ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141

2 2

3 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet (AAU). Rapporten indeholder status og oversigt over de væsentligste aktiviteter på ph.d.-skolen og de syv tilknyttede ph.d.-programmer. Ph.d.-arbejdet år har i de sidste to år haft et strategisk fokus på færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen, hvilket har resulteret i en betydelig stigning i færdige ph.d.-kandidater. Selvom der har været et fald i antallet af indskrevne ph.d.-studerende er vi stadig det samfundsvidenskabelige fakultetet i Danmark, der har det næshøjeste antal ph.d.-studerende i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere. Den høje andel af ph.d.-studerende på fakultetet forpligter både ph.d.-skole og seniorforskere til at sikre kvalitet og effektivitet. Som et væsentligt led heri, er der gennem de sidste to år blevet afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har deltaget i. Et andet element i dette er den undersøgelse af ph.d.-dimittenders karriereprofil, som vi er ved at igangsætte sammen med Den Humanistiske Ph.d.-skole. I 2014 er ph.d.-skolen blevet evalueret af et internationalt panel. Vi er meget tilfredse med, at panelet har fremhævet, at skolen er velorganiseret og med et solidt kvalitetssikringssystem. Vi er også opmærksomme på nogle af de punkter, som vi fortsat skal have fokus på, fx internationale ph.d.-studerende og færdiggørelsestid. Årsrapporten falder i to hoveddele. Den første del vedrører ph.d.-skolens generelle udvikling og aktiviteter. Her redegøres for de væsentligste indsatsområder, nøgletal, ph.d.-kurser, internationalisering og samarbejdspartnere. Den anden del består af beretninger fra de syv ph.d.-programmer, herunder en oversigt over indskrevne ph.d.-studerende og færdiggjorte afhandlinger. Bagest i årsrapporten er der en organisatorisk oversigt samt en præsentation af ph.d.-sekretariat, ph.d.-udvalg samt de ph.d.-studerendes organisation Delphi. Årsrapport 2014 er udarbejdet af ph.d.-skoleleder og ph.d.-sekretariat med bidrag fra ph.d.-programledere. Hanne Kathrine Krogstrup Dekan Ann-Dorte Christensen Ph.d.-skoleleder PH.D. ÅRSRAPPORT 20143

4 INDHOLD RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE - Strategiplan International evaluering - Status og udvikling - Internationalisering - Oversigt over Ph.d.-kurser i Ph.d.-vejlederkurser Samarbejdspartnere RAPPORT FRA PH.D.-PROGRAMMER - Sociologi og Socialt arbejde - Statskundskab - Erhvervs- og Innovationsøkonomi - SPIRIT - Jura og Erhvervsjura - Uddannelse, Læring og Filosofi DELPHI OVERSIGT OVER PH.D.-SKOLEN

5 RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles overordnede formål er at sikre forskeruddannelse kendetegnet af kvalitet, effektivitet og høj international standard inden for de områder, hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF AAU) har sine kerneaktiviteter i forhold til forskning og undervisning. Ph.d.-skolen er bygget op omkring syv ph.d.-programmer: Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab Det innovationsøkonomiske program Det erhvervsøkonomiske program SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole blev etableret i 2008 som et led i beslutningen om, at ansvaret for ph.d.-uddannelserne skulle placeres på de enkelte institutioner (fakulteter) og ikke længere i tværinstitutionelle netværk. Skolen er organiseret med en ph.d.-skoleleder, et sekretariat og et ph.d.-udvalg bestående af ph.d.-programlederne samt to ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget varetager skolens fagpolitiske ledelse i et tæt samspil med fakultetets forsknings- og internationaliseringsstrategier. Frem til 1. april 2012 var professor Jørgen Gulddahl Rasmussen ph.d.-skoleleder, hvorefter posten blev overdraget til professor Ann-Dorte Christensen. Ph.d.-skolen skaber rammer for en aktiv national og international forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende i dialog med vejleder og kollegaer gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling, ligesom der opbygges erfaring med undervisning og anden form for videnformidling i relation til projektet. Skolen lægger vægt på at skabe det bedst mulige studiemiljø, som kan motivere og fremme, at de ph.d.-studerende udvikler deres forskerkompetencer så innovativt og kreativt som muligt. Et væsentligt led heri er at have et bredt udvalg af forskeruddannelsesaktiviteter, at støtte de ph.d.-studerendes organisationer og netværk, at støtte og rådgive i forbindelse med udlandsophold samt at sikre de ph.d.-studerendes integration i forskningsgrupperne og andre relevante netværk. Samtidig er det helt afgørende at opbygge gennemsigtighed i forhold til interne og eksterne karrieremuligheder for ph.d.-dimittender. PH.D. ÅRSRAPPORT 20145

6 STRATEGIPLAN I august 2012 blev der vedtaget en fireårig strategiplan for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Planen er udarbejdet med reference til fakultetets overordnede strategiarbejde og den løbende kvalitetssikring af ph.d.-skolen. I 2013 blev der tilføjet et nyt punkt om karriereveje og forskningsstrategi for ph.d.-dimittender, og i 2014 er der tilføjet et nyt punkt om talentpleje. De prioriterede områder vurderes i det følgende i forhold til, hvad der er opnået og igangsat i Effektivisering og færdiggørelse af eksisterende og kommende ph.d.-forløb. Efter en omfattende vækst i 2011 og 2012 har der i 2013 og 2014 været fokus på færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende. Der er sket en markant forøgelse af tildelte ph.d.-grader fra 12 grader i 2012, over 23 grader i 2013 og 19 grader i Denne målsætning har også omfattet færdiggørelse af særligt forsinkede ph.d.-studerende. Som et væsentligt led i arbejdet med færdiggørelse og kvalitet har ph.d.-skolen gennem de sidste to år afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har gennemført. Styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil, herunder udvikling af joint og double degrees Der arbejdes på øget internationalisering ved at styrke det internationale perspektiv i de studerendes ph.d.-afhandlinger og gennem etablering af samarbejder. Ph.d.-skolen er dobbeltsproget, og alle relevante dokumenter er tilgængelige på både dansk og engelsk. Der arbejdes på en øget internationalisering gennem etablering af samarbejder med udenlandske universiteter, bl.a. gennem aftaler om joint og double degrees samt med præcisering af retningslinjer for de ph.d.-studerende udlandsophold. Herudover styrkes internationaliseringen løbende gennem invitation af udenlandske keynotes til ph.d.-kurser samt gennem deltagelse i det europæiske ph.d.-samarbejde i regi af European University Association Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Der vil i 2015 komme et øget fokus på udlandsophold for danske ph.d.-studerende samt på integration af internationale ph.d.-studerende. Se afsnit 4 for uddybning af internationalisering Indlejring af tværinstitutionelle ph.d.-programmer samt udvikling af andre tværgå ende ph.d.- samarbejder i Danmark og på AAU Indlejringen af de tværinstitutionelle ph.d.-programmer er gennemført. En del af samarbejdet er videreført i netværk og tværgående samarbejder om ph.d.-kurser (se redegørelser under de enkelte programmer). Udvikling af ph.d.-kurser og ph.d.-vejledningskurser Arbejdet med at udbyde forskeruddannelseskurser på højt niveau er fortsat i 2014, hvor der blev afholdt i alt 23 kurser, hvilket ligger inden for målsætningen om kurser årligt. Der udbydes både generelle og fagspecifikke kurser, og langt hovedparten er engelsksprogede. Kurserne offentliggøres i den nationale database for ph.d.-kurser i Danmark samt gennem de involverede forskningsmiljøers nationale og internationale netværk. Udover forskeruddannelseskurser har ph.d.-skolen afholdt to kurser for ph.d.-vejledere. I løbet af 2013, 2014 samt januar 2015 har der været afholdt 4 ph.d.-vejlederkurser, som har været obligatoriske for forskerskolens hovedvejledere. Med del -tagelse af 69 personer har mere end 80 % af vejlederkorpset deltaget i disse kurser, som er helt centralt punkt i kvalitetssikringen.

7 STRATEGIPLAN Sikring af optimale daglige rammer omkring forskeruddannelse Der er fortsat fokus på ph.d.-vejledning og på, at de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtelse ikke overskrides. Endelig lægges der vægt på, at de ph.d.-studerende indgår aktivt i forskningsgrupper. Med det kommende års fokus på karriereveje for ph.d.-dimittender vil der komme øget opmærksomhed på fremtidsperspektiverne for de ph.d.-studerende. Karriereveje og talentprogram for ph.d.-dimittender Gennem de sidste par år er der kommet et større fokus på ph.d.-dimittendernes karriereveje og -muligheder. Der vil i 2015 i samarbejde med den humanistiske forskerskole blive udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmønstret for ph.d.-skolens dimittender gennem de sidste 10 år. I forlængelse af undersøgelsen vil der blive afholdt en Karrierekonference for ph.d.-dimittender De ph.d.-studerende har mulighed for at indgå i fakultetets talentprogram. Dette omfatter tiltag målrettet særlige talenter, fx i form karriereplanlægning samt tilskud til udlandsophold og andre aktiviteter, der vil gavne den ph.d.-studerendes videre forskningskarriere. Støtte til ph.d.-studerendes organiseringer og netværk Ph.d.-skolen støtter Delphi, som er en organisering af alle ph.d.-studerende på samfundsvidenskab og humaniora. Herudover opfordrer skolen til etablering af ph.d.-netværk i de enkelte programmer og har bl.a. støttet afholdelse af procesorienterede og decentrale workshops i disse netværk (se de enkelte programmers redegørelse vedr. dette). Fortsat fokus på administrativ effektivisering IT-systemet PhD Manager er implementeret for så vidt angår ph.d.-planerne. Det forventes, at resten af PhD Manager systemet er på plads i løbet af det første halvår af Procedurer for aflevering, publicering og plagiattjek af ph.d.-afhandlinger gennem VBN er implementeret på alle fire ph.d.-skoler. Ph.d.-skolen deltager i AAU's tværfakultære Erfa-samarbejde mellem administrativt ansatte inden for ph.d.-området, hvor der arbejdes på koordinering og effektivisering på tværs af hovedområder. Ph.d.-skolens hjemmeside indgår som et vigtigt redskab i forhold til administration og formidling, og med over sidevisninger i 2014 er hjemmesiden vel besøgt ( visninger af den dansksprogede hjemmeside og visninger af den engelsksprogede). Årsrapporter og løbende statusopgørelse for udvikling Udover årsrapporter laves der en halvårlig status over udviklingen, hvor ph.d.-skolen sammenligner sig med dels de andre ph.d.-skoler på AAU og dels de andre samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark. International evaluering Den internationale evaluering af ph.d.-skolen er gennemført, se næste kapitel. Den samlede strategiplan indeholdende delmål og monitorering er tilgængelig på ph.d.-skolens hjemmeside (http://www.fak.samf.aau.dk/phd). PH.D. ÅRSRAPPORT 20147

8 INTERNATIONAL EVALUERING The PhD programmes are generally of high quality, well organised and satisfaction with the DSSS (Doctoral School of Social Sciences) is high among PhD students and staff. Dette var blandt de indledende bemærkninger i evalueringsrapporten fra det internationale ekspertpanel, som efter en grundig vurdering af en række evalueringskriterier kunne dokumentere en velorganiseret ph.d.-skole med et solidt kvalitetssikringssystem. Ved lov om ændring af Universitetsloven af juni 2007 blev det et krav, at dekanerne med inddragelse af ph.d.-skolelederne skal igangsætte internationale evalueringer af ph.d.-skolerne. Den internationale evaluering i 2014 var den første siden Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles etablering i Evalueringsrapportens hovedpointer Evalueringens hovedkonklusion er, at Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på AAU er velorganiseret og har et solidt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Det fremhæves også som positivt, at de fleste ph.d.-studerende er tilknyttet en forskningsgruppe; at der arbejdes intensivt med at fremme kvalitet i ph.d.-vejledningen; at der er et internationalt orienteret kursusudbud samt en fleksibel håndtering af de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlings- forpligtelse. Endvidere fremhæves forskerskolens interne evalueringsmodel (4 step model) og de klare retningslinjer for ph.d.-afhandlingens udformning. I forhold til det sidste anbefales det dog, at der sættes mere fokus på de ph.d.-studerendes artikelskrivning og at der i den forbindelse foretages en mindre justering af retningslinjerne. Samtidig har evalueringspanelet også fremhævet følgende opmærksomhedspunkter, som de anbefaler skolen at arbejde målrettet med: Rettidig færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende Grundigere introduktion til nye ph.d.-studerende Fastholdelse af fokus på kvalitet i ph.d.-vejledningen Bedre integration af internationale ph.d.-studerende Evalueringen har været behandlet i ph.d.-udvalget, fakultetsledelsen og Akademisk Råd. Herudover har den være drøftet i de ph.d.-studerendes organisation Delphi samt med universitetets øvrige 3 ph.d.-skoler, som har gennemgået tilsvarende evalueringer. Resultatet af behandlingen i de forskellige fora har udmøntet sig i en konkret plan for implementering både på kort og på længere sigt. EVALUERINGEN BESTÅR AF FØLGENDE ELEMENTER En selvevalueringsrapport, som ph.d.-skolelederen gennemførte i samarbejde med ph.d.-udvalget og de enkelte ph.d.-programmer Et site-visit ved et uafhængigt panel af internationalt anerkendte eksperter En evalueringsrapport af det internationale panel, som baseret på selvevalueringen og site visit vurderer kvaliteten i forskeruddannelsen og opstiller anbefalinger til fortsat udvikling 8 Indberetning af evalueringen til Styrelsen for Videregående Uddannelse

9 INTERNATIONAL EVALUERING THE INTERNATIONAL PANEL PROFESSOR PETER GUNDELACH Department of Sociology, Copenhagen University (chairman) Main research areas: Sociology, Values and Organizations. PROFESSOR JANE L. PARPART Department of Conflict Resolution, Human Security, and Global Governance, University of Massachusetts, Boston Main research areas: History, International Development Studies, Gender and Colonial Studies. PROFESSOR EMERITUS PER LAUVÅS University of Oslo/Østfold University College Main research areas: Education, University Teaching and Learning; PhD supervision. Selvevalueringen og panelets evalueringsrapport kan læses her: PH.D. ÅRSRAPPORT 20149

10 STATUS OG UDVIKLING I det følgende redegøres for udvalgte nøgletal og benchmarks for ph.d.-skolen. INDSKRIVNINGSFREKVENS OG PH.D.-BESTAND Udviklingen i antal nyindskrevne ph.d.-studerende steg med over 200 % fra 2007 til Herefter er antallet igen faldende, hvilket dels skyldes færre økonomiske ressourcer til ph.d.-indskrivninger, men også en strategisk prioritering af færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen. Den faldende indskrivningsfrekvens har i 2014 givet sig udslag i reduktion i den samlede ph.d.-bestand, som nu er på i alt 144 studerende. Relateres der til antallet af videnskabelige medarbejdere, markerer SAMF-AAU sig dog stadig som det samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark, der har den næsthøjeste andel ph.d.-studerende. Ph.d.-skolens volumen af ph.d.-studerende giver selvsagt en lang række positive muligheder i forhold til at rekruttere højt kvalificerede forskere og undervisere. Det giver dog samtidig nogle udfordringer, ikke mindst en forpligtelse til fortsat at sikre brede karriereveje gennem forskeruddannelse (se afsnit 2). UDVIKLINGEN I INDSKRIVNINGER AF PH.D.-STUDERENDE Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 10

11 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ SAMF-AAU Kilde: AAU s PhD Manager-system Anm: Ph.d.-bestand er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: I ph.d.-bestanden medregnes ph.d.-studerende på orlov samt ph.d.-studerende, der har afleveret, men afventer bedømmelse og/eller tildeling af grad PH.D.-BESTAND PÅ SAMF-AAU, 2014 Pr. 31/12/2014 Mænd Kvinder Total Andel M/K (%) Sociologi og Socialt arbejde /80 Statskundskab /58 Innovations- og Erhvervsøkonomi /49 SPIRIT /64 Jura og Erhvervsjura /100 Uddannelse, Læring og Filosofi /59 Total /65 Kilde: PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ AAU År SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

12 STATUS OG UDVIKLING PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Indskrivninger Sociologi og Socialt Arbejde 6 Statskundskab 2 Erhvervs- og innovationsøkonomi 3 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I ANTAL PH.D.-STUDERENDE PR. VIDENSKABELIG MEDARBEJDER PÅ SAMF-FAKULTETET Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab 12 Anm: Videnskabeligt personale er opgjort på hele årsværk for såvel deltids- og fuldtidsansat videnskabeligt personale Anm: Antal ph.d.-studerende er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: RUC's spring fra 2011 til 2012 skyldes, at universitetets samfundsvidenskabelige ph.d.-bestand ifølge Danske Universiteters Statistiske Beredskab er steget fra 116 til 218.

13 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLING I TILDELTE PH.D.-GRADER Antallet af tildelte grader viste et dyk i 2012, som dels skyldtes problemer med færdiggørelse af ph.d.-afhandlinger. Fra 2013 blev der iværksat en øget indsats ift. kvalitet, færdiggørelse og effektivitet i forskeruddannelsen, herunder ph.d.-vejledning og effektivisering af bedømmelsesarbejdet. Efter en forbedret færdiggørelsesfrekvens i 2013 og 2014 forventes det, at effekten af tiltagene vil give yderligere udslag på udviklingen i antal tildelte grader fra UDVIKLINGEN I TILDELTE PH.D.-GRADER PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system Anm: Tildelte grader registreres ifm. godkendelse i Akademisk Råd TILDELTE GRADER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Antal grader Sociologi og Socialt Arbejde 4 Statskundskab 4 Erhvervs- og innovationsøkonomi 5 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

14 STATUS OG UDVIKLING GENNEMSNITLIG STUDIETID Indtil 2012 er den gennemsnitlige studietid for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU faldet fra 5,6 år til 3,9 år, hvilket har bragt SAMF-AAU på niveau med øvrige fakulteter i Danmark. Stigningen i 2013 skyldes primært, at der har været et særligt fokus på at færdiggøre forsinkede ph.d.-studerende. For eksempel har flere studerende, som har været indskrevet i helt op til 13,5 år, nu fået tildelt ph.d.-grad. Den stiplede linje illustrerer den gennemsnitlige studietid, når der ses bort fra de forsinkede studerende, som har været omfattet af dette initiativ. En anden væsentlig årsag til den relativt høje studietid på SAMF-AAU er, at der på de øvrige universiteter i Danmark er praksis for automatisk udskrivning af forsinkede studerende, hvis den ph.d.-studerende ikke aktivt søger om en tidsbegrænset forlængelse. Det betyder, at mange af de forsinkede studerende på de øvrige universiteter ikke indgår i statistikken. I foråret 2015 indføres en tilsvarende praksis på ph.d.-skolerne på AAU, som sammen med det fortsatte fokus på effektiv færdiggørelse skal bringe den gennemsnitlige studietid for ph.d.-studerende på SAMF-AAU ned på 3,3 år. UDVIKLINGEN I DEN GENNEMSNITLIGE STUDIETUD PÅ SAMF-FAKULTETER Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering samt universiteternes statistiske beredskab Anm: Studietiden tolkes som tidsperioden fra indskrivning til Akademisk Råds tildeling af grad Anm: Orlovsperioder (barsel og sygdom) er fratrukket i statistikken 14

15 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I FINANSIERINGSFORMER FOR NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE Kilde: Intern registrering i PhD Manager-system Anm: FF = fuldt finansierede, SF = samfinansierede, EF = eksternt finansierede (ift. antal indskrivninger pr. år) Anm: Fuldt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er interne, mens eksternt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er eksterne. De resterende er her betegnet som samfinansierede projekter Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid FINANSERIERINGSFORMER Antallet af eksternt finansierede ph.d.-projekter kom i 2012 på niveau med antallet af fuldt finansierede ph.d.-projekter var domineret af samfinansierede projekter, hvor udviklingen er gået fra 1 i 2007 til 24 i En ny økonomisk situation blev skyld i det reducerede ph.d.-optag i 2014, hvor det ligeledes er iøjnefaldende, at fuldt eksternt finansierede stipendier er blevet den dominerende finansieringsmodel. Den generelle stigning i eksterne finansieringsmidler er dels udtryk for en høj grad af samarbejde med omgivelserne, men det giver samtidig anledning til at vurdere de særlige ansættelses- og forskningsbetingelser, der knytter sig til denne form for finansiering. PH.D. ÅRSRAPPORT

16 INTERNATIONALISERING Som udmøntning af den strategiske handlingsplan og med reference til fakultetets internationaliseringsstrategi er der fortsat fokus på en styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil. I 2014 udstedte SAMF-AAU for første gang en fællesgrad (joint degree) til en ph.d.-studerende, der har været fælles indskrevet på Institut for Økonomi og Ledelse samt Quilmes National University i Buenos Aires, Argentina. I 2014 er der desuden indledt drøftelser med udenlandske universiteter i Norden, Afrika og Kina med henblik på gensidige aftaler om forskeruddannelsessamarbejde, herunder fælles ph.d.-forløb. Derfor forventes det, at nye rammeaftaler med udenlandske universiteter vil blive tilføjet til nedenstående i Nuværende rammeaftaler om joint- og double degree forløb: The Faculty of Health Science, University of Málaga, Spain Under rammeaftalen med University of Málaga er der indtil videre indgået en individuel aftale om double degree forløb. Quilmes National University, Argentina Under rammeaftalen med Quilmes National University er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb. Fællesgraden blev tildelt i University of Ghent, Belgium Under rammeaftalen med University of Ghent er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb Den internationale profil er også styrket via udviklingen af ph.d.-skolens kursusudbud, som rummer et bredt udvalg af både generelle og fagspecifikke ph.d.-kurser. I 2014 blev der i alt udbudt 23 ph.d.-kurser, hvoraf de 17 blev udbudt og afholdt på engelsk, oftest med deltagelse af internationalt anerkendte oplægsholdere (se afsnit 6). Udviklingen og internationaliseringen af ph.d.-skolens kursusudbud skal dels skabe opmærksomhed omkring ph.d.-skolen via en stærk og international profil udadtil og dels bidrage til at sikre optimale rammer for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU, herunder programmernes relativt store andele af internationale ph.d.-studerende. UDVIKLINGEN I ANTAL INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-bestand Internationale ph.d Andel i % 11,7 13,1 14,6 22,8 17,9 22,8 22,1 18,1 Kilde: AAU's PhD Manager-system 16 Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk

17 INTERNATIONALISERING INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-program Int. ph.d. Bestand Andel i % Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab ,1 Erhvervs- og innovationsøkonomi ,6 SPIRIT ,6 Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi ,5 Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk I 2014 har der været skærpet fokus på udlandsophold, da ph.d.-skolen betragter dette som et vigtigt element for forskeruddannelsens kvalitet og for den ph.d.-studerendes personlige og faglige udvikling. En kortlægning af de færdiggjorte ph.d.-studerendes gennemførte udlandsophold viser, at der på nogle ph.d.-programmer (særligt på SPIRIT og på de Erhvervs- og Innovationsøkonomiske ph.d.-programmer) er en stor andel af ph.d.-studerende, der vælger at tage på udlandsophold. Det er dog ph.d.-skolens og fakultetets målsætning, at den samlede andel af ph.d.-studerende, der tager på udlandshold i løbet af ph.d.-forløbet, øges markant. Til at initiere denne udvikling besluttede fakultetsledelsen i 2014, at vejledning og støtte til ph.d.-studerendes udlandsophold skal formaliseres og professionaliseres yderligere. Med henblik på dette har ph.d.-skolen etableret hjemmeside for ph.d.-studerende, hvor der gives information om planlægning, økonomi, forsikringer og øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende udlandsophold. Information om udlandsophold for ph.d.-studerende vil desuden indgå i den introduktionsfolder, som i løbet af 2015 udarbejdes til alle ph.d.-studerende. Herudover vil de enkelte programmer indskærpe over ph.d.-studerende og vejledere, at udlandsophold i løbet af et ph.d.-forløb skal være reglen i højere grad end undtagelsen. Sideløbende med de konkrete initiativer fortsættes drøftelserne i ph.d.-udvalget om muligheden for nye tiltag, der vil øge de ph.d.-studerende incitament til at tage på kortere eller længere udlandsophold under ph.d.-forløbet. TILDELTE GRADER OG ANDEL MED UDLANDSOPHOLD Tildelte grader Andel med udlandsophold Andel med udlandsophold + 1 måned Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid Anm: kriteriet for udlandsophold er, at den ph.d.-studerende har gennemført et udlandsophold af minimum 1 uges varighed som led i dennes ph.d.-forløb PH.D. ÅRSRAPPORT

18 INTERNATIONALISERING ANDEL FÆRDIGGJORTE PH.D.-STUDERENDE FRA , DER HAR VÆRET PÅ UDLANDSOPHOLD, FORDELT PÅ PH.D.-PROGRAMMER Sociologi og Socialt arbejde Statskundskab Innovations- og Erhvervsøkonomi SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 18

19 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Sociologiske Magtanalyser januar Ekstern underviser: Gorm Harste, AU Arrangører: Maria Appel Nissen og Sune Qvortrup Jensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, herunder 6 eksterne Workshop i Sociologisk Samtaleanalyse 21. og 28. februar Arrangør: Søren Peter Olesen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 8 deltagere, heraf 2 eksterne Mixed Methods Research: Theory and Practice marts Eksterne undervisere: Maria Lindstrøm, KU, Prof. Manfred Max Bergman, University of Basel Arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 21 deltagere, heraf 7 eksterne Flowskrivning 12. marts og 2. juni Ekstern underviser: Skrivekonsulent Bo Skjoldborg Arrangør: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 29 deltagere, heraf 4 eksterne Normality and Pathology in a Biomedical Age april Eksterne undervisere: Prof. Nikolas Rose, Department of Social Science Health and Medicine at King s College, London Arrangør: Svend Brinkmann, Institut for Kommunikation og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 23 deltagere, heraf 12 eksterne Academic Information Mangagement 8. april og 8. oktober Arrangør: Bente Lope, AUB 6 deltagere Practice Theory A New Research Agenda and its Implications april, maj og juni Eksterne undervisere: Prof. Donald Broady, Uppsala University, Prof. Davide Nicolini, Warwick Business School Arrangører: Anders Buch og Vibeke Andersen, Institut for Læring og Filosofi, AAU 37 deltagere, heraf 19 eksterne The process of theorizing and theory building in management research maj Eksterne undervisere: Prof. Nikhilesh Dholakia, University of Rhode Island, Dr. Andy Lowe, Grounded Research Institute in California Arrangør: Romeo V. Turcan, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 12 deltagere, heraf 8 eksterne Methods Reflection Seminar 27. maj Arrangører: Julia Zhukova Klausen og Martin Bak Jørgensen, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 5 deltagere Forskningsdesign for nye ph.d.-studerende, der arbejder inden for det sociologiske område juni Undervisere og arrangører: Lars Skov Henriksen og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 6 deltagere, herunder 3 eksterne Ethics in Planning with a Particular Focus on Sustainability and Energy Planning juni Eksterne undervisere: Simon Caney, Oxford University, John O'Neill, Manchester University, Lukas Meyer, Karl-Franzens Universität, Graz, and Morten Hahn-Pedersen, Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg PH.D. ÅRSRAPPORT

20 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Arrangører: Finn Arler, Institut for Planlægning, AAU og Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 7 deltagere Summer School Qualitative Methods in Social Work Research august Arrangør: Lars Uggerhøj, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, heraf 11 eksterne Workshop: Exploring Deviance 26. august Eksterne undervisere: Prof. Patti Adler, University of Colorado, Prof. Peter Adler, University of Denver Arrangører: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 13 deltagere, alle eksterne Writing a Journal Article september og 9. december Underviser: Andrew James Fish, AAU Language and Communication Services (LACS) Arrangør: Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 9 deltagere, heraf 1 ekstern Street Level Bureaucracy september Ekstern underviser: Evelyn Brodkin, University of Chicago Arrangører: Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Flemming Larsen, Institut for Statskundskab, AAU 11 deltagere, heraf 3 eksterne Quantitative Research Methods september Arrangør: Christian Richter Østergaard, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 10 deltagere, heraf 4 eksterne Nvivo 8. oktober Underviser og arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 15 deltagere, heraf 1 ekstern New Directions in the History of Infrastructure september Eksterne undervisere: Prof. Patrick Joyce, Manchester University, Prof. David Nye, SDU, Chargé de recherche Leonard Laborie, Paris IV Sorbonne (Irice, CRHI) og Post. doc. Alexander Badenoch, Utrecht University Arrangør: Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier 1 deltager, heraf 1 ekstern Contemporary Challenges to Industrial Relations 30. september 2. oktober Eksterne undervisere: Prof. Ian Greer, University of Greenwich, John Erik Dølvik, FAFO Universitetet i Oslo Arrangør: Anette Borchorst 6 deltagere, heraf 1 ekstern Causal Inference from Observational Data oktober Ekstern underviser: Felix Elwert, University of Wisconsin-Madison Arrangør: Martin D. Munk, Institut for Statskundskab, AAU 18 deltagere, heraf 14 eksterne Civilsamfund og frivillighed i forandring oktober Eksterne undervisere: Dag Wollebæk, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo, Magnus Jegermalm, Ersta Sköndal Uniuversity College, Stockholm, Prof. Lars Svedberg, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Prof. Bjarne Ibsen, SDU. Prof. Thomas Boje, RUC. Seniorforsker Torben Fridberg, SFI. Arrangør: Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet

Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet P H D S C H O O L K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 13. DECEMBER 2012 Vedr.: Handlingsplan for ph.d.-skolen ved Det Humanistiske Fakultet PHD SCHOOL NJALSGADE 76, 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse

Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Konference om fremtidens ph.d.-uddannelse Hvornår? Konferencen vil blive afholdt d. 30. april 2015 på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Hvorfor? Konferencens overordnede formål er at sætte

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl. 10.30-13.30. Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU),

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling

Dagsorden. Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Møde den: 19. december 2013 kl. 13.30 16.30 Frandsensalen Møde i AU Forum for Talentudvikling Dagsorden Deltagere: Helle Prætorius, Rasmus Tanggaard Varneskov, Kristina Pagh Kristensen, Christioffer Tobias

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE

God sommer. lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT God sommer lederforum 18. juni UNIVERSITY COLLEGE Den uddannelsespolitiske dagsorden og de institutionelle relationer l Overordnede målsætninger og det nye uddannelseslandskab

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet

Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer. Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet Forskning i offentligt-privat samspil: Nordiske og internationale erfaringer Ole Helby Petersen Lektor, ph.d. Roskilde Universitet 2 Udvikling i danske kommunernes Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU)

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011

Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013. Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Masterplan for Social & Tilbud 2010-2013 Økonomidirektørforeningens årsmøde 2011 Baggrunden for projektforløbet 2010-2013? Borgernes behov og ønsker ændrer sig løbende synet på borgerne og deres behov

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323

Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT Referat af uddannelseskoordinatormøde torsdag den 8. november 2007 kl. 14.00-16.00 i M323 Deltagere Dagsorden Per Madsen; Søren Erik Nielsen; Frank Pedersen; Steen Nielsen; Finn

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet

KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i opbygningen af en

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere