Referat LUU SOSU fredag den 7. marts kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat LUU SOSU fredag den 7. marts 2014 - kl. 9:00 12:00 Social- og Sundhedsskolen, 6. Julivej 67, Fredericia - lokale 114"

Transkript

1 Referat LUU SOSU fredag den 7. marts kl. 9:00 12:00 Scial- g Sundhedssklen, 6. Julivej 67, Fredericia - lkale 114 Deltagere: Hanne Suhr, Sussie Brizarr, Gitta Kørchen, Lne Rasmussen, Jens Erik Spedsbjerg, Susanne Maass, Drte Jørgensen, Anette Styrup Bang, Hanne Christensen, Mna Langvld, Drthe Skriver Bnderup, Thmas Thmsen, Lisbet Sørensen, Grethe Buch, Michael Fg, Pia Ranck g Rikke Fisker Christensen Afbud: Inge Henriksen, Margit Pedersen g Kirsten Fejrskv Mødet blev indledt med en præsentatin af mødedeltagerne. 1. Gdkendelse af dagsrden Dagsrden gdkendt. På næste møde gennemgås LUU s frretningsrden g pgaver, hvr alle medlemmer har mulighed fr at deltage. Frretningsrden medsendes referatet. 2. Knstituering Valg af frmand Kirsten Fejrskv, FOA vælges sm frmand Valg af næstfrmand Hanne Christensen, Hrsens Kmmune vælges sm næstfrmand 3. Nyt fra EVI v. Pia Ranck Aktiviteter i 2014: Rtatinsprjekt i Hedensted fr alle SOSU-medarbejdere indenfr rehabilitering Wrkshp-eftermiddage fr sygeplejersker g terapeuter m rehabilitering i Hedensted Rtatinsfrløb fr alle SOSU-medarbejdere i Hrsens med emnerne dkumentatin/ evaluering g Kllegial Supervisin Rtatinsfrløb fr alle SOSU-medarbejdere i Fredericia indenfr demens Kursusfrløb fr SOSU-medarbejdere på plejecentre i Klding indenfr velfærdsteknlgi g frflytning Frtsat indsats i frhld til praktikvejlederkurser, hvr der i 2013 har været en rigtig gd søgning til kurserne. Udver eksisterende udbud afhldes den 30. april en temaeftermiddag fr praktikvejledere m støtte til læse-skrive svage elever (invitatin medsendes referatet). I efteråret 2013 blev der afhldt temaeftermiddage med uddannelsesmæssigt faglige emner, der udbydes tilsvarende til fråret med emnerne: psykiatrisk rehabilitering, recvery g palliatin (invitatin medsendes referatet). I efteråret vil der i samarbejde med SOSU Syd g IBA blive udbudt mduler af akademiuddannelserne Sundhedspraksis g Velfærdsteknlgi i praksis. Der kan søges m støtte til kursusbetaling via den kmmunale kmpetencefnd. I efteråret udbydes et scial- g sundhedsfrløb fr EGU-elever i samarbejde med prduktinssklerne.

2 Ny AMU uddannelse: Pleje af den svært vervægtige brger - varighed 3 dage. Emner mbilisering g frflytning. 4. Input fra LUU til redegørelse fr AMU udviklingen på SOSU til EPOS (efteruddannelsesudvalget) v. Pia Ranck Medlemmerne bedes skriftligt besvare spørgsmålene i frhld til udviklingstendenser i AMU på SOSUmrådet. Spørgsmålene er medsendt referatet. Besvarelsen sendes til Pia Ranck senest 1. april 2014 på mail: Sklen sammenskriver svarene g indsender til EPOS. 5. Input fra LUU til udviklingsredegørelse på SOSU-uddannelsen v. Thmas Thmsen LUU gav følgende input til redegørelsen. Punkt A: Første hld på SSH er dimensineret med den nye prøvefrm (cases), g erfaringerne har været rigtig gde. Eleverne har i høj grad haft fkus på helheden i frhld til brgeren karaktergennemsnittet på første hld er løftet fra tidligere. Cases bruges gså i de øvrige udtrukne eksamensfrmer. Punkt B: Udviklingsarbejdet er lavet af underviserne. LUU har ikke været inddraget. Punkt C: Valgfrie specialefag der er lagt p til, at alle fag udbydes. De er placeret sidst i uddannelsen, sm verbygning på SSH s øvrige fag. Der har ikke været gennemført valgfrie specialefag på SSA med den nye uddannelsesrdning endnu. Valgfagene kst g ernæring, SOSU skills g innvatin har været udbudt. Nye valgfag er kreative udtryksfrmer samt kmmunikatin g knflikthåndtering. Punkt D: Fr at sikre praksisnær undervisning bruges simulatin. Der er prettet simulatinsplejestue i Fredericia g Hrsens. Den nye skle i Vejle bliver udstyret med teknlgi på højeste niveau. Der arbejdes med kntakter i USA mkring simulatin g pædaggiske metder hertil. Simulatin er et vigtigt punkt i sklens strategi fr de næste tre år. Øvrige input kan sendes senest den 19. marts 2014 til Rikke på mail: Sklen udarbejder endelig tilbagemelding til PASS på vegne af LUU. Dette sendes efterfølgende til rientering til LUU SOSU. 6. Praktik i udlandet: Scial- g sundhedsassistent- g Pædaggisk assistentelever v. Mna Langvld g Hanne Helleshøj I 2013 var 27 SSA- g PAU-elever i praktik i udlandet. SSA-eleverne er af sted fire uger af deres 3. praktik. Udlandspraktik erstatter ikke indhld fra praktikken i Danmark, men supplerer målene fra praktikken. De udvalgte mål kan der arbejdes med alle steder, de er ikke afhængige af, hvr eleven er i praktik. Der er mulighed fr t typer af udlandspraktik: Lenard (kmmer til at hedde Erasmus+) aftalen laves gennem sklen, hvr kntakterne i andre eurpæiske lande allerede er lavet (udvikles blandt andet gennem samarbejde med de øvrige SOSU-skler i Regin Syddanmark). Der laves et appendiks til decrum, hvr praktikstederne fra Lenard beskrives.

3 PIU, hvr eleverne selv finder et praktiksted i udlandet. Eleverne skal have undersøgt praktikstedet i frhld til: Vejleder, bebere, fagpersnale, sprg, sted, phld sv. Praktiksteder i udlandet kan ikke gdkendes, men sklen arbejder meget på at gdkende eleverne. Der kmmer gså udenlandske elever g lærer til både sklen g praksis, men der sendes langt flere ud, end der mdtages i Danmark. På pfrdring fra LUU undersøger sklen, m det er muligt at måle, hvrvidt eleverne, der har været i praktik i udlandet, har højere gennemførelsesprcent end øvrige. LUU gdkender materialet med pfrdring til, at aktiviteten på mrådet gerne må øges. Materialet vil blive tilgængeligt på sklens hjemmeside. 7. Orientering fra arbejdsgruppen fr rekruttering på SSH v. Hanne Christensen g Drthe Skriver Bnderup Der er lavet en verrdnet plan fr rekruttering på SSH samt individuelle planer fr hver kmmune (beskrivelse medsendes referatet). Frmålet med indsatsen er at få flere ansøgere til SSH fr gennem ptaget at sikre øget gennemførelse. Denne indsats kan ikke stå alene, da der er strt behv fr at få rekrutteret elever til SSH. Der er blandt andet indført kmpetencehjul på grundfrløbet, hvr eleverne bedre kan afklares i frhld til at være uddannelsesparate g få afdækket, hvad der skal til fr at gennemføre en SSH-uddannelse. LUU spørger ind til målparametre fr indsatsen. Arbejdsgruppen pfrdres til at arbejde videre på dette. Der kan evt. måles i frhld til arbejdsgruppens SSH-prfil i relatin til ptag g ansøgere, hvrdan ser rekrutteringsgrundlaget ud på baggrund af indsatsen. LUU rienteres løbende, g arbejdsgruppen fremlægger afrapprtering fr LUU. 8. Orientering m evaluering af praktikken v. Lisbet Sørensen Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Regin Syddanmark, Klding kmmune g sklens uddannelsesvejledning. Elektrnisk spørgeskema er under udarbejdelse g drøftes på møde fr planlæggende niveau. Høringsperiden fr praksispartnere er fra 1. april til 1. maj Sm psamling på evalueringen skal der være samarbejde mellem skle g praktik mkring kvalitetssikring g pfølgning i praktikfrløbet Endelig gdkendelse af LUU på møde i juni. 9. Status vedrørende vergangssamtaler v. Grethe Buch

4 Der er kmmet input til vergangssamtalerne fra samarbejdspartnere i januar. Der udsendes snarest tidspunkter fr mødedater, hvr der kan diskuteres lkale mdeller. Det kan lkalt vurderes, hvrnår samtalerne kan sættes i gang. Møderne er pdelt således: Fredericia kmmune g Klding kmmune Vejle kmmune Hrsens kmmune g Hedensted kmmune Regin Midt smatik g psykiatri Regin Syddanmark smatik g psykiatri På næste møde præsenteres LUU fr lkale mdeller g aftaler. 10. Beslutning m læringspraktik v. Grethe Buch Læringspraktik fr SSA vil blive diskuteret på venstående møder. 11. Orientering m POU-prjekt: Sammenhængskraft mellem SOSU-skler g praksis v. Susanne Maass g Lisbet Sørensen Prjektgruppen består af tre repræsentanter fra psykiatrien: Regin Midt, Regin Syddanmark g Scialpsykiatri i Vejle samt t prjektledere fra sklen. Frmålet er at skabe kbling mellem teri g praksis i psykiatrien. Eleverne laver en frtælling på sklen, sm der efterfølgende arbejdes med g evalueres i praksis. Udvikling af pgaven til eleverne fretages af tre undervisere fra SSA-uddannelsen g tre praktikvejledere. Evalueringsinstituttet skal følge prjektet g evaluere ved afslutningen. 12. Gensidig rientering Fra sklen: Orientering m plæg fra PASS m kvalitet i uddannelserne g talentudvikling. Dagsrdensættes til næste møde. Oplæggene sættes i relatin til sklens arbejde med kvalitet g talentudvikling Sklen laver medarbejder- g elevtilfredshedsundersøgelser g skal fr første gang lave en virksmhedsundersøgelse. Spørgeskemaet sendes til samarbejdspartnere i april 2014 til besvarelse af uddannelseskrdinatrer. Resultaterne præsenteres efterfølgende fr LUU. Undersøgelsen gentages hvert 2-3 år. Efterfølgende laves en del af undersøgelsen på det strategiske niveau. Følgende persner inviteres. Hrsens: Britta Aagaard eller Tage Karlsen Klding: Har indgivet navne Vejle: Anette Styrup Bang Hedensted: Lisbet Sørensen frespørger Fredericia: Har indgivet navne Regin Syddanmark: Ole Ryttw fra psykiatrien. Lisbet Sørensen frespørger fr smatikken i Regin Syddanmark. Regin Midt: Inge Pia Christensen eller Marianne Fck fra smatikken. Lisbet Sørensen frespørger psykiatrien i Regin Midt

5 Fra marts 2014 skal eleverne selv medbringe pc. Hvis eleverne ikke har mulighed fr at medbringe en pc, tablet eller andet, kan sklen være behjælpelig med en låne-pc. Praksis vil gerne have en kpi af ptagebrevet, hvr dette er beskrevet fr at støtte p m tiltaget. PASS har givet psitiv tilbagemelding til LUU på henvendelse m et nyt valgfrit specialefag på ekspertniveau Rllen i det tværfaglige samarbejde mkring den ældre medicinske patient. Der arbejdes videre med et revideret plæg i en arbejdsgruppe under prjekt Syddanske talenter. Prcedure fr gdkendelse af ikke-kncerngdkendte praktiksteder (er lagt på sklens hjemmeside) blev vedtaget på sidste LUU. På næste møde i LUU vil det blive drøftet, hvrdan denne prcedure sættes i relatin til kncerngdkendte praktiksteder. Trben Schmidt, ny uddannelsesleder, er ansat i Fredericia med ansvar fr grundfrløbet, SSH g PAU. Grethe Buch har frtsat ansvar fr SSA. Byggeriet af ny skle i Vejle frventes færdigt i august Sklen får snart ny hjemmeside. Ny EUD-refrm sklen er verrdnet psitiv i frhld til refrmen: 50/50-reglen frsvinder (nrmalisering i frhld til det øvrige EUD-system) Institutinspdelt dimensinering frsvinder ansættende myndighed har frit sklevalg Dimensinering afløses af anden central styring, der skal tages udgangspunkt i arbejdsmarkedets behv Der vil frtsat være SSH g SSA. Teri på SSH afkrtes med syv uger grundfagsundervisning flyttes til grundfrløbet. PASS skal afgøre, m SSH skal afkrtes eller have mere praktik. Alle under 25 år skal gå på grundfrløb 2. Grundfrløb 1 er fr elever fra 9. eller 10. klasse + p til et års andet arbejde. Elever ver 25 år med ver 2 års relevant erhvervserfaring kan meriteres fr praktikken g få afkrtet terifrløb (erstatning fr GVU). Vksenelevløn. Sklefrløbet planlægges på baggrund af en realkmpetencevurdering. Elever ver 25 år med under 2 års erhvervserfaring skal på grundfrløb 2. Skleadgangsvejen er på SU, praktikadgangsvejen er lønnet fra starten via en uddannelsesaftale. Opkvalificeringskurser kmmer til elever, sm ikke kan leve p til adgangskravene på 2 i dansk g matematik. Laves mellem VUC g SOSU-sklen. Der laves en erhvervsrettet 10. klasse Fra kmmuner g reginer Ingen bemærkninger fra reginerne Klding kmmune er meget glad fr, at der er kmmet et SOSU-grundfrløb i Klding. De har fysisk lkalitet på IBC. Prjektet er samarbejde mellem IBC, SOSU-sklen, Klding kmmune g UU Klding. Finansieret af Syddansk Uddannelsesaftale Kmmunerne har fået midler fra ældre puljerne. Der kmmer ny privataktør i Hrsens Kmmune, sm gerne skal gdkendes på LUUmødet i juni Fra rganisatinerne

6 Eleverne på SSA plever, at underviserne på sklens afdelinger siger, at der ikke er brug fr SSA ere på sygehusene. Dette er meget demtiverende fr eleverne, sm endnu ikke er færdiguddannet. Kan der i undervisningen være øget fkus på persnlig pleje af brgere af mdsat køn end eleven. På efteruddannelsesmrådet kan der være behv fr, at SSA erne på sygehusene pkvalificeres i frhld til den øgede specialisering på sygehusene. Efter- g videreuddannelsesafdelingen vil meget gerne være med til udvikling af dette. Fra eleverne Ingen bemærkninger 13. Eventuelt Ingen bemærkninger.

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227

Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Referat til møde for planlæggende niveau 13. marts kl. 9:00 12:00, Horsens - lokale 227 Deltagere: Anette Dippel Larsen, Anette Søgaard, Annette Teilmann Demant, Birgitte Sønderborg, Britta Starup, Dorte

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3-2015

Bestyrelsesmøde 3-2015 Bestyrelsesmøde 3-2015 REFERAT 16-06-2014 KL 18.45 22.15 HOTEL SCANDIC, ODENSE MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE Niclai Bestyrelsesmøde Niclai Niclai Niclai Peter Friis, Marc

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31

Fakta om projektet. Resume. Ansøger. Intelligent træning på legepladsen. Hovedformål 3: Sundhedsfremme 2012-01-02 2014-12-31 Fakta m prjektet Prjektets navn (80 anslag): Intelligent træning på legepladsen Hvedfrmål: Hvedfrmål 3: Sundhedsfremme Starttidspunkt: 2012-01-02 Sluttidspunkt: 2014-12-31 Resume Beskriv krt, hvad frmålet

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere