Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden"

Transkript

1 Driftsledelse Hvad virker i virkeligheden Samarbejde Status Plan Udvikling Af Jacob Ørum, Partner i Spark, April 2012

2 2" God driftsledelse er genvejen til effektivitet og trivsel Det er ofte en udfordring i både offentlig og privat sektor at få prioriteret og løst de mange daglige opgaver. I en hverdag med mange forskellige typer af opgaver, der varierer både i forhold til processer, deadlines, kompetencekrav, form og indhold, er det en særlig udfordring for chefen at følge med i flowet af opgaver, der kommer ind, er i gang og bliver afsluttet. Og det er i høj grad også en udfordring for medarbejderne selv. På trods af elektronisk understøttelse af det meste kan det være svært at få overblik og følge med i: Hvor mange opgaver har vi gang i? Hvem laver hvad? Er opgaven landet hos den rigtige? Når vi vores deadlines? Får vi fulgt op? Laver vi det vigtigste lige nu? Hvordan medvirker hver enkelt opgave til organisationens overordnede formål? Det meget omfattende spørgsmål vi stiller, og ofte har svært ved at svare på, er: Hvem laver hvad, hvornår og hvordan - og hvorfor egentligt?. I vores optik er det en forudsætning for god driftsledelse, at både chefer og medarbejdere kan besvare dette spørgsmål på et tilpas detaljeret niveau. Med Lean og procesoptimering har vi mange steder set organisationer med produktionslignende sagsbehandling, der lykkes med at besvare dette spørgsmål langt bedre end tidligere. Mange steder er det faktisk blevet til essensen af Lean. Vores iagttagelse er dog også og det er budskabet med denne artikel at mange organisationer bør starte med at sætte ledelsen i stand til at lede driften. Efterfølgende kan arbejdet med procesoptimering påbegyndes, hvis det giver værdi. Vi påstår, at mange bør starte med driftsledelse, fordi det for det første skaber gennemsigtighed og stabilitet. For det andet kan vi med god driftsledelse fjerne betydelige mængder af den spild, der hindrer effektivitet, kvalitet og trivsel. For det tredje kan vi simpelt, hurtigt og med relativt få kræfter markant løfte organisationens evne til at driftslede. I artiklen præsenterer vi et driftsledelseskoncept, der sætter chefen i stand til prioritere, planlægge, opgavestille og følge op. Reel driftsledelse bliver altså mulig. Konceptet er afprøvet med variationer i både det statslige departement, statslige styrelser og i den kommunale forvaltning. Organisationerne er typisk kendetegnet ved stor variation i opgaver, processer, kompetencebehov og forudsigelighed. Vi præsenterer nedenfor to varianter af driftsledelseskonceptet fra organisationer med vidt forskellige opgaver. Den første variant er udviklet og etableret i et statsligt departement i det følgende omtalt som departementet. Den anden variant er udviklet og etableret i en stor tilsynsorganisation i det følgende omtalt som styrelsen. Hjertet i konceptet er dog det samme: Visualisering + Møde + Ledelse = God driftsledelse 2

3 Visualiseringen handler om, at vi skal synliggøre, det vi laver for nemmere at kunne tale om det. Vi skal skabe meningsfulde billeder af de sammenhænge opgaverne, processerne og medarbejderne indgår i. Mødet handler om, at vi i fællesskab skaber og tolker det fælles billede af, hvordan det går for nemmere at kunne prioritere, planlægge og følge op. Ledelse handler om agere med redskaberne. Når vi visualisere og mødes om driften, bliver der skabt en forventning til chefen om at handle. Alle kan nu se, at der skal handles, og ledelsen kan i langt mindre grad end tidligere blot skubbe opgaverne og handlingen ud til den enkeltes skrivebord. God driftsledelse i departementet I departementet spænder opgaverne fra større projekter over policyudvikling, politiske indstillinger, talepapirer, baggrundsnotater, borgersager og til borgerservicering. Netop på grund af denne store varians kan vi udpege en stor kilde til spild i selve opgavestillelsen og i den løbende styring. Det er, når vi stiller opgaven, at vi lægger kimen til spildte kræfter, forkerte forventninger og utilfredsstillende løsninger. Og det er undervejs i opgaveløsningen efter, at vi har stillet opgaven, at vi styrer for lidt (og dermed kommer til at forstyrre for meget). Vi mister overblikket og dermed reelt muligheden for at driftslede. Opgavekort: Når vi stiller opgaven, skaber vi spild De mange forskellige opgaver i departementets hverdag bliver ikke altid klart stillet. Opgaveformuleringen fra fx chef til medarbejder kan godt lyde som: Kunne du ikke prøve at finde ud af noget med., eller Ministeren ønsker er overblik over, eller Vi har jo fået det her projekt, og nu skal vi skabe. Endvidere varierer formatet og momentet for opgavestillelsen. Opgaverne bliver stillet på fx mail, i et møde, over telefonen eller hen over skrivebordet nogen gange i skyndingen på vej ud af døren. For at styrke opgavestillelsen valgte departementet at indføre simple opgavekort i form af fortrykte papirkort, som blev lagt på alle skriveborde samt ved opgavetavlen. Opgavekortet tvinger opgavestiller og opgavemodtager til at screene og kommunikere systematisk om opgaven: Hvad er formålet med opgaven hvorfor og hvad er det, du skal lave? Hvem er modtageren hvem skal have det færdige produkt i hånden? Hvilket format er det et internt arbejdspapir, en indstilling eller måske et talepapir? Opgaver, der forventes at tage mere end 1 time Formål og leverance - hvad og hvorfor: Baggrundsnotat til ministerens møde med... Skal afdække problemstillingen om,..og seneste udvikling i... Intern frist: 15. marts Ekstern frist: 20. marts Forventet omfang, timer: 3-4 timer Forventet omfang, sider: 3-4 sider Omfang hvor mange sider gætter vi på det fylder, hvor lang tid tror vi, du skal bruge 3 timer eller 3 dage? Hvornår skal det være færdigt er der flere deadlines internt og eksternt? Det er simple spørgsmål, der selvfølgelig også mere eller mindre blev besvaret tidligere, men ved at indføre opgavekortet ville departementet løfte kulturen for opgavestillelse til et højere og mere systematisk niveau. 3

4 4" Opgavekortet - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med opgavekort? Skal fremme at vi på forkant fremfor bagkant får talt opgaven igennem. Skal fremme at vi skærper det fælles billede af opgavens omfang - både på sidetal og timeforbrug - selvom det er en svær øvelse. Hvorfor? Fordi organisationen ser spild i form af leverancer, der bliver brugt alt for meget tid på. Fordi organisationen ser spild i form af for mange tilbageløb som en følge af uklar opgavestillelse. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil afstemme klarere forventninger om tidsforbrug. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil have simpelt værktøj til visualisering af opgaver - det fremmer overblik, prioritering og dialog. Jamen, vi kan da ikke stå og fedte med papirlapper på en tavle for hver eneste opgave...det er da spild!? Tjaa, man kan jo overveje om 5 minutters god dialog med chefen - på forkant - om indhold, omfang og prioritering er spild... Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Opgavekortet kan trykkes som post-it blokke og lægges på alle skriveborde samt ved den fælles tavle. Et udfyldt opgavekort skal hænge på opgavetavlen. Tavler: Når vi ikke kan se opgaverne i sammenhæng, skaber vi spild Med opgavekortene kan departementet reducere spildet i den enkelte opgaveløsning. Næste udfordring er, at den enkelte opgave sjældent står alene. Medarbejderne, teamet og kontoret har mange forskellige opgaver på samme tid, og det giver dagligt cheferne overvejelser som: Hvem har tid til denne opgave? Hvad er det præcist, medarbejderne arbejder på nu? Når vi næste uges deadlines? Hvordan gik det med sagen, vi sendte op i sidste uge? Hvad mon der rammer os i næste uge? Samtidigt går medarbejderne rundt med ubesvarede spørgsmål som: Ved chefen egentligt hvad jeg laver? Kan de andre se, er jeg har for meget eller for lidt? Hvis jeg skal lave denne til i morgen hvad skal jeg så ikke lave? Hvorfor fik jeg ikke kendskab til kollegaens opgave noget før jeg kunne jo have bidraget? 4

5 Vores prioritering er 1.Ministerbetjening 2.Departementet 3.Alt andet Kommende opgaver til fordeling Kommende projekt om grøn... Kommisionen om... Ansættelse af... Hvilke opgaver har planlagt at løse de næste 2 uger - og hvordan gik det i sidste uge Ventende opgaver Uge 18 Uge 19 Uge 20 Helle Margrethe Villy ferie Bjarne Morten Thor kursus Næste uge bliver Presset Fin God skik hos os Alle opgaver over 1 time skal på tavlen Tavleføreren har forberedt mødet Alle har udfyldt deres del før mødet Vi starter præcist - allesammen Vi drager klare konklusioner Dialogen er om det vigtige Vi spørger hvorfor... Alle griber anledningerne... Ok - at frabede sig drøftelser af hvorfor man oplever sig presset Ideboksen Husk at følge op på Projekt og deadline Lean 1. april Regelforenkl. 15. juni Borger-PR 1. maj Formål Effektivisering af klagesager Klar lettelse til kunderne Hvad er status og fremdrift i vores projekter Succeskriterie Fra 20 til 5 uger svartid Leverance Ny proces implementeret 20 forslag Bidrag til... Projektleder og deltagere Helle Villy Villy Thor, Morten Fremstød om.. At vi når ud til... Bog + film... Bjarne Næste milepæle Næste opgaver Design 15/3 I drift 28/3 Status i dag Når vi målet Opstart 16/3 Styregrp 30/3 Bog 1. udkast 1. april ide Aftaler om handling og udvikling Aftale Ansvar Frist Eksempel på opgavetavle i departementet Departementet valgte at indføre simple opgavetavler som redskab til prioritering, planlægning og opfølgning. Tavlerne varierer fra kontor til kontor, men de skal alle kunne vise hvem, der laver hvad hvornår. Det vil sige, at alle medarbejdere med opgavekort på tavlen viser, deres plan for de kommende en til tre uger. Endvidere viser tavlen typisk fremdriften i projekter, kommende opgaver, færdiggjorte opgaver, opgaver til opfølgning, udviklingsaftaler og god skik. Opgavetavlen - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med tavlen? Skal give samlet overblik over kontorets opgaver - hvad er på vej ind, hvad er planlagt, og hvordan gik det. Hvorfor? Fordi organisationen ser spild i form af dårlig planlægning. Fordi organisationen ser spild i form af uklar prioritering. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil afstemme klarere forventninger om, hvad den enkelte medarbejder kan og skal nå. Fordi både chefer og medarbejder gerne vil have simpelt værktøj til visualisering af opgaver - det fremmer overblik, prioritering og dialog. Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Tavlen skal hænge synligt i området. hvor alle kommer forbi. Tavlen kan nemt etableres på whiteboard. De faste elementer kan opbygges med tape, papskilte, dymo og magneter. De dynamiske elementer - det vi udskifter fra uge til uge - skriver vi med tusch eller printer. Møder: Når vi ikke agerer i fællesskab skaber vi spild Departementet indførte tavlerne som omdrejningspunktet på ugentlige møder i teamet eller kontoret. På tavlemøder kan chef og medarbejdere drøfte planen for den kommende periode, og opgavebelastningen hos den enkelte. Desuden medfører tavlemødet en langt mere 5

6 6" struktureret videndeling end tilsvarende bordet rundt øvelser på fx kontormødet. Mellem møderne er tavlerne også i spil. Således kan chef og medarbejdere nemt se, hvad teamet eller kontoret har gang i, hvilket er en stor hjælp, når hasteopgaven skal fordeles midt mellem tavlemøderne. Kan hasteopgaven kun gives til en bestemt medarbejder, kan et hurtigt fælles kig på tavlen skabe enighed om, hvilken af medarbejderens planlagte opgaver, der skal udskydes. Kan hastopgaven gives til flere medarbejdere, kan et hurtigt blik på tavlen styrke chefens beslutning om, hvem der skal have hasteopgaven. Tavlemødet - spørgsmål og svar Hvad vil vi opnå med tavlemødet? Skal fremme at kontoret handler rettidigt og som en enhed. Hvorfor? Fordi for mange opgaver bliver til brandslukning. Fordi for mange beslutninger om driften bliver taget uden et tilstrækkeligt overblik. Fordi for mange opgaver prioriteres under hensyn til den enkelte medarbejder fremfor under hensyn til organisationen og kunden. Fordi både chefen og medarbejderne gerne vil have dialog om kerneopgaven og hverdagen. Jamen, er det ikke spild at indføre endnu et møde? Dårlige møder uden klart formål og ledelse er spild, men et tavlemøde på minutter med fokus på styring af kerneopgaven er en nødvendighed og - når det virker - særdeles værdifuld. Det vil typisk fjerne behovet for mange bilaterale møder. Hvordan skal vi praktisk gøre i hverdagen? Tavlemødet skal afholdes, så det passer med behovet. Er der et højt antal opgaver/ transaktioner med større varians dag-til-dag er det oplagt at afholde tavlemøder dagligt. Er antallet af opgaver mindre - fx tre-til-fem om ugen - er et ugentligt møde oplagt. Tavleføreren - ofte chefen - har forberedt tavlemødet, så fokus bliver på det rette. Medarbejderen har typisk også forberedt deres input til tavlen således, at mødet starter med en opdateret tavle. God driftsledelse i styrelsen I de statslige styrelser er opgaveområdet ofte mere driftstungt. I styrelsen, som vi præsenterer i det følgende, er det kerneopgaven at gennemføre kontroller i form af tilsyn. I sin essens adskiller driftsledelseskonceptet sig dog ikke fra departementets koncept. Derfor sætter vi i det følgende kun fokus på forskellene i kerneopgaven og fremhæver de valg som styrelsen har foretaget som en følge heraf. Tilsynsopgaven er kendetegnet ved blandt andet: En stor del af opgaven er givet i form af et antal pr. år love og regler danner grundlag for årets mål. En del af opgaven stilles i løbet af året som en fokuseret indsats med mål for en afgrænset periode. En del af opgaven har karakter af her-og nu, ofte med en planlægningshorisont fra få timer til få dage. De fleste tilsyn kræver fysisk tilstedeværelse ude hos kunden. Tavler: Uden klare mål og planer kan vi ikke styre Styrelsens kerneopgave adskiller sig fra departementet i den forstand, at den enkelte opgave er kendt og forudsigelig et tilsyn er et tilsyn. Derfor er departementets spild i selve 6

7 opgavestillelsen og dermed opgavekortet overflødigt. I stedet er det vigtigt for styrelsen at styre på mål og planlægning for den kommende periode (14 dage). Driftstavlerne skal vise målene for teamet, og om teamet og hver enkelt medarbejder lever op til disse. Det sker ved, at hver enkelt medarbejder selv sætter målene for perioden (14 dage). Her ud over angiver alle, hvordan de på forkant oplever arbejdsbelastningen for den kommende periode. Med disse to grundlæggende oplysninger på plads skal teamet på teammødet konkludere, om planen er god, eller om den skal justeres måske skal enkelte lave andre opgaver end de troede - måske skal der laves aftaler om hjælp for at aflaste kollegaer. Hvordan går det i teamet Røde lamper OPG Obs Kritisk Andet i gang OPG Hvem Frister Teamkalender Jan Feb Mart s Apri Maj Juni l Juli Aug Sep Okt Nov Dec Uge og Uge og Hvad er vores plan - og hvordan bliver det Detail Engros Opfølg Registr Kampag Afslutte Villy 4 / -1 4 / +1 2 / 0 2 / 0 2 / -2 4 / -1 Næste 14 dage er Pressede Fine Helle 6 / +2 2 / -2 4 / 0 4 / -1 2 / 0 3/ +1 Bjarne 4 / -1 4 / +3 2 / -2 3/ +1 4 / -1 2 / -2 Morten 2 / 0 3/ +1 0/ +2 3/ +1 0/ +2 3/ +1 Mette 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0/ +2 0/ +2 2 / -2 Teamplan 18/ 0 15/ +3 10/ 0 12/ +3 8/ +1 14/ -3 Norm År til dato rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn Prioritet Villy 4 / 4 / 2/ 1/ 1/ 2/ Helle 6 / 2/ 4/ 0/ 2/ 4/ Bjarne 4 / 4/ 2/ 2/ 2/ 2/ Morten 4/ 3/ 6/ 2/ 0/ 6/ Mette 3/ 3/ 5/ 2/ 2/ 5/ Teamplan 21/ 16/ 19/ 7/ 7/ 19/ Næste 14 dage Aftaler i teamet Bjarne hjælper Villy med at afslutte Morten tager 2 detail for Villy Mette prioriterer hele køredage God skik i afdelingen Alle skal planlægge hvordan de vil nå målene for de næste 14 dage De planlagte aktiviteter skal bookes i outlook så alle kan se hvor alle er - dvs. detail, engros, opfølgning, registreringer, kampagner, prøveudtagninger, møder, vagter, ferie og fri skal fremgå i outlook. Vi tilstræber at køre hele dage Alle er tilgængelig på telefonen, således at telefonbeskeder besvares så snart man har mulighed for det. God skik i teamet I løbet af en uge tilstræber alle, at nå at snakke med alle i teamet Vi tilstræber kun at have 5 åbne sager Vi har fokus på... Vi vil :på flere fælles tilsyn Fordi: det styrker kvaiteten Mål: 50 fælles besøg i alle skal ud med alle Hvem har været med hvem V V H B M Me IIII H I III B M Me II II Aftale Ideboksen Korrigerende handlinger Ansva r ide Frist Eksempel på driftstavle i team i styrelsen (tilsyn) Teammødet: Uklare delkonklusioner hindrer, at vi løfter i flok Styrelsen valgte at indføre driftstavlerne i hvert team, således at teamet selv ejer tavlerne. Samtidigt indførte styrelsen en fast skitse for mødets flow i den forstand, at hver fase på tavlemødet afsluttes med en klar delkonklusion. Med denne fasthed er det håbet, at teammøderne og driftstavlen forbliver en nærværende og ufravigelig del af driften. Samarbejde Status Plan Udvikling 7

8 8" Hvordan går det i teamet Mette 2 / 0 2 / 0 2 / 0 0/ +2 0/ +2 2 / -2 Delkonklusion: Røde lamper Hvad skal vi særligt OPG Obs være Kritisk OBS på? Teamplan 18/ 0 15/ +3 10/ 0 12/ +3 8/ +1 14/ -3 Norm 4 4 Mødets 2 andet 2 punkt 2 - hvad 6 er vores plan År til dato rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn rød/grøn Teamkalender Jan Feb Mart s Apri Maj Juni l Juli Aug Sep Okt Nov Dec Uge og Mødets første punkt - status og opgaver kommende periode Andet i gang OPG Hvem Frister Uge og Hvad er vores plan - og hvordan bliver det Detail Engros Opfølg Registr Kampag Afslutte Villy 4 / -1 4 / +1 2 / 0 2 / 0 2 / -2 4 / -1 Næste 14 dage er Pressede Fine Helle 6 / +2 2 / -2 4 / 0 4 / -1 2 / 0 3/ +1 Bjarne 4 / -1 4 / +3 2 / -2 3/ +1 4 / -1 2 / -2 Morten 2 / 0 3/ +1 0/ +2 3/ +1 0/ +2 3/ +1 Delkonklusion: Når vi det vi skal, og hænger det sammen for teamet? Prioritet Villy 4 / 4 / 2/ 1/ 1/ 2/ Mette 3/ 3/ 5/ 2/ 2/ 5/ Teamplan 21/ 16/ 19/ 7/ 7/ 19/ Næste 14 dage Aftaler i teamet Bjarne hjælper Villy med at afslutte Morten tager 2 detail for Villy Mette prioriterer hele køredage God skik i afdelingen Alle skal planlægge hvordan de vil nå målene for de næste 14 dage De planlagte aktiviteter skal bookes i outlook så alle kan se hvor alle er - dvs. detail, engros, opfølgning, registreringer, kampagner, prøveudtagninger, møder, vagter, ferie og fri skal fremgå i outlook. Vi tilstræber at køre hele dage Alle er tilgængelig på telefonen, således at telefonbeskeder besvares så snart man har mulighed for det. God skik i teamet I løbet af en uge tilstræber alle, at nå at snakke med alle i teamet Vi tilstræber kun at have 5 åbne sager Vi har fokus på... Vi vil :på flere fælles tilsyn Fordi: det styrker kvaiteten Mål: 50 fælles besøg i alle skal ud med alle Hvem har været med hvem V V H B M Me Mødets tredje punkt - hvordan Helle 6 / 2/ 4/ 0/ 2/ 4/ H I III går det med udviklingen B II Bjarne 4 / 4/ 2/ 2/ 2/ 2/ M II Morten 4/ 3/ 6/ 2/ 0/ 6/ Delkonklusion: Følger Me vi vores plan - og hvad kan vi forbedre? IIII Aftale Ideboksen Korrigerende handlinger Ansva r ide Frist Illustration af mødeflow og delkonklusioner De organisatoriske muligheder Simpel visuel styring kan sagtens overføres til flere forskellige organisatoriske niveauer. Fx er det mulighed i en afdeling med flere teams, at indføre tavler og tavlemøder for hvert team måske suppleret med en fælles tavle for hele kontoret eller afdelingen. En tavle i hvert team kan netop understøtte en tydelighed og skærpe fokus i teamet, hvilket vi ser, at der ofte er behov for. Ved en teamtavle kan kontorchefen nemmere føre en fælles dialog med teamet, der både får substans og dybde samtidig med, at chefen holder sig ude af det detaljeringsniveau, der netop er uddelegeret til teamet som ansvarsområde. Og denne logik kan udbredes således, at afdelingschefen og gerne direktøren med mellemrum deltager på tavlemøderne. Udvikling og forandring men først tilbage til kerneopgaven Arbejdet med driftsledelse rummer et stort udviklingspotentiale. Når der først er styr på driften, er det ulig meget nemmere at udvikle organisationen i den rigtige retning. For det første bringer driftsledelsen organisationen tilbage til kerneopgaven. Ledelse og medarbejdere kan i den gode proces med etablering af tavler og mødestruktur gennemlyse opgaverne og dermed dagligdagen og kulturen. Der skrælles lag af dagligdagens kompleksitet og klarhed opstår. For det andet giver stabiliteten og robustheden i hverdagen organisationen overskud til udvikling. I teamet fjerner styr på driften mange kilder til frustration og dårligt samarbejde, og dermed kan teamet i stedet modnes omkring opgaveløsningen, fælles mål og planer for kompetenceudvikling, der holder. For det tredje sætter en tilbagevenden til kerneopgaven skærpede krav til fremtidige udviklingstiltag. Den gode organisation med styrket fokus på kerneopgave vil se alle udviklingsforslag i relation til kerneopgaven. Kan vi ikke på en eller anden måde meningsfuldt koble et nyt tiltag et nyt projekt til driften og kerneopgaven er det svært at trykke på i gang-knappen. 8

9 Inspireret... Du er velkommen til at kontakte os for en snak om driftsledelse: Jacob Ørum Partner i Spark M: E: W: sparkcph.dk...eller kom forbi: Peder Skrams Gade 12, 1054, Kbh. K Referencer... Vi har arbejdet med driftsledelse og Lean hos blandt andre: Kriminalforsorgen Rigsadvokaten Fødevarestyrelsen Gladsaxe Kommune Københavns Kommune Frederiksberg Hospital Ingeniørforeningen Integrationsministeriet 9

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft

Organisation og optimering af vedligehold. Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Organisation og optimering af vedligehold Lantmännen Ünibake. Teknisk chef: Klaus Toft Agenda Lantmännen Unibake, hvem er vi? Teknisk afdeling den. 1. februar 2011 Rejsen Teknisk afdeling den. 1. maj 2013

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM?

HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? HVORDAN FÅR VI DET OPTIMALE UDBYTTE AF VORES ESDH-SYSTEM? Forvaltningsetik og dokumentation i praksis Kristina Svendsen og Morten Wellendorf 05. november 2014 1 Dagsorden 1. Krav til sagsbehandling og

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet?

Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR. Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Fagligt træf 2014 for forflytningsvejledere BAR Hverdagsrehabilitering en udfordring for arbejdsmiljøet? Velkommen Hvem er jeg Susanne Ormstrup Partner i Type2dialog Specialist i rehabilitering, forandringsledelse

Læs mere

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring?

Porteføljestyring. Julie Becher. 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus. Hvad er porteføljestyring? Porteføljestyring Julie Becher 11. juni 2012 KL Projektlederkonference, Århus Hvad er porteføljestyring? At få overblik over den samlede portefølje af projekter At sikre at projekterne understøtter de

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget

1 = Helt uenig 2 = Uenig 3 = Delvis enig 4 = Enig 5 = Helt enig. Team/AtS Tjek på teamet Side 1. Tema 1. Målstyring og budget Team/AtS Tjek på teamet Side 1 Tjek på teamet er et teamudviklingsværktøj lavet med det formål at hjælpe team til at blive mere velfungerende og effektive. Med Tjek på teamet kan team og teamleder afklare

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner

Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Psykisk arbejdsmiljø ved fusioner Når afdelinger eller virksomheder skal sammenlægges MEDINDFLYDELSE og MEDBESTEMMELSE. KRAV til INFORMATIONER. med RESPEKT SE MULIGHED FREMFOR BEGRÆNSNINGER ÅBENHED OG

Læs mere

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård

Gladsaxe Kommunes SATS-projekt. Rummelige og kompetente skolemiljøer. Projektbeskrivelse. Skole: Egegård Gladsaxe Kommunes SATS-projekt Rummelige og kompetente skolemiljøer Projektbeskrivelse Skole: Egegård Indsendes til forvaltningen senest 1. april 2009 1 1. Skolens overordnede programteori (mål og sammenhænge)

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009

fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 fra udvikler til leder med Pomodoro-teknikken Troels Richter 2009 Baggrund Professionel software udvikler gennem 9 år Knap 2 års erfaring som SCRUM Master (projektleder) Leder for 4-7 mand gennem det seneste

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015

Sunde arbejdsrytmer. bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 24.-25. MARTS 2015 Sunde arbejdsrytmer bedre samspil mellem tid og opgaver KERNEOPGAVEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. 24.-25. MARTS 2015. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. PUBLIKATION FRA BAR SOSU Fokus er ikke så

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign

Keep it simple. Implementering af kommunikationsstrategi. Introduktion. Analysedesign Keep it simple Implementering af kommunikationsstrategi Af kommunikationsbureauet, LEAD Agency Det er et velkendt paradoks, at kommunikationsstrategier ofte slet ikke bliver det levende aktiv for virksomheden,

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde

www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde www.megetbedremoeder.dk Manual udgivet af Projekt Arbejdsglæde Mødetavle.indd 1 08-09-2011 21:28:44 Indhold Rulles sammen med tryksiden udad Intro Emne Resultat Check-in Tid Start / slut Pause / pauser

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER: ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys

Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys Spørgeskemaer for Forums tre E-surveys E-survey 1 Dit køn? Mand Kvinde Din alder? Din uddannelsesbaggrund? Kort eller mellemlang uddannelse (< 5 år) Lang videregående uddannelse (ca. 5 år) Ph.D. M.A.,

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål

KOMPETENCESTRATEGI. 2. juni 2009. 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål KOMPETENCESTRATEGI 2. juni 2009 1. Kompetencestrategiens baggrund og formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i forhold til Forsvarsministeriets departements opgaveløsning. Det er afgørende at have

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis

Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis Anerkendende, værdiskabende evaluering i organisationer - brugbare distinktioner i etableringen af udbytterig dokumentations- og evalueringspraksis af Eva Damsgaard og Andreas Granhof Juhl, 2007 (c) Indledning

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere