Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Struer Byråd Referat Møde 28. februar 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Lene Houe, Per Jakobsen Mødet hævet kl.:17.40 Pkt. Tekst 5 Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. december 2011 Side 1 6 Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om garanti for låneoptagelse vedrørende investeringer i 2011 og Etablering af Struer Kommunearkiv ( 7-arkiv) 4 8 Frigivelse af midler i forbindelse med rådhusrokaden 7 9 Frigivelse af midler til midlertidig ansættelse af jurist 9 10 Lukket punkt: Køb af ejendom 11

2 A Region Midtjylland sender forventet regnskab 2011, opgjort pr. 31. december 2011 Sagsfremstilling Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget dvs. økonomiaftaleniveauet inkl. aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Den standardiserede opfølgning viser en forventet overholdelse af økonomiaftalen i Det forventede regnskab for sundhedsområdet er baseret på økonomirapporten pr. 30. november Vurderingen pr. 31. december 2011, tyder på en yderligere forbedring af resultatet i forhold til tidligere. Regnskab 2011 og Budgetoverførselssagen, bliver forelagt regionsrådet den 30. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning, med tallene for 5. kvartal 2011 (inklusiv supplementsperiode), forventes udsendt den 15. marts Økonomiafdelingen sender regionens forventede regnskab til orientering for Byrådet. Bilag Standardiseret økonomiopfølgning pr 31 december 2011 ekskl supplement.pdf Økonomiudvalget fremsender (pkt. 16) Region Midtjyllands regnskab til Byrådets orientering. Beslutning Til efterretning. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 1

3 Ø Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om garanti for låneoptagelse vedrørende investeringer i 2011 og 2012 Resumé Struer Byråd besluttede (24. februar 2011, sag nr. 16), at give følgende tilsagn om garantier vedrørende investeringer hos Struer Forsyning Fjernvarme A/S: garanti for lån i 2010, tilsagn fra Struer Kommune 14 mio. kr. Investering i 2010 og dermed lån/garanti udgjorde 14 mio. kr. Det var første garanti siden selskabets etablering forhåndstilsagn om garanti vedrørende investeringer i 2011 på 6,180 mio. kr. Nu søges der - som det fremgår nedenfor - om garanti på 10,2 mio. kr. vedrørende Sagsfremstilling Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende anlægsinvesteringer i årene 2011 og 2012: 1. Forventet størrelse af lån i 2011: 10,2 mio. kr. 2. Forventet størrelse af lån i 2012: 9,414 mio. kr. Generelt kan oplyses, at Struer Forsyning Fjernvarme A/S er omfattet af lånebekendtgørelsen bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. Heraf fremgår, at varmeforsyningen kan låne til investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse. For så vidt angår den tidsmæssige placering af lånet er det en betingelse, at lånet optages i samme regnskabsår, som afholdelsen af de udgifter låneadgangen er betinget af efter 2, stk. 1. Låneadgangen kan dog udnyttes til lånoptagelse til og med 31. marts i det følgende år, jf. 2, stk. 3. Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet med anmodning om stillingtagen til: 1. om Struer Kommune ønsker at afgive en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. 2. om Struer Kommune ønsker at afgive en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Størrelsen af lånene skal svare til den faktiske anlægsinvestering i de enkelte år. Dokumentation herfor sendes til Struer Kommune, Økonomiafdelingen. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 2

4 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 15) at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Beslutning Godkendt som indstillet at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2011 på ca. 10,2 mio. kr. at Struer Kommune afgiver en kommunegaranti for lån til fjernvarmeforsyningens anlægsinvesteringer i 2012 på ca. 9,414 mio. kr. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 3

5 A Etablering af Struer Kommunearkiv ( 7-arkiv) Resumé Arkivloven tilsiger, at kommunen skal aflevere bevaringsværdige persondata om borgerne til et kommunearkiv eller til Statens Arkiver. Når det er sket, skal kommunen slette data, når sletningsfristen nærmer sig. Kommunerne må ikke ophobe data om deres borgere over mange år. Af Struer Kommunes seneste arkivinstruks fra januar 2009 fremgår det, at indtil der i Struer Kommune er truffet politisk beslutning om, hvor bevaringsværdige arkivalier skal opbevares, opbevares disse som hidtil i eget arkiv på den enkelte institution eller på rådhuset. Flere års markante problemer med at finde plads til arkivalierne på rådhuset (og decentralt) forstærkes nu af en kommende rådhusrokade, som betyder, at afdelinger og personale rykker sammen på mindre plads. Dette har nødvendiggjort en politisk beslutning om etablering af kommunearkiv for Struer Kommune og på den baggrund en revision af Struer Kommunes arkivinstruks. Hermed sikres, at Struer Kommune overordnet lever op til arkivloven, og at tilgængelighedskriterierne overfor borgerne kan efterleves. Sagsfremstilling Formålet med at oprette et kommunearkiv er (jfr. arkivloven): "At tilvejebringe størst mulig sikkerhed for bevaring af bevaringsværdige dokumenter og at bevare størst mulig sikkerhed i adgangen til at benytte arkivalierne og vejlede borgere og myndigheder i brug af arkivalierne og tage arkivmæssige hensyn." Kommunen kan oprette et arkiv med det formål at sikre bevaring af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder at sikre mulighed for kassation af ikke bevaringsværdige offentlige arkivalier at stille arkivalier til rådighed for borgere og myndigheder, herunder forskningsformål, o.lign. at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse af arkivalier. Etablering og drift kommunearkiv: I henhold til forslag til vedtægter skal kommunearkivet henhøre under Sekretariatet, og medarbejdere i Sekretariatet vil varetage arbejdet i arkivet i samarbejde med Struer Museum. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 4

6 De igangværende sager skal fortsat opbevares i afdelinger og institutioner, men hvad angår afsluttede sager, skal de afleveres til kommunearkivet efter følgende fordeling: Arkivalier Faglig ledelse Lokation Papirarkivalier, bevaringsværdige Struer Museum Fjernarkiv: i kælderlokaler på Aktivitetscenter Struer Papirarkivalier, opbevares til Sekretariatet i samarbejde Fjernarkiv: i kælderlokaler på senere kassation med Struer Museum Rådhuset Elektroniske arkivalier, bevaringsværdige Sekretariatet Elektronisk aflevering til Statens Arkiver Elektroniske arkivalier, opbevares til senere kassation Sekretariatet Sker automatisk i forbindelse med oprettelse af sager i sbsys/fagsystem. Det er ikke hensigten at, at der skal være generel adgang fra offentligheden til at læse sager i kommunearkivet. Hvis der kommer ønske fra en borger om adgang til konkrete sager, vil disse med overholdelse af gældende lovgivning blive udlånt til Struer Museums arkiv, hvor borgeren kan gennemse sagerne. Hvis der er tale om få sider, vil borgeren i stedet for få tilsendt kopi/indskanning heraf. Alternativt til oprettelsen af kommunearkiv er aflevering til Statens Arkiver. Et samarbejde med Statens Arkiver om bevaringsværdigt materiale vil koste kr. pr. hyldemeter og 650 kr. pr. time til klargøring af materiale for aflevering til Statens Arkiver (2006-tal). Struer Kommune har estimeret hyldemeter bevaringsværdigt materiale. Arkivalier, der er omfattet af lov om personoplysninger, skal afleveres til Statens Arkiver, såfremt kommunen ikke selv opretter et offentligt arkiv. Arkiv-budget Udgifter i forbindelse med etablering af kommunearkiv finansieres af Sekretariatet hvad angår ekstraordinære lønudgifter, mens udgifter til lokaleetablering indgår i det samlede rådhusrokade-regnskab. Etableringen af Struer Kommunearkiv kræver således ikke ekstraordinær bevilling. Byrådet frigav med budget 2011 midler til arkivområdet. Disse midler dækker alene digitale afleveringer til Statens Arkiver. Struer Kommunearkivs driftsudgifter for 2013 og frem dækker alene udgifter til papirarkivalier. Arkivinstruks Arkivinstruksen af januar 2009 er revideret og foreligger her til politisk godkendelse. Udover tilføjelsen af det formelle samarbejde med Struer Museum, er en væsentlig ændring en beskrivelse af reglerne vedrørende bevaring. Jfr. den nyeste arkivlov fra 2010 skal arkivalier fra 2007 og frem kun gemmes som papirarkivalier, hvis dokumentet har retsvirkning. Dvs. at dokumentet kan fungere som gyldigt dokument i en retssag, typisk en kontrakt eller en dom (f.eks. en forældremyndighedssag). Indskannede dokumenter kan altså nedpakkes til senere kassering eller straks makuleres, når det er elektronisk skannet, journaliseret og kvalitetssikret i sbsys/fagsystem, som lever op til arkivreglerne. Sekretariatet indstiller til Direktionens godkendelse at dele af kælderlokalerne på Aktivitetscenter Struer anvendes som fjernarkiv sammen med lokaler i rådhuskælderen at der tages stilling til etablerings- og driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af Struer Kommunearkiv at tids- og procesplan godkendes. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 5

7 Til politisk godkendelse at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et sådant at Struer Kommunes arkivinstruks godkendes. Direktionen godkender (25. januar 2012, pkt. 21) at dele af kælderlokalerne på Aktivitetscenter Struer anvendes som fjernarkiv sammen med lokaler i rådhuskælderen at etableringsudgifterne i 2012 dækkes med op til kr. af Sekretariatet, og resterende udgifter indgår som en del af udgifterne i forbindelse med rådhus-rokaden at driftsudgifter fra 2013 og frem dækkes ved omplacering fra det samlede lønbudget til administration tids- og procesplan. Direktionen indstiller (25. januar 2012, pkt. 21) at vedtægter for Struer Kommunearkiv godkendes at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et sådant at Økonomiudvalget godkender Struer Kommunes arkivinstruks, såfremt Byrådet beslutter at oprette kommunearkiv. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der af bilag på sagen fremgår, at udgiften til drift af kommunearkivet vil udgøre kr. pr. år fra 2013 og hvert år derefter. Beløbet er foreslået finansieret ved omplacering fra det samlede lønbudget til administration - og udmøntes sammen med øvrige planlagte besparelser på administrationen. Bilag Vedtægt for Struer Kommunearkiv Arkivinstruks 2012 Økonomiudvalget indstiller (pkt. 22) at vedtægter for Struer Kommunearkiv godkendes at Struer Kommunes arkivalier afleveres til Struer Kommunearkiv, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunearkiv. Økonomiudvalget godkender Struer Kommunes arkivinstruks, såfremt Byrådet beslutter at oprette et kommunearkiv. Beslutning Godkendt som indstillet at der oprettes et kommunearkiv med tilhørende vedtægter. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 6

8 Ø Frigivelse af midler i forbindelse med rådhusrokaden Sagsfremstilling For at gøre Rådhuset mere brugervenligt, herunder mere handicapvenligt har Teknisk Drift og Anlæg udarbejdet en større rokade for at få de afdelinger som har borgerkontakt placeret i lokaler, hvor der er nem adgang for gangbesværede og handicappede borgere. Afdelingerne bliver placeret således, at Struer Kommune kan opsige lejemålene Østergade 21 og Østergade 14 og derved effektivisere en besparelse på huslejen. I forbindelse med rokaden, vil der blive foretaget de bygningsforbedringer, som er tiltrængt, nu hvor lokalerne er tomme. Det er bl.a. udskiftning af gamle vinduer, efterisolering af tag på eksisterende mødelokale 1, renovering af ovenlys i sekretariatet og udskiftning af en hel del gamle elinstallationer og forældede IT-kablinger. Det gamle indgangsparti fra Østergade 17 (gågaden) og op i Sekretariatet fjernes og pladsen udnyttes til kontorer. Samtidig udskiftes enkelte af vinduerne for at give plads til det nye etagedæk. Hele rokaden er budgetteret til kr. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at der frigives midler fra nedenstående konti samt at de bliver samlet på samme konto: Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger Energibesparende foranstaltninger på rådhuset Første års huslejebesparelse Østergade 21 ca. Frigives i alt kr kr kr kr. Økonomi Økonomiafdelingen kan supplerende oplyse: at de kr., som er frigivet til Anlæg, Energibesparende foranstaltninger på rådhuset, er af Byrådet besluttet lånefinansieret, jf. lånebekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 6. Beløbet står som uforbrugt i 2011 og det betyder, at udgifter i projektet til energibesparende foranstaltninger skal registreres særskilt i projektet. Der kan kun lånes til faktisk afholdte investeringer at første års huslejebesparelse mv. vedrørende Østergade 21, som er opsagt pr. 31. august 2012, kr., vil skulle omplaceres fra drift til anlæg med kr. i 2012 og kr. i Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 7

9 Bevillingsmæssigt vil imødekommelse af indstillingen betyde: Kr Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger, rådighedsbeløb, anlæg, skal frigives Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger på rådhuset stilles til rådighed for projektet - skal overføres fra 2011 til 2012 Første års huslejebesparelse vedr. Østergade 21: - Driftsbudget nedskrives Projekforslaget tilføres følgende midler Netto forskydninger mellem årene Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag byggeomkostninger Rokade den Økonomiudvalget fremsender (pkt. 25) sagen med anbefaling. Beslutning Godkendt som indstillet at der frigives midler, i alt 2,323 mio. kr. fra ovenstående konti, samt at de bliver samlet på samme konto til renovering og ombygning i forbindelse med rådhusrokade. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 8

10 G Frigivelse af midler til midlertidig ansættelse af jurist Resumé Sekretariatet har i perioden oktober maj 2012 nyuddannet jurist ansat i offentligt løntilskudsjob. Juristen har i første omgang beskæftiget sig med regres-sager. Sygedagpengeregres er kommunens mulighed for at få dækket udgifter til sygedagpenge, når dagpengeudbetalingen skyldes forhold, som borgeren er uden skyld i, og der er en ansvarlig skadevolder. På baggrund af juristens indsats i efteråret 2011 kan regresindtægten pr. 6. februar 2012 opgøres til kr. Yderligere indsatsområder er identificeret, og på den baggrund søger Sekretariatet om bevilling, som muliggør midlertidig ansættelse af juristen. Sagsfremstilling Der er udarbejdet nye interne retningslinjer for arbejdet med regres, og fremadrettet er det forventningen, at anmodning om regres vil ske løbende. Dog viser indsatsen de seneste måneder, at et vedvarende fokus og juridisk koordinering giver resultat. Det er ønskeligt at bevare fokus på regressager i en længere periode for at afklare mulighederne på sigt. De kommende måneder skal juristen bistå Infocentret med fokus på pensionsområdet. Dels handler det om hjemtagelse af mellemkommunal refusion på pensionister, der enten er bosiddende på et opholdssted eller lign. eller kan henføres under 6 års reglen, og dels om årsomregninger. På begge indsatser forventes ligeledes at give afkast til såvel kommune- som statskasse. Der ansøges om bevilling, der muliggør midlertidig ansættelse af juristen året ud, således at disse opgaver kan fastholdes og optimeres. Juristen vil få ansvar for: regres-sager refusion, pension årsomregning, pension klagesager, pension fokus på muligheden for selv at inddrive gæld, frem for at sende restancer til SKAT samarbejde med HOS (helhedsorienteret sagsbehandling) ad hoc juridisk bistand i samarbejde med sekretariatets øvrige to jurister. En midlertidig ansættelse af juristen året ud kræver en ekstra bevilling på kr. (jfr. ac-overenskomst). Det foreslåes, at bevillingen dækkes af den ekstraordinære indtægt i forbindelse med regressagerne i 2011/12. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 9

11 Sekretariatet indstiller at Økonomiudvalget godkender ekstra bevilling på kr. til midlertidig ansættelse af jurist. at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist. Direktionen indstiller (8. februar 2012) til Økonomiudvalgets godkendelse at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist Stillingen finansieres af indkomne midler fra regres-sager, øvrige regres-indtægter tildeles kommunekassen i overenstemmelse med budgettet. Økonomiudvalg, 20. februar 2012, pkt. 23: Godkendt som indstillet. Efter sagen behandling på Økonomiudvalget er administrationen blevet opmærksomme på, at budgetter til de udgifter, som staten har defineret som Overførsler, kan kun omplaceres efter beslutning i Byrådet. Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at ovennævnte regresindtægt på kr. fordeler sig med kr. i 2011 og kr. i 2012 (pr ). De to indtægtsbeløb skal ses i sammenhæng med budgettet vedrørende regresindtægter i 2011 og som udgør henholdsvis kr. og kr. I 2012 er der således på nuværende tidspunkt et overskud i forhold til budgettet på kr. ( kr. minus kr.). Udgiften til midlertidig ansættelse af jurist, kr., vil således kunne finansieres ved omplacering fra konto 5.71 Dagpenge, Regresindtægter (Arbejdsmarkedsudvalget) til sekretariatets lønkonto (Økonomiudvalget). For god ordens skyld skal oplyses, at omplaceringen vil øge kommunens serviceudgifter med kr. - idet finansieringen sker via en "overførselskonto". Administrationen indstiller til Byrådets godkendelse, at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist. Beslutning Godkendt som indstillet at Sekretariatet tildeles kr. til midlertidig ansættelse af jurist, finansieret ved omplacering fra konto 5.71 Dagpenge, Regresindtægter (Arbejdsmarkedsudvalget) til Sekretariatets lønkonto (Økonomiudvalget). Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 10

12 G Lukket punkt: Køb af ejendom Sagsfremstilling Med overtagelsesdag 1. januar 2004 solgte Struer Kommune ejendommen Fabriksvej 12, Struer til TM Aluparts v/leif Odgaard (Bilag 1). Ejendommen havde indtil 1968, hvor den blev solgt til Struer Kommune, været benyttet til tankfabrikation. Fra har Struer Kommune benyttet ejendommen som materielgård. I forbindelse med salget af ejendommen blev der indføjet en passus i skødets 10 med følgende ordlyd: "Sælger indestår for, at ejendommens miljøforhold er i orden, herunder at der ikke forefindes forurenet jord på ejendommen." I januar 2006 kortlægger det daværende Ringkøbing Amt ejendommen som forurenet på vidensniveau 2, idet amtet vurderer, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Senere i 2006 blev der foretaget afgravning og flytning af forurenet jord, men senere analyser og poreluftundersøgelser har vist, at der overalt på ejendommen stadig forefindes stor forurening med især trichloretylen og tetrachloretylen. I værksted og garager er der tillige fundet større koncentrationer af kulbrinter (TOT C). I juni 2010 får Struer Kommune en henvendelse fra købers advokat, der under henvisning til skødets 10 forlanger at få miljøforholdene bragt i orden. Der har efterfølgende været ført forhandlinger med køber af ejendommen, Leif Odgaard, hvilket har resulteret i et forslag gående ud på, at kommunen tilbagekøber ejendommen for kr. (jfr. skødeudkast, Bilag 2). I ejendommen forefindes 2 lejemål, der tilsammen giver en årlig lejeindtægt på kr. med tillæg af moms på kr. Ejendommens offentlige vurdering i 2010 er på kr., heraf grundværdi kr. Leif Odgaards revisor (Krøyer Pedersen, Struer) har lavet en beregning der viser, at den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen udgør kr. inkl. ombygningsudgifter. Struer Kommunes Miljøafdeling v/bjørn Hubert udtaler, at en oprydning vil blive meget bekostelig og vil selv ved brug af anselige midler næppe give et resultat, som vil frigøre ejendommen for kortlægning hos regionen. I et forsøg på at stedfæste og afgrænse forureningen har flere undersøgelser været iværksat uden det er lykkedes at opnå et billede af forureningens omfang. Det kan således ikke estimeres, hvor meget jord der skal flyttes og om det vil indebære hel eller delvis nedrivning af bygningerne. Udover et klækkeligt beløb til fortsat afgrænsende undersøgelser, vil en efterfølgende oprydning givetvis indebære et meget betragteligt beløb, der forventes langt at overstige den foreslåede købesum for tilbagekøb af ejendommen. Region Midtjylland (PN) skulle have udtalt, at de ikke vil forlange en oprydning af Struer Kommune. Administrationen indstiller, at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 11

13 Økonomi Økonomiafdelingen kan oplyse, at der til arealerhvervelser er et restbudget i 2011 på kr., som ventes overført til I 2012 er der afsat kr. Der er således i alt kr. til rådighed for arealerhvervelser. Byrådet har (20. september 2011, pkt. 135), besluttet at ekspropriere ejendommen Holstebrovej 69. Sagen er ikke afklaret endnu, hvorfor anskaffelsessummen - som skal dækkes af ovennævnte budgetbeløb ikke kendes. Såfremt byrådet ønsker at erhverve ejendommen Fabriksvej 12 for kr., skal det foreslås, at en eventuel manglende finansiering dækkes ved afgivelse en merbevilling, anlæg. Sagen sendes til behandling i Byrådet. Bilag Skøde Fabriksvej 12, Struer Kommune sælger Skødeudkast fra advokat Hjort Larsen Økonomiudvalget indstiller (pkt. 27) at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Beslutning Godkendt som indstillet at ejendommen Fabriksvej 12 erhverves for kr. Liste O og Liste C kan ikke stemme for køb af ejendommen. Struer Byråd, 28. februar 2012 Side 12

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomiudvalg Referat Møde 20. april 2010 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.45 Pkt. Tekst Side 52 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2010 1 53 Genbevilling i 2010

Læs mere

Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende:- Mødet hævet kl. 10.10 Pkt. Tekst Side 50 Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 1 51 Genbevilling (overførsel)

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.40 Pkt. Tekst Side 78 Likviditet og resultater pr. 30. april 2011 1 79 Regnskab

Læs mere

Møde 24. februar 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 24. februar 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 24. februar 2011 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 20.35 Pkt. Tekst 16 Struer Forsyning Fjernvarme A/S anmoder om kommunegaranti for lån vedrørende

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. september 2010 Referat mandag den 6. september 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Valg af næstformand

Læs mere

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 19. maj 2009 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 87 Orientering om ældreområdets økonomi 118 88 Likviditet og resultater

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 20:30 REFERAT Fraværende: Ingen. Orla Kastrup Kristensen deltog ikke i behandlingen af pkt. 29 til pkt. 37. Peder Christensen

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested. Gæstekantinen, Rådhuset. Mødedato Onsdag den 16. november 2011. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Gæstekantinen, Rådhuset Mødedato Onsdag den 16. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V),

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Møde 16. september 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 16. september 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Dagsorden Møde 16. september 2008 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Ingen Mødet hævet kl: 20.15 Pkt. Tekst Side 105 Budgetopfølgning august 2008, alle områder 1 106 Budgetrevision

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 21. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Møde afsluttet: 20:30 Referat Dato: Mandag den 21. maj 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 20:30 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Mikkel

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. maj 2011 kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Morten Skovgaard (C)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Dagsorden Møde 27. november 2012 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 98 Udtræden af Struer Byråd 1 99 Valg af næstformand 2 100 Omkonstituering

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 26-11-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Søren Rishøj Jakobsen deltog ikke i pkt. 853.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010. Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 20. april 2010 Kl. 15:00 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årsrapport 2009...3 4. ØU - Overførsel

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:50 Fraværende: REFERAT Ingen. Klaus Anker Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt. 17 til pkt. 20. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen

Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. november 2009 kl. 10:00 i Struer Hallen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. Pkt. Tekst Side 210 Likviditet og resultater pr. 31. oktober 2009 270 211 Økonomi-

Læs mere