DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DISCUS A/S RAPPORT. Det sociale kort for Ikast Kommune"

Transkript

1 RAPPORT Det sociale kort for Ikast Kommune Januar 2003

2 Indhold Resume 3 Anbefalinger 6 Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats...6 Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering...11 Fælles jobformidling for forsikrede ledige og ikke forsikrede ledige...14 Øvrige anbefalinger...15 Indledning til kortlægningen 18 De generelle ledighedstal 19 Kontanthjælp 22 Den generelle udvikling på kontanthjælpsområdet...22 Udviklingen på kontanthjælpsområdet i Ikast...22 Kategorisering af aktuelle kontanthjælpsmodtagere...23 Kontanthjælpsflow og varighed...26 Flygtninge og indvandrere...28 Sygedagpenge og revalidering 30 Den generelle udvikling på sygedagpengeområdet...30 Udviklingen i antallet af sygedagpengesager og den nuværende indsats i Ikast Kommune...30 Antal og profil på sygedagpengemodtagere...33 Førtidspension og fleksjob 35 Den generelle udvikling på førtidspensions- og fleksjobområdet...35 Udviklingen på førtidspensions- og fleksjobområdet i Ikast Kommune...35 Bilag: Datagrundlag 39 Bilag: Statistisk materiale

3 Resume Her præsenteres kort resultaterne på områderne kontanthjælp, sygedagpenge, fleksjob, og førtidspension. Tal, diagrammer og tabeller, som danner grundlag for dette resume, findes i rapportens anden del. Det efterfølgende afsnit med anbefalinger resumeres ikke. Beskæftigelsen i Ringkøbing Amt og i Ikast kommune har op gennem 90 erne udviklet sig i en positiv retning, svarende til den generelle udvikling på landsplan. Dog har der en periode været et betydeligt fald i antallet af arbejdspladser for ufaglærte i især tekstil- og beklædningsindustrien, hvilket har haft størst betydning for ledigheden blandt ufaglærte kvinder. Det ses bl.a. på erhvervsfrekvensen for hhv. mænd og kvinder i Ikast Kommune. Erhvervsfrekvensen antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er i arbejdsstyrken er på 85,7 for mænd og 74,5 for kvinder i Ikast anno 2001, svarende til en samlet erhvervsfrekvens på 80,1. Disse tal, herunder kønsfordelingen, svarer til tallene for Ringkøbing amt. Med Arbejdsmarkedsrådets forventning om en forholdsvis stabil udvikling på arbejdsmarkedet den kommende tid vil det samme mønster formentlig gøre sig gældende også i år I Ikast Kommune har der i de senere år været en del kontanthjælpsmodtagere i aktivering i forholdsvis lange perioder. Der har desuden været en del på passiv kontanthjælp, det vil sige ikke-aktiverede. Med den nye struktur i Arbejdsmarkedsafdelingen er der jf. aktiveringshåndbogen lagt op til en målrettet indsats mhp. på at få flere kontanthjælpsmodtagere ud på arbejdsmarkedet. Der var i august 2002 ca. 500 personer, som modtog kontanthjælp i Ikast Kommune. Ca. 150 skønnes at have problemer ud over ledighed. De er fritaget for aktivering af sociale/helbredsmæssige grunde, dvs. på grund af store sprogproblemer, sygdom, fordi de er i misbrugsbehandling eller deltager i tilbud for psykisk syge. Ca af disse personer er meget dårligt stillede. Ca. 350 kontanthjælpsmodtagere skønnes erhvervsegnede, og heraf vurderes 100 at være afklaret, mens 100 skønnes at have behov for vejledning. Kommunens arbejdsmarkedsrettede indsats fokuserer primært på de resterende ca. 150 delvist erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere. De har ofte sprogproblemer (primært indvandrerkvinder), et ikke erkendt misbrug og/eller psykosociale problemer, hvor det skønnes, at der skal behandling eller målrettet indsats til, for at de (igen) kan løftes ind på arbejdsmarkedet. De fleste kommer fra ledighed eller fra midlertidige jobs/sæsonarbejde. Nogle har modtaget kontanthjælp i flere år. Tidligere har Ikast Kommune primært praktiseret social aktivering for kontanthjælpsmodtagere, som ikke var arbejdsmarkedsparate. Men fremover er det de erhvervsegnede og delvist erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere som skal - 3 -

4 aktiveres i Projekthuset. Der er desuden lagt op til, at det lokale erhvervsliv deltager mere i såvel erhvervsafklaring som erhvervsmodning for de delvist erhvervsegnede. I Ikast Kommune har der de senere år været lidt over aktive sygedagpengesager i gennemsnit pr. år. Den statistiske udvikling viser en svag stigning, både hvad angår aktive og afsluttede sager fra 1996 til 1999 og efterfølgende et mindre fald i sager i Denne udvikling svarer til den generelle udvikling på landsplan. Der afsluttes generelt flere langvarige sygedagpengesager i Ikast Kommune de senere år. Samtidig er antallet af sygedagpengesager af en varighed på mellem 8 og 52 uger steget. I august 2002 er der 380 løbende sager i Dagpengegruppen. Der findes ikke en egentlig sygedagpengeprofil, som kan give et mere præcist billede af personer, som repræsentere de ca årligt aktive sygedagpengesager i kommunen. Fx en profil der viser, hvilke fagområder de kommer fra og hvilke sygdomme der er tale om. Afdelingslederen vurderer, at en stor del af de forsikrede ledige sygedagpengemodtagere er midaldrende kvinder med psykiske lidelser, mens de, som er i et ansættelsesforhold ved sygemeldingen, ofte er mænd eller kvinder med bevægeapparatlidelser evt. kombineret med psykiske lidelser. Langvarige sygedagpengemodtagere (over otte uger) er 1. unge, primært mænd uden uddannelse, med "en skrøbelig psyke", og ofte et mindre hash- eller alkoholmisbrug, 2. midaldrende kvinder med arbejdserfaring fra flere års arbejde bl.a. i industrien, og som nu er nedslidte og har svært ved at fastholde et job/komme i job igen, 3. midaldrende mænd og kvinder uden nævneværdig arbejdsmarkedserfaring, som kan have været på offentlig forsørgelse i længere tid og evt. have opnået dagpengeret ved at optjene timer som langtidsledige, og endelig 4 gamle indvandrere med sproglige problemer, som måske kun har lidt erfaring med det danske arbejdsmarked, og som ofte har gået ledige i en årrække inden de sygemeldes. Efter otte ugers sygdom er der opfølgningssamtaler mellem den sygemeldte og kommunens sagsbehandler i Dagpengegruppen. A-kassernes sagsbehandlere men aldrig leder eller tillidsrepræsentant fra virksomheden deltager ofte i rundbordssamtaler, hvor det videre forløb for den sygemeldte kan planlægges. Der er eksempler på, at en del sygemeldte ledige tidligere blev fastholdt på sygedagpenge pga. manglende afklaring blandt sagsbehandlerne i hhv. A-kassen og kommunen om det videre forløb. Der er således sygemeldinger som har været opretholdt på et spinkelt grundlag, fordi A-kassen ved rundbordssamtalen vurderer, at vedkommende efter en raskmelding ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og det alternative forsørgelsesgrundlag for den sygemeldte er kontanthjælp eller selvforsørgelse. Den praksis er nu ændret. Ligeledes er der sat en stopper for den praksis, hvor uuddannede revalideres i lange eller mellemlange revalideringsforløb. Der revalideres nu primært sygemeldte, som allerede har en uddannelse at bygge videre på

5 Kun i få tilfælde iværksættes en virksomhedsrevalidering, hvor sygemeldte med nedsat arbejdsevne ansættes på en virksomhed i en længerevarende optræningsog tilpasningsperiode med hel eller delvis lønrefusion fra kommunen. En af forklaringerne kan være, at den omtalte opbremsning i mulighederne for revalidering i længerevarende uddannelsesforløb, utilsigtet har bevirket en tilsvarende opbremsning i anvendelse af virksomhedsrevalidering. Samtidig kan det have betydning, at virksomhedsrevalidering sigter mod en efterfølgende varig ansættelse på normale løn- og ansættelsesvilkår i virksomheden, og at kommunens samarbejde med det lokale erhvervsliv endnu ikke er tilstrækkeligt udbygget på det felt. Den faktiske udvikling i antal tilkendelser og afslag på førtidspension i Ikast Kommune er svingende. Hvis man ser bort fra udsvingene, er der i gennemsnit lidt over 100 personer, som årligt søger førtidspension i Ikast Kommune. Heraf får ca. 10 (svarende til ca. 10%) afslag. Ikast Kommune har tidligere jf. en model for pensionstilkendegivelser udarbejdet af Den Sociale Ankestyrelse tilkendt flere personer førtidspensioner, end det kunne forventes, når man tager den sociale struktur i kommunen i betragtning (fx befolkningens alderssammensætning, arbejdsmarkedsforhold, boligmasse). Ikast Kommune bevæger sig dog jf. modellen i øjeblikket mod landsgennemsnittet af pensionstilkendelser. I perioden 1998 til august 2002 er der sket en markant reduktion i antal tilkendelser af pension til personer med mest erhvervsevne i kommunen, svarende til den generelle udvikling på landsplan. Samtidig ses en markant udvikling i antallet af fleksjob. Fra 1999 til 2001 er antallet af fleksjob næsten firedoblet til i alt 202 fleksjob. I år 2002 er der dog sket et markant fald på området, idet antallet af fleksjobsager fra 2001 til og med august 2002 kun er øget med 13. Det er dog ikke givet, at der er en direkte sammenhæng mellem faldet i førtidspensionstilkendelser med mest erhvervsevne og en vækst i antal fleksjob i Ikast. De interviewede giver udtryk for, at de personer, som inden omstruktureringen i kommunen fik et fleksjob, ikke nødvendigvis er de personer, som tidligere ville være tilkendt laveste pension. De vurderer således, at en del personer er tilkendt et fleksjob, uden at de er tilstrækkeligt arbejdsprøvet og uden at revalideringsmulighederne dermed kan siges at være udtømte. Det har medført, at en del fleksjobansatte har været "for gode" til et fleksjob; med andre ord, de kunne måske have klaret et ordinært job, hvis de havde gennemgået en mere grundig arbejdsprøvning eller revalidering. Samtidig vurderes det, at en del har været "for dårlige" til et fleksjob, eller de er tilkendt et fleksjob "for tidligt". De har ikke været parate til arbejdsmarkedet, da de fik et fleksjob, men på den anden siden har de ikke været "dårlige" nok til, at der kunne rejses en pensionssag. Ovenstående resume uddybes og underbygges i kortlægningens anden del, som følger det næste afsnit om anbefalingerne

6 Anbefalinger I dette afsnit præsenteres en række anbefalinger fra Discus til nye strategier og målsætninger som, hvis de gennemføres, vil styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats i Ikast Kommune. Anbefalingerne er baseret på erfaringer fra andre kommuner, og på ideer og forslag som er kommet frem i samtalerne med de forskellige aktører i Ikast. De overordnede principper bag anbefalingerne er: konstant fokus på udvikling af den kortest mulige vej til selvforsørgelse eller delvis selvforsørgelse, oppres i alle dele af den kommunale indsats mod arbejdsmarkedet og et udvidet og tættere samarbejde med virksomhederne. Discus finder, at der er behov for helt nye tiltag og for mindre justeringer af det eksisterende, for at skiftet fra social aktivering til arbejdsmarkedsrettet aktivering i Ikast Kommune skal lykkedes Nogle af anbefalingerne er omfattende og kræver vedtagelse i byrådet, for at de kan gennemføres. De er primært rettet mod organiseringen af aktiveringsindsatsen og mod et øget samarbejde mellem erhvervslivet og kommunen om aktiveringsindsatsen. De øvrige anbefalinger har mere projektkarakter og kan umiddelbart omsættes til handling efter evt. vedtagelse. Den samlede anbefaling til Arbejdsmarkedsudvalget er, at udvalget hurtigst muligt tager initiativ til, at samarbejdet mellem kommunen, virksomhederne, a- kasserne og AF styrkes på følgende områder: - Virksomhedsrettet aktivering - Virksomhed i virksomheden - Virksomhedsrevalidering - Fleksjob - Sygedagpengeopfølgning for sygemeldte ansatte. Organisering af den arbejdsmarkedsrettede indsats Alle erfaringer fra andre kommuner peger på, at en vellykket arbejdsmarkedsrettet aktiveringsindsats kræver, at kommunen og det lokale erhvervsliv indgår i et tættere samarbejde om opgaven. Det kræver desuden, at visitationen af nye henvendelser og organiseringen af den kommunale aktiveringsindsats geares til dette samarbejde. Hermed menes, at ansvaret for udslusningen af erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere til arbejdsmarkedet holdes adskilt fra aktivering af kontanthjælpsmodtagere, som ikke skønnes erhvervsegnede. Omdrejningspunktet for samarbejdet mellem Ikast Kommune og erhvervslivet om den erhvervsrettede aktivering kan med fordel placeres i en ny enhed, som her betegnes "Jobslusen". Jobslusens ansvarsområder og arbejdsopgaver uddybes i det efterfølgende

7 Oprettelsen af Jobslusen som den centrale opkvalificerings- og jobformidlingsenhed i kommunen, skal understøttes af en skærpet visitation af alle nyhenvendelser, hvor der søges om kontanthjælp. Først og fremmest skal visiteringen være synlig og kendt af alle aktører, som samarbejder om opgaven, således at der i alle faser af indsatsen arbejdes i samme retning. Det gælder både, når der visiteres fra den første visitationssamtale direkte til uddannelse eller til arbejde på lokale virksomheder og når der visiteres til relevante projekter, som på forskellige måder skal medvirke til, at brugere med problemer ud over ledighed bringes tættere på arbejdsmarkedet. Den nuværende visitering til de aktuelle aktiveringstilbud er beskrevet i Aktiveringshåndbogen, som er præsenteret for ledere og medarbejdere i Arbejdsmarkedsafdelingen i august Første visitering fra Rådhuset til Projekthuset sker straks ved ansøgning om kontanthjælp på Rådhuset. Den endelige kategorisering af brugeren i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5, sker ca. 4 uger efter ansøgning om kontanthjælp, når sagsbehandleren på Rådhuset sammen med brugeren udarbejder en aktiveringsplan. I mellemtiden påbegynder brugeren et aktiveringsprojekt i Projekthuset. I øjeblikket henvises alle nyhenvendelser i princippet til samme aktiveringsprojekter i den første fase af aktiveringsforløbet. Med henblik på at styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats anbefales det, at aktiveringsindsatsen opdeles i to afdelinger: En "Jobsluse" og en "Værkstedsafdeling". Alle kontanthjælpsmodtagere skal fremover visiteres direkte til Jobslusen umiddelbart efter den første samtale på Rådhuset. Kontanthjælpsmodtagere, som vurderes til alene at have ledighed som problem - kategori 1, 2 og 3 fortsætter i Jobslusen. Kontanthjælpsmodtagere, som har problemer udover ledighed - kategori 4 og 5 - visiteres til Værkstedsafdelingen. Vurderingen sker på baggrund af en risikovurdering foretaget ved den første samtale i Projekthuset. Etablering af Jobslusen og Værkstedsafdelingen skal understøtte Ikast Kommunes opdeling af kontanthjælpsmodtagere i hhv. "personer med ledighed som problem", og "personer med problemer udover ledighed", og den deraf følgende placering i en af de fem kategorier. Opdelingen skal primært sikre, at brugerne i kategori 1, 2 og 3 kommer hurtigere ud til virksomhederne, ved at der skabes et "oppres" af netop deres sager mod kommunens samarbejdsflade til det lokale arbejdsmarked. Nedenstående diagram skal illustrere den foreslåede organisering og visitering. Pilenes retning angiver brugernes bevægelse mod det lokale erhvervsliv

8 Diagram over organisering og visitation af nyhenvendelser Lokale virksomheder, hvor der er oprettet Virksomhed i virksomheden Jobslusen Værkstedsafdelingen Rådhuset Visitation I Jobslusen sker den videre erhvervsmæssige afklaring af brugeren i et tæt samarbejde mellem projektmedarbejderne, jobkonsulenterne, virksomhedskonsulenten og brugerne, og ikke mindst i dialog og samarbejde med de lokale virksomheder. Der formidles ordinære job, primært til kategori 1 og 2, og der oprettes praktikpladser og arbejdsprøvninger samt virksomhedsrevalidering og fleksjob på lokale arbejdspladser, primært til kategori 3. Målet med aktivering i Jobslusen er hel eller delvis selvforsørgelse. Der skal udelukkende igangsættes aktiviteter eller projekter, som kan medvirke til at bringe brugerne tættere på arbejdsmarkedet, og der skal udarbejdes detaljerede "varedeklarationer" for de enkelte projekter og initiativer. En varedeklaration kan fx indeholde en beskrivelse af de formelle rammer for projektet (formål, målgrupper og organisering), projektets indhold (aktivitets-/arbejdsbeskrivelse og evt. tilbud om uddannelse) samarbejdsrelationer (AMU, AF, virksomheder)

9 I varedeklarationen skal der desuden redegøres for, hvordan projektet bidrager til at bringe den enkelte bruger tættere på arbejdsmarkedet, herunder en plan for udslusning til en virksomhed. For at kunne øge indslusningen af ledige kontanthjælpsmodtagere på arbejdsmarkedet er det vigtigt, at det lokale erhvervsliv "tager ejerskab" til opgaven. Derfor anbefales det, at virksomhederne inviteres med i processen, hvor varedeklarationerne for de enkelte projekter udarbejdes, således at de er med til at bestemme indholdet i projekterne. Virksomhederne kan fx præsenteres for følgende oplæg til aktiveringstilbud for de ca. 150 delvist erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere i kategori 3. For midaldrende kvinder vil kurser i forskellige servicefunktioner i en organisation være en oplagt mulighed, så de (igen) bliver en attraktiv arbejdskraft for lokale virksomheder. Fx øget service omkring kantine, servicering af besøgende på virksomheden og/eller lettere kontoropgaver. En servicemedarbejder kan evt. tilknyttes et netværk af virksomheder, som på forhånd har aftalt at "dele" en eller to medarbejdere. For unge, primært mænd, vil kurser i vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer i såvel private virksomheder som kommunens egne bygninger være en mulighed samtidig med, at der indgås aftale mellem sagsbehandleren og brugeren om reduktion af evt. misbrug. Her gælder det samme som for servicemedarbejdere, at en person kan tilknyttes flere virksomheder. For nogle af indvandrerkvinderne, som pga. sprogproblemer ikke kan opkvalificeres til aktuelle job i Ikast, kan der være jobåbninger i andre kommuner. Og for disse kvinder kan man evt. løse mobilitetsproblemet ved hjælp af en kørselsordning mod mindre betaling, fx arrangeret via en mentor på arbejdspladsen, en eller flere af de indvandrermænd som er ansat på arbejdspladsen, eller af kommunen. Til de brugere i kategori 3, der har bevægeapparatlidelser pga. nedslidning af ryg, nakke og skuldre, kan der som en del af ovenstående aktiviteter indgå et "træningsprojekt", hvor de indgår i et individuelt tilrettelagt genoptræningsforløb under ledelse af en fysioterapeut, som tilknyttes Jobslusen. En del brugere i kategori 3 har langvarig ledighed bag sig. De har ikke nødvendigvis kendskab til arbejdspladsens krav og forventninger, og mange mangler træning i arbejdsmarkedsadfærd. Derfor kan en del af aktiviteterne i Jobslusen tilrettelægges som et "introduktionsprogram til arbejdspladsen": Om normer og regler for adfærd på arbejdspladsen, fx med undervisning/oplæg fra ledelse, TR og medarbejdere om roller på arbejdspladsen, om mødedisciplin, fraværspolitik etc. Virksomhedsrevalidering vil være et anvendeligt redskab til, at en del af brugerne i kategori 3 opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved virksomhedsrevalidering foregår størstedelen af revalideringen i en offentlig eller privat virksomhed, hvor revalidenden typisk oplæres til en bestemt arbejds

10 funktion. Virksomhedsrevalidering kan bestå af arbejdsprøvning eller afklarende praktik, hvor personens arbejdsevner matches med arbejdsopgaverne. Ofte indgår en eller anden form for undervisning eller uddannelse, således at der sker en egentlig faglig oplæring på arbejdspladsen (fx som voksenlærling), eller revalidenden kan deltage i eksterne kurser på fx AMU eller teknisk skole. Der skal således være et klart erhvervsmæssigt sigte med virksomhedsrevalideringen og en opkvalificering, fx i form kurser til føromtalte servicefunktioner i lokale virksomheder. Udover de ca. 150 delvist erhvervsegnede, som ovennævnte projekter er rettet mod, er der som nævnt ca. 200 erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere - kategori 1 og 2, som også visiteres til Jobslusen. De tilbydes konkret jobformidling og erhvervsvejledning (se senere under samarbejde mellem AF og Ikast Kommune), og - som beskrevet i aktiveringshåndbogen stresses til selv at gøre en indsats for at blive selvforsørgende. En forholdsvis stor gruppe af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Ikast er som nævnt unge, hvoraf flere befinder sig mellem uddannelsesforløb. På den baggrund kan der med fordel etableres en særlig ungdomsvejledning for kontanthjælpsmodtagere under 25 år i Jobslusen. Ungdomsvejledningen skal etableres og drives i tæt samarbejde med erhvervsvejlederne på uddannelsesinstitutionerne i Ikast, og skal bl.a. tænkes sammen med kravene i den nye arbejdsmarkedsreform, hvor arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere under 25 år fremover skal have uddannelsestilbud inden seks måneders ledighed. Værkstedsafdelingen. Tilbudet til kontanthjælpsmodtagere tilhørende kategori 4 og 5 er som nævnt aktivering i Værkstedsafdelingen i Projekthuset. Værkstedsaktivering ligner på mange måder den tidligere sociale aktivering. Der skal bl.a. "trænes" i mødedisciplin, og kravene til mødestabilitet skal være lavere end i Jobslusen. I Værkstedsafdelingen kan der ske en opkvalificering fx et svejsekursus med henblik på evt. senere at kunne visiteres til Jobslusen. Der kan desuden være mulighed for at tilrettelægge behandlingstilbud til misbrugere og traumatiserede flygtninge. Målet med aktivering på værkstedet er, at den enkelte bruger med tiden gøres arbejdsmarkedsparat. Jf. Aktiveringshåndbogen skal det altså være muligt at flytte fra kategori 4 til kategori 3 - fra Værkstedsafdelingen til Jobslusen, hvis brugeren senere vurderes delvist erhvervsegnet. Forslag til forløb og målsætninger Jobslusen og Værkstedsafdelingen kan forholdsvis hurtigt etableres, og visiteringen af alle nyhenvendelser til disse afdelinger bør kunne fungere senest 2. kvartal Nuværende kontanthjælpsmodtagere kan visiteres til hhv. Jobslusen og Værkstedsafdelingen hurtigst muligt derefter, og senest ifm. de individuelle opfølgningssamtaler. Jobslusen skal have ansvar for den arbejdsmarkedsrettede indsats for de ca. 350 nuværende erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere

11 Størsteparten af disse skal være på lokale virksomheder eller under uddannelse/opkvalificering andre steder, og ikke fysisk på et konkret værksted/projekt i Jobslusen. Der vil formentlig være et sted mellem 30 og 50 af de 150 delvist erhvervsegnede og 200 erhvervsegnede (kategori 1, 2 og 3) tilstede i huset ifm. introduktionsforløb, opkvalificeringsforløb ol. Det må forventes, at antallet af brugere i kategori 1 og 2 reduceres fra nuværende 200 til ca. 100 ved målrettet vejledning og klare signaler fra kommunens side om, at aktivering i Ikast Kommune er at forstå som kortest mulige vej til selvforsørgelse. Jobslusen skal dog have de nødvendige medarbejderressourcer til at foretage visitations- og opfølgningssamtaler med alle 350 delvist erhvervsegnede kontanthjælpsmodtagere. Der arbejdes frem mod en langsigtet målsætning om at reducere antallet af brugere i kategori 4 og 5 fra de nuværende ca. 150 brugere til ca. 75 brugere. Det skal dels ske ved opkvalificering og overflyttelse til kategori 3 og dels ved oprettelse af fleks- og skånejobs. Omlægning fra social aktivering til virksomhedsaktivering Et erhvervsrettet aktiveringstilbud som Jobslusen er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at sikre en arbejdsmarkedsrettet aktiveringsindsats. Erfaringerne viser, at det at flytte aktiveringen af arbejdsmarkedsparate fra et kommunalt aktiveringsprojekt og ud på de lokale virksomheder kræver en koordineret indsats af kommunen, virksomhederne og arbejdsmarkedets parter, og et stærkt og forpligtende samarbejde mellem disse. I de senere år har der i Ikast Kommune været tilløb til forskellige initiativer for at øge virksomhedsaktiveringen, bl.a. ud fra en model der kendes som 'Virksomhed i virksomhed'. Kommunen, virksomhederne og arbejdsmarkedets parter er positive over for ideen, som imidlertid har ligget stille ifm. den omtalte omstrukturering i kommunen. Det anbefales, at der hurtigst muligt tages skridt til at øge virksomhedsaktiveringen ved at etablere virksomheder i virksomhederne fremfor aktivering i kommunale projekter. En 'virksomhed i virksomhed' aktiveringsmodel kan fungere på forskellige måder. Her nævnes to hovedtyper. Model 1: Kommunen råder over et aftalt antal "pladser" i den enkelte virksomhed Virksomheden udpeger et antal pladser jævnt fordelt i hele virksomheden i produktionen, på lageret og på kontoret som kommunen forpligter sig til løbende at besætte med brugere egnet til opgaven. Virksomheden friholder/etablerer et antal pladser i en egnet afdeling i virksomheden fx på lageret som kommunen forpligter sig til løbende at besætte

12 Denne model er er mest velegnet til brug ved arbejdsprøvning, fleksjob og virksomhedsrevalidering for brugere, som primært har ledighed som problem. I Ikast Kommune betegnet som kategori 3. De konkrete arbejdsopgaver kan være: Lagerarbejde fx opdatering af lagerlister, almindelig oprydning på lageret Chauffør, fx aflæsning/pålæsning/omlæsning af varer på biler, sortering og pakning af varer Kontormedhjælper fx diverse lette EDB- og administrationsopgaver, receptionsarbejde Servicemedarbejder, fx forefalden bygningsarbejde, rengøring, ejendomsassistent Butiksarbejde, fx opfyldning af varer i butikken, opsætning, prismærkning Model 2: Oprettelse af en særlig afdeling i virksomheden Sideproduktion. En virksomhed og kommunen etablerer i fællesskab en afdeling i virksomheden, hvor der kan løses lette arbejdsopgaver med mere eller mindre tæt relation til den øvrige produktion. Kommunen har ansvaret for medarbejdere, og ofte for produktionen. Underleverance, hvor en virksomhed stiller et lokale til rådighed, og hvor der løses lette arbejdsopgaver for virksomheden, som af økonomiske årsager ellers ville blive løst af aktiveringsinstitutioner og REVA-centre, eller de ville blive løst i udlandet. Kommunen har ansvaret for medarbejderne, mens virksomheden har ansvaret for at levere opgaver til afdelingen. Model 2 er i realiteten mest egnet til skånejobs eller til brugere med problemer ud over ledighed - kategori 4 og 5. De konkrete arbejdsopgaver kan fx være udpakning af returvarer, lette montageopgaver eller rengøring og lettere vedligeholdelse af firmabiler Både ved model 1 og model 2 stiller virksomhederne normalt krav til kommunen om, at denne afholder en del af udgifterne til at arbejdsprøve eller optræne ledige kontanthjælpsmodtagere. Fx ved at en medarbejder i virksomheden frikøbes helt af kommunen til at lede afdelingen med sideproduktion eller underleverance, eller (model 1) at en medarbejder frikøbes et antal timer til at være mentor for de, der udfylder enkelte pladser i virksomheden. I princippet kan alle brugerne indgå i ovenstående to modeller. Men som allerede nævnt anvendes model 1 ofte ved arbejdsprøvning og virksomhedsrevalidering til de mest arbejdsmarkedsparate, mens model 2 typisk anvendes til brugere med problemer ud over ledighed. Dermed er model 1 også ofte den letteste model at "sælge til virksomhederne. Mhp. at få igangsat selve processen med etablering af virksomhed i virksomheden på bedst mulige måde, anbefales det, at man begynder med at præsentere model 1: "Etablering af et antal pladser i virksomhederne", for det lokale erhvervsliv og først præsenterer model 2, sideproduktion, når der er indhøstet erfaringer, og når ideen med virksomhed i virksomheden er blevet mere kendt i Ikast

13 Erfaringen viser, at det alt andet lige er lettere at markedsføre ideen om Virksomhed i virksomhed, hvis en lokal toppolitiker, en kendt, lokal virksomhed eller en markant person ansat i en virksomhed (og helst alle på samme tid) stiller sig i spidsen for initiativet. Derfor anbefales det, at Arbejdsmarkedsudvalget sikrer sig, at én eller flere markante, lokale personer er villige til at går forrest i etableringen af og markedsføringen af Virksomhed i virksomheden, fx efter nedenstående plan. 1. Hurtigst muligt inviteres en, to eller tre udvalgte "mønstervirksomheder" til dialogmøde med ledelsen i Arbejdsmarkedsafdelingen mhp. at lave aftale om oprettelse af ca. fem pladser på hver virksomhed. En ældre medarbejder i hver virksomhed "frikøbes" det nødvendige antal timer som kontaktperson/mentor for brugere i virksomhedsaktivering. 2. Samtidig kontakter det politiske niveau i DA, LO, kommunen og Erhvervsrådet udvalgte lokale virksomheder (både mønstervirksomheder og andre virksomheder, som pt. ikke er faste samarbejdspartnere med kommunen) mhp. (igen) at gøde jorden hos den øverste ledelse og hos tillidsrepræsentanterne med henblik på at etablere Virksomhed i virksomheden. 3. Herefter er det op til virksomhedskonsulenten i Ikast Kommune at indgå i dialog med virksomhederne om den konkrete udformning af modellen; fx hvilke typer pladser, der kan oprettes, hvor mange pladser kommunen kan råde over, og hvorvidt ledige kontanthjælpsmodtagere kan fortsætte i virksomhederne umiddelbart efter, at de har gennemført den ovenfor nævnte opkvalificering. Når aftalerne er på plads, skal der udarbejdes en kontrakt/partnerskabsaftale mellem kommunen og hver virksomhed. I kontrakten skal der som minimum fremgå: - Antal pladser i virksomheden (fx 5), - Jobbeskrivelse (fx lagerarbejde, pakkeopgaver, lette kontoropgaver), - Arbejdstid og -sted (mødetid og adresse) - Krav til medarbejderne (fx stabil, motiveret, gode danskkundskaber, god fysik, servicemindet, ren straffeattest), - Aflønning (herunder aftalte tilskud i perioden) - Efteruddannelse (mulighed for opkvalificering i perioden) - Jobmuligheder (fx løntilskud, med mulighed for senere ordinær ansættelse på samme eller på anden arbejdsplads), - Indtag i projektet (løbende eller i bestemte perioder - fx ved sæsonarbejde) - Kontaktperson i virksomheden (navn og tlf. nr. på mentor) Derudover skal der udarbejdes en konkret kontrakt for hver bruger, som er i arbejdspraktik eller arbejdsprøvning i den enkelte virksomhed. I forbindelse med udarbejdelse af kontrakt med virksomhederne kan der lægges op til to "matchningsmodeller": 1. Fokus på personerne. Virksomheden stiller et antal pladser til rådighed, opstiller krav til/udarbejder personprofil på de personer, der kan komme i praktik eller arbejdsprøvning. Jobkonsulenten finder et antal brugere, der

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner

Social kortlægning. Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner September 2003 Social kortlægning af vilkår og rammer for indsatsen for et rummeligt arbejdsmarked i Varde, Blåvandshuk, Blaabjerg og Helle kommuner INDHOLD Indledning og læsevejledning 3 Indledning...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5

Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 Februar 2007 Profilanalyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 4 og 5 og løsningsforslag til den fremtidige indsats i Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE Formål og læsevejledning 3 SAMMENFATNING 5 Profilanalyse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Silkeborg Beskæftigelsesplan 2009 - fokus på forebyggelse og tidlig indsats Jobcenter Silkeborg Indhold. Indledning 3 Side Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens udmeldte overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2004 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2004 Beskæftigelsessrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2 Indhold Del 1 1. Forord 7 Del 2 2.

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler

DISCUS A/S EVALUERING. af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler EVALUERING af Projekt Fælles Ansvars afklarings- og udslusningsforløb Formel 2001 i Fredericia samt brugen af rundbordssamtaler Maj 2001 Indhold 1. Forord... 3 2. Baggrund for projektet... 4 3. Evalueringen...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere