Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 10"

Transkript

1 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 1 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS

2 VANDLØB OG FISK I DE MINDRE TILLØB TIL GUDENÅEN MELLEM TANGE OG RANDERS ^ ^ ^ ^^:ec4oåt^-' '^ ^. fs-. Gudenåkomiteen. Rapport nr. 1. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen - Århus

3 Gudenåkomiteen er en fælles organisation for Århus, Viborg og Vejle Amtskommuner, som hver deltager med følgende medlemmer: En af amtsrådet udvalgt politiker. En af Kommuneforeningen udvalgt politiker. En tekniker fra amtskommunen. Gudenåkomiteens opgaver er via rådgivning at koordinere amtskommunale og kommunale myndigheders samarbejde i Gudenåens opland. Desuden kan komiteen efter aftale med de pågældende myndigheder gennemføre udredninger, undersøgelser og beregninger til støtte for rådgivningsopgaverne. Gudenåkomiteen har hjemsted i Århus Amtskommune og har tidligere udgivet følgende rapporter: Nr Nr Nr. 3 Nr. 4 1 (198): Søer i Gudenåens vandsystem. (198): Søer i Gudenåens vandsystem. Kviksølv i fisk fra Ring Sø, Tange Sø og Silkeborg Langsø (1985): Havørreden i Gudenåen. (1986): Laksefiskene og fiskeriet i Randers Fjord. I serien "Vandløb og fisk..." er udgivet: Nr. 5 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåen og øvrige tilløb til Randers Fjord. Samlerapport. Nr. 6 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra udspringet til Mossø. Nr. 7 Nr. 8 Nr Nr Nr Nr Nr (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Skanderborg Søerne og Mossø. (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Mossø til Silkeborg Langsø. 9 (1987): Vandløb og fisk i Gudenåens vandsystem fra Silkeborg Langsø til Tange. 1 (1987): Vandløb og fisk i de mindre tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers. 11 (1987): Vandløb og fisk i Hadsten Lilleå's vandsystem 1 (1987) : Vandløb og fisk i Nørreåens vandsystem. 13 (1987): Vandløb og fisk i tilløbene til Randers Fjord.

4 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SAMMENDRAG HØ.JRESIDEDE (SYDLIGE) TILLØB (lok ) Skibelund Bæk (lok ) Kettinghøj Bæk (lok ) Bæk vest for Gullev Hede (lok. 514) Gullev Bæk (lok ) Bæk ved Stærkær (lok. 519) Danstrup Bæk (lok. 5-51) Kjeldbæk (lok. 5-55) Hagenstrup Møllebæk (lok, 56-58) Brandstrup Bæk (lok ) Tjærbæk (lok ) Frisenvold Bæk (lok ) Værum Bæk VENSTRESIDEDE (NORDLIGE) TILLØB (lok ) Møbæk (lok ) Bæk øst for Bjerringbro (lok ) Brund Mosebæk (lok. 56) Kællinghøl Bæk (lok. 563) Langmose Bæk (lok. 56 4) Trine Møllebæk (lok ) Sdr. Vinge Bæk (lok ) Torup Bæk (lok ) Elbæk (lok ) Svejstrup Bæk (lok ) Tabeller

5 - 1 - INTRODUKTION Gudenåkomiteen gennemførte i efteråret 1985 en undersøgelse af vandløb og fisk i Gudenåen og de øvrige tilløb til Randers Fjord. Det undersøgte område dækker 8% af Danmarks areal, og resultaterne er for o- verskuelighedens skyld udgivet i 8 delrapporter. Desuden er der udgivet en samlerapport, hvor metoder og samlede resultater er beskrevet (rapport nr, 5). Det anbefales at læse samlerapportens metodebeskrivelse, inden de enkelte rapporter studeres, idet læseren da vil få det største udbytte af denne rapports indhold.

6 - - SAMMENDRAG Denne rapport beskriver forholdene for de små tilløb til Gudenåen mellem Tange og Randers (fig, 1). Her blev i alt 78 lokaliteter undersøgt i perioden af de undersøgte vandløbsstrækninger havde en så stor vandføring, at de var egnede for fisk, I alt 5 lokaliteter blev fundet egnede for ørred, resten var uegnede på grund af regulering, uddybning, rørlægning, forurening o.a. Undersøgelsernes formål var bl.a. at finde ørredens gydevandløb. Derfor var de udsætninger af ørredyngel og-halvårsørred, som normalt finder sted, blevet stoppet forud for undersøgelserne. Forekomsten af ørredyngel fra foråret 1985 viser derfor, at der foregår gydning i vandløbet. Ørredens gydevandløb er som regel vandløb med gennemsnitsdybder op til 15 cm. I dette område blev i alt 33 vandløbsstrækninger med dybder op til 15 cm undersøgt og elektrobefiskede. Der blev fundet yngel på 13 lokaliteter på (39%), men kun 8 lokaliteter (4 %) var yngeltætheden tilfredsstillende. Der er derfor behov for vandløbsrestaurering med udlægning af gydebanker og etablering af fisketrapper samt (indtil der er tilfredsstillende gydning overalt på egnede ørredlokaliteter) årlige udsætninger af yngel og større ørred.

7 Randers -iia StaHonsnummer ^-Besigtig el -D&lfi$hel. Ingen lorekdmst af acted -aforekomsl af Btredyngel -nforekomsl ol slorre arred - Forekomsl al yngel & staric ørred Undersøgelser i gudenåsyslemel og øvrige Fig. 1 tilløb tii Randers Fjord i ig85 Vejle. Århus og Viborg amlskommunei, : 1.QOO? I ' ^ t? ^

8 - 4 - HØJRESIDEDE (SYDLIGE) TILLØB (lok ) ]Si^elund_Bæk_lok^_ ) (56) Bækken springer ud nordvest for Nøddelund og er ubetydelig og okkerpåvirket ved det nu nedlagte rensningsanlæg. Uegnet for fisk. (57) Ved vejen Sahl-Gullev er Skibelund Bæk (her kaldet Tyrebæk) 1, m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og sandet, kun let gruset bund. Skjul findes ved en sparsom grødevækst og ved udhængende bredvegetation. Der trækker nogle få havørred hertil på gydevandring, men der er stort set ingen gydepladser opstrøms vejen. Der blev fanget et lille antal ørredyngel og en del større ørred, som formentlig stammer fra årlige yngeludsætninger på 6.4 stk. ved vejen og ca. 1 km opstrøms. Desuden blev der fanget bæklampret. Halvårslokalitet 3. (58) Ved vandværket nord for ejendommen "Nørregård" og midtvejs mellem de to vejbroer er bækken 1,7 m bred og 15 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Der er skjul ved høller, brinker, sten, trærødder og nedfaldne grene, og der er enkelte gydemuligheder. Her blev fundet en tilfredsstillende tæthed af naturligt forekommende ørredyngel og en del større ørred. Bækken er optimalt besat med ørred, og der blev også fanget ål og bæklampret, Halvårslokalitet 3^. (59) Opstrøms vejen ca, 1 km før udløbet i Gudenåen er Skibelund Bæk 1,9 m bred og 11 cm dyb med frisk strøm og sandet, kun stedvis gruset, bund. Bækken er tidligere reguleret opstrøms vejen, og der er en ret stor sandvandring med sparsomme gydemuligheder. Skjul findes ved udhængende bredvegetation, trærødder og høller, og der er en tilfredsstillende tæthed af yngel og større ørred foruden forekomst af bæklampret, Halvårslokalitet ^.

9 - 5 - (51) Nedstrøms vejen og til udløbet i Gudenåen (ca. 1 km) findes de bedste gydepladser for havørred. Bækken er på det nederste forløb 1,6 m bred og 14 cm dyb med rivende strøm og gruset, stedvis stenet, bund. Der er usædvanlig mange skjul i det stærkt varierede forløb ved sten, trærødder, brinker, høller, grødevækst og udhængende bredvegetation. Der er en ret stor opgang af havørred til denne strækning, og tætheden af yngel er tilfredsstillende. Der er også mange større ørred og enkelte ål og bæklampret. Halvårslokalitet 5. (511) Tilløbet til Skibelund Bæk langs vejen Gullev - Sahl er fuldstændig tilgroet og derfor næppe egnet for ørred (bredde O,3 m, dybde 15 cm). Vandet er dog rent, og ørred blev observeret, hvilket formentlig skyldes en årlig yngeludsætning på 1. fisk (manglende gydemuligheder på grund af sandbund). Uegnet for Ørred på grund af tilgroning, 5^ttinghø;i_Bæk_j(lok_^_513513)_ (51) Kettinghøj Bæk, som løber til Gudenåen ca. 1 km øst for Skibelund Bæk, er kun ca. 1 km lang. Den er udnyttet til dambrugsdrift ved Skibelundvej (vejen mod Bjerringbro), hvor den er,9 m bred og 8 cm dyb. Strømmen er frisk og bunden sandet, og der er en del skjul for yngel i grødevækst, sten, høller, brinker og udhængende bredvegetation. Derimod mangler der gydebund, Der blev fundet en let forekomst af trådformede grønalger samt en usædvanlig tæthed af yngel (511 stk, yngel pr. 1 m ). Ved en samtale med dambrugsejeren blev det dog oplyst, at ynglen var udsat, hvilket er i overensstemmelse med de manglende gydemuligheder. Yngellokalitet 3^. (513) Opstrøms grusvej en før udløbet i Gudenåen er bækken fuldstændig tilgroet af mærke. Nedstrøms vejen er bækken,3 m bred og 9 cm dyb med frisk strøm og grus-

10 - 6 - bund (gydebund). Halvdelen af bunden er dækket af vandstjerne, og der er skjul for yngel i grødevæksten og i bundens grus og sten, Der blev fundet en ulovligt etableret ørreddam nedstrøms vejen, hvor risten ved opstemningen havde en tremmeafstand på blot 5 mm. Det er umuligt for fisk at passere i såvel opstrøms som nedstrøms retning. Opstrøms dammen var der en tilfredsstillende tæthed af yngel og mange større ørred. Dette kan dog skyldes udsætningerne ved dambruget. Uegnet for ørred opstrøms grusvejen, egnet yngellokalitet 5 nedstrøms vejen. l ]S_Y t_f^_qiiii Y_5ede (lok_^_514)_ (514) Bækken er rørlagt i det beboede område og er dermed uegnet for fisk. Gullev_Bæk (lok_j )_ (515) Syd for Hesselbjerg er Gullev Bæk,4 m bred og 5 cm dyb med god strøm og blød bund. Skjul findes kun ved udhængende bredvegetation, og bækken er okkerpåvirket og uden gydemuligheder. Desuden er den rørlagt på et forløb af 1- m. Uegnet for ørred. (516) Ved ejendommen nedstrøms sammenløbet med tilløbet er bækken,8 m bred og 1 cm dyb med god strøm og hovedsagelig blød bund. Der er kun spredte gydemuligheder, og skjul findes ved sten, brinker, høller, trærødder og nedfaldne grene. Bækken er let okkerfarvet, og der er spredt forekomst af trådformede grønalger. Der blev ikke fanget fisk på trods af årlige udsætninger af 5 halvårsørred. Bækken bedømmes som en yngellokalitet 3. (517) Ved ejendommen "Bækken", ca. 6 m opstrøms vejen Bjerringbro - Stærkær, er Gullev Bæk 1,3 m bred og 8 cm dyb med frisk strøm og grusbund (gydebund). Skjul findes ved sten, brinker, høller, trærødder og nedfaldne grene, og der blev ikke fundet tegn på

11 - 7 - forurening. Alligevel blev der ikke fanget fisk trods årlige udsætninger af 5 stk. halvårsørred. Yngellokalitet 4. (518) Ved vejen Bjerringbro - Stærkær er bækken 1, m bred og 9 cm dyb med frisk strøm og gruset bund (gydebund). Skjul findes ved sten, høller og udhængende bredvegetation, og bækken har et varieret forløb. Der blev fundet mange larver af kvægmyg og en enkelt ørred på 14 cm, måske som følge af årlige udsætninger på 5 stk. halvårsørred. Yngellokalitet 3. Bæk_ved_Stærtø- (lok^_519)_ (519) Bækken har kun et kort, frit forløb, idet den er rørlagt fra vejkrydset og nedstrøms. Langs vejen Stærkær - Gerning er bækken 1, m bred og 6 cm dyb med frisk strøm og sandet, kun let gruset, bund uden gydemuligheder. Bækken har et ret varieret forløb med skjul ved sten, brinker, trærødder, høller og nedfaldne grene, men der er ingen fisk. Yngellokalitet 3. Danstrue_Bæk (_lok^_5-51)_ (5) Ved markvejen efter sammenløbet af de løb er Danstrup Bæk 1,4 m bred og 4 cm dyb med frisk strøm og hovedsagelig sandet bund. Der er temmelig meget sand, og skjul findes kun ved sten, trærødder og nedfaldne grene. Der er ingen fisk. Yngellokalitet. (51) Ved vejen før udløbet i Gudenåen er Danstrup Bæk,9 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og sandet bund. Der er stort set kun skjul ved den udhængende bredvegetation, som næsten dækker bækken. Bækken er ikke rørlagt nedstrøms vejen, som det ellers fremgår af Geodætisk Instituts 4 cm's kort, men fiskebestanden mangler. Yngellokalitet.

12 ~ 8 -?Si l^^?is_lllsi_5-55)_ Kjeldbækken er forsøgsvandløb for Ferskvandsfiskerilaboratoriet i Silkeborg, hvorfra det vides, at Kjeldbækken til stadighed har en stor ørredtæthed, som opretholdes ved naturlig gydning. Bækken er ca.,75 m bred og 5 cm dyb på det øverste (5- forløb ved skovvejen fra Hvorslevgård. Bækken vokser 55) i størrelse på sit løb mod Gudenå, og er ca, 1,5 m bred og 1 cm dyb på det sidste stykke. Der er en pæn havørredopgang til bækken og mange skjul for ørred o- veralt. Gydemulighederne er gode, men bækken kan til tider være let okkerpåvirket, uden at dette tilsyneladende ødelægger fiskebestanden. Som helhed bedømmes bækken til en yngellokalitet 4 med en tæt bestand af ørredyngel overalt. S ^? :^ru_møllebæk (lok^_56-58)_ (56) Hagenstrup Møllebæk løber vest for Ulstrup og er stemmet op ved Hagenstrup Vandmølle, hvor den bl.a, udnyttes til dambrugsdrift, I kildeområdet ved Bølme, hvor den springer ud, er bredden,4 m og dybden 5 cm. Strømmen er frisk, stedvis rivende, og bunden består udelukkende af grus, som er meget velegnet til gydning. Skjul findes ved grus, sten og udhængende bredvegetation, og bækken har et meget flot og varieret forløb. På trods af de fine gydeforhold blev der ikke fanget yngel, men kun enkelte større ørred. Årsagen er opstemningen ved Hagenstrup Mølle, som stopper de gydende havørred på trækket op i bækken. Yngellokalitet 5. Bækken er ødelagt af to opstemninger ved opstrøms dambrug (sandbund, kanalagtig karakter), som begge er impassable for opstrøms vandrende ørred. Uegnet for ørred ved opstrøms dambrug. (57) Mellem de to dambrug (ved spang) er bækken 1 m bred og 1 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og grusbund. Der er usædvanlig mange skjul ved grus, sten og

13 - 9 - udhængende bredvegetation, men der blev kun fanget en bækørred og en regnbueørred, som var undsluppet fra dambruget (oplyst fra dambrugsejeren). Det er tydeligt, at opstemningerne ved dambrugene ødelægger store forløb af det usædvanligt flotte kildeområde, dels via opstemningseffekten med sandaflejringer over grusbund (gydebund), dels via forhindringer for fiskenes frie vandringer. Bækken mellem dambrugene bedømmes som en yngellokalitet 5. Hagenstrup Møllebæk er rørlagt på et forløb af ca, (58) 5 m nedstrøms møllen. Fra denne rørlægning og på det meste af forløbet ned til Gudenåen (ca. 55 m i alt) er bækken 1,8 m bred og 13 cm dyb med frisk strøm og gruset bund. Bækken er meget flot og varierer i sit forløb med usædvanlig mange skjul ved grødevækst, sten, brinker og udhængende bredvegetation. Store forløb af bunden er gydestryg, og bækken har en fast bestand af havørred, dels yngel, dels store fisk på gydevandring. Der har årligt været udsat. stk, yngel i bækken, men grundige undersøgelser i har vist, at bækken har en endog meget høj naturlig yngelproduktion (Rasmussen 1987). Udover en tæt ørredbestand har bækken nedstrøms rørlægningen også en pæn ålebestand, og der fanges jævnligt andre arter. Halvårslokalitet 5. B^^^^s tru_bæk_^lok_^_ )_ (59) Brandstrup Bæk, som er et af de bedst undersøgte ørredvandløb i Danmark, er reguleret og tilgroet af bredvegetation på det øverste forløb ved vejen Hvorslev - Vellev. Bækken er 4 cm bred og 5 cm dyb. Uegnet for ørred. (53) Ved grusvejen fra Amstrup er bækken 1 m bred og 15- cm dyb med godfrisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund (gydebund). Der er mange skjul i bundmaterialet

14 - 1 - og ved grødevækst, brinker og udhængende bredvegetation. Der er en tæt bestand af yngel, men knap så mange større ørred. Etårslokalitet 5. (531) Ved skovvejen syd for Bosbjerg er bækken 1,5 m bred og 1- cm dyb med godfrisk strøm og gruset, lidt sandet, bund (gydebund). Skjul findes ved trærødder, enkelte sten og ved underskårne brinker. Der er en tæt, naturlig bestand af såvel yngel som større ørred. Etårslokalitet 4^. (53) Ved skovvejen sydvest for Bosbjerg er Brandstrup Bæk m bred og 1-5 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og grusbund. Der er mange skjul for ørred ved trærødder, underskårne brinker og store sten, og der er en tæt, naturlig bestand af alle størrelser ørred. Etårslokalitet 4. (533) Ved vejen Ulstrup - Vellev er Brandstrup Bæk 1,3 m bred og 15-5 cm dyb med frisk strøm og grusbund. Skjul findes ved underskårne brinker og større sten. En elektrobefiskning her viste, at yngeltætheden var 48 stk, pr. 1 m, og tætheden af større ørred var 164 stk, pr, 1 m. Den samlede tæthed af ørred var o saledes 57 ørred pr. 1 m, hvilket er særdeles u- sædvanligt. Bækken bedømmes her som en etårslokalitet 4. Tiærbæk (lok^_534-54)_ Tjærbækken, som har sit udspring ca. km vest for Houlbjerg, er i lighed med Brandstrup Bæk et af vores fineste ørredvandløb. Desuden har Ferskvandsfiskerilaboratoriet i Silkeborg hvert år siden 1981 udsat lakseyngel i bækken, således at der til stadighed er en bestand af ungfisk af laks, som er op til 15- cm lange. Der har endnu ikke været fanget laks på gydevandring tilbage til Tjærbækken, derimod fanges der næsten

15 hvert år laks i Gudenåen, som muligvis kan stamme fra Tjærbækken. (534) I engen ca. 5 m syd for Enslevgård er Tjærbækken 1,5 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Tidligere var vandløbet her meget smalt og dybt med grusbund, men ejeren af Enslevgård ødelagde stort set vandløbet med uddybninger o.lign. i Nu er bækken dog i færd med at genetablere sig, men der er en del okker, og bunden er en vandrende sandørken, som dækker gydebankerne her og længere nedstrøms. Der er kun skjul i grødevækst og langs bredderne, og bækken bedømmes som en halvårslokalitet 1. (535) Ved grusvejen sydøst for Enslevgård er Tjærbækken 1,5 m bred og 15 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Skjul findes ved trærødder, brinker, høller og sten, og visse steder er grusbunden dækket af et lag løst sand (op til 5 cm dybt). Ørredbestanden er rimelig stor, men ikke tilfredsstillende. Bækken er reguleret og noget kedelig i skoven opstrøms vejen, hvor den bedømmes som en halvårslokalitet k. Nedstrøms vejen er bækken en halvårslokalitet 4. (536) Ved broen umiddelbart efter sammenløbet med tilløbet fra øst er Tjærbækken 1,5 m bred og cm dyb med frisk strøm og sandbund. Der er på grund af en kraftig sandvandring kun en spredt forekomst af grus, og skjul findes langs bredderne ved brinken, trærødder og udhængende bredvegetation. På trods af den spredte forekomst af gydegrus findes en tilfredsstillende bestand af større ørred (også megen yngel) og en lille bestand af lakseungfisk, som stammer fra årlige yngeludsætninger. Halvårslokalitet 3. (537) Ved Enslev Kær er bækken 1,5 m bred og 17 cm dyb med godfrisk strøm og sandet, stedvis blød eller stenet,

16 - 1 - bund. Der er udpræget mangel på gydemuligheder, og skjul findes ved sten, trærødder, høller og nedfaldne grene. Yngeltætheden er lav på grund af de manglende gydemuligheder, derimod findes der et tilfredsstillende antal større ørred, som er trukket ned fra bækken længere opstrøms. Der findes desuden en lille bestand af lakseungfisk. Halvårslokalitet 3, (538) Ved skovvejen og broen nord for Enslev Kær er Tjærbækken m bred og 17 cm dyb med frisk strøm og sandet, men stedvis gruset, bund. Der er temmelig gode gydemuligheder og mange skjul ved sten, brinker, høller og trærødder. Der er meget ørredyngel og en tilfredsstillende tæthed af større ørred. Desuden er der en lille bestand af små laks. Etårslokalitet 4. (539) Opstrøms en gammel opstemning ved ejendommen "Overmølle" (her er nu opsat en fisketrappe) er Tjærbækken 1,5 m bred og 3 cm dyb med frisk strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bækken har et varieret forløb med gode gydemuligheder og en del skjul ved trærødder, sten, brinker og høller. Tætheden af større ørred er tilfredsstillende, og yngeltætheden er stor (96 stk. yngel pr. 1 m ). Lokaliteten er således optimalt besat med ørred. Ud over ørred blev der også fanget en lile laks og en havørred. Etårslokalitet 4, (54) Ved broen før udløbet i Gudenå er Tjærbækken,5 m bred og 3 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er noget sand, men meget fine gydemuligheder og mange skjul ved sten, trærødder, brinker, høller og nedfaldne grene. Ørredbestanden her var ikke tilfredsstillende ved elbefiskningen d , hvilket formentlig skyldes en forurening fra Vellev sommeren 1985,

17 Der udsættes årligt 75 stk. halvårsørred her. Ud over ørred blev der fanget en lille regnbueørred. Etårslokalitet 4h. (541) Tilløbet fra Houlbjerg er ca. 5 m før udløbet i Tjærbækken,8 m bredt og 5 cm dybt med god strøm og sandbund, dog også grusbund. Bækken er ikke befisket i 1985, men det vides fra tidligere befiskninger, at der er en lille ørredbestand i tilløbet. Yngellokalitet. (54) Tilløbet fra Vellev er,5 m bredt og 1 cm dybt med jævn strøm og sandet bund. Bækken er reguleret og har stor sandvandring, desuden forurenes den hyppigt fra Vellev. I uforurenet tilstand en yngellokalitet 1, nu er den uegnet for fisk, Hadsten Lilleå, som løber til Gudenå nedstrøms Tjærbækken, er behandlet i en selvstændig rapport i denne serie og er derfor ikke yderligere omtalt, Frisenvold_Bæk (lok_^_ )_ (543- Bækken er udtørret fra udspringet ned til vejen Væth - Værum og er meget lille og ubetydelig ved vejen Væth - Lundbjerggård. Tilløbet ved vejen Væth - 546) Christianslund er udtørret og rørlagt på mindst 3 m nedstrøms vejen, Hele bækken er således uegnet for fisk. Værxm_BækJJledebæy (J^^^ (547) Vest for Haslund Skov (ved vejen) blev Værum Bæk fundet udtørret. Ca. 5 m opstrøms vejen var der et rørudløb fra ejendommen "Fredenshøj" med mælkehvidt vand, som dog ikke lugtede. Uegnet for fisk. (548) Ca. 5 m opstrøms vejen Værum - Haslund er Værum

18 Bæk 1 m bred og 7 cm dyb med god strøm og grusbund. Der er meget fine gyde- og opvækstbetingelser for ørred, men meget dårlige tilkørselsforhold, og bækken blev derfor ikke befisket. Skjul findes ved sten, trærødder og høller, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 4. (549) Ved rensningsanlægget sydvest for Haslund er Værum Bæk 1, m bred og 9 cm dyb med god til frisk strøm og gruset bund, som giver gode gydemuligheder. Bækken har et varieret forløb med stryg og høller, og der er skjul ved sten, trærødder og høller. Bækken påvirkes i lettere grad af rensningsanlægget, idet der blev fundet enkelte hygiejnebind og konstateret forekomst af lammehaler. Der blev fanget to større ørred og en ål, bækken er således underbesat med ørred. Yngellokalitet 3, (55) Ved vejen Lundbjerggård - Værum er bækken 1,3 m bred og 5 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis gruset, bund. Bortset fra sten er der stort set kun skjul langs udhængende bredvegetation, og ørred synes at mangle. Her blev kun fanget ål. Yngellokalitet. (551) Ved vejen Væth - Lundbjerggård er Værum Bæk m bred og 14 cm dyb med god strøm og sandet, stedvis blød, bund. Bækken er stærkt præget af hårdhændet vedligeholdelseoprensning med en kolossal sandvandring og manglende gydemuligheder. Skjul findes kun ved udhængende bredvegetation, og der blev kun fanget en enkelt ørred. Derimod blev der også fanget enkelte regnbueørred og en del ål og hundestejler. Halvårslokalitet. (55) Tilløbet til Værum Bæk i Værum er,5 m bredt og 5 cm dybt med god strøm og sandbund. Skjul findes i en sparsom grødevækst og udhængende bredvegetation, og bækken bedømmes som en yngellokalitet 3,på trods af stedvise korte rørlægninger.

19 (553) Længere nedstrøms løber bækken under vejen fra Jordbjerggård mod Værum. Her er bækken,5 m bred og 1 cm dyb med god strøm og sandbund. Der er ingen gydemuligheder, og skjul findes kun ved grøde og udhængende bredvegetation. Yngellokalitet 3. (554) Tilløbet er elektrobefisket ca. 4 m før udløbet i Værum Bæk. Bækken er her m bred og 6 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Skjul findes ved udhængende bredvegetation, og bækken er ikke rørlagt 1-angs vejen, som det fremgår af 4 cm's kortet fra Geodætisk Institut. Der er ingen fisk, men mange tanglopper, hvilket formentlig gælder for hele tilløbet. Yngellokalitet. VENSTRE5IDEDE(NORDLIGE) TILLØB (lok ) ^Øbæk (loki_ )_ (555) Nedstrøms grusvejen Knebberhede - Hjermind er Møbæk 1 m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Der er gode gydemuligheder og en del skjul i grødevækst og brinker. Opstrøms vejen er bækken uddybet og tilgroet, uegnet for ørred. Nedstrøms vejen er bækken en egnet yngellokalitet 3. (556) Ved vejen Mammen - Hjermind er bækken 1,3 m bred og 5 cm dyb med god strøm og sandet bund. Der er dårlige gydemuligheder og et begrænset antal skjul langs brinkerne og i høller. Lokaliteten anvendtes til forsøg og blev ikke elektrobefisket. Etårslokalitet k. Nedstrøms Hedemølle er foretaget en elbefiskning over 85 m. Her blev konstateret en tilfredsstillende naturlig tæthed af større ørred og en del yngel. (557) Det nederste forløb af bækken kaldes Møllebækken og blev undersøgt ca. 15 m opstrøms ringvejen nord om

20 Bjerringbro. Møllebækken er her, m bred og 11 cm dyb med frisk strøm og både sandet og gruset bund. Bækken har et strygagtigt forløb med gode gydemuligheder og en del skjul ved sten, brinker, trærødder, små høller og udhængende bredvegetation. Her blev fanget et tilfredsstillende antal yngel og en del større ørred. Halvårslokalitet 3^. (558) Ved sammenløbet med tilløbet fra Bjerring Nedermark er Møllebækken meget stærkt uddybet og reguleret (4 m bred, 5 cm dyb, blød bund) og er uegnet for ørred. (559) Ca. m før udløbet i Gudenå er Møllebækken stemmet op med en opstemning, som kun benyttes til en sø. Bækken er her,6 m bred og 1 cm dyb med frisk, stedvis rivende, strøm og sandbund. Der er dog en del skjul ved sten, brinker, høller og trærødder. Her blev fanget et utilfredsstillende antal ørred og en del ål og knuder. Desuden blev der fanget en havørred, som forhindres af mølleopstemningen i sin vandring tilbage til gyde- og opvækstområderne i bækkens mellemste og øvre løb. Der bør absolut etableres passagemuligheder ved opstemningen, idet bækken da kan få stor betydning for Gudenåens havørredbestand. Det skal nævnes, at et afløb fra møllen (det gamle løb?) var stærkt okkerbelastet og tilgroet af lammehaler. Okkeren og evt. udledninger ødelægger bækken nedstrøms vejen og til udløbet i Gudenåen, således at der formentlig ikke kan foregå succesfuld gydning i den grusbund, der er på denne strækning. Uden okker ville forløbet ned til Gudenåen være en halvårslokalitet 4, nu er den uegnet for fisk. Tilløbet fra Bjerring Nedermark er kraftigt uddybet og uegnet for ørred (se lok. 558). Sl$_^ t_^ _?i ^^i!}9bro_ ^ok^_56-561_)_ (56) Bækken er undersøgt umiddelbart opstrøms jernbanen, hvor den er,9 ra bred og 7 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Skjul findes kun i udhængende bredvegetation og nedfaldne grene. Her blev fanget en ål og ca. 15 hundestejler, og

21 bækken er ikke egnet for ørred. (561) Nedstrøms grusvejen til vandværket er bækken iflg. Viborg Amtskommunes recipientkvalitetsplan ret stærkt forurenet, dette kunne dog ikke umiddelbart konstateres. Bækken er,5 m bred og 1 cm dyb med frisk strøm og grusbund, som er egnet for gydning. Den smalle bæk var helt tilgroet af bredvegetation, hvilket gav en del skjul for ørred foruden skjul i bundmaterialet. Der blev ikke fanget ørred, derimod 3 ål og mange hundestejler. Umiddelbart bedømmes bækken som en yngellokalitet 3, men er muligvis uegnet for ørred på grund af forurening. Brund_Mosebæk (lok^_56)_ (56) Bækken er,5 m bred og 1 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Skjul findes ved udhængende bredvegetation og nedfaldne grene, og der er ingen gydemuligheder. Bækken er rørlagt nedstrøms vejen og svært okkerforurenet, Uden okker ville bækken være en yngellokalitet, nu er den uegnet for fisk. Kællinghøl_Bæk (lok_^_5 63)_ (563) Bækken, som løber forbi ejendommen "Kællinghøl" er lille og ubetydelig. Den er okkerbelastet og uegnet for fisk. ^^^39Se_Bæk (lok^_564)_ (564) Ved vejen Bjerringbro - Rønge er bækken,5 m bred og 1 cm dyb med god strøm og blød bund. Bækken er så lille, at den alene af denne grund er uegnet for ørred, men den er også stærkt okkerforurenet og dermed uegnet for alle fisk. T ine_møllebæk_^lok_i_ )_ (565) Ved skovvejen og broen ca, m opstrøms sammenløbet med tilløbet fra Tulstrup Skov er Trine Møllebæk 1, m bred og 5 cm dyb med frisk strøm og sand-

22 bund, Der er spredte gydemuligheder og skjul ved sten, høller og nedfaldne grene. Her blev fanget to større ørred, en regnbueørred og en ål. Der er ikke konstateret gydning i bækken, og fiskene er formentlig trukket op fra området omkring vejen Bjerringbro - Rønge (station 566), hvor der årligt udsættes 1.5 stk. yngel. Regnbueørreden er formentlig udsat i dammene ca. 5 m opstrøms. Yngellokalitet 3. (566) Ved vejen Bjerringbro - Rønge er Trine Møllebæk 1 m bred og 1 cm dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes ved trærødder, høller og nedfaldne grene, og der er ingen gydemuligheder. Bækken er let okkerpåvirket. Der blev fundet en ret stor tæthed af større ørred, som stammer fra tidligere yngeludsætninger. Derimod blev der ikke fanget yngel, men en enkelt ål. Yngellokalitet 3. (567) Ved broen (spang) ca, m før udløbet i Gudenå er bækken 1,1 m bred og 9 cm dyb med frisk strøm og sandbund. Skjul findes ved trærødder, høller og nedfaldne grene, og der er heller ikke gydemuligheder her. Her blev fanget en del større ørred og en enkelt bæklampret. Bækken har en lille opgang af havørred, idet der ved Gudenåkomiteens undersøgelser i 1984 blev fanget en enkelt havørred. Yngellokalitet 3. S r_^_vine_bæk (lok_^_ )_ (568) Bækken er elektrobefisket ved grusvejen ca. 5 m syd for Sønder Vinge. Her er bredden 1,1 m, dybden 5 cm, og der er frisk strøm og gruset, stedvis sandet, bund. Bækken er et fint yngelvandløb, som dog iflg. oplysninger forurenes med jævne mellemrum. Dette er måske årsagen til, at fiskebestanden manglede ved undersøgelsen. Bækken blev bedømt til en yngellokalitet 3 og burde skånes for forurening.

23 (569) Umiddelbart opstrøms vejen fra Sdr. Vinge til Ulstrup er bækken 1,3 m bred og 4 cm dyb med frisk strøm og gruset bund, som er meget velegnet til gydning. Der er mange tanglopper, men ingen fisk, hvilket formentlig skyldes de tidligere nævnte forureninger. Yngellokalitet 4. Bækken er spærret for opstrøms vandrende fisk ved et antal opstemninger ved Ulstrup Slot. Disse burde fjernes og bfekken friholdes for forurening, hvilket ville have stor betydning for Gudenåens havørredbestand. Toru_Bæk (lok^_57-573)^ (57) Torup Bæk blev fundet udtørret ved vejen fra Vr. Velling mod Hellerup. (571) I Torup by er bækken 1 m bred og 1 cm dyb med god strøm og stenet bund. Der er mange skjul for yngel ved bunden og ved trærødder og udhængende bredvegetation, men bækken er stærkt forurenet med tæt forekomst af lammehaler og alger. En akut forurening i 1984 har formentlig slået de fleste fisk i bækken i- hjel. Bækken er ikke befisket i efteråret 1985, da den stadig er genstand for en kraftig forurening. De årlige udsætninger af 1. stk, yngel her er meningsløse. Formålet med undersøgelserne har været at beskrive bækkens fysiske udseende og dermed, hvor egnet den er for ørred i uforurenet tilstand. Den vil da være en yngellokalitet 4 i Torup by, nu er den uegnet på grund af forurening, (57) Ved vejen Ulstrup - Langå er Torup Bæk 1 m bred og 1 cm dyb med jævn strøm og blød bund, som dækker fin grusbund (gydebund), Også her findes lammehaler på grund af forureningen. Her udsættes normalt 8 stk, yngel, hvilket må frarådes,

24 - - I uforurenet tilstand er bækken her en egnet yngellokalitet, nu er den uegnet for fisk. (573) Tilløbet til Torup Bæk nordvest for Torup er udtørret. Torup Bæk kunne i lighed med Sdr. Vinge Bæk blive et vandløb med stor betydning for Gudenåens havørredbestand. Det eneste, der kræves ved Torup Bæk, er et stop for udledninger og genbesætning af ørredbestanden i bækken. Elbæk_^lok_^_ )_ (574) Ved vejen Øster Velling - Helstrup er Elbæk okkerforurenet med stillestående vand og blød bund. Der blev observeret mange hundestejler, men beekken er uegnet for ørred her. (575) Ved Dagsvad Bro er Elbæk 1,5 m bred og 15 cm dyb med god strøm og blød bund. Der blev fundet et rørudløb med spildevand ca. 5 m nedstrøms vejen. Vejunderføringen er kun delvist passabel. I uforurenet tilstand er bækken en halvårslokalitet, nu er den uegnet for fisk. (576) Ved skydebanen ca, 4 m før udløbet i Gudenå er Elbæk,4 m bred og 16 cm dyb med god strøm og sandbund. Skjul findes ved grødevækst og udhængende bredvegetation. Der er ikke gydemuligheder, og der blev fanget 1 stk. ørredyngel og 7 større ørred. Disse fisk stammer fra gydning i bækken andetsteds, i- det der ikke udsættes fisk. Det vides dog fra undersøgelserne i 1984, at der er en lille havørredopgang til Elbæk og tilløbet Farbæk. Ud over ørreder blev der også fanget ål, regnbueørred og bæklampret. Etårslokalitet. (577) Ved vejen fra Øster Velling mod Langå Mark blev tilløbet Farbæk fundet udtørret.

25 - 1 " (578) Ved vejen Dagsvad - Langå Mark er Farbæk 1 m bred og 4 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Skjul findes ved udhængende bredvegetation og enkelte trærødder. Der er mange tanglopper, men ingen fisk. Yngellokalitet. (579) Ved vejen Langå - Randers er Farbæk 1 m bred og 5 cm dyb med jævn strøm og blød bund. Der er mangel på skjul, som stort set kun findes ved udhængende bredvegetation og trærødder. Yngellokalitet. Nørreåen er behandlet i en selvstændig rapport i denne serie og omtales ikke nærmere her, Yi^true_Bæk_lo^^_58-583)_ (58) Ved vejen Svejstrup - Klørup er bækken udtørret og rørlagt. (581) Nedstrøms jernbanen og ca, h km sydøst for Svejstrup er Svejstrup Bæk 1 m bred og 5 cm dyb med roligtflydende vand og blød bund. Bækken er tæt begroet med grøde og er uegnet for ørred, (58) Ved Oust Mølle syd for Helsted er bækken 1 m bred og 15 cm dyb med jævn strøm og sandbund. Der er kun få skjul, og blødt slam er aflejret på bunden. Opstemningen er ikke passabel for ørred. Uegnet for ørred. (583) Ved vejen Randers - Viborg er Svejstrup Bæk 3 m bred og cm dyb med jævn strøm og hovedsagelig sandet bund. Der er ret få skjul ved sten og trærødder og mange alger og belægninger på sten. Ikke egnet for ørred.

26 3 - station nr. Kortblad 56 II NV 57 II NV 58 II NV 59 II NV 51 II NV 511 II NV 51 II NV 513 II NV 514 II NV 515 UTM-koordinat Bredde (m) 1, 1,66 1,9 1,63,3,89,33,4 Dybde (m),1,15,11,14,15,8,9,5 Befisk.stræk.(m) Udtørret rørlagt. Ubetydelig Forurenet okker okker Yngellokalitet Halvårslokalitet 3 3h % 5 3^ 5 1 Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel 5,1 75,7* 33,6* 48, (511,4) 87,4* Større ørred Ørred generelt J 61,4 66,5 68,3 144,*,4 56, 46, 94, obs. 511,4 36,8 14, Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål 13 4,1 Gedde Hundestejle r Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

27 4 - station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret 516 II NV 47468,79, II NV ,31, II NV 1,4, _II Ni3 1,4, S ,41,4 5,8,1 5 5 _II,_NØ._ ,75, IJL_NS5.^ ,5, JJL_NØ_ ,3, J_i_JJø ,5,1 1 Ubetydelig Forurenet okker Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel 147,3* 145,* 15,* 75,5* Større ørred Ørred generelt J 1, ,5 173,8 47, 19, 4,5 165,7 15,5 91, Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

28 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret 56 IINØ 1849,4, ,, TINØ ,78,13 5,4, ^ 1,, ,5, ,, ,3, ^5, lt.5 tl5 1 Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet 5 5 okker Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet 5 5 4h Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 8,1 8,1,3,3 4,5 47,8 88,3 89, 7, 116, 5i_6 86,9* 337,5 186^7 48^3 88j8* 163^ 5* 75^5 571_.8 33^ - 13^5 46^5 - Havørred Regnbueørred,4 1 1^3 ^1 Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse r Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde 3 (_8 Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

29 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(ra) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds ,5, ,5, IIINV IIINV III NV ,, ,5,3 1 4,5, ,75,5,5,1 Tæthed pr. 1 ra Laks 6, j 3,3 1,5,7 Ørredyngel Større ørred Ørred generelt Søørred 63,8 * 39,1 1,9 8, * 4,3 33,1 68,5 * 43,5 r 11, 96,8 * 3,4 17^ 3,9 7,7 31,6 Havørred,7 Regnbueørred,4 Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

30 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde {m} Dybde (ra) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV IIINV II NV 1,,7 4 1,1,9 5 3 r 1,34,5 5 1,98,14 5 L,5,5 3,5, ,97, ,,5 3 Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt 3,7 3,7 1,1 1,1 Søørred Havørred Regnbueørred 3,6 Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål,5, 8,9 Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

31 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds II NV ,5,5 85 ^ II NV BS ,15 4,,57,11 3^ II NV II NV II NV II NV,5,1 5 okker ,94, ,5,1 5 (3) ,5,1 Dkker ,4,5 okker ,5,1 okker ,4,5 3 5 Tæthed pr. 1 ra^ Laks Ørredyngel Større ørred Ørred generelt 3,5 5,* 55,7 39,3*,6 61,9,8 14, 16,8 1 3,6 3,6 Søørred Havørred Regnbueørred,8 1,9 Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Sraerling Elritse '* Grundling Knude 1,6 Aborre Hork Ål 8, 3,1 17,6,4 Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

32 Station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) ,96, ,5, ,11, ,34, ,, , 5956 I SØ 535, ,5,15 Udtørret Ubetydelig Forurenet okker okker Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds Årlig halvårsuds. Tæthed pr. 1 m Laks ØrredyngeL Større ørred 48,5 57,8 Ørred generelt 48,5 57,8 Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle 1 Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork r Ål,3 Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs * Tilfredsstillende tæthed.

33 station nr. Kortblad UTM-koordinat Bredde (m) Dybde (m) Befisk.stræk.(m) Udtørret Ubetydelig Forurenet Yngellokalitet Halvårslokalitet Etårslokalitet Toårslokalitet Gydemuligheder Årlig yngeluds. Årlig halvårsuds ,41, ,96, ,9, IV SV IV sy iy_sy , 1,5,5, iy_sy ,, Tæthed pr. 1 m Laks Ørredyngel større ørred Ørred generelt Søørred Havørred Regnbueørred Kildeørred Stalling Skalle Brasen Flire Smerling Elritse Grundling Knude Aborre Hork Ål Gedde Hundestejle Skrubbe Bæklampret Krebs,9 5,9 6,3,9 7,4 * Tilfredsstillende tæthed. 1 ~

34

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 12 VANDLØB OG FiSK I NØRREÅENS VANDSYSTEI\I VANDLØB OG FISK I NØRREÅENS VANDSYSTEM Gudenåkomiteen. Rapport nr. 12. Rapport udarbejdet af Jan

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 6 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA UDSPRINGET TIL MOSSØ GudenåkomitGen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 7 a VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL SKANDERBORG SØERNE OG MOSSØ Gudenåkomiteen.

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 8 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA IVIOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ VANDLØB OG PISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA MOSSØ TIL SILKEBORG LANGSØ

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

Plan for fiskepleje i Vejle Å

Plan for fiskepleje i Vejle Å Plan for fiskepleje i Vejle Å Distrikt 12, vandsystem 16 Plan nr. 46-2015 Af Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse Metode... 4 Resultater... 5 Forslag til forbedringer af de fysiske forhold... 7 Passageforhold...

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing Distrikt 25, vandsystem 01-20 Plan nr. 44-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 9 VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE VANDLØB OG FISK I GUDENÅENS VANDSYSTEM FRA SILKEBORG LANGSØ TIL TANGE

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å

Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Plan for fiskepleje i mindre vandløb mellem Ringkøbing og Varde Å Distrikt 26, vandsystem 01-20 Plan nr. 45-2015 Af Michael Holm Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Metode... 4 Resultater... 5 Resultater

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Stallingen en spændende laksefisk

Stallingen en spændende laksefisk Stallingen en spændende laksefisk Jan Nielsen, biolog/cand. scient Fiskeplejekonsulent Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vor es rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx Hvad er

Læs mere

ABC i vandløbsrestaurering

ABC i vandløbsrestaurering ABC i vandløbsrestaurering Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige forhold for fisk, dyr og planter Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Vandløbene er naturens blodårer Genskab naturlige forhold

Læs mere

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13

Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 Århus, Viborg og Vejle Amtskommune Gudenåkomiteen Rapport nr. 13 VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD VANDLØB OG FISK I TILLØBENE TIL RANDERS FJORD Gudenåkomiteen. Rapport nr. 13. Rapport udarbejdet

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandløb mellem Kalø Vig (inkl.) og Randers Fjord Distrikt 14 - vandsystem 1-31 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014

Fiskeundersøgelser i Gjern Å 17.-18. nov. 2014 Fiskeundersøgelser i Gjern Å 7.-8. nov. 04 Danmarks Center for Vildlaks (DCV) udførte d. 8-9. november fiskeundersøgelser i Gjern Å på en ca. km lang strækning fra hovedvej 6 (Århusvej) til Gjern Ås udløb

Læs mere

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning

Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26. I. Indledning Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord Distrikt 3 - vandsystem 1-26 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i vandløb til

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning

Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d. I. Indledning Plan for fiskepleje for alsiske vandløb Distrikt 11 - vandsystem 01-27d I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske tilstand i de alsiske vandsystemer.

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13 Plan nr. 43-2015 Af Hans-Jørn Christensen og Morten Carøe Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Metode...

Læs mere

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning

Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20. I. Indledning Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ringkøbing og Varde Distrikt 26 - vandsystem 01-20 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund af undersøgelser over den fiskeribiologiske

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å

Plan for fiskepleje i Karup Å Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Plan nr. 23-2012 Af Michael Kaczor Holm Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, Sektion for Ferskvandsfiskeri og

Læs mere

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb

Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Vedligeholdelse og restaurering af vandløb Jan Nielsen, biolog/cand. scient. Fiskeplejekonsulent Direkte tlf. 89 21 31 23 Mobiltlf. 21 68 56 43 Mail: janie@aqua.dtu.dk Vores rådgivning: http://www.fiskepleje.dk/raadgivning.aspx

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord

Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Plan for fiskepleje i tilløb til Roskilde Fjord Distrikt 03, vandsystem 01-26 Plan nr. 35-2014 Af Jørgen Skole Mikkelsen og Morten Carøe Datablad Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt

Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Plan for fiskepleje i tilløb til Aabenraa Fjord og Genner Bugt Distrikt 11, vandsystem 46a-58 Plan nr. 16-2012 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen Faglig rapport fra DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer,

Læs mere

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg

Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper. Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Dansk Fiskeindeks For Vandløb - DFFV To typer - fordele og ulemper Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg 3 miljømål for økologisk tilstand i vandløb i vandområdeplanerne for 2015-2021 Smådyr Fisk Vandplanter

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune -

Naturgenopretning i Gudenåen. - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune - Naturgenopretning i Gudenåen - Standpladser til laks og havørreder ved Ulstrup i Favrskov Kommune 2011,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk - genskabelse af naturlige stryg med et varieret dyre- og planteliv Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk Udlægning af gydegrus og sten

Læs mere

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014

Fiskeundersøgelser i Idom Å 27. nov. 1. dec. 2014 Fiskeundersøgelser i Idom Å 7. nov.. dec. 04 Holstebro Kommune Fiskeundersøgelser i idom Å 04, af Kim Iversen, Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for: Holstebro Kommune Foto: Danmarks Center

Læs mere

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03

Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 04, 2016 Plan for fiskepleje i Karup Å Distrikt 23, vandsystem 03 Holm, Michael Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I.

Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) I. Plan for fiskepleje i mindre vandsystemer i området mellem Sandbjerg Vig, nord for Juelsminde og Kalø Vig (Århus Bugt) Distrikt 13, vandsystem 1-24 I. Indledning Denne plan er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé 5 8800 Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj Bæk. Det private vandløb Kettinghøj Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand Prinsens Allé 5 8800 Viborg hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Kettinghøj

Læs mere

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens.

Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. Fiskeriet og fangsten af havørreder i Nørrestrand ved Horsens. - Et samarbejdsprojekt om udviklingen af et bæredygtigt fiskeri. Af Stuart James Curran og Jan Nielsen Vejle Amt 2002 Udgiver Vejle Amt, Forvaltningen

Læs mere

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej

A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. Nej Station Strækning Problem Størrelse Enhed (m/stk./m3) Virkemiddel Virkemiddel til målopfyldelse 0-163 A Spærring ved markoverkørsel er ikke vedligeholdt. 1 Stk. Fjerne betonspærring med gravemaskine. A

Læs mere

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05

Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 07, 2016 Plan for fiskepleje i Skals Å Distrikt 22, vandsystem 05 Carøe, Morten Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning

Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt. I. Indledning Udsætningsplan for tilløb til Limfjorden i det tidligere Nordjyllands Amt Distrikt 18 - vandsystem 1-24 Distrikt 19 - vandsystem 1-16 & 46-51 I. Indledning Denne udsætningsplan er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015

Notat. Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 2015 Notat Fiskeundersøgelser i Tryggevælde Å 20 Indledning Der har igennem mange år været udført restaurering i Tryggevælde Å med gydegrus og sten samt genslyngning ved Tinghusvej (Fluestykket) for at forbedrede

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune

Vandkvalitet i vandløb, Skørping Kommune Amtsgården Skørping Kommune Skørpingvej 7 9575 Terndrup Niels Bohrs Vej 30 Postboks 8300 9220 Aalborg Øst Telefon 9635 1000 - Telefax 9815 6089 Teknik og Miljø Vandmiljøkontoret E-mail nja@nja.dk Den 1.

Læs mere

Krafttak for Laksen i. Danmark

Krafttak for Laksen i. Danmark Krafttak for Laksen i Historie. Tiltag. Udfordringer. Forvaltning. Målsætninger. Danmark Danmarks Center for Vildlaks Hvem arbejder med laksen i Danmark? Naturstyrelsen Overordnet ansvar laksen i Danmark!

Læs mere

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005.

Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Ørredsmoltens vandringer forbi tre dambrug i Åresvad Å, Viborg Amt, foråret 2005. Biotop, rådgivende biologfirma v. Jan Nielsen, Ønsbækvej 35, 8541 Skødstrup Tlf. 26 73 99 06 eller 75 82 99 06, mail jn@biotop.dk

Læs mere

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004

FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB 2004 GUDENÅKOMITEEN - RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 FISKENE I GUDENÅENS VANDLØB STATUSRAPPORT 2004 GUDENÅKOMITEEN RAPPORT NR. 23 MAJ 2004 Titel: Udgiver: Fiskene i Gudenåens vandløb

Læs mere

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel.

Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Feltrapport elektro iskeri i Ovnstrup Bæk, Vendsyssel. Artsdiversitet og bestandsestimater for ørred. Feltrapport 03-2015 d Denne feltrapport omfatter en beskrivelse af elektrofiskeri udført den 4. marts

Læs mere

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643

Naturlig og dårlig restaurering grundkursus. Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Naturlig og dårlig restaurering grundkursus Af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen www.fiskepleje.dk janie@aqua.dtu.dk, mobil 2168 5643 Arbejd aktivt med vandløbets fald, så det udnyttes Det skal ikke udlignes.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ETABLEREDE GYDESTRYG I RÅSTED LILLEÅ, ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2012 Michael Deacon, Jakob Larsen Indledning: Råsted Lilleå, der har sit udspring øst for

Læs mere

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3

Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Plan for fiskepleje i Gudenå, delområde 3 Distrikt 15, vandsystem 06 Plan nr. 15-2011 Af Hans-Jørn Aggerholm Christensen og Jørgen Skole Mikkelsen Indholdsfortegnelse: Plan for Fiskepleje i Gudenåen del

Læs mere

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å

Effektundersøgelse i øvre Holtum Å 2016 Effektundersøgelse i øvre Holtum Å Kim Iversen Danmarks Center for Vildlaks 05-12-2016 For Ikast-Brande Kommune Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Fiskeundersøgelsen... 2 Effektvurdering... 5 Kommentarer...

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015:

Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04- 2015: Kvitbæk Vandløbsrestaurering Postadresse: Favrskov Kommune Landbrug og Natur Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Projektbeskrivelse Projektet er ændret på følgende punkter siden første udkast pr. 20-04-

Læs mere

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex

Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Fisk i forskellige typer vandløb fysiske forhold og fiskeindex Jan Nielsen, DTU Aqua, Silkeborg Fiskebestandene har været undersøgt i 100 år Elektrofiskeri har været anvendt siden 1950 erne DTU Aqua forsker

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven.

Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen. Prinsens Alle 5 8800 Viborg. Afgørelse om ikke vvm pligt og fremlæggelse af projektet efter vandløbsloven. Teknik og Miljø Natur og Vand Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att: Keld Schrøder-Thomsen Prinsens Alle 5 8800 Viborg naturogvand@viborg.dk Viborg.dk Afgørelse om ikke vvm pligt

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over

60.000 kr. 17 og 18 september. Billetsalg: Deltagerbeviset gælder som et gavekort på 150,- kr til Grejbiksen. Præmier for over 17 og 18 september Konkurrencestart fredag kl. 16 00 Indvejning på Langå Stadion slutter lørdag kl. 16 0 0 Præmieoverrækkelse fra kl. 16 1 5 Grill-menu i teltet ved indvejning fredag kl. 20-23 Billetsalg:

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde

Faunapassageløsninger. - en opfølgning på Faunapassageudvalgets arbejde NOTAT Til Miljøstyrelsen Vedr. Faunapassageløsninger Fra Jan Nielsen, Kim Aarestrup og Anders Koed DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi 26.marts 2010 J.nr.: 10/01760 Faunapassageløsninger

Læs mere

Den vestjyske laks i markant fremgang

Den vestjyske laks i markant fremgang i markant fremgang Den oprindelige ægte danske laksebestand findes stadigvæk og er i fremgang. Artiklen beskriver det store genopretningsarbejde som er og har været gennemført af kommuner og amter i Skjern

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug

RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE. Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT TIL VIBORG KOMMUNE Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug R A P P O R T T I L V I B O R G K O M M U N E Smådyrsfaunaen ved 17 dambrug RAPPORT UDARBEJDET FOR Teknik & Miljø Natur og Vand Søvej 2 8800 Viborg

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen

PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE. Rapport til Gudenaacentralen. Laksen tilbage i Gudenåen PROJEKT FORBEDRET FISKEPASSAGE I GUDENÅEN VED TANGE Rapport til Gudenaacentralen Laksen tilbage i Gudenåen GUDENAACENTRALEN Laksen tilbage i Gudenåen RAPPORT UDARBEJDET FOR Gudenaacentralen Bjerringbrovej

Læs mere

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011.

- St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. - St. Vejle Å - Eller doktor Nielsens drøm! 68,5 cm flot havørred elektrofisket i Albertslund opstrøms Tueholm Sø i april måned 2011. Publiceret af Bjørnens Sportsfiskerforening Kjeld Willerslev 1 St.

Læs mere

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE

AFD. FR.NR. SB.NR. BESKRIVELSE BEMÆRKNINGER BILLEDE 1 På alle enhedens arealer gælder: At sten- og jorddiger skal betragtes som fredede fortidsminder. Det er tilstræbt at få indtegnet samtlige sten- og jorddiger på skovkortene, men der findes uden tvivl

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å.

Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. Bilag Detailprojekt Vandplanprojekt Rømers Bæk og Uggerby Å. AAL - 9350 Indsatsen har til formål at skabe kontinuitet i Rømers Bæk, ved genåbning af rørlægningen 29,2m. Indsatsen ligger i NBL 3 område

Læs mere

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk.

Den vedlagte projektbeskrivelse med kort viser området på Gørløse Å, hvor der udlægges gydebanker og sten samt hvor der graves bundmateriale væk. Hillerød Kommune Trollesmindealle 27 3400 Hillerød By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2143 Fax 7232 3213 lbso@hillerod.dk Sag 219-2015-28906 03. november 2015 Restaureringstilladelse

Læs mere

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb

Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturgenopretning for fisk i danske vandløb Naturlige vandløbsprojekter skaber naturlige fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Der er mange slags fisk i vandløbene, og de trives alle

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb

Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Nedlæggelse af dambrug i Himmerlandske vandløb Skov- og Naturstyrelsens projekter særligt i Villestrup Fokus på retablering af de oprindelige passage-, bund- og faldforhold samt naturlig ådalstopografi

Læs mere

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk

Godkendelse til vandløbsrestaurering af Dunmose Bæk Skanderborg Kommune Nur & Miljø Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Nur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Do: 23/11 2015 Sagsnr.: 14/68119 inspirion se 08/55280

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955) Forundersøgelse inkl. detailprojekt Projektet er finansieret af Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet: 1 Vandløbsrestaurering i Elbæk (AAR 58 955)

Læs mere

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Servicedeklaration Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Indhold: Bækken kan selv...side 4 Strømrenden nøglen til et godt vandløb...side

Læs mere

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj

Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj Fiskebestanden på udvalgte strækninger i Lille Vejleå, Ishøj September 5 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, september 5. Konsulent: Carsten Bjørn Indledning og resumé Miljøkontoret i Ishøj Kommune har

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden

Agenda. Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 269 Offentligt Agenda Hvem er vi, og hvorfor er vi her sammen Vores syn på sagen/situationen Nogle af myterne Tange Sø lige nu En løsning til fremtiden Hvem og hvorfor

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede

Projektet er samtidig sendt til udtalelse hos berørte myndigheder og klageberettigede TEKNIK OG MILJØ Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngodl@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 06.02.03-G01-1-13 Offentlig høring vandløbsrestaurering i

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

Opgangen af laks i Skjern Å 2011

Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Opgangen af laks i Skjern Å 2011 Niels Jepsen & Anders Koed, DTU Aqua Resume Opgangen af laks i Skjern Å blev i 2011 estimeret til 4176 laks. Sidste undersøgelse i 2008 viste en opgang på 3099 laks. Indledning

Læs mere

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre.

Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog. kunstig indsø, som foruden ørred, stalling og helt også rummer en bestand af bl.a. gedde og aborre. Rena regnes som en af de mest attraktive ørredog stallingelve i Norge. Landskabet medfører, at elvens løb er varieret således, at længere langsomtflydende partier snart afløses af hurtigstrømmende strækninger.

Læs mere

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2

Notat. Naturstyrelsen Ribe. 1 Indledning... 2 Notat Naturstyrelsen Ribe 16. maj 2011 Projekt nr. 14.882.00 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af BJP Godkendt af ERI 1 Indledning... 2 2 Design af faunapassage i Ribe jævnfør projektforslag... 2 2.1 Den

Læs mere

Offentlig høring 9. juli til 4. september

Offentlig høring 9. juli til 4. september Offentlig høring 9. juli til 4. september Udkast til restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk Sønderborg Kommune ønsker at gennemføre et restaureringsprojekt i Ballegård Møllebæk. Forslag til projekt

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Hvorfor er brakvandet så vigtigt?

Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvorfor er brakvandet så vigtigt? Hvad er problemet?! Bestandene kan blive slået ud i situationer med stor indtrængen af saltvand! De er udsatte for overfiskeri af garn og ruseredskaber! Anden predation

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Sådan laver man gydebanker for laksefisk

Sådan laver man gydebanker for laksefisk Sådan laver man gydebanker for laksefisk Af DTU Aquas fiskeplejekonsulenter Jan Nielsen og Finn Sivebæk. Danmarks Tekniske Universitet Vejlsøvej 39 Tlf. 35 88 31 00 janie@aqua.dtu.dk Institut for 8600

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken.

Skovning i Pulverbæk skoven ved Gammelgaard, med ødelæggende konsekvenser for det beskyttede vandløb Pulverbækken. DN Afd. for Sønderborg Kommune Formand: Andreas Andersen, Midtkobbel 73, 6440 Augustenborg Telefon: 74 472234, 61341931, 29404452, e-mail: a-andersen@mail.dk Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade

Læs mere

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb

Ansøger Tønder Kommune, Miljø og Natur, Miljømedarbejder Simon B. Petersen, Team Natur og Vandløb 1 Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928029 Mail: sbp2@toender.dk Sags id.: 06.02.10-P16-1-13 22-10-2015 Ansøgning om vandløbsrestaurering i Bolbro Bæk Vandløb: Bolbro bæk Vandløbssystem: Arnå Vandløbs

Læs mere

Badevandsprofil Bøgebjerg

Badevandsprofil Bøgebjerg Badevandsprofil Bøgebjerg Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Vest for det primære badeområde afgrænses stranden ved badebroen. Herefter præges

Læs mere

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014

Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning. Februar 2014 Klovborg Bæk Restaureringsprojekt Åbning af rørlagt strækning Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 4 PROJEKTFORSLAG... 4 KONSEKVENSER... 5 ØKONOMI... 6 UDFØRELSESTIDSPUNKT...

Læs mere

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016

Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Besøg på Fischzucht Kemnitz, 16. april 2016 Fiskeriet er et karpeanlæg, anlagt omkring 1910 (foto fra 2014) En lørdag i april var jeg i lidt praktik på et noget anderledes dambrug end jeg er vant til og

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker?

Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Naturgenopretning i danske vandløb hvad virker? Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua Naturlige vandløbsprojekter skaber de mest naturlige forhold for fisk, dyr og planter! Men hvad er naturligt nok,

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere