Kære politikere. Skælskør den 19. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære politikere. Skælskør den 19. februar 2012"

Transkript

1 Skælskør den 19. februar 2012 Kære politikere Vi konstaterer ud fra debatten i dagspressen, at de mindre børn (0.-6.kl.) tilsyneladende er sikret nogle trygge og overskuelige skolerammer på Skælskør Skole også i fremtiden, og det er vi naturligvis rigtig glade for. Men vi erfarer samtidig at der synes at være stor tvivl om, hvorvidt der fortsat skal være overbygning på Skælskør Skole. Vi er imidlertid stadig 100 % overbeviste om, at det bedste for både store og små skolebørn i Skælskør er, at der også i fremtiden er to skoler med overbygning. I det nedenstående vil vi begrunde hvorfor. Tryghed og trivsel Der er mange store elever, som har brug for den tryghed og overskuelighed, som bibeholdes ved ikke at skulle skifte skole. (Se nedenstående bilag for uddybning, især vedrørende psyko-socialt belastede børn/unge og visse grupper af de tosprogede børn/unge.) Den sociale kapital som er indbygget i en struktur med et FULDT forløb fra kl., rummer værdifulde resurser. Det drejer sig bl.a. mulighederne for: o Skolepatruljefunktioner Som på så mange andre skoler gør de trafikale forhold, at det er nødvendigt med skolepatrulje. Skolepatruljen bidrager desuden positivt til dannelsen hos de større elever, der udfører denne funktion, samt skaber tryghed for de mindste ved ankomst til skolen. o Venskabsklasseordning Ordningen støtter dannelsen hos de små, der spejler sig i de store. Desuden er disse venskaber befordrende for de ældste elevers udvikling af socialt ansvar. o Peer-educators Store elever uddannes i at sætte lege i gang på legepladsen, samt støtte de yngre elever i en fredelig håndtering af opståede konflikter. Desuden understøttes dannelsen hos de store, ift. ansvarstagen og omsorg, og igen spejler de små sig i de store. Vellykket integration er bl.a. betinget af trygge rammer og hænger uløseligt sammen med vellykket inklusion. Det gælder for både store og små elever. Kort og sikker trafikvej for store og små med alle de positive effekter, der følger af en sådan. Lukning af overbygningen vil betyde en langt mere trafik-farlig skolevej. Ligeledes vil den længere afstand formentlig bevirke, at flere tager bussen i stedet for at gå eller cykle. Skolebestyrelsen har fremlagt en visionsplan for den fremtidige udskoling på Skælskør Skole. Visionen er at skabe et collegemiljø for klasse. Undervisningen tilrettelægges i semestre med mulighed for fordybelse i enkelte fag. Visionen er målrettet på, at udskolingseleverne skal lære at være studerende. Dette med henblik på at højne paratheden til gennemførelse af en 1

2 ungdomsuddannelse. Desuden tilbydes tilvalg af mere kreative fag, som et led i folkeskolens ansvar som en dannelsesinstitution. Disse tilbydes i tæt samarbejde med lokalområdets allerede eksisterende kulturelle tilbud i nærmiljøet. Skolebestyrelsens visionsplan for udskolingen på Skælskør Skole er som bekendt nærmere beskrevet i høringssvaret. Endelig ser det ud som om, at man ved at bevare overbygningen på Skælskør Skole, kan spare mange millioner kroner på nybyggeri på Eggeslevmagle Skole, da vi har 1. klasses nyrenoverede faciliteter på Skælskør Skole. De afsatte midler kan efter vores opfattelse med fordel komme kommunens børn til gavn på anden vis. Med venlig hilsen Forældre for Bevarelse af Skælskør Skole Lisbeth Brix Christiansen Charlotte Enkebølle Hans Henning Larsen Nikolaj Ruwald Diana Christoffersen Cecilie Dige Claus Würtzen Betina Steinmeier Jannik Steinmeier Anine Molsted Moon Jens Callesen Karen Holm Nielsen 2

3 BILAG (udarbejdet af psykolog Karen Holm Nielsen) Overvejelser vedr. betydningen af udskolingen på Skælskør Skole Nedenfor opsummeres nogle overvejelser vedr. betydningen af et samlet skoleforløb på Skælskør Skole. Dette med hovedfokus på udskolingens betydning. Jeg håber, læseren har lidt tålmodighed, idet den første del samtidig indeholder lidt baggrundsinformation, og derfor måske forekommer mere omfattende end de efterfølgende punkter. Vi ved fra forskning og erfaring, at især børn med særlige behov og/eller børn fra familier, der i forvejen er belastede, har ekstra meget brug for tryghed, sammenhæng og kontinuitet. Dette kan et samlet skoleforløb være med til at bibringe. Jeg vil her fremhæve to hovedgrupper, der for mig at se er ekstra udsatte, nemlig de to-sprogede børn og børn fra psyko-socialt belastede familier. Dertil kommer børn med psykiatriske diagnoser af forskellig art og alvorsgrad, børn med fysiske eller psykiske handicaps og børn med kroniske, somatiske sygdomme. Dvs. børn som ikke nødvendigvis tilhører en af de to ovenfor nævnte kategorier. Disse børn skal selvfølgelig også medregnes i den overordnede gruppe af børn med særlige behov. Som bekendt har vi på Skælskør Skole mange to-sprogede børn og socialt udsatte børn, bl.a. har vi mange børn fra de to områder med socialt boligbyggeri, der er en del af skoledistriktet. Fra mit arbejde som privatpraktiserende psykolog i Skælskør, hvor jeg bl.a. har samtaleforløb med borgere, som henvises egen læge (sygesikringsordningen) og fra tid til anden via Slagelse Kommune 1 har jeg bl.a. kendskab til nogle af de udfordringer, som er hverdag for en del af Skælskørs to-sprogede børn og socialt udsatte børn, pga. deres familiemæssige situation. En ikke lille del af de to-sprogede børn har eksempelvis forældre, der er ganske alvorligt traumatiserede (eks. pga. krigsoplevelser i hjemlandet, som flygtning eller torturoffer, pga. tab af nærtstående i forbindelse med krigshandlinger osv.). Ligeledes lider også en del af disse børns bedsteforældre af post traumatisk stress. Når dette nævnes, er det fordi nogle familier tilbringer meget tid sammen. Dette da det kan være en del af kulturen, at man bor sammen, flere generationer i en lejlighed, ofte på lidt plads. Virkningerne af sådanne traumetilstande hos de voksne er ofte depression, angst, opgivenhed, isolation i forhold til de ydre omgivelser, umotiverede vredes udbrud, kort lunte, lyd og lysfølsomhed og mange fysiske smerter. Det er nok ikke svært at forestille sig, at en sådan familiemæssig situation ikke blot er særdeles belastende og smertefuld for de voksne familiemedlemmer, men i særdeleshed også for børnene. Naturligvis er det ikke alle to-sprogede familer, hvor man har sådanne massive vanskeligheder. Nogle familier er særdeles velintegrerede, og hører på den måde egentlig ikke til i risikogruppen, mens andre er mindre godt integrerede. F.eks. i kraft af arbejdsløshed og/eller forældrene måske samtidig ikke har lært det danske sprog tilstrækkeligt godt til eksempelvis at kunne læse eller formulere sig nogenlunde frit i en samtale på dansk. Dette kan selvsagt indebære begrænsninger i skolesammenhæng for børnene. F.eks. være en hindring, hvad angår den daglige lektiehjælp til børnene. Det har naturligvis også en betydning for børnene, om de på egen hånd skal integrere sig i 1 Børn, Unge og Familie afdelingen, Rådgivning og Udbetaling samt Jobcentret. 3

4 det danske samfund, eller om de har forældrenes støtte og opbakning. F.eks. hvad angår forældrenes deltagelse i skole- og klassearrangementer og i det hele taget i forhold til, i hvilken udstrækning forældrene magter (og fra skolens side og af de andre forældre støttes i) at trodse de sproglige barrierer og møde op alligevel. Hvad angår gruppen af socialt belastede børn, kan det dreje sig om familiemæssige problemstillinger af forskellig art: Vold, afhængighed (alkohol- eller stofmisbrug), psykiske lidelser af forskellig art og grad hos en eller begge forældre, manglede evne hos forældrene, hvad angår intellektuelle, følelsesmæssige og/eller sociale kompetencer, måske med længerevarende arbejdsløshed oveni osv. FÆLLES for disse familier, og især for børnene, er, at SKOLEN 2 får en vældig stor betydning som et stabilt holdepunkt i tilværelsen. Dette i kraft af de så vigtige tilknytningsrelationer til venner og klassekammerater samt til lærere, til SFO-personale og eksempelvis også til de voksne i AKT-teamet. Forskningen vedr. de såkaldte mønsterbrydere eller mælkebøtte-børn 3 viser entydigt, at meningsfulde, stabile, og trygge relationer til betydningsfulde andre over længere tid, er en afgørende faktor, når det lykkes at bryde den sociale arv. Et betydningsfuldt andet menneske kan f.eks. være en lærer i skolen, en bedsteforælder, en god nabo, eller det kan være en skolevens mor/far/familie. Dette imidlertid under forudsætning af, at det drejer sig om en vedvarende relation, altså en relation, der ikke er kortvarig, sporadisk og/eller senere bliver forbundet med brud/tab. Men derimod en relation, som over en årrække kan fungere som fast holdepunkt og tryg base. Foruden relationens udstrækning i tid, er der en anden vigtig faktor. Nemlig det faktum, at der er tidspunkter i barnets/den unges udvikling, hvor der er øget sårbarhed. Puberteten med alle dens omskifteligheder (følelsesmæssigt, kropsligt, hormonelt) må betegnes som en af de faser, hvor vi må have ekstra opmærksomhed på de børn, der i forvejen er udsatte. Tingene kan så let løbe af sporet, og trangen til at ville være voksen og selvstændig er stærk. Og for nogle stærkere end fundamentet er stabilt nok til at kunne bære. For et særligt udsat barn eller en ung med ovenstående problemstillinger kan et skoleskift efter 6. klasse, sammenfaldende med den følelsesmæssige turbulens, der følger i kølvandet på puberteten, indebære både et stort tab af vigtige tilknytningspersoner i dagligdagen og beskadige det fundament, der ellers var under opbygning. Fra et psykologfagligt perspektiv kan jeg således være særdeles bekymret for, at et skoleskift, med a) opløsning af klassen, b) tab af betydningsfulde relationer til kammerater, som måske kommer i en anden klasse, c) tab af tilknytning til den særligt forstående lærer, som man kunne komme til, når det hele blev for broget i hjemmet eller blandt kammeraterne - for mange og da især for de særligt udsatte børn - være en meget stor belastning, der kan få varige omkostninger. Man må ved et evt. skoleskift forvente, at dette for mange af disse børn vil afstedkomme tristhed/sorg pga. af det mistede og samtidig utryghed og usikkerhed i forhold til den nye situation. Belastningen vil formentlig for en del børns vedkommende komme til udtryk i bl.a. øget uro, flere adfærdsproblemer, og mere udadreagerende adfærd. Andre vil sandsynligvis vende det hele mere indad, blive mere tilbagetrukne og/eller have tendens til isolation, måske udmøntet i øget fravær. 2 Og dagplejen og børnehaven. 3 Navnet fordi mælkebøtten er så livskraftig og stærk, at den stik imod alle odds, f.eks. kan vokse gennem et tykt lag asfalt og f.eks. også gerne vokser mellem de smalle revner mellem fliser. 4

5 Det er en efter min opfattelse (undervurderet) kompliceret opgave, som kræver veludviklede sociale kompetencer, at etablere nye venskaber i nye sammenhænge. For nogle børn og unge kan udfordringen forekomme uoverskuelig - især hvis man i forvejen har meget at kæmpe med på hjemmefronten og/eller de sociale kompetencer ikke lige er ens stærkeste side. I kølvandet på den beskrevne slagside/risiko ved skoleskift, vil der forventeligt følge en negativ effekt, hvad angår mulighederne for at få det fornødne faglige udbytte af undervisningen. Som tidligere skolepsykolog og i kraft af mit nuværende virke ved jeg, at der også er situationer, hvor det modsatte kan gøre sig gældende. Hvor muligheden for et skoleskift får afgørende betydning i positiv retning. Det gælder elever på alle årgange. I nærværende sammenhæng, f.eks. overbygningselever, der kan være kørt godt og grundt fast i endeløse konflikter med jævnaldrende skolekammerater. Således kan et skoleskift ved vedvarende sociale el. emotionelle vanskeligheder - hvis andre afprøvede interventioner har vist sig utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige - være netop dét, der skal til, for at et barn eller en ung kan få mod på tingene igen. Herved får barnet/den unge en ofte altafgørende chance for at starte på en frisk og få en negativ spiral vendt til en positiv. Det er i øvrigt også i overensstemmelse med, hvad de allerfleste voksne skoleskiftere kan berette om, hvis man f.eks. spørger til, hvordan det så alligevel f.eks. i forbindelse med oplevelser med mobning eller udstødning af gruppen er lykkedes for dem at komme på ret kurs igen. Derfor er det for mig at se også af afgørende betydning, at der samtidig med muligheden for kontinuitet, er en reel mulighed for et skoleskift i Skælskør området. FOR ALLE BØRN gælder, at den sociale kapital som er indbygget i en struktur med et FULDT forløb fra kl., rummer værdifulde resurser, som vi ikke har råd til at miste. Det drejer sig bl.a. mulighederne for venskabsklasse-ordning peer-educator-ordning skolepatrulje-funktioner børnenes og de unges muligheder for at opbygge og indgå i kontinuerlige og meningsfulde relationer til både skolevenner og til lærere. For nogle børn kan f.eks. relationen til en særlig betydningsfuld lærer gøre en afgørende forskel, også senere i livet. Der er næppe nogen tvivl om, at det også i søskende-sammenhæng kan have stor betydning, at man kan gå på samme skole. Det giver tryghed, fællesskab, mulighed for, at man nogle gange kan følges til og fra skole, mødes på gange og fællesrum, kender den store/lilles klasse og kammerater osv. Det giver også øget mulighed for fælles drøftelse og forståelse af dette og hint omkring middagsbordet derhjemme, og bidrager hermed til fællesskabsfølelsen i hele familien. At have sine børn samlet på den samme skole, øger uden tvivl forældrenes mulighed og motivation for engageret, aktiv og udadvendt deltagelse i børnenes skole og SFO-liv. At håndtere de problemstillinger, der dukker op, når børnene (de unge) kommer i puberteten, begynder at gå til fester, udvider bekendtskabskredsen, eksperimenterer med alkohol, og måske 5

6 stoffer, samtidig med nye sociale og emotionelle udfordringer, er noget, der også kræver sine voksne! At vi forældre f.eks. i klassesammenhæng - kan samarbejde og blive nogenlunde enige om nogle fornuftige rammer for de unges udfoldelser og eksperimenter, har efter min opfattelse både stor værdi og betydning. Her tænker jeg, at det er en stor fordel at kende både unge og deres forældre. Med kontinuitet og rød tråd fra dagpleje/vuggestue til børnehave til skole i lokalområdet er der gode muligheder for dette. Det er min erfaring, at et godt forælder-netværk (bl.a. i kraft den røde tråd) gør, at det er meget lettere at henvende sig til de andre forældre, og i samarbejde rede trådene ud, når der som det er uundgåeligt er konflikter børnene eller de unge imellem, eller der på anden vis er behov for de voksnes hjælp til at klare de sociale udfordringer. Betydningen af tryghed i form af kontinuitet og sammenhæng betyder altså ikke kun noget a) for børnene, b) mens de er små. Et solidt fundament betyder også noget for c) os forældre og for vores muligheder for at samarbejde om opgaven, når d)børnene bliver større. For mig at se, vil det være rigtigt ærgerligt, hvis muligheden for at bevare et dette gode fundament svækkes af et skoleskift efter f.eks 6. kl., hvor klassen overføres til en stor skole og fordeles i måske 4-6 forskellige klasser. Med fuldt forløb på samme skole, er der også i højere grad mulighed for, at elevens nuværende og tidligere lærere samarbejder. Vigtig viden og erfaring bliver i huset, og når behovet er der, er der let adgang til at udveksle information, f.eks. om familiesituation, søskendes situation, læringsstil, faglige behov og i det hele taget samarbejde med kollegaer om opgaven. Fra mine erfaringer som skolepsykolog ved jeg også, at det mht. skole-hjem-ppr-samarbejdet er meget lettere at få etableret et samarbejde med en familie, og arbejde helhedsorienteret, når børnene går på samme skole. Rent praktisk kan samarbejdet foregå betydeligt mere smidigt, når indsatsen skal koordineres med barn/børn, forældre, lærere, skoleleder, SFO-personale på én skole. I familier, hvor flere børn er indstillet til PPR (og dem kan der være en del af) er der stor risiko for, at der går mange muligheder for en samlet indsats tabt, når der hele tiden skal koordineres møder med to sæt lærere, pædagoger og skoleledere, og måske også to skolepsykologer fra to forskellige skoler. Endelig forestiller jeg mig også, at det som lærer kan være forbundet med en stor glæde og arbejdstilfredshed at kunne være med til at følge eleverne til vejs ende i folkeskolen. Man ved jo efterhånden, at udslusningen og brobygningen er vigtig. Og at nogle elever har ekstra brug for hjælp og støtte i denne proces! Jeg er ikke i tvivl om, at jo bedre kendskab skolen har til den unge og den samlede situation, jo bedre resultat i denne proces også. Bedste hilsner og på vegne af Forældre for Bevarelse af Skælskør Skole Karen Holm Nielsen Karen Holm Nielsen Cand.psych., klinisk psykolog Lodshusvej 51, 4230 Skælskør Tlf Autoriseret af Psykolognævnet Overenskomst med Sygesikringen 6

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune

På tværs. Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune På tværs Håndbog for medarbejdere i arbejdet med udsatte børn og unge på 0-18 års området i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune... 7 Risikofaktorer

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011

Vidensopsamling. ledige unge under 30 år. eksisterende viden om. Januar 2011 Januar 2011 Vidensopsamling eksisterende viden om ledige unge under 30 år Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Vidensopsamling Eksisterende viden om ledige

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger...

Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4. Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5. Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 1 Indhold Kapitel 1: Anbragte børns læring... 4 Indledning... 4 Signaturprojektet... 4 Læsevejledning... 5 Kapitel 2: Konklusioner og anbefalinger... 7 Ressource- eller kompenserende perspektiv... 7 Anbragte

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere

Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere 40 virksomheders erfaringer Fastholdelse af psykisk sårbare medarbejdere Af Simon

Læs mere

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010

Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Slutevaluering på projekt Klar til Uddannelse, juni 2010 Udarbejdet af projektets medarbejdere: Ester-Helene Vinther Frei og Thomas Bedsted Jørgensen, samt projektleder Henry Hansen Resume: Det er ikke

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere