INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20"

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 INDHOLD 1. Beretning Præsentation af virksomheden Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år Målrapportering Skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Note 2: Materielle anlægsaktiver Note 3: Administrerede tilskudsordninger ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) er en selvejende institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. ViFAB har til formål at øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. ViFAB nedlægges pr. 1. januar Nedlæggelsen er en konsekvens af ministeriets udmøntning af regeringens initiativ om Effektiv administration i staten. ViFABs mission er at bidrage til at skabe af en effektiv og tilgængelig Vidensmarkedsplads for alternativ behandling og naturmedicin. Med Vidensmarkedsplads forstås etablering af fora, hvor viden om alternativ behandling og naturmedicin forankres, udvikles og formidles. Grundstene i ViFABs vision udgøres af områderne: Vidensmarkedsplads: at sikre, at den viden, der skabes og eksisterer, er tilgængelig for alle Kompetenceudbygning: at ruste de alternative behandlere til at deltage i og gennemføre forskningsprojekter Forskningsnetværk: at styrke og stimulere forskningen i alternativ behandling. ViFABs opgaver er: at indsamle, bearbejde, udvikle og formidle viden om alternativ behandling og naturmedicin at initiere forskning inden for alternativ behandling og naturmedicin, enten i centerets regi eller ved at tilskynde til og medvirke ved igangsætning af forskning i andre forskningsmiljøer, herunder samarbejde med eksisterende forskningsmiljøer at fremme dialog mellem autoriseret sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere at øge kendskab til det behandlingsfilosofiske grundlag bag alternativ behandling og naturmedicin. Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling). ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 3/20

4 1.2 Årets faglige resultater ViFABs formidling af viden sker primært via centerets hjemmeside, og centeret arbejder kontinuerligt på at udbygge og forbedre den viden, som efterspørges. I 2011 har indsatsen været koncentreret om menupunktet Alternativ behandling, som bl.a. indeholder beskrivelser af de mest brugte behandlingsformer i Danmark. Behandlingsbeskrivelserne, som er blandt de mest besøgte tekster på sitet, er blevet revideret og udbygget med nye undersider. 13 behandlingsbeskrivelser er blevet revideret eller nyoprettet i 2011, hvilket svarer til en produktion på i alt 76 tekster. Udarbejdelsen af yderligere fire nye behandlingsbeskrivelser blev påbegyndt i 2011 og vil blive færdiggjort og offentliggjort i første kvartal På hjemmesiden er der desuden tilføjet et nyt menupunkt Statistik, som samler tekster om statistik indenfor området, f.eks. om hvor udbredt brugen af alternativ behandling er i den danske befolkning eller for særlige patientgrupper eller faggrupper. I forbindelsen med oprettelsen af menupunktet Statistik er der foretaget en omfattende revision af teksterne under menupunktet. I 2011 er teksterne under menupunktet ViFAB s forskningsmidler blevet revideret og uddybet. Hensigten med dette har været at synliggøre resultaterne af forskningsmidlerne for offentligheden. I 2011 blev ViFABs hjemmeside den bedst vurderede af alle statslige hjemmesider i Digitaliseringsstyrelsens Bedst på Nettet måling. Samtidig blev hjemmesiden for fjerde gang én af de fem nominerede til Bedst på Nettet-prisen inden for kategorien Stat. Selve Bedst på Nettet-vurderingen foretages ud fra kriterier, der måler teknik og god brug af webmediet, effektive interne arbejdsgange og beslutningsprocesser samt brugernes vurderinger af hjemmesiden. ViFAB uddelte to millioner kroner i 2011 til tre forskellige forskningsprojekter om alternativ behandling og naturmedicin og varetog herudover administration af forskningsmidler for igangværende projekter. ViFABs dialogskabende netværk Forskningsforum skal medvirke til at udvikle kendskabet til forskning hos alternative behandlere. I 2011 holdt ViFAB to netværksmøder med de deltagende organisationer. Til møderne præsenterede eksterne forskere blandt andet deres forskningsprojekter og diskuterede projekterne og forskning i alternativ behandling med netværksdeltagerne. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 4/20

5 1.3 Årets økonomiske resultat Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal ( ) Hovedtal (1.000 kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter Heraf indtægtsført bevilling Heraf eksterne indtægter Heraf øvrige indtægter Ordinære driftsomkostninger Heraf løn Heraf afskrivninger Heraf øvrige omkostninger Resultat af ordinær drift Resultat før finansielle poster Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Lånerammen Træk på lånerammen (FF4) Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen 50,1 % 44,9 % 50,1 % Negativ udsvingsrate 11,3 55,9 64,8 Overskudsgrad 4,3 % 45 % -15 % Bevillingsandel 99,4 % 100 % 100 % Personaleoplysninger Antal årsværk 3,7 4,74 4,87 Årsværkspris Lønomkostningsandel 63,9 % 40 % 81 % Lønsumsloft inkl. TB Lønforbrug Kilde: SKS-systemet og Navision Stat. Regnskabet viser samlet et negativt resultat på ca. 0,4 million kroner. Underskuddet finansieres af ViFABs overførte overskud primo 2011, som er relateret til den ekstrabevilling ViFAB fik tilført i 2010, jf. Akt 50 9/ og tilbageførslen af reserveret bevilling. Personaleomkostningerne udgør ca. 2,4 millioner kroner, mens de øvrige omkostninger udgør 0,5 million kroner. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 5/20

6 Udnyttelsesgraden af ViFABs låneramme var i 2011 på 50,1 %, hvilket svarer til det forventede. ViFAB har i 2011 overholdt disponeringsreglerne i forbindelse med lånerammen. ViFABs startkapital er på kun kroner, hvilket medfører, at den negative udsvingsrate fluktuerer. I 2011 har ViFAB derfor 65 gange startkapitalen i overført overskud. ViFAB har en negativ overskudsgrad som følge af det planlagte forbrug af overført overskud. Da der i 2012 budgetteres med et negativt resultat, forventes der også en negativ overskudsgrad. ViFABs lønomkostningsandel steg i 2011 til 81 % fra 40 % i Der er alene tale om en teknisk stigning som følge af aktstykkebevillingen i 2010 og tilbageførslen af reserveret bevilling i 2010, jf. ovenfor. De faktiske lønomkostninger i 2011 er således knap 0,1 million kroner lavere end i Opgaver og ressourcer Tabel 2 sammenfatter økonomien for ViFABs opgaver. Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for ViFABs opgaver (1.000 kr.) Opgaver Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration Formidling af viden om alternativ behandling og naturmedicin Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin* Skabe dialog mellem aktører på området** I alt Der kan forekomme differencer grundet afrunding. * inkl. uddeling af forskningsmidler ** inkl. forskningsnetværk/kompetenceudbygning Formidling af viden omfatter blandt andet al aktivitet relateret til ViFABs hjemmeside, og udgjorde i 2011 størstedelen af ViFABs eksternt rettede aktiviteter. For at sikre mindst muligt videnstab som følge af planlagt orlov i har ViFAB også i 2011 valgt at tilføre ekstra personaleressourcer til formidlingsområdet, hvilket er den primære årsag til den kraftige stigning i opgaveområdets omkostninger. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 6/20

7 Bidrag til udvikling af ny viden om alternativ behandling og naturmedicin vedrører opgaver relateret til uddeling af forskningsmidler. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration udgør en forholdsvis stor andel (38 %) af ViFABs samlede omkostninger, men skal ses i sammenhæng med ViFABs størrelse på 4,87 årsværk, hvoraf leder og sekretær udgør ca. 36 %. Tabel 3: Reservation, hovedkonto Produkt/opgave Reserveret år Reservation Reservation Forventet Forbrug i året primo ultimo afslutning Formidling af viden Faglig vurdering og opsummering vedr Cochrane reviews I alt Der er i 2011 forbrugt kroner af ViFABs reservation til "Faglig vurdering og opsummering vedr. Cochrane reviews". 1.5 Administrerede udgifter og indtægter Tabel 4: ViFABs administrerede udgifter og indtægter (mio. kr.) Art Bevillingstyper Hovedkonti Bevilling Regnskab Administrerende Anden bevilling, Udgifter -1,0 1,2 tilskud og lovbundne ordninger lovbunden bevilling, reservationsbevilling Indtægter Øvrige administrerede udgifter og indtægter Anden bevilling, anlægsbevilling, (eksklusiv anlægsbevilling til virksomhedens drift) Udgifter Indtægter ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler. Derfor valgte ViFAB i 2011 at forhøje uddelingsbeløbet med 1,0 million kroner til i alt 2,0 millioner kroner. Imidlertid blev der også i 2011 tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, så det samlede regnskab for tilskud til forskningsprojekter blev i alt 1,2 million kroner. Der henvises til note 3 for en mere uddybende beskrivelse af ViFABs administrerede udgifter og indtægter vedrørende ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 7/20

8 1.6 Forventninger til det kommende år ViFAB nedlægges pr. 1. januar 2013 jf. afsnit 1.1 og ViFAB forventer derfor, at aktiviteterne i 2012 vil fokusere på afvikling og eventuel overdragelse af opgaver. Den økonomiske ramme for ViFABs drift i 2012 er en finanslovsbevilling på 3,0 millioner kroner samt en forventet TB på -0,2 million kroner til ViFABs driftsaftale med departementet. I alt en forventet nettobevilling på 2,8 millioner kroner på finanslovskonto , hvilket er en reduktion på 0,1 million kroner i forhold til Primo 2012 budgetterer ViFAB med et underskud på driften på knap 0,6 million kroner, der forudsættes finansieret af ViFABs overførte overskud. På grund af nedlæggelsen af ViFAB pr. 1. januar 2013 er det forventede resultat behæftet med en vis usikkerhed, idet der i 2012 forudsættes en udfasning af ViFABs aktiviteter. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 8/20

9 2. Målrapportering 2.1 Skematisk oversigt ViFABs mål- og resultatkrav for 2011 fremgår af ViFABs Resultatkontrakt , der kan ses på Resultatkontrakten er indgået med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Tabel 5: Årets resultatopfyldelse, 2011 Opgaver Resultatkrav Opnåede resultater Forankring og formidling af viden 1. Revidering af minimum seks beskrivelser af alternative behandlingsformer under undermenupunktet Behandlingsformer 2. Opdateringer af produktresumeer, menupunktet Naturmedicin 3. Udsendelse af elektronisk nyhedsbrev via Udvikling af ny viden 4. Bekræftelse på modtagelse af ansøgning om forskningsmidler 5. Svar til ansøgere af Forskningsmidler At revidere minimum seks tekster At foretage seks opdateringer At udsende minimum to nyhedsbreve At sende bekræftelse senest to uger efter ansøgningsfristen At sende svar senest to uger efter beslutning er godkendt 6. Forskningsnetværk Afholdelse af minimum to møder i netværket Der er revideret 12 tekster Grad af målopfyldelse 100 % Der er foretaget mere end seks opdateringer 100 % Der er udsendt to nyhedsbreve Bekræftelse sendt senest to uger efter ansøgningsfristen Svar sendt to uger efter beslutningen blev godkendt To møder afholdt 100 % 100 % 100 % 100 % Øvrige resultatkrav 7. APV Gennemføre APV APV er gennemført 100 % Målopfyldelse i alt 100 % 2.2 Uddybende analyser og vurderinger ViFAB havde i 2011 en målopfyldelse på 100 %, hvilket må betegnes som tilfredsstillende. ViFABs mål- og resultatkrav falder inden for hovedområderne Forankring og formidling af viden og Udvikling af ny viden. På formidlingsområdet havde ViFAB i 2011 et mål om at revidere minimum seks behandlingsbeskrivelser på hjemmesiden under undermenupunktet Behandlingsformer, som er blandt de mest besøgte sider på hjemmesiden. Her kan borgere og sundhedsfagligt personale bl.a. finde information om teorien bag den enkelte behandlingsform, hvordan behandlingen foregår i praksis, hvad behandlingen typisk bliver brugt til, bivirkninger og forsigtighedsregler samt hvad international forskning konkluderer om effekten af behandlingen. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 9/20

10 ViFAB reviderede i 2011 i alt 13 behandlingsbeskrivelser og udarbejdede herudover to nye behandlingsbeskrivelser, hvilket svarer til en produktion på i alt 76 tekster. Udarbejdelsen af yderligere fire nye behandlingsbeskrivelser blev påbegyndt i 2011 og vil blive færdiggjort og offentliggjort i første kvartal ViFAB havde i 2011 et resultatkravmål om udsendelsen af to elektroniske nyhedsbreve. Et nyhedsbrev er en , hvori der er links til flere enkeltnyheder på centerets hjemmeside, hvor modtagerne kan læse mere om emnet. Nyhedsbrevene leder derfor brugerne ind på hjemmesiden, hvor de i tillæg til at læse nyhederne også kan se, hvilke andre informationer, de kan finde hos ViFAB. Nyhedsbrevene udsendes til abonnenter, der har tilmeldt sig via og offentliggøres naturligvis også på hjemmesiden. Nyhedsbrevene sendes også til landets store medier, hvilket har bevirket, at flere af artiklerne efterfølgende blev videreformidlet af andre medier bl.a. DR. Der er ca abonnenter på ViFABs nyhedsbreve. I tillæg til nyhedsbrevene er der udsendt en række enkeltnyheder. I 2011 er der i alt udarbejdet og offentliggjort 40 nyhedstekster. Såvel arbejdet med at udvikle af hjemmesiden som udsendelse af nyhedsbreve bidrager til ViFABs mission om at forankre og formidle viden om alternativ behandling. Udvikling af ny viden sker blandt andet via den årlige uddeling af forskningsmidler. Da ViFAB har fokus på hurtig og effektiv sagsbehandling, havde ViFAB i 2011 et mål om at sikre ansøgerne hurtigt svar på deres ansøgning. Dette mål bevirker desuden, at de støttede projekter kan komme i gang hurtigst muligt. ViFABs forskningsnetværk for alternative behandlere bidrager også til at udvikle ny viden. Netværket skal medvirke til at øge de alternative behandleres forskningsfaglige kompetencer med henblik på at iværksætte forskning eller indgå i forskningsprojekter med etablerede forskere. Resultatkravmålet var at holde to møder årligt i netværket. På møderne fik netværksdeltagerne blandt andet indblik i konkrete forskningsprojekter og problematikker i forhold til at gennemføre et forskningsprojekt. ViFAB har blandt andet til formål at fremme og udvikle forskning på området, og såvel uddeling af forskningsmidler som arbejdet med forskningsnetværk er vigtige bidrag til at opnå dette formål. ViFAB har i 2011 haft et ressourceforbrug på 4,87 årsværk. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 10/20

11 3. Regnskab Regnskab for ViFABs driftskonto Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) aflægges efter omkostningsbaserede principper. Regnskab for ViFABs reservationsbevillingskonto Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) aflægges efter udgiftsbaserede principper. 3.1 Anvendt regnskabspraksis ViFAB overgik til omkostningsbaseret regnskab den 1. januar Årsrapporten er udarbejdet efter Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med den af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt 163 af 24. juni 2004 samt Finansministeriets retningslinjer angivet i Økonomistyrelsens procesvejledninger. Der er ikke foretaget ændringer i regnskabspraksis i forhold til regnskabspraksis i åbningsbalancen. ViFAB har adgang til indtægtsdækket virksomhed og anden tilskudsfinansieret aktivitet i henhold til regler i Finansministeriets vejledninger. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 11/20

12 3.2 Resultatopgørelse Resultatopgørelsen viser regnskabstallene for 2010 og 2011 og angiver på et aggregeret niveau den budgetterede resultatopgørelse for Tabel 6: Resultatopgørelse ( ) (1.000 kr.) Note Resultatopgørelse R-2010 R-2011 Internt Budget 2012 Ordinære driftsindtægter Bevilling Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger Reserveret af indeværende års bevillinger Indtægtsført bevilling i alt Salg af vare og tjenesteydelser - - Tilskud til egen drift Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger Lønninger Pension Lønrefusion Andre personaleomkostninger - 30 Personaleomkostninger i alt Af- og nedskrivninger Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter -3 Andre driftsomkostninger - - Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter - - Ekstraordinære omkostninger - - Årets resultat Der kan forekomme differencer grundet afrunding. Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 12/20

13 Som det fremgår af tabel 6, viser regnskabet et resultat på -0,4 million kroner i 2011 (tal fra SKS-systemet), som finansieres af det overførte overskud. Tabel 7: Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret til bortfald 0 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) 0 Disponeret til udbytte til statskassen 0 Disponeret til overført overskud - 0,4 Kilde: Statens Budgetsystem ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 13/20

14 3.3 Balance Tabel 8: Balance ( og ) Note Aktiver (1.000 kr.) Anlægsaktiver Note Passiver (1.000 kr.) Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Startkapital Færdiggjorte udviklingsprojekter Opskrivninger Erhvervede koncessioner m.v. Reserveret egenkapital Udviklingsprojekter under opførelse Overført overskud Immaterielle anlægsaktiver i alt Egenkapital i alt Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtelser Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Langfristede gældsposter Transportmateriel FF4 Langfristet gæld Produktionsanlæg og maskiner FF6 Bygge- og IT-kredit Donationer Inventar og IT-udstyr Igangværende arbejder for egen regning Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede Materielle anlægsaktiver i alt gældsforpligtelser Leverandører af varer og Finansielle anlægsaktiver tjenesteydelser Statsforskrivning Anden kortfristet gæld Øvrige finansielle anlægsaktiver Skyldige feriepenge Finansielle anlægsaktiver i alt Reserveret bevilling Anlægsaktiver i alt Igangværende arbejder for fremmed regning Omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter 15-1 Varebeholdninger Kortfristede gældsforpligtelser i alt Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger FF5 Uforrentet konto FF7 Finansieringskonto Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Gældsforpligtelser i alt Aktiver i alt Passiver i alt Bemærk: der kan ikke foretages flytning mellem de enkelte likviditetskonti efter den 31/12. De betalinger, der afvikles efter den 31/12, og som vedrører det gamle år, vil likviditetsmæssigt først påvirke det nye år. Dvs. der kan opstå afstemningsmæssige differencer mellem de balanceposter, som bankkontiene burde kunne afstemmes direkte imod. Efter overgangen til ØSC vil likviditetsflytningerne følge ØSCs retningslinjer. Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 14/20

15 Generelt skal det bemærkes, at ViFAB kun undtagelsesvis har indtægter, og at aktivmassen er begrænset. Ved opstilling af åbningsbalancen blev ViFABs kontorudstyr og eksisterende IT-udstyr nulstillet. Det er derfor naturlig for ViFAB at have en egenkapital, der er lav. Der er tilsvarende et relativt lavt beløb på posten for tilgodehavender, netop fordi ViFAB ikke oparbejder indtægter. 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9: Egenkapitalforklaring Egenkapital primo R-året (1.000 kr.) Reserveret egenkapital primo R-året Overført overskud primo primoregulering/flytning mellem bogføringskredse 984 +Overført fra årets resultat (432) Overført overskud ultimo Egenkapital ultimo R-året Der kan forekomme differencer grundet afrunding Kilde: SKS og Navision Stat. Som nævnt i afsnit 3.2 havde ViFAB i 2011 et samlet underskud på 0,4 million kroner som følge af et planlagt merforbrug. Primo 2012 budgetteres der med et underskud i 2012 på 0,6 million kroner, jf. dog bemærkningerne i afsnit Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af låneramme 2011 (1.000 kr.) Sum af saldo på FF4 pr. 31. december Låneramme på FL Udnyttelsesgrad i pct. - 12,8 % Kilde: SKS og Navision Stat. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 15/20

16 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) Hovedkonto mio. kr. Lønsumsloft FL ,6 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 2,5 Lønforbrug under lønsumsloft 2,4 Difference (mindreforbrug) -0,1 Akk. Opsparing ultimo ,9 Akk. Opsparing ultimo ,0 Kilde: SKS. ViFAB har overholdt reglerne vedrørende disponering af lønsumsloft. 3.7 Bevillingsregnskabet Bevillingsregnskabet aflægges som hidtil efter de omkostningsbaserede principper. Bevillingsregnskabet aflægges for hovedkonto Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) (mio. kr.) Regnskab 2010 Budget 2011 (FL + TB) Internt budget 2011 Regnskab 2011 Difference (IB R) Budget 2012 Nettoudgiftsbevilling 6,1 2,9 3,1 2,9-0,2 2,8 Nettoforbrug af reservation 1, Indtægter Udgifter 3,4 3,9 3,4 0,5 3,4 Årets resultat 3,8-0,8-0,4 0,4 0,6 Der kan forekomme differencer grundet afrunding. ViFABs nettoudgiftsbevilling var i 2011 på 2,9 millioner kroner. ViFAB budgetterede primo 2011 med udgifter på 3,7 millioner kroner (internt budget 2011). Selvom lønudgifterne kun faldt lidt i 2011, så lykkedes det imidlertid at reducere de øvrige udgifter i forhold til budgettet, og de samlede udgifter blev således på 3,4 millioner kroner i ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 16/20

17 4. Påtegning Årsrapporten er aflagt i henhold til Regnskabsbekendtgørelsen. Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som ViFAB, CVR-nr , er ansvarlig for: Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (driftsbevilling) Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling (reservationsbevilling) herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, 2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. ViFAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 22. marts 2012 den 13. april 2012 Helle L. Lønroth Centerchef Per Okkels Departementschef ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 17/20

18 Bilag: Noter til resultatopgørelse og balance Note 1: Immaterielle anlægsaktiver Kr. Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Kostpris Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse Tilgang - Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger - Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode / år I alt Udviklingsprojekter under udførelse Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 18/20

19 Note 2: Materielle anlægsaktiver Kr. Grunde, arealer og bygninger Infrastruktur Produktionsanlæg og maskiner Transportmateriel Inventar og ITudstyr Kostpris Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse Tilgang Afgang Kostpris pr Akkumulerede afskrivninger Akkumulerede nedskrivninger Akkumulerede af- og nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi pr I alt Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Årets af- og nedskrivninger Afskrivningsperiode/år Igangværende arbejder for egen regning Primosaldo pr. 1. januar Tilgang - Nedskrivninger - Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter - Kostpris pr ViFAB har ikke igangværende arbejder for egen regning i ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 19/20

20 Note 3: Administrerede tilskudsordninger Tabel 13: Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling, (reservationsbevilling) (mio. kr.) Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme Regnskab (netto*) Resultat Videreførsel, ultimo Hensættelser, ultimo Videreførsel, primo Bevilling Disponibel ramme ,1 1,0 3,1 1,2 1,9 1,9 1,6 1,9 1,0 2,9 * afgivne tilsagn inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere Tabel 14: Udestående tilsagn Hovedkonto Primo beholdning Tilgang i året Afgang i året* Ultimo beholdning ,5 2,0 2,9 1,6 * inkl. tilbageførsel af ubrugte midler fra tidligere års bevillingsmodtagere ViFAB har i 2011 uddelt forskningsmidler for i alt 2,0 millioner kroner via hovedkonto Følgende projekter blev helt eller delvist støttet: Healing mod senfølger af kræftbehandling Blåbær- og solbærpulver til personer med høj risiko for diabetes og hjertekarsygdom Mindfulness meditation som hjælp til vægttab og varige livsstilsændringer. ViFABs bevilling til tilskud til forskningsprojekter udgjorde i 2011 én million kroner. Da ViFAB har uforbrugte midler fra tidligere år som følge af, at tidligere års tilskudsmodtagere har tilbageført uforbrugte tilskudsmidler, valgte ViFAB at uddele 1,0 million kroner af disse uforbrugte midler. Der blev således bevilliget tilsagn for 2,0 millioner kroner. Ultimo 2011 havde ViFAB 1,9 million kroner til videreførelse på hovedkonto , jf. tabel 13. ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 20/20

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB)

Årsberetning 2003. for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Årsberetning 2003 for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) Indhold 1. Beretning.......... 1.1 Præsentation af ViFAB..... 1.2 ViFABs overordnede finansielle og faglige resultat.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006

DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 DATATILSYNETS ÅRSRAPPORT 2006 Datatilsynet Borgergade 28, 5., 1300 København K Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING... 3 2.1 PRÆSENTATION

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2016 dok. nr. 25134/16 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2015 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2016 dok. nr. 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der en

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. November 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Viborg Stifts stiftsmidler Marts 2017 Dok. nr. 31826/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Notat. Årsrapport 2013 for. Ministeriet for Ligestilling og Kirke Årsrapport 2013 for Ministeriet for Ligestilling og Kirke Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3

Læs mere