TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING"

Transkript

1 TAKSTSYSTEM 2011 VEJLEDNING

2 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotholmsgade København K Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Design: 1508 A/S Foto: Age/Scanpix Tryk: Rosendahls - Schultz Grafisk Oplag: stk. ISBN-nr. (trykt version): ISBN-nr. (net version):

3 Indhold 1. Indledning Ændringer i forhold til Planlagte og foreslåede ændringer til Vejledningens opbygning Generelle bestemmelser Takstbekendtgørelsens dækningsområde Private sygehuse Personer uden bopæl i Danmark Betaling Raske ledsagere og nyfødte Fravær under indlæggelse Ambulante besøg og ydelser Afgrænsning af ambulant besøg Afgrænsning af hjemmebesøg Afgrænsning af telefon- og konsultationer Afgrænsning af telemedicinske ydelser Afregning af ambulante besøg, hjemmebesøg og ydelser Afregning af genoptræningsydelser Sondring mellem behandlingsniveauer Overgangsregler ved årsskifte Lønsumsafgift Pris- og lønregulering for takstsystem Behandling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau Patienter behandlet på somatiske afdelinger Takster for stationære patienter Afdelings- og sygehusudskrivning Trimpunkt Særydelser Betaling efter akutfasen for personer uden ret til vederlagsfrit sygehusbehandling Betaling for patienter fra andre EU/EØS-lande og Schweiz Takster for gråzonepatienter Særydelser 26 Takstsystem

4 Flere gråzonetakster Takster for ambulante patienter Ambulante substitutionstakster i Ambulante besøgstakster Assistancer Ambulant besøg under stationær indlæggelse Ambulante ydelser på indlæggelses- og udskrivningsdagen for stationære kontakter Genoptræningsydelser Afgrænsning af specialer Enhedspris for billediagnostiske ydelser Patienter behandlet på psykiatriske afdelinger Behandling på højt specialiseret niveau Betaling Takstberegning for behandlinger på højt specialiseret funktionsniveau Andre takstregler Betaling for færdigbehandlede patienter Udbetaling af lommepenge Fritvalgsrammer til private sygehuse mv Pris- og lønregulering af fritvalgsrammer til private special sygehuse m.v. 39 Bilag 1. DRG-takster for stationære patienter og gråzone patienter 40 Bilag 1.1. DRG-takster for stationære patienter Bilag 2. Ambulante takster, DAGS 97 Bilag 2.1. DAGS-takster for ambulante patienter Bilag 2.2. Særydelsesliste 108 Bilag 3. Takster for genoptræningsydelser 109 Bilag 3.1. Takster for stationær genoptræning Bilag 3.2. Takster for ambulant genoptræning Bilag 3.3. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser 110 Bilag 4. Procedure for oprettelse af budgettakster for nye behandlinger Takstsystem 2011

5 Bilag 5. Fra patientdata til afregning 112 Bilag 5.1. Beregning af takster for DRG-takster for stationære patienter Beregning af DAGS-takster Niveaujustering 114 Bilag 5.2. Tilordning af DRG-grupper Diagnoseegenskaber (tabel DG1) Procedureegenskaber (tabel DRGTPT) Tillægskodeegenskaber (tabel TILL) Komplikationer (tabel KOMPKAT og KOMPLEX) Tildeling af DRG (tabel DRGLOGIK) 119 Bilag 5.3. DRG-afregningssystem Data flow i den mellemregionale afregning Mellemregional afregning i CSC Bestilling af afregning Forberedelse af afregning Regulering Afregningsgrundlag og statistik Statistisk bearbejdelse af afregninger 123 Bilag 6. Regelgrundlag 124 Bilag 6.1. Takstbekendtgørelse 124 Bilag 6.2. Sygehusbekendtgørelsen 129 Takstsystem

6 1. Indledning DRG-systemet indgår som et centralt redskab til måling af produktionsværdien på sygehuse og opgørelse af de afregnings- og betalingsstrømme, der er etableret på sygehusområdet mv. efter implementeringen af finansieringsreformen den 1. januar DRG står for Diagnose Relaterede Grupper. DRG-systemet anvendes bl.a. til: Bloktilskudsberegning Statslige aktivitetspuljer Kommunal (med)finansiering Takststyring på sygehuse og sygehusafdelinger Dannelsen af beslutningsgrundlag for aftaletakster på private sygehuse Produktivitetsmålinger Afregning af aktivitet på tværs af regioner Herudover benyttes takstsystemet til afregning af sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen og i produktivitetsmålinger. Det primære formål med nærværende publikation er, at samle takstregler for afregning af patienter behandlet på sygehuse uden for bopælsregionen, med henblik på at lette det praktiske arbejde med afregning af betaling for mellemregionale patienter. Herudover er formålet, at oplyse om de gældende takster, ændringer i grupperingslogikken samt generelle retningslinjer i forbindelse med afregning og andre sundhedsøkonomiske problemstillinger. Regelgrundlaget for de forskellige takstsystemer i form af den gældende Takstbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr af 6. december 2010 om regioners betaling for sygehusbehandling ved en regions sygehusvæsen) og den gældende Sygehusbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 62 af 20. januar 2010 om ret til sygehusbehandling m.v.) findes i bilag 6. Figur 1 illustrerer principperne i takstafregningen og viser, hvilke takster de forskellige mellemregionale patientgrupper takstafregnes efter. Spørgsmål vedrørende Takstbekendtgørelsens og Sygehusbekendtgørelsens regler bedes rettet til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Sygehuspolitiske Center, mens spørgs- 6 Takstsystem 2011

7 mål vedrørende selve DRG-taksterne besvares af Sundhedsøkonomisk Center i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Figur 1. Oversigt over takstafregningsprincipper for de forskellige mellemregionale patientgrupper Mellem regionalpatient Hovedfunktionsog regionsfunktionsniveau Højt specialiseret funktionsniveau Psykiatrisk afdeling Somatisk afdeling Omkostningsbestemte takster Stationær patient Ambulant patient Stationær patient Ambulant patient Sengedagstakst Ambulant takst DRG-takst Gråzone takst DAGS-takst Takstsystem

8 1.1. Ændringer i forhold til 2010 Ændringerne i grupperingslogikken for DkDRG og DAGS i forhold til 2010 er beskrevet i tabellen nedenfor. Dokumentation på kodeniveau kan findes på under Gruppering. I Takstsystem 2011 er der i alt 674 DRG-grupper, hvoraf 144 er gråzoner. Endvidere er der 201 DAGS-grupper inkl. sammdagspakker og ambulant substitution. Dette skal ses i forhold til Takstsystem 2010, der havde 648 DRG-grupper, heraf er 137 gråzonegrupper. Takstsystem 2010 havde endvidere 161 DAGS-grupper inkl. sammedagspakker. Se tabel 7, side 23. I denne publikation benyttes DRG-/DAGS-grupperne for 2011, medmindre andet er anført. Tabel 1. Grupperingslogikken for DkDRG 2011 i forhold til 2010 MDC DRG Nye grupper: Dobbelt-operation: Grå stær operation; sekundær implantat af kunstlinse mm., u. generel anæstesi Dobbelt operationer: Øjenlågsoperationer, skeleoperationer, mm., u. generel anæstesi Dobbelt operationer: Div. mindre kirurgiske indgreb mm. u. generel anæstesi Nye grupper: DRG 0330 (fra 2010) er splittet i: Observation for ondartet sygdom i øre, næse eller hals, pat. mindst 18 år Observation for godartet sygdom i øre, næse eller hals, pat. mindst 18 år Observation for godartet sygdom i øre, næse eller hals, pat år Ændring: Influenza med påvist influenzavirus A (DJ091, -A og -B) grupperes til , Mellemørebetændelse og øvre luftvejsinfektion Ændring: Observation pga. mistanke om tuberkulose (DZ030) er flyttet til DRG 0442, hvis procedurekravet til DRG 0442 er opfyldt. Ellers grupperer DZ030 til DRG 0445 Ændring: Grupperingsrækkefølgen er ændret, så der grupperes til DRG 0505 før DRG 2645 og DRG 2646, hvis der er foretaget plastikkirurgi ved en sternuminfektion 8 Takstsystem 2011

9 Tabel 1. Grupperingslogikken for DkDRG 2011 i forhold til 2010 (fortsat) MDC DRG Ny gruppe: Fotokolposkopisk anogenital undersøgelse, pat år Ændring: Grupperingsrækkefølgen er ændret, så der grupperes til DRG 0650 før DRG 2301 Ændring: Grupperingsrækkefølgen er ændret, så der grupperes til DRG 0723 før DRG Lukkede grupper (DRG2010): DRG 0875 og DRG Ændring: Operationer for tumorer i ryg og hals (KNAR*) er flyttet fra DRG 0918 til DRG 0914 Nye grupper: DRG 1006 (fra 2010) er splittet i: Operationer på skjoldbruskkirtelen, ondartet sygdom, kompliceret Operationer på skjoldbruskkirtelen, godartet sygdom, kompliceret Operationer på skjoldbruskkirtelen, ukompliceret Nye grupper: Nyretransplantation, kompliceret Operationer på nyre, nyrebækken og urinleder, ondartet sygdom, pat. mindst 18 år, m. robot Operationer på nyre, nyrebækken og urinleder, godartet sygdom, m. robot Nye grupper: Meget komplicerede gynækologiske indgreb ved ondartet sygdom, pat. mindst 18 år, m. robot Standard gynækologisk indgreb ved ondartet sygdom m. robot, pat. mindst 18 år Ændringer: DRG 1307 er ændret til gråzone-gruppe Komplicerende intrauterine indgreb er flyttet fra DRG 1408 til DRG 1310 Procedurer fra DRG 1313 udført med morcellator (KZXF86) flyttes til DRG 1310 Incontinentia urinae, andre specificerede former (DN394) og Incontinentia urinae uden specifikation (DR329) er flyttet til DRG 1312 og DRG 1313 Lukket gruppe (DRG2010): DRG 1409 Ny gruppe: Komplikationer under svangerskab eller barselsperiode Ændring: Komplicerende intrauterine indgreb er flyttet fra DRG 1408 til DRG 1310 Takstsystem

10 Tabel 1. Grupperingslogikken for DkDRG 2011 i forhold til 2010 (fortsat) MDC DRG Nye grupper: DRG 1501 (fra 2010) er splittet i: Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn, meget komplicerede Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn, moderat komplicerede Død eller overflyttet til anden afdeling inden 2 døgn, ukomplicerede Ændringer: Grupperingskrav til DRG 1511 er blevet lempet, så ECMO-behandling alene kan medføre gruppering til gruppen. Grupperingskravet er ændret, så der kun grupperes til gruppen, hvis Immaturitas (DP072) eller Praematuritas (DP073) er registreret som aktionsdiagnose Ny gruppe: Operationer ved svulster i lymfatisk og bloddannende væv mm., pat år Ændring: Screening for andre infektiøse og parasitære sygdomme (DZ118) flyttes fra DRG 2306 til DRG 1814 Ændring: Behov for specialiseret palliativ indsats (DZ515S) er flyttet til DRG 2306, hvis kravet til DRG 2651 ikke er opfyldt Nye grupper: Der operettes en række nye grupper til børn med cancer uanset cancer-type: Allogen stamcelletransplantation, pat år Tilstand med allogen knoglemarvstransplantation, pat år Kemoterapi, højdosis, m. autolog stamcellestøtte, pat år Basis svampebehandling m. antistofbehandling el. kemoterapi, pat år Basis svampebehandling, pat år Større operationer ved øvrige svulster, pat år Mindre operationer ved øvrige svulster, pat år Svulster uden specifik behandling, pat år Kontrolundersøgelse efter behandling for ondartet svulst, pat år Observation pga. mistanke om ondartet svulst, pat år Observation pga. mistanke om fysisk overgreb, pat år Ændringer: Procedurer i forbindelse med kardial pacemakerbehandling (BFCA) er fjernet fra DRG 2616 Ny gruppe: Kemoterapi, med komplicerende aktionsdiagnose Ændringer: Patienter i alderen 0-17 år i kemoterapi eller strålebehandling grupperes alle til MDC 27 uanset cancer-type. DRG 2701 er blevet en gråzonegruppe Anden cytostatisk behandling (BWHA4) er flyttet, så den grupperer til DRG Takstsystem 2011

11 Tabel 2. Grupperingslogikken i DAGS 2011 i forhold til 2010 DAGS2011 Besøgsgrupper BG50C BG50F BG50E Diagnosegrupper DG30A DG30B DG30E DG30M DG30S Proceduregrupper PG01E PG01F PG04B PG04C PG07C PG10K PG11A -PG11J Nye grupper: Ambulant besøg, med anamnese- eller journaloptagelse Ambulant substitutionstakst, telemedicin Ændringer: Brevsvar til patient (BVAC1) og Brevsvar vedrørende konkret undersøgelse (BVAC10) er tilføjet BG50E Nye grupper: Medfødte stofskiftesygdomme Kraniofaciale misdannelser Sjældne handikap Ændringer: Tilstand med transplanteret knoglemarv (DZ948C) og Tilstand med transplanteret knoglemarv, autolog (DZ948C2) tilføjes gruppen Aktionsdiagnoser for inflammatoriske ryglidelser er tilføjet DG30S Nye grupper: Nålebiopsi med ultralyd, overfladisk Nålebiopsi uden ultralyd, overfladisk Nye grupper: Nålebiopsi på kar el. lymfesystem med ultralyd Nålebiopsi på kar el. lymfesystem uden ultralyd Ny gruppe: Gynækomastisk udredning, pat. mindst 17 år Lukket gruppe (DAGS2010): DAGS PG10M Ændring: Cochleart implantat, kontrol, PG10K (DAGS2010) og Cochleart implantat, indstilling og justering PG10L (DAGS2010) er lagt sammen til PG10K Flyttede grupper: Grupperne i PG11 (fra 2010) er flyttet til PG13 Nye grupper: Der oprettes ti nye grupper for medicinsk behandling. Indtil videre grupperes behandlinger med en række cytostatika og antistoffer til disse grupper. Specifikke koder for kemokure og antistof-behandlinger er flyttet fra PG12 til PG11, medens mere generelle koder fortsat grupperes til PG12. Det er tanken, at alle medicinske behandlinger skal flyttes fra PG12 til PG11 efterhånden, som der oprettes specifikke koder for behandlingerne. Gruppering til grupperne i PG11 forudsætter, at behandlingskoden tillægskodes med kode for medicingivning (BWAA, BWAA3* eller BWAA6*) Takstsystem

12 Tabel 2. Grupperingslogikken i DAGS 2011 i forhold til 2010 (fortsat) DAGS2011 Proceduregrupper (fortsat) PG12M PG12N PG12S PG13 PG14G PG14G-I PG14I PG18 Ambulant substitution ST01A ST01B ST01C Sammedagspakker SP01C SP01D SP01G SP01H SP01I SP01J SP01K SP01L SP01S SP01U SP01V SP01W SP01X SP01B Nye grupper: Kontrol ved hjemme-hæmodialyse Kontrol ved hjemme-peritonealdialyse Ændringer: Injektion af botulinum registreret med ATC-kode er tilføjet PG12S Flyttede grupper: Grupperne i PG11 (DAGS2010) er flyttet her til PG13 Ny gruppe: UL-scanning, meget kompliceret, flerfoldsvangerskab Ændringer: Scanning af flerfoldsvangerskab er flyttet en komplikationsgrad op, så ledes: - UL-scanning, meget kompl. + flerfold grupperer til PG14G - UL-scanning, kompl + flerfold grupperer til PG14H - UL-scanning, ukompliceret + flerfold grupperer til PG14I UL-undersøgelse af lever (UXUD70) og Elastiometrisk måling af lever (UXUD70A) er tilføjet PG14I Ændring: Der er tilføjet nye regler, så to procedurer fra PG18A grupperes til PG18B, og to procedurer fra PG18B grupperes til PG18C Nye grupper: Pacemaker-kontrol, telemedicin Lungefunktionsundersøgelse, telemedicin Lungefunktionsundersøgelse, m. reversibilitetstest, telemedicin Nye sammedagspakker: Lungesygdomme, udredning Atrieflimren Fostermisdannelse med moderkagebiopsi eller fostervandsprøve UL, flere procedurer, meget kompl. + kompl. UL, flere procedurer, meget kompl. + ukompl. UL, flere procedurer, kompl. + ukompl. Cystoskopi med flowundersøgelse og ultralyd Cystoskopi med flowundersøgelse Rygmarvsskader Tværfaglig artritinformation Endokrinologisk statuspakke Besøg hos nefrolog og endokrinolog, pat. i dialyse Besøg hos nefrolog og endokrinolog Ændringer: Der er tilføjet flere koder til SP01B 12 Takstsystem 2011

13 1.2. Planlagte og foreslåede ændringer til 2012 Forslag til ændringer i grupperingsnøglerne for 2012 skal indleveres senest 1. februar Dog er fristen 1. marts 2011 for forslag, som har konkrete angivelser af, hvordan specifikt angivet koder bør grupperes. En række ændringer af grupperingsnøglerne for DkDRG og DAGS er planlagt eller foreslået til Indtil redaktionens slutning er der tale om de i tabel 3 og 4 foreslåede ændringer. Tabel 3. Planlagte og foreslåede ændringer for DkDRG til 2012 MDC DRG Der er iværksat en omfattende revision, der skal medføre en helt ny gruppering i MDC m.fl. Der er iværksat en revision af grupper tilhørende det odontologiske speciale, der skal medføre en mere tidssvarende gruppering inden for specialet Der er foreslået en ny gruppe for operationer med implantat 14 Der er iværksat en omfattende revision, der skal medføre en helt ny gruppering i MDC Det er foreslået at ændre gruppen til almindelig DRG gruppe, da det er overflødigt den er gråzone efter de nye ambulante medicingrupper er oprettet 22 Der er foreslået en gruppe for 2. gradsforbrændinger, hvor der ikke er foretaget operation Der arbejdes løbende på at flytte udskrivninger fra DRG 2602 til klinisk mere meningsfulde grupper Tabel 4. Planlagte og foreslåede ændringer for DAGS til 2012 Diagnosegrupper Proceduregrupper Sammedagspakker Ambulant substitution Det er foreslået at oprette ny(e) gruppe(r) for socialpædiatri Det er foreslået at oprette en gruppe for indvandrermedicin med tværfaglig udredning. Der er foreslået oprettet en gruppe for simulationstest. Der er stillet forslag om en sammedagspakke for udredning af dyb venetrombose. Det planlægges at oprette flere sammedagspakker. Det forventes, at der vil blive oprettet flere grupper for ambulant substitution indenfor de næste år Takstsystem

14 1.3. Vejledningens opbygning I afsnit 2 beskrives de generelle regler vedrørende betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen. Selve takstsystemet for mellemregionale hovedfunktions- og regionsfunktionspatienter beskrives i afsnit 3, herunder betaling for henholdsvis somatiske stationære og ambulante patienter. Reglerne for afregning af patienter behandlet på højt specialiseret funktionsniveau beskrives i afsnit 4. I afsnit 5 beskrives andre takstregler, og endelig omhandler afsnit 6 fritvalgsrammer til private sygehuse. Vejledningen indeholder seks bilag: Bilag 1 giver en kort beskrivelse af DkDRG-systemet. Herudover indeholder bilag 1 en liste over DRG-takster for stationære patienter og gråzonepatienter gældende pr. 1. januar Bilag 2 beskriver DAGS-grupperingen. Herudover indeholder bilag 2 en liste over DAGStakster for ambulante patienter og ambulante særydelser gældende pr. 1. januar Bilag 3 beskriver grupperingen for genoptræningsydelser og indeholder desuden en oversigt over ambulante og stationære takster for genoptræningsydelser. I bilag 3.3 findes en oversigt over forslag til takster for mellemkommunal afregning af genoptræningsydelser. Bilag 4 beskriver proceduren for oprettelse af budgettakster til håndtering af nye behandlinger i takstsystemet. Bilag 5 indeholder dokumentation for den anvendte metode ved beregning af takster for stationære og ambulante patienter på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau samt den anvendte metode ved gruppering af patientforløb til DRG-grupper. Ligeledes beskrives det system, som håndterer den praktiske afregning mellem regionerne af mellemregionale hovedfunktions- og regionsfunktionspatienter. Bilag 6 indeholder Takstbekendtgørelsen og Sygehusbekendtgørelsen, som er regelgrundlaget for det samlede takstsystem. 14 Takstsystem 2011

15 2. Generelle bestemmelser Den 1. januar 2011 trådte en ny bekendtgørelse om regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen i kraft Takstbekendtgørelsens dækningsområde Bekendtgørelsen omfatter alene regioners betaling for sygehusbehandling ved en anden regions sygehusvæsen Private sygehuse Betaling i forbindelse med regioners benyttelse af private sygehuse, herunder de private specialsygehuse, hvortil der er frit sygehusvalg efter Sundhedslovens 79, er ikke reguleret i bekendtgørelsen. Private sygehuse fastsætter selv deres takster for behandling. Privatejede sygehuse, klinikker m.v. i Danmark og sygehuse m.v. i udlandet, som ønsker at indgå aftale om behandling af patienter efter reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, indgår aftale herom med regionerne i forening, jf. Sundhedslovens 75, stk. 4. Private specialsygehuse, hvortil der efter Sundhedslovens regler er frit sygehusvalg, indgår driftsoverenskomst med beliggenhedsregionen. Beliggenhedsregionen skal således på de øvrige regioners vegne sikre en i økonomisk henseende rationel drift Personer uden bopæl i Danmark Takstbekendtgørelsens regler vedrørende beregning af betaling finder endvidere anvendelse i forbindelse med betaling for sygehusbehandling af personer uden bopæl her i landet i tilfælde, hvor disse ikke har ret til vederlagsfri behandling. I Sygehusbekendtgørelsens 6 8 fastsættes regler for sygehusbehandling til patienter, der ikke har bopæl her i landet. Hovedreglen er, at en person uden bopæl her i landet har ret til akut behandling i tilfælde af ulykke, pludselig opstået eller forværret sygdom og fødsel på lige fod med personer, der har bopæl i den pågældende region. Der ydes endvidere fortsat sygehusbehandling i tilfælde af, at det ikke skønnes rimeligt at henvise patienten til behandling i hjemlandet. For denne behandling kan regionen opkræve betaling med Takstbekendtgørelsens takster, jf. Sygehusbekendtgørelsen 6, stk. 3. Takstsystem

16 2.2. Betaling Af Takstbekendtgørelsens 1 fremgår, at regioner betaler for patienters behandling ved en fremmed regions sygehusvæsen. Det er således bopælsregionen, der har betalingsforpligtelsen, når en borger behandles på et sygehus i en fremmed region. Flytter en patient under en behandling, vil den nye bopælsregion have betalingsforpligtelsen fra tilflytningstidspunktet. Hvor der afregnes med sengedagstakster, betaler tilflytningsregionen som hovedregel fra tilflytningstidspunktet. For patienter indlagt på afdelinger, hvor der afregnes med forløbstakster, herunder DRG-takster, vil det mest praktiske være, at fraflytningsregionen (bopæl ved indlæggelse) betaler for hele forløbet. Ved meget lange indlæggelser vil det dog være rimeligt, at de to regioner aftaler en deling af betalingen. Betaling efter Takstbekendtgørelsens 1 afregnes månedsvis bagud, jf Raske ledsagere og nyfødte Der skal ikke afregnes for raske ledsagere og raske nyfødte, som ikke modtager behandling, jf. Takstbekendtgørelsens Fravær under indlæggelse Uanset om der afregnes pr. sengedag eller pr. udskrivning, anses en indlæggelse ikke for ophørt eller afbrudt, såfremt det enkelte fravær ikke strækker sig over mere end tre døgn, jf. Takstbekendtgørelsens 5, stk. 2. Patienten skal i givet fald ikke registreres som udskrevet og genindlagt. Det enkelte fravær kan strække sig over mere end tre døgn i forbindelse med en højtidsperiode såsom jul, nytår og påske, uden at patienten registreres som udskrevet og genindlagt Ambulante besøg og ydelser Afgrænsning af ambulant besøg En ambulant patient er en patient, der er indskrevet i et ambulatorium og med ambulatoriet som stamafdeling modtager undersøgelse/behandling (ambulante ydelser) på sygehuset 1. Ved et ambulant besøg forstås en ambulant patients fremmøde på sygehuset i det aktuelle ambulante forløb. Særskilt fremmøde på en serviceafdeling (f.eks. røntgen eller laboratorium) regnes dog ikke for et ambulant besøg. I det tilfælde, hvor en indlagt patient modtager ydelse fra en anden afdeling som en del af behandlingen for den lidelse, som betinger den stationære indlæggelse, regnes denne ydelse som en assistance til indlæggelsen og altså ikke som et ambulant besøg. Tilsva- 1 Jf. Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011, Sundhedsstyrelsen, Takstsystem 2011

17 rende kan en patient principielt ikke være ambulant indskrevet flere steder samtidig for den samme lidelse. En stationær patient kan derimod godt modtage ambulant behandling ved et aftalt ambulant besøg for en anden lidelse end den, som betinger indlæggelsen. Tilsvarende kan en ambulant patient godt have ambulante besøg i flere ambulante forløb ved flere sygdomme også på samme dato Afgrænsning af hjemmebesøg Ved et hjemmebesøg forstås en klinisk persons besøg i patientens hjem 2. Hjemmebesøg inkluderer dog andet sted (f.eks. institution, plejehjem, hospice), hvor patienten bor eller skal bo i fremtiden. Hjemmebesøg indberettes med en besøgsdato samt en obligatorisk procedurekode, AAF6 Hjemmebesøg Afgrænsning af telefon- og konsultationer Ved en telefon- eller konsultation forstås en klinisk telefonsamtale eller korrespondance med en patient som led i behandling eller kontrol af sygdom. En telefonkonsultation kan registreres som en ydelse (uden besøg) med koden, BVAA33A Telefonkonsultation 3. På samme måde registreres konsultation med koden BVAA33B konsultation Afgrænsning af telemedicinske ydelser Ved telemedicinske ydelser forstås digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser over afstand 5. Telemedicinske ydelser registreres ved at tillægskode ydelsen med ZPW00900 Telemedicinsk ydelse Afregning af ambulante besøg, hjemmebesøg og ydelser Der kan afregnes for et ambulant besøg på en klinisk afdeling pr. kontakt pr. dag. Såfremt en ambulant patient har flere forskellige patientkontakter (jf. definition i Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter), kan der afregnes for flere besøg pr. dag. Der kan endvidere afregnes for ydelser fra følgende kliniske serviceafdelinger: Diagnostisk radiologi (røntgen), klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk afdeling, klinisk neurofysiologisk afdeling og klinisk genetisk afdeling. Afregning kan forekomme, når der i tilslutning til ydelsen har været en læge involveret. Det er således ikke tilstrækkeligt, at en læge, 2 Se note 1. 3 Se note 1. 4 Se note 1. 5 Se note 1. Takstsystem

18 herunder en privat praktiserende læge, har henvist en patient til en af de kliniske serviceafdelinger. Hjemmebesøg afregnes efter samme retningslinjer som ambulante besøg. En telefon- eller konsultation samt skriftlig kommunikation ved prøvesvar kan kun afregnes, hvis det er den pågældende patients eneste kontakt til vedkommende sygehus den pågældende dag. Der kan for den enkelte patient på det pågældende sygehus således kun afregnes for én telefon- eller konsultation eller skriftlig kommunikation ved prøvesvar pr. dag Afregning af genoptræningsydelser For patienter, der har modtaget genoptræningsydelser, kan disse afregnes som et tillæg til DRG-/DAGS-taksten. Der kan afregnes for genoptræningsydelser for både ambulante og stationære patienter på det somatiske område. Genoptræningsydelserne afregnes uanset hvilken afdeling og/eller faggruppe, der står for ydelsen. Der er således ikke krav om, at der i tilslutning til ydelsen har været en læge involveret. Principper for afregning af genoptræningsydelserne findes desuden i afsnit Sondring mellem behandlingsniveauer Reglerne vedrørende beregning af betaling er forskellige afhængig af, om patienten modtager behandling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau eller på højt specialiseret funktionsniveau. På hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau er reglerne endvidere forskellige afhængig af, om der er tale om behandling på en somatisk afdeling eller på en psykiatrisk afdeling. Takststrukturen forudsætter således, at det er muligt at sondre mellem mellemregionale patienter på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau og mellemregionale patienter på højt specialiseret funktionsniveau. Patienter på en afdeling, som ikke i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning 6 vedrørende specialeplanlægning og specialfunktioner i sygehusvæsenet varetager en specialfunktion, er pr. definition behandlet på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau, og behandling afregnes efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 10. Patienter på en afdeling, som i henhold til Sundhedsstyrelsens Vejledning vedrørende specialeplanlægning og specialfunktioner i sygehusvæsenet varetager en specialfunkti- 6 Specialfunktioner omfatter højt specialiserede funktioner og regionsfunktioner. 18 Takstsystem 2011

19 on, kan enten modtage behandling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau eller behandling på højt specialiseret funktionsniveau. Hovedreglen er, at patienter, der modtages på en højt specialiseret afdeling til behandling på højt specialiseret funktionsniveau, afregnes til takster beregnet efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 11. Patienter, der modtages på en højt specialiseret afdeling til behandling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau, f.eks. som fritvalgspatienter, afregnes efter reglerne i Takstbekendtgørelsens 10. I visse tilfælde kan en patients behov for behandling under indlæggelsen ændres fra behandling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau til behandling på højt specialiseret funktionsniveau. I disse tilfælde afregnes patienten efter takster for behandling på højt specialiserede funktionsniveau. Takststrukturen forudsætter endvidere, at der sondres mellem behandling på somatiske og psykiatriske afdelinger på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau. Ved afgørelsen af om en patient afregnes efter DRG-takster på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau eller efter de særlige takster vedrørende psykiatriske patienter, er det afgørende, hvor patienten behandles. En psykiatrisk patient behandlet på en somatisk afdeling på hovedfunktions- og regionsfunktionsniveau afregnes således efter DRGtakst. Eventuelle tvivlsspørgsmål om behandlingsniveau må afklares konkret mellem parterne. Sundhedsstyrelsen kan i enkelte tilfælde på grundlag af specialevejledningen vejlede med hensyn til afklaringen af, om en patient er hovedfunktions- og regionsfunktionspatient eller en patient ved en højt specialiseret afdeling Overgangsregler ved årsskifte Afregning efter det takstsystem og de takster, der beskrives i denne vejledning, trådte i kraft 1. januar Særligt i forbindelse med opkrævning efter forløbstakster, herunder DRG-takster for indlagte patienter, opstår spørgsmålet om, hvilken takst der er gældende ved indlæggelser, som strækker sig over nytåret. For afregning af mellemregionale patienter, der påbegynder en indlæggelse i 2010 og udskrives/afsluttes i 2011, gælder, at det er afregningstidspunktet, der er afgørende. En patient, der er indlagt henover årsskiftet 2010/2011 og udskrives i 2011, afregnes således til 2011-takster. Takstsystem

TAKSTSYSTEM 2009. Vejledning

TAKSTSYSTEM 2009. Vejledning TAKSTSYSTEM 2009 Vejledning 2009 Takstsystem 2009 Vejledning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Sundhedsstyrelsen, 2009 Takstsystem 2009 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Københavns

Læs mere

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning

TAKSTSYSTEM 2006. - en vejledning TAKSTSYSTEM 2006 - en vejledning 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen, 2006 Takstsystem 2006 Vejledning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Københavns

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til høringsmaterialet samt vejledning i et godt høringssvar

Bilag 1: Introduktion til høringsmaterialet samt vejledning i et godt høringssvar Bilag 1: Introduktion til høringsmaterialet samt vejledning i et godt høringssvar Taksterne til Takstsystem 2014 sendes nu i høring. Høringsfasen løber fra d. 3.maj 2013 til d. 31. maj 2013. Høringssvarene

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne.

På baggrund af denne sondring udarbejdede repræsentanter for de fysio- og ergoterapeutiske faggrupper en gruppering for genoptræningsydelserne. BILAG 7 GRUPPERING OG TAKSTBEREGNING FOR GENOPTRÆ- NINGSYDELSER Resume I rapporten fra den sundhedsfaglige arbejdsgruppe om afgræsning af genoptræningsopgaven fra august 2005 1 er der foretaget en opdeling

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010

Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 AKTIVITET PÅ PRIVATE SYGEHUSE 2006-2010 2011 Aktivitet på Private Sygehuse 2006-2010 Sundhedsstyrelsen, Dokumentation af Det Specialiserede Sundhedsvæsen URL: www.sst.dk Emneord: LPR, indberetning, statistik,

Læs mere

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis

Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Den kommunale sundhedsøkonomi i praksis Indlæg afholdt på Sundhedsøkonomisk konference 2014 Afholdt af BioMed Community og The Danish Center for Healthcare Improvements (DCHI) Ved Lars Lund, Sundhedsøkonom

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del

Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del Beskrivelse af projektide : Telemedicin til optimering af sektorovergang for patienter med apopleksi med fokus pa den terapeutiske del 0. Indledning Dette er en beskrivelse af projektideen omkring Telemedicin

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Somatik Kommune Med udgangspunkt i nøgletalsrapporten for aktivitetsbestemt medfinansiering til Social- og Sundhedsudvalget i juni måned er nedenstående

Læs mere

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015

Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs? Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 Udbredelse af telemedicin incitamenter på tværs Et debatoplæg fra Det Digitale Råd, juni 2015 FORORD I Det Digitale Råd undrer vi os over, at telemedicin endnu ikke er bredt ud i sundhedssektoren herhjemme.

Læs mere

Brugen af privatpraktiserende speciallæger

Brugen af privatpraktiserende speciallæger Brugen af privatpraktiserende speciallæger En deskriptiv kortlægning af brugen af privatpraktiserende speciallæger i 2008 Notat til Danske Regioner Eskild Klausen Fredslund Jannie Kilsmark Claus Rebien

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn

Region Sjælland. Region Sjælland. Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn Region Sjælland Bemandingsfremskrivning Bilag 7 til Ansøgning om endeligt tilsagn 30.08.2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Bemanding 2010... 2 3 Fremskrivningsprincipper... 3 3.1 Kliniske funktioner...

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2009 Vejledning om træning i kommuner og regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet December 2009 Indhold 1.

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11.

Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret. Version 11. Beregningsregler for Dansk Depressions Database (tidligere NIP-depression) - baseret på data fra Landspatientregistret Version 11.0 Dato for seneste revidering: 11.08.2014 Indhold 1 Indledning... 3 2 Opbygning

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Sygehusprofiler 2012-2020

Sygehusprofiler 2012-2020 Dato: 3. juli 2012 Brevid: 1797711 Sygehusprofiler 2012-2020 Den vedtagne sygehusplan 2010 er baseret på en sygehusstruktur bestående af akutsygehuse i henholdsvis Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster og

Læs mere

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET

EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET EFFEKTIV STYRING PÅ SYGEHUSOMRÅDET Kolofon Effektiv styring på sygehusområdet Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus

Maksimale ventetider. på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Maksimale ventetider på behandling for kræft og visse hjertesygdomme på sygehus Denne pjece oplyser om dine muligheder for

Læs mere

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012

Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867. Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Dato Maj 2013 Dok.nr. 42638/13 Sagsnr. 13/4867 Ref. Maix Finansiering og medfinansiering på sundhedsområdet Varde Kommune 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 KOMMUNAL MEDFINANSIERING OG FINANSIERING

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011

Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Oktober 2011 Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Oktober 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Regionernes forvaltning af fedmeoperationer 17. oktober 2011 RN

Læs mere

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL)

KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) KRÆFTSTATISTIK BASERET PÅ LANDSPATIENTREGISTERET 2. HALVÅR 2005 (FORELØBIGE TAL) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S.

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Sags nr.: 1200735 Dok. Nr.: 889333 Dato: 20. april 2012 Rapport fra arbejdsgruppen vedr. økonomi- og aktivitetsstyring på Epilepsihospitalet.

Læs mere

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets 24. januar 2014 Specialevejledning for oftalmologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Specialevejledning for oftalmologi

Specialevejledning for oftalmologi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt Specialevejledning for oftalmologi Specialebeskrivelse Oftalmologi omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, palliation og rehabilitering

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt

Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Statsrevisorerne 2011 Nr. 12 Rigsrevisors faktuelle notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer Offentligt Notat til Statsrevisorerne om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Budget- og regnskabssystem 4.4 - side 1 Dato: 1. september 1999 Ikrafttrædelsesår: Budget 2000 Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende amtskommunernes

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (privatrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen

Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Mavebælte til Aftale om ydelser leveret af Hjerneskaderådgivningen Udover de generelle punkter omtalt i baggrundsnotatet, bedes aftaleparterne endvidere bemærke følgende punkter fra udkast til aftale om

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster...

Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 2. Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet... 10 3. Patienter, aftaler og takster... Indhold Indhold... 1 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Rapportens baggrund og opbygning... 3 1.2. Sammenfatning... 3 1.2.1 Offentlig-privat samarbejde i sygehusvæsenet (kapitel 2)... 3 1.2.2 Aftaler

Læs mere

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE

DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE 28. april 2008 Af Niels Glavind DE SVAGE GRUPPER ER IKKE MED I DE PRIVATE Resumé: SUNDHEDSFORSIKRINGER Behandling på privat sygehus af en sundheds omfatter sjældent de svage grupper. Også når det gælder

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft

Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for. Hoved-halskræft Oversigt over tilrettelæggelsen af pakkeforløb for Hoved-halskræft Indhold: 1. Flowchart over pakkeforløb for hoved-halskræft Flowchartet er en forenklet gengivelse af patientforløbet beskrevet i de sundhedsfaglige

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi

Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 255 Offentligt j.nr. 7-203-01-90/25 Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Kirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. kirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere