tabel 6-Tabel 10 og Tabel 17, mens der for 20/20 skal indberettes i Tabel 1-Tabel 3, Tabel 4, Tabel 6-Tabel 10 og Tabel 17. For elever på fodterapeutuddannelsen, lokomotivføreruddannelsen, forkursus til mejeriingeniøruddannelsen samt fiskerigrunduddannelsen og sikkerhedskursus (fiskeri) skal eleven som minimum indberettes med oplysninger i Tabel 1-Tabel 4 samt Tabel 7.

6 Side 6 af 31 5 Hvilke oplysninger skal indberettes? Figur 1. Skitse af indberetningsstruktur. Speciale Elevtype Afgangsårsag Elevdeltagelse Indberetning Oplysninger om indberetningen (instnr., version, etc.) Personoplysninger (CPR nr., navn, etc.) Elevoplysninger (uddannelse, startdato, etc.) Optagelsesgrundlag (uddannelse, karakterer, optagelsesprøve, etc.) Skoleophold (herunder ÅE bidrag) Praktikophold (herunder ÅE bidrag) Undervisningsenheder Fag på undervisningsenhed Kvalifikation til hovedforløb Lærerstøttet undervisning Karakterer Nedenfor i Figur 2 er det samlede XML Schema vist. Elementerne heri gennemgås i det efterfølgende afsnit 6, hvor udsnit af skemaet vises. Indholdet beskrives i skemaform med følgende kolonner: Felt: Navn på felt der skal indberettes Beskrivelse: Uddybende beskrivelse af feltet Felttype: Typen af feltets indhold, fx tal, tekst, dato eller en mere specifik type

7 Side 7 af 31 : Udmelding af lovlige, som må indberettes i feltet : Er det obligatorisk at indberette det pågældende felt? : Er der tale om et felt, der indgår i identifikation af en record? Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler. Bemærk, at der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen, jf. afsnit 2.

8 Figur 2. XML Schema. Side 8 af 31

9 Side 9 af 31 6 Hvad skal indberettes for hvert element? 6.1 Indberetningshoved Tabel 1. Indberetningshoved. Version SystemVersion JournalNummer IndberettendeEnhed Den version af XML skemaet, som data forventes at overholde. Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data. Leverandørfelt til internt brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning. Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen, jf. afsnit 2. på kontaktperson ift. indberetningen. Tekst tegn 256 tegn Tal, 6 tegn 100 tegn Institutioner oprettet som brugere i systemet.

10 Side 10 af Person Alle personer, herunder også ansøgere, som indberetningen omfatter, skal optræde i persontabellen. Tabel 2. Person. PersonId Angiver cpr-nummer eller anden tilsvarende identifikation på personen. Tal, 10 tegn Fornavne Personens fornavne. 100 tegn Efternavn Personens efternavn. 100 tegn Foedselsdato Personens fødselsdato. Dato Koen Personens køn. 1 tegn Mand: 1 Kvinde: 2 Uoplyst: 0

11 Side 11 af Elev En elev defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinstitution. En elev indgår kun én gang i den enkelte indberetning. En person behandles således som to forskellige elever, hvis personen skifter uddannelse eller uddannelsesinstitution. Når en elev fx afslutter gf1 og fortsætter på gf2, er der således tale om en ny elev.

12 Side 12 af 31 Tabel 3. Elev. Uddannelse Startdato Slutdato Uddannelsesansvarlige hovedinstitution. Identifikation af uddannelsen (cøsa-formål). Første dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale. Sidste dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale. Tal, 6 tegn Uddannelsestype Uddannelsesinstitution Hovedinstitution angivet i Institutionsregistret Dato Dato 6.4 Afgangsårsager Der skal kun indberettes afgangsårsager for eleven, hvis der er en hændelse. Tabel 4. Afgangsårsager. Dato Dato for hændelsen. Dato Aarsag Angivelses af hændelsesart (fx afgangsårsag). 5 tegn, hvis den er kendt. 6.5 Speciale

13 Side 13 af 31 Tabel 5. Speciale Version Uddannelsesversion. Tekst 4 tegn Speciale Speciale. 4 tegn Startdato Slutdato Startdato for elevens speciale. Slutdato for elevens speciale. Dato Dato 6.6 Elevtype I tabellen indberettes elevtyper på eleven. Der må ikke være tidsmæssigt overlappende perioder for den enkelte elev. Tabel 6. Elevtype. Elevtype Elevtype beskriver elevens baggrund (fx ung eller voksen) og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor etc). 10 tegn Version Uddannelsesversion. 4 tegn Startdato Slutdato Startdato for elevens elevtype. Slutdato for elevens elevtype. Dato Dato

14 Side 14 af Skoleophold I tabellen indberettes alle elevers skoleophold. Bemærk, at der for det enkelte skoleophold, for den enkelte elev, skal angives et SkoleopholdId for at sikre mod dubletter ved overlappende datoer. Bemærk desuden at UVMafdelinger kan afvige fra øvrige institutionsnumre, hvis der fx er tale om sammenlægninger, hvor to tidligere institutioner kan være UVMafdelinger i en periode.

15 Side 15 af 31 Tabel 7. Skoleophold. SkoleopholdId Fast og entydig identifikation af skoleopholdet. 50 tegn Skoleperiode Skoleperiode. 4 tegn Version Uddannelsesversion. Tekst 4 tegn Speciale Angiver speciale. 4 tegn Startdato Slutdato Startdato for skoleophold. Undervisningssted Afdeling. Tal, 6 tegn UVMafdeling TMK Institution/afdeling, hvor ÅE afregnes. Slutdato for skoleophold. Tilskudsmærkekombination for skoleopholdet. Dato Dato Tal, 6 tegn 5 tegn 6.8 Undervisningsenhed Undervisningsenhed er en gruppe personer (hold), der er fælles om en (undervisnings-)aktivitet (ét fag). Aktiviteterne kan være skemalagte som lektioner for gruppen (elever og lærer).

16 Side 16 af 31 Tabel 8. Undervisningsenhed. Undervisningsenheds ID Undervisningssted Undervisningsenhedens navn Startdato Slutdato Fast og entydig identifikation af undervisningsenheden. Afdeling, hvor undervisningen foregår. Fri betegnelse som skolen kender enheden på, fx det der angives på skema. Startdato for undervisningsenheden. Slutdato for undervisningsenheden. 50 tegn 6 tegn 100 tegn Dato Dato 6.9 Fag på undervisningsenhed Lokation indberettes kun, hvis denne afviger fra undervisningsstedet. Tabel 9. Fag på Undervisningsenhed. Fag Lokation Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau. Adresse, på hvilken undervisningen foregår (*). Fagtype 512 tegn Vejnavn Vejnummer Postnr By Evt. stednavn Startdato Startdato for faget. Dato Slutdato Slutdato for faget Dato (*) Eksempel: Vester Voldgade 123, 1552 København V.

17 Side 17 af Elevdeltagelse I tabellen indberettes elevdeltagelse i undervisningsenhed (de hold), som eleven er tilmeldt til. Tabel 10. Elevdeltagelse. Undervisningsenhed- Ref Fag Reference til undervisningsenhed. Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau. Fagtype Version Uddannelsesversion. Tekst 4 tegn Startdato Slutdato Startdato for elevens deltagelse i undervisningsenheden. Slutdato for elevens deltagelse i undervisningsenheden. Dato Dato

18 Side 18 af Optagelsesgrundlag Tabellen indeholder optagelsesgrundlag for ansøgere. Hvis eleven har været til flere optagelsesprøver, er det kun resultatet af seneste prøve, der skal angives i hvert af felterne ResultatOptagelsesproeveDansk og ResultatOptagelsesproeveMatematik. Elever, der lever op til adgangskravene, men ikke har en karakter på 7-trinsskalaen, skal anføres under OptagetAndetgrundlag. Tabel 11. Optagelsesgrundlag. Uddannelse Identifikation af uddannelsen. Uddannelsestype Version Uddannelsesversion. 4 tegn Studiestart Uddannelsessted Dato for start på uddannelsen. Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution. Dato 6 tegn

19 Side 19 af 31 Undervisningssted KarakterDansk* KarakterMatematik* OptagelsesproeveDansk Optagelsesproeve- Matematik ResultatOptagelsesproeveDansk ResultatOptagelsesproeveMatematik OptagetAndetgrund** OptagetSamtale Afdeling under uddannelsesstedet, som personen ansøger til Optagelsesgrundlag i dansk (gns. på baggrund af 7-trinsskalaen) Optagelsesgrundlag i matematik (gns. på baggrund af 7-trinsskalaen) Skal til optagelsesprøve i dansk Skal til optagelsesprøve i matematik Resultat af optagelsesprøve i dansk Skal være udfyldt, hvis der er angivet et J i feltet Optagelsesprøve- Dansk. Resultat af optagelsesprøve i matematik Skal være udfyldt, hvis der er angivet et J i feltet Optagelsesprøve- Matematik. Ansøgeren er optaget på andet grundlag Ansøgeren er optaget på baggrund af samtale 6 tegn Decimal, 4 tegn Decimal, 4 tegn 1 tegn 1 tegn 2 tegn 2 tegn 1 tegn 1 tegn J/N J/N BE (bestået) IB (ikke bestået) EJ (ej mødt***) BE (bestået) IB (ikke bestået) EJ (ej mødt) J/N J/N Note *: Se hvordan karakter gennemsnittet beregnes her: Note: ** Elever, der ikke har en karakter fra den danske 7-trinsskala, registreres her. Dvs. elever, der har bestået/ikkebestået, bestået kravene i udlandet etc. Hvis eleven opfylder kravet i det ene fag og skal til prøve i det andet fag, markeres det også her. Note***: Hvis en ansøger ikke er mødt til optagelsesprøve, fordi ansøgeren har trukket sin ansøgning eller fremskaffer anden dokumentation, skal karakteren angives under Karakter- Dansk/KarakterMatematik, eller der skal markeres med J under OPtagetAndetgrund og OptagelsesprøveDansk/OptagelsesprøveMatematik skal ændres til N.

20 6.12 ÅE bidrag undervisning Side 20 af 31

21 Side 21 af 31 Tabel 12. ÅE bidrag undervisning. Felt Beskrivelse Felt-type Taelledato Dato for opgørelse af ÅE bidrag (dato, hvor der tælles om eleven er der eller ej). Bidrag ÅE bidrag. Decimal, 10 tegn (5 decimaler) Restbidrag Restbidrag. Decimal, 10 tegn (5 decimaler) PeriodeStart PeriodeSlut Startdato for den periode, bidraget dækker (knytter sig til tælledatoen). Slutdato for den periode, bidraget dækker (knytter sig til tælledatoen). Dato Hvis der ikke er noget restbidrag, skal værdien være 0 Dato Dato 6.13 Skolepraktikophold

22 Side 22 af 31 Tabel 13. Praktikophold. Skoleperiode Skoleperiode 4 tegn Version Uddannelsesversion Tekst 4 tegn Speciale Angiver speciale 4 tegn Startdato Slutdato TMK Startdato for praktikophold (skolepraktik) Slutdato for praktikophold (skolepraktik) Tilskudsmærke kombination for skoleopholdet Dato Dato 5 tegn 6.14 ÅE bidrag skolepraktik Tabel 14. ÅE bidrag skolepraktik. Taelledato UdlosBidrag Dato for opgørelse af ÅE bidrag (dato hvor der tælles om eleven er der eller ej) Angiver om der udløses bidrag eller ej Dato 1 tegn Bidrag ÅE bidrag Decimal, 10 (5 decimaler) J/N

23 Side 23 af Kvalifikation til hovedforløb Tabel 15. Kvalifikation til hovedforløb. DatoKvalifikation Uddannelse Dato for kvalifikation til hovedforløb Identifikation af uddannelsen som eleven har opnået kvalifikation til Dato Uddannelsestype 6.16 Lærerstyret undervisning Tabel 16. Lærerstyret undervisning (grundforløb). Felt Beskrivelse Felt-type Dato Timer Dato for, hvilken dag undervisningen er gennemført (kan i princippet også være weekenddage). Lærerstyret undervisningstimer pr. dag. Hvis eleven ikke har fået undervisning på en mulig skoledag, skal dette angives med 0. Dato Decimal, 5 tegn (2 decimaler) Oplysninger i denne tabel skal omfatte al faktisk afholdt undervisning på grundforløbet, der skal forstås som lærerstyret undervisning omfattet af den gældende Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der skal indberettes oplysninger om hvor mange klokketimers lærerstyret undervisning, som eleven er blevet tilbudt (der skal således ikke tages hensyn til elevens fravær). Der indberettes kun afholdte timer ikke planlagte. Da det studiekompetencegivende forløb ikke er en del af grundforløbet, skal der ikke indberettes lærerstyret undervisning for denne del af uddannelsen.

24 Side 24 af 31 Felt Beskrivelse Felt-type Periodetype 6.17 Karakterer Tabel 17. Karakterer. Fag Vaerdi Skala Type Evalueringsform Dato Termin Fag identificeres ved kombination af fagnummer og niveau. Karakterværdi, der er afgivet, Karakterskala, som karakterværdien er afgivet efter, fx 7TRIN (7-tinsskalen). Karaktertype, fx EKS (Eksamenskarakter) eller STA (standpunktskarakter). Fx SKR (skriftlig) eller MDT (mundtlig). Dato, hvor karakteren er givet. Måned og år for afgivelse af karakter. Fagtype 2 tegn 5 tegn 3 tegn 3 tegn udmeldes udmeldes udmeldes udmeldes Dato Tal, 6 tegn Format: YYYYMM

25 Side 25 af 31 7 Indberetningsstruktur for indberetning af undervisning og fravær på EUD-uddannelser I det følgende beskrives indberetningsstrukturen for indberetning af fravær på EUDuddannelserne. Indberetningen er et tillæg til EUD-indberetningen. 8 Hvem skal indberette? Alle institutioner, som varetager undervisning på erhvervsuddannelser skal indberette oplysninger beskrevet i dette dokument. Der skal ikke indberettes fravær på EUD10 og 20/20, og følgelig skal en institution ikke indberette fravær, hvis den udelukkende varetager EUD10 og 20/20. Institutioner, der aktuelt anvender EASY-A som administrativt system, skal ikke indberette. Af systemmæssige årsager er det vigtigt, at der ved eventuel genindberetning eller forsøg på ny indberetning i den samme indberetningsperiode anvendes samme indberettende enhed. Der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen: 1. Indberettende enhed (indberettende institution) 2. Uddannelsesinstitution: Uddannelsesansvarlige (hoved-)institution 3. Undervisningssted: Institution (afdeling), hvor der undervises Indberettende enhed (1.) er enten uddannelsesinstitution (2.) eller undervisningssted (3.). Uddannelsesinstitutionen (2.) er ansvarlig for, at indberetningen finder sted. 9 Hvilke personer skal indberetningen omfatte? Indberetningen skal omfatte data om alle elever på institutionen, som er eller har været tilmeldt undervisning på en erhvervsuddannelse (undtagen EUD10 og 20/20) i indberetningsperioden (se desuden afsnit 10 nedenfor). 10 Hvilke uddannelser skal der indberettes for? Der skal indberettes elever på erhvervsuddannelserne, dog ikke EUD10 og 20/20.

26 Side 26 af Hvilke oplysninger skal indberettes? Figur 3. Skitse af indberetningsstruktur. Oplysninger om indberetningen (instnr., version, etc.) Indberetning Elevoplysninger (cpr-nr, udd.institution, uddannelse, startdato, etc.) Fraværsperiode (Skoleperiode, undervisningssted, elevtype, etc.) Fravær (dato, tilbudt undervisning) Nedenfor i Figur 4. XML Schema. er det samlede XML Schema vist. Elementerne heri gennemgås i det efterfølgende afsnit 12, hvor udsnit af skemaet vises. Indholdet beskrives i skemaform med følgende kolonner: Felt: Navn på felt der skal indberettes Beskrivelse: Uddybende beskrivelse af feltet Felttype: Typen af feltets indhold, fx tal, tekst, dato eller en mere specifik type : Udmelding af lovlige, som må indberettes i feltet : Er det obligatorisk at indberette det pågældende felt? : Er der tale om et felt, der indgår i identifikation af en record? Senere i dokumentet er der angivet en række krydsvalideringsregler. Bemærk, at der findes tre forskellige institutionsbegreber i indberetningen, jf. afsnit 8.

27 Side 27 af 31 Figur 4. XML Schema. 12 Hvad skal indberettes for hvert element? 12.1 Indberetningshoved

28 Side 28 af 31 Tabel 18. Indberetningshoved. Version SystemVersion JournalNummer IndberettendeEnhed Den version af XML skemaet, som data forventes at overholde. Navn og versionsnummer på det administrative system, der har eksporteret data. Leverandørfelt til internt brug, hvor der kan noteres evt. journalnummer på den enkelte indberetning. Institutionens nummer til den enhed (institution), der foretager indberetningen, jf. afsnit 8. Tekst tegn 256 tegn Tal, 6 tegn Institutioner oprettet som brugere i systemet. på kontaktperson ift. indberetningen. 100 tegn 12.2 Elev En elev defineres ud fra kombinationen person, uddannelse og uddannelsesinstitution.

29 Side 29 af 31 En elev indgår kun én gang i den enkelte indberetning. En person behandles således som to forskellige elever, hvis personen skifter uddannelse eller uddannelsesinstitution. Når en elev fx afslutter gf1 og fortsætter på gf2, er der således tale om en ny elev. Tabel 19. Elev. PersonId Uddannelse Startdato Slutdato Uddannelsesansvarlige hovedinstitution. Identifikation af uddannelsen (cøsa-formål). Første dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale. Sidste dato på skoleforløb, praktikperiode eller aftale. Tal, 10 tegn Tal, 6 tegn Uddannelsestype Angiver cpr-nummer eller anden tilsvarende identifikation på personen. Uddannelsesinstitution Hovedinstitution angivet i Institutionsregistret Dato Dato 12.3 Perioder for undervisning og fravær I periodetabellen angives de kombinationer af uddannelsesversion, skoleperiode,

30 Side 30 af 31 elevtype og undervisningssted der er relevante for undervisnings- og fraværstabellen (beskrives senere). Tabel 20. Skoleperioder, undervisningssted og tilskudsmærkekombinationer. Version Uddannelsesversion Tekst 4 tegn Skoleperiode Skoleperiode 4 tegn Undervisningssted Afdeling, hvor undervisningen foregår. Tal, 6 cifre Speciale Angiver speciale 4 tegn Oblig. for hovedforløb. Frivillig for grundforløb Elevtype Elevtype beskriver elevens baggrund (fx ung eller voksen) og hvordan eleven skal gennemføre sin erhvervsuddannelse (fx med eux, talentspor etc). 10 tegn TMK Tilskudsmærkekombination 5 tegn 12.4 Undervisning og fravær I fraværstabellen opgøres den skemalagte undervisning, eleven er tilbudt, samt summen af elevens godkendte og ikke-godkendte fravær målt i minutter for alle skoledage. Der skal indberettes fravær for alle dage med skemalagt tilbudt undervisning. Dage uden fravær skal indberettes med 0 minutters fravær. Skemalagt tilbudt undervisning, der aflyses, indberettes ikke på aflysningsdagen, men skal indberettes, hvis den tilbydes på et senere tidspunkt.

31 Side 31 af 31 Det samlede fravær på en skoledag kan ikke overstige den tilbudte undervisning. Tabel 21. Undervisning og fravær. Dato TilbudtUndervisning FravaerMinutter Dato for, hvilken dag den skemalagte undervisning er tilbudt. Skemalagt undervisningstid tilbudt eleven, opgjort i minutter. Elevens fravær fra den tilbudte skemalagte undervisningstid, opgjort i minutter. Dato Heltal, 4 cifre Heltal, 4 cifre [ ] [ ]

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 22 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for FGU-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for FGU-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for FGU-indberetning til Datavarehuset Dato 20-12-2018 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. januar 2018 Ansvarlig Lea Vesterby Side 2 af 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem

Læs mere

Indberetningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for AMU-indberetning til Datavarehuset Dato 20-12-2018 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 20. december 2018 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Emne

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning Indberetningsstruktur for GYM-indberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.1 Historisk Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 25 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.1 Dokumentet Udvidet fra

Læs mere

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 25 Indhold 1 Indledning... 3 2 Hvem skal indberette?...

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til Datavarehuset

Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til Datavarehuset Indberetningsstruktur for GYM-indberetning til Datavarehuset Dato 29-06-2018 Version Status 1.4 Gældende fra og med den 1. juli 2019 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 26 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Nyt

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset

Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Webservice til EUD-indberetning til Datavarehuset Dato 24-02-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. marts 2017 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen...

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Webservice til EUD-indberetning til DVH

Webservice til EUD-indberetning til DVH Webservice til EUD-indberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Lars Strange Side 2 af 9 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kontakt Webservicen... 3 3

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere

Tips & Tricks nr. 129 LUDUS Suite Erhvervsuddannelser Forberedelse til optag af ansøgere LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com DXC Technology Scandihealth A/S P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 129 Forberedelse til optag af ansøgere www.dxc.technology

Læs mere

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C

Indberetning af ÅU elever til DS /version 2.0/UNI-C Indberetning af ÅU elever til DS 07-11-2007/version 2.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret marts 2017 Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. På Optagelse.dk tilmelder elever

Læs mere

Alle tilgang af elever til erhvervsuddannelserne

Alle tilgang af elever til erhvervsuddannelserne tilgang af elever til erhvervsuddannelserne Rapporten viser forskellige opgørelser af alle tilgangene til erhvervsuddannelserne. Dvs. det her er muligt at se alle tilgange, uanset om det er til grundforløbets

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes?

Virksomhedstilfredshedsmåling på. på erhvervsuddannelserne. vejledning til indberetning af data. Hvilke oplysninger skal indberettes? Virksomhedstilfredshedsmåling på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det bl.a. beskrevet: Hvilke oplysninger der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på erhvervsuddannelser Dataansvar GDPR foreskriver, at der skal være en dataansvarlig. Skolerne er dataansvarlige i den nationale trivselsmåling. Såfremt der anvendes

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2017 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A. 7. og 11. april 2016

Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A. 7. og 11. april 2016 Inspirationsdage om EUD-optagelsesprocessen i EASY-A 7. og 11. april 2016 Program Velkommen Fra Optagelse.dk til EASY-A Nyt på B625 Modtagne FTU-ansøgere - Indbakke Spørgsmål Ændringer til B626 Optag FTU-elever

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2016 I perioden juli-august 2016 er cirka 29.300 elever startet på et grundforløb på erhvervsuddannelserne. Cirka 2.200 af ansøgerne har over sommeren været indkaldt

Læs mere

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018

Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Optagelsesprøver på erhvervsuddannelserne 2018 Ansøgere til erhvervsuddannelserne, som ikke opfylder adgangskravene om mindst 02 i dansk og matematik, skal til en centralt stillet optagelsesprøve og en

Læs mere

Workshop om registrering af lærerstyret undervisning til brug for statistik september 2018

Workshop om registrering af lærerstyret undervisning til brug for statistik september 2018 Workshop om registrering af lærerstyret undervisning til brug for statistik 11.-12. september 2018 Side 1 Program Opgørelser af timetal for lærerstyret undervisning i datavarehuset (v. Laura Girotti, Styrelsen

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

EUX-bevis SOSU-uddannelsen. Efter afsluttet G2 fortsættes på EUX-hovedforløb.

EUX-bevis SOSU-uddannelsen. Efter afsluttet G2 fortsættes på EUX-hovedforløb. EUX-bevis SOSU-uddannelsen Efter afsluttet G2 fortsættes på EUX-hovedforløb. De elever, der starter på EUX- hovedforløbet på EUD-skolen skal, udover at være registreret på EUD-skolen som hovedforløbselever,

Læs mere

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt.

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt. Frafald, grundforløb I forløbsstatistikken følges personer, der er startet på erhvervsuddannelsens grundforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter, fx tre eller seks måneder efter

Læs mere

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og 10.klasses skoler.

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer

Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Erhvervsuddannelsesreform en i de studieadministrative systemer Spørgsmål til EUD-understøttelsen i EASY-A Frank Rise Egon Nør Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Punkter Optagelse.dk

Læs mere

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt.

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt. Frafald, grundforløb I forløbsstatistikken følges personer, der er startet på erhvervsuddannelsens grundforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter, fx tre eller seks måneder efter

Læs mere

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data

Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data Elevtrivselsmålinger på erhvervsuddannelserne vejledning til indberetning af data I denne vejledning bliver det beskrevet: hvilke oplysninger, der skal indberettes i forbindelse med den obligatoriske elevtrivselsmåling

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

EUD-reformen og ÅEindberetningerne

EUD-reformen og ÅEindberetningerne EUD-reformen og ÅEindberetningerne Konference d. 18/3 2015 Side 1 Reformens indflydelse på ÅE-indberetningerne Vi laver ingen revolutioner i denne omgang Men vi skal indberette lidt flere oplysninger fremover

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos

Holdplacering - ÅU Version 2.0/ / Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Holdplacering - ÅU Version 2.0/ 03-05-2013/ Opdateret af Jytte Michelsen, Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange o Holdplacering af ÅU-elever o Flettebreve til holdplacerede elever o

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed:

Praktik logbog. Glarmester. Virksomhed: Praktik logbog Glarmester Elev: Cpr. nr: Virksomhed: CVR: Praktikskema Eleven skal sidst i hver periode i virksomheden have udfyldt et skema i denne praktik logbog, og logbogen skal eleven medbringe på

Læs mere

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser

Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Indberetningsvejledning Trivselsmåling på de gymnasiale uddannelser Vejledning angående den tekniske indberetning af trivselsmålingen på de gymnasiale uddannelser. Dataansvar Trivselsmålingen indebærer,

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik /version 3.1/UNI C/Steen Eske Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 13-10-2011/version 3.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt.

Hvis der på statustidspunktet ikke er gået fx seks måneder siden start på uddannelsen tildeles status Ukendt. Frafald, grundforløb I forløbsstatistikken følges personer, der er startet på erhvervsuddannelsens grundforløb i løbet af et kalenderår. På forskellige statustidspunkter, fx tre eller seks måneder efter

Læs mere

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling.

Dette dokument præsenterer de anvendte XML skemaer i en grafisk fremstilling. PUBLICX NOTAT / XML skemaer AF / Maibritt Kerner Introduktion Kommunikation mellem Eksamensdatabasen og eksterne systemer foregår primært via XML dokumenter. Formatet af disse XML dokumenter er defineret

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH

Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Indberetningsstruktur for kursistindberetning til DVH Dato 24-06-2016 Version Status 2.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 29 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 31-01-2017 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. februar 2017 Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 37 Ændringshistorik

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden

EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden EUD-forløbsstatistik - tendenser i tiden, til tiden Indledning UNI C etablerede i efteråret 2004 en central statistikserver, EASY-S, der løbende modtager visse registreringer fra samtlige skolers EASY-databaser,

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

Lectio. EUD Vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1th 1620 København V Telefon: Hjemmeside:

Lectio. EUD Vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1th 1620 København V Telefon: Hjemmeside: Lectio EUD Vejledning 1992-2018 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1th 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Email: Lectiosupport@macom.dk Hjemmeside: www.lectio.dk Forord Forord I vejledningen kan

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Grænseflade til indberetning af elev- og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 01-11-2017 Version Status 1.2 Gældende fra og med den 1. november 2017 Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 36 Ændringshistorik

Læs mere

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning i Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med

Læs mere

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske

Skoleforløb Sidst opdateret /version 1.3/UNI C/Steen Eske Skoleforløb Sidst opdateret 16-12-2008/version 1.3/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Grænseflade til afhentning af oplysninger om

Grænseflade til afhentning af oplysninger om Grænseflade til afhentning af oplysninger om praktikforhold fra EASY-P Dato 31-01-2017 Version Status 1.1 Historisk (gældende fra 1. februar 2017 til 31. maj 2017) Ansvarlig Jan Simonsen Side 2 af 19 Ændringshistorik

Læs mere

Hvordan kommer jeg i gang... side 2. Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3. Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?...

Hvordan kommer jeg i gang... side 2. Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3. Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?... BRUGERVEJLEDNING TIL EVU S PRØVEBANK EVU s prøvebank Indhold Hvordan kommer jeg i gang... side 2 Hvordan opretter jeg et svendeprøvehold?... side 3 Hvordan opretter jeg et A-certifikathold?... side 5 Vejledning

Læs mere

Til skoler med godkendte forsøg med erhvervsuddannelser (Frihed og fleksibilitet)

Til skoler med godkendte forsøg med erhvervsuddannelser (Frihed og fleksibilitet) Til skoler med godkendte forsøg med erhvervsuddannelser (Frihed og fleksibilitet) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse

Brugervejledning. Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger for ungdomsuddannelser og skoler med 10. klasse 27. marts 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.2.1 Ansøgningsfrister...

Læs mere

Styrelsen for It og Læring

Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2018 Indberetningsstruktur Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 6 1 Hvem skal indberette?

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Optagelse af elever i EASY-A Reformkonference 2015: Optagelse af Elever i EASY-A Side 1 Fra programmet Vi skal snakke om: Hvordan håndteres karakterkravet Ansøger der kommer fra optagelse.dk

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Indberetning af brobyggere til DS /version 1.0/UNI-C

Indberetning af brobyggere til DS /version 1.0/UNI-C Indberetning af brobyggere til DS 28-06-2013/version 1.0/UNI-C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer

Læs mere

Grænseflade til indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger til EfterUddannelse.dk

Grænseflade til indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger til EfterUddannelse.dk Grænseflade til indberetning af institutionsmæssige stamoplysninger til EfterUddannelse.dk Dato 11-02-2019 Version Status 1.1 Gældende fra den 15. februar 2019 Ansvarlig Marianne Guerry Larsen Side 2 af

Læs mere

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske

Elevdeling Sidst opdateret /version 2.1/UNI C/Steen Eske Elevdeling Sidst opdateret 24-04-2009/version 2.1/UNI C/Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden

Læs mere

Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Vejledning om beviser inden for erhvervsuddannelserne Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk

Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser. Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Vejledning til oprettelse af erhvervsuddannelser Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Revideret 2016

Indberetning af årselever - skolehjem Revideret 2016 Indberetning af årselever - skolehjem Revideret 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser. Vejledning

Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser. Vejledning Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser Vejledning Excel-adgang til DVH Erhvervsuddannelser Vejledning Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring, juli

Læs mere

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1.

Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Behandling af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Senest opdateret maj 2016 af STIL/Mette Fogh Kolmos version 9.1. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i

Læs mere

Forklaring eller beskrivelse

Forklaring eller beskrivelse Skolepraktik Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor uden problemer hoppe direkte til det afsnit,

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene

Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne og undervisning i fagene Vejledning til Grundskolestatistik 2018 i KMD Educa Personale Du finder statistikken i Funktioner Statistik til UVM. Statistikken består af 3 blanketter: Elever og planlagt undervisning: elevtal i klasserne

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever.

varighedsuafhængige Vejledningen er rettet mod personer som i forvejen er fortrolige med indberetning af årselevbidrag for fuldtidselever. Varighedsuafhængige årselevbidrag - fuldtidselever Sidst opdateret maj 2016 Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning omhandler oprettelse af varighedsuafhængige årselevbidrag.

Læs mere

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet:

Lectio. EASY-Synkronisering Egym. MaCom A/S Vesterbrogade 48, København V Telefon: Internet: Lectio EASY-Synkronisering Egym 1992-2017 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Denne vejledning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018

Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 Kvartalsrapport 1. kvartal 2018 1 Indhold Indledning... 3 Flere skal vælge en erhvervsuddannelse... 4 Flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse... 5 Q1 - Afsluttede Grundforløb... 5 Q1 - Afsluttede

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for smedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 221 af 9. marts 2016 om uddannelsen til smed. 2.

Læs mere

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse Vedrørende: Registrering af produktionsskolebaseret eud i EASY-P, EASY-A og Elevplan 28.09.2012 Version: 3 Primært præciseringer i EASY-A afsnit vedr. årselevbidrag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016

Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Varighedsuafhængige tilskud for AMU-elever Opdateret juni 2016 Indhold Indhold Generelt Varighedsuafhængige tilskud Tilskudsmærker for kost og logi Overnatning på skolens foranledning Overnatning med dokumentation

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tarmrenser 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til 2. Der er pr. 1. august sket

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker

Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker Tekstdel - Uddannelsesordning for Køletekniker 1 Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen

Læs mere

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING

Det faglige udvalg for veterinærsygeplejeruddannelsen PRAKTIKERKLÆRING Praktikperioden før grundforløbet H Praktikperioden mellem grundforløbet og 1. hovedforløb Praktikperioden mellem 1. hovedforløb og 2. hovedforløb Praktikperioden mellem 2. hovedforløb og 3. hovedforløb

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret / STIL UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 06-06-2016/ STIL Indhold Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Der findes flere forskellige afdelingsbegreber

Læs mere

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18%

Eud-elevers alder ved tilgang* til grundforløb og hovedforløb i % 1% 84% 78% 99% 16% 18% Fakta-ark vedr. aldersfordeling på erhvervsuddannelserne (eud) Dette faktaark præsenterer data vedr. elevernes alder, når de starter og gennemfører en erhvervsuddannelse. Tallene baserer sig på data vedr.

Læs mere

Release note LUDUS Sundhed

Release note LUDUS Sundhed LUDUS Sundhed 1.19.0. J.nr.: 4004-V0408-10 CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, CVR nr. 25 46 93 64 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere