World Bank. 10,0 mio. kr Den Udviklingspolitiske Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01"

Transkript

1 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr N/A Den Udviklingspolitiske Strategi Aktiviteter til fremme af global grøn vækst er en vigtig prioritet for den danske regering. Som opfølgning på denne indsats er det væsentligt også at sætte fokus på nødvendigheden af supplerende udregning af bruttonationalproduktet (BNP), som medregner inklusiv vækst (social og miljømæssig bæredygtighed). Danmark vil derfor indgå som partner i Verdensbankens program WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services). WAVES skal bistå udviklingslande med - ved siden af det traditionelle økonomiske vækstmål igennem bruttonationalproduktet - at udarbejde makroøkonomiske indikatorer, der kan belyse de negative konsekvenser af dræn på de naturlige ressourcer. Danmark vil yde et finansielt bidrag på 10 mio. kr. Beløbet udbetales over programmets fireårige løbetid. Beløbet udgør som en del af de 100 mio. kr., der er afsat til opfølgning på Rio+20. 1

2 På verdensplan opleves et stigende pres på naturressourcerne og en forringelse af økosystemerne, som forværres af stigende klimaforandringer, og dermed udfordrer vores levevilkår. Indsatsen for at imødegå disse udfordringer er afgørende, og i den forbindelse er det vigtigt at skabe enighed om, hvordan dræn på naturressourcer og økosystemer kan inkluderes i beregningen af det bruttonationalproduktet, som viser et lands velstand. Bruttonationalproduktet (BNP) måler velstanden i et land ud fra den årlige økonomiske aktivitet uden inddragelse af hensyn til en langsigtet bæredygtig udvikling. Det er en politisk prioritering at inddrage sådanne hensyn. Hvis man f.eks. fælder alle træer i Rold Skov, vil dette slå ud i BNP som økonomisk vækst omkring det tidspunkt, hvor skoven bliver fældet. Men det viser ikke den økonomiske vækst, som skoven ikke indbringer de næste eller 100 år, hvor skoven skal genetableres, før den atter kan bidrage til økonomien. Der er med andre ord foretaget et dræn på de naturlige ressourcer, som i de mange efterfølgende år kunne have bidraget til den økonomiske vækst. Langt mere alvorligt er det, når man dræner de naturlige ressourcer, der ikke kan gendannes eller tager tusinder eller millioner af år at blive gendannet. Derfor er der behov for supplerende beregninger af nationalproduktet, som tager bedre højde for dræn på naturressourcer og nedbrydning af økosystemer. Det traditionelle BNP har gennem årene været genstand for kritik med henvisning til, at det har givet et utilstrækkeligt eller for snævert billede af udviklingen. FN s Statistiske Kommissions kunne i marts 2012 vedtage SEEA, System of Economic and Environmental Accounting Volume 1 Central Framework. Dermed foreligger nu internationalt accepterede metoder til at supplere det traditionelle nationalregnskab med miljøøkonomiske regnskaber til belysning af samspillet mellem økonomi på den ene side og belastning af miljøet og dræn på naturressourcer på den anden side. SEEA s Central Framework dækker ikke alle miljøøkonomiske områder, men der arbejdes på at færdiggøre en SEEA Volume 2 Experimental Ecosystem Accounts, som beskriver state of the art inden for værdisætning og opstilling af regnskaber for økosystemer. Formålet er, at man vil opstille regnskaber for de tjenester, som økosystemerne leverer til økonomien. Arbejdet med at udvikle miljøøkonomiske regnskaber vil dermed nå så langt, at der kan opstilles officiel statistik, der kan belyse nogle af de områder med relation til miljø og naturressourcer, hvor det traditionelle nationalregnskab kommer til kort. Verdensbankens WAVES program er en central komponent i denne udvikling, idet WAVES på den ene side følger de generelle SEEA principper og på den anden side leverer et væsentligt input til udviklingen af SEEA Volume 2 Experimental Ecosystem Accounts. Waves bistår udviklingslande med at udbygge deres statistik og nationalregnskaber på grundlag af SEEA. 2

3 WAVES blev etableret som et program i Verdensbanken i Programmet består af en gruppe u- og i-lande (partnerlande), som samarbejder om at udvikle grønne nationalregnskaber. Det forudsætter derfor, at også de deltagende i-lande engagerer sig på institutionelt niveau. I Danmark er det Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik, som har kompetencen på dette område. Canada, Costa Rica, Colombia, Spanien, Botswana, Madagaskar, Filippinerne, UK, Norge, Japan, Frankrig, Nederlandene og Australien er sammen med Verdensbanken og en række FNprogrammer partnere i WAVES. Partnerlandene har på forskellig måde gjort sig erfaringer med gennemførelse af økonomiske og miljømæssige opgørelser. WAVES programmet forudses gennemført over en periode på fire år, 3. kvt til 2. kvt Programmet består af fire komponenter. Komponent 1: Gennemførelse af miljøøkonomiske regnskaber på national eller sub-national niveau i udviklingslande. - Etablere nødvendige institutionelle strukturer til at føre økosystem regnskaber i alle partnerlande. - Kapacitetsopbygning til økosystem regnskaber i udviklingslande. - Udformning af naturregnskaber og fyldestgørende regnskaber over velstand, hvor det er nødvendigt. Komponent 2: Indarbejdelse af miljøøkonomiske regnskaber i udformningen af nationale analyser og udviklingsplaner. - Opbygning af støtte og lokal kapacitet til brug for analyse af naturregnskaber i udviklingslande - Implementering af policy analyser - Levering af policy input til udvikling af outreach materiale - Afholdelse af årlige workshops baseret på bred deltagerkreds Komponent 3: Udformning af internationale standarder for økosystem regnskaber til gennemførelse på globalt niveau. - Nedsættelse af en ekspertgruppe til udvikling af metode for økosystem regnskaber. - Etablering af retningslinjer for økosystem regnskaber til opdatering af SEEA Volume 2 Experimental Ecosystem Accounts. Komponent 4: Fremme af implementeringen af miljøøkonomiske regnskaber i lande udover WAVES partnerlandene. - Etablering af bred platform til brug for vidensdeling og årlige møder med partnerlande. - Vurdering af erfaringer med miljøregnskaber på landeniveau. 3

4 - Deltagelse i internationale fora til fremme og udbredelse af naturregnskaber En del af budgettet vil gå til finansiering af udviklingslandenes deltagelse i programmet. Donorerne kan deltage som stemmeberettigede medlemmer af programmets Styrekomité, som har ordinært møde en gang om året. Det første Styrekomitémøde fandt sted i april Statsministeren annoncerede Danmarks deltagelse i partnerskabet WAVES ved Verdensbankens paneldebat om National Capital Accounting i forbindelse med Rio+20 den 20. juni 2012, herunder Danmarks bidrag på 10. mio. kr. WAVES har et budget på USD 15 mio. for den fireårige periode 2012 (3. kvt.) 2016 (2. kvt.). Donorbidrag indbetales til en Multi Donor Trustfond, som administreres af Verdensbanken som fondsforvalter. Budgettets hovedkomponenter består af følgende: No. Main Activity Overall Budget (5 years) $Million NCA = Natural Capital Accounting Implement Ecosystem Accounting 8.3 Incorporate NCA in policy analysis 2.3 Develop Standardized Guidelines for Ecosystems Promote adoption of NCA beyond partner counties Trust Fund Admin & Program Management 1.6 Central Unit Costs 0.3 Total: 15.0 Et detaljeret budget er gengivet i bilag 2, Baggrundsfakta. Som det fremgår af det af Verdensbanken udarbejdede budget udgør administrationsomkostningerne 12,7% af det samlede budget. En del af disse udgifter vil imidlertid efter Udenrigsministeriets retningslinier kunne henføres til aktivitetsomkostninger. Der er derfor rettet henvendelse til Verdensbanken om at udarbejde et budget, der specificerer de administrative udgifter. 4

5 Der er under kontoen Øvrige Miljøbidrag afsat 10 mio. kr. til støtte af WAVES fire årige arbejdsplan. Beløbet vil blive udbetalt med 2,5 mio. kr. om året Verdensbanken har oplyst følgende om bidragsydere til programmet: UK med USD 3 mio., Norge med USD 3,4 mio., Japan med USD 3 mio., Frankrig med USD 1 mio. og Nederlandene med USD 2,5 mio. Hertil forventes Tyskland og EU også at bidrage til WAVES, hvortil kommer det danske bidrag på ca. USD 1,8 mio. Der er således for øjeblikket udsigt til en overfinansiering af programmet, hvilket enten vil betyde en pro rata reduktion af støtten fra de forskellige bidragsydere eller en udvidelse af programmet. Der vurderes ikke at være særlige risikoelementer forbundet med indgåelse i WAVES partnerskabet eller i støtten af WAVES programmet. 5

6 Verdensbanken 6

7 Nedenfor gengives detaljeret budget for programmet.. 7

8 Til monitorering af programmet er der ved at blive udarbejdet et Monitoring and Evaluation Framework, som vil blive taget op under næste møde i Styrekomitéen. Denne monitorering bygger på en række indikatorer for hver enkelt komponent og måler bl.a. på, hvor mange lande, der har gennemført NCA på grundlag af SEEA, og hvor mange lande, der anvender oplysningerne herfra i deres nationale udviklingsplaner. Indikatorerne indgår i en matrix, hvor de hvor de måles imod målsætningerne for programmet. Som indikator for denne bevilling vil der blive anvendt et simpelt gennemsnit af målopfyldelsen ja/nej for hver enkelt underkomponent, som herefter bliver udtrykt i procent (25%, 50% eller 100% målopfyldelse) 8

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015

Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Globalt Fokus Arbejdsplan 2015 Vi styrker danske folkelige organisationers samarbejde om global bæredygtig udvikling gennem koordinering, vidensdeling og vidensopbygning, fælles udmeldinger, repræsentation

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA

DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA DANMARKS UDVIKLINGSBISTAND TIL TANZANIA 2007-2011 DANSK BISTAND INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES LANDESTRATEGI I TANZANIA INDHOLD Oversigt 2 Landeprogrammet 2 Fattigdomsstrategi budgetstøtte 4 Erhvervssektorprogram

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland

Ingen børn skal vokse op i fattigdom. i børnehøjde i Grønland Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen, Stine Schou Mikkelsen og Peter Bjerregaard for MIO, 2013 Ingen børn skal

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom De præsenterede resultater er baseret på rapporten: forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen Stine

Læs mere

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

Sammendrag Human Development Report 2010. Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Sammendrag Human Development Report 2010 20 år med HDR - Jubilæumsudgave Nationernes sande rigdom: Vejen til menneskelig udvikling Udgivet for FNs Udviklingsprogram UNDP Human Development Report 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere