Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter"

Transkript

1 Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet udarbejdede en web-baseret prototype med succes, da de ressourcer der blev anvendt til selve programmeringen af prototype blev anvendt effektivt der var ingen grundlæggende ændringer. Der blev udarbejdet en plan for projektet og prototypen, som vi mener førte til denne succes. Derfor har vi udarbejdet en guide på baggrund af de erfaringer vi har haft med planen og anvendelse af planen. Projektet og eksempler på prototyper m.v. kan ses i projektgruppens projektrapporter. Se mere på og God fornøjelse med guiden. Gruppe 1, Master-studiet Geoinformatik, Aalborg Universitet Projektets parter Guiden er baseret på ideen om der er tre parter i et projekt: Opgavestilleren, som betaler, producenten, som producerer produktet/løsningen og brugeren, der anvender og kvalitetsvurderer produktet/løsningen. De tre parter har hvert sit udgangspunkt, men tilsammen ved de alt det nødvendige. For at få en fælles forståelse, er de nødt til at føre ordentlige samtaler med hinanden. Det er producenten (projektlederen), der organiserer og styrer disse samtaler

2 Projektplan i 6 faser for projektlederen hos producenten Projektplanen er inddelt i 6 faser: 1. Værdimodellering - fokus på fælles forståelse for de involverede parter i projektet - projektets værdi. Resultatet er bl.a. en interview-baseret prototype. 2. Interaktionsmodellering - fokus på hvad brugeren skal anvende for at kunne løse opgaven. Resultatet er bl.a. en scenarie-baseret prototype og et spørgsmålskatalog. 3. Indholdsmodellering - fokus på at få modelleret det rette indhold, som sikrer den rette opgaveløsning og det rette budskab. Resultatet er bl.a. et overblik over indholdet. 4. Formmodellering - fokus på at tage de rette beslutninger om den tekniske tilgang til indhold og fysisk prototype. Resultatet er overblik over teknik og design i form af bl.a. diagrammer og en papir-baseret prototype. 5. Produktet udarbejdes - fokus på den konkrete udførelse af en tilfredsstillende prototype og løbende brugertest. Resultatet er en web-baseret prototype. 6. Produktet ud til alle brugere - tilføjet for at sikre at det endelige produkt bliver udviklet og udbredt til relevante brugere. Aktiviteter er angivet som ellipser. Resultater m.v. er angivet som rektangler. Romber angiver beslutninger

3 Fase 1 - Værdimodellering Værdien er det, man vil opnå. Værdien er det, der skal være bedre. Værdien er forbedringen fra den utilfredsstillende tilstand til den tilfredsstillende tilstand. Værdien er dermed både begrundelsen for at starte et projekt og målet for projektet. Her er det vigtigt, at projektets parter: Opgavestilleren, Producenten og Brugeren gennem samtaler får en fælles forståelse for, hvad der ønskes opnået med et nyt eller ændret produkt. Brugeren skal have indfriet sine behov - gå fra utilfreds til tilfreds tilstand. Opgavestilleren har fokus på, at brugeren kan arbejde mere effektivt og sikkert indenfor de økonomiske rammer m.v. Projektlederen hos producenten ønsker at have en god dialog med alle deltagere i projektet, så processen og produktet kan blive tilfredsstillende for parterne. Værdi: Projektets ide, undren (beskrivelse) Projektets ide, undren formuleres sammen med opgavestilleren. Hvad synes brugeren er utilfredsstillende nu og hvad ønsker brugeren for at opnå tilfredshed? Værdi: Projektets formål, mål og målgruppe Projektets formål (begrundelse, hvorfor?), mål (målepunkter - hvad og hvornår?), målgruppe (afgrænse/fokusere - hvem(persona)?) projektnavn (fælles reference/identitet) - formuleres sammen med opgavestilleren. Værdi: Analyse af muligheder - Interview-baseret prototype Analyse af muligheder undersøges: Mulig forståelseshorisont for målgruppen - kan frembringes ved korte kvalitative interviews (hovedsagelig hv-spørgsmål). Muligt indhold: Opliste hvilke opgaver brugeren skal have løst Mulig form: Apparat, system, materiale Mulig anvendelse: Hvor? Hvordan skal det bruges? Muligt udtryk: Produktets udseende Supplerende spørgsmål/udfordringer: Er produktet lavet før? Hvilke færdigheder skal producenten have? Hvilken viden skal producenten have? Hvad må produktet koste? Hvilke juridiske problemer kan opstå? Hvilke etiske problemer kan opstå? Hvad skal produktet hedde? Hvordan ser tidsplanen ud? Hvordan laver man nemmest produktet? En samlet beskrivelse af ovenstående kan præsenteres som en interview-baseret prototype, der præsenteres for opgavestilleren til accept. Resultatet af værdimodelleringen er bl.a. en interview-baseret prototype

4 Fase 2 - Interaktionsmodellering Den scenarie-baserede prototype tegnes op, gerne som tegneserie (fx Story board) eller lignende, og gøres klar til vurdering og test hos bruger og opgavestiller. Næste skridt er at konfrontere brugeren og opgavestilleren med prototypen på det sted, hvor anvendelsen tænkes at foregå. Brugeren forsøger at løse sin opgave vha. prototypen, og søger derfor den information, som gør det muligt at løse opgaven. Brugeren stiller spørgsmål for at få den søgte information. I prototype-testen er det derfor afgørende at notere sig de spørgsmål, som brugeren stiller, fordi det må være det fornemmeste mål med produktet at stille de informationer til rådighed, som brugeren spørger efter. Prototype-testen skal afklare værdier, indhold, form og interaktion og give input til udtryk - et mere konkret billede af prototypen. Brugerens spørgsmål kan betyde rettelser til indhold (informationer der er for mange af eller der mangler) og form (form og størrelse på knapper og informationer samt indpakningen). Interaktion: Scenarie-baseret prototype Producenten skitserer en løsning på projektet i form af tegninger fx Rich Pictures og Story boards og beskrivende tekst. Skitsen gør det muligt at afstemme forventninger mellem opgavestiller og producent samt justering af forståelseshorisonter. Endvidere kan det testes om producentens forestilling om produktet stemmer overens med brugerens forståelseshorisont. Den scenarie-baserede prototype skal kunne svare på: Kan brugeren bedre løse sine opgaver? Interaktion: Test af prototype Målgruppen (persona) tester prototypen i de situationer, hvor prototypen skal bidrage til opgaveløsning. I forbindelse med testen noteres/beskrives: 1. Brugerens omgang med materialet (fx hastighed, læseafstand, sikkerhed) 2. Systemets omgang med brugeren (fx materialer, farver, størrelse, tekster) 3. Rummet (tid og sted) mellem produkt og bruger (fx dagslys og nat, sigtbarhed, himlen farveskifte) Interaktion: Forventede bruger-spørgsmål Spørgsmål som brugeren stiller til prototypen (i forbindelse med test af prototypen) i håb om at finde den nødvendige information til opgaveløsningen indsamles og sorteres. Disse samles op i et spørgsmålskatalog. Resultatet af interaktionsmodelleringen er bl.a. en scenarie-baseret prototype og et spørgsmålskatalog

5 Fase 3 - Indholdsmodellering Indhold og information forveksles gerne, men er ikke det samme. Information består af form og indhold. Information er det, man fx kan lægge i en konvolut og sende til modtageren. Indhold derimod er det budskab, den historie, som udvikles til information ved at blive indlejret i en form. Arbejdet med at finde de relevante indholdstyper er en yderligere præcisering frem mod en liste med det rette indhold. Indhold: Valg af indholdstyper Besvarelse af brugernes spørgsmål fra test af den scenarie-baserede prototype - hvilken information (indhold) skal produktet formidle for at besvare brugernes spørgsmål. Indhold: Klassificering og generalisering af indholdstyper Resultatet er en liste med de nødvendige indholdstyper og klassificering (fx klassifikations diagram) af deres relation til: Abstraktionsniveau: fx global, mellem, detail Betydning: Kvalitative, Rangordnet, Kvantitative Rumlig relation: Punkt, Linje, Område Indhold: Accept fra opgavestilleren Skema med værdi- og indholdstyper præsenteres for opgavestilleren og brugeren, som kan give sin accept til at projektet kan fortsætte, hvis indholdet balancerer med opgavestillerens forventninger. Resultatet af indholdsmodellering er bl.a. et skema med værdi- og indholdstyper samt en accept fra opgavebestilleren

6 Fase 4 - Formmodellering Form er den fysiske skal eller ramme, som muliggør interaktionen med indholdet. Uden en form kommer man ikke i kontakt med indholdet. Form: Fastlægge rammer for formen Beskrivelse af rammer for modellering af formen: Tid og rammer Applikation (evt. sammenhæng i den Spatial Data Infrastruktur SDI) Medier (herunder sammenhæng til eksisterende medier fx plakat, hjemmeside el. lign.) Form: Datamodellering Datamodellering. Udarbejdelse af datamodeller (herunder sammenhæng til eksisterende datamodeller). Optegning af database-struktur (evt. med UML-klassifikations eller ER-diagrammer). Form: Use-case modellering Use-case modellering. Udarbejdelse af use-case diagrammer (evt. som UML-diagram) - flowdiagrammer for brugerens opgaveløsning - hvilke funktioner har han brug for? Evt. samarbejdsaftaler vedr. eksisterende processer/data? Form: Udtrykket præsenterer dit budskab Udtrykket præsenterer dit budskab. Der er fokus på tekst (sproget) og det grafiske udtryk. Form: Design - papir-baseret prototype Systemdesign. Design af system eksempelvis ved brug af mock-up fx papir-baseret prototype. Form: Test af prototype Test af prototype med tænke-højt-test. Målgruppen (evt. persona) tester prototypen i de forventede situationer, hvor prototypen skal bidrage til opgaveløsning. I forbindelse med testen noteres brugerens reaktioner. Efterfølgende stilles en række opklarende spørgsmål. Form: Løsningsforslag Der udarbejdes et løsningsforslag for den web-baserede prototype indeholdende et layout for prototypen og beskrivelser i form af tilbud, tidsplan, plan for kommunikation (evt. agile metoder) og samarbejdsmedie (deling af info). Form: Beslutning Løsningsforslag for den endelige prototype præsenteres for opgavestilleren med argumentationer for det fortsatte arbejde. Opgavestilleren tager en beslutning. Nej eller ja med eller uden betingelser. Resultatet er overblik over teknik og design i form af bl.a. diagrammer og papir-baseret prototype

7 Fase 5 - Produktet udarbejdes Hvordan skal produktet tage sig ud, hvordan skal det præsenteres, hvordan skal summen af værdier, interaktion, indhold og form fremstå overfor brugeren? Produkt: Produktionsplan Sammen med opgavestilleren udarbejdes en produktionsplan, så alle involverede kender alle betingelser og leverancer. Produktets funktion kan optegnes med et UMLdiagram. Produkt: Produktion - web-baseret prototype De enkelte trin i den samlede produktion koordineres, udarbejdes og testes efter produktionsplanen. Evt. ved anvendelse af agile metoder fx Scrum. Produkt: Distribution af information Der skabes en realiseret, brugbar web-baseret prototype, som brugeren kan betjene. Produktet skal dokumenteres - deklaration af system og hvorledes skal det anvendes. Resultatet er en web-baseret prototype. Produkt: Test og kvalitetskontrol af produktet Kritisk holdning til egen indsats. Test af informationsværdi hos brugeren - Lad nogle brugere teste produktet/prototypen fx med tænkehøjt-test evt. med nye brugere og brugere, der har været med i udviklingsprocessen. Fase 6 - Produktet ud til alle brugere Hvorledes sikres den bedst mulige drift, implementering og udbredelse af produktet til de relevante brugere? Denne fase har vi valgt at medtage og beskrive kort, da vi anser den for at være vigtig for, at alle brugere, i dette tilfælde alle relevante natur- og arealforvaltere får adgang og mulighed for at anvende systemet. Opgaven er ikke løst, før informationen/produktet er nået helt ud til slutbrugeren: Hvorledes udbredes produktet til alle relevante brugere? Afløser det andre produkter der skal udfases? Aftaler om systemdrift, vedligehold og support

8 Litteratur som kan anbefales som baggrundslæsning til guiden omhandler geoinformatik og projektledelse se også projektrapporterne på eller Kommunikation med kort - informationsdesign og visualisering af Lars Brodersen ISBN: spørgsmål en moderne retorik til planlægning af kommunikation af Jan Krag Jacobsen ISBN: Interview - introduktion til et håndværk af Steinar Kvale ISBN: Persona af Lene Nielsen ISBN: Web GIS Principles and Applications af Pinde Fu og Jiulin Sun ISBN:

MobilGIS til natur- og arealforvaltere

MobilGIS til natur- og arealforvaltere MobilGIS til natur- og arealforvaltere Analyse til en prototype EGNOS korrektioner Mobilt netværk WMS, WFS, WFS-T Data HTML5 Local Storage Data Ane Kjeldgaard Jesper Gaardboe Jensen Margrethe Kristensen

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere

Magic Stats. - Samarbejde med brugere Magic Stats - Samarbejde med brugere Institut for datalogi Aalborg Universitet INF 2 TITEL: Magic Stats - samarbejde med brugere. PROJEKTPERIODE: INF2, 3. februar - 30.maj, 2008 PROJEKT GRUPPE: i201ba

Læs mere

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING

HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING HÅNDBOG I VIRKNINGSEVALUERING - inden for beskæftigelsesområdet SEPTEMBER 2011 UDARBEJDET FOR: Forord og introduktion til håndbogen Denne håndbog i virkningsevaluering inden for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved

ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved ABSTRAKT Relation Media En afprøvning af iterationer indenfor systemudvikling. er en projektrapport, der omhandler et systemudviklingsforløb, der ved brug af MUSTmetoden samt iterationer, resulterer i

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Værdistyret informationsarkitektur til GIS

Værdistyret informationsarkitektur til GIS Værdistyret informationsarkitektur til GIS Standard for design og udvikling af Kort & Matrikelstyrelsens GIS- og kartografiydelser Kort & Matrikelstyrelsen version 1.0 19. februar 2007 2 Kort & Matrikelstyrelsen,

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring

tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring tværfagligt projektarbejde Innovative værktøjer i arbejdet med læring Forord Værktøjerne i dette hæfte er en del af resultaterne fra udviklingsprojektet Innovation og nye arbejdsformer, som Undervisningsministeriet

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere