Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011. Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB)"

Transkript

1 Fælles dialogforumsmøde den 27. oktober 2011 Deltagere: Fra Stenløse-Ølstykke Boligforening: Steffen Bargholz Bjørli Denbak Christen Mors (KAB) Fra Ledøje-Smørum Boligselskab: Bo Skat Andersen Rikke Stisager (DAB) Fra Ølstykke almennyttige Boligselskab: Kirsten D. Hansen Poul Andreassen Heidi Carl Rikke Stisager (DAB) Den Sagsnr.: 11/4318 Dok.nr.: 28 Sagsbehandler: Helle Wang Aakersø Direkte tlf.: Fra Venbo: Laila Johansen Ulrik Breidahl (Boligkontoret Danmark) Fra Egedal Boligselskab: Christen Mors (KAB) Fra DVB Stenløse: Ulrik Breidahl (Boligkontoret Danmark) Fra kommunalbestyrelsen: Ib Sørensen (A), formand for Planudvalget, ordstyrer Vicky Holst Rasmussen (A), formand for Familieudvalget Fra kommunen: Mona Dates Jørgensen (centerchef for Bygge- og Plancenteret) Tine Guldfeldt (Visitator i Ældrecenteret) Karen Vibeke Andersen (souschef i Center for Borgerservice) Signe Nørgaard (Bygge og Plancenteret) Helle Aakersø (Borgmestersekretariatet, referent) Afbud fra: Elin Jakobsen (Egedal Boligselskab) Esben Vognsen Jensen (C), formand for Social- og Sundhedsudvalget Ida Bode (F), formand for Teknik- og Miljøudvalget DVB Ølstykke Boligselskabet Sjælland

2 Ad 1. Velkomst og præsentation af deltagerne Ib Sørensen (A) bød velkommen til det første møde i det fælles dialogforum. Mødedeltagerne præsenterede sig. Ib Sørensen oplyste, at der er et nyt pkt. 3 til dagsordenen: Analyse af boligsammensætningen i Egedal Kommune. Der var ingen indvendinger mod det nye punkt 3, og dagsordenen blev herefter vedtaget. Ad 2. Evaluering af dialogmøderne mellem Egedal Kommune og boligorganisationerne afholdt i foråret Ib Sørensen (A) oplyste, at de enkelte dialogmøder i opstartsfasen er blevet holdt i foråret, og at det fælles dialogforummøde denne første gang holdes om efteråret. Det er dog meningen, at de enkelte dialogmøder fremover skal holdes om efteråret, og at mødet på det politiske plan mødet i det fælles dialogforum - skal afholdes om foråret. Næste møde i det fælles dialogforum vil derfor blive afholdt til næste forår. Bjørli Denbak (SØB) ønskede, at kommunen fortalte om de ændrede kriterier i forbindelse med kommunens boligsociale anvisning. Karen Vibeke Andersen (Center for Borgerservice) fortalte, at den boligsociale anvisning administreres af Center for Borgerservice efter kriterier godkendt af Socialudvalget. Da kommunen ikke udnyttede anvisningsretten godt nok, udvidede Socialudvalget den 1. december 2010 tildelingskriterierne. For at sikre, at der for hver enkelt sag foreligger en handleplan og en begrundelse med formål fra det indstillende center for boligtildelingen, er der ved ændringen den 1. december 2010 nedsat et visitationsudvalg med ansvar for tildelingen af boliger. Udvalget består af mellemledere fra Center for Borgerservice (formand), Sundhedscenteret (Psykiatri og Misbrug) og Familiecenteret. Visitationsudvalget arbejder tæt sammen med Borgerkoordinatoren, der er ansat i Center for Borgerservice. Efter de gældende kriterier kan følgende grupper komme i betragtning til en bolig via den boligsociale anvisning: - Personer, der modtager støtte, jf. aktivlovens 34 - Særlige sociale belastede familier med behov for specielle hensyn - Borger, der grundet fysiske, psykiske eller sociale problemer har behov for en bolig som led i en helhedsorienteret plan - Borger, der skal have støtte i eget hjem svarende til et botilbud (SEL 107, vedtaget i budget 2010). side 2 af 888

3 - Husvilde borgere efter Den Sociale Servicelovs 80 - Borgere, der udsluses fra et døgntilbud - Flygtninge. Karen Vibeke Andersen oplyste supplerende, at Egedal Kommune i år modtager 42 flygtninge. Ministeriet varsler kommunen 1 uge i forvejen. Visitationsudvalget afholder møde én gang om måneden, hvor borger afdækkes hele vejen rundt. Når borgers forhold er afklaret, bliver borger sat på en såkaldt positivliste, hvorefter vedkommende umiddelbart kan anvises en bolig. Kommunen havde tidligere problemer med at anvende sin anvisningsret pga. en manglende positivliste. Kommunen har indtil videre i år handlet på 22 boliger boliger har kommunen ikke kunnet nå at handle på, og det skyldes bl.a., at kommunen fik 5 boliger anvist i samme uge. En udfordring i forhold til anvisningsretten er huslejeniveauet, idet mange boliger er for dyre til den gruppe personer, der er tale om. Visitationsudvalget skal afgive en status til Socialudvalget i januar måned Denne status vil også blive sendt til boligselskaberne. Kirsten D. Hansen (ØAB) forespurgte, hvorvidt kommunen iværksætter tiltag i forhold til de familier/beboere, der er naboer til flygtninge. Karen Vibeke Andersen oplyste, at kommunen i 2010 anviste almene boliger til 18 flygtninge. Såfremt Kirsten D. Hansen refererer til et bestemt, konkret tilfælde, er dette specifikke tilfælde en undtagelse. Kirsten D. Hansen (ØAB) foreslog, at kommunen i højere grad inddrager Flygtningenetværket. Karen Vibeke Andersen ville bringe dette videre til kommunens integrationsmedarbejder. Ib Sørensen (A) tilføjede, at Flygtningenetværket er baseret på frivillig arbejdskraft. Kommunen har haft en periode med få flygtninge, men nu hvor der kommer flere flygtninge til kommunen, er der naturligvis et andet behov, som kommunen er opmærksom på. Det er typisk ikke kun et spørgsmål om, at flygtningen mangler en bolig, men at vedkommende også har en helt anden baggrund. Det er vigtigt, at der tilknyttes støttepersoner, som kan hjælpe flygtningen med at blive integreret i samfundet. side 3 af 888

4 Kirsten D. Hansen (ØAB) ønskede, at boligselskaberne i højere grad bliver inddraget, når kommunen ønsker at anvise en bolig til en flygtningefamilie. Karen Vibeke Andersen understregede, at kommunen ønsker det størst mulige samarbejde. Hun ville forsøge at inddrage integrationsmedarbejderen i dialogmøderne og i øvrigt styrke hans funktion. Ulrik Breidahl (Boligkontoret Danmark) ønskede oplyst, hvorledes kommunen har oplevet dialogmøderne. Mona Dates Jørgensen (Bygge- og Plancenteret) fortalte, at der har været en god dialog på dialogmøderne. Der er blevet afdækket problemer i boligselskaberne, som kommunen ikke vidste besked med. Konkrete sager er blevet drøftet. Der har været en god dialog om bl.a. ungdomsboliger. Ib Sørensen (A) tilføjede, at det er hans opfattelse, at konkrete sager ikke hører hjemme på dialogmøderne, men at det har været naturligt, at alle emner er blevet taget op til drøftelse i opstartsfasen. Dette vil blive tilpasset hen af vejen. Steffen Bargholz (SØB) ønskede, at kommunen fortalte om processen i forbindelse med tildeling af boliger til flygtninge, og om hvilke boligtyper kommunen ser på i den forbindelse. Karen Vibeke Andersen oplyste, at kommunen prøver at komme hele vejen rundt, og at det er vigtigt at sikre, at der er den fornødne støtteperson til vedkommende. Steffen Bargholz illustrerede sin forespørgsel med et eksempel, idet én voksen med eks. 8 børn ikke har det fornødne overskud til at passe en have, og at det i en sådan situation er bedre at anvise en lejlighed. Karen Vibeke Andersen gentog, at kommunen prøver at afdække borgers situation hele vejen rundt, også ved at stille anderledes og ikke gængse spørgsmål. Laila Johansen (Venbo) fortalte, at man i Venbo har én lille afdeling med 6 lejeboliger. Lejerne er enten meget gamle eller psykisk syge. Til boligerne er der en stor have, som de ikke kan passe, fordi de i forvejen har travlt med at holde sig selv oven vande. De øvrige beboere eller afdelingen kan ikke bære udgifterne til at holde haven hvordan skal denne situation tackles? Karen Vibeke Andersen foreslog, at man vender tilbage til borgerkoordinatoren. Måske kan vedkommende borger flyttes eller komme ind på positivlisten igen mhp. omplacering. Det kan også tænkes, at borger er blevet dårligere og derfor skal omplaceres. side 4 af 888

5 Karen Vibeke Andersen opfordrede boligselskaberne til at komme med de konkrete sager til Borgerkoordinator Anne Hofmann i Center for Borgerservice. Ulrik Breidahl (Boligkontoret Danmark) oplyste, at Laila Johansens eksempel med de misligholdte haver er et problem for mange af Venbos boliger, som er rækkehuse med haver. De anviste borgere/lejere er for syge til at tage sig af haven. Laila Johansen (Venbo) fortalte, at det i Venbos mindre afdelinger er et problem at stable et fællesskab på benene, når beboerne enten er meget dårlige eller meget gamle. Tine Guldfeldt (Ældrecenteret) medgav, at kriterierne er stramme for at komme i ældre- eller plejebolig. Ofte bliver den ældre nødt til at sige nej tak til en bolig pga. dårlige busforbindelser eller mangel på offentlige transportmuligheder. Det betyder, at kommunen så ikke kan komme af med boligen. I plejecentrene tager man hensyn til beboersammensætningen, når der skal anvises en ny beboer. Det princip kan man måske også tænke ind, når man tildeler ældreboliger. Hvis der er mange tunge beboere et sted, er der måske brug for unge kræfter. I dag er det sådan, at de, der før lå på sygehusene, nu er i plejecentre, - og de, der før var på plejecentre, er nu i ældreboliger. Der er sket et skred i løbet af de sidste 10 år. Ad 3. Analyse af boligsammensætningen i Egedal Kommune Signe Nørgaard (Bygge- og Plancenteret) fortalte, at hun er ved at undersøge, hvordan kommunens boligsammensætning ser ud. Hendes undersøgelser skal bruges i forbindelse med udformningen af en ny boligstrategi. I Egedal Kommune er 11,4 % af boligerne almene boliger, mens landsgennemsnittet er ca. 20 %. På landsgennemsnit er der 70 % etageboliger, mens der i Egedal Kommune er 76 % række-, kæde- og dobbelthuse. Den gennemsnitlige beboer i en almen bolig i Egedal Kommune har en indkomst, der er kr. højere end landsgennemsnittet. På forespørgsel fra Christen Mors (KAB) fortalte Signe Nørgaard, at hun ikke har set på huslejeniveauet. Karen Vibeke Andersen (Center for Borgerservice) tilføjede, at hun har set eksempler på ungdomsboliger med en meget høj husleje på over kr. om måneden, hvilket gør det nærmest umuligt at anvise en borger til boligen. De øvrige mødedeltagere tilsluttede sig generelt, at det høje huslejeniveau er et problem, også i f. m. anvisning af boliger. side 5 af 888

6 Ib Sørensen (A) tilføjede, at manglende nybyggeri af almene boliger også er en politisk beslutning. Der skal være et behov, før der bliver bygget nye almene boliger. Nogen gange er det en hovsa-løsning, når der kommer nye almene boliger, eksempelvis hvis man omkonterer private boliger til almene boliger. Det medfører også en dyr husleje. Det er kommunens ønske og mål at lave en langsigtet plan. Hvis og når der bliver bygget nye almene boliger, skal det være attraktivt og både med og uden have. Christen Mors (KAB) forklarede, at for Egedal Boligselskabs vedkommende havde man ikke budgetteret med, at Egedal Kommune nedlagde børneinstitutionen. Da kommunen trak sig ud, medførte det et huslejetab pga. den manglende indtægt. Boligselskabet var nødt til at bygge nyt, hvilket sker nu i form af Almen Bolig+-projektet. Egedal Boligselskab er et forholdsvist lille boligselskab med 190 lejemål, og selskabet opfattede situationen som om, at kommunen skulle spare penge, og at boligselskabet sad tilbage med beten. Angående ungdomsboliger fortalte Bjørli Denbak (SØB), at Stenløse-Ølstykke Boligforening ikke ønsker flere ungdomsboliger, og at ungdomsboliger generelt er svære at leje ud pga. deres størrelse og den høje husleje. 2-værelses lejligheder er ikke efterspurgt mere, da mange synes, at de er for små som ungdomsboliger. De studerende vil derudover hellere bo i København. Ib Sørensen (A) tilføjede, at det er baggrunden for, at kommunen har sagt nej til at bygge flere ungdomsboliger. Poul Andreassen (ØAB) forklarede, at huslejens størrelse er bestemt af det bagvedliggende låneforhold. Han vil gerne slå et slag for omprioritering. Det er uforståeligt, at huslejen skal stige pga. indeks-tillægget. Ib Sørensen (A) støttede Poul Andreassens synspunkt og tilføjede, at kommunen vil tage problemstillingen op. Tine Guldfeldt (Ældrecenteret) fortalte om ældreboligerne bag Damgårdsparken som et eksempel på låneforholdenes betydning for huslejeniveauet. Disse ældreboliger blev bygget i rater først byggede man 10 boliger, så optog man et nyt lån, og så byggede man 10 boliger mere. Det medfører, at der kan være kr. forskel på huslejen i samme type boliger, hvilket skyldes forskellige låneforhold. Folk har svært ved at forstå grunden til forskellen på huslejen i samme boligtyper og ønsker derfor ikke at leje de dyre boliger. Tine Guldfeldt fortalte videre, at hun oplever, at det ofte er udenbys borgere, der kommer til kommunen, fordi deres børn bor her. Egedal Kommune er pålagt at tilbyde 25 af kommunens almene boliger til udenbys borgere. De dårlige borgere kommer først i køen, dvs. hvis den udenbys borger er dårligere end den indenbys borger, bliver boligen tilbudt den udenbys borger. Den udenbys borger har et betalingstilsagn med sig fra sin gamle kommune, men kommunen får ingen penge for at modtage udenbys borgere. Der var herefter en drøftelse af behovet for vedligeholdelse af især de ældre boliger, og at dette ofte indebærer huslejestigninger. Ifølge almenboligloven skal boligselskaberne lægge penge til side til planlagt vedligehold, men det medfører, at huslejen stiger. Hvis der ikke er lagt penge nok til side, må man ud på det private lånemarked, hvilket lejerne skal betale. Når man er færdig med at afbetale lånet, skal man i stedet indbetale til Landsbyggefonden og boligselskabet. Det betyder, at huslejeniveaet stadig er det samme huslejen bliver ikke billigere, fordi man er færdig med at afdrage på lånet. Ib Sørensen (A) tilføjede, at Landsbyggefonden i sin tid skulle aflevere 150 mio. kr. i forbindelse med, at lejerne fik mulighed for at købe deres egen bolig. Disse side 6 af 888

7 midler blev dog aldrig brugt i og med, at der ikke var nogen, der købte deres egen bolig, men de 150 mio. kr. blev ikke tilbageført til Landsbyggefonden. Angående sammensætningen af boliger i kommunen forklarede Ib Sørensen (A), at man politisk ønsker at kunne tilbyde boliger til borgeren i alle livets faser. Man må erkende, at København er et stort trækplaster, men at han oplever, at mange unge senere vender tilbage til kommunen. Ib Sørensen (A) bad mødedeltagerne komme med bud på, hvilken type almene boliger, der er mest behov for i kommunen. Bjørli Denbak (SØB) fortalte, at senior-fællesskaber er attraktive. Herudover er der brug for familieboliger af en vis størrelse, gerne med have. Signe Nørgaard (Bygge- og Plancenteret) oplyste, at almene boliger højst må være 115 m², dog må Almen Bolig+ være 125 m². Generelt er familieboliger i almene boliger markant mindre, end hvis der ikke er tale om en almen bolig. Christen Mors (KAB) oplyste, at huslejen er ca. 30 % billigere i en Almen Bolig+ end i en almindelig almen bolig og, at huslejen i en Almen Bolig+ er ca kr. for 100 m² med en månedlig á conto varme på 200 kr. Kirsten D. Hansen (ØAB) foreslog, at kommunen indhenter oplysninger fra boligselskaberne om, hvilke boligtyper, der har ventelister. Det må alt andet lige være de mest populære typer boliger. Ad 4. Forventninger til den fremtidige styringsdialog Kirsten D. Hansen (ØAB) efterlyste et forum, hvor man kan henvende sig med konkrete personsager. Karen Vibeke Andersen oplyste, at hun stiller sig til rådighed som kontaktperson i f. m. konkrete personsager, og at man også kan henvende sig til Borgerkoordinatoren. Ulrik Breidahl (Boligkontoret Danmark) savnede, at boligselskaberne sammen med administrationen drøfter den generelle udvikling på området, fremtidsplaner og perspektiver. Dette mangler han i den individuelle styringsdialog. Ib Sørensen (A) pointerede, at det er korrekt, at der ikke skal drøftes personsager på de individuelle styringsdialogmøder. Det er på det fælles dialogforumsmøde på politisk plan, at boligselskaberne og administrationen drøfter den generelle udvikling og planer for fremtiden. Mona Dates Jørgensen (Bygge- og Plancenteret) gentog, at kommunen er ved at lave en analyse af boligsammensætningen i kommunen, herunder på det almene boligområde, og at kommunen gerne vil dele denne analyse med boligorganisationerne. Ad 5. Ønsker fra boligorganisationerne som ønsket drøftet Christen Mors (KAB) på vegne af Egedal Boligselskabs ønsker en redegørelse for, hvor langt Egedal Kommune er i bestræbelserne på at gøre servicecenteret ved Porsebakken selvejende Egedal Boligselskab har administrativt besvær med at renholde for LSKAB, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt om LSKAB sammenlægges med Egedal Boligselskab. For forståelighedens skyld: KAB har ikke noget driftsfællesskab hverken i Egedal eller andre steder. side 7 af 888

8 For så vidt angår Stenløse Syd efterlyste han en løsning på varmeforsyningen i området, idet der pt. anvendes en oliebrænder, som ikke naturvenlig og som skæmmer området. Der har været flere klager fra naboerne. Ib Sørensen (A) fortalte, at kommunen er tæt på målstregen for så vidt angår fjernvarmeproblematikken. De sidste snitflader i forhold til HMN skal på plads, ligesom der er visse juridiske udfordringer, der skal styr på. Ib Sørensen (A) foreslog, at man til disse fælles dialogforumsmøder fremover laver nogle orienteringspunkter til opfølgning som en del af dagsordenen. Tine Guldfeldt (Ældrecenteret) oplyste, at Tofteparken lukkede den 1. november 2010, og hun efterlyste en plan for den fremtidige anvendelse. Poul Andreassen (ØAB) udtrykte, at det er svært at følge kommunens planer for større ændringer i kommunen, eks. mht. vejene. Han nævnte et konkret eksempel med et farligt busstoppested ved Svanholm Vænge, hvor dårligt gående ikke kunne komme op i bussen, da der manglede et fodtrin/høj kantsten. Dette blev drøftet på dialogmødet. Uafhængig af denne problematik skete der et uheld, hvor en mejetærsker beskadigede busstoppestedet. Først i forbindelse med udbedring af skaderne sørgede kommunen for en ordentlig kantsten. Han synes, det er skuffende, at kommunen ikke af sig selv sørger for sådanne små ting, særligt når en så lille ting kan skabe så stor glæde for mange. Mona Dates Jørgensen oplyste, at kommunen meget gerne vil imødekomme boligselskabernes ønsker om forbedringer m.v., men at der ikke er den fornødne økonomi til det. Bjørli Denbak (SØB) opfordrede kommunen til at etablere lys på stien ved Bækkegårdsskolen. Stien er omgivet af træer og buskads. Boligforeningen har igennem de sidste 8-9 år bedt kommunen om at få lys på stien, men der er hvert år ikke blevet afsat penge til det i budgettet. Hun opfordrede kommunen til som i det mindste at skære beplantningen omkring stien ned, da det i sig selv vil gøre stien mere sikker. Ib Sørensen (A) oplyste, at det er et spørgsmål om politiske prioriteringer. De få penge, der er sat af i budgettet, bliver brugt fornuftigt. Mht. lys på den omtalte sti ved Bækkegårdsskolen er det et dyrt projekt. Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget at etablere lys på stien i Stenløse Syd. Generelt prioriteres skolestier højt. Ad 6. Evt. Der var intet til punktet. Ib Sørensen takkede for et godt møde. side 8 af 888

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Notat Vedrørende: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Referat fra fælles dialogforum den 17. september 2013

Referat fra fælles dialogforum den 17. september 2013 Referat fra fælles dialogforum den 17. september 2013 Deltagere: Fra Ledøje-Smørum almennyttige Boligselskab Bestyrelsesformand Bo Skat Andersen Næstformand Heidi Carl Den 18.09.2013 Fra Ølstykke almennyttige

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber.

Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Vedrørende: Dato: 28. november 2011 Sted: Lille Friheden Fællesmødet m. de almene boligselskaber Borgmesteren indledte med at byde velkommen til stormøde mellem kommunen og jer almene boligselskaber. Status

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge.

Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Sagsnr. 03.25.15-P20-1-15 Cpr. Nr. Dato 6-1-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Bilag 3: Boligselskabernes vurdering af muligheder og konsekvenser mht. boligplacering af flygtinge. Boligselskaber

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015

Mødereferat. Vamdrup Boligselskab og Kolding Kommune Emne. Referat fra styringsdialogmøde med Vamdrup Boligselskab 2015 By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. november 2015 Sagsnr. 15/9095 Løbenr. 170533/15 Referent Mads Kastrup Forslund Direkte telefon 79 79 16 74 E-mail

Læs mere

Generel boliganvisning i Frederikssund

Generel boliganvisning i Frederikssund Generel boliganvisning i Frederikssund Kommune Baggrund I forbindelse med kommunalt igangsat projekt vedrørende beskrivelse og analyse af Frederikssund Kommunes indsats for flygtninge i et fremadrettet

Læs mere

Referat - styringsdialogmøde 2015

Referat - styringsdialogmøde 2015 Referat - styringsdialogmøde 2015 med Villabyernes Boligselskab i Gentofte Tirsdag den 10. november 2015 kl. 13-15 - udvalgsværelse 2 Deltagere Fra Villabyernes Boligselskab i Gentofte (herefter boligselskabet

Læs mere

Referat - Styringsdialogmøde 2015

Referat - Styringsdialogmøde 2015 Referat - Styringsdialogmøde 2015 med Gentofte Ejendomsselskab Torsdag den 19. november 2015 kl. 10-12 - udvalgsværelse D Deltagere For Gentofte Ejendomsselskab (herefter boligselskabet ): - Marianne Vittrup,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Degnebakken, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Degnebakken, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45 Borgmesteren

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Langekær, Vægten 30-31, 3650 Ølstykke Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.15 Kl. 20.45

Læs mere

Social- og Handicapcentret 02-06-2014

Social- og Handicapcentret 02-06-2014 REFERAT Social- og Handicapcentret 02-06-2014 Til stede: Hans Behrendt, Rikke Strandgaard, Sanne Graffe, Steen Rosenquist, Kim Franson, Mette Olsen, Susanne Strandkjær, Orsolya (Orsi) Fejes, Jeanette Ingemann

Læs mere

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø

Referat. Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen. Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180 Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Borgmester Gert Jørgensen Referat Fællesmøde mellem Sorø Kommune og de almene boligorganisationer mv. i kommunen Dato: Den 1. juni 2015 Lokale: Sorø Stuen, Tinghuset, Torvet 2, 4180

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

SU-møde. Tirsdag den 4. marts

SU-møde. Tirsdag den 4. marts SU-møde Tirsdag den 4. marts Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Tema om boliger Anne Kyung Nielsen, områdeleder, BID Orientering om tilkendelse af boliger Midlertidig indkvartering

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet.

BBD konstaterede, at hun fandt kommissoriet dækkende for hendes opgaver som i Rådet. Notat Deltagere: Bente Borg Donkin, Byrådet Christian Holm Donatzky, Byrådet (til kl. 17) Jens Bertram, Byrådet Marlene Harpsøe, Byrådet Afbud Charlotte Olsen, formand Boliggården Palle Wørmann, formand

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Bavnehøj, Slagslunde, 3660 Stenløse Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.35 Kl. 19.50 Kl. 20.00 Kl. 20.10 Kl. 20.40

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. Bilag Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Baggrundsnotat om grundskyldstilskud til kollegier og ungdomsboliger. I. Baggrund Kommunen yder i dag det såkaldte grundskyldstilskud til en række kollegier og ungdomsboliger,

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune mandag den 14. januar 2013 Deltagere: Bent Frederiksen, Boligforeningen 3B Steffen Morild, Boligforeningen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Onsdag d. 29.02. 2012 Tilstede fra boligforeningen var: Kontorchef Dennis Larsen, DAB Administrator Janni Spang,

Læs mere

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Kolding Kommune og Boligselskabet Kolding Emne. Styringsdialogmøde Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 26. november 2015 Sagsnr. 15/9303 Løbenr. 178269/15 Referent Ditte Pagh Sørensen Direkte telefon 79 79 16 77 E-mail dipa@kolding.dk

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER

SUNDHED OG OMSORG BOLIGER SUNDHED OG OMSORG BOLIGER 1 BOLIGER Hvad er formålet med hjælpen? Formålet med Roskilde Kommunes boligtilbud er, at du kan få en bolig, der hjælper dig til en så selvstændig hverdag som muligt. Roskilde

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9.

Aftalen er gældende indtil en eller begge parter opsiger den med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. - Se dog 9. Udlejningsaftale (med fleksibel udlejning) mellem: Boligselskabet Munkesøparken LBF-: 277 og Kalundborg Kommune Ikrafttrædelse Aftalen er gældende med virkning fra den 01.01.2013. Aftalen erstatter alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat styringsdialog 2015

Referat styringsdialog 2015 Referat styringsdialog 2015 Med Boligorganisationen Munkegård Torsdag den 26. november 2015 kl. 10-12 mødelokale 369 Deltagere For Boligorganisationen Munkegård (herefter boligorganisationen ): - Lisbet

Læs mere

Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne

Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne Juni 2015 Boliganvisning og samarbejdet med boligorganisationerne Baggrund I efteråret 2014 blev der igangsat en proces med udarbejdelse af en statusanalyse vedr. kommunens anvisning af almene boliger

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune

Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Den 14.november 2011/Makj 11/29368 Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgivning vedr. boliganvisning... 2 3. Boliger

Læs mere

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen.

Hvor det var relevant blev hver af de tre boligorganisationer drøftet under de respektive punkter på dagsordenen. By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Bovia (AAB Kolding, Den Almennyttige Andelsboligforening Grønnevangen, Lunderskov Boligforening) og Kolding Kommune Møde nr. 2016 Dato

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Notat Strategi for boliger til flygtninge

Notat Strategi for boliger til flygtninge INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligselskabet Ankerhus Regnskabsårene 2014 og 2015 Dato: 3. januar 2017 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Skebjergvej

Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger. Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Skebjergvej Velkommen til informationsmøde om midlertidige flygtningeboliger Areal bag Smørum Kulturhus mellem gangsti og kraftvarmeværket mod Program for aftenen Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.30 Kl. 19.45

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. november 2012 Deltagere: Jørgen Henriksen, Ballerup almennyttige Boligselskab

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR

ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR ØVRIGE SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. retningslinjer for administration af plejeboliggarantien juli 2008 Svar fra DANSKE ÆLDRERÅD I almenboliglovens 54 a stk. 3 står: Socialministeren fastsætter regler om optagelse

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Anvendelse af grundkapital

Anvendelse af grundkapital Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2016 Sagsbehandler Charlotte Snedker Poulsen E-mail csp@esbjergkommune.dk Anvendelse af grundkapital 2015-2019 Esbjerg Kommune ønsker grundlæggende en almen sektor,

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang

Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Bilag 4 Notat om rådighedsbeløb efter modernisering Sundbygård/Sundbyvang Fremtidig husleje for beboerne på Sundbygård og Sundbyvang Moderniseringen af Sundbyvang og Sundbygård vil medføre en reduktion

Læs mere

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1

Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 DE ALMENE BOLIGER OG ANSVARET FOR DE SVAGESTE Af Anker, J.; Christensen, I; Romose, T.S. & T.B. Stax 1 Boligorganisationernes Landsforening har i forlængelse af debatten om et evt. salg af de almene boliger

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 177 Offentligt Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget 31. maj 2016 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a

Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a Kvalitetsstandard Plejebolig Lov om social service 192a 1. Hvad er lovgrundlaget? Lov om Social Service 192 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem,

Læs mere

Boliger for ældre og handicappede

Boliger for ældre og handicappede Boliger for ældre og handicappede Visitationskriterier Visitationen foretager en konkret og individuel helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på følgende: Om din nuværende bolig er egnet i forhold til

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 5. FEBRUAR 2015 1 Deltagere Fra Boligforeningen VIBO: Kaare Vestermann, Direktør Anne Merethe Bryder, Økonomichef Tanja Thomsen Bæklund, Boligsocialchef Tine Pedersen, Udlejningschef Tina Kastberg, Jurist Henrik Nielsen,

Læs mere

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning.

I din henvendelse til Folketingets Ombudsmand har du på din datters vegne klaget over Holbæk Kommunes praksis ved boliganvisning. Statsforvaltningens brev til en borger 2014-214656 Dato: 12-12-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende boliganvisning i Holbæk Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere