B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006

2 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Opgaver Overordnede resultater Samlet resultatvurdering for Faglige resultater Finansielt resultat Forventninger til de kommende år Målrapportering Mål og målopfyldelse Analyser af udvalgte mål Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager Ekspeditionstid for SVU-ansøgninger og SVU-klagesager Resultatkrav 14: Måling af tilfredshed med styrelsens administrative værktøjer Ressourceforbrug ved sagsbehandling Regnskab Omkostningsbaseret regnskab Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Omkostningsbaseret resultatopgørelse Omkostningsbaseret balance Omregningstabel mellem omkostningsbaseret og udgiftsbaseret driftsresultat Udgiftsbaseret regnskab og bevillingsafregning Påtegning af årsrapport Bilag 1 Noter til Resultatopgørelsen og Balancen...25 Bilag 2 Driftsregnskab opdelt på formål...28 Bilag 3 Regnskabsmæssige forklaringer for tilskudskonti...31

4

5 1. Beretning 1.1. Opgaver Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte har ansvaret for administrationen af Statens Uddannelsesstøtte (SU), befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og tilskud til gymnasial undervisning til internationale eksaminer i udlandet, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksenuddannelsesstøtte (VUS), godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse), befordringstilskud til deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser (AMUuddannelser), Specialpædagogisk Støtte (SPS) ved videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, AMU-uddannelser, samt tilskud til specialundervisning og SPS på frie kostskoler og frie grundskoler. Styrelsen beregner endvidere statslig elevstøtte til elever på efterskoler og yder sekretariatsbistand til SU-rådet og Dansk Studiefond. I januar 2005 blev det besluttet, at styrelsen pr. 1. juli 2005 skulle overtage det overordnede ansvar for administration af VEU-godtgørelse og befordringstilskud på AMU-uddannelser. Opgaven indebar overtagelse af ansvaret for regelfortolkning på hele området og opbygning af en egentlig ansøgnings- og udbetalingsadministration på området for ikkeforsikrede. Frem til 1. juli 2005 udviklede styrelsen derfor dels et administrationssystem for ikke-forsikrede og øvrig nødvendig understøttelse af området, fx opbygning af nye netsteder, herunder ekstranet for uddannelsessteder og a- kasser, undervisning af uddannelsesstedernes medarbejdere i regler og administration mv. I tilslutning til de forskellige ansvarsområder udfører styrelsen informations-, udviklings-, analyse- og uddannelsesopgaver samt regelarbejde og betjening af minister og departement. Mission og vision Det er styrelsens mission at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse. Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig). og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer. 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig. af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom. af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal. 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse Overordnede resultater Samlet resultatvurdering for 2005 I 2005 havde styrelsen 19 resultatkrav. Heraf blev 14 opfyldt, 3 delvist opfyldt, og 2 ikke opfyldt. Alle mål for sagsbehandlingstiderne for ansøgninger til styrelsens støtteordninger blev opfyldt i Den manglende målopfyldelse for resultatkrav vedrørende sagsbehandlingstid for SVU-klagesager (resultatkrav 5) skyldes især afløb fra 2004 af klager over SVU til meritpædagoguddannelsen, jf. afsnit 2. Kontoret for Voksenuddannelsesstøtte har derudover overtaget administrationen af VEU-ordningen, hvilket har været en stor udfordring for styrelsen generelt, og der er brugt betydelige ressourcer herpå i kontoret. Det ventes således, at målopfyldelsen for resultatkrav 5 forbedres i Resultatopfyldelsen skal endvidere ses i sammenhæng med, at styrelsen bl.a. har gennemført en række udviklingsprojekter, som NemKonto og første del af omkostningsreformen, undersøgt forholdene omkring overtagelse af befordringsgodtgørelsesordningen for ungdomsuddannelserne, øget kursusaktiviteten og overtaget en større del af lovarbejdet fra ministeriet. Opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt vurderes derfor som meget tilfredsstillende. 5

6 Faglige resultater Styrelsens resultater Tabel 1.1 viser udviklingen i omfanget af SU-sager, SVU-sager, VEU-sager og antallet af SPS-modtagere. De mange støttetildelingssager behandles primært ved hjælp af styrelsens specialudviklede IT-systemer. Tabel 1.1 Styrelsens aktiviteter SU antal Tildelingssager i alt 1) MinSU Indkomstkontrolkrav 2) Klagesager SVU Sager i alt 3) Klagesager VEU Tildelingssager i alt SPS VU tildelingssager 5) EUD tildelingssager 6) ) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og blanketter samt ansøgninger via minsu. 2) IK-krav, som er rejst i det pågældende år (kravene vedrører den tildelte støtte for året før). 3) Inkl. ændringsansøgninger uanset om de udløser en ny støttemeddelelse. 4) Tildelingssager i andet halvår af ) For 2002 og 2003 opgjort som antal støttemodtagere. 6) For 2003 og 2004 opgjort som antal støttemodtagere. I 2005 behandlede SU-systemet ca tildelingssager, hvilket var 3 % mere end i Selvbetjeningssystemet minsu har i 2005 behandlet sager, hvilket er 12 % flere end året før. SU-systemets ekspeditionstider for behandlingen af ansøgningsskemaer var i 2005 stort set uændret i forhold til 2004 jf. tabel 2.4. Fra 2004 til 2005 steg andelen af ansøgninger tastet via minsu fra 24 % til 26 %. Dette er lidt lavere end målsætningen på 28 %. Styrelsens ministerbetjening inden for SU-området har i 2005 haft et betydeligt omfang. Styrelsen har endvidere deltaget i den ministerielle arbejdsgruppe Lavere alder ved uddannelsens afslutning og Globaliseringsrådets arbejde på SU-området. Antallet af SVU-sager faldt (8,0 %) fra 2004 til I 2005 fik 89 procent af ansøgerne svar i form af afslag eller støttemeddelelse inden for 30 dage (tabel 2.8). Det er mere end resultatkravet på 85 %. Antallet af VEU-sager i 2. halvår 2005 udgjorde Styrelsen har bidraget til arbejdet i trepartsudvalget på voksenuddannelsesområdet og har endvidere udarbejdet nye bekendtgørelsesregler og vejledninger til området for godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og befordringstilskud på AMU-uddannelser. Antallet af SPS-tildelingssager ved videregående uddannelser steg ca. 17 % fra i 2004 til i 2005, bl.a. som følge af at ordningen er blevet mere kendt blandt de uddannelsessøgende. I midten af 2005 gennemgik administrationen af SPS til erhvervsuddannelser en omlægning. Styrelsen overtager i forbindelse med strukturreformen 1. januar 2007 befordringsgodtgørelsesordningen for ungdomsuddannelser fra amterne. Styrelsen har i 2005 undersøgt forholdene omkring overtagelse af befordringsgodtgørelsesordningen for ungdomsuddannelserne og har udarbejdet lovforslag på dette område. 6

7 Finansielt resultat Tabel 1.2. viser, at Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte i 2005 opnåede et resultat efter omkostningsbaserede principper på -92 mio. kr. I det udgiftsbaserede regnskab blev resultatet -88,5 mio. kr. jf. tabel 1.3. Driftsregnskab, bevilling og resultat Tabel 1.2 Økonomisk resultat i 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (omkostningsbaseret) Regnskab mio. kr Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger) 0,2 Ordinære driftsomkostninger -92,3 Heraf personaleomkostninger -50,3 Andre driftsposter, netto - Finansielle poster, netto 0,0 Ekstraordinære poster, netto - Årets resultat (ekskl. bevillinger) -92,1 Tabel 1.3 Driftsbevilling i 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (udgiftsbaseret) Driftsbevilling mio. kr Indtægter 0,2 Udgifter -88,7 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) -88,5 Bevillinger (nettotal) inkl. TB 88,6 Årets overskud 0,1 Til videreførelse 30,2 Heraf bortfaldet efter Finansministeriets beslutning 4,2 Resterende del til videreførelse 26,1 Anm. Styrelsen har ingen anlægsbevilling i Tabel 1.4 Balance pr. 31. december 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (omkostningsbaseret) Status pr mio. kr Anlægsaktiver i alt 33,8 Heraf immaterielle anlægsaktiver 30,2 Heraf materielle anlægsaktiver 3,7 Omsætningsaktiver i alt 5,9 Aktiver i alt 39,7 Egenkapital 27,8 Hensatte forpligtelser 0,4 Øvrige forpligtelser 11,4 Passiver i alt 39,7 Forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab kan henføres til af- og nedskrivninger, anskaffelser samt reguleringer som følge af feriepenge og fleksforpligtelse. Således har styrelsen i 2005 haft af- og nedskrivninger for ca. 9,5 mio. kr., mens der har været anskaffelser for ca. 6. mio. kr. Forskellen mellem de to beløb udgør størstedelen af forskellen mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat. For uddybning henvises til afsnit Bevillingen udgjorde i ,6 mio. kr. Det samlede resultat for styrelsen bliver et udgiftsbaseret overskud på 0,1 mio. kr. Der videreføres en bevilling på 30,2 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. bortfalder, hvorefter der resterer 26,1 mio. kr. Samlet set vurderes dette resultat som tilfredsstillende. 7

8 Styrelsen har afholdt den løbende drift og desuden en række udviklingsprojekter inden for den givne bevilling. I 2005 gennemførte styrelsen således administrationsudviklingen af VEU-ordningen, og fra 1. juli 2005 overtog styrelsen administrationen af ordningen. Arbejdet med et større tidsbegrænset IT-projekt, der blev påbegyndt i 2004, fortsatte også i Projektet ventes færdigt i 2007 og ventes at lægge beslag på en stor del af den resterende del af den videreførte bevilling på 26,1 mio. kr. For yderligere uddybning henvises til afsnit 3.2. Endelig gennemførtes i 2005 udviklingsprojekter som følge af indførelsen af NemKonto, e-faktura og e-dag2. Den vellykkede gennemførelse af alle disse projekter er delvist sket på bekostning af styrelsens mere permanente arbejdsopgaver, der har måttet nedprioriteres. Således har styrelsen ikke fuldt ud indfriet egne målsætninger på tilsynsområdet - på SU-området kun i begrænset omfang. På SVU-området har det endvidere været nødvendigt at udsætte en planlagt styrkelse af tilsynet. Støtteordningerne Styrelsen aflægger regnskab for følgende støtteordninger. Tabel 1.5 Støtteordninger 2005 Bevilling Støtteordning Hovedkonti Bevilling Regnskab mio. kr Lovbunden bevilling Statens Uddannelsesstøtte (SU) Stipendier Udgifter , ,5 Lovbunden bevilling SU Stipendier Indtægter 232,0 238,8 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Udgifter 4.831, ,0 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Indtægter 4.450, ,1 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Udgifter 779,0 478,8 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Indtægter 708,0 607,4 SU Forrentning af øvrig lånevirksomhed Indtægter 22,5 22,4 SU Tillæg 1) Indtægter 9,5 9,5 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til studerende i VU 2) Udgifter 51,1 56,5 Lovbunden bevilling Voksenuddannelsesstøtte Udgifter 2,2 1,4 Lovbunden bevilling Statens voksenuddannelsesstøtte Udgifter 409,5 403,5 Driftsbevilling Specialpædagogisk støtte i VU Udgifter 47,3 41,4 Driftsbevilling Specialpædagogisk støtte i EUD Udgifter 49,6 56,3 Driftsbevilling Specialpædagogisk støtte i Arbejdsmarkedsuddannelser Udgifter 1,0 0,3 1) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 2) Styrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskonti henvises der til bilag 3. Styrelsen har fra 1. juli 2005 overtaget administrationen af VEU-godtgørelse og befordringstilskud til AMUuddannelser for ikke-forsikrede, jf. Undervisningsministeriets finanslovkonto og Styrelsen konterer dog først direkte på disse konti fra 2006, jf. FL06. Styrelsen vil også i 2006 overtage regnskabet for hele finanslovkonto Specialpædagogisk støtte i videregående uddannelser, erhvervsuddannelser m.v. og arbejdsmarkedsuddannelser. 8

9 Forventninger til de kommende år Styrelsen arbejder strategisk med at udvikle og forny organisationens opgaver og administrative procedurer. I resultatkontrakten for 2006 er der opstillet 7 produkter. Under hvert produkt bliver der redegjort for, hvad der er fokus på i de kommende år, og der er opstillet en række resultatkrav. Styrelsen har overordnet fokus på den faglige kvalitet, effektiv opgaveløsning, udvikling af samarbejdet med medadministratorerne og fremsynet anvendelse af IT. I 2006 skal styrelsen, som følge af strukturreformen, forberede overtagelsen af administrationen af befordringsgodtgørelse til elever i ungdomsuddannelser mv. og overtagelsen af administrationen af SPS på de almene gymnasier, socialog sundhedsuddannelser m.fl. fra Endvidere kan udspil fra Velfærdskommissionen og Globaliseringsrådet medføre lovgivningsinitiativer og omlægninger, ligesom resultatet af det igangværende arbejde i trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet i sammenhæng med Velfærdsudspillet kan betyde omlægning af SVU- og VEU-ordningerne. I 2006 fortsætter styrelsen endvidere IT-moderniseringen, der består i en komponentisering af styrelsens hovedfagsystem (US2000), så det bliver mere fleksibelt, overskueligt, lettere at vedligeholde og videreudvikle. Komponentiseringen er et skridt på vejen mod en mere serviceorienteret arkitektur. Overtagelsen af nye arbejdsopgaver som følge af strukturreformen er ikke indbefattet i styrelsens bevilling for 2006 og frem, hvorfor styrelsens økonomiske ramme vil ændre sig i forbindelse med overtagelsen af de nye opgaver. Samtidig udestår drøftelse med Undervisningsministeriet om den endelige finansiering af VEU-ordningen for 2007 og frem, ligesom finansiering af administrationen af handicaptillæg og forsørgerstøtte skal fastlægges i forbindelse med fastsættelse af styrelsens bevilling for 2007 og frem. 9

10 2. Målrapportering I det følgende bliver der afrapporteret på styrelsens resultatkontrakt Første del af målrapporteringen dækker samtlige resultatkrav og præsenteres i skematisk form. I anden del analyseres udvalgte områder nærmere Mål og målopfyldelse 2005 Resultatkontrakten mellem Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte og Undervisningsministeriet omfatter perioden I 2005 blev 14 resultatkrav opfyldt, mens 3 krav blev delvist opfyldt, og 2 krav ikke blev opfyldt. Tabel 2.1 En effektiv offentlig organisation 2005 Nr. Resultatkrav Årsstatus Sagsbehandlingstider 1 I 2005 skal mindst 78% af SU-ansøgningerne være ekspederet inden 21 dage. 2 I 2005 skal mindst 85% af SVU-ansøgningerne være ekspederet inden 31 dage. Opfyldt: 78% af ansøgningsskemaerne blev ekspederet inden for 21 dage. Opfyldt: 89% af SVU-ansøgningerne blev ekspederet inden 31 dage. 3 I 2005 skal mindst 75% af SPS-ansøgninger på området for videregående uddannelser være ekspederet inden 31 dage. Opfyldt: 77% af SPS-ansøgningerne blev ekspederet inden 31 dage. 4 I 2005 skal mindst 75% af SU-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. Opfyldt: 76% af klagesagerne blev behandlet inden 61 dage. 5 I 2005 skal mindst 70% af SVU-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv indhentning af sager og høring. 6 I 2005 skal mindst 75% af SPS-klagesagerne være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. Ikke opfyldt: 58 % af klagesagerne blev behandlet inden 61 dage. Nærmere redegørelse herfor fremgår af afsnit Opfyldt: 100% af klagesagerne blev blev behandlet inden 61 dage. 7 Senest den 1. juli 2005 skal mindst 97% af samtlige støttemodtagere have afsluttet deres IK-kontrol vedrørende Delvist opfyldt: Styrelsen havde afsluttet alle modtagne sager fra Skat om indkomstkontrol inden 1. juli, svarede til 95% af støttemodtagerne. 8 I 2005 skal mindst 70% af klagerne vedr. IKkrav være ekspederet inden 61 dage inklusiv høring. Bedre kvalitet i opgaveløsningen 9 I 2005 etableres et IT-system, der understøtter SPS-ordningen generelt. Det vil medføre en digitalisering af sagsgangene og en lettelse af medarbejdernes og medadministratorernes opgaver. I den forbindelse udvikles og implementeres administrative procedurer, som vil give en mere ensartet kvalitet i sagsbehandlingen og forbedret økonomistyring. Opfyldt: 95% af klagesagerne blev behandlet inden 61 dage. Opfyldt: IT-systemet blev taget i brug i juni måned. De første erhvervsskoler fik adgang til systemet i juli måned 2005, og de første videregående uddannelsesinstitutioner får adgang ved årsskiftet. 10

11 10 Styrelsen skal i løbet af 2005 udarbejde en overordnet sikkerhedspolitik. 11 Styrelsen skal varetage tilsyn med uddannelsessteder og medadministratorer. Styrelsen udarbejder kvalitativ vurdering af resultatet og udarbejder tillige en årlig tilsynsrapport, som bliver sendt til Rigsrevisionen. Delvist opfyldt: Styrelsen har fået udarbejdet forslag til sikkerhedspolitik, som skal færdigbearbejdes og endelig godkendes, jf. at styrelsen inden udgangen af 2006 skal følge den fælles statslige IT-sikkerhedsstandard, som Videnskabsministeriet har meldt ud. Arbejdet ventes afsluttet i 1. halvår Opfyldt: I 2005 blev der bl.a. gennemført 9 tilsynsbesøg og herudover indhentet 200 sager fra 20 uddannelsessteder på SU-området. Efterfølgende er der udarbejdet en tilsynsrapport. Tabel 2.2 Kundeperspektiv 2005 Nr. Resultatkrav Årsstatus Støttefunktioner for eksterne samarbejdspartnere 12 IT-systemerne, som understøtter medadministratorerne i den daglige administration af SU-, SVU/VUS- og SPS-ordningen, skal have en oppetid på mindst 99%. 13 Mindst 65 procent af dem, der bruger styrelsens offentlige netsteder, skal være tilfredse med navigationens overskuelighed og vejledningens forståelighed. Der vil i 2005 blive udviklet metoder til at gennemføre internetbaserede surveys. Resultaterne vil blive analyseret og løbende nyttiggjort i det daglige arbejde. 14 Styrelsen skal i 2005 udarbejde en metode til at måle og optimere tilfredsheden med SUstyrelsens administrative værktøjer og brugerunderstøttelsen generelt blandt SUmedadministratorerne. Opfyldt: SU- og SPS-systemerne havde en oppetid på 99,9%. SVU/VUS-systemet havde en oppetid på 100%. Opfyldt: Der blev udviklet en metode til gennemførelse af surveys, og der blev gennemført surveys i maj/juni og i oktober/november. 67% var tilfredse med vejledningen. I deltagelsen i Bedst på nettets brugerundersøgelse i august fik styrelsen 65% brugertilfredshed. Ikke opfyldt: En metode til gennemførelse af e- surveys er under udarbejdelse og vil blive taget i brug i Nærmere redegørelse herfor fremgår af afsnit Kursusvirksomhed 15 Mindst 90 % af alle kursister på styrelsens kurser for eksterne deltagere skal være tilfredse eller meget tilfredse med kursernes faglige indhold og pædagogiske form. Opfyldt: I 2005 havde styrelsen eksterne kursister. På baggrund af 1399 evalueringsskemaer var 98% af kursisterne tilfredse eller meget tilfredse med kursernes faglige indhold, og 97% af kursisterne var tilfredse eller meget tilfredse med kursernes pædagogiske form. 11

12 Tabel 2.3 Fremsynet anvendelse af IT 2005 Nr. Resultatkrav Årsstatus Udbygning af elektronisk selvbetjening 16 I 2005 skal mindst 28 % af indgivne SUansøgninger ske fra selvbetjeningssystemet, stigende til 35 % i SUstyrelsen vil endvidere arbejde for, at andelen af brugerne (i alt blandt støttemodtagerne), som benytter SUselvbetjeningen, stiger fra 28% i 2005 til 35% i SU-selvbetjening skal i 2005 have tilføjet ny funktionalitet, som kan bidrage til at yde de studerende en bedre service og aflaste administrationen af SUordningen både centralt og decentralt. Delvist opfyldt: 26 % af de indgivne SUansøgninger kom via selvbetjeningssystemet, sammenlignet med et måltal på 28 %. 30 % af støttemodtagerne bruger minsu. Dette er en større andel end måltallet på 28 %, og denne del af R16 er dermed opfyldt. I 4. kvartal gennemførte styrelsen et projekt for at fremme en større brug af minsu. Nærmere redegørelse herfor fremgår af afsnit Opfyldt: Der er medio december idriftsat en ny funktion, der gør det muligt for de studerende at ansøge om dobbeltklip. At fremtidssikre fagsystemernes arkitektur 18 I 2005 skal dokumentationen af US2000 og fastlæggelse af den fremtidige it-arkitektur være afsluttet. Endvidere skal der være truffet beslutning om den videre moderniseringsproces for systemet. Forpligtende IT-relateret samarbejde Opfyldt: Dokumentation og IT-arkitektur er fastlagt, og der er udarbejdet en indstilling til departementschefen, som blev tiltrådt i december Efterfølgende er der indgået aftale med ekstern leverandør om gennemførelse af projektet. 19 I 2005 skal der etableres en forbedret sammenhæng mellem ændringer i forskudsskat og ændring i SU, som mindsker henvendelserne til kommunerne ved ændringer i indkomst- og fradragsforholdene, herunder SU-ændringer. Opfyldt: Styrelsen har lavet link og forklarende tekst på su.dk/minsu, og dermed forbedret vejledningen om sammenhængen mellem ændringer i forskudsskat og ændring i SU. Opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt vurderes samlet som meget tilfredsstillende. Målopfyldelsen skal ses i lyset af, at styrelsen i løbet af året har håndteret nye opgaver tilfredsstillende, herunder administrationen af VEU-støtte og befordringstilskud på AMU-uddannelser. Herudover har styrelsen implementeret en række myndighedskrav af administrativ karakter Analyser af udvalgte mål Styrelsen har som udgangspunkt valgt at analysere resultatmålene for ekspeditionstider for SU- og SVU-ansøgninger samt SU-klagesager, da de er meget væsentlige for de mange kunder, og fordi det er de mål, som er forbundet med det største ressourceforbrug. Herudover analyseres de resultatmål, som ikke blev opfyldt i

13 Ekspeditionstid for SU-ansøgninger og klagesager Resultatkrav 1: Ekspeditionstid for SU-ansøgninger Tabel 2.4 Ekspeditionstid for SU-ansøgninger for 2005 Ekspeditionstid Ansøgninger %.. antal Ansøgningsskemaer Tastet på uddannelsesstedet Tastet af tastebureau 1) Tastet via minsu Fil fra uddannelsesstedet Tastet i styrelsen (sagsbeh.) Ansøgningsskemaer i året Måltal 2005 ansøgningsskemaer 78 Ansøgningsskemaer i året, Ansøgningsskemaer før året Blanket-sager Tastet af SUstyrelsen Tastet af uddannelsesstedet Blanket-sager i året, Blanket-sager i året, Blanket-sager før året Ansøgninger i alt Ansøgninger i året i alt, Ansøgninger i året i alt, Ansøgninger før året i alt Anm: 1) Inkluderer ansøgninger tastet i styrelsen af studenter. 2) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. online ændringer i støttegrundlaget). I 2005 var 78 % af ansøgningsskemaerne ekspederet inden for 20 dage, og målsætningen på 78 % dermed opfyldt. For selvbetjeningssystemet (minsu) ligger andelen, som blev behandlet inden for 20 dage, på 94 %. For ansøgninger tastet af tastebureau er andelen ekspederet inden for 20 dage 51 %. Styrelsen ophørte i 2005 med at anvende tastebureau. Andelen af skemaer med en ekspeditionstid på mere end 50 dage var i %. En reduktion tilstræbes, men vil formentlig kun blive begrænset, da der er tale om forskellige typer ansøgninger, som enten kræver kompliceret manuel sagsbehandling, korrespondance med andre offentlige myndigheder eller korrespondance med ansøger om yderligere dokumentation mv. Jf. tabel 2.5 er antallet af ansøgninger tastet via minsu øget fra til i årene fra 2002 til Da antallet af minsu ansøgninger må påregnes fortsat at blive forøget, ventes andelen af ansøgninger ekspederet indenfor 20 dage at stige. 13

14 Tabel 2.5 SU-ansøgninger Ansøgninger i året antal Ansøgningsskemaer Tastet på uddannelsesstedet Tastet af tastebureau ) -Tastet via minsu Fil fra uddannelsesstedet Tastet i styrelsen (sagsbeh.) Ansøgningsskemaer i året Ansøgningsskemaer før året Blanket-sager 2) Tastet af SUstyrelsen Tastet af uddannelsesstedet Blanket-sager i året Blanket-sager før året Ansøgninger i alt Ansøgninger i året i alt Ansøgninger før året i alt Anm: 1) Inkluderer ansøgninger tastet i styrelsen af studenter. 2) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. online ændringer i støttegrundlaget). Antallet af ansøgninger i alt steg 3 % i 2005 til Hovedparten er ansøgningsskemaer (78 %), mens blanketsager udgør 22 %. Resultatkrav 16: Selvbetjeningssystemet minsus andel af ansøgninger Andelen af ansøgninger via minsu er steget fra 20 % i 2003 til 26 % i Dog er måltallet for 2005 på 28 % ikke nået. Tabel 2.6 Brugen af minsu måltal Ansøgninger via minsu Ansøgninger i alt Andel af ansøgninger via minsu 20% 24 % 26 % 28 % Brugere heraf nye Andel af SU-modtagere der bruger minsu 22 % 26 % 30 % 28 % Besøg heraf med opdatering Besøg pr. bruger 3,6 4,1 4,4 Antallet af brugere er steget fra til på to år. Endvidere er det gennemsnitlige antal besøg pr. bruger steget fra 3,6 til 4,4. Der er således en klar stigning i brugernes anvendelse af minsu. Der er to forhold, der kan medføre, at en person kan ikke anvende minsu til at oprette sin SU-ansøgning: Støtten er forældreafhængig (for støttemodtagere på 18 og 19 år, der går på ungdomsuddannelser). Personen går på et uddannelsessted, der ikke er bemyndiget til at anvende styrelsens IT-system. 14

15 Andelen af støttemodtagere, der ikke kan anvende minsu til dette formål, er 43 % ( ). En mulighed for at forøge andelen af minsu ansøgninger er at gøre det muligt for flere støttemodtagere at ansøge via minsu. Styrelsen er i færd med at analysere mulighederne for tiltag, der kan øge andelen af minsu ansøgninger. Resultatkrav 4 og resultatkrav 8: Ekspeditionstid for SU-tildelingsklagesager og SU-tilbagebetalingsklagesager Tabel 2.7 Ekspeditionstid for SU-tildelings- og tilbagebetalingsklagesager, som blev afsluttet i Tildelingsklagesager Tilbagebetalingsklagesager Tildelingsklagesager Tilbagebetalingsklagesager Ekspeditionstid måltal måltal Dage % > antal dage Gennemsnit antal sager Klagesager Det er styrelsens målsætning, at andelen af tildelingsklagesager (SU-klagesager) behandlet inden 61 dage, skal være mindst 75 %. I 2005 var andelen 76 %, og målet er derfor opfyldt. Andelen af tilbagebetalingsklagesager (IK-klagesager), som havde en sagsbehandlingstid i styrelsen på under 61 dage, var i %. Med en stigning på 36 procentpoint er dette en klar forbedring i forhold til 2004, hvor 59 % blev færdigbehandlet indenfor 60 dage. Således blev kravet om en andel på 70 % opfyldt i Ekspeditionstid for SVU-ansøgninger og SVU-klagesager Resultatkrav 2: Ekspeditionstid for SVU-ansøgninger Tabel 2.8 Ekspeditionstider for SVU-ansøgninger modtaget i Ekspeditionstid 1) (antal dage) antal % antal % antal % over Ansøgninger Anm.: Grundansøgninger og ændringsansøgninger (online sager, der udløser en støttemeddelelse). 1) Ekspeditionstiden er regnet fra den dag, ansøgningen er modtaget hos administrator, til den dag, støttemeddelelse eller afslag sendes. I 2005 fik 89 % af ansøgerne svar i form af afslag eller støttemeddelelse inden for 30 dage. Det er mere end resultatkravet på 85 %. Andelen er uændret i forhold til

16 Resultatkrav 5: Ekspeditionstid for SVU-klagesager Tabel 2.9 Ekspeditionstid for SVU-klagesager 2004 og Ekspeditionstid måltal måltal Dage % > antal dage Gennemsnit antal sager Klagesager Af klagesagerne har 58 % haft en behandlingstid på indtil 60 dage, hvilket er under målsætningen på 70 %. Årsagen er primært en række meritpædagog-klagesager indgået i 2004, der har afventet ændret tilrettelæggelse af uddannelserne på pædagogseminarierne i overensstemmelse med dispensation fra Undervisningsministeriet, før klagesagerne kunne afsluttes med en fornyet støttetildeling. Året 2005 har således været præget af ekstraordinære forhold Resultatkrav 14: Måling af tilfredshed med styrelsens administrative værktøjer Resultatkrav 14 vedrørende måling af tilfredshed med styrelsens administrative værktøjer blandt SU-medadministratorerne blev ikke opfyldt i Styrelsen har tidligere i 1997 og 1999 gennemført store spørgeskemaundersøgelser til måling af tilfredsheden blandt uddannelsessøgende og SU-medadministratorer på uddannelsesstederne. Undersøgelserne havde karakter af generelle tilfredshedsundersøgelser. Styrelsen ønsker med fremtidige undersøgelser at skabe mere målrettede metoder til belysning af brugertilfredsheden med administrative værktøjer og brugerunderstøttelsen generelt blandt SU-medadministratorerne på konkrete, afgrænsede felter. Ambitionen er, at det i et vist omfang også kan udfylde en funktion svarende til referencegrupper/brugergrupper i forbindelse med udviklingsprojekter eller andre større administrative omlægninger. Styrelsen har gjort indledende erfaringer med at bruge e-surveys på de offentlige netsteder med spørgsmål om tilfredshed med netstedernes funktion. Det er besluttet at gøre forsøg med samme teknik på de lukkede netsteder for SUadministratorerne. Konkret ventes undersøgelsesmetoden anvendt i forbindelse med et aktuelt projekt om udvikling af e-læring, hvor brugernes synspunkter og behov vil blive søgt inddraget i udviklingsprocessen. Undersøgelsesmetoden vil blive brugt ad hoc, hvor der viser sig behov, og der foreligger derfor ikke på forhånd en skabelon for dette arbejde Ressourceforbrug ved sagsbehandling Styrelsens årsværksforbrug fordeles i det følgende på formål og aktiviteter med henblik på at beregne produktiviteten. Følgende tal udgør det direkte årsværksforbrug til sagsbehandlingen, dvs. ekskl. support af uddannelsesstederne og den maskinelle proces. 16

17 Tabel 2.10 Sager pr. årsværk 2004 og 2005 SU Årsværk Sager pr. Årsårsværk værk Tildelingssager Tildelings- Sager antal Sager pr. årsværk SU-tildelingssager 18, , Klagesager 2, , SVU SVU-tildelingssager 5, , VEU VEU-tildelingssager 1) 3, Anm.: Årsværk i første halvår af 2004 bygger på skøn behæftet med en vis usikkerhed foretaget på kontorniveau. Tidsregistreringssystemet mtid blev taget i brug 1. juli Tal fra før 2004 bringes ikke, da opgørelsesmetoden er ændret i ) Tildelingssager i andet halvår af Tallene for SU-tildelingssager viser, hvordan decentraliseringen af støttetildelingen og selvbetjeningssystemet er slået i- gennem på antallet af tildelingssager, der er faldet fra til Årsværksforbruget er steget fra 18,4 til 19,3. Der er således umiddelbart sket et fald i antallet af sager pr. årsværk fra til Sammenligningen må imidlertid tages med et væsentlig forbehold, idet årsværksforbruget i 2004 bygger på skøn og ikke som i 2005 på en registrering. Årsværksforbruget i 2005 på SU-tildelingssager er i forhold til forbruget i 2004 påvirket af et væsentligt stigende omfang af de mere krævende sager, dvs. enlige forsørgere, samboende forsørgere (fra 1/1 2005), forsørgerlån (fra 1/1 2005), handicappede (fra 1/8 2004) og flere udenlandske statsborgere (kontrol af opholdsgrundlag, erhvervsarbejde m.m.). For SVU-tildelingssager er produktiviteten steget fra sager pr. årsværk til sager pr. årsværk. 17

18 3. Regnskab I det følgende redegøres der for styrelsens omkostningsbaserede regnskab, dernæst for udgiftsbaseret regnskab og bevillingsafregning. I afsnittet indgår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens driftskonto. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens tilskudskonti henvises der til vedlagte bilag 3. Regnskab for SUstyrelsen ved bogføringskreds delregnskab 1 aflægges som ved åbningsbalancen efter de omkostningsbaserede principper i overensstemmelse med Akt 163 af 24. juni 2004, samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger. For øvrige hovedkonti, som hører under styrelsens virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper Omkostningsbaseret regnskab Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de seneste regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet i forbindelse med regnskabsreformen. Årsrapporten for 2005 tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper, som er beskrevet i åbningsbalancen pr. 1. januar Ændringer uden beløbsmæssig konsekvenser for regnskabet for 2005 Registreringen af et tilgodehavende hos Arbejdsskadestyrelsen opstilles ikke længere under posten Periodeagrænsningsposter, tilgodehavender i årsrapporten, men derimod under Andre tilgodehavender. Ændringen er i overensstemmelse med retningslinierne for udarbejdelse af balancen til årsrapporten. Der er ikke sket ændringer i forhold til kontering i Navision. Ændringer med beløbsmæssige konsekvenser for regnskabet for 2005 I forhold til åbningsbalancen er regnskabet for 2005 ændret, idet balancen pr. 31. december 2005 er nedsat med 4,1 mio. kr. Ændringerne er foretaget på baggrund af Rigsrevisionens kommentarer til værdiansættelsen af tre immaterielle fagsystemer på åbningsbalancen. Styrelsen har således ultimo 2005 genberegnet afskrivninger på forbedringer af udviklingsprojekter for disse tre immaterielle fagsystemer, sådan at såvel foretagne afskrivninger som afskrivningsmetode er bragt i overensstemmelse med de ændrede retningslinier i Økonomistyrelsens supplement til procesvejledning nr. 6 Overgang til drift fra august Ændring på 2,7 mio. kr. i værdiansættelsen af fagsystemet US2000, Ændring på 1,4 mio. kr. i værdiansættelsen af SVU-system, Ændring på 0,05 mio. kr. i værdiansættelsen af MinSU. Desuden har styrelsen ultimo 2005 nedskrevet fagsystemet VUS med 0,9 mio. kr. til 0,1 mio. kr Omkostningsbaseret resultatopgørelse SUstyrelsens omkostningsbaserede resultat i 2005 ses i tabel

19 Tabel 3.1 Resultatopgørelse 2005 og budget 2006 Ordinære driftsindtægter R B mio. kr Salg af vare- og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift 0,0 - Øvrige driftsindtægter 0,2 0,2 Ordinære driftsindtægter i alt 0,2 0,2 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre - - Forbrugsomkostninger Husleje -6,3-6,5 Andre forbrugsomkostninger -21,1-22,5 Forbrugsomkostninger i alt -27,4-29,0 Personaleomkostninger Lønninger -45,9-48,2 Pension -5,9-6,8 Lønrefusion 1,9 1,9 Andre personaleomkostninger -0,4-0,4 Personaleomkostninger i alt -50,3-53,4 Andre ordinære driftsomkostninger -5,1-6,5 Af- og nedskrivninger -9,5-10,4 Ordinære driftsomkostninger i alt -92,3-99,3 Resultat af ordinær drift -92,1-99,1 Andre driftsposter Andre driftsindtægter - - Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster -92,1-99,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 - Finansielle omkostninger 0,0 - Resultat før ekstraordinære poster -92,1-99,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat -92,1-99,1 Af resultatopgørelsen fremgår, at styrelsen i 2005 havde 0,2 mio. kr. i indtægter og ca. 92,3 mio. kr. i omkostninger, hvilket giver et samlet underskud på godt 92 mio. kr. Omkostningerne er fordelt med knapt 55 % til personaleomkostninger, knapt 30 % til forbrugsomkostninger og godt 10 % til af- og nedskrivninger. De opgjorte omkostninger kan ikke helt sammenlignes med udgifterne i 2004 jf. styrelsens årsrapport for 2004, da styrelsen i 2004 fulgte de udgiftsbaserede principper. I forhold til lønudgifter 2004, har der i 2005 været et stigning i personaleomkostninger. Stigningen skyldes overvejende, at styrelsen i 2005 overtog administrationen af VEU-ordningen og dermed fik flere medarbejdere. Medarbejderomsætningen kan ses i note 1 til balancen Omkostningsbaseret balance Styrelsens balance viser, hvilke aktiver styrelsen ejer pr , samt styrelsens forpligtelser, jf. tabel

20 Tabel 3.2. Balance ultimo 2005 og åbningsbalance Note Ultimo Åbningsbalance 2005 januar 2005 Aktiver mio. kr Anlægsaktiver I. Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter 26,5 29,9 2 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. 0,0 0,0 Udviklingsprojekter under opførelse 3,6 2,1 Immaterielle anlægsaktiver i alt 30,2 32,1 II. Materielle anlægsaktiver Grunde, arealer og bygninger 1,0 - Infrastruktur Produktionsanlæg - - Transportmateriel - - Inventar og IT-udstyr 2,7 3,7 Igangværende arbejder for egen regning - - Materielle anlægsaktiver i alt 3,7 3,7 III. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt - - A. Anlægsaktiver i alt (I-III) 33,8 35,8 Omsætningsaktiver I. Varebeholdninger Varebeholdninger i alt - - II Tilgodehavender Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser 1,9 4,0 Andre tilgodehavender 3,9 4,3 Tilgodehavender i alt 5,9 8,3 III. Kortfristede værdipapirer - - IV. Likvide beholdninger - - B. Omsætningsaktiver (I-V) 5,9 8,3 Aktiver i alt (A+B) 39,7 44,1 Passiver 4 I. Egenkapital i alt 27,8 30,7 II. Hensættelser 0,4 0,4 III. Langfristede gældsposter Prioritetsgæld - - Anden langfristet gæld - - Statsgæld - - Langfristede gældsforpligtelser i alt - - IV. Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser 2,6 5,8 Anden kortfristet gæld 1,1 0,8 Skyldige feriepenge 7,8 6,3 Igangværende arbejder for fremmed regning - - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser - - Kortfristet gæld i alt 11,4 13,0 Gæld i alt (III-IV) 11,4 13,0 Passiver i alt (I-IV) 39,7 44,1 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

SUstyrelsens Årsrapport 2002

SUstyrelsens Årsrapport 2002 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B SUstyrelsens Årsrapport 2002 Nr. 6 april 2003 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN: 87-90750-30-6 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen

Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen Årsrapport 2006 for Militærnægteradministrationen 1. Beretning 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen er en myndighed under Forsvarsministeriet. Myndigheden står

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2005 Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 33 19 32 00 Telefax 33 19 32 18 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. BERETNING... 3 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SUNWRAP.DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SUNWRAP.DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/02/2015 Jesper Sølager Sørensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår)

ADDEA Tax ApS. Årsrapport for Amaliegade København K. CVR-nr (10. regnskabsår) ADDEA Tax ApS Amaliegade 35 1256 København K. CVR-nr. 30 07 25 88 Årsrapport for 2016 (10. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. februar 2017

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2015 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Februar 2016 dok. nr. 22102/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere