Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding"

Transkript

1 Notat Dato: 4. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Udbudsretten i relation til kontrakter om affaldsforbrænding Indledning Sammenfatning Notatets formål er at redegøre for de udbudsretlige forhold relateret til Reno Djurs indgåelse af aftaler med forbrændingsanlæg om håndtering af forbrændingsegnet affald anvist eller leveret af Reno Djurs. Det vurderes, at Reno Djurs vil kunne indgå samarbejdsaftaler om forbrænding af affald med såvel Aarhus Kommune som Grenaa Varmeværk uden forudgående udbud. Begrundelserne herfor er forskellige for de to samarbejdspartnere. På grundlag af bl.a. praksis fra EU-domstolen vurderes det, at samarbejdet mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune kan undtages fra udbudspligt både på grundlag af udbudsdirektivets eneretsregel og den efter retspraksis udvidede in-house-regel. I relation til Grenaa Varmeværk vil en undtagelse fra udbudspligten forudsætte, at Grenaa Varmeværk uagtet, at virksomheden ikke er en offentligretlig virksomhed i traditionel forstand - kan karakteriseres som en ordregivende myndighed i direktivets forstand. Ud fra den antagelse vil der på grundlag af udbudsdirektivets eneretsbestemmelse kunne indgås en ny aftale mellem Grenaa Forbrændingsanlæg A/S og Reno Djurs uden forudgående udbud. Uanset rækkevidden af udbudsbestemmelserne henledes opmærksomheden på det politiske forlig om konkurrencepakken, som forudsætter, at der indføres kommunal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding. Såfremt forliget udmønter sig i lovgivning i overensstemmelse med forligets ordlyd, vil muligheden for, at kommunerne/offentlige myndigheder indgår indbyrdes samarbejdsaftaler uden forudgående udbud, blive ophævet. Notatets formål Formålet med dette notat er at redegøre for de udbudsretlige forhold relateret til Reno Djurs indgåelse af aftaler med forbrændingsanlæg om håndtering af forbrændingsegnet affald anvist eller leveret af Reno Djurs. Udgangspunktet er, at Reno Djurs i medfør af vedtægten er forpligtet til at sikre interessenterne behandlingskapacitet for blandt andet forbrændingsegnet affald. Reno Djurs opfylder denne forpligtelse gennem samarbejdsaftaler med følgende forbrændingsanlæg:

2 Anlæg Affaldscenter Århus (Århus Kommune) Grenaa Forbrændingsanlæg (Grenaa Varmeværk A.m.b.A.) Bemærkning Samarbejdet omfatter levering af tons/år. Aftalen kan opsiges med 10 års varsel. Reno Djurs disponerer over anlæggets fulde kapacitet (ca tons/år). Samarbejdsaftalen løber til Aftalen kan opsiges med 2 års varsel. Notatet skal med det udgangspunkt afdække, om Reno Djurs kan forny eller indgå nye aftaler om forbrænding uden forudgående EU-udbud. Det skal bemærkes, at udbudsreglerne er relativt komplicerede, og at retstilstanden i vidt omfang defineres på grundlag af specifikke afgørelser fra EU-domstolen. Rækkevidden af disse afgørelser giver i høj grad anledning til fortolkningstvivl, hvorfor gældende ret langt fra kan betegnes som klar og entydig. Notatet redegør for administrationens vurdering af de udbudsretlige forhold i relation til Reno Djurs affaldsforbrænding, og konklusionerne kan muligvis anfægtes. Udbudsbestemmelserne Udbudsdirektivet Udbudsdirektivet gælder for alle offentlige myndigheder og for såkaldte offentligretlige organer. Direktivet fastsætter procedureregler, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. For at en opgave skal i EU-udbud skal følgende forhold være opfyldt: Myndigheden er offentlig eller et såkaldt offentligretligt organ. Kontraktværdien af opgaven er over tærskelværdien for EU-udbud (tærskelværdien for tjenesteydelser i regioner og kommuner er knap 1,5 mio. kr.). Der er tale om en såkaldt A-tjenesteydelse (forbrænding af affald er kategoriseret som en A-tjenesteydelse i kategori 16 i udbudsdirektivets bilag IIA). Ordregivende myndigheder Som ordregivende myndigheder betragtes efter udbudsdirektivets artikel 9, nr. 9 staten, regionale eller lokale myndigheder, offentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere af disse offentligretlige organer. Reno Djurs I/S, der er godkendt efter 60 i kommunestyrelsesloven og som udgør en selvstændig juridisk person med egne kompetencer i medfør af fællesskabets vedtægt, er utvivlsomt omfattet af begrebet ordregivende myndighed i udbudsdirektivets forstand. Der vil, hvor en aftale om forbrænding af affald indgås mellem Reno Djurs I/S og et forbrændingsanlæg, være tale om en offentlig tjenesteydelseskontrakt uanset, om forbrændingsanlægget, der indgås aftale med, er offentligt eller privat ejet. In-house En myndighed har ikke efter direktivet pligt til at foretage udbud, hvis myndigheden ønsker at udføre opgaven selv. Begrebet in-house henviser til opgaver, der varetages af de ordregivende myndigheder i eget regi. Udvidet in-house Under visse omstændigheder kan en ekstern virksomhed udbudsretligt set betragtes som en del af ordregiver, hvorved der ikke foreligger krav om udbud. Der er ikke fastsat bestemmelser 2

3 herom i udbudsdirektivet; derimod er den såkaldte udvidede in-house-regel udmøntet i EUdomstolens retspraksis gennem en række afgørelser. Ved sin anerkendelse af den udvidede in-house-regel har Domstolen opstillet to kriterier, der er afgørende for, om en selvstændig juridisk person er så tæt knyttet til en ordregivende myndighed, at en aftale om den juridiske persons levering af ydelser til myndigheden ikke indebærer en gensidigt bebyrdende aftale i udbudsdirektivets forstand. Kriterierne er: 1) at den ordregivende myndighed underkaster den selvstændige juridiske person en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene (kontrolkriteriet), og 2) at den selvstændige juridiske person skal udføre hovedparten af sin virksomhed sammen med den eller de lokale myndigheder, den ejes af (opgaveudførelseskriteriet). Begge kriterier er formuleret meget overordnet og upræcist, hvilket har medført stor usikkerhed ved fortolkningen heraf. Udgangspunktet er, at den eksterne og selvstændige juridiske enhed både med hensyn til beslutningskompetence og i økonomisk henseende er så afhængig af den ordregivende myndighed, at der er tale om en situation, som modsvarer en intern arbejdsdeling i myndigheden. Fortolkningen af kontrolkriteriet er løbende blevet lempet, og summarisk kan de betingelser, som skal være opfyldt for at kunne påberåbe sig udvidet in-house, angives således: - Der skal være tale om en public service -opgave - Den ordregivende myndighed skal have kontrol med selskabets strategi og vigtige beslutninger - Der må ikke være privat deltagelse i selskabet (men den blotte mulighed for privat deltagelse udelukker ikke, at selskabet kan være in-house) Eneret Hvis det forudsættes, at der tale om en opgave omfattet af udbudspligten og dermed ikke en in-house opgave kan forholdet være omfattet af udbudsdirektivets artikel 18, der undtager visse eksklusive tjenesteydelseskontrakter. Det følger af bestemmelsen i artikel 18, at udbudsdirektivet ikke finder anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter, som en ordregivende myndighed tildeler en anden ordregivende myndighed eller en sammenslutning af ordregivende myndigheder, på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten. I overensstemmelse med definitionen af ordregiverbegrebet i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 9, kan eneretten tildeles et organ, som selv er en statslig eller kommunal myndighed, et offentligretligt organ eller en sammenslutning heraf. Det følger bl.a. af Delrapport om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse, som i 1997 blev afgivet af et tværministerielt embedsmandsudvalg under Justitsministeriet, at benyttelsespligten i forhold til de kommunale affaldsordninger, som er fastlagt ved den danske affaldslovgivning, og som udgør grundlaget for den kommunale eneret, er udtryk for en tildeling af enerettigheder, som må anses for omfattet af undtagelsesbestemmelsen i direktivets artikel 18. Det tværministerielle embedsmandsudvalg vurderede endvidere, at benyttelsespligten ikke strider mod EU-retten, idet pligten dels er begrundet i varetagelsen af miljøhensyn, dels ikke medfører ulovlig diskrimination på baggrund af nationale tilhørsforhold. Tilsvarende opfattelse kommer til udtryk i en udtalelse fra Miljøstyrelsen fra juni 2007, hvori det anføres, at miljøbeskyttelsesloven ikke er til hinder for, at der vælges ét bestemt selskab til forbrænding af affald og at det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvorvidt det er 3

4 formålstjenligt eller hensigtsmæssigt at tildele et bestemt selskab eneret, herunder i hvor lang tid en sådan eneret skal gælde. Reno Djurs samarbejder i forhold til udbudsretten Reno Djurs samarbejde med Aarhus I perioden gennemførte Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs I/S i fællesskab en undersøgelse af mulighederne for et fremtidigt samarbejde omkring et udvidet forbrændingsanlæg i Aarhus. I den forbindelse udførte Holst, Advokater bl.a. en juridisk vurdering af de udbudsretlige aspekter ved et sådant samarbejde. Holst, Advokaters konklusion er, at et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Randers Kommune og Reno Djurs kan undtages fra udbudspligten, både i forhold til eneretsreglen i direktivets artikel 18 og efter den i retspraksis udvidede in-house-regel 1. Det bemærkes imidlertid, at Miljøstyrelsen ikke er enig i vurderingen fra Holst, Advokater. Det er efter Miljøstyrelsens opfattelse afgørende for, om noget falder inden eller uden for udbudsreglerne, om der er tale om et samarbejde eller en ren kontrakt. I den forbindelse lægger Miljøstyrelsen vægt på, at et frafald af kravet om udbud kræver et vist gensidighedselement 2 mellem parterne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den gældende udvekslingsaftale mellem Aarhus Kommune og Reno Djurs opfylder gensidighedselementet, hvorved samarbejdet mellem Aarhus og Reno Djurs kan gennemføres uden udbud på grundlag af den udvidede in-house-regel. Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger et tilsvarende gensidighedsforhold mellem Aarhus Kommune og Randers Kommune, hvorved et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Randers Kommune ikke kan iværksættes uden udbud. Sammenfattende må betragtes som sandsynligt, at et samarbejde mellem Aarhus og Reno Djurs vil kunne henregnes under den udvidede inhouse-regel. 1 Holst, Advokater skriver bl.a. følgende: Vedrørende fælleskommunale samarbejder, hvad enten sådanne samarbejder sker i selskabsform eller ej, synes retstilstanden at være den, at sådanne samarbejder kan indgås uden afholdelse af et forudgående EU-udbud, såfremt samarbejdet relaterer sig til varetagelse af en public service-opgave af ikke ubetydelig betydning, og såfremt samarbedet kun varetager offentlige formål. Samarbejdet må således ikke have et egentligt kommercielt/erhvervsmæssigt formål. Endelig synes det at være et krav, at samarbejdets aktiviteter skal være begrænset til de deltagende ordregivende myndigheders område og i det væsentligste udføres til fordel for disse ordregivere. Med udgangspunkt i EU-domstolens dom af 9. juni 2009 i sag C-480/06 Kommissionen mod Tyskland og den seneste domstolspraksis i øvrigt om fælleskommunale samarbejder kan der således efter vores opfattelse fremføres meget vægtige argumenter for, at et samarbejde mellem AffaldVarme Århus, Reno Djurs I/S og Randers Kommune vedrørende affaldsforbrænding kan undtages fra udbudspligten efter forsyningsvirksomhedsdirektivet ikke kun efter eneretsreglen i direktivets artikel 18, men også efter den i retspraksis udvidede in house-regel. Vi har herved lagt vægt på, at der er tale om et samarbejde mellem offentlige myndigheder til varetagelse af en fælles, væsentlig public service-opgave, nemlig bortskaffelse af affald, og at samarbejdet i den forbindelse tilgodeser væsentlige offentligretlige og EU-retlige hensyn som nærhedsprincippet og selvforsyningsprincippet. Vi har yderligere tillagt det betydning, at samarbejdet udelukkende varetager et offentligt formål uden for det erhvervsmæssige/kommercielle område og ikke har til hensigt at sikre AffaldsVarme Århus en profit. Vi har desuden tillagt det vægt, at samarbejdet er begrænset til deltagernes område og udelukkende udføres til fordel for disse. 2 Miljøstyrelsens vurdering følger af en EU-domstolens sag C-480/06 Kommissionen mod Tyskland, hvor Domstolen fastslår, at samtlige kontraktparter aktivt skal bidrage til opgavens gennemførelse ved at stille realydelser til rådighed for hinanden. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at en part blot køber og betaler for en anden parts ydelse. 4

5 Reno Djurs samarbejde med Grenaa Varmeværk A.m.b.A. I lyset af ovenstående omtale af Miljøstyrelsens betragtninger om gensidighedselementet som grundlag for at kunne påberåbe sig udvidet in-house, er det tvivlsomt, om en aftale med Grenaa Forbrændingsanlæg kan undtages fra udbudspligten efter denne regel. Spørgsmålet er derfor, om en undtagelse fra udbudspligten kan ske på grundlag af direktivets eneretsbestemmelse. Som beskrevet ovenfor forudsætter eneretsbestemmelsen bl.a., at der er tale em en tjenesteydelseskontrakt, som en ordregivende myndighed tildeler en anden ordregivende myndighed. Som tidligere anført er Reno Djurs utvivlsomt en ordregivende myndighed i direktivets forstand. Det er med andre ord afgørende for anvendelsen af eneretsbestemmelsen, hvorvidt Grenaa Varmeværk kan betegnes som en ordregivende myndighed i direktivets forstand. Grenaa Varmeværk er ikke umiddelbart omfattet af definitionen på en ordregivende myndighed i udbudsdirektivets artikel 1, stk. 9, 1. pkt. Som ordregivende myndighed regnes dog også offentligretlige organer. Der kan af bestemmelsen udledes 3 betingelser, som skal være opfyldt for, at et organ kan karakteriseres som et offentligretligt organ: 1. Organet skal have til formål at varetage opgaver af almen interesse, dog ikke opgaver, der har industriel eller kommerciel karakter, 2. Organet skal være en juridisk person og 3. Organets drift skal være underlagt offentlig kontrol på én af følgende måder: a) Driften finansieres for størstedelens vedkommende af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller b) Driften er underlagt kontrol fra staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller c) Mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet udpeges af staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer. Det følger af EU-domstolens praksis, at der er tale om kumulative betingelser, dvs. at alle 3 betingelser skal være opfyldte. Som led i processen omkring selskabsgørelsen af Grenaa Forbrændingsanlæg vurderede Energi & Miljø Advokatfirma, at Grenaa Varmeværk kan henregnes som ordregivende myndighed 3. 3 Energi & Miljø Advokatfirma skriver bl.a. følgende: Grenaa Varmeværk A.m.b.a. er ejet af de tilknyttede forbrugere og dermed i udgangspunktet et privat selskab. Udbudsdirektivets definition af ordregivende myndighed som et offentligretligt organ, der varetager almenhedens behov, er en selvstændig juridisk person og underlagt offentlig kontrol indebærer imidlertid, at Grenaa Varmeværk A.m.b.a. vil kunne anses som en ordregivende myndighed. Grenaa Varmeværk A.m.b.a. er en selvstændig juridisk person. Selskabet varetager endvidere almenhedens behov, hvilket understreges af at selskabet her forsyningspligt over for alle i dets forsyningsområde. Selskabet kan således ikke nægte at lade visse forbrugere tilslutte sig det kollektive varmeforsyningssystem, såfremt der er kollektiv varmeforsyning i det pågældende område. De skatteretlige regler understreger endvidere selskabets almene karakter, idet selskabet er skattefritaget, forudsat at selskabets overskud alene kan anvendes til selskabets formål. Driften af Grenaa Varmeværk A.m.b.a. må endvidere anses som underlagt kontrol fra statens side. Værkets priser og aftaler skal anmeldes til Energitilsynet for at opnå gyldighed. Ligesom tilsynet kan gøre indgreb i selskabets priser og leveringsvilkår efter varmeforsyningslovens regler. Grenaa Varmeværk A.m.b.a. opfylder de kriterium, der karakteriserer et offentligretligt organ og udgør dermed i udbudsdirektivets forstand en ordregivende myndighed. 5

6 Derved vil undtagelse fra udbudspligten kunne ske på grundlag af direktivets eneretsbestemmelse. Det vil forudsætte, at forbrændingsanlægget tildeles en enerettighed, hvilket vil være tilfældet, hvis der i de kommunale affaldsregulativer for indsamlingsordninger og anvisningsordninger for forbrændingsegnet affald gives Grenaa Varmeværk eneret i relation til at behandle affald fra Reno Djurs. Konkurrencepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne indgik den 11. april 2011 aftale om Konkurrencepakken. Heri indgår bl.a. følgende: Mere konkurrence om affaldsforbrænding. Affaldsforbrændingsanlæg selskabsgøres og hvile-i-sig-selv-princippet erstattes med en markedsbaseret regulering. Samtidig ophæves den statslige godkendelse af affaldsgrundlaget. Den kommunale anvisningsret for erhvervsaffald til forbrænding ophæves, så virksomhederne frit kan vælge anlæg. Kommunerne har fortsat ansvaret for, at husholdningsaffald indsamles og behandles, men der indføres kommunal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding, så det konkurrenceudsættes ( ). Miljøminister Karen Ellemann har oplyst til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg, at lovpakken om organiseringen af forbrændingssektoren tidligst kan fremsættes i oktober Konklusion EU-Domstolens seneste praksis viser en tydelig velvilje over for fælleskommunale samarbejder og andre samarbejder mellem offentlige myndigheder. Denne lempelige holdning i relation til offentlige samarbejder synes at hvile på den betragtning, at hvis flere myndigheder for sig selv ved hjælp af egne ressourcer har mulighed for at udføre sine public service opgaver, er det ikke udbudsreglerne, der skal stå i vejen for, at disse ressourcer også anvendes i fællesskab. Det vurderes, at Reno Djurs vil kunne indgå samarbejdsaftaler om forbrænding af affald med såvel Aarhus Kommune som Grenaa Varmeværk uden forudgående udbud. Begrundelserne herfor er forskellige for de to samarbejdspartnere. På grundlag af bl.a. praksis fra EU-domstolen vurderes det, at samarbejdet mellem Reno Djurs og Aarhus Kommune kan undtages fra udbudspligt både på grundlag af udbudsdirektivets eneretsregel og den efter retspraksis udvidede in-house-regel. I lyset af Miljøstyrelsens betragtninger om gensidighedselementet som grundlag for at kunne påberåbe sig udvidet in-house er det tvivlsomt, om en aftale med Grenaa Varmeværk kan undtages fra udbudspligten efter denne regel. Derimod vil undtagelse fra udbudspligten kunne ske på grundlag af direktivets eneretsbestemmelse. Det vil forudsætte, at forbrændingsanlægget tildeles en enerettighed, hvilket vil være tilfældet, hvis der i de kommunale affaldsregulativer for indsamlingsordninger og anvisningsordninger for forbrændingsegnet affald gives Grenaa Forbrændingsanlæg eneret i relation til at behandle affald fra Reno Djurs. Over for disse retlige vurderinger står det politiske forlig om konkurrencepakken, som forudsætter udbud. Såfremt Konkurrencepakken udmøntes i overensstemmelse med aftaleteksten, bliver der indført kommunal udbudspligt for husholdningsaffald til forbrænding, hvorved muligheden for, at kommunerne indgår aftaler indbyrdes uden udbud henholdsvis brænder eget affald som in-house -produktion, ophæves. 6

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD

NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD Sagsnr. 23168-1 NOTAT VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM EN OFFENTLIG MYNDIGHED KAN OPNÅ ADGANG TIL AT BRUGE ESDH-SYSTEMET SBSYS UDEN AFHOLDELSE AF ET FORUDGÅENDE EU-UDBUD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Juridiske rammer for sorteringsanlæg

Juridiske rammer for sorteringsanlæg Juridiske rammer for sorteringsanlæg Gældende juridiske rammebetingelser for udvalgte organisatoriske scenarier for større centrale affaldssorteringsanlæg Miljøprojekt nr. 1558, 2014 Titel: Juridiske rammer

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere