1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej Helsingør. Postbox Advokaterne Strandgade Helsingør. Postbox 205

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej 1. 3000 Helsingør. Postbox 199. 2. Advokaterne Strandgade 51. 3000 Helsingør. Postbox 205"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Drachmann Advokater Nordhavnsvej Helsingør Postbox Advokaterne Strandgade Helsingør Postbox Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn Stengade Helsingør København den 3. marts 2004 Kompetence til fastsættelse af sendeleje i sendesamvirke MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10, KØBENHAVN K TELEFON FAX CVR nr Ved brev af 19. november 2003 anmoder Drachmann advokaterne Radio- og tvnævnet om at foretage call-in af Helsingør kommunes Lokal TV-Nævns afslag af henholdsvis den 23. september 2003 og den 31. oktober 2003 på at være kompetent til at afgøre en sag om betaling af omkostninger for deltagelse i et sendesamvirke i Helsingør i perioden 1. december 2000 til 31. december Drachmann advokaterne, der repræsenterer TV-Helsingør, har bl.a. vedlagt kopi af advokatfirmaets skrivelse af 12. september 2003 til Helsingør kommunes Lokale TV-nævn. Af skrivelsen fremgår, at baggrunden for Drachmann advokaternes henvendelse er, at der ved Civilretten i Helsingør er anlagt en retssag imod foreningen TV Helsingør. Denne retssag er anlagt af selskabet Neurosoft Aps, der tidligere hed Helsingør Lokal-TV ApS. Neurosoft er ejer af den sender, som TV Helsingør tidligere benyttede. TV-Helsingør er nu af Neurosoft blevet opkrævet sendeleje for perioden 1. oktober 2001 til 31. december Drachmann advokaternes påstand overfor lokalnævnet er, jf. brev af 12. september 2003 til lokalnævnet, at da parterne ved vedtagelse af den 10. november 1988 indgår i et sendesamvirke, og da der mellem parterne er uenighed om størrelsen af sendelejen, skal det lokale nævn i henhold til 18, stk. 5, i bekendtgørelse nr om lokal radioog fjernsynsvirksomhed tage stilling til størrelsen af sendelejen for den pågældende sender. I denne forbindelse oplyses det, at man ikke har kunnet få modparten til at oplyse de faktiske driftsomkostninger; man har derfor ikke kunnet kontrollere, at senderlejen er fastsat i overensstemmelse med det tidligere Udvalget vedr. Lokal Radio og TV notat af omkostningsfordeling i sendesamvirker af 2. decem- J.nr.: «Sagsnummer»

2 - 2 - ber Det oplyses endvidere, at ejeren af sendeudstyret heller ikke har ønsket at redegøre for etableringsomkostninger samt driftsomkostninger i perioden fra etableringen af senderen. På denne baggrund anmoder advokatfirmaet det lokale nævn om at fastsætte sendelejen for følgende perioder: 1. december 2000 til 30. juni juli 2001 til 30. september oktober 2001 til 31. december Endelig oplyses det, at advokatfirmaet har begæret den verserende retssag mellem parterne udsat i medfør af retsplejelovens 345 i afventning af det lokale nævns afgørelse. Af det medsendte bilagsmateriale fremgår det, at Helsingør Kommunes Lokale TV-nævn den 23 september 2003 og den 31. oktober 2003 i besvarelse af advokatens henvendelser om at tage stilling til størrelsen af sendelejen for den omhandle sender har meddelt, at det ligger uden for det lokale nævns kompetence at tage stilling til økonomiske aftaler, der er indgået mellem Sendesamvirket for Lokal TV i Helsingør og ejeren af sendeudstyret. Lokalnævnet har hertil tilføjet, at det fremgår af vedtægten for sendesamvirket, at udgifterne til leje af sendeudstyret fordeles efter sendetid, og at dette er i overensstemmelse med det tidligere Udvalget vedr. Lokal Radio og TV notat af omkostningsfordeling i sendesamvirker af 2. december Advokaterne Strandgade 51, der er advokater for firmaet Neurosoft har såvel overfor Helsingør kommunes Lokale TV-nævn som overfor Radio- og tv-nævnet ved brev af 21. november 2003 anført, at såvel det lokale nævn som Radio- og tvnævnet ikke er kompetent i sagen, idet der ikke er tale om et traditionelt sendesamvirke. Advokatfirmaet anfører, at de tre aktører i sendesamvirket lejede den omhandlede sender af Helsingør Lokale TV-sender Kanal 56 ved Erling Olsen, og at reglerne i det ovenfor nævnt notat om omkostningsfordeling i sendesamvirker af 2. december 1998 slet ikke finder anvendelse på forholdet mellem sendesamvirket og Helsingør Lokale TV-sender, kanal 56 ved Erling Olsen. Sagen drejer sig om forholdet mellem 3 aktører i sendesamvirket og en ekstern leverandør. Til støtte for dette standpunkt anfører advokatfirmaet i et medsendt Processkrift III af 12. august 2003, at senderen i første omgang blev bekostet af Erling Olsen, og at han var under selskabet Helsingør Lokal TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen personligt ejer af senderen, indtil han overdrog den til sit selskab Helsingør Lokal TV ApS, nu Neurosoft ApS i januar Det anføres endvidere, at deltagerne i sendesamvirket, da signalsendingen påbegyndtes, var følgende: 1. TV Helsingør v. Kaj Christiansen (sagsøgte) 2. TV Helsingør ApS (TV Øresund) 3. Helsingør Lokale TV ApS (sagsøger) (nu Neurosoft).

3 - 3 - Indtil overdragelsen af senderen i januar 2001 lejede disse 3 aktører senderen af Helsingør Lokal TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen, og det er i denne forbindelse irrelevant, at Erling Olsen tilfældigvis ejede selskabet Helsingør Lokal TV ApS, idet sidstnævnte er en selvstændig juridisk person. Som nævnt bestrider advokatfirmaet, at notatet af 2. december 1998 om omkostningsfordeling i sendesamvirker kan finde anvendelse på denne sag. Baggrunden for denne påstand er, at notatet kun drejer sig om sendesamvirker, hvor tilladelseshaverne efter nærmere aftale parterne imellem opretter og driver en fælles radio- og tv-sender (citat fra notat af 2. december 1998). Advokaten medgiver dog i processkriftet, at der den 10. november 1998 blev afholdt et møde på Helsingør Rådhus, bl.a. med deltagelse af kommunens borgmester, kommunaldirektøren og det lokale tv-nævns sekretær. Efter advokatens oplysninger var TV Helsingør v. Kaj Christiansen samt TV Øresund v. Jan Knudsen repræsenteret, hvorimod Helsingør Lokal-TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen var repræsenteret ved akadamiing. Niels Dreijer. På mødet blev det aftalt, at Helsingør Lokal-TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen i sin leje kunne inkludere en accellereret tilbagebetaling af den betydelige investering i senderen, som firmaet havde bekostet, således at senderen ville være betalt den 1. juli Det anføres tillige, at Helsingørs borgmester på mødet havde foreslået, at der blev udarbejdet en hensigtserklæring, hvoraf det skulle fremgå, at Helsingør Lokal-TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen kun ville opkræve driftsomkostningerne for senderen, når denne var fuldt betalt. Det anføres, at begrundelsen herfor var, at borgmesteren gerne så, at man etablerede et egentligt sendesamvirke, hvor sendesamvirket ejede senderen. Det oplyses endeligt, at ovenfor nævnte repræsentant for Helsingør Lokal-TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen fik mødedeltagerne til at acceptere, at Helsingør Lokal-TV Sender Kanal 56 v. Erling Olsen kun skulle nedsætte lejen, hvis medlemmerne af sendesamvirket betalte deres senderleje rettidigt. Herefter angiver processkrift III en række oplysninger om, hvorledes udmøntningen af det omtalte mødes beslutning skete med henvisning til en række breve, der ikke er vedlagt, men som angiveligt skal sandsynliggøre, at mødedeltagerne havde accepteret den indgåede aftale, idet der ikke blev gjort indsigelser mod aftalen. Det fremgår ligeledes af processkriftet, at foreningen TV Helsingør betalte de fremsendte regninger frem til 30. september Herefter opstår den en særskilt strid om betalingen af sendeleje, idet TV Helsingør angiveligt fortsatte med at sende på senderen, indtil sendingerne blev afbrudt den 17. december 2001 på grund af manglende betaling. 3.Helsingør Kommunes Lokal TV-Nævn oplyser ved brev af 5. januar 2004, at man den 23. april 1999 udstedte programtilladelse til lokal tv virksomhed til: Den selvejende institution TV Helsingør (TV Helsingør) TV Helsingør Aps. (TV Øresund)

4 - 4 - Helsingør Lokal TV Aps. Pr ændret til: Foreningen for lokal TV i Helsingør (HTV Kanal 56) Programtilladelserne var gældende indtil 1. juli 2001 og blev i efteråret 2001 forlænget indtil 31. december I perioden forhandlede de 3 tilladelseshavere om indkøb, opsættelse og drift af fælles sender, men disse forhandlinger endte resultatløse p.gr.a. manglende økonomiske ressourcer. Det oplyses endvidere, at på et møde i Lokal TV-nævnet den 29. januar 1998, hvor de 3 stationer var indbudt for at redegøre for status vedr. antenne- og senderforhold samt om sendestart meddelte Erling Olsen fra Helsingør Lokal TV Aps., at han for egen regning (personligt) ville finansiere og opsætte en sender, som alle 3 stationer kunne leje sig ind på. Den 10. november 1998 oprettes Sendesamvirket for Lokal TV i Helsingør Kommune. Det fremgår af Sendesamvirkets vedtægter, der vedlægges i kopi, at samvirkets medlemmer betaler sendeleje direkte pr. måned forud til udlejer af sendeudstyr i henhold til tildelt sendetid opgjort i timer pr. uge. På sit møde den 23. marts 1999 konstaterede lokalnævnet, at HTV-Kanal 56 og TV Øresund havde påbegyndt udsendelsesvirksomheden, ligesom lokalnævnet vedtog at forlænge fristen for TV Helsingør til at påbegynde sine udsendelser til 15. april Hvis udsendelserne ikke var påbegyndt denne dato, ville sendetilladelsen blive inddraget. Lokalnævnet konstaterede på sit møde af 9. december 1999, at alle 3 stationer nu udnyttede sendetilladelsen. Det tilføjes, at så vidt det var nævnet bekendt lejede disse sig ind på den af Erling Olsen etablerede sender. Som dokumentation herfor vedlægges en lejekontrakt mellem Helsingør Kommune Fjernvarmeforsyning og Helsingør Lokal TV Aps. v. Erling Olsen om leje af antenneplads. Lokalnævnet anfører derfor, at nævnet aldrig har været i tvivl om, at senderen var personligt ejet af Erling Olsen, og at de 3 stationer lejede sig ind på senderen. Lokalnævnet er ikke bekendt med de eventuelle lejevilkår, som ikke er baseret på beslutninger i Sendesamvirket, men på privatretlige aftaler. Under henvisning til foranstående vedtog Lokal TV-Nævnet på sit møde af 28. oktober 2003, at det ligger uden for nævnets kompetence at tage stilling til eventuel misligholdelse af de økonomiske aftaler, der er indgået mellem ejerne af de 3 stationer og ejeren af sendeudstyret. Lokalnævnet er endvidere ikke bekendt med, at deltagerne i Sendesamvirket ikke har kunnet blive enige om de økonomiske vilkår for samvirket, jf. 18, stk. 5, i bekendtgørelsen om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed. For så vidt angår situationen efter 31. december 2001 oplyser lokalnævnet, at der på nævnets møde af 23. oktober 2001 blev meddelt programtilladelse til samtlige 9 ansøgere. Efterfølgende etablerede de 9 ansøgere Sendesamvirket af Kanal 56 Helsingør. Da 8 af stationerne fandt prisen på at leje sig ind på den

5 - 5 - eksisterende sender for høj, vedtog de at indkøbe og etablere deres egen sender på adressen H.P. Christensensvej 1 i Helsingør. Det oplyses, at IT- og Telestyrelsen har udstedt 2 tilladelser til frekvensanvendelse, nemlig én til Sendesamvirket af på adressen H.P. Christensensvej 1 og én til HTV-Kanal 56 på H.P. Christensensvej 14. Aktuelt er situationen den, at 2 af de oprindelige tilladelseshavere har tilbageleveret deres programtilladelse, hvorefter 6 stationer anvender fællessenderen på H.P. Christensensvej 1, og at HTV-Kanal 56 fortsat sender fra H.P. Christensensvej 14. Afslutningsvist oplyses, at HTV-Kanal 56 principielt er med i Sendesamvirket af for så vidt angår fordeling af sendetiden, men uden økonomisk sammenhæng med den fælles sender for de øvrige lokal tv-stationer. 4.Advokaterne Strandgade 51, der repræsenterer Neurosoft, kommenterer ved brev af 23. januar 2004 lokalnævnets udtalelse og anfører, at Erling Olsen var personlig ejer af senderen, indtil han overdrog senderen til sit selskab, nu Neurosoft ApS, ligesom det meddeles, at der ikke er opstået et sendesamvirke efter overdragelsen fra Erling Olsen til Neurosoft ApS, idet Neurosoft ApS alene var ejer af senderen og alene bar udgifterne hertil. Advokatfirmaet fastholder, at Radio- og tv-nævnet ikke er kompetent til at behandle sagen, idet der ikke er tale om et tradi- tionelt sendesamvirke, men udelukkende et privatretligt reguleret lejer- /udlejerforhold. Dette være sig såvel før som efter den 1. januar Drachmann advokaterne, der repræsenterer TV-Helsingør, kommenterer ved brev af 27. januar 2004 den førnævnte udtalelse af 23. januar 2004 og anfører, at det ikke er korrekt, at Neurosoft ApS alene bar udgifterne til driften af senderen, idet man jo under den verserende sag netop viderefakturerer omkostninger til en anden af deltagerne i sendesamvirket. Radio- og tv-nævnets udtalelse: Det fremgår af 18, stk. 5, i bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, at såfremt tilladelseshaverne på samme frekvens (sendesamvirke) ikke kan blive enige om de økonomiske vilkår for samvirket, fastsættes disse af nævnet. Det fremgår af vedtægterne for Sendesamvirket for Lokal TV i Helsingør Kommune af 10. november 1998, at sendesamvirket bestod af 3 medlemmer, nemlig TV Helsingør, TV Helsingør ApS og Helsingør TV Lokal TV ApS v. Erling Olsen. Der er mellem de to advokatfirmaer tilsyneladende ikke fuld enighed om, hvorvidt Erling Olsen var personlig ejer af senderen frem til overdragelsen pr. 1. januar 2001 af ejerskabet til firmaet Neurosoft ApS, eller om ejerskabet til senderen lå

6 - 6 - under selskabet Helsingør Lokal-TV Sender v. Erling Olsen frem til overdragelsen til selskabet Neurosoft ApS. Under alle omstændigheder må det fastslås, at senderen blev ejet af en anden juridisk person end tilladelseshaveren Helsingør TV Lokal TV ApS v. Erling Olsen. Efter Nævnets vurdering kan det faktum, at et af medlemmerne af et sendesamvirke også fungerer som dette samvirkes primære leverandør ikke i sig selv begrunde, at kompetencen til at behandle uenigheder i sendesamvirket ikke henhører under det lokale nævn, jf. bekendtgørelsens 18, stk. 5, således som det påstås af advokaterne Strandgade 51. Spørgsmålet er imidlertid, om det lokale nævn på nuværende tidspunkt er rette myndighed til at behandle en strid om betaling af sendeleje for nogle parter, der ikke længere deltager i samme sendesamvirke. Det fremgår af sagens oplysninger, at Helsingørs borgmester, kommunaldirektøren og det lokale nævns sekretær har gjort sig anstrengelser for at etablere et egentligt sendesamvirke mellem de forskellige tilladelseshavere, ligesom det foreligger oplyst, at det ikke lykkedes at formå parterne til at indgå i et sådant med en egentlig aftale om økonomiske spørgsmål, herunder en stillingtagen til nogle af de stridsspørgsmål, f.eks. afvikling af etableringsomkostninger, som der nu er uenighed om. De tre tilladelseshavere indgik i stedet i et ret løst organiseret samarbejde, således som det manifesterede sig i den sendesamvirkeaftalen af 10. november De egentlige aftaler om betaling for brug af senderen, der på dette tidspunkt ejedes af Erling Olsen personligt eller af dennes selskab, foreligger kun sparsomt dokumenteret for Nævnet. Det må dog slås fast, at ingen af parterne i sendesamvirket på daværende tidspunkt henvendte sig til det lokale nævn for at søge en afgørelse på eventuelle uenigheder. Tværtimod er det oplyst, TV Helsingør betalte de fremsendte regninger frem til 30. september 2001, og at den aktuelle strid om betaling for samarbejdsperioden, der af Drachmann advokaterne fastsættes som værende fra 1. december 2000 til 31. december 2001, efter de foreliggende oplysninger først opstår som følge af en opkrævning for senderleje for perioden 1. oktober 2001 til 31. december Radio- og tv-nævnet finder således, at baggrunden for 18, stk. 5 i bekendtgørelsen om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed, hvori det fastsættes, at uenigheder i et sendesamvirke om økonomiske forhold skal afgøres af et lokalt nævn, må søges i det forhold, at det lokale nævn har ansvaret for, at aktuelle tilladelseshavere i et område kan få viderespredt deres programvirksomhed, og at det derfor kan være hensigtsmæssigt, at det lokale nævn kan fastsætte en rimelig betaling for udnyttelse af senderudstyr. omhandler således tilfælde, hvor tilladelseshaverne ikke kan blive enige om de økonomiske vilkår. En sådan uenighed er der som nævnt ikke tale

7 - 7 - om i dette tilfælde, hvor deltagerne faktisk har været enige, men hvor striden først opstår længe efter etablering af sendesamvirket og i realiteten først bliver uenige, efter at sendesamvirket er gået i opløsning. Nævnet finder således, at bekendtgørelsens bestemmelse skal forstås fremadrettet og kun kan bruges i situationer, hvor der er en aktuel situation, der skal løses for at sikre en udbredelse af de lokale stationers programstof og ikke i sager som den foreliggende, hvor der er tale om en løsning af en historisk strid om økonomi, hvor der er mellem parterne hersker uenighed om sagens fakta og om fortolkning af en række henvendelser, breve og aftaler mellem parterne. Nævnet skal tillige påpege, at den omtalte Vejledning vedr. omkostningsfordeling i sendesamvirker af 2. december 1998 fra Udvalget vedr. Lokal Radio og TV ikke indeholder anvisninger, der kan benyttes som vejledning for, hvorledes en strid om betalingen fra et sendesamvirke til en ekstern leverandør af sendekapacitet skal afgøres. Der er således ikke som i vejledningen tale om en strid om størrelsen af betalingsbidrag parterne imellem, ligesom der heller ikke er tale om betaling fra et sendesamvirke til en kommercielt networking-station, der stiller sendetid til rådighed. Nævnet finder således, at en den konkrete strid om betaling mellem Neurosoft ApS og Tv-Helsingør ikke er omfattet af lokalnævnets kompetence i henhold til bekendtgørelsens 18, stk. 5. På denne baggrund har Radio- og tv-nævnet truffet følgende afgørelse: Radio- og tv-nævnet kan ikke i henhold til 43, stk. 1, nr. 6, litra a, i lov nr af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed pålægge det lokale nævn at tage sagen op til afgørelse, ligesom Radio- og tv-nævnet ikke i henhold til lovens 43, stk. 1, nr. 6, litra c, selv kan træffe afgørelse i sagen. Tvisten må derfor afgøres af de civile domstole, således som sagens parter da også oprindeligt var indstillede på. H. H. Brydensholt formand Henrik Birkvad nævnssekretær

8 - 8 -

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg

1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg RADIO- OG TV-NÆVNET 1. Radio Ellekær 2. Det Nordjyske Fællesnævn for Lokal Trangetvej 14 Radio 9330 Dronninglund Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg København den 21. januar 2005 Radio- og tv-nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. D O M afsagt den 19. april 2013 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Linda Hangaard og Hanne Fløe (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 1431 12 Industriparken 6 ApS (advokat Jesper Hedegaard,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere