Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Lene Houe, Per Jakobsen Mødet hævet kl.:17.40 Pkt. Tekst 5 Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. december 2011 Side 1 6 Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om garanti for låneoptagelse vedrørende investeringer i 2011 og Etablering af Struer Kommunearkiv ( 7-arkiv) 4 8 Frigivelse af midler i forbindelse med rådhusrokaden 7 9 Frigivelse af midler til midlertidig ansættelse af jurist 9 10 Lukket punkt: Køb af ejendom 11

2 A Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. december 2011 Sagsfremstilling Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget dvs. økonomiaftaleniveauet inkl. aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Den standardiserede opfølgning viser en forventet overholdelse af økonomiaftalen i Det forventede regnskab for sundhedsområdet er baseret på økonomirapporten pr. 30. november Vurderingen pr. 31. december 2011, tyder på en yderligere forbedring af resultatet i forhold til tidligere. Regnskab 2011 og Budgetoverførselssagen, bliver forelagt regionsrådet den 30. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for 5. kvartal 2011 (inklusiv supplementsperiode), forventes udsendt den 15. marts Økonomiafdelingen sender regionens forventede regnskab til orientering for Byrådet. Bilag Standardiseret økonomiopfølgning pr 31 december 2011 ekskl supplement.pdf Økonomiudvalget fremsender (pkt. 16) Region Midtjyllands regnskab til Byrådets orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 1

3 Ø Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om garanti for låneoptagelse vedrørende investeringer i 2011 og 2012 Resumé Struer Byråd besluttede (24. februar 2011, sag nr. 16), at give følgende tilsagn om garantier vedrørende investeringer hos Struer Forsyning Fjernvarme A/S: garanti for lån i 2010, tilsagn fra Struer Kommune 14 mio. kr. Investering i 2010 og dermed lån/garanti udgjorde 14 mio. kr. Det var første garanti siden selskabets etablering forhåndstilsagn om garanti vedrørende investeringer i 2011 på 6,180 mio. kr. Nu søges der - som det fremgår nedenfor - om garanti på 10,2 mio. kr. vedrørende Sagsfremstilling Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i årene 2011 og 2012: 1. Forventet størrelse af lån i 2011: 10,2 mio. kr. 2. Forventet størrelse af lån i 2012: 9,414 mio. kr. Generelt kan oplyses, at Struer Forsyning Fjernvarme A/S er omfattet af lånebekendtgørelsen bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Heraf fremgår, at varmeforsyningen kan låne til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. For så vidt angår den tidsmæssige placering af lånet er det en betingelse, at lånet optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af efter 2, stk. 1. Låneadgangen kan dog udnyttes til lånoptagelse til og med 31. marts i det følgende år, jf. 2, stk. 3. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. om Struer Kommune ønsker at afgive en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. 2. om Struer Kommune ønsker at afgive en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Størrelsen af lånene skal svare til den faktiske anlægsinvestering i de enkelte år. Dokumentation herfor sendes til Struer Kommune, Økonomiafdelingen. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 2

4 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 15) at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Beslutning Godkendt som indstillet at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 3

5 A Etablering af Struer Kommunearkiv ( 7-arkiv) Resumé Arkivloven tilsiger, at kommunen skal aflevere bevaringsværdige persondata om borgerne til et kommunearkiv eller til Statens Arkiver. Når det er sket, skal kommunen slette data, når sletningsfristen nærmer sig. Kommunerne må ikke ophobe data om deres borgere over mange år. Af Struer Kommunes seneste arkivinstruks fra januar 2009 fremgår det, at indtil der i Struer Kommune er truffet politisk beslutning om, hvor bevaringsværdige arkivalier skal opbevares, opbevares disse som hidtil i eget arkiv på den enkelte institution eller på rådhuset. Flere års markante problemer med at finde plads til arkivalierne på rådhuset (og decentralt) forstærkes nu af en kommende rådhusrokade, som betyder, at afdelinger og personale rykker sammen på mindre plads. Dette har nødvendiggjort en politisk beslutning om etablering af kommunearkiv for Struer Kommune og på den baggrund en revision af Struer Kommunes arkivinstruks. Hermed sikres, at Struer Kommune overordnet lever op til arkivloven, og at tilgængelighedskriterierne overfor borgerne kan efterleves. Sagsfremstilling Formålet med at oprette et kommunearkiv er (jfr. arkivloven): "At tilvejebringe størst mulig sikkerhed for bevaring af bevaringsværdige dokumenter og at bevare størst mulig sikkerhed i adgangen til at benytte arkivalierne og vejlede borgere og myndigheder i brug af arkivalierne og tage arkivmæssige hensyn." Kommunen kan oprette et arkiv med det formål at sikre bevaring af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder at sikre mulighed for kassation af ikke bevaringsværdige offentlige arkivalier at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder forskningsformål, o.lign. at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier. Etablering og drift kommunearkiv: I henhold til forslag til vedtægter skal kommunearkivet henhøre under Sekretariatet, og medarbejdere i Sekretariatet vil varetage arbejdet i arkivet i samarbejde med Struer Museum. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 4

6 De igangværende sager skal fortsat opbevares i afdelinger og institutioner, men hvad angår afsluttede sager, skal de afleveres til kommunearkivet efter følgende fordeling: Arkivalier Faglig ledelse Lokation Papirarkivalier, bevaringsværdige Struer Museum Fjernarkiv: i kælderlokaler på Aktivitetscenter Struer Papirarkivalier, opbevares til Sekretariatet i samarbejde Fjernarkiv: i kælderlokaler på senere kassation med Struer Museum Rådhuset Elektroniske arkivalier, bevaringsværdige Sekretariatet Elektronisk aflevering til Statens Arkiver Elektroniske arkivalier, opbevares til senere kassation Sekretariatet Sker automatisk i forbindelse med oprettelse af sager i sbsys/fagsystem. Det er ikke hensigten at, at der skal være generel adgang fra offentligheden til at læse sager i kommunearkivet. Hvis der kommer ønske fra en borger om adgang til konkrete sager, vil disse med overholdelse af gældende lovgivning blive udlånt til Struer Museums arkiv, hvor borgeren kan gennemse sagerne. Hvis der er tale om få sider, vil borgeren i stedet for få tilsendt kopi/indskanning heraf. Alternativt til oprettelsen af kommunearkiv er aflevering til Statens Arkiver. Et samarbejde med Statens Arkiver om bevaringsværdigt materiale vil koste kr. pr. hyldemeter og 650 kr. pr. time til klargøring af materiale for aflevering til Statens Arkiver (2006-tal). Struer Kommune har estimeret hyldemeter bevaringsværdigt materiale. Arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger, skal afleveres til Statens Arkiver, såfremt kommunen ikke selv opretter et offentligt arkiv. Arkiv-budget Udgifter i forbindelse med etablering af kommunearkiv finansieres af Sekretariatet hvad angår ekstraordinære lønudgifter, mens udgifter til lokaleetablering indgår i det samlede rådhusrokade-regnskab. Etableringen af Struer Kommunearkiv kræver således ikke ekstraordinær bevilling. Byrådet frigav med budget 2011 midler til arkivområdet. Disse midler dækker alene digitale afleveringer til Statens Arkiver. Struer Kommunearkivs driftsudgifter for 2013 og frem dækker alene udgifter til papirarkivalier. Arkivinstruks Arkivinstruksen af januar 2009 er revideret og foreligger her til politisk godkendelse. Udover tilføjelsen af det formelle samarbejde med Struer Museum, er en væsentlig ændring en beskrivelse af reglerne vedrørende bevaring. Jfr. den nyeste arkivlov fra 2010 skal arkivalier fra 2007 og frem kun gemmes som papirarkivalier, hvis dokumentet har retsvirkning. Dvs. at dokumentet kan fungere som gyldigt dokument i en retssag, typisk en kontrakt eller en dom (f.eks. en forældremyndighedssag). Indskannede dokumenter kan altså nedpakkes til senere kassering eller straks makuleres, når det er elektronisk skannet, journaliseret og kvalitetssikret i sbsys/fagsystem, som lever op til arkivreglerne. Sekretariatet indstiller til Direktionens godkendelse at dele af kælderlokalerne på Aktivitetscenter Struer anvendes som fjernarkiv sammen med lokaler i rådhuskælderen at der tages stilling til etablerings- og driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af Struer Kommunearkiv at tids- og procesplan godkendes. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 5

7 Til politisk godkendelse at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et sådant at Struer Kommunes arkivinstruks godkendes. Direktionen godkender (25. januar 2012, pkt. 21) at dele af kælderlokalerne på Aktivitetscenter Struer anvendes som fjernarkiv sammen med lokaler i rådhuskælderen at etableringsudgifterne i 2012 dækkes med op til kr. af Sekretariatet, og resterende udgifter indgår som en del af udgifterne i forbindelse med rådhus-rokaden at driftsudgifter fra 2013 og frem dækkes ved omplacering fra det samlede lønbudget til administration tids- og procesplan. Direktionen indstiller (25. januar 2012, pkt. 21) at vedtægter for Struer Kommunearkiv godkendes at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et sådant at Økonomiudvalget godkender Struer Kommunes arkivinstruks, såfremt Byrådet beslutter at oprette kommunearkiv. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der af bilag på sagen fremgår, at udgiften til drift af kommunearkivet vil udgøre kr. pr. år fra 2013 og hvert år derefter. Beløbet er foreslået finansieret ved omplacering fra det samlede lønbudget til administration - og udmøntes sammen med øvrige planlagte besparelser på administrationen. Bilag Vedtægt for Struer Kommunearkiv Arkivinstruks 2012 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 22) at vedtægter for Struer Kommunearkiv godkendes at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunearkiv. Økonomiudvalget godkender Struer Kommunes arkivinstruks, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunearkiv. Beslutning Godkendt som indstillet at der oprettes et kommunearkiv med tilhørende vedtægter. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 6

8 Ø Frigivelse af midler i forbindelse med rådhusrokaden Sagsfremstilling For at gøre Rådhuset mere brugervenligt, herunder mere handicapvenligt har Teknisk Drift og Anlæg udarbejdet en større rokade for at få de afdelinger som har borgerkontakt placeret i lokaler, hvor der er nem adgang for gangbesværede og handicappede borgere. Afdelingerne bliver placeret således, at Struer Kommune kan opsige lejemålene Østergade 21 og Østergade 14 og derved effektivisere en besparelse på huslejen. I forbindelse med rokaden, vil der blive foretaget de bygningsforbedringer, som er tiltrængt, nu hvor lokalerne er tomme. Det er bl.a. udskiftning af gamle vinduer, efterisolering af tag på eksisterende mødelokale 1, renovering af ovenlys i sekretariatet og udskiftning af en hel del gamle elinstallationer og forældede IT-kablinger. Det gamle indgangsparti fra Østergade 17 (gågaden) og op i Sekretariatet fjernes og pladsen udnyttes til kontorer. Samtidig udskiftes enkelte af vinduerne for at give plads til det nye etagedæk. Hele rokaden er budgetteret til kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives midler fra nedenstående konti samt at de bliver samlet på samme konto: Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger på rådhuset Første års huslejebesparelse Østergade 21 ca. Frigives i alt kr kr kr kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan supplerende oplyse: at de kr., som er frigivet til Anlæg, Energibesparende foranstaltninger på rådhuset, er af Byrådet besluttet lånefinansieret, jf. lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 6. Beløbet står som uforbrugt i 2011 og det betyder, at udgifter i projektet til energibesparende foranstaltninger skal registreres særskilt i projektet. Der kan kun lånes til faktisk afholdte investeringer at første års huslejebesparelse mv. vedrørende Østergade 21, som er opsagt pr. 31. august 2012, kr., vil skulle omplaceres fra drift til anlæg med kr. i 2012 og kr. i Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 7

9 Bevillingsmæssigt vil imødekommelse af indstillingen betyde: Kr Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger, rådighedsbeløb, anlæg, skal frigives Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger på rådhuset stilles til rådighed for projektet - skal overføres fra 2011 til 2012 Første års huslejebesparelse vedr. Østergade 21: - Driftsbudget nedskrives Projekforslaget tilføres følgende midler Netto forskydninger mellem årene Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag byggeomkostninger Rokade den Økonomiudvalget fremsender (pkt. 25) sagen med anbefaling. Beslutning Godkendt som indstillet at der frigives midler, i alt 2,323 mio. kr. fra ovenstående konti, samt at de bliver samlet på samme konto til renovering og ombygning i forbindelse med rådhusrokade. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 8

10 G Frigivelse af midler til midlertidig ansættelse af jurist Resumé Sekretariatet har i perioden oktober maj 2012 nyuddannet jurist ansat i offentligt løntilskudsjob. Juristen har i første omgang beskæftiget sig med regres-sager. Sygedagpengeregres er kommunens mulighed for at få dækket udgifter til sygedagpenge, når dagpengeudbetalingen skyldes forhold, som borgeren er uden skyld i, og der er en ansvarlig skadevolder. På baggrund af juristens indsats i efteråret 2011 kan regresindtægten pr. 6. februar 2012 opgøres til kr. Yderligere indsatsområder er identificeret, og på den baggrund søger Sekretariatet om bevilling, som muliggør midlertidig ansættelse af juristen. Sagsfremstilling Der er udarbejdet nye interne retningslinjer for arbejdet med regres, og fremadrettet er det forventningen, at anmodning om regres vil ske løbende. Dog viser indsatsen de seneste måneder, at et vedvarende fokus og juridisk koordinering giver resultat. Det er ønskeligt at bevare fokus på regressager i en længere periode for at afklare mulighederne på sigt. De kommende måneder skal juristen bistå Infocentret med fokus på pensionsområdet. Dels handler det om hjemtagelse af mellemkommunal refusion på pensionister, der enten er bosiddende på et opholdssted eller lign. eller kan henføres under 6 års reglen, og dels om årsomregninger. På begge indsatser forventes ligeledes at give afkast til såvel kommune- som statskasse. Der ansøges om bevilling, der muliggør midlertidig ansættelse af juristen året ud, således at disse opgaver kan fastholdes og optimeres. Juristen vil få ansvar for: regres-sager refusion, pension årsomregning, pension klagesager, pension fokus på muligheden for selv at inddrive gæld, frem for at sende restancer til SKAT samarbejde med HOS (helhedsorienteret sagsbehandling) ad hoc juridisk bistand i samarbejde med sekretariatets øvrige to jurister. En midlertidig ansættelse af juristen året ud kræver en ekstra bevilling på kr. (jfr. ac-overenskomst). Det foreslåes, at bevillingen dækkes af den ekstraordinære indtægt i forbindelse med regressagerne i 2011/12. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 9

11 Sekretariatet indstiller at Økonomiudvalget godkender ekstra bevilling på kr. til midlertidig ansættelse af jurist. at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist. Direktionen indstiller (8. februar 2012) til Økonomiudvalgets godkendelse at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist Stillingen finansieres af indkomne midler fra regres-sager, øvrige regres-indtægter tildeles kommunekassen i overenstemmelse med budgettet. Økonomiudvalg, 20. februar 2012, pkt. 23: Godkendt som indstillet. Efter sagen behandling på Økonomiudvalget er administrationen blevet opmærksomme på, at budgetter til de udgifter, som staten har defineret som Overførsler, kan kun omplaceres efter beslutning i Byrådet. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at ovennævnte regresindtægt på kr. fordeler sig med kr. i 2011 og kr. i 2012 (pr ). De to indtægtsbeløb skal ses i sammenhæng med budgettet vedrørende regresindtægter i 2011 og som udgør henholdsvis kr. og kr. I 2012 er der således på nuværende tidspunkt et overskud i forhold til budgettet på kr. ( kr. minus kr.). Udgiften til midlertidig ansættelse af jurist, kr., vil således kunne finansieres ved omplacering fra konto 5.71 Dagpenge, Regresindtægter (Arbejdsmarkedsudvalget) til sekretariatets lønkonto (Økonomiudvalget). For god ordens skyld skal oplyses, at omplaceringen vil øge kommunens serviceudgifter med kr. - idet finansieringen sker via en "overførselskonto". Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse, at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist. Beslutning Godkendt som indstillet at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist, finansieret ved omplacering fra konto 5.71 Dagpenge, Regresindtægter (Arbejdsmarkedsudvalget) til Sekretariatets lønkonto (Økonomiudvalget). Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 10

12 G Lukket punkt: Køb af ejendom Sagsfremstilling Med overtagelsesdag 1. januar 2004 solgte Struer Kommune ejendommen Fabriksvej 12, Struer til TM Aluparts v/leif Odgaard (Bilag 1). Ejendommen havde indtil 1968, hvor den blev solgt til Struer Kommune, været benyttet til tankfabrikation. Fra har Struer Kommune benyttet ejendommen som materielgård. I forbindelse med salget af ejendommen blev der indføjet en passus i skødets 10 med følgende ordlyd: "Sælger indestår for, at ejendommens miljøforhold er i orden, herunder at der ikke forefindes forurenet jord på ejendommen." I januar 2006 kortlægger det daværende Ringkøbing Amt ejendommen som forurenet på vidensniveau 2, idet amtet vurderer, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Senere i 2006 blev der foretaget afgravning og flytning af forurenet jord, men senere analyser og poreluftundersøgelser har vist, at der overalt på ejendommen stadig forefindes stor forurening med især trichloretylen og tetrachloretylen. I værksted og garager er der tillige fundet større koncentrationer af kulbrinter (TOT C). I juni 2010 får Struer Kommune en henvendelse fra købers advokat, der under henvisning til skødets 10 forlanger at få miljøforholdene bragt i orden. Der har efterfølgende været ført forhandlinger med køber af ejendommen, Leif Odgaard, hvilket har resulteret i et forslag gående ud på, at kommunen tilbagekøber ejendommen for kr. (jfr. skødeudkast, Bilag 2). I ejendommen forefindes 2 lejemål, der tilsammen giver en årlig lejeindtægt på kr. med tillæg af moms på kr. Ejendommens offentlige vurdering i 2010 er på kr., heraf grundværdi kr. Leif Odgaards revisor (Krøyer Pedersen, Struer) har lavet en beregning der viser, at den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen udgør kr. inkl. ombygningsudgifter. Struer Kommunes Miljøafdeling v/bjørn Hubert udtaler, at en oprydning vil blive meget bekostelig og vil selv ved brug af anselige midler næppe give et resultat, som vil frigøre ejendommen for kortlægning hos regionen. I et forsøg på at stedfæste og afgrænse forureningen har flere undersøgelser været iværksat uden det er lykkedes at opnå et billede af forureningens omfang. Det kan således ikke estimeres, hvor meget jord der skal flyttes og om det vil indebære hel eller delvis nedrivning af bygningerne. Udover et klækkeligt beløb til fortsat afgrænsende undersøgelser, vil en efterfølgende oprydning givetvis indebære et meget betragteligt beløb, der forventes langt at overstige den foreslåede købesum for tilbagekøb af ejendommen. Region Midtjylland (PN) skulle have udtalt, at de ikke vil forlange en oprydning af Struer Kommune. Administrationen indstiller, at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 11

13 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til arealerhvervelser er et restbudget i 2011 på kr., som ventes overført til I 2012 er der afsat kr. Der er således i alt kr. til rådighed for arealerhvervelser. Byrådet har (20. september 2011, pkt. 135), besluttet at ekspropriere ejendommen Holstebrovej 69. Sagen er ikke afklaret endnu, hvorfor anskaffelsessummen - som skal dækkes af ovennævnte budgetbeløb ikke kendes. Såfremt byrådet ønsker at erhverve ejendommen Fabriksvej 12 for kr., skal det foreslås, at en eventuel manglende finansiering dækkes ved afgivelse en merbevilling, anlæg. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Skøde Fabriksvej 12, Struer Kommune sælger Skødeudkast fra advokat Hjort Larsen Økonomiudvalget indstiller (pkt. 27) at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Beslutning Godkendt som indstillet at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Liste O og Liste C kan ikke stemme for køb af ejendommen. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 12

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554.

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013

Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 19 Mødedato: 16. december 2013 Fraværende: Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen deltog ikke i mødet. Øvrige bemærkninger: Anders Samuelsen deltog ikke

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K.

DAGSORDEN. Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne Pedersen (V) (Næstformand) Helle Thomsen (A) Peter Bo Vagn Jensen (A) Inger K. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2009 Sted : Administrationsbygningen Glesborg. Mødelokale 13 Dato : 18. februar 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Medlemmer Tom Bytoft (A) (Formand) Bjarne

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 06.09.2011 kl. 14:00 Gl. Langeskov Rådhus - mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 339. Fremtidens Børnehjem...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den 10. september 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. Hans Peder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013.

Bilag 11. Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område. Brug i Magistratens budgetforslag. Den 20. august 2013. Bilag 11 Til: Brug i Magistratens budgetforslag Den 20. august 2013 Business case - Korrekt cpr-registrering på det sociale område Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Baggrund Før sommerferien

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere