Ordinær generalforsamling 25. september Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/ Medlem af Danske Fjernvarme

2 Valg til bestyrelsen. Varmeåret 2011/12 har været et skelsættende år som startede med at der på den ekstraordinære generalforsamling den 18. august 2011 blev vedtaget et mistillidsvotum til den daværende bestyrelse, som derefter valgte at trække sig og stille sit mandat til rådighed ved den ordinære generalforsamling den 28. september Som følge af at BoligNæstved var initiativtager til vedtagelsen af mistillidsvotummet fandt BoligNæstved, at de også havde en forpligtelse til at stille med forslag til medlemmer af en ny bestyrelse til valget på den ordinære generalforsamling. BoligNæstved pegede på deres eget bestyrelsesmedlem Lindy Nymark Christensen, som deres repræsentant ved det forstående valg. Lindy Nymark Christensen samlede en række andelshavere, der dels repræsenterer almindelige husstande og dels udlejningsejendomme og som gerne ville stille op til bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling den 28. september 2011 blev der valgt en ny bestyrelse. Den 8. november 2011 valgte Næstved Byråd, at udskifte deres repræsentant i bestyrelsen. Som oplyst på generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lindy Nymark Christensen som formand og Kristoffer Petersen som næstformand. Åbenhed, demokrati og billig fjernvarme. Målsætningen for den nye bestyrelse var og er demokrati, åbenhed og billig fjernvarme. En målsætning som vi langt hen af vejen mener, er opfyldt uden dog at vi betragter arbejdet som færdigt. På den 2. ekstraordinære generalforsamling den 17. april 2012 fik selskabet nye vedtægter. Vedtægterne blev godkendt af andelshaverne over 2 generalforsamlinger, hvor henholdsvis 89,7% og 93,2% af de afgivne stemmer stemte for bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter fjerner blandt andet tvivlen om opgørelsesmetode for tildeling af stemmer til boligselskaber ligesom stemmetildelingskriterierne efter vores opfattelse sker på en mere demokratisk måde. Som følge af den ændrede opgørelsesmetode for tildeling af stemmer ændres metoden for opgørelse af den faste afgift, den enkelte ejendom skal betale, ligeledes. Tidligere betalte ejendommen efter installerede radiatoreffekt. Fremover skal der betales efter m 2, hvilket i højere grad animerer varmekunden til at udnytte varmen mere optimalt. De nye vedtægter pålægger også bestyrelsen at være mere åben omkring selskabets aktiviteter ligesom det nu er op til generalforsamlingen af vælge formand og fastsætte bestyrelsens honorar Medlem af Danske Fjernvarme

3 Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at bestyrelsesmødereferater skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Med baggrund i disse tiltag finder bestyrelsen, at vi har efterlevet vores målsætning om demokrati og åbenhed. Med hensyn til billig fjernvarme er der også arbejdet intenst med dette emne. Arbejdet har indtil videre gjort, at den variable tarif for varmeåret 2012/13 er nedsat med 4,1%, hvilket betyder en nedsættelse af varmeudgiften for et standardhus med 445 kr. til i alt kr. Bestyrelsen har en målsætning om at vi inden for 5 år skal have en varmepris, der ligger i den bedste tredjedel af alle fjernvarmeværker i Danmark. Bestyrelsens arbejde i øvrigt For flere af de nye medlemmer af bestyrelsen er fjernvarmebranchen en ny branche, hvorfor forskellige repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i en lang række aktiviteter udover almindelige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. For at få noget erfaring og inspiration har bestyrelsen ligeledes besøgt forskellige varmeværker i Danmark. Bestyrelsen føler selv at man er ved at komme godt ind i lovgivningen, der regulerer branchen og er klar til at tage en ny tørn, hvis generalforsamlingen ønsker det. Bestyrelseshonorar Den afgående bestyrelse har modtaget honorar for perioden 1. juni 2011 til 29. september I samråd med selskabets advokat er det vurderet, at honoraret først kan udbetales når generalforsamlingen har godkendt honoraret. Der er derfor rejst krav mod den tidligere bestyrelse om tilbagebetaling af honoraret. 2 tidligere bestyrelsesmedlemmer har tilbagebetalt honoraret, mens 5 tidligere bestyrelsesmedlemmer har meddelt, at de afventer generalforsamlingens beslutning om honorar til bestyrelsen. I regnskabet er der hensat en omkostning på kr. i samlet bestyrelseshonorar, som fordeles således: formand kr., næstformand kr. og menigt medlem kr. Udover ovenstående oplysning om udbetaling til den tidligere bestyrelse, er der ikke udbetalt honorar til den siddende bestyrelse Medlem af Danske Fjernvarme

4 Udbetaling af honorar vil først ske når generalforsamlingen senere i aften har taget stilling til honorarets størrelse. Samarbejde med naboværker. Med henblik på, at vurdere om der er basis for at etablere et samarbejdsforum inviterede Næstved Varmeværk i januar måned 2012 bestyrelsen fra alle varmeværker i Næstved Kommune til et møde. Alle bestyrelser fra de inviterede værker mødte talstærkt op og det blev konstateret, at der var bred opbakning til etablering af et netværk, hvor værker kan lave erfaringsudveksling. Samarbejdsnetværket er nu etableret og vi håber, at alle værker får udbytte af det. I bestræbelserne på at udnytte vores ressourcer bedre samt imødegå de stigende administrative byrder ved at drive et varmeværk har Næstved Varmeværk og Fuglebjerg Fjernvarme pr. 1. juni 2012 indledt et samarbejde, hvor vi deles om de administrative medarbejdere. Informationskampagne sommer-luk Der er gennemført en forsøgsordning med at udføre servicetjek af forbrugernes fjernvarmeunit i området Blommevej, Morelvej og Kirsebærvej. Forsøget viste, at der er god økonomi og miljø i at sommer-lukke sin fjernvarmeunit både for kunden og for varmeværket. Selskabet har derfor i samarbejde med andre varmeværker indledt en informationskampagne med budskabet drej og sluk med sommerluk og skån miljøet. Debat om varmeprisen Økonomiudvalget i Næstved Kommune ønskede i august måned 2011 en begrundelse for de nuværende varmepriser, samt en orientering om hvad man kan gøre for at reducere den samlede varmepris fra Affaldplus og Næstved Varmeværk. I besvarelsen til Økonomiudvalget anfører Næstved Varmeværk en række anbefalinger til Næstved Kommune om tiltag der kan gøres for at reducere varmeprisen. Næstved Varmeværk har endnu ikke modtaget nogen henvendelse fra Økonomiudvalget om iværksættelse af de anbefalede tiltag. En væsentlig årsag til den nuværende varmepris er den forholdsvis høje affaldsvarmepris fra vores varmeleverandør. Næstved Varmeværk har fået medhold i dele af de spørgsmål om beregning af varmeprisen mellem Varmeværket og varmeleverandøren, der er indbragt for Energitilsynet, som betyder at Næstved Varmeværk kan se frem til en reduktion i varmeprisen fra vores varmeleverandør. Med henblik på at opnå en bedre varmepris fra varmeleverandøren har Næstved Varmeværk opsagt den nuværende varmeleverancekontrakt med udløb den 31. december Medlem af Danske Fjernvarme

5 Året resultat Årets overskud på 5,7 mio.kr. betragter bestyrelsen som særdeles tilfredsstillende. Det var budgetteret med et underskud på 7,1 mio.kr. Det gode resultat skyldes ikke mindst en meget loyal og ihærdig indsats fra selskabets medarbejdere. En indsats som bestyrelsen har fundet anledning til at belønne med et ekstraordinært engangsløntillæg på 4,1% af årslønnen. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke direktør og øvrige medarbejdere for den modtagelse vi har fået. Uden jeres loyalitet overfor bestyrelsens beslutninger og forbilledlige indsats havde vi næppe nået de mange resultater, vi har omtalt i denne beretning. Fremtiden Produktionskapacitet Næstved Kommune har vedtaget en varmeplan og klimplan med den målsætning, at reducere CO 2 - udledningen i de kommende år. Som følge heraf skal naturgas udfases til fordel for CO 2 -neutral fjernvarme. Fjernvarmen dækker i dag 50% af Næstved by s varmeforbrug. Den øvrige del af byen er hovedsageligt dækker af individuelle naturgasfyr. I 2035 skal fjernvarmen dække 90%. 20% af fjernvarmeproduktionen er i dag baseret på naturgas. Denne produktion skal ligeledes udfases til mere CO 2 -neutral varmeproduktion. Bestyrelsen har i den anledning tilbudt AffaldPlus, at købe det naturgasbaserede Næstved Kraftvarmeværk med henblik på at udfase anlægget. AffaldPlus har dog ikke ønsket at afhænde Næstved Kraftvarmeværk. I forlængelse heraf og den af bestyrelsen vedtagne strategi, planlægges en ny produktionskapacitet, som dels skal erstatte den nuværende naturgasbasererede fjernvarme og dels indgå i den samlede produktion af fjernvarme i forbindelse med udvidelse af det eksisterende fjernvarmemarked. Når planen for den nye produktionskapacitet og forsyningsområder foreligger, bliver planen præcenteret for Varmeværkets andelshavere og borgere i Næstved i øvrigt. Energiforlig øgede afgifter I marts måned 2012 indgik Folketingets partier eksklusive Liberal Alliance, en aftale om dansk energipolitik frem til Aftalen betyder, at der indføres en forsyningssikkerhedsafgift samt en yderligere energispareforpligtelse til selskaber der ejer el- og fjernvarmenet. Energiaftalen er endnu ikke udmøntet i konkret lovgivning, men de foreløbige beregninger viser, at Næstved Varmeværk frem til 2020 påføres yderligere omkostninger i størrelsesordenen 20 mio.kr., som varmeforbrugerne skal betale. Gennem driftsoptimering og billigere produktionsomkostninger, vil bestyrelsen søge at minimere energiforligets konsekvenser overfor varmeforbrugerne Medlem af Danske Fjernvarme

6 Den forventede udvikling Bestyrelsen har vedtaget en ny vision og strategi for selskabet. Vision: Næstved Varmeværk vil være den enkelte borgers og virksomheds foretrukne leverandør af varme. I samme forbindelse er der udarbejdet en række handlingsplaner, som tilsammen skal resultere i større forsyningssikkerhed, bedre service og billigere fjernvarme. Med hensyn til øget service tilbydes nye som eksisterende kunder fremover en ændret leveringsgrænse, hvor vekslerunit leveres og serviceres af Næstved Varmeværk. Med tilslutning af Næstved Sygehus i 2011 og forventning om tilslutning af yderligere bolig- og erhvervsområder til fjernvarmesystemet i nær fremtid, forventer selskabet en stigende vækst i de kommende år. Afslutning Jeg vil gerne afslutte denne beretning med at takke andelshaverne for jeres opbakning til bestyrelsens arbejde, som blandt andet blev vist ved andelshavernes store tilslutning til de nye vedtægter. Denne opbakning tager bestyrelsen som et tegn på at vi er på rette vej. Vi har stadigværk et stykke vej at gå inden vi er helt i mål, men I kan være helt sikre på at bestyrelse og medarbejdere er klar til udfordringen. Tak for ordet. Lindy Nymark Christensen formand 6 Medlem af Danske Fjernvarme

ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR 69 99 57 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

ÅRSRAPPORT 2014/15. Dirigent: Frank Møller Nielsen CVR-NR 69 99 57 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling ÅRSRAPPORT 2014/15 CVR-NR 69 99 57 13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: Frank Møller Nielsen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning... 3

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 50. Ordinær generalforsamling tirsdag den 28. januar 2014. Mundtlig beretning: En stor velkomst til alle til

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion

Formandsberetning til generalforsamlingen den 26. februar 2008. Introduktion Slagslunde Fjernvarmelaug Formand Marie Louise Allerslev, Egetoften 7, Slagslunde 3660 Stenløse. Tlf.: 4818 3884 e-mail: SFL@SlagslundeFjernvarmelaug.dk Formandsberetning til generalforsamlingen den 26.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014.

Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. - 1 - Ordinær Generalforsamling Hadsten Varmeværk A.m.b.A. den 26. marts 2014. Bestyrelsens beretning Indledning 2013 har været stille år for Hadsten Varmeværk uden de store udfordringer, dog med en meget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil.

Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. 9. januar 2012 Samlet oversigt over høringssvar samt Silkeborg Kommunes bemærkninger hertil. Projekt om tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Høringssvar nr. 1 Dateret 14.

Læs mere

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97%

Ny rente hovedstol. Restløbetiden 7.852.000 2026 563.693 1,23% 16.307.804 2024 917.417 0,97% Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2014/15 Tid: 20. januar 2015 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Mødeleder: Referent: Øvrige tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann, Lars

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008. Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 Poststemplets dato, oktober 2008 HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Resultatopgørelse for tiden 1/6 2007-31/5-2008 samt Status pr. 31. maj 2008 Resultatbudget for tiden 1/6 2008-31/5-2009 O R D I N Æ R G E N

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi

UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN. AROS Energi UDKAST TIL FORRETNINGSPLAN AROS Energi Indhold 3 Indhold 4 Forord 5 Idegrundlag 5 Historie 6 Forretningsomfang 8 Udviklingsperspektiver 9 Økonomi 10 Ejerstruktur 11 Organisation 13 Fremadrettet strategi

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015

Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Bestyrelsens skriftlige beretning Generalforsamlingen 2015 Fyringssæson 2014: Efter en særdeles dejlig solrig, og varm sommer kan vi nu gøre status på en fyringssæson og vinter som viste sig fra den absolut

Læs mere

Strategiplanlægning 2013-2024

Strategiplanlægning 2013-2024 Strategiplanlægning 2013-2024 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende benævnt som: Aalborg Forsyning, Varme eller Varmeforsyningen) Hjulmagervej 20 9000 Aalborg Udgivelse:

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere