B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte"

Transkript

1 B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2007 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

2 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR ISBN: Online: ISSN X Papirform: ISSN

3 Indholdsfortegnelse 1. Beretning Præsentation af styrelsen Årets faglige resultater Økonomisk resultat Styrelsens hovedkonti Finansielle nøgletal Forventninger til det kommende år Målrapportering Mål og målopfyldelse Analyser af udvalgte mål Ekspeditionstid for SU-ansøgninger Brugen af minsu Resultatkrav 8: ekspeditionstid for VEU-ansøgninger Resultatkrav 23: eindkomst Redegørelse for reservationer Regnskab Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordninger hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsafregning for driftsbevilling Påtegning af årsrapport...26 Bilag 1 Noter til Resultatopgørelse og Balance inkl. styrelsens personale..27 Bilag 2. Årets resultatopfyldelse...29 Bilag 3 Regnskabsmæssige forklaringer for tilskudskonti...32 Bilag 4 Beskrivelse af anvendt regnskabspraksis...39 Bilag 5 Metode ved omkostningsfordeling...40 Bilag 6 Finansielle nøgletal...41 Bilag 7 Driftsregnskab opdelt på formål...42

4

5 1. Beretning 1.1. Præsentation af styrelsen Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte er en del af Undervisningsministeriet. Mission Det er styrelsens mission at udvikle, drive og forny statens ordninger til støtte for uddannelsessøgendes gennemførelse af uddannelse. Vision Det er styrelsens vision: 1. at være effektiv og fremsynet: både teknologisk (ny teknologi hvor det kan betale sig). og med hensyn til nye arbejdsformer, således at chefer og medarbejdere trives med deres udfordringer. 2. at blive oplevet: af uddannelsessøgende som tidssvarende, forståelig og troværdig. af uddannelsessteder og medadministratorer som samarbejdsorienteret og hjælpsom. af offentlige myndigheder samt de politiske opdragsgivere som udviklingsorienteret, omkostningsbevidst, driftssikker og loyal. 3. at være en indlysende partner til opgaver, der omhandler uddannelsessøgendes rammebetingelser for uddannelse og derfor være med til at skabe sammenhæng i disse. Hovedopgaver Styrelsens hovedopgaver kan opdeles i følgende produkter, jf. styrelsens resultatkontrakt for : Produkt 1 - Administration af statens uddannelsesstøtte (SU) Produkt 2 - Administrationen af befordringsrabatordninger Produkt 3 - Administration af statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Produkt 4 - Administration af godtgørelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) mv. Produkt 5 - Administration af specialpædagogisk støtte (SPS) Produkt 6 - Ministerbetjening og regelarbejde Produkt 7 - Uddannelse af medadministratorer Produkt 8 - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger Styrelsens produkter tager afsæt i opgavebeskrivelsen i finansloven, jf. FFL2008. Af styrelsens 8 produkter fremgår de 6 første direkte af finansloven. Tabel 1.1 viser sammenhængen mellem styrelsens hovedopgaver, som de er gengivet på forslag til Finanslov for finansåret 2008, og styrelsens produkter, som de er angivet i resultatkontrakten. 5

6 Tabel 1.1 Styrelsens opgaver og produkter i resultatkontrakten. Opgaver på FFL08 Administration af SU Administration af befordringsrabatordninger Administration af SVU Administration af VEU Administration af SPS Ministerbetjening og regelarbejde Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. Produkter i resultatkontrakten - Administration af SU - Uddannelse af medadministratorer - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger - Administration af befordringsrabatordninger - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger - Administration af SVU - Uddannelse af medadministratorer - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger - Administration af VEU - Uddannelse af medadministratorer - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger - Administration af SPS - Uddannelse af medadministratorer - Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger - Ministerbetjening og regelarbejde - Hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. Styrelsens uddannelse af medadministratorer (produkt 7) er en meget central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for decentraliseringen af støtteadministrationen, at disse medarbejdere har et godt kendskab til regelgrundlag, administrative procedurer og IT-fagsystemer. Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger (produkt 8) er ligeledes en meget central opgave i styrelsen. Det er en forudsætning for en effektiv og tidssvarende administration af diverse støtteordninger, at administrationen i meget høj grad er digitaliseret. Styrelsen varetager under produkt 1 (SU) administrationen af udlandsstipendieordningen fra sommeren Under produkt 2 (befordringsrabatordninger) varetager styrelsen administrationen af befordringsrabat til elever og studerende ved ungdoms- og videregående uddannelser. Under produkt 4 (VEU) varetager styrelsen administrationen af befordringstilskud på arbejdsmarkedsuddannelser til ikke-forsikrede kursister. Under produkt 5 (SPS) varetager styrelsen administrationen af SPS ved stort set alle uddannelsesområder over folkeskoleniveau. Styrelsen beregner endvidere statslig elevstøtte til elever på efterskoler og yder sekretariatsbistand til SU-rådet og administrer Dansk Studiefond. I tilslutning til de forskellige produkter udfører styrelsen informations-, udviklings- og analyseopgaver Årets faglige resultater Tabel 1.2 viser udviklingen i omfanget af styrelsens væsentligste aktiviteter, dvs. SU-sager, SVU-sager, VEU-sager og SPS-sager. De mange støttetildelingssager behandles primært ved hjælp af styrelsens specialudviklede IT-systemer (fagsystemer). Af tabellen fremgår endvidere, hvor mange klagesager der er i forbindelse med støtteordningerne. 6

7 Tabel 1.2 Styrelsens aktiviteter antal SU Tildelingssager i alt 1) minsu Indkomstkontrolkrav 2) ) Klagesager på SU-området 3) ) Klagesager vedr. handicaptillæg 144 SVU Sager i alt 4) Klagesager VEU Tildelingssager i alt ) Klagesager 5) SPS VU tildelingssager UU tildelingssager 6) ) Klagesager ) 138 9) 1) Tildelingssager omfatter ansøgningsskemaer og blanketter, samt ansøgninger via minsu. 2) IK-krav, som er rejst i det pågældende år (kravene vedrører den tildelte støtte for året før). Tallet for 2007 er foreløbigt. 3) For 2007 opgøres klagesagerne på SU-området eksklusiv klagesager vedrørende handicaptillæg. 4) Inkl. ændringsansøgninger uanset om de udløser en ny støttemeddelelse. 5) For 2005 dækker opgørelsen andet halvår af ) For 2004 opgjort som antal støttemodtagere. Som følge af en administrativ omlægning i 2005 er tallet baseret på et skøn. 7) I 2007 overgik SPS-ordningen vedr. de almene gymnasier til styrelsen. 8) Fra 2006 havde også EUD en formaliseret klageadgang. Der var 15 sager vedr. EUD. 9) Der indgår klagesager vedrørende SPS for frie grundskoler og frie kostskoler. Tallet for 2007 omfatter også sager, der ikke blev oversendt til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, og er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tallene fra de foregående år. I 2007 behandlede styrelsen ca SU-sager, ca SVU-sager, ca VEU-sager, og ca SPSsager. I 2007 indgik ca af tildelingssagerne via selvbetjeningssystemet minsu, hvilket er en stigning på 14 % i forhold til Antallet af SVU-sager faldt fra 2006 til 2007 med 4 %, og på VEU-området steg antallet af sager 26 % til På SPS-ordningen ved videregående uddannelser steg omfanget af tildelingssager 29 %. I forhold til 2005 er der tale om en stigning på 66 %. Styrelsen har behandlet det stigende antal sager uden tilførsel af ekstra midler til styrelsens driftsramme. Stigningen i antallet af SPS tildelingssager ved ungdomsuddannelser skyldes primært, at styrelsen i 2007 overtog SPSordningen for gymnasier. I 2007 var der i alt 138 klagesager på SPS-området. Det var en kraftig stigning i forhold til Dette skyldes, at styrelsen i 2007 har overtaget tildelingen af SPS til de frie grundskoler og frie kostskoler i forbindelse med amternes nedlæggelse ved kommunalreformen. 7

8 Tabel 1.3 Ekspeditionstider og målopfyldelse for støtteansøgninger og klagesager 2007 Ansøgninger Klagesager SU 1) SVU VEU SPS 2) SU SVU SPS 3) % Ekspeditionstid i dage over over Ansøgninger/ klagesager Målopfyldelse Kategori for måltal - 20 dage - 30 dage - 20 dage - 30 dage - 60 dage - 60 dage - 60 dage Måltal Resultat Forskel (resultat måltal) Anm: For SU, SVU og VEU indgår ansøgninger indkommet før året ikke. 1) Ekspeditionstid for ansøgningsskemaer. 2) SPS for videregående uddannelser og EUD. Opgørelsen omfatter ansøgninger vedrørende støtte i 2007, som er godkendt eller afslået. Ansøgninger indkommet før støttehalvåret indgår ikke. 3) Omfatter klagesager vedrørende SPS-ordningerne for videregående uddannelser, EUD, almene gymnasier, frie grundskoler og frie kostskoler. På alle styrelsens støtteordninger er % af ansøgningerne ekspederet indenfor 20 dage. Måltallene for ekspeditionstiden i 2007 for SU-, SVU- og SPS-ansøgninger blev alle opfyldt. For VEU-ansøgninger blev målet dog ikke opfyldt, jf. afsnit Af SU-, SVU- og SPS-klagesager blev % ekspederet inden for 60 dage. Alle måltal for ekspeditionen af styrelsens klagesager blev i 2007 opfyldt. Tabel 1.4 viser resultatkravenes fordeling på styrelsens hovedprodukter, og om de er opfyldte. 8

9 Tabel 1.4 Styrelsens resultatkrav 2007 Omkostninger Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav mio. kr antal Produkt 1: Administration af SU 33, Produkt 2: Administration af befordringsrabatordninger 1) 2, Produkt 3: Administration af SVU 9, Produkt 4: Administration af VEU mv. 4, Produkt 5: Administration af SPS mv. 8, Produkt 6: Ministerbetjening og regelarbejde 4, Produkt 7: Uddannelse af medadministratorer 2) Produkt 8: Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger 2) Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 34,2 I alt 95, ) Styrelsen har i 2007 igangsat den nye befordringsrabatordning for elever i ungdomsuddannelser, og har derfor valgt ikke at opstille resultatkrav for dette produkt for 2007 men først fra Resultatkrav 25, befordringsrabat på ungdomsuddannelsesområdet, som er placeret under produkt 8, omhandler dog etablering af et system til elektronisk udveksling af data mellem styrelsen og trafikselskaberne. Dette mål blev opfyldt. 2) Omkostningerne til produkt 7 er i 2007 fordelt på produkt 1, 3, 4 og 5, jf. tabel 1.1. på side 6. Omkostningerne til produkt 8 er fordelt på produkt 1-5. Der henvises i øvrigt til bilag 7 og til tabel 1.1 på side 6. I 2007 havde styrelsen 25 resultatkrav. Heraf blev 23 opfyldt, 1 blev delvist opfyldt og 1 blev ikke opfyldt. Det delvist opfyldte krav afsluttes i Målopfyldelsen i 2007 skal sammenholdes med, at styrelsen i 2007 har haft flere større projekter, der har trukket væsentlige ressourcer, og som skulle gennemføres sideløbende med den almindelige drift. Det drejer sig primært om udarbejdelse af udlandsstipendiet til studerende, der tager studieophold som led i en dansk videregående uddannelse, eller som tager en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet. Opgaven har omfattet regelarbejde samt etablering af en ITløsning. Det drejer sig også om befordringsrabat til elever i ungdomsuddannelser. Styrelsen har i samarbejde med de regionale trafikselskaber og DSB udarbejdet en digital ansøgningsprocedure for elever i ungdomsuddannelser, der søger om befordringsrabat. På voksenuddannelsesområdet har styrelsen i 2007 begyndt på arbejdet med VEU-budgetanalysen og haft fokus på udvikling af tilsynsområdet. Endelig er der lagt store ressourcer i arbejdet med budgetanalyserne vedrørende SU-digitalisering, effektiviseringsstrategi og administrative fællesskaber. Internt har styrelsen reorganiseret Informationskontoret, som ud over styrelsens eksterne kommunikation, nu også omfatter betjening af direktionen og administration af styrelsens kursusaktiviteter. Også det overordnede ansvar for udvikling af e-læring er placeret i Informationskontoret, og der er i 2007 udarbejdet e-læringsmoduler til områderne voksenuddannelsesstøtte og specialpædagogisk støtte. Styrelsens ministerbetjening inden for især SU-området har været omfattende i 2007, dels i forbindelse med udmøntningen af regeringens jobplan, dels i forbindelse med fremsættelse af lovforslag om blandt andet udlandsstipendier og periodisering af indkomstkontrollen. I 2007 blev IT-moderniseringsprojektet afsluttet (resultatkrav 16). Dette projekt startede i Formålet med projektet var at fremtidssikre SU-systemet med en ny arkitektur. Hovedaktiviteterne var at nedbryde store kernemoduler i små byggeklodser - bl.a. med genbrug for øje (komponentisering), at omlægge kommunikationen med uddannelsesstederne til mere moderne teknologi (servlets), at dokumentere systemet og endelig at fjerne ikke længere anvendt kode. Af tabel 1.5 fremgår budgettet og regnskabet for US3-projektet. 9

10 Tabel 1.5 Budget og regnskab for US3-projektet Aktivitet Opr. budget jf. kontrakt Revideret budget Faktisk forbrug Merforbrug i ft. oprindeligt budget timer % Konsulenttimer , mio. kr % Udgifter 19,8 18,3-7,6 Færdiggørelsen af de enkelte dele af US3 projektet fremgår af tabel 1.6. Tabel 1.6 Idriftsættelsen af US3-projektet Release Idriftsat Udgift mio. kr. Støtteberegning dec ,0 Ansøgning april ,7 Udbetaling juni ,0 Årskørsler sept ,5 Indkomstkontrol sept ,8 Servlets april/sept ,4 Udgifter eksklusiv reward 17,4 Reward 0,8 Udgifter inklusiv reward 18,3 Samlet vurderes opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt som meget tilfredsstillende Økonomisk resultat I det følgende afsnit indgår en oversigt over styrelsens økonomiske nøgletal. Indtægter og omkostninger Figuren viser regnskabsmæssige indtægter og omkostninger for regnskabsåret 2007 og budgetåret Figur 1.1 Styrelsens indtægter og omkostninger Indtægter og omkostninger Mio kr R 2006 R 2007 B 2008 Budget- og regnskabsår Øvrige omkostninger Løn Afskrivninger Indtægter Bevilling Styrelsen overgik til omkostningsbaserede bevillinger i Opstillingen for 2006 viser derfor et udgiftsbaseret tal for bevillingsdelen, og omkostningsbaserede tal for de resterende dele af opstillingen. Søjlerne for 2006 er dermed ikke umiddelbart sammenlignelige med søjlerne for 2007 og Figur 1.1 viser for 2007, at styrelsen havde færre om- 10

11 kostninger end bevilling og øvrige indtægter, og dermed et overskud på ca. 5 % af de samlede indtægter. Styrelsen budgetterer i 2008 med et mindre overskud. Årets resultat er beskrevet i afsnit 3.1. Styrelsens omkostningsniveau ligger omkring de 100 mio. kr. og er næsten udelukkede finansieret af bevillingen. Balancens sammensætning Figur 1.2 viser balancens sammensætning primo 2007, ultimo 2007 samt den forventede sammensætning ultimo Figur 1.2 Balancens sammensætning Mio. kr. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Aktiver Passiver P2007 R2007 B2008 Kortfristet gæld Omsætningsaktiver Langfristet gæld Finansielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Materielle anlægsaktiver Egenkapital Immaterielle anlægsaktiver Styrelsen overgik i 2007 til omkostningsbaserede bevillinger og fik i den forbindelse tilpasset sin balance til en endelig primobalance for 2007, hvori der indgik bl.a. langfristet gæld, nye likviditetskonti og statsforskrivning.. I løbet af 2007 er styrelsens immaterielle anlægsaktiver forøget mens de materielle er reduceret. Den langfristede gæld er samlet set øget. Det afspejler et år med fortsatte investeringer i IT-systemer, der understøtter styrelsens mission og vision. Omsætningsaktiverne er forøget hvilket bl.a. skyldes en forøgelse af de likvide beholdninger over året, der igen primært er en konsekvens af årets mindreforbrug i forhold til den tildelte bevilling. Regnskabsårets forskydninger i balancen er i øvrigt beskrevet i afsnit 3.2. Egenkapitalens sammensætning Figur 1.3 viser egenkapitalens sammensætning i 2007 og den forventede sammensætning ultimo Figur 1.3 Egenkapitalens sammensætning Egenkapitalens sammensætning Mio. kr Overført overskud Startkapital Øvrige Samlet egenkapital P2007 R2007 B2008 År 11

12 Figur 1.3 viser, at styrelsen havde en startkapital (statsforskrivning) på knapt 2 mio. kr. både primo og ultimo Styrelsen havde et overført overskud på 5,5 mio. kr. primo 2007, dvs. på det tidspunkt hvor omkostningsbaserede bevillinger blev indført.. Det overførte overskud var ultimo 2007 på knapt 11 mio. kr. Det bevirker, at styrelsens egenkapital ultimo 2007 er på 12,6 mio. kr. Styrelsen har budgetteret med at øge sin egenkapital med ca. en million kr. i forventning om indførelsen af en tvungen opsparing i statsligt regi for 2008 på 1 % af bevillingen. Låneramme og SKB-gæld Figuren viser styrelsens lånerammeniveau og SKB-gæld i regnskabsåret 2007 og de forventede tal ultimo Figur 1.4: Låneramme og SKB-gæld Låneramme og gæld i kr P 2007 R 2007 B 2008 Regnskabs- og budgetår FF4 Langfristet gæld FF6 Bygge- og IT-kredit FF7 kassekredit Låneramme Styrelsen havde primo 2007 en langfristet gæld på ca. 30,5 mio. kr. og en Bygge- og IT-kredit på ca. 7,5 mio. kr. Styrelsen øgede gennem 2007 sin langfristede gæld og reducerede sin Bygge- og IT-kredit primært som følge af færdiggørelsen af IT-projekter. Den samlede gæld var lidt højere ultimo 2007 end primo Styrelsen venter en forhøjelse af lånerammen på ca. 5 mio. kr. på finansloven for Forhøjelsen gælder fra Forhøjelsen er givet på baggrund af dels behovet for fortsatte IT-investeringer, dels for at modvirke en overskridelse af lånerammen, hvis styrelsens FF7- konto skulle blive negativ over året som følge af det løbende cashflow Styrelsens hovedkonti Styrelsen aflægger regnskab for følgende hovedkonti. 12

13 Tabel 1.7 Hovedkonti 2007 Bevilling Hovedkonti Bevilling Regnskab mio. kr Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Udgifter 104,0 1) 95,9 Driftsbevilling Styrelsen for Statens Udd., alm. virksomhed Indtægter 0,2 0,4 Reservationsbevilling Forsøgs- og udv. arb. tilsagnsordning gymnasiale uddannelser, underv. i udlandet Udgifter 2,4 2,2 Lovbunden bevilling Statens Uddannelsesstøtte (SU) Stipendier Udgifter , ,4 Lovbunden bevilling SU Stipendier Indtægter 265,0 307,2 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Udgifter 5.123, ,9 Lovbunden bevilling SU Lånevirksomhed Indtægter 4.529, ,1 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Udgifter 732,0 762,3 Lovbunden bevilling SU Forrentning af lånevirksomhed Indtægter 870,0 881,5 SU Forrentning af øvrig lånevirksomhed Indtægter 20,5 25,2 SU Tillæg 2) Indtægter 10,6 12,5 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til studerende i VU 3) Udgifter 60,6 54,6 Lovbunden bevilling Befordringsrabat til UU m.v Udgifter 106,0 140,5 Lovbunden bevilling Statens voksenuddannelsesstøtte Udgifter 434,9 333,7 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. AMU ikke-forsikrede Udgifter 102,5 118,4 Reservationsbevilling VEU godtgørelse vedr. åben uddannelse ikkeforsikrede Udgifter 11,6 7,7 Reservationsbevilling VEU befordringstilskud for ikke-forsikrede Udgifter 4,6 5,9 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i VU Udgifter 49,0 48,6 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i UU Udgifter 95,8 87,6 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i AMU Udgifter 1,1 0,9 Reservationsbevilling Specialpædagogisk støtte i AMU Indtægter 0,1 0,0 1) Tallet omfatter de i budgetoversigten på FL07 angivne udgifter korrigeret for ændringer som følge af tillægsbevillingen for ) Tillæg til støtte, der skal tilbagebetales, fordi støttemodtageren har tjent mere end sit fribeløb. Tillægget udgør 7 %. 3) Styrelsen, der administrerer ordningen, refunderer 90 % af den rabat, trafikselskaberne yder. Beløbet er udgiften til refusion. For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til tilskudskonti henvises der til bilag Finansielle nøgletal Der henvises til bilag Forventninger til det kommende år I 2008 og de kommende to år står styrelsen over for meget store administrative udfordringer som følge af en række lovinitiativer på især SU-området. I regeringens kvalitetsreform indgår en digitalisering af SU-området, herunder obligatorisk brug af digital ansøgning. Det forventes, at der i 2008 vil blive lovgivet om digitaliseringen. En næsten fuldstændig digitalisering forudsætter en revurdering af styrelsens samarbejde med uddannelsesinstitutionerne samt en udbygning af selvbetjeningssystemet minsu. Arbejdet med digitaliseringen vil lægge beslag på betydelige ressourcer i organisationen med hensyn til information, lovgivning og IT-udvikling. Udlandsstipendieordningen, hvor de studerende kan søge om tilskud til betaling af studieophold og kandidatuddannelser i udlandet, skal være implementeret i sommeren Styrelsen skal endvidere konsolidere ordningen for befordringsrabat i ungdomsuddannelser samt implementere en lempelse i reglerne om indkomstkontrollen på SU-området (periodisering af indkomster). På voksenuddannelsesområdet skal VEU-budgetanalysen afsluttes i 2008, og der skal herefter tages stilling til, hvordan den fremtidige digitalisering på området kan ske. 13

14 2. Målrapportering I det følgende bliver der afrapporteret på styrelsens resultatkontrakt I første del af målrapporteringen indgår en skematisk oversigt fordelt på produkter over opfyldelsen af resultatkrav, indtægtsførte bevillinger samt omkostninger. I anden del analyseres udvalgte områder nærmere. I tredje del redegøres for reservationer Mål og målopfyldelse 2007 Tabel 2.1 Sammenfatning af styrelsens økonomi fordelt på produkter 2007 Indtægtsført bevilling 1) Øvrige indtægter 2) Omkostninger Andel af årets overskud Andel opfyldte resultatkrav mio. kr % Produkt 1: Administration af SU 35,1 0,2 33,0 2,3 100 Produkt 2: Administration af befordringsrabatordninger 3) 3,8-2,7 1,1 - Produkt 3: Administration af SVU 8,8-9,3-0,5 100 Produkt 4: Administration af VEU mv. 7,6-4,4 3,2 50 Produkt 5: Administration af SPS mv. 9,4-8,1 1,3 100 Produkt 6: Ministerbetjening og regelarbejde 3,6-4,0-0,4 100 Produkt 7: Uddannelse af medadministratorer 4) Produkt 8: Drift og udvikling af IT-systemer og digitale løsninger 4) Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration mm. 32,6-34,2-1,6 - I alt 100,9 0,2 95,7 5,4 92 1) Inklusiv tillægsbevillingen for 2007 og nettoreservationer. 2) Øvrige indtægter indeholder ikke finansielle indtægter. De finansielle poster er indregnet som nettoposter i kolonnen Omkostninger. 3) Styrelsen har i 2007 igangsat den nye befordringsrabatordning for elever i ungdomsuddannelser og har derfor valgt ikke at opstille resultatkrav for dette produkt for 2007, men først fra Resultatkrav 25, befordringsrabat på ungdomsuddannelsesområdet, som er placeret under produkt 8, omhandler dog etablering af et system til elektronisk udveksling af data mellem styrelsen og trafikselskaberne. Dette mål blev opfyldt. 4) Omkostningerne til produkt 7 er i 2007 fordelt på produkt 1, 3, 4 og 5, jf. tabel 1.1. på side 6. Omkostningerne til produkt 8 er fordelt ud på produkt 1-5. Der henvises i øvrigt til bilag 7. Der henvises til bilag 5 vedrørende styrelsens valgte metode for omkostningsfordeling Analyser af udvalgte mål Styrelsen har efter aftale med departementet analyseret resultatmålene for ekspeditionstider for SU-ansøgninger samt brugen af minsu. Herudover analyseres de to resultatmål, som ikke blev opfyldt eller delvist opfyldt i 2007, nemlig ekspeditionstider for VEU-ansøgninger og eindkomst Ekspeditionstid for SU-ansøgninger Af tabel 2.2 fremgår ekspeditionstiden for SU-ansøgninger, fordelt efter hvordan ansøgningen er indkommet. 14

15 Tabel 2.2 Ekspeditionstid for SU-ansøgninger for 2007 (resultatkrav 1) Ekspeditionstid Ansøgninger % Antal Ansøgningsskemaer Tastet på uddannelsesstedet Tastet via minsu Fil fra uddannelsesstedet Tastet i styrelsen (sagsbeh.) Tastet i styrelsen (student) 1) Ansøgningsskemaer i året Måltal 2007 ansøgningsskemaer 78 Ansøgningsskemaer i året, (Ansøg. vedr modt. før året) (23.700) Blanket-sager 2) Tastet af styrelsen Tastet af uddannelsesstedet Blanket-sager i året, Blanket-sager i året, (Blank. vedr modt. før året) (100) Ansøgninger i alt Ansøgninger i året i alt, Ansøgninger i året i alt, (Ans. vedr m. før året i alt) (23.800) 1) Ansøgninger tastet i styrelsen af studenter. 2) Ændringer som modtages på andre blanketter end ansøgningsskemaer (dvs. online ændringer i støttegrundlaget). I 2007 var 79 % af ansøgningsskemaerne ekspederet inden for 20 dage, og målsætningen på 78 % er dermed opfyldt. For selvbetjeningssystemet (minsu) ligger andelen, som blev behandlet inden for 20 dage, på 93 %. MinSU er klart den hurtigste behandlingskanal inden for 10 dage, hvor næsten 2 ud af 3 ansøgninger er ekspederet, sammenholdt med at gennemsnitligt kun halvdelen af alle ansøgningsskemaerne i året blev behandlet inden for 10 dage. Andelen af skemaer med en ekspeditionstid på mere end 50 dage i 2007 var 5 %. En reduktion tilstræbes, men vil formentlig kun blive begrænset, da der er tale om forskellige typer ansøgninger, som enten kræver kompliceret manuel sagsbehandling, korrespondance med andre offentlige myndigheder eller korrespondance med ansøger om yderligere dokumentation mv. Andelen af ansøgninger tastet via minsu er øget fra 26 % i 2005 til 36 % i 2007, jf. tabel 2.3. Andelen af minsu ansøgninger ventes at blive forøget i forbindelse med digitaliseringen af SU-området. Derfor ventes andelen af ansøgninger ekspederet inden for 20 dage at stige Brugen af minsu For at sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling har det været styrelsens strategi at udbrede brugen af minsu til så mange støttemodtagere som muligt. Brugen af minsu ventes at stige betragteligt i forbindelse med den ventede digitalisering af SU-området. I forbindelse med digitaliseringen ventes det, at barriererne fjernes for at anvende minsu ved forældreafhængig SU (18-19-årige i ungdomsuddannelser). I 2007 indkom ansøgninger via minsu, hvilket svarede til en andel på 36 % af alle ansøgninger. Andelen af ansøgninger via minsu steg således 10 procentpoint fra 26 % i 2005 til 36 % i Måltallet på minimum 33,3 % i 2007 er opfyldt. Det faktiske antal af minsu ansøgninger er lavere end de nævnt i resultatkrav 17. Dette skyldes, at det samlede antal ansøgninger er lavere end ventet, da resultatkravet blev fastsat. 15

16 Tabel 2.3 Brugen af minsu Måltal Ansøgninger via minsu Ansøgninger i alt Andel af ansøgninger via minsu 26 % 31 % 36 % 33,3 % Brugere heraf nye Andel af SU-modtagere, der bruger minsu 30 % 36 % 40 % 40 % Besøg heraf med opdatering Besøg pr. bruger 4,4 4,5 4,5 I 2007 skulle mindst SU-modtagere benytte minsu, svarende til 40 % af SU-modtagerne, jf. resultatkrav 18. Antallet af brugere er steget fra i 2005 til i 2007, svarende til 40 % af SU-støttemodtagerne. Resultatkrav 18 er dermed opfyldt. Det gennemsnitlige antal besøg pr. bruger var i ,5. Dermed ligger brugernes anvendelse af minsu stabilt Resultatkrav 8: ekspeditionstid for VEU-ansøgninger I tabel 2.4 er ekspeditionstidsfordelingen for VEU beskrevet for 2005, 2006 og Tabel 2.4 Ekspeditionstider 1) for VEU-ansøgninger modtaget i ), 2006 og 2007 Ekspeditionstid (antal dage) Antal % antal % antal % over Ansøgninger ) Ekspeditionstiden er regnet fra den dag, ansøgningen er modtaget hos administrator, til den dag støttemeddelelse eller afslag sendes. 2) Ordningen overgik til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte d. 1.juli I 2007 blev 67 % af VEU-ansøgningerne ekspederet inden for 21 dage, hvilket var et fald i forhold til 73 % i Ifølge resultatkrav 8 skulle andelen i 2007 være 75 %, hvilket ikke blev opfyldt, ligesom det heller ikke blev opfyldt i Den manglende opfyldelse af resultatkravet skal ses i lyset af, at styrelsen først overtog administrationen af ordningen i midten af 2005, og at erfaringsgrundlaget for fastsættelsen af målet derfor var spinkelt. Antallet af ansøgninger steg 26 % fra 2006 til Sagsbehandlingen på uddannelsesstederne er næsten eneafgørende for, hvor hurtigt ansøgningerne bliver behandlet. Hvis ressourcetildelingen på uddannelsesstederne fra 2006 til 2007 ikke er fulgt med, kan dette være en medvirkende forklaring på faldet i andelen ekspederet inden for 21 dage. Andelen af ansøgninger ekspederet inden for 21 dage var i 2007 lavest på handelsskoler og tekniske skoler. Ekspeditionstiden varierer dog mellem uddannelsesstederne også inden for de enkelte institutionstyper. Der har i 2007 været fokus på udvikling af tilsynskonceptet med særligt henblik på kontakt til de skoler, der bl.a. har en lang ekspeditionstid. 16

17 2.2.4 Resultatkrav 23: eindkomst Styrelsen skal indberette ansættelses- og indkomstoplysninger til eindkomstregistret i Væsentlige dele af programudviklingen bag disse indberetninger var klar ved udgangen af 2007, derfor er kravet anført som delvist opfyldt. Flere forhold forsinkede forløbet. Det var nødvendigt at afklare, dels hvordan oplysninger for personer bosat i udlandet kunne indberettes, dels hvordan negative indkomstbeløb skulle håndteres (i forbindelse med at styrelsen kræver støtte tilbage, hvis støttemodtageren afbryder uddannelsen). Endelig opstod der tekniske vanskeligheder i forbindelse med opsætning af en ny protokol for styrelsens filoverførsel til SKAT. Etableringen af disse indberetninger blev afsluttet ultimo marts Redegørelse for reservationer. I det følgende redegøres for tidligere og nye reservationer pr. henholdsvis primo og ultimo De eksisterende reservationer er der redegjort for skematisk i form af forbrug, bortfald og videreførsel til brug i De nye reservationer er der redegjort for skematisk med hensyn til reservationsbeløb, ligesom der er knyttet en tekst til hver reservation, der beskriver udgangspunkt for reservation, årsag til reservation samt hvad de konkrete opgaver, der foretages reservation til, går ud på. Styrelsen havde primo 2007 reservationer for 2,2 mio. kr. Af disse har styrelsen i 2007 anvendt 0,4 mio. kr. til henholdsvis et tilsynsprojekt og ombygning som følge af strukturreformen. Endvidere reserverer styrelsen ultimo ,8 mio. kr. til et e-lærings- og uddannelseskoncept. Endelig lader styrelsen to reservationer bortfalde, der var reserveret til 2008 til samlet set 1 mio. kr. Tabel 2.5 Tidligere reservationer primo 2007 Reservation Reserveret år Reservation primo 2007 [titel] Forbrug i løbet af året Reservation ultimo 2007 Evt. bortfald af reservation Forventet afslutning (kvartal + år) år kr Tilsyn kvt Ombygning som følge af strukturreform kvt Foranalyse af portalløsning Bortfalder 4. Foranalyse af komponentisering Bortfalder 5. e-læring og uddannelseskoncept ,0 4. kvt Som det fremgår af tabel 2.5 har styrelsen valgt at lade to reservationer på hver 0,5 mio. kr. bortfalde ultimo 2007 vedrørende foranalyse af henholdsvis portalanalyse og komponenetisering. Det samlede bortfald på 1 mio. kr. skyldes, at de to foranalyser ikke skulle realiseres som følge af de i afsnit 1.6 nævnte nye store administrative udfordringer, herunder særligt en større digitalisering på især SU-området. Tabel 2.6 Nye reservationer ultimo 2007 Reservation Reservation ultimo 2007 [titel] Forventet afslutning kr 1. Studieadministrative systemer kvt Usability, MinSU kvt Redegørelse for nye reservationer: E-læring og uddannelseskoncept: 17

18 Styrelsen er fortsat i gang med arbejdet på et større projekt om e-læring og uddannelseskoncept for styrelsens større støtteordninger. Der arbejdes videre på projektet i 2008, som ventes afsluttet med udgangen af Studieadministrative systemer og Usability, MinSU: Begge reservationer foretages til opgaver, der er afledt af arbejdet med budgetanalysen om obligatorisk digitalisering af SU, der igen er forbundet til styrelsens resultatkrav R19 for Budgetanalysen blev forsinket, og yderligere førte udskrivelsen af valget i 2007 til, at opfølgningen på analysen (og den efterfølgende forelæggelse for finansudvalget, hvor det blev besluttet, at digitaliseringen skulle gennemføres), blev forsinket. De opgaver, der nu foretages reservationer til, er derfor blevet tilsvarende forsinkede. Opgaverne er følgende: Studieadministrative systemer: Gennemførelse af en konsulentundersøgelse af de studieadministrative systemers understøttelse af SU-opgaverne og af udvalgte institutioners tilrettelæggelse af den decentrale SU-administration. Undersøgelsen skal munde ud i en beskrivelse af de studieadministrative systemers mulighed for samspil med SUsystemet, som det er lagt til grund i budgetanalysen, samt planer for udvikling af systemerne, der vil muliggøre et sådant samspil, herunder hvornår de kan realiseres. Desuden skal undersøgelsen give et overblik over udvalgte institutioners tilrettelæggelse af SU-administrationen med henblik på en vejledning om best practise set i forhold til institutionernes fremtidige opgaver, når den obligatoriske digitalisering er gennemført. Usability, MinSU: Gennemførelse af en undersøgelse af minsu's brugervenlighed. Når den obligatoriske digitalisering er gennemført, skal - optimalt set - op til 95% af en ungdomsårgang kunne bruge minsu, og minsu og vejledningen i brugen må tilrettelægges, så dette mål kan nås. I den forbindelse skal der foretages en omfattende gennemgang af MinSUs nuværende brugerside mv., så MinSU i givet fald kan optimeres i forhold til den fremtidige brug. 18

19 3. Regnskab I afsnittet redegøres for styrelsens driftskonto vedrørende ressourceforbrug, finansielle status og et bevillingsregnskab (inkl. regnskabsmæssige forklaringer). For så vidt angår regnskabsmæssige forklaringer til styrelsens tilskudskonti henvises der til vedlagte bilag 3. Regnskabspraksis beskrives i bilag 4. Kildeangivelsen for afsnit 3 er baseret på SKS og Navision Stat Resultatopgørelse 19

20 Tabel 3.1 Resultatopgørelse R B mio Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling 101,7 103,3 Reserveret af indeværende års bevillinger -1,2 0 Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger 0,4 2,0 Indtægtsført bevilling i alt 100,9 105,3 Salg af vare- og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift - - Øvrige driftsindtægter 0,2 0,2 Gebyrer - - Ordinære driftsindtægter i alt 101,1 105,5 Ordinære driftsomkostninger Ændringer i lagre - - Forbrugsomkostninger Husleje -6,5-6,8 Andre forbrugsomkostninger -20,2-24,4 Forbrugsomkostninger i alt -26,7-31,2 Personaleomkostninger 1) Lønninger -46,9-50,7 Pension -6,1-6,4 Lønrefusion 1,8 1,8 Andre personaleomkostninger -0,5-0,6 Personaleomkostninger i alt -51,7-55,9 Andre ordinære driftsomkostninger -5,5-6,0 Af- og nedskrivninger -10,5-9,8 Ordinære driftsomkostninger i alt -94,4-102,8 Resultat af ordinær drift 6,7 2,7 Andre driftsposter Andre driftsindtægter 0,0 0,0 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 Resultat før finansielle poster 6,7 2,7 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,2 0,2 Finansielle omkostninger -1,5-1,8 Resultat før ekstraordinære poster 5,4 1,1 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat 5,4 1,1 Anm.: Styrelsen overgik først til omkostningsbaserede bevillinger i Der henvises til Årsrapport 2006 for en opstilling, der viser omkostningsbaserede regnskab og omregning til udgiftsbaserede bevillinger. 1) Personaleomkostninger beskrives i note 1 i bilag 1. Styrelsen havde i 2007 et overskud på 5,3 mio. kr. efter reservationer og resultatdisponering mm. Styrelsen finder resultatet tilfredsstillende. Knapt 54 % af årets bruttoomkostninger udgøres af personaleomkostninger, mens knapt 33 % går til forbrugsomkostninger og andre ordinære omkostninger. Omkostninger til af- og nedskrivninger udgør knapt 11 % mens finansielle omkostninger udgør knapt 2 % af årets bruttoomkostninger. I forhold til 2006 anvendte styrelsen i 2007 forholdsmæssigt en lidt større andel af sin bevilling til løn og en lidt mindre andel til forbrugsomkostninger og af- 20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2005 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Nr. 9 April 2006 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2009 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2008 for Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Danasvej 30 DK 1780 København V CVR 16-69-19-09 www.su.dk ISBN:

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Årsrapport 2005 Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Årsrapport 2005 April 2006 Titel: Årsrapport 2005 for Havarikommissionen for Vejtrafik Udgivet: 2006 Redaktion: Foto: Layout: Copyright: Henrik Bach Petersen, Hugo

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS

ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS ANLÆGSGARTNERFIRMAET ANDREAS ApS Årsrapport 31. juli 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Andreas Lassen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere