Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument. Juni 2014 - Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD - Styringsdokument"

Transkript

1 Strategi for Radiografuddannelsen og CONRAD Styringsdokument 1

2 Om styringsdokumentet I dette dokument opstilles procesmål, der skal tydeliggøre, hvordan de strategiske mål og dermed visionen for Radiografuddannelsen og CONRAD skal realiseres. Dokumentet er et internt styringsredskab, der skal understøtte kvaliteten i det daglige arbejde ved: at sikre, at opgaverne løses så godt som forventet (sikring). systematisk opsamling af viden, der kan anvendes til forbedring af indsatserne (udvikling). Ambitionen er, at der arbejdes aktivt med styringsdokumentet på alle niveauer i uddannelsen og CONRAD, hvilket skal sikre et bredt forankret ejerskab blandt medarbejderne. De procesmål, der opstilles, har deres udspring forskellige steder. Nogle er uddannelses- og professionsspecifikke og er defineret i dialog med klinisk praksis (Dialogmøder, Uddannelsesudvalgsmøder, PRiSmøder) og studerende (DSFR, Dialogmøder). Andre er politisk fastsatte og/eller defineret af interne strategier for UCL. Dokumentet afspejler UCL s fælles kvalitetssystem og følger endvidere samme grundstruktur som kvalitetssystemer for hovedområderne i UCL 1. Der er indholdsmæssig sammenhæng med kvalitetssystemerne for alle tre hovedområder i UCL, da Radiografuddannelsen og CONRADs aktivitetsområder netop befinder sig i spændingsfeltet mellem uddannelse, forskning/udvikling/innovation og kompetenceudvikling/videreuddannelse. Der foretages årligt en vurdering af, hvilke procesmål der skal prioriteres. Strategiske mål Hvad skal der overordnet til for at opfylde vores vision? 1. Højt fagligt niveau 2. Praksisnær uddannelse 3. Uddannelsesudvikling 4. Professionsrettet forskning og udvikling 5. Internationalisering 6. Tværprofessionelt samarbejde 7. En professionel organisation Procesmål Hvad skal vi konkret gøre, for at opfylde de strategiske mål? 1. Imødekomme aktuelle tendenser og behov i uddannelse og profession 2. Opfylde relevante områder af: Udviklingskontrakt UCL s Strategi 2020 & Vejen til 2020 UCL s områdestrategier Grunduddannelsernes fælles kvalitetssystem F&I s Kvalitetssystem Kvalitetssystem for kompetenceudvikling og undervisningsmidler 1 Grunduddannelsernes fælles kvalitetssystem; F&I s kvalitetssystem; Kvalitetssystem for kompetenceudvikling og undervisningsmidler (se links i tekstboksen ovenfor) 2

3 Figur 1 Sammenhæng mellem strategiske mål og procesmål Læsevejledning Stjerne Søjlen markeret med stjerne * henviser til kvalitetsområderne i UCL s kvalitetssystemer. Det er således muligt at spore UCL s forskellige kvalitetsområder i styringsdokumentet. Mål (procesmål) Angiver konkrete mål for resultater, udvikling, daglig drift eller kvalitetsarbejde. Indikator/tegn Metode til vurdering af, om målet er opfyldt. Man kan også tale om tegn, der viser, i hvilken grad målene er opfyldt. Indikatorerne vil aldrig afspejle virkeligheden fuldstændigt. Det er vigtigt, at indikatorerne på et område opfattes som relevante af dem, der arbejder med området. Kvalitetsudvikling Processer, der følger op på indikatorer og angiver evt. handling Ansvar Initialer på den, der er ansvarlig for opfølgning. Paranteser Det fremgår i parentes, hvor de enkelte procesmål stammer fra: Tallene 1-10: Henviser til procesmål i Vejen til 2020 Udviklingskontrakt [ud], Grunduddannelsernes kvalitetssystem [gu], F&I s kvalitetssystem [fi], Kvalitetssystem for kompetenceudvikling og undervisningsmidler [ku] Procesmål formuleret af Radiografuddannelsen og CONRAD: [rad] Forkortelser FoU = Forskning og udvikling; 3

4 * 1. Højt fagligt niveau Uddannelsen faciliterer viden- og evidensbaserede læreprocesser af høj faglig, pædagogisk og didaktisk kvalitet og med fokus på optimal anvendelse af teknologi i samspil med borgeren. Mål (Procesmål) Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar Udvikle kompetence til at viden- og evidensbasere egen undervisningspraksis [9] At organisere læreprocesser, der har fokus på udvikling af studerendes kompetence til at arbejde viden- og evidensbaseret [9] Udbyde dele af uddannelsen som blended learning [3] Inddragelse af ny teknologi, der understøtter læring og videndeling [3] Fortsat udvikling af underviserkompetencer til at anvende velfærdsteknologier i undervisningen [9] Identificere alle aspekter af borgerdeltagelse, der fremgår af den formelle studieplan [1] Tilpasse studieplanen mv. så dimittender senest i 2017 lever op til 3. og 4. strategiske mål (Gode iværksættere og innovatører samt stærke til at anvende teknologi) [1] Dokumentere, hvordan der arbejdes med relationskompetencer i studieforløbet [1]. Bacheloropgaven skal mindst have et teknologisk element [6] UC Viden kvalitetskriterier afspejles i undervisningsmateriale, opgaver og processer. Etablering af et studieelement om entreprenørskab på tredje studieår [6] Stille flere uddannelseselementer til rådighed for den studerende, som understøtter studieaktivitetsmodellens fire kvadranter [7] Valgmuligheder for de studerende gennem uddannelsen [7] 4

5 2. Praksisnær uddannelse Uddannelsen har tætte relationer med interessenter, indgår i partnerskab med praksis og tilrettelægger praksislæring i tidssvarende laboratorier. * Mål (Procesmål) Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar Stærke praksisforankrede netværk [rad] Alle underviserne tilknyttes ERFAgrupper bestående af kliniske specialeansvarlige radiografer fra Region Syddanmark Kvalitet i klinisk undervisning/praktik Underviserne deltager i to temamøder med kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige radiografer 5

6 3. Uddannelsesudvikling Uddannelsen skal tilgodese professionens specialer og samfundets behov gennem kontinuerlig tilpasning og udvikling af indhold i studieplaner, samt udbud af aktuelle valgfag rettet mod uddannelsens tre studieretninger. * Mål (Procesmål) Tydeliggøre, hvorledes der arbejdes med praksisfællesskaber i relation til udvikling af kurser og uddannelser [1] Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar 6

7 4. Professionsrettet forskning og udvikling CONRAD skal udvikle og formidle radiografisk viden i tæt samarbejde med klinisk praksis, medikoteknisk industri, forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner og andre interessenter. Et tæt samspil mellem CONRAD og Radiografuddannelsen sikrer kobling mellem undervisning og videncenteraktiviteter. * Mål (Procesmål) Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar CONRADs laboratoriemiljø understøtter FoU- og innovationsaktiviteter [rad] Der er en procedure for opgørelse og evaluering med henblik på videreudvikling Drøftes i internt strategisk råd samt på personalemøde Aktive partnerskaber med centrale aftagere, hvor studerende, medarbejdere, videnpersoner og praksis i fællesskab udvikler professionen eller skaber ny viden til glæde for professionen [2] Der foreligger en oversigt over samarbejdspartnere samt gennemførte projekter og aktiviteter. Omfanget af aktiviteterne opgøres hvert kvartal og evalueringer/justeringer foretages. Kapacitetsopbygning Øget FoU-samarbejde med klinisk praksis, medikotekniske virksomheder og interesseorganisationer [fi/rad] Øget samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer, universiteter og uddannelsesinstitutioner [fi] Inddragelse af studerende i FoU- og innovationsaktiviteter [rad] Studerende indgår i 50% af udviklingsaktiviteterne [2] 90% af bacheloropgaverne tager udgangspunkt i et konkret ønske fra praksis [2] Øget fokus på evidensbasering af uddannelsen [rad] Der er udarbejdet handleplan for det proaktive arbejde Planen evalueres mindst 1 gang årligt. Der er en procedure for inddragelse af studerende i FoU- og innovationsaktiviteter Der er en procedure for evaluering af den studerendes udbytte af deltagelse i FoU- og innovationsaktiviteter Halvårlig opgørelse af andel af studerende i udviklingsprojekter Halvårlig opgørelse af andel af bachelorprojekter, der tager udgangspunkt i konkret ønske fra praksis Der foreligger en oversigt over FoU- og innovationsaktiviteter, der inddrager studerende Årlig opgørelse af, hvordan der arbejdes evidensbaseret i Radiografuddannelsen Drøftelse af nye ideer og tiltag på fagteam/modul-møder samt personalemøder V idconrad bidrager aktivt til udvikling af professionen gennem produktion af innovativ FoU-viden Der er en handleplan for videnproduktion. CONRADs videnproduktion og opfølgning herpå drøftes halvårligt på pædagogiske møder 7

8 [rad] Omfanget af undervisernes deltagelse i udviklingsprojekter udgør samlet set 20 %. Alle vidensprodukter lever op til UC Viden kvalitetskriterier Medarbejdere har registreret egen videnproduktion i UC Viden. Der er halvårlige opgørelser over videnproduktionen fra UC Viden CONRAD har en tydelig forskningsprofil Forskningsprofil er beskrevet på CONRADs hjemmeside Viden produceret af CONRAD formidles til alle eksterne samarbejdspartnere og interessenter Øge synligheden af CONRADs videnproduktion gennem faglig og videnskabelig publikationsvirksomhed og konferenceaktiviteter Strategi og plan for kommunikation, som omfatter: procedure for opgørelse og evaluering af alle videnomsætningsaktiviteter procedure for opgørelse af mængden af ekstern kommunikation handleplan for øget intern og ekstern kommunikation Der gøres status på formidlingsresultater hvert halve år på videncentermøder. På baggrund af status justeres handleplanen. Videnomsætning En årlig udgivelse af x antal publikationer om resultaterne fra partnerskaberne med praksis [2] Temadage og konferencer, hvor ny viden fra partnerskaberne med praksis præsenteres [2] CONRADs videnproduktion efterspørges og rekvireres [rad] Rekvirenter og brugere vurderer anvendeligheden af CONRADs ydelser [fi] CONRADs videnproduktion anvendes i Radiografuddannelsen og i radiograffaglig efter-og videreuddannelse. Målstandarden er, at 75 % af brugerne oplever, at UCL s ydelser som meget anvendelige. Der er eksempler på, at viden produceret af CONRAD er blevet vurderet og anvendt i Radiografuddannelsen samt efter- og videreuddannelsen. Fra medio 2015: hvert andet år gøres der status på brugerplevet kvalitet og eventuelle justeringer af metoder og samarbejdsformer foretages 8

9 5. Internationalisering Uddannelsen og CONRAD samarbejder om studenter- og undervisermobilitet samt udvikler, deler og formidler viden i internationale netværk. * Mål (Procesmål) Mindst 25% af underviserne har kompetencer til at gennemføre undervisning, forelæsninger og vejledning på engelsk eller andre sprog [5]. Mindst 15% af de studerende gennemfører et uddannelsesophold i udlandet [5]. Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar 9

10 6. Tværfagligtprofessionelt samarbejde Uddannelsen og CONRAD deler pædagogisk, metodisk og faglig viden og erfaring på tværs af professioner, uddannelser og videncentre i og uden for UCL. * Mål (Procesmål) Etablere et fælles studieelement på andet studieår, hvor interessenter er involveret [6] Etablering af tværprofessionelle uddannelsesforløb [7] Etablere basiskurser på tværs af grunduddannelser fx i videnskabsteori og metode, mulighed for bacheloropgaver på tværs [7]. Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar MAGO/ SUPJ MAGO/ SUPJ MAGO Etablere radiografikurser på tværs af?? 10

11 7. En professionel organisation Radiografuddannelsen og CONRAD tilbyder medar-bejdere og studerende et godt arbejds- og studiemiljø i en omstillingsparat organi-sation, der har fokus på hensigtsmæssige procedurer, intern og ekstern kommunikation, effektiv ressourceanvendelse samt relevante forretningsmodeller. * Mål (Procesmål) Indikator/tegn Kvalitetsudvikling Ansvar Strategi Radiografuddannelsen & CONRAD har en fyldestgørende og virksom strategi, som: dækker alle aktivitetsområder udmøntes i årlige handleplaner indeholder proces- og målstandarder for aktiviteter er drøftet med samarbejdspartnere, aftagere og interessenter Der er formuleret klare succeskriterier for CONRAD [8/rad] Der foreligger en strategi med indikatorer, milepæle og handleplaner. Der er en plan for løbende statusopgørelse, opfølgning og revision af strategien. Der foreligger systematiske og gennemførte dialogprocesser med samarbejdspartnere, aftagere og interessenter. Strategiens gennemførelse drøftes og vurderes: på strategi-, videncenter- og læringscentermøder (kvartalsvis) på personalemøder (halvårligt) med udvalgte fag-/ modulteams (halvårligt) med studierektor, områdets forskningsledelse, udviklingsdirektør Evaluering af arbejdet i forhold til succeskriterierne Kapacitetsopbygning Der er formuleret et pædagogisk værdigrundlag for Radiografuddannelsen, som viser tydelig samspil mellem uddannelsens kliniske og teoretiske læringsarenaer Øge succesraten for hjemtagelse af eksterne projektmidler Sikre administrative processer omkring projektledelse og projekt-økonomistyring Levere forventet projektoutput inden for optimalt forbrug af ressourcer Målrettet kompetenceudvikling Udvikling af FoU- og innovationskompetencer, så der til stadighed de rette kompetencer (videngrundlag) i forhold til opgavevaretagelsen [fi] Der er en oversigt over medarbejdernes kompetenceprofiler [fi] MAGO Der er en implementeret køreplan for processen fra ide til output baseret på PRINCE2 metoden. Anvendes for alle projekter og beskriver hvert enkelt trin. Der laves skema til indberet-ning på ansøgte projekter og succesrater Radiografuddannelsen & CONRAD har en kompetencestrategi Der er en plan for kompetenceudvikling frem til 2020 Alle medarbejdere har ajourført egen kompetenceprofil i UC Viden. Køreplan og succesrater på projekter drøftes på videncentermøde og møder i regionalt tværsektorielt forskningsnetværk indenfor radiografi/radiologi Kompetencestrategi, plan og økonomisk prioritering drøftes årligt på personalemøde. Ved de årlige MUS-samtaler gøres status på den enkelte medarbejders kompetencer i forhold til kompetencestrategien og individuelle ønsker fremad. MAGO Formidle tydeligt, hvilke muligheder for videreuddannelse, som UCL tilbyder [4] Strategi og plan for kommunikation 11

12 Tydelig formidling af muligheder for videreuddannelse inden for professionen [rad] Procedurer for nye medarbejdere Personalehåndbog MAGO Tjekliste for introduktion Beskrivelse af centrale procedurer i grunduddannelseområder Procedurer for overdragelse af fag- eller ansvars- KABO Beskrivelse af skemaproces Beskrivelse af arbejdstidstilrettelæggelse Guide til projekthåndtering (herunder organisering, rollebevidsthed) Proces for medarbejder trivsel og studiemiljø Værdigrundlag for trivsel og studiemiljø Medarbejdere Optimal ressourceanvendelse og økonomistyring af laboratorierne MAGK/ MAGO Professionel styring og sagsbehandling af investerings- og indkøbsønsker. Professionel indkøbsproces for laboratorieudstyr. Drift og udvikling af laboratorier Kvalitetssikring Der er en procedure for økonomistyringen af laboratorierne Der er en investeringsplan Businesscase anvendes som beslutningsgrundlag for igangsættelse af indkøb. Der er en opgørelse over investerings/indkøbsønsker Der er en investerings- og indkøbsprocedure i overensstemmelse med SKI og UCLs indkøbsprocedure. Omverdenen opfatter Radiografuddannelsen, UCL som en professionel organisation, der behandler leverandører på en ordentlig måde og efter foreskrevne regler. Der indgås gennemarbejdede handeler til favorable priser. Der er service- og vedligeholdelsesaftaler på relevant laboratorieudstyr Der er procedurer for arbejdsgange fx udlån, booking og TLD service Der er superbrugere for relevant udstyr samt beskrivelse af superbrugerfunktion Der er procedure for fejlmelding og opsamling af ændringsønsker for relevante systemer og udstyr Der er en procedure for rutinemæssig kvalitetskontrol og -sikring af udstyr. Der gives vejledning i forbindelse med udlån af Kvartalsvis økonomimøder Budgetopfølgning i samarbejde med økonomiafdelingen Halvårlig drøftelse og opdatering af opgørelsen over investerings/indkøbsønsker på labmøder Møder med UCL indkøbskoordinator efter behov Møder med leverandører. Drøftelse af drift og udvikling på halvårlige laboratoriemøder. Drøftelse på laboratoriemøder/med labansvarlige MAGK MAGK MAGK MAGK/ CLBO 12

13 Projekter og implementeringsprocesser i laboratorierne udstyr. Der er vejledninger til brugen af relevant udstyr Der er en projektplan og plan for implementering, der så vidt muligt tager hensyn til afvikling af undervisning. Der er en kommunikationsplan for undervisere/studerende i forbindelse med projekt og implementeringsprocesser Planlægning i samarbejde med labansvarlige og leverandører. MAGK 13

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport

University College-akkreditering. Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport University College-akkreditering Ingeniørhøjskolen i København opfølgningsrapport 2007 University College-akkreditering.

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle

Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle. Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Den interne organisering Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 4 2. Mission for Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle og

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen

Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Anbefalinger til revision af socialrådgiveruddannelsen Indledning Den offentlige forvaltning undergår i disse år væsentlige og dybtgående forandringer. Der er sket en række tiltag inden for arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

University College-akkreditering. CVU Syd

University College-akkreditering. CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd University College-akkreditering CVU Syd 2006 University College-akkreditering 2006 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017

Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt for IBA 2015-2017 Udviklingskontrakt 2015-2017 mellem Uddannelsesministeriet og Erhvervsakademi Kolding Det er fastsat i 12, stk. 2, i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser,

Læs mere

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020

Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 2 Strategiske sigtelinjer for Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise: 2015-2020 Strategiske sigtelinjer for Fonden

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ledelse af den nye folkeskole

Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til skoleledelser og forvaltninger Ledelse af den nye folkeskole 1 2 Ledelse af den nye folkeskole Ledelse af den nye folkeskole Syv ledelsesfelter til

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere