DEN GODE ARBEJDS- PLADS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN GODE ARBEJDS- PLADS"

Transkript

1 DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde

2 Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO Tekstidé og konsulent: Eva Thoft, Grontmij Tekst: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Birte Haugaard, HK Handel Mogens Nies, HK/Privat Rikke Thomsen, HK/Stat Palle Larsen, 3F Lay-out: Lyngdam Design og Grafikant Tegninger: Jens Voxtrup Petersen Tryk: Zeuner Grafisk as September 2011 Sæt social kapital på dagsordenen På FOA s kongres vedtog vi at arbejde for at styrke den sociale kapital på arbejdspladserne. Social kapital hænger tæt sammen med psykisk arbejdsmiljø, fordi det handler om tillid og retfærdighed i forhold til samarbejdet på arbejdspladsen. Mistillid, kontrol og dokumentation skal erstattes af tillid, respekt og samarbejde til gavn for arbejdsmiljøet og til gavn for den offentlige sektor. Besparelser og nedskæringer truer arbejdsmiljøet i disse år. Det giver dårlige vilkår for at løse kerneopgaven. Markedstænkningen i den offentlige sektor mindsker din og dine kollegaers reelle indflydelse på arbejdet. Ligesom kortsigtet økonomistyring mindsker den ledelsesmæssige bevågenhed på et godt arbejdsmiljø. Social kapital hænger godt sammen med den form for ledelse som vi i FOA mener, er det rigtige; nemlig velfærdsledelse. Velfærdsledelse er at opbygge et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi, som ansatte, slippes fri og får handlerum. Det er at tænke kvalitet som andet end kontrol, målinger og standarder. Ønsker I at opnå mærkbare forbedringer af arbejdsmiljøet, er det en forudsætning at både jeres nærmeste ledelse og ledelsen i niveauerne længere oppe i organisationen prioriterer og understøtter arbejdet med social kapital. I kan ikke ændre verden alene det er vigtigt at forankre lokale initiativer i MEDorganisationen. Husk også, at der er støtte at hente i den lokale FOA afdeling. Vi håber, at denne pjece kan medvirke til at skabe klarhed over hvad social kapital er, og at den giver jer inspiration til at sætte social kapital på dagsordenen på jeres arbejdspladser. Inger Bolwinkel Forbundssekretær FOA Fag og Arbejde

3 VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN SOCIAL KAPITAL TILLID RET- FÆRDIG- HED SAM- ARBEJ- DE VEJEN TIL EN GOD ARBEJDSPLADS

4 Virksomhedens sociale kapital, som bygger på tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, er den egenskab ved arbejdspladsen, som gør de ansatte i stand til at løse kerneopgaven i fællesskab. Samarbejdsevne Kerneopgave Retfærdighed Tillid På en god arbejdsplads er der en høj social kapital De fleste oplever, at de er på en god arbejdsplads, når de har et godt samarbejde med deres kolleger og ledelsen og har mulighed for at bidrage til virksomhedens kerneopgave. Hvis der på arbejdspladsen er en høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne, har arbejdspladsen en høj social kapital. Kerneopgaven er den ydelse eller det produkt, som er grundlaget for arbejdspladsen. 4

5 Samarbejde

6 krav mening forudsigelighed indflydelse støtte anerkendelse Et godt job - på en god arbejdsplads For at trives på sin arbejdsplads skal man både have et godt job - og en god arbejdsplads som helhed. Et godt job er bestemt af seks faktorer, der tilsammen kaldes de seks guldkorn : Indflydelse på eget arbejde: Det drejer sig især om indflydelse på dine egne arbejdsforhold, planlægning og udførelse af arbejdet, arbejdsstedets indretning, hvem du arbejder sammen med og arbejdstidens placering. Mening i arbejdet: Dit arbejde skal give mening. Eksempelvis skal du kunne se, hvordan du bidrager til det samlede produkt eller til den primære serviceydelse på din arbejdsplads. Du skal kunne se det overordnede formål med virksomhedens produktion. Bidrager denne produktion til noget værdifuldt for kunderne eller samfundet? Forudsigelighed: Information til tiden skaber forudsigelighed, og forudsigelighed mindsker utryghed og uvished. Det er dog ikke meningen, at du skal kunne forudsige alle de enkelte detaljer i arbejdsdagen. Forudsigelighed handler om de store linjer. Social støtte: Kan komme fra både kolleger og fra ledere. Støtten kan både være praktisk og psykologisk. Det vigtige er, at støtten gives på den rette måde og på det rette tidspunkt. Belønning: Løn, frynsegoder, karriere, påskønnelse og anerkendelse er eksempler på belønning. Det vigtige med belønning er, at den skal stå i forhold til indsatsen. Ellers vil det opfattes som uretfærdigt. Krav i arbejdet: Krav i arbejdet må hverken være for høje eller for lave. De skal være passende. Det er vigtigt, at du ved, hvilke krav der stilles til dig. De skal være klare, og du skal vide, hvornår arbejdet er udført godt nok. Krav kan være kvantitative (arbejdsmængde og tempo), følelsesmæssige og sociale. 6

7 Tillid 7

8 Tillid Retfærdighed Samarbejdsevne En god arbejdsplads er bestemt af tre faktorer, der kaldes for de tre diamanter, som tilsammen udgør den sociale kapital: Tillid: Det er vigtigt for din trivsel, at din arbejdsgiver, din leder og dine kolleger er troværdige, og at der er gensidig tillid på arbejdspladsen. Tillid handler først og fremmest om to ting: At der er tillid til, at alle udfører deres arbejde ordentligt, og at man stoler på hinanden. Retfærdighed: Retfærdighed på arbejdspladsen handler om flere ting: Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder m.v. retfærdigt fordelt? Følges anerkendte procedurer? Er processen retfærdig, når der sker forandringer? Går det rigtigt til? Bliver du behandlet ordentligt og med respekt? Får du tilstrækkelig information om forandringsprocessen? Samarbejdsevne: Samarbejdet på arbejdspladsen skal være baseret på gensidig tillid og respekt. Det gælder for samarbejdet inden for de enkelte afdelinger/grupper, samarbejdet mellem afdelinger/grupper og samarbejdet mellem de ansatte og ledel- sen. God samarbejdsevne viser sig ved, at man respekterer forskelle med hensyn til interesser og behov, men alligevel når frem til et resultat, som alle anerkender. Men høj social kapital løser ikke alle problemer og udfordringer på arbejdspladsen. Det er stadig vigtigt at sikre, at ingen kommer til skade eller bliver syge af at gå på arbejde. Derfor skal der stadig være fokus på arbejdets indhold, udførelse og organisering de elementer af arbejdsmiljøet tager social kapital som udgangspunkt ikke hånd om. Med social kapital fokuseres der på de positive arbejdsmiljøfaktorer faktorer der bidrager til medarbejdernes trivsel og udvikling i arbejdssituationen. Udvikling af den sociale kapital sætter derfor ikke fokus på reduktion af risikofaktorerne på arbejdspladsen. Arbejdet med social kapital skal derfor kombineres med andre elementer i arbejdsmiljøet for at skabe hele billedet af arbejdspladsens arbejdsmiljø. 8

9 retfærdighed 9

10 Social kapital tag udgangspunkt i det, I allerede har! Der er social kapital på alle arbejdspladser. Den kan være stor eller lille, men den er også på jeres arbejdsplads. Når I vil sætte den sociale kapital på dagsordenen, handler det om at tage udgangspunkt i det samarbejde, I allerede har. Det at arbejde med social kapital er en vedvarende proces, som starter der, hvor samarbejdet i forvejen er bedst og tilliden størst. På de følgende sider giver vi nogle ideer til, hvordan I får sat social kapital på dagsordenen. Hvis I vil have yderligere hjælp, ideer eller inspiration, så kontakt fagforeningen. Hvor og hvordan? Her er syv eksempler på anledninger I kan bruge: Det daglige samarbejde med kolleger Det daglige samarbejde med ledelsen APV og andre undersøgelser Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Efteruddannelse Personalemøder Under forandringer 10

11 Det daglige samarbejde med kollegerne Det er en god ide, at I som kolleger først taler sammen om, hvordan I oplever samarbejdet om opgaverne på arbejdspladsen. Så er I godt forberedte til en dialog med ledelsen. Hvorfor er den sociale kapital interessant? Man trives bedre på en arbejdsplads, hvor: Der er høj grad af tillid og retfærdighed i samarbejdet om opgaverne. Samarbejdet er åbent og ærligt. Ledelse og kolleger anerkender hinandens bidrag til den fælles opgave. I kan regne med støtte fra ledere og kolleger. Faggrupper samarbejder på tværs og anerkender hinandens fagligheder. I kan stole på de udmeldinger og informationer, I får. I bliver inddraget og får indflydelse på jeres opgaver. Det er legalt at udfordre ledelsen, og jeres forslag bliver taget alvorligt. Tag initiativ til at gå foran Snak sammen ved frokosten, på et klubmøde eller en anden form for møde med kollegerne. Tag udgangspunkt i spørgsmålene på bagsiden, så I kan få et indtryk af, hvordan den sociale kapital ser ud hos jer. Det handler om samarbejdet om den kerneopgave, I alle er ansat til at udføre. I kan fx diskutere: Hvilken opgave I er sammen om at løse, og måden I løser den på. Hvordan I får indsigt i de forskellige faggruppers og afdelingers arbejde. Hvad der styrker eller nedbryder tillid, retfærdighed og jeres samarbejde om de fælles opgaver? Hvordan I kan løse problemerne i fællesskab, så I kan skabe en kultur, hvor alle hjælper hinanden. Hvis I både har en arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant, kan de sammen stå for kontakten til ledelsen. I skal sørge for at give ledelsen konstruktivt modspil og gøre opmærksom på misforståelser og beslutninger, som kollegerne har svært ved at forstå eller udføre. 11

12 Det daglige samarbejde med ledelsen Sæt social kapital på dagsordenen der, hvor I mødes med ledelsen. Det kan være ved møder i Arbejdsmiljøorganisationen, MED-udvalget, Samarbejdsudvalget, Virksomhedsnævnet eller andre møder. Jeres topledelse skal prioritere indsatsen, hvis det skal nytte. Den sociale kapital skal udvikles i et samarbejde med ledelsen. Hvis det ikke er en del af kulturen på din arbejdsplads at inddrage de ansatte, bliver opgaven med at skabe en høj social kapital meget sværere. Hvorfor er social kapital interessant for ledelsen? En høj social kapital medfører også høj produktivitet og kvalitet. Ansatte trives bedre på arbejdspladser med høj social kapital - og har derfor lavere sygefravær. Med social kapital sætter man fokus på kerneopgaven, og hvad der skal til for at løse den bedst muligt. På en arbejdsplads med tillid fungerer delingen af viden bedre. På en arbejdsplads med høj retfærdighed er de ansatte mere villige til at gøre en ekstra indsats, når det gælder. På en arbejdsplads med høj samarbejdsevne løses også de opgaver, der falder mellem to stole. I er nok ikke enige med ledelsen om alt og skal heller ikke nødvendigvis være det, men når det handler om at finde de bedste fælles løsninger, må I gøre det med respekt for hinanden. Hvis I ikke allerede har et godt samarbejde med ledelsen, skal I måske have hjælp, før I starter processen med at udvikle den sociale kapital. Hjælpen kan I fx få i jeres fagforening. 12

13 Det gode samarbejde om opgaven Formålet er klart og meningsfuldt Ledelsen følger med i den løbende løsning af kerneopgaven Ledelsen giver kvalificerede tilbagemeldinger Der er dialog og støtte ved fejl Ledere og ansatte søger at løse problemerne i fællesskab frem for at bebrejde den enkelte Det dårlige samarbejde om opgaven Resultater og formål er ukendte Fokus på andre forhold end kerneopgaven De dårlige bliver hængt ud Overdreven kontrol Bebrejdelser, hvis der sker fejl, eller mål ikke nås Tag disse temaer op Når I er enige om, at I vil arbejde med social kapital, kan den første drøftelse fx handle om: Har ledere og ansatte samme opfattelse af, hvad arbejdsopgaverne går ud på og hvilke mål, der er for dem? Er der respekt for de forskellige faggruppers bidrag til løsning af opgaverne? Bliver beslutninger taget på et klart og gennemskueligt grundlag? Ved alle, hvornår og hvordan de kan få indflydelse på beslutningerne? Bliver de berørte inddraget og hørt, når der skal træffes beslutninger? Kender ledelsen de ansattes vilkår for at løse opgaverne? Kender de ansatte lederens vilkår og muligheder for at handle? Er der ordentlige vilkår for samarbejde og kommunikation om arbejdet? Er der en fælles forståelse af, hvilke forhold der kan ændres, og hvilke forhold der er vilkår bestemt udefra? Tag udgangspunkt i skemaet på bagsiden, når I tager en snak om, hvordan I samarbejder om kerneopgaven. 13

14 APV og andre undersøgelser APV og andre undersøgelser (fx trivselsundersøgelser) er en god anledning til at tage temperaturen på, hvordan jeres samarbejde er - om det bygger på tillid og retfærdighed? Der er en række spørgsmål, som kan måle social kapital (se bagsiden af pjecen). Social kapital har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Men ikke alle dele af det psykiske arbejdsmiljø er bestemt af den sociale kapital. Det gælder bl.a. arbejdsmængde og arbejdspres. Du kan godt blive slidt ned og udbrændt på en arbejdsplads med høj social kapital. Det kan fx ske, hvis dit og kollegernes engagement betyder, at I ikke passer på jer selv, og ledelsen ikke er opmærksom på det. I skal derfor fortsat i jeres APV kortlægge alle de væsentlige faktorer, der har betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Når I skal lave en APV på det psykiske arbejdsmiljø er tillid og retfærdighed på spil. Tillid og retfærdighed kan nedbrydes, hvis ledelsen ikke tager APV ens resultater alvorligt og handler på dem. Så I må på forhånd prøve at sikre jer, at ledelsen agter at gøre noget på baggrund af APV. Før I går i gang, skal I derfor først klarlægge om: Der er en klar ramme for, hvad det er muligt at ændre. Der er et tydeligt forløb, så alle ved, hvornår de kan få deres sag hørt. Alle forslag behandles seriøst, og om det forklares, hvorfor nogle forhold ikke bliver prioriteret. Der sker opfølgning og tilbagemelding om aktiviteter samt lokal fortolkning af resultaterne i afdelinger og teams. Der er styring og spilleregler, så alle har mulighed for at komme til orde. 14

15 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle arbejdspladser skal drøfte planer og strategi for arbejdsmiljøarbejdet én gang om året. Sæt social kapital på dagsordenen på dette møde. På den måde får I skabt sammenhæng mellem arbejdsmiljøarbejdet og virksomhedens kerneopgave. Målet er at styrke samarbejdet om kerneopgaven, og at samarbejdet skal foregå på en tillidsfuld og retfærdig måde. Det vil give muligheder for at opløse konflikter og fjerne frustrationer. Når alle - både ledelse og ansatte - tager drøftelsen alvorligt, lytter til hinanden og gør deres bedste for at leve op til aftalerne, så er I godt i gang med at opbygge social kapital. I kan overveje om: Social kapital skal være et hovedtema i det kommende år? Eventuelle konflikter og mobning skyldes, at der er uenighed om, hvordan I løser arbejdsopgaverne? Der er en fælles forståelse af kerneopgaven - og hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan bidrage til at løse den bedst muligt? Der er respekt mellem faggrupper og afdelinger - og hvordan arbejdsmiljøorganisationen kan være med til at skabe det? Næste APV eller trivselsundersøgelse også skal handle om social kapital? I kan få hjælp og inspiration til at gøre tingene på en ny måde? Efteruddannelse er nødvendig for, at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sin opgave tilfredsstillende? Samarbejdet i arbejdsmiljøorganisationen og /eller MED-udvalget foregår på en tillidsfuld og retfærdig måde - måske var det et godt sted at starte jeres indsats? I på arbejdspladsen giver plads til, at man kan være uenig på en respektfuld måde? Der er en synlig og kompetent ledelse? 15

16 Efteruddannelse Både ledere og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen skal have tilbudt 1½ dags efteruddannelse hvert år. Brug den mulighed til at blive uddannet i, hvordan I kan øge den sociale kapital og forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og leder kan med fordel deltage i temadage mv. i fællesskab, så bliver det nemmere at omsætte den nye viden til handling på arbejdspladsen. Flere branchearbejdsmiljøråd har i øvrigt udarbejdet inspirationsmateriale, som I kan tage udgangspunkt i på interne temadage, personalemøder mv. Se også afsnittet: Hvor kan man få mere at vide om social kapital. 16

17 Personalemøder Aftal med jeres leder, hvordan I sammen kan sætte social kapital på personalemødets dagsorden. På mødet kan I lægge op til en snak om disse spørgsmål: Hvordan er den sociale kapital hos os? Brug spørgsmålene på bagsiden af pjecen. Hvad styrker og svækker tillid, retfærdighed og samarbejdsevne hos os? Hvordan samarbejder vi om vores kerneopgave? Hvad er ledere og medarbejderes forståelse af kerneopgaven og hvordan den skal løses? Er der respekt for de forskellige faggruppers bidrag til løsning af opgaverne? Er der gode muligheder for at samarbejde og være i dialog om arbejdet? Hvor skal vi sætte ind for at styrke den sociale kapital? I kan vælge blot at diskutere disse spørgsmål mere åbent - eller I kan tage udgangspunkt i resultaterne fra andre undersøgelser, der viser, hvordan I har det - fx APV. Slut mødet af med at træffe beslutning om, hvorvidt I vil arbejde videre med social kapital og om, hvordan I kommer videre. Det er en god ide at lade arbejdsmiljøorganisationen og/eller samarbejdsorganisationen eller MEDudvalget arbejde videre med, hvordan den sociale kapital på arbejdspladsen skal udvikles, så I kan sikre, at hele organisationen fra top til bund prioriterer arbejdet. 17

18 Under forandringer Når forandringens vinde blæser hen over arbejdspladsen, kommer den sociale kapital under pres. Det kan handle om nedskæringer, forandringer i organisationen m.v. Det er vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen, samarbejds- og MED-udvalget mv. er inddraget i forandringerne og har indflydelse på både proces og selve forandringen. Det har stor betydning for den sociale kapital og hermed oplevelsen af tillid og retfærdighed i relationen mellem medarbejdere og ledelse. Tillidsvalgte og ansatte kan under forandringen være med til at værne om tillid og retfærdighed. En arbejdsplads med høj social kapital klarer sig bedre igennem forandringer. Hvis I er i en forandringsproces, skal både ledelsen og I huske følgende pointer: Klar information på rette tidspunkt. Muligheder for dialog med beslutningstagere. Involvering i hvordan forandringer gennemføres lokalt. Tillidsfuldt parløb mellem ledelse og tillidsvalgte. Anerkendelse af at folk kan føle sig utrygge og har behov for dialog om forandringerne. At lederne er ærlige - også når de selv er usikre og i tvivl. Gode muligheder for at samarbejde og være i dialog om opgaver efter forandringen. At kerneopgaven er i fokus i den forandring der er skabt. 18

19 Hvor kan man få mere at vide om social kapital? Social kapital rig på relationer. Udgivet af FIUs Udviklingsenhed. Besøg fem arbejdspladser og hør, hvad social kapital er hos dem. Eksperter og repræsentanter fra DI, FOA, HK og 3F giver også deres bud på social kapital. Her finder du også case-beskrivelser, gode råd og beskrivelser fra forskning- og udviklingsprojekter. Det stærke fællesskab. Udgivet af BAR SOSU Her kan du finde en række materialer og metoder til at sætte social kapital på dagsordenen, og du kan læse om udviklingsprojekter på Bispebjerg Hospital og i Odense Kommune. De skjulte velfærdsreserver viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital. Udgivet af Væksthus for Ledelse i En indføring i begrebet med mange eksempler og interviews. Social kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar Udgivet af BAR FOKA En række øvelser til dialog om social kapital. Temadag for MED om social kapital Parternes uddannelsesfællesskab(puf) har udviklet en temadag om Social kapital for MED se under opfølgningsdage Læs mere om psykisk arbejdsmiljø 19

20 Kortlægning af social kapital Til kortlægningen kan I fx anvende Arbejdsmiljørådets guide til måling af social kapital. I kan finde guiden på Arbejdsmiljørådets hjemmeside Guiden indeholder følgende spørgsmål: Samarbejde Er der et godt samarbejde mellem ledelse og de ansatte? Bliver de ansatte involveret i beslutninger om forandringer på arbejdspladsen? Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads? Er der et godt samarbejde mellem forskellige grupper/afdelinger? Hjælper man kolleger, der har for meget at lave? Hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave? Tillid og retfærdighed Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Kan de ansatte give udtryk for deres meninger og følelser? Stoler de ansatte i almindelighed på hinanden? Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? Bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde? Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? Kilde: Arbejdsmiljørådets guide til måling af social kapital 20

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO Tekstidé og konsulent:

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel

Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 9. juni 2009 j.nr. 08-633-2 Spørgsmål til måling af medarbejdertrivsel 1. Anerkendelse 1. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af

Læs mere

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 %

Trivsel 2016 Region Nordjylland. Besvarelse: 80 % Trivsel 2016 Besvarelse: 80 % Forord Kære ansatte i Med trivselsundersøgelsen Trivsel 2016 ønsker vi at få et samlet billede af det oplevede psykiske arbejdsmiljø i. Trivslen er et vigtigt parameter, som

Læs mere

1 Job og organisering: Indeks

1 Job og organisering: Indeks BRK 2010 Denne standardrapport sammenfatter resultaterne af jeres trivselsmåling. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Antal besvarelser: 2499 Besvarelsesprocent:

Læs mere

Guide til måling af social kapital 2016

Guide til måling af social kapital 2016 Guide til måling af social kapital 2016 Indhold Introduktion til måling af Social Kapital i Høje-Taastrup Kommune 3 Proces for måling af Social Kapital 2016 4 Før måling leders rolle 5 Tjekliste før målingen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE

SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE Arbejdsmiljøkonference i Næstved Kommune 7. november Eva Thoft eth@teamabejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR ER SOCIAL KAPITAL INTERESSANT? En ny platform

Læs mere

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning

MED-aftale. Midtjysk Brand og Redning MED-aftale Midtjysk Brand og Redning April 2016 Forord: Denne aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere og gælder for alle ansatte i MJBR. MED-aftalen er et vigtigt

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse,

Læs mere

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8

AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 AL-SALAHIYAH SKOLEN 1/8 Svarfordelingen på de to spørgsmål om kvantitative krav blandt danske lønmodtagere: Altid Ofte Somme- Sjældent Aldrig/ tider Næsten 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 5 % 12 %

Læs mere

Du er MED! Spil og dans MED

Du er MED! Spil og dans MED Du er MED! Spil og dans MED En pixi-udgave om medindflydelse og medbestemmelse i Næstved Kommune Baseret på MED-aftalen af 1. maj 2013. MED betyder medindflydelse medbestemmelse medansvar at alle ansatte

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009

Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009 Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009 Pædagoger og medhjælpere Opgaver, samarbejde og tillid Teamarbejdsliv Hvad er det med pædagoger og medhjælpere? Hvem skal have indflydelse på hvad? Hvordan fordeles

Læs mere

Bilag til APV og trivsel 2015. Trivselsmåling 2015. Trivselsundersøgelse 2015 1

Bilag til APV og trivsel 2015. Trivselsmåling 2015. Trivselsundersøgelse 2015 1 Bilag til APV og trivsel 2015 Trivselsmåling 2015 Trivselsundersøgelse 2015 1 Trivselsundersøgelse 2015 Indhold: Klikstart jeres trivsel... 3 Spørgsmålene i trivselsundersøgelsen... 3 Dialog om trivsel

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation:

Virksomheder uden ArbejdsMiljøOrganisation: De nye regler om virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed er blevet til efter et trepartssamarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter i 2009. De grundlæggende regler om arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet

Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Ændring af arbejdsmiljøarbejdet Den 1. oktober 2010 er der trådt en ændring af arbejdsmiljøloven i kraft. Det er reglerne omkring sikkerhedsorganisationen der ændres. Det har betydning for den måde arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE

KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 2003-0120-74 Sagsbeh.: tas KONCERNPERSONALEPOLITIK MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 1. KONCERNPERSONALEPOLITIKKENS

Læs mere

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet

Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet A-KASSE DECEMBER 2014 Løntilskud et springbræt til arbejdsmarkedet Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads Indhold Forord 3 Hvorfor løntilskudsjob? 4 Hvad er formålet? 4 Et godt udgangspunkt

Læs mere

principper for TILLID i Socialforvaltningen

principper for TILLID i Socialforvaltningen 5 principper for TILLID i Socialforvaltningen De fem principper for tillid i Socialforvaltningen I slutningen af 2012 skød vi gang i tillidsreformen i Socialforvaltningen. Det har affødt rigtig mange konstruktive

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012

Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold. FOA Kampagne og Analyse April 2012 Det siger FOAs medlemmer om det psykiske arbejdsmiljø, stress, alenearbejde, mobning og vold FOA Kampagne og Analyse April 2012 Indhold Resumé... 3 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Forholdet til kollegerne...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning

Mentorordning. Farmakonomskolen. elev til elev-mentorordning FARMAKONOM UDDANNELSEN Mentorordning Farmakonomskolen elev til elev-mentorordning September 2009 Indholdsfortegnelse Mentorordning på Farmakonomskolen... 4 Hvad er en mentor og en mentee?... 4 Formål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 89% (0/88) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning

Arbejdsmiljøgruppens problemløsning Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg

Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Forslag til principerklæring til vedtagelse på FOAs strukturkongres 12. og 13. januar 2006 i Aalborg Principperne i denne erklæring angiver retningen for FOAs videre strukturelle og demokratiske udvikling.

Læs mere

Lokal Handlingsplan mod mobning

Lokal Handlingsplan mod mobning Lokal Handlingsplan mod mobning Arbejdsplads XX tilslutter sig den fælles definition på mobning 1 : Det er mobning, når en eller flere personer gentagne gange og over længere tid udsætter en anden person

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse.

Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende gennem den anonyme undersøgelse. Løbenr. Region Syddanmark Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2012 Kære Du indbydes til at deltage i MTU 2012. Det er nu, du har muligheden for at give din mening tilkende

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil

Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Lederadfærdsanalyse II egen opfattelse af ledelsesstil Instruktion Formålet med Lederadfærdsanalyse II Egen er at give dig oplysninger om, hvordan du opfatter din ledelsesstil. I det følgende vil du blive

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

1. maj tale Samsø. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør?

1. maj tale Samsø. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? 1. maj tale Samsø Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? 1.maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Bedre plejeboliger - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Medarbejderne har nøglen til de gode løsninger Det er sund fornuft at lytte til medarbejderne, når I skal bygge nyt

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til pårørende Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til pårørende 2 Kort om denne pjece Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, der skal i gang med et behandlingsforløb hos Enhed for Selvmordsforebyggelse.

Læs mere

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen

Dagplejepædagogen. En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Dagplejepædagogen En garant for pædagogisk kvalitet i dagplejen Forord Det er dagplejens opgave at tilbyde børnene tryghed, nærvær og et udviklende miljø. Den enkelte dagplejer skal derfor trives i sit

Læs mere

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune

Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Job- og personprofil for medarbejder i daghjem i Assens Kommune Medarbejder i daghjem, Assens Kommune Assens Kommunes personalepolitik hviler på værdierne respekt, åbenhed, udvikling, arbejdsglæde og ordentlighed.

Læs mere

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL

PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIKKEN SAT I SPIL 114659_Manual_250x250 17/10/03 13:38 Side 1 Kunde & Co. Frederiksholms Kanal 6 1220 København K Tlf: 33 92 40 49 perst@perst.dk www.perst.dk Løngangstræde 25, 4. 1468 København K Tlf: 38 17 81 00 cfu@cfu-net.dk

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt

Succesfuld start på dine processer. En e-bog om at åbne processer succesfuldt Succesfuld start på dine processer En e-bog om at åbne processer succesfuldt I denne e-bog får du fire øvelser, der kan bruges til at skabe kontakt, fælles forståelser og indblik. Øvelserne kan bruges

Læs mere

Stop mobning. -du har også et ansvar

Stop mobning. -du har også et ansvar Stop mobning -du har også et ansvar Du kan være med til at stoppe mobning Mobning på arbejdspladsen gør stor skade på den, det går ud over. Mobning koster også virksomheden dyrt, når samarbejdet blandt

Læs mere

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft.

Overenskomstresultatet skal nu til urafstemning blandt medlemmerne, før det endeligt er godkendt og kan træde i kraft. Kære medlem Finansministeren og de faglige organisationer i staten (CFU) er blevet enige om et overenskomstresultat for de næste tre år. I pjecen her kan du læse om resultatet. Overenskomstresultatet skal

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 15-16 I foråret 2016 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016

VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 VIRKSOMHEDSGRUNDLAG Sygehusledelsen, januar 2016 INDHOLD Mission, vision og værdier 8 Strategi 16 Fokusområder 18 3 Psykiatrien i Region Syddanmark ER TIL FOR PATIENTER & PÅRØRENDE 4 I ARBEJDET MED AT

Læs mere

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT LEDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv?

DU SÆTTER AFTRYK. Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? DU SÆTTER AFTRYK Har du tænkt over, hvilken forskel DU gør som frivillig i KFUM og KFUK? For børn og unge, andre frivillige og for dig selv? #OPPORTUNITYISNOWHERE Hvad står der? Opportunity is now here

Læs mere

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse

Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse 1 Medlemmerne har tillid til FOA, men efterspørger mere synlighed og indflydelse Over 8 ud af 10 af FOAs medlemmer mener, at FOA har nogen eller stor indflydelse på løn- og ansættelsesvilkår. Til gengæld

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole

INKLU. I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e VI BYGGER FÆLLESSKABER. Inklusion på Korup Skole INKLU I n k l u s i o n s t e a m K o r u p S k o l e fællesskab og mangfol digh ed VI BYGGER FÆLLESSKABER Inklusion på Korup Skole Citater fra elever på Korup Skole Inklusion betyder, at der skal være

Læs mere

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel kapital på gymnasieuddannelserne Professionel kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital i 2016. En afdækning af professionel kapital

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende Arbejdsmiljødagene Torsdag d. 10. marts 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 RUMMETS ERFARINGER MED SOCIAL KAPITAL Nysgerrig på hvad begrebet

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Bilag 1 - Udkast til revideret skolepolitik, forår 2014 Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil (stadig) videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor

Læs mere

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt!

Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! april 2011 DIN Marts 2011 FOA Fag og Arbejde INDFLYDELSE F O A F A G O G A R B E J D E Hvis du bliver syg... Løsningen på en sygemelding er ikke afskedigelse men fastholdelse, hvis det er muligt! Ved du,

Læs mere

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MTU 2011 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME 15.888 besvarelser giver en svarprocent på 72 fremgang ift. 2010 (67%). Fortsat store forskelle på tværs af de syv enheder

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere Pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Mogens Bech Madsen Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt,

Læs mere

Børnehuset Molevittens formål;

Børnehuset Molevittens formål; Den 4.9.2012 Børnehuset Molevittens formål; Institutionens formål er at skabe et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring. Vi vil sikre barnets

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen F O A f a g o g a r b e j d e Arbejdsmiljø i MED-aftalen Denne Kort & Godt pjece henvender sig til medlemmer i MED-forhandlingsorganet og MED-hovedudvalg i kommuner og regioner. Pjecen informerer om: n

Læs mere

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller

Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller Informationsfolder Det gode samarbejde Pårørende og personale på regionens sociale tilbud fortæller regionsyddanmark.dk Det gode samarbejde Indledning Denne folder har til formål at sætte fokus på det

Læs mere

Information om afløsning i eget hjem

Information om afløsning i eget hjem Information om afløsning i eget hjem MYNDIGHED Information SUNDHED OG OMSORG Struer Kommunes ældrepolitik Det overordnede mål for Struer Kommunes ældrepolitik er at støtte kommunens ældre i at leve et

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2011

Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2011 Skolebestyrelse Skolebestyrelsen består pt. af Folkevalgte: Per Thomsen Erik Kobberøe Morten Korsbo Dorthe Pedersen Preben Jensen (næst formand) Marie Jakobsen (suppleant

Læs mere

Udvikling af medindflydelseskulturen - Frank Dybdal Lilleøre

Udvikling af medindflydelseskulturen - Frank Dybdal Lilleøre Udvikling af medindflydelseskulturen - Frank Dybdal Lilleøre Dagens menu Tid og tema 0-5 min Velkomst og opstart 5-15 min Medindflydelseskultur - introduktion 15-30 min Diagnose af medindflydelseskultur

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Stress Tekst indsættes Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod

Læs mere

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole

ledelsesgrundlag Københavns Kommunes Ungdomsskole Københavns Kommunes Ungdomsskole ledelsesgrundlag 2 ledelsesgrundlag 2008 s ledelsesgrundlag Ungdomsskolens ledelsesgrundlag er et udtryk for de forventninger, du som medarbejder kan have til din leder. Det er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar.

2. Evaluering af APV 2015-2016 Niels Jørgen fortalte kort om organisering af arbejdet på AU, processen og høringssvar. Møde den: 10. august 2016 kl. 12.00-14.00 2640-130 IT-Undervisningslokale LSU/LAMU fællesmøde Referat Deltagere: Afbud: Niels Jørgen Rasmussen, Anders Kragh Moestrup, Anette Svejstrup, Anita Pedersen,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

LO-repræsentant i MED-hovedudvalget

LO-repræsentant i MED-hovedudvalget FORBUND LO-repræsentant i MED-hovedudvalget Information om dit arbejde i MED Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning 5 Procedureretningslinjer

Læs mere

Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid. i Holbæk Kommune. En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune

Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid. i Holbæk Kommune. En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune Har du hørt det sidste nye pip? Røgfri arbejdstid i Holbæk Kommune En guide til ledere og medarbejdere i Holbæk Kommune Hvordan arbejder vi hen imod Røgfri arbejdstid i Holbæk Kommune? Denne guide er

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav.

Faglighed Ansvar. Fremtidens ledelse anno 2016. Handling. Udvikling. Arbejdsmiljø. Planer. Medarbejdere. Synlighed. Grænser. Trivsel. Krav. FORBUND Fremtidens ledelse anno 2016 12. og 13. september Hotel Comwell Middelfart Karensmindevej 3 5500 Middelfart Medarbejdere Synlighed Trivsel Faglighed Ansvar Arbejdsmiljø Ledelse Planer Kvalitet

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering 2009

ArbejdsPladsVurdering 2009 ArbejdsPladsVurdering 2009 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø på Aarhus Universitet 2009 præsen TATION ArbejdsPladsVurdering 2009 Arbejdspladsvurderingen (APV) på Aarhus Universitet består af: Fysisk-ergonomisk

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune

Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Ledelsesgrundlag for Slagelse Kommune Cumuli.net Ramme, styringsmodel, forventninger, lederroller. Desuden Slagelse Kommunes værdigrundlag og målsætninger. ledelses Grundlag_12p_a.indd 3 8/10/09 10:44

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015

Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Trivselsmåling 2015 (medarbejdere) SEPTEMBER 2015 Introduktion Kære leder og medarbejdere Her er resultatet af årets trivselsmåling. Trivselsmåling 2015 giver et øjebliksbillede af trivslen på jeres og

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Vi er afhængige af hinandens tid

Vi er afhængige af hinandens tid Vi er afhængige af hinandens tid CSA gå-hjem-møde: Perspektiver på arbejdstid. NFA, onsdag den 25/11 2015 kl. 15.00 17.00. Karen Albertsen; kal@teamarbejdsliv.dk. OM PRIORITERING OG ETIK Det er ikke uetisk

Læs mere

Retningslinje om Frivilligt arbejde

Retningslinje om Frivilligt arbejde Inspirationsnotat nr. 21b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 18. september 2013 Retningslinje om Frivilligt arbejde Retningslinjen indeholder de overordnede personalepolitiske principper for Hovedudvalgets

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Forskel på ros og anerkendelse

Forskel på ros og anerkendelse Temamøde om anerkendelse og trivsel For medarbejdere i Furesø kommunes ældrepleje Indhold for temamødet: - Introduktion til anerkendelse og den anerkendende tilgang - Hvordan kan vi arbejde anerkendende

Læs mere

Om at arbejde med tillid. Ledelse & Organisation/KLEO

Om at arbejde med tillid. Ledelse & Organisation/KLEO Om at arbejde med tillid HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data ) i ens ledelsespraksis At løse (og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2010 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Datarapportering Medarbejderundersøgelse Ingrid Jespersens Gymnasieskole ASPEKT R&D Medarbejderundersøgelse på IJG - Sådan læses tabellerne De arbejdsområder, du har i dag 76 Særdeles tilfreds 5 6,% Tilfreds

Læs mere

Fredericia på forkant

Fredericia på forkant Fredericia Kommune Fredericia på forkant Strategi til fornyelse af den kommunale opgaveløsning Formål Byrådet i Fredericia Kommune vedtog i april 2015 en ny fælles vision. I samarbejde med borgere og civilsamfund

Læs mere

www.kogp.dk 11798 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700

www.kogp.dk 11798 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700 www.kogp.dk 11798 Få mere at vide på: www.fripension.dk eller på 70 222 700 Firmapension nyttig viden og anbefalinger til pensionsansvarlige Her er resultatet af vores landsdækkende undersøgelse I efteråret

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere