ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141

2 2

3 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet (AAU). Rapporten indeholder status og oversigt over de væsentligste aktiviteter på ph.d.-skolen og de syv tilknyttede ph.d.-programmer. Ph.d.-arbejdet år har i de sidste to år haft et strategisk fokus på færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen, hvilket har resulteret i en betydelig stigning i færdige ph.d.-kandidater. Selvom der har været et fald i antallet af indskrevne ph.d.-studerende er vi stadig det samfundsvidenskabelige fakultetet i Danmark, der har det næshøjeste antal ph.d.-studerende i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere. Den høje andel af ph.d.-studerende på fakultetet forpligter både ph.d.-skole og seniorforskere til at sikre kvalitet og effektivitet. Som et væsentligt led heri, er der gennem de sidste to år blevet afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har deltaget i. Et andet element i dette er den undersøgelse af ph.d.-dimittenders karriereprofil, som vi er ved at igangsætte sammen med Den Humanistiske Ph.d.-skole. I 2014 er ph.d.-skolen blevet evalueret af et internationalt panel. Vi er meget tilfredse med, at panelet har fremhævet, at skolen er velorganiseret og med et solidt kvalitetssikringssystem. Vi er også opmærksomme på nogle af de punkter, som vi fortsat skal have fokus på, fx internationale ph.d.-studerende og færdiggørelsestid. Årsrapporten falder i to hoveddele. Den første del vedrører ph.d.-skolens generelle udvikling og aktiviteter. Her redegøres for de væsentligste indsatsområder, nøgletal, ph.d.-kurser, internationalisering og samarbejdspartnere. Den anden del består af beretninger fra de syv ph.d.-programmer, herunder en oversigt over indskrevne ph.d.-studerende og færdiggjorte afhandlinger. Bagest i årsrapporten er der en organisatorisk oversigt samt en præsentation af ph.d.-sekretariat, ph.d.-udvalg samt de ph.d.-studerendes organisation Delphi. Årsrapport 2014 er udarbejdet af ph.d.-skoleleder og ph.d.-sekretariat med bidrag fra ph.d.-programledere. Hanne Kathrine Krogstrup Dekan Ann-Dorte Christensen Ph.d.-skoleleder PH.D. ÅRSRAPPORT 20143

4 INDHOLD RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE - Strategiplan International evaluering - Status og udvikling - Internationalisering - Oversigt over Ph.d.-kurser i Ph.d.-vejlederkurser Samarbejdspartnere RAPPORT FRA PH.D.-PROGRAMMER - Sociologi og Socialt arbejde - Statskundskab - Erhvervs- og Innovationsøkonomi - SPIRIT - Jura og Erhvervsjura - Uddannelse, Læring og Filosofi DELPHI OVERSIGT OVER PH.D.-SKOLEN

5 RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles overordnede formål er at sikre forskeruddannelse kendetegnet af kvalitet, effektivitet og høj international standard inden for de områder, hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF AAU) har sine kerneaktiviteter i forhold til forskning og undervisning. Ph.d.-skolen er bygget op omkring syv ph.d.-programmer: Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab Det innovationsøkonomiske program Det erhvervsøkonomiske program SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole blev etableret i 2008 som et led i beslutningen om, at ansvaret for ph.d.-uddannelserne skulle placeres på de enkelte institutioner (fakulteter) og ikke længere i tværinstitutionelle netværk. Skolen er organiseret med en ph.d.-skoleleder, et sekretariat og et ph.d.-udvalg bestående af ph.d.-programlederne samt to ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget varetager skolens fagpolitiske ledelse i et tæt samspil med fakultetets forsknings- og internationaliseringsstrategier. Frem til 1. april 2012 var professor Jørgen Gulddahl Rasmussen ph.d.-skoleleder, hvorefter posten blev overdraget til professor Ann-Dorte Christensen. Ph.d.-skolen skaber rammer for en aktiv national og international forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende i dialog med vejleder og kollegaer gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling, ligesom der opbygges erfaring med undervisning og anden form for videnformidling i relation til projektet. Skolen lægger vægt på at skabe det bedst mulige studiemiljø, som kan motivere og fremme, at de ph.d.-studerende udvikler deres forskerkompetencer så innovativt og kreativt som muligt. Et væsentligt led heri er at have et bredt udvalg af forskeruddannelsesaktiviteter, at støtte de ph.d.-studerendes organisationer og netværk, at støtte og rådgive i forbindelse med udlandsophold samt at sikre de ph.d.-studerendes integration i forskningsgrupperne og andre relevante netværk. Samtidig er det helt afgørende at opbygge gennemsigtighed i forhold til interne og eksterne karrieremuligheder for ph.d.-dimittender. PH.D. ÅRSRAPPORT 20145

6 STRATEGIPLAN I august 2012 blev der vedtaget en fireårig strategiplan for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Planen er udarbejdet med reference til fakultetets overordnede strategiarbejde og den løbende kvalitetssikring af ph.d.-skolen. I 2013 blev der tilføjet et nyt punkt om karriereveje og forskningsstrategi for ph.d.-dimittender, og i 2014 er der tilføjet et nyt punkt om talentpleje. De prioriterede områder vurderes i det følgende i forhold til, hvad der er opnået og igangsat i Effektivisering og færdiggørelse af eksisterende og kommende ph.d.-forløb. Efter en omfattende vækst i 2011 og 2012 har der i 2013 og 2014 været fokus på færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende. Der er sket en markant forøgelse af tildelte ph.d.-grader fra 12 grader i 2012, over 23 grader i 2013 og 19 grader i Denne målsætning har også omfattet færdiggørelse af særligt forsinkede ph.d.-studerende. Som et væsentligt led i arbejdet med færdiggørelse og kvalitet har ph.d.-skolen gennem de sidste to år afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har gennemført. Styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil, herunder udvikling af joint og double degrees Der arbejdes på øget internationalisering ved at styrke det internationale perspektiv i de studerendes ph.d.-afhandlinger og gennem etablering af samarbejder. Ph.d.-skolen er dobbeltsproget, og alle relevante dokumenter er tilgængelige på både dansk og engelsk. Der arbejdes på en øget internationalisering gennem etablering af samarbejder med udenlandske universiteter, bl.a. gennem aftaler om joint og double degrees samt med præcisering af retningslinjer for de ph.d.-studerende udlandsophold. Herudover styrkes internationaliseringen løbende gennem invitation af udenlandske keynotes til ph.d.-kurser samt gennem deltagelse i det europæiske ph.d.-samarbejde i regi af European University Association Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Der vil i 2015 komme et øget fokus på udlandsophold for danske ph.d.-studerende samt på integration af internationale ph.d.-studerende. Se afsnit 4 for uddybning af internationalisering Indlejring af tværinstitutionelle ph.d.-programmer samt udvikling af andre tværgå ende ph.d.- samarbejder i Danmark og på AAU Indlejringen af de tværinstitutionelle ph.d.-programmer er gennemført. En del af samarbejdet er videreført i netværk og tværgående samarbejder om ph.d.-kurser (se redegørelser under de enkelte programmer). Udvikling af ph.d.-kurser og ph.d.-vejledningskurser Arbejdet med at udbyde forskeruddannelseskurser på højt niveau er fortsat i 2014, hvor der blev afholdt i alt 23 kurser, hvilket ligger inden for målsætningen om kurser årligt. Der udbydes både generelle og fagspecifikke kurser, og langt hovedparten er engelsksprogede. Kurserne offentliggøres i den nationale database for ph.d.-kurser i Danmark samt gennem de involverede forskningsmiljøers nationale og internationale netværk. Udover forskeruddannelseskurser har ph.d.-skolen afholdt to kurser for ph.d.-vejledere. I løbet af 2013, 2014 samt januar 2015 har der været afholdt 4 ph.d.-vejlederkurser, som har været obligatoriske for forskerskolens hovedvejledere. Med del -tagelse af 69 personer har mere end 80 % af vejlederkorpset deltaget i disse kurser, som er helt centralt punkt i kvalitetssikringen.

7 STRATEGIPLAN Sikring af optimale daglige rammer omkring forskeruddannelse Der er fortsat fokus på ph.d.-vejledning og på, at de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtelse ikke overskrides. Endelig lægges der vægt på, at de ph.d.-studerende indgår aktivt i forskningsgrupper. Med det kommende års fokus på karriereveje for ph.d.-dimittender vil der komme øget opmærksomhed på fremtidsperspektiverne for de ph.d.-studerende. Karriereveje og talentprogram for ph.d.-dimittender Gennem de sidste par år er der kommet et større fokus på ph.d.-dimittendernes karriereveje og -muligheder. Der vil i 2015 i samarbejde med den humanistiske forskerskole blive udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmønstret for ph.d.-skolens dimittender gennem de sidste 10 år. I forlængelse af undersøgelsen vil der blive afholdt en Karrierekonference for ph.d.-dimittender De ph.d.-studerende har mulighed for at indgå i fakultetets talentprogram. Dette omfatter tiltag målrettet særlige talenter, fx i form karriereplanlægning samt tilskud til udlandsophold og andre aktiviteter, der vil gavne den ph.d.-studerendes videre forskningskarriere. Støtte til ph.d.-studerendes organiseringer og netværk Ph.d.-skolen støtter Delphi, som er en organisering af alle ph.d.-studerende på samfundsvidenskab og humaniora. Herudover opfordrer skolen til etablering af ph.d.-netværk i de enkelte programmer og har bl.a. støttet afholdelse af procesorienterede og decentrale workshops i disse netværk (se de enkelte programmers redegørelse vedr. dette). Fortsat fokus på administrativ effektivisering IT-systemet PhD Manager er implementeret for så vidt angår ph.d.-planerne. Det forventes, at resten af PhD Manager systemet er på plads i løbet af det første halvår af Procedurer for aflevering, publicering og plagiattjek af ph.d.-afhandlinger gennem VBN er implementeret på alle fire ph.d.-skoler. Ph.d.-skolen deltager i AAU's tværfakultære Erfa-samarbejde mellem administrativt ansatte inden for ph.d.-området, hvor der arbejdes på koordinering og effektivisering på tværs af hovedområder. Ph.d.-skolens hjemmeside indgår som et vigtigt redskab i forhold til administration og formidling, og med over sidevisninger i 2014 er hjemmesiden vel besøgt ( visninger af den dansksprogede hjemmeside og visninger af den engelsksprogede). Årsrapporter og løbende statusopgørelse for udvikling Udover årsrapporter laves der en halvårlig status over udviklingen, hvor ph.d.-skolen sammenligner sig med dels de andre ph.d.-skoler på AAU og dels de andre samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark. International evaluering Den internationale evaluering af ph.d.-skolen er gennemført, se næste kapitel. Den samlede strategiplan indeholdende delmål og monitorering er tilgængelig på ph.d.-skolens hjemmeside (http://www.fak.samf.aau.dk/phd). PH.D. ÅRSRAPPORT 20147

8 INTERNATIONAL EVALUERING The PhD programmes are generally of high quality, well organised and satisfaction with the DSSS (Doctoral School of Social Sciences) is high among PhD students and staff. Dette var blandt de indledende bemærkninger i evalueringsrapporten fra det internationale ekspertpanel, som efter en grundig vurdering af en række evalueringskriterier kunne dokumentere en velorganiseret ph.d.-skole med et solidt kvalitetssikringssystem. Ved lov om ændring af Universitetsloven af juni 2007 blev det et krav, at dekanerne med inddragelse af ph.d.-skolelederne skal igangsætte internationale evalueringer af ph.d.-skolerne. Den internationale evaluering i 2014 var den første siden Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles etablering i Evalueringsrapportens hovedpointer Evalueringens hovedkonklusion er, at Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på AAU er velorganiseret og har et solidt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Det fremhæves også som positivt, at de fleste ph.d.-studerende er tilknyttet en forskningsgruppe; at der arbejdes intensivt med at fremme kvalitet i ph.d.-vejledningen; at der er et internationalt orienteret kursusudbud samt en fleksibel håndtering af de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlings- forpligtelse. Endvidere fremhæves forskerskolens interne evalueringsmodel (4 step model) og de klare retningslinjer for ph.d.-afhandlingens udformning. I forhold til det sidste anbefales det dog, at der sættes mere fokus på de ph.d.-studerendes artikelskrivning og at der i den forbindelse foretages en mindre justering af retningslinjerne. Samtidig har evalueringspanelet også fremhævet følgende opmærksomhedspunkter, som de anbefaler skolen at arbejde målrettet med: Rettidig færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende Grundigere introduktion til nye ph.d.-studerende Fastholdelse af fokus på kvalitet i ph.d.-vejledningen Bedre integration af internationale ph.d.-studerende Evalueringen har været behandlet i ph.d.-udvalget, fakultetsledelsen og Akademisk Råd. Herudover har den være drøftet i de ph.d.-studerendes organisation Delphi samt med universitetets øvrige 3 ph.d.-skoler, som har gennemgået tilsvarende evalueringer. Resultatet af behandlingen i de forskellige fora har udmøntet sig i en konkret plan for implementering både på kort og på længere sigt. EVALUERINGEN BESTÅR AF FØLGENDE ELEMENTER En selvevalueringsrapport, som ph.d.-skolelederen gennemførte i samarbejde med ph.d.-udvalget og de enkelte ph.d.-programmer Et site-visit ved et uafhængigt panel af internationalt anerkendte eksperter En evalueringsrapport af det internationale panel, som baseret på selvevalueringen og site visit vurderer kvaliteten i forskeruddannelsen og opstiller anbefalinger til fortsat udvikling 8 Indberetning af evalueringen til Styrelsen for Videregående Uddannelse

9 INTERNATIONAL EVALUERING THE INTERNATIONAL PANEL PROFESSOR PETER GUNDELACH Department of Sociology, Copenhagen University (chairman) Main research areas: Sociology, Values and Organizations. PROFESSOR JANE L. PARPART Department of Conflict Resolution, Human Security, and Global Governance, University of Massachusetts, Boston Main research areas: History, International Development Studies, Gender and Colonial Studies. PROFESSOR EMERITUS PER LAUVÅS University of Oslo/Østfold University College Main research areas: Education, University Teaching and Learning; PhD supervision. Selvevalueringen og panelets evalueringsrapport kan læses her: PH.D. ÅRSRAPPORT 20149

10 STATUS OG UDVIKLING I det følgende redegøres for udvalgte nøgletal og benchmarks for ph.d.-skolen. INDSKRIVNINGSFREKVENS OG PH.D.-BESTAND Udviklingen i antal nyindskrevne ph.d.-studerende steg med over 200 % fra 2007 til Herefter er antallet igen faldende, hvilket dels skyldes færre økonomiske ressourcer til ph.d.-indskrivninger, men også en strategisk prioritering af færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen. Den faldende indskrivningsfrekvens har i 2014 givet sig udslag i reduktion i den samlede ph.d.-bestand, som nu er på i alt 144 studerende. Relateres der til antallet af videnskabelige medarbejdere, markerer SAMF-AAU sig dog stadig som det samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark, der har den næsthøjeste andel ph.d.-studerende. Ph.d.-skolens volumen af ph.d.-studerende giver selvsagt en lang række positive muligheder i forhold til at rekruttere højt kvalificerede forskere og undervisere. Det giver dog samtidig nogle udfordringer, ikke mindst en forpligtelse til fortsat at sikre brede karriereveje gennem forskeruddannelse (se afsnit 2). UDVIKLINGEN I INDSKRIVNINGER AF PH.D.-STUDERENDE Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 10

11 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ SAMF-AAU Kilde: AAU s PhD Manager-system Anm: Ph.d.-bestand er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: I ph.d.-bestanden medregnes ph.d.-studerende på orlov samt ph.d.-studerende, der har afleveret, men afventer bedømmelse og/eller tildeling af grad PH.D.-BESTAND PÅ SAMF-AAU, 2014 Pr. 31/12/2014 Mænd Kvinder Total Andel M/K (%) Sociologi og Socialt arbejde /80 Statskundskab /58 Innovations- og Erhvervsøkonomi /49 SPIRIT /64 Jura og Erhvervsjura /100 Uddannelse, Læring og Filosofi /59 Total /65 Kilde: PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ AAU År SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

12 STATUS OG UDVIKLING PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Indskrivninger Sociologi og Socialt Arbejde 6 Statskundskab 2 Erhvervs- og innovationsøkonomi 3 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I ANTAL PH.D.-STUDERENDE PR. VIDENSKABELIG MEDARBEJDER PÅ SAMF-FAKULTETET Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab 12 Anm: Videnskabeligt personale er opgjort på hele årsværk for såvel deltids- og fuldtidsansat videnskabeligt personale Anm: Antal ph.d.-studerende er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: RUC's spring fra 2011 til 2012 skyldes, at universitetets samfundsvidenskabelige ph.d.-bestand ifølge Danske Universiteters Statistiske Beredskab er steget fra 116 til 218.

13 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLING I TILDELTE PH.D.-GRADER Antallet af tildelte grader viste et dyk i 2012, som dels skyldtes problemer med færdiggørelse af ph.d.-afhandlinger. Fra 2013 blev der iværksat en øget indsats ift. kvalitet, færdiggørelse og effektivitet i forskeruddannelsen, herunder ph.d.-vejledning og effektivisering af bedømmelsesarbejdet. Efter en forbedret færdiggørelsesfrekvens i 2013 og 2014 forventes det, at effekten af tiltagene vil give yderligere udslag på udviklingen i antal tildelte grader fra UDVIKLINGEN I TILDELTE PH.D.-GRADER PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system Anm: Tildelte grader registreres ifm. godkendelse i Akademisk Råd TILDELTE GRADER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Antal grader Sociologi og Socialt Arbejde 4 Statskundskab 4 Erhvervs- og innovationsøkonomi 5 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

14 STATUS OG UDVIKLING GENNEMSNITLIG STUDIETID Indtil 2012 er den gennemsnitlige studietid for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU faldet fra 5,6 år til 3,9 år, hvilket har bragt SAMF-AAU på niveau med øvrige fakulteter i Danmark. Stigningen i 2013 skyldes primært, at der har været et særligt fokus på at færdiggøre forsinkede ph.d.-studerende. For eksempel har flere studerende, som har været indskrevet i helt op til 13,5 år, nu fået tildelt ph.d.-grad. Den stiplede linje illustrerer den gennemsnitlige studietid, når der ses bort fra de forsinkede studerende, som har været omfattet af dette initiativ. En anden væsentlig årsag til den relativt høje studietid på SAMF-AAU er, at der på de øvrige universiteter i Danmark er praksis for automatisk udskrivning af forsinkede studerende, hvis den ph.d.-studerende ikke aktivt søger om en tidsbegrænset forlængelse. Det betyder, at mange af de forsinkede studerende på de øvrige universiteter ikke indgår i statistikken. I foråret 2015 indføres en tilsvarende praksis på ph.d.-skolerne på AAU, som sammen med det fortsatte fokus på effektiv færdiggørelse skal bringe den gennemsnitlige studietid for ph.d.-studerende på SAMF-AAU ned på 3,3 år. UDVIKLINGEN I DEN GENNEMSNITLIGE STUDIETUD PÅ SAMF-FAKULTETER Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering samt universiteternes statistiske beredskab Anm: Studietiden tolkes som tidsperioden fra indskrivning til Akademisk Råds tildeling af grad Anm: Orlovsperioder (barsel og sygdom) er fratrukket i statistikken 14

15 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I FINANSIERINGSFORMER FOR NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE Kilde: Intern registrering i PhD Manager-system Anm: FF = fuldt finansierede, SF = samfinansierede, EF = eksternt finansierede (ift. antal indskrivninger pr. år) Anm: Fuldt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er interne, mens eksternt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er eksterne. De resterende er her betegnet som samfinansierede projekter Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid FINANSERIERINGSFORMER Antallet af eksternt finansierede ph.d.-projekter kom i 2012 på niveau med antallet af fuldt finansierede ph.d.-projekter var domineret af samfinansierede projekter, hvor udviklingen er gået fra 1 i 2007 til 24 i En ny økonomisk situation blev skyld i det reducerede ph.d.-optag i 2014, hvor det ligeledes er iøjnefaldende, at fuldt eksternt finansierede stipendier er blevet den dominerende finansieringsmodel. Den generelle stigning i eksterne finansieringsmidler er dels udtryk for en høj grad af samarbejde med omgivelserne, men det giver samtidig anledning til at vurdere de særlige ansættelses- og forskningsbetingelser, der knytter sig til denne form for finansiering. PH.D. ÅRSRAPPORT

16 INTERNATIONALISERING Som udmøntning af den strategiske handlingsplan og med reference til fakultetets internationaliseringsstrategi er der fortsat fokus på en styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil. I 2014 udstedte SAMF-AAU for første gang en fællesgrad (joint degree) til en ph.d.-studerende, der har været fælles indskrevet på Institut for Økonomi og Ledelse samt Quilmes National University i Buenos Aires, Argentina. I 2014 er der desuden indledt drøftelser med udenlandske universiteter i Norden, Afrika og Kina med henblik på gensidige aftaler om forskeruddannelsessamarbejde, herunder fælles ph.d.-forløb. Derfor forventes det, at nye rammeaftaler med udenlandske universiteter vil blive tilføjet til nedenstående i Nuværende rammeaftaler om joint- og double degree forløb: The Faculty of Health Science, University of Málaga, Spain Under rammeaftalen med University of Málaga er der indtil videre indgået en individuel aftale om double degree forløb. Quilmes National University, Argentina Under rammeaftalen med Quilmes National University er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb. Fællesgraden blev tildelt i University of Ghent, Belgium Under rammeaftalen med University of Ghent er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb Den internationale profil er også styrket via udviklingen af ph.d.-skolens kursusudbud, som rummer et bredt udvalg af både generelle og fagspecifikke ph.d.-kurser. I 2014 blev der i alt udbudt 23 ph.d.-kurser, hvoraf de 17 blev udbudt og afholdt på engelsk, oftest med deltagelse af internationalt anerkendte oplægsholdere (se afsnit 6). Udviklingen og internationaliseringen af ph.d.-skolens kursusudbud skal dels skabe opmærksomhed omkring ph.d.-skolen via en stærk og international profil udadtil og dels bidrage til at sikre optimale rammer for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU, herunder programmernes relativt store andele af internationale ph.d.-studerende. UDVIKLINGEN I ANTAL INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-bestand Internationale ph.d Andel i % 11,7 13,1 14,6 22,8 17,9 22,8 22,1 18,1 Kilde: AAU's PhD Manager-system 16 Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk

17 INTERNATIONALISERING INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-program Int. ph.d. Bestand Andel i % Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab ,1 Erhvervs- og innovationsøkonomi ,6 SPIRIT ,6 Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi ,5 Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk I 2014 har der været skærpet fokus på udlandsophold, da ph.d.-skolen betragter dette som et vigtigt element for forskeruddannelsens kvalitet og for den ph.d.-studerendes personlige og faglige udvikling. En kortlægning af de færdiggjorte ph.d.-studerendes gennemførte udlandsophold viser, at der på nogle ph.d.-programmer (særligt på SPIRIT og på de Erhvervs- og Innovationsøkonomiske ph.d.-programmer) er en stor andel af ph.d.-studerende, der vælger at tage på udlandsophold. Det er dog ph.d.-skolens og fakultetets målsætning, at den samlede andel af ph.d.-studerende, der tager på udlandshold i løbet af ph.d.-forløbet, øges markant. Til at initiere denne udvikling besluttede fakultetsledelsen i 2014, at vejledning og støtte til ph.d.-studerendes udlandsophold skal formaliseres og professionaliseres yderligere. Med henblik på dette har ph.d.-skolen etableret hjemmeside for ph.d.-studerende, hvor der gives information om planlægning, økonomi, forsikringer og øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende udlandsophold. Information om udlandsophold for ph.d.-studerende vil desuden indgå i den introduktionsfolder, som i løbet af 2015 udarbejdes til alle ph.d.-studerende. Herudover vil de enkelte programmer indskærpe over ph.d.-studerende og vejledere, at udlandsophold i løbet af et ph.d.-forløb skal være reglen i højere grad end undtagelsen. Sideløbende med de konkrete initiativer fortsættes drøftelserne i ph.d.-udvalget om muligheden for nye tiltag, der vil øge de ph.d.-studerende incitament til at tage på kortere eller længere udlandsophold under ph.d.-forløbet. TILDELTE GRADER OG ANDEL MED UDLANDSOPHOLD Tildelte grader Andel med udlandsophold Andel med udlandsophold + 1 måned Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid Anm: kriteriet for udlandsophold er, at den ph.d.-studerende har gennemført et udlandsophold af minimum 1 uges varighed som led i dennes ph.d.-forløb PH.D. ÅRSRAPPORT

18 INTERNATIONALISERING ANDEL FÆRDIGGJORTE PH.D.-STUDERENDE FRA , DER HAR VÆRET PÅ UDLANDSOPHOLD, FORDELT PÅ PH.D.-PROGRAMMER Sociologi og Socialt arbejde Statskundskab Innovations- og Erhvervsøkonomi SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 18

19 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Sociologiske Magtanalyser januar Ekstern underviser: Gorm Harste, AU Arrangører: Maria Appel Nissen og Sune Qvortrup Jensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, herunder 6 eksterne Workshop i Sociologisk Samtaleanalyse 21. og 28. februar Arrangør: Søren Peter Olesen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 8 deltagere, heraf 2 eksterne Mixed Methods Research: Theory and Practice marts Eksterne undervisere: Maria Lindstrøm, KU, Prof. Manfred Max Bergman, University of Basel Arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 21 deltagere, heraf 7 eksterne Flowskrivning 12. marts og 2. juni Ekstern underviser: Skrivekonsulent Bo Skjoldborg Arrangør: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 29 deltagere, heraf 4 eksterne Normality and Pathology in a Biomedical Age april Eksterne undervisere: Prof. Nikolas Rose, Department of Social Science Health and Medicine at King s College, London Arrangør: Svend Brinkmann, Institut for Kommunikation og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 23 deltagere, heraf 12 eksterne Academic Information Mangagement 8. april og 8. oktober Arrangør: Bente Lope, AUB 6 deltagere Practice Theory A New Research Agenda and its Implications april, maj og juni Eksterne undervisere: Prof. Donald Broady, Uppsala University, Prof. Davide Nicolini, Warwick Business School Arrangører: Anders Buch og Vibeke Andersen, Institut for Læring og Filosofi, AAU 37 deltagere, heraf 19 eksterne The process of theorizing and theory building in management research maj Eksterne undervisere: Prof. Nikhilesh Dholakia, University of Rhode Island, Dr. Andy Lowe, Grounded Research Institute in California Arrangør: Romeo V. Turcan, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 12 deltagere, heraf 8 eksterne Methods Reflection Seminar 27. maj Arrangører: Julia Zhukova Klausen og Martin Bak Jørgensen, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 5 deltagere Forskningsdesign for nye ph.d.-studerende, der arbejder inden for det sociologiske område juni Undervisere og arrangører: Lars Skov Henriksen og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 6 deltagere, herunder 3 eksterne Ethics in Planning with a Particular Focus on Sustainability and Energy Planning juni Eksterne undervisere: Simon Caney, Oxford University, John O'Neill, Manchester University, Lukas Meyer, Karl-Franzens Universität, Graz, and Morten Hahn-Pedersen, Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg PH.D. ÅRSRAPPORT

20 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Arrangører: Finn Arler, Institut for Planlægning, AAU og Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 7 deltagere Summer School Qualitative Methods in Social Work Research august Arrangør: Lars Uggerhøj, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, heraf 11 eksterne Workshop: Exploring Deviance 26. august Eksterne undervisere: Prof. Patti Adler, University of Colorado, Prof. Peter Adler, University of Denver Arrangører: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 13 deltagere, alle eksterne Writing a Journal Article september og 9. december Underviser: Andrew James Fish, AAU Language and Communication Services (LACS) Arrangør: Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 9 deltagere, heraf 1 ekstern Street Level Bureaucracy september Ekstern underviser: Evelyn Brodkin, University of Chicago Arrangører: Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Flemming Larsen, Institut for Statskundskab, AAU 11 deltagere, heraf 3 eksterne Quantitative Research Methods september Arrangør: Christian Richter Østergaard, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 10 deltagere, heraf 4 eksterne Nvivo 8. oktober Underviser og arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 15 deltagere, heraf 1 ekstern New Directions in the History of Infrastructure september Eksterne undervisere: Prof. Patrick Joyce, Manchester University, Prof. David Nye, SDU, Chargé de recherche Leonard Laborie, Paris IV Sorbonne (Irice, CRHI) og Post. doc. Alexander Badenoch, Utrecht University Arrangør: Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier 1 deltager, heraf 1 ekstern Contemporary Challenges to Industrial Relations 30. september 2. oktober Eksterne undervisere: Prof. Ian Greer, University of Greenwich, John Erik Dølvik, FAFO Universitetet i Oslo Arrangør: Anette Borchorst 6 deltagere, heraf 1 ekstern Causal Inference from Observational Data oktober Ekstern underviser: Felix Elwert, University of Wisconsin-Madison Arrangør: Martin D. Munk, Institut for Statskundskab, AAU 18 deltagere, heraf 14 eksterne Civilsamfund og frivillighed i forandring oktober Eksterne undervisere: Dag Wollebæk, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo, Magnus Jegermalm, Ersta Sköndal Uniuversity College, Stockholm, Prof. Lars Svedberg, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Prof. Bjarne Ibsen, SDU. Prof. Thomas Boje, RUC. Seniorforsker Torben Fridberg, SFI. Arrangør: Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25

Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 10. Tilfredshed med CBS 12. Oversigt over uddannelser 19. Forskning 20 Oversigt over institutter 25 årsrapport 213 INDHOLDSFORTEGNELSE indhold 2 Virksomhedsprofil 3 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 1 Tilfredshed med CBS 12 International akkreditering og ranking 13 Uddannelse 15 Oversigt over uddannelser

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38

INDHOLDSFORTEGNELSE TILFREDSHED MED CBS 11 ADMINISTRATION 26 FORMIDLING 28 UNIVERSITY GOVERNANCE 32 PÅTEGNINGER 36 REGNSKAB 38 årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 CBS bidrag til samfundet 5 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 TILFREDSHED MED CBS 11 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000.

Årsværk. Mio. kr. 2.200 5.000 1.800. Uddannelsesindtægter 4.000 1.400. VIP årsværk. Eksterne projekter 1.000 3.000. Mio. kr. Årsværk 2.200 5.000 1.800 Uddannelsesindtægter 4.000 1.400 VIP årsværk 1.000 Eksterne projekter 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3.000 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Beretning og påtegning

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36

INDHOLD VIRKSOMHEDSPROFIL 3 ADMINISTRATION 23 FORSKNINGSFORMIDLING 25 UNIVERSITY GOVERNANCE 27 PÅTEGNINGER 30 REGNSKAB 32 NOTER TIL REGNSKABET 36 årsrapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 2 VIRKSOMHEDSPROFIL 3 LEDELSESBERETNING 6 Hoved- og nøgletal 9 INTERNATIONAL AKKREDITERING OG RANKING 11 UDDANNELSE 12 Oversigt over uddannelser 16 FORSKNING

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV. rolle i 2015 Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 110 Offentligt Hvid FORSKNINGSRÅDET FOR SAMFUND OG ERHVERV Samfundsvidenska rolle i 2015 Samfundsvidens skabens rolle i 2015 ens rolle i 2015 Hvidbog

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Lotte Lynggaard-Johansen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, lotte.lynggaard-johansen@sund.ku.dk Positiv akkreditering af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER

ÅRSBERETNING 2014 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Strategi for Danske Erhvervsakademier... 6 Efter- og videreuddannelse... 8 Udvikling og forskning... 10 Dimensionering... 13 Udviklingskontrakter...

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

Universiteternes kvalitetsarbejde

Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Universiteternes kvalitetsarbejde Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 November 2009 ISBN: 87-90797-41-8

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere