BORUP VARMEVÆRK STRATEGI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2014-2017"

Transkript

1 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden Disse kan kategoriseres i følgende hovedområder som har indflydelse på Borup Varmeværks strategi: Driftsikkerhed Kapacitetsbehov og forsyningssikkerhed Udviklingen i energipriser/-former Reducere miljøbelastning udefra kommende krav Pris-/kundestrategi Service og rådgivning til brugerne Hvert af disse områder har værkets bestyrelse og medarbejdere prioriteret og vil iværksætte handlinger for i Handlingsplan er gengivet nedenfor. VISION Sikre høj forsynings- og driftssikkerhed Denne vision skal gennemføres ved følgende 4 mål: Borup Varmeværk vil fortsat fokusere på den samlede driftsøkonomi på værket og vil til gavn for forbrugerne fastholde og styrke den prismæssige konkurrencedygtighed overfor alternative opvarmningsformer Sikre et konkurrencedygtigt forbrugerejet A.m.b.a med en kompetent og handlekraftig ledelse. Sikre effektive anlæg hos forbrugerne, herunder sagkyndig service og energirådgivning Sikre miljøvenlig fjernvarme ved at reducere miljøbelastningen i alle led i forsyningen. HANDLINGSPLAN Borup Varmeværks strategi for perioden er sammensat af følgende hovedtemaer: Pris- og effektiviseringsstrategi Rådgivning og service Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Undersøge mulighederne for at etablere et solvarme anlæg der kan dække ca. 20% af produktionen Miljøpolitik og arbejdsmiljø Side: 1

2 PRIS- OG EFFEKTIVITETSSTRATEGI Borup Varmeværk vil fortsat sikre, at vi er konkurrencedygtige over for alternative muligheder i vores forsyningsområde. Borup Varmeværk har fokus på at fastholde det konkurrencedygtige prisniveau der gælder i dag. Bestyrelsen er bevidst om, at en større og større andel af det samlede prisniveau består af afgifter og skatter (Jvf. Energiforlig i marts 2012 ) Borup Varmeværk vil forbedre omkostningsstyring og effektivitet i produktionen Borup Varmeværk har fokus på service og effektivitet til den eksisterende kundeportefølje Borup Varmeværk har ligeledes fokus på muligheder for udvidelse af forsyningsområdet. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Halmvarme vil fortsat være den primære produktionsform i planperioden, men der gennemføres løbende vurdering af fremtidige produktionsformer, herunder tæt overvågning af halmmarkedet og energimarkedets udvikling Der forventes ikke væsentlige ændringe af halmprisen i perioden. Udviklingen på markedet følges, og der aftales langtidskontrakter med leverandørerne. Effektivitet skal sikres gennem opstilling af mål for effektivisering samt sammenligning med værker af samme type og størrelse som Borup Varmeværk. Varmeværket arbejder på at udvide forsyningsområdet til at omfatte Nørre Dalby. Forventet kunde tilgang 3-10% i perioden fra eksisterende forsyningsområde eller nærområdet. Aktiviteter: Pris og effektivitet Tidspunkt Ansvar Scenarier/forhandlingspunkter Ultimo 2015 Formand og Næstformand Energimarkedets udvikling Halmkontrakter Effektivitet omkostningsstyring drift Målepunkter opstilles Evalueres 1 gang årligt Vurdering af mulighed for etablering af solvarme anlæg. 1 gang årligt næste møde 2015 primo 2014 FU Strategiudvalg Halmudvalg Bestyrelsen Side: 2

3 RÅDGIVNING OG SERVICE Fokus på information og rådgivning til forbrugerne om effektive anlæg i hjemmet Kvalitetssikring af underleverandørernes service og miljøprofil Medarbejdernes rådgivning og kompetencer skal styrkes gennem fortsat kompetenceudvikling og uddannelse Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Borup Varmeværk gennemfører jævnligt forbrugerundersøgelser som led i målet om at sikre flest mulige tilfredse andelshavere. Seneste undersøgelse blev gennemført i 2012, og undersøgelsen gennemføres ca. hvert 3. år. Målet er, at tilfredshed med information og service skal øges fra niveauet i sidste undersøgelse i 2012 (82%) til i 2015 at udgøre 85% af de besvarelser, der indgår. Borup Varmeværk stiller krav til VVS underleverandører, og henviser kun VVS ere som har gennemgået relevante kurser indenfor Fjernvarmeserviceordningen. Borup Varmeværk har i perioden fokus på kvalitetssikring af underleverandørers rådgivning og service. Borup Varmeværk vil sikre, at personalets rådgivning om effektiv drift/vedligehold hos kunder er kompetent. Løbende kompetenceudvikling og uddannelse af personale. Aktiviteter: Rådgivning og Service Tidspunkt Ansvar Infomøder/informationer om effektive anlæg/ artikler Opdateret hjemmeside Gennemføre varmeværkets 50 års jubilæum og indvielse af nyt halmvarmeværk Aftales hvert 2. år i varmesæson 2014/2015 November 2014 PR udvalg PR udvalg Spørgeskemaundersøgelse August 2015 PR udvalg Kvalitetssikring underleverandører 2014 Teknik/ Driftschef Side: 3

4 FORSYNINGSSIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE Borup varmeværk vil sikre høj forsyningssikkerhed og vedligeholdelse af værket gennem effektive styringssystemer. I perioden investeres i et nyt halmværk til 35 mio.kr. Det nye halmværk får en kapacitet, svarende til det vi har i dag (7.5 MW). Produktionsanlæggene bliver løbende vedligeholdt for at minimere risikoen for driftsstop. Værket forventer at investere ca. 1 mio. kr. til rørledningsvedligehold årligt. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Intern vedligeholdelse. Vedligeholdelsesplan (komponenters status, sporbarhed, kontrolpunkter/nøgletal mv). Teknikudvalg udarbejder investeringsplan en gang årligt. Planen drøftes på sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen. System til ledningsregistrering, herunder risiko for brud, under-/overkapacitet samt lednings- og varmetab. Der er installeret vejrstation og temperaturstyringsværktøj for at styre fremløbstemperaturen. Det forventes, at det nye styringsværktøj vil kunne tjene sig hjem via besparelser i ledningstab. Risikoplan for svigt i forsyning/nødplaner. Kapacitetsanalyse. Der er ikke i planperioden behov for yderligere kapacitet, når det nye værk er implementeret. Eventuelt solvarmeanlæg. Et solvarmeanlæg vil i givet fald alene tjene til brændselsbesparelse og indgår ikke som en kapacitetsudvidelse. Det vurderes, at brug af olie i spidsbelastningsperioder, vil blive næsten ikke eksisterende efter idriftsætning af den kommende halmkedel. Varmeværket agter ikke at fjerne den nuværende reservekapacitet vi har i form af et olieværk. I perioden beholder vi olieværket som en ekstra forsyningsreserve for at sikre optimal forsyningssikkerhed. Aktiviteter: Forsyningssikkerhed og vedligeholdelse Vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport gl. halmværk implementering / indkøring af nyt halmværk Investeringsplan reguleres årligt Tidspunkt løbende November 2015 Primo 2015 Ansvar Teknik Driftchef Teknik Kapacitet-/risikoplan, revurderes ved iværksættelse af nyt værk Evaluering November 2014 Juni/August 2015 Forretningsudvalg Side: 4

5 MILJØPOLITIK OG ARBEJDSMILJØ Borup Varmeværk ønsker at minimere forurening og ressourceforbrug mest mulig under hensyn til omkostningerne i værket. Borup Varmeværk vil medvirke til at fremme forståelsen for vedligeholdelse og forbedring af fjernvarmeinstallationer i hjemmene gennem direkte rådgivning til forbrugere. Værket ønsker på denne måde at medvirke til en generel reduktion af energiforbruget. Strategien skal sikres igennem følgende tiltag: Værkets bestyrelse har fokus på miljø/arbejdsmiljø, og fører løbende tilsyn med miljøforholdene. APV revideres løbende og i forbindelse med at administrationen flyttes til nye lokaler i den nye bygning på halmværket gennemføres en ny APV for hele organisationen. Værket udarbejder en miljøprofil, herunder håndtering via vor oplagsplads af jordaffald etc. Der etableres et nyt centralt askelager, således at kørsel af aske kan reduceres. Det nye askelager sikrer samtidig en korrekt opbevaring af aske. Et bærende element i informationsprocessen er løbende opdateringer på hjemmesiden, diverse mødeaktiviteter og events/ mødeaktiviteter samt relevante publikationer. Værket iværksætter risikovurderinger ift. miljø/arbejdsmiljø ulykker Det sikres løbende, at de tekniske anlæg lever op til myndighedernes krav. Aktiviteter: Miljøprofil Tidspunkt Ansvar APV December 2014 Teknik Afkøling Afkøling evalueres årligt infomøder og direkte rådgivning Maj 2014 Varmesæson Teknikudvalg Presseudvalg Side: 5

6 SOLVARMEANLÆG Bestyrelsen har besluttet at undersøge muligheden for etablering af solfangeranlæg som supplement til værkets eksisterende forsyningskilder. En forundersøgelse iværksættes under forudsætning af, at der kan opnås en umiddelbar reduktion af varmeprisen. Forundersøgelse omfatter undersøgelse af mulighederne for køb af jord samt etablering af anlæg. Side: 6

7 INVESTERINGSPLAN Til drift og vedligeholdelse forventes der en årlig investering på cirka 1.2 mio. kr pr. år i perioden , jvf. nedenstående investeringsoversigt. Der er udarbejdet et projektforslag vedrørende fjernvarmeledninger til Nørre Dalby til en samlet pris i 2012 på 17 mio.kr. Denne investering er ikke medtaget i periodens investeringsplan, men kan indarbejdes såfremt projektet realiseres. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at få etableret fjernvarme i området, i tæt samarbejde med grundejerforeninger og andre interesserede. Industriområdet bliver indarbejdet i forsyningsområdet i forhold til det nye værks evne til at levere. Administration flyttes til den udvidede bygning på Bækgårdsvej 62 Investeringsplan for perioden : Forventet investering Bygning af nyt Halmvarmeværk samt askelager Estimeret beløb mio. kr. 35,0 Optimering af ledningsnet 5,0 Opdatering af drift/ vedligeholdelsessystemer 1,0 Efteruddannelse i ny teknologi 0,1 Miljøinvesteringer 0,2 Automobil anskaffelse 0,15 Inventar og teknologi til nyt kontor 0,2 Indtægter (pr. krone) Udgifter (pr. krone) Varmebidrag 58% Varmekøb 33% Fast bidrag 29% Ledningsnet 7% Afgifter 12% Driftvedligehold 3% Diverse 1% El & vand, kemikalier, enegibespar. 5% Afskrivninger 20% Personaleomkostninger 12% Administration 5% Renter 3% Afgifter 12% Side: 7

8 ORGANISATION Udvalgsstruktur 2014: Forretningsudvalg: Sven, Kurt, Walter, Henning Teknik: Kurt, Karsten, Thomas, Torben og Bjarne PR: Henning, Walther, Torben, Jan Strategi/organisation: Sven, Henning, Byggeudvalg: Sven, Bjarne, Torben, Walter Halmkontrakter: Sven, Walter, Torben, Bjarne Økonomiudvalg: Sven, Walter Aktiviteter: Organisation Tidspunkt Ansvar Organisation medarbejderprofil : Kompetencer/arbejdsopgaver Plan for kompetenceudvikling 2014 MUS august 2014 Formand/strategiudvalg Bestyrelsessammensætning -/opgaver udvalg, udvalgsopgaver, kompetenceudvikling, Nye projektopgaver samt sagsbehandling ifb. med investeringer/ anskaffelser ansvar etc Formand Side: 8

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015

BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER VISION HANDLINGSPLAN 2012-2015 BORUP VARMEVÆRK STRATEGI 2012-2015 VARMEVÆRKETS STRATEGISKE UDFORDRINGER Borup Varmeværk har vurderet de strategiske udfordringer værket står overfor i perioden 2012-2015 og disse kan kategoriseres i følgende

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007

Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Nukissiorfiit Beretning og Regnskab for året 2007 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 KORT OM NUKISSIORFIIT...2 ELMYNDIGHEDEN...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING...5 NUKISSIORFIITS

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010

Den gode historie om Roskilde Forsyning. videnregnskab 2010 Den gode historie om Roskilde Forsyning videnregnskab 2010 2 Den gode historie om Roskilde Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Virksomheden Roskilde Forsyning... 5 2.1 Roskilde Forsynings vision

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Uddrag af datterselskabers regnskab

Uddrag af datterselskabers regnskab Uddrag af datterselskabers regnskab TREFOR A/S Selskabet udfører fælles administrative opgaver for hele TREFOR koncernen, herunder IT-support, markedsføring, PR, HR, regnskab, indkøb, kantine og forretningsudvikling.

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5

1 Generelt 4. 1.0 Varmes mission... 4. 1.1 Varmes vision... 4. 1.2 Varmes ydre vilkår... 4. 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 4 1.0 Varmes mission... 4 1.1 Varmes vision... 4 1.2 Varmes ydre vilkår... 4 1.3 Varmestrategi 2014-2020... 5 1.4 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 5 1.5

Læs mere

Center for Ejendomme og Intern Service

Center for Ejendomme og Intern Service Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1 Centerets formål Formål: Formålet med centeret er, at optimere anvendelsen af kommunens bygninger, anlæg og arealer samt skabe en samlet professionel

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Driftseffektivisering Forslag E-doc 2013-52434 Effektivisering og tilpasning af budgettildeling samt budgetmodeller på ejendomsområdet Analyse af potentialerne ved en række forskellige tiltag på ejendomsområdet i BUF. Tabel

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat

Årsberetning 2011. Forsidefoto Deluxus Studio. Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit. Layout Sermitsiaq.AG. Tryk Naqitat Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Forsidefoto Deluxus Studio Fotos Deluxus Studio Nukissiorfiit Layout Sermitsiaq.AG Tryk Naqitat Nukissiorfiit Postboks 1080 3900 Nuuk www.nukissiorfiit.gl Indhold 5

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune

Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune Beregningsprincipper for kontrolbud Fredericia Kommune April 2011 Baggrunden for Deloittes notat Indledning I forbindelse med byrådets vedtagelse af Strategi for konkurrenceudsættelse den 6. december 2010

Læs mere

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12

Indhold. Forord 5. Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Indhold Forord 5 Virksomhedspræsentation 6 Bestyrelse og direktion 7 Selskabsstruktur 8 Oversigt over arbejde med samfundsansvar 10 Hovedtal 12 Ledelsesberetning KE koncernen 16 Varme 28 Bygas 32 Fjernkøling

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere