ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole PH.D. ÅRSRAPPORT 20141

2 2

3 FORORD Det er med fornøjelse, vi kan præsentere Årsrapport 2014 for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole ved Aalborg Universitet (AAU). Rapporten indeholder status og oversigt over de væsentligste aktiviteter på ph.d.-skolen og de syv tilknyttede ph.d.-programmer. Ph.d.-arbejdet år har i de sidste to år haft et strategisk fokus på færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen, hvilket har resulteret i en betydelig stigning i færdige ph.d.-kandidater. Selvom der har været et fald i antallet af indskrevne ph.d.-studerende er vi stadig det samfundsvidenskabelige fakultetet i Danmark, der har det næshøjeste antal ph.d.-studerende i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere. Den høje andel af ph.d.-studerende på fakultetet forpligter både ph.d.-skole og seniorforskere til at sikre kvalitet og effektivitet. Som et væsentligt led heri, er der gennem de sidste to år blevet afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har deltaget i. Et andet element i dette er den undersøgelse af ph.d.-dimittenders karriereprofil, som vi er ved at igangsætte sammen med Den Humanistiske Ph.d.-skole. I 2014 er ph.d.-skolen blevet evalueret af et internationalt panel. Vi er meget tilfredse med, at panelet har fremhævet, at skolen er velorganiseret og med et solidt kvalitetssikringssystem. Vi er også opmærksomme på nogle af de punkter, som vi fortsat skal have fokus på, fx internationale ph.d.-studerende og færdiggørelsestid. Årsrapporten falder i to hoveddele. Den første del vedrører ph.d.-skolens generelle udvikling og aktiviteter. Her redegøres for de væsentligste indsatsområder, nøgletal, ph.d.-kurser, internationalisering og samarbejdspartnere. Den anden del består af beretninger fra de syv ph.d.-programmer, herunder en oversigt over indskrevne ph.d.-studerende og færdiggjorte afhandlinger. Bagest i årsrapporten er der en organisatorisk oversigt samt en præsentation af ph.d.-sekretariat, ph.d.-udvalg samt de ph.d.-studerendes organisation Delphi. Årsrapport 2014 er udarbejdet af ph.d.-skoleleder og ph.d.-sekretariat med bidrag fra ph.d.-programledere. Hanne Kathrine Krogstrup Dekan Ann-Dorte Christensen Ph.d.-skoleleder PH.D. ÅRSRAPPORT 20143

4 INDHOLD RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE - Strategiplan International evaluering - Status og udvikling - Internationalisering - Oversigt over Ph.d.-kurser i Ph.d.-vejlederkurser Samarbejdspartnere RAPPORT FRA PH.D.-PROGRAMMER - Sociologi og Socialt arbejde - Statskundskab - Erhvervs- og Innovationsøkonomi - SPIRIT - Jura og Erhvervsjura - Uddannelse, Læring og Filosofi DELPHI OVERSIGT OVER PH.D.-SKOLEN

5 RAPPORT FRA PH.D.-SKOLE Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles overordnede formål er at sikre forskeruddannelse kendetegnet af kvalitet, effektivitet og høj international standard inden for de områder, hvor Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF AAU) har sine kerneaktiviteter i forhold til forskning og undervisning. Ph.d.-skolen er bygget op omkring syv ph.d.-programmer: Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab Det innovationsøkonomiske program Det erhvervsøkonomiske program SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole blev etableret i 2008 som et led i beslutningen om, at ansvaret for ph.d.-uddannelserne skulle placeres på de enkelte institutioner (fakulteter) og ikke længere i tværinstitutionelle netværk. Skolen er organiseret med en ph.d.-skoleleder, et sekretariat og et ph.d.-udvalg bestående af ph.d.-programlederne samt to ph.d.-studerende. Ph.d.-udvalget varetager skolens fagpolitiske ledelse i et tæt samspil med fakultetets forsknings- og internationaliseringsstrategier. Frem til 1. april 2012 var professor Jørgen Gulddahl Rasmussen ph.d.-skoleleder, hvorefter posten blev overdraget til professor Ann-Dorte Christensen. Ph.d.-skolen skaber rammer for en aktiv national og international forskeruddannelse, hvor den ph.d.-studerende i dialog med vejleder og kollegaer gennemfører et selvstændigt videnskabeligt projekt, der munder ud i en ph.d.-afhandling, ligesom der opbygges erfaring med undervisning og anden form for videnformidling i relation til projektet. Skolen lægger vægt på at skabe det bedst mulige studiemiljø, som kan motivere og fremme, at de ph.d.-studerende udvikler deres forskerkompetencer så innovativt og kreativt som muligt. Et væsentligt led heri er at have et bredt udvalg af forskeruddannelsesaktiviteter, at støtte de ph.d.-studerendes organisationer og netværk, at støtte og rådgive i forbindelse med udlandsophold samt at sikre de ph.d.-studerendes integration i forskningsgrupperne og andre relevante netværk. Samtidig er det helt afgørende at opbygge gennemsigtighed i forhold til interne og eksterne karrieremuligheder for ph.d.-dimittender. PH.D. ÅRSRAPPORT 20145

6 STRATEGIPLAN I august 2012 blev der vedtaget en fireårig strategiplan for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole. Planen er udarbejdet med reference til fakultetets overordnede strategiarbejde og den løbende kvalitetssikring af ph.d.-skolen. I 2013 blev der tilføjet et nyt punkt om karriereveje og forskningsstrategi for ph.d.-dimittender, og i 2014 er der tilføjet et nyt punkt om talentpleje. De prioriterede områder vurderes i det følgende i forhold til, hvad der er opnået og igangsat i Effektivisering og færdiggørelse af eksisterende og kommende ph.d.-forløb. Efter en omfattende vækst i 2011 og 2012 har der i 2013 og 2014 været fokus på færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende. Der er sket en markant forøgelse af tildelte ph.d.-grader fra 12 grader i 2012, over 23 grader i 2013 og 19 grader i Denne målsætning har også omfattet færdiggørelse af særligt forsinkede ph.d.-studerende. Som et væsentligt led i arbejdet med færdiggørelse og kvalitet har ph.d.-skolen gennem de sidste to år afholdt obligatoriske ph.d.-vejlederkurser, som 69 ph.d.-vejledere har gennemført. Styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil, herunder udvikling af joint og double degrees Der arbejdes på øget internationalisering ved at styrke det internationale perspektiv i de studerendes ph.d.-afhandlinger og gennem etablering af samarbejder. Ph.d.-skolen er dobbeltsproget, og alle relevante dokumenter er tilgængelige på både dansk og engelsk. Der arbejdes på en øget internationalisering gennem etablering af samarbejder med udenlandske universiteter, bl.a. gennem aftaler om joint og double degrees samt med præcisering af retningslinjer for de ph.d.-studerende udlandsophold. Herudover styrkes internationaliseringen løbende gennem invitation af udenlandske keynotes til ph.d.-kurser samt gennem deltagelse i det europæiske ph.d.-samarbejde i regi af European University Association Council for Doctoral Education (EUA-CDE). Der vil i 2015 komme et øget fokus på udlandsophold for danske ph.d.-studerende samt på integration af internationale ph.d.-studerende. Se afsnit 4 for uddybning af internationalisering Indlejring af tværinstitutionelle ph.d.-programmer samt udvikling af andre tværgå ende ph.d.- samarbejder i Danmark og på AAU Indlejringen af de tværinstitutionelle ph.d.-programmer er gennemført. En del af samarbejdet er videreført i netværk og tværgående samarbejder om ph.d.-kurser (se redegørelser under de enkelte programmer). Udvikling af ph.d.-kurser og ph.d.-vejledningskurser Arbejdet med at udbyde forskeruddannelseskurser på højt niveau er fortsat i 2014, hvor der blev afholdt i alt 23 kurser, hvilket ligger inden for målsætningen om kurser årligt. Der udbydes både generelle og fagspecifikke kurser, og langt hovedparten er engelsksprogede. Kurserne offentliggøres i den nationale database for ph.d.-kurser i Danmark samt gennem de involverede forskningsmiljøers nationale og internationale netværk. Udover forskeruddannelseskurser har ph.d.-skolen afholdt to kurser for ph.d.-vejledere. I løbet af 2013, 2014 samt januar 2015 har der været afholdt 4 ph.d.-vejlederkurser, som har været obligatoriske for forskerskolens hovedvejledere. Med del -tagelse af 69 personer har mere end 80 % af vejlederkorpset deltaget i disse kurser, som er helt centralt punkt i kvalitetssikringen.

7 STRATEGIPLAN Sikring af optimale daglige rammer omkring forskeruddannelse Der er fortsat fokus på ph.d.-vejledning og på, at de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtelse ikke overskrides. Endelig lægges der vægt på, at de ph.d.-studerende indgår aktivt i forskningsgrupper. Med det kommende års fokus på karriereveje for ph.d.-dimittender vil der komme øget opmærksomhed på fremtidsperspektiverne for de ph.d.-studerende. Karriereveje og talentprogram for ph.d.-dimittender Gennem de sidste par år er der kommet et større fokus på ph.d.-dimittendernes karriereveje og -muligheder. Der vil i 2015 i samarbejde med den humanistiske forskerskole blive udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmønstret for ph.d.-skolens dimittender gennem de sidste 10 år. I forlængelse af undersøgelsen vil der blive afholdt en Karrierekonference for ph.d.-dimittender De ph.d.-studerende har mulighed for at indgå i fakultetets talentprogram. Dette omfatter tiltag målrettet særlige talenter, fx i form karriereplanlægning samt tilskud til udlandsophold og andre aktiviteter, der vil gavne den ph.d.-studerendes videre forskningskarriere. Støtte til ph.d.-studerendes organiseringer og netværk Ph.d.-skolen støtter Delphi, som er en organisering af alle ph.d.-studerende på samfundsvidenskab og humaniora. Herudover opfordrer skolen til etablering af ph.d.-netværk i de enkelte programmer og har bl.a. støttet afholdelse af procesorienterede og decentrale workshops i disse netværk (se de enkelte programmers redegørelse vedr. dette). Fortsat fokus på administrativ effektivisering IT-systemet PhD Manager er implementeret for så vidt angår ph.d.-planerne. Det forventes, at resten af PhD Manager systemet er på plads i løbet af det første halvår af Procedurer for aflevering, publicering og plagiattjek af ph.d.-afhandlinger gennem VBN er implementeret på alle fire ph.d.-skoler. Ph.d.-skolen deltager i AAU's tværfakultære Erfa-samarbejde mellem administrativt ansatte inden for ph.d.-området, hvor der arbejdes på koordinering og effektivisering på tværs af hovedområder. Ph.d.-skolens hjemmeside indgår som et vigtigt redskab i forhold til administration og formidling, og med over sidevisninger i 2014 er hjemmesiden vel besøgt ( visninger af den dansksprogede hjemmeside og visninger af den engelsksprogede). Årsrapporter og løbende statusopgørelse for udvikling Udover årsrapporter laves der en halvårlig status over udviklingen, hvor ph.d.-skolen sammenligner sig med dels de andre ph.d.-skoler på AAU og dels de andre samfundsvidenskabelige ph.d.-skoler i Danmark. International evaluering Den internationale evaluering af ph.d.-skolen er gennemført, se næste kapitel. Den samlede strategiplan indeholdende delmål og monitorering er tilgængelig på ph.d.-skolens hjemmeside (http://www.fak.samf.aau.dk/phd). PH.D. ÅRSRAPPORT 20147

8 INTERNATIONAL EVALUERING The PhD programmes are generally of high quality, well organised and satisfaction with the DSSS (Doctoral School of Social Sciences) is high among PhD students and staff. Dette var blandt de indledende bemærkninger i evalueringsrapporten fra det internationale ekspertpanel, som efter en grundig vurdering af en række evalueringskriterier kunne dokumentere en velorganiseret ph.d.-skole med et solidt kvalitetssikringssystem. Ved lov om ændring af Universitetsloven af juni 2007 blev det et krav, at dekanerne med inddragelse af ph.d.-skolelederne skal igangsætte internationale evalueringer af ph.d.-skolerne. Den internationale evaluering i 2014 var den første siden Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles etablering i Evalueringsrapportens hovedpointer Evalueringens hovedkonklusion er, at Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole på AAU er velorganiseret og har et solidt og velfungerende kvalitetssikringssystem. Det fremhæves også som positivt, at de fleste ph.d.-studerende er tilknyttet en forskningsgruppe; at der arbejdes intensivt med at fremme kvalitet i ph.d.-vejledningen; at der er et internationalt orienteret kursusudbud samt en fleksibel håndtering af de ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlings- forpligtelse. Endvidere fremhæves forskerskolens interne evalueringsmodel (4 step model) og de klare retningslinjer for ph.d.-afhandlingens udformning. I forhold til det sidste anbefales det dog, at der sættes mere fokus på de ph.d.-studerendes artikelskrivning og at der i den forbindelse foretages en mindre justering af retningslinjerne. Samtidig har evalueringspanelet også fremhævet følgende opmærksomhedspunkter, som de anbefaler skolen at arbejde målrettet med: Rettidig færdiggørelse af indskrevne ph.d.-studerende Grundigere introduktion til nye ph.d.-studerende Fastholdelse af fokus på kvalitet i ph.d.-vejledningen Bedre integration af internationale ph.d.-studerende Evalueringen har været behandlet i ph.d.-udvalget, fakultetsledelsen og Akademisk Råd. Herudover har den være drøftet i de ph.d.-studerendes organisation Delphi samt med universitetets øvrige 3 ph.d.-skoler, som har gennemgået tilsvarende evalueringer. Resultatet af behandlingen i de forskellige fora har udmøntet sig i en konkret plan for implementering både på kort og på længere sigt. EVALUERINGEN BESTÅR AF FØLGENDE ELEMENTER En selvevalueringsrapport, som ph.d.-skolelederen gennemførte i samarbejde med ph.d.-udvalget og de enkelte ph.d.-programmer Et site-visit ved et uafhængigt panel af internationalt anerkendte eksperter En evalueringsrapport af det internationale panel, som baseret på selvevalueringen og site visit vurderer kvaliteten i forskeruddannelsen og opstiller anbefalinger til fortsat udvikling 8 Indberetning af evalueringen til Styrelsen for Videregående Uddannelse

9 INTERNATIONAL EVALUERING THE INTERNATIONAL PANEL PROFESSOR PETER GUNDELACH Department of Sociology, Copenhagen University (chairman) Main research areas: Sociology, Values and Organizations. PROFESSOR JANE L. PARPART Department of Conflict Resolution, Human Security, and Global Governance, University of Massachusetts, Boston Main research areas: History, International Development Studies, Gender and Colonial Studies. PROFESSOR EMERITUS PER LAUVÅS University of Oslo/Østfold University College Main research areas: Education, University Teaching and Learning; PhD supervision. Selvevalueringen og panelets evalueringsrapport kan læses her: PH.D. ÅRSRAPPORT 20149

10 STATUS OG UDVIKLING I det følgende redegøres for udvalgte nøgletal og benchmarks for ph.d.-skolen. INDSKRIVNINGSFREKVENS OG PH.D.-BESTAND Udviklingen i antal nyindskrevne ph.d.-studerende steg med over 200 % fra 2007 til Herefter er antallet igen faldende, hvilket dels skyldes færre økonomiske ressourcer til ph.d.-indskrivninger, men også en strategisk prioritering af færdiggørelse frem for vækst i forskeruddannelsen. Den faldende indskrivningsfrekvens har i 2014 givet sig udslag i reduktion i den samlede ph.d.-bestand, som nu er på i alt 144 studerende. Relateres der til antallet af videnskabelige medarbejdere, markerer SAMF-AAU sig dog stadig som det samfundsvidenskabelige fakultet i Danmark, der har den næsthøjeste andel ph.d.-studerende. Ph.d.-skolens volumen af ph.d.-studerende giver selvsagt en lang række positive muligheder i forhold til at rekruttere højt kvalificerede forskere og undervisere. Det giver dog samtidig nogle udfordringer, ikke mindst en forpligtelse til fortsat at sikre brede karriereveje gennem forskeruddannelse (se afsnit 2). UDVIKLINGEN I INDSKRIVNINGER AF PH.D.-STUDERENDE Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 10

11 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ SAMF-AAU Kilde: AAU s PhD Manager-system Anm: Ph.d.-bestand er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: I ph.d.-bestanden medregnes ph.d.-studerende på orlov samt ph.d.-studerende, der har afleveret, men afventer bedømmelse og/eller tildeling af grad PH.D.-BESTAND PÅ SAMF-AAU, 2014 Pr. 31/12/2014 Mænd Kvinder Total Andel M/K (%) Sociologi og Socialt arbejde /80 Statskundskab /58 Innovations- og Erhvervsøkonomi /49 SPIRIT /64 Jura og Erhvervsjura /100 Uddannelse, Læring og Filosofi /59 Total /65 Kilde: PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ AAU År SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

12 STATUS OG UDVIKLING PH.D.-INDSKRIVNINGER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Indskrivninger Sociologi og Socialt Arbejde 6 Statskundskab 2 Erhvervs- og innovationsøkonomi 3 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I PH.D.-BESTANDEN PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system UDVIKLINGEN I ANTAL PH.D.-STUDERENDE PR. VIDENSKABELIG MEDARBEJDER PÅ SAMF-FAKULTETET Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab 12 Anm: Videnskabeligt personale er opgjort på hele årsværk for såvel deltids- og fuldtidsansat videnskabeligt personale Anm: Antal ph.d.-studerende er opgjort på antallet af indskrevne ph.d.-studerende pr for hvert af de enkelte år Anm: RUC's spring fra 2011 til 2012 skyldes, at universitetets samfundsvidenskabelige ph.d.-bestand ifølge Danske Universiteters Statistiske Beredskab er steget fra 116 til 218.

13 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLING I TILDELTE PH.D.-GRADER Antallet af tildelte grader viste et dyk i 2012, som dels skyldtes problemer med færdiggørelse af ph.d.-afhandlinger. Fra 2013 blev der iværksat en øget indsats ift. kvalitet, færdiggørelse og effektivitet i forskeruddannelsen, herunder ph.d.-vejledning og effektivisering af bedømmelsesarbejdet. Efter en forbedret færdiggørelsesfrekvens i 2013 og 2014 forventes det, at effekten af tiltagene vil give yderligere udslag på udviklingen i antal tildelte grader fra UDVIKLINGEN I TILDELTE PH.D.-GRADER PÅ AAU SAMF HUM SUND TEKNAT Kilde: Universiteternes Statistiske Beredskab samt AAU's PhD Manager-system Anm: Tildelte grader registreres ifm. godkendelse i Akademisk Råd TILDELTE GRADER PÅ SAMF-AAU, 2014 Ph.d.-program Antal grader Sociologi og Socialt Arbejde 4 Statskundskab 4 Erhvervs- og innovationsøkonomi 5 SPIRIT 5 Jura og Erhvervsjura 0 Uddannelse, Læring og Filosofi 1 Kilde: AAU's PhD Manager-system PH.D. ÅRSRAPPORT

14 STATUS OG UDVIKLING GENNEMSNITLIG STUDIETID Indtil 2012 er den gennemsnitlige studietid for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU faldet fra 5,6 år til 3,9 år, hvilket har bragt SAMF-AAU på niveau med øvrige fakulteter i Danmark. Stigningen i 2013 skyldes primært, at der har været et særligt fokus på at færdiggøre forsinkede ph.d.-studerende. For eksempel har flere studerende, som har været indskrevet i helt op til 13,5 år, nu fået tildelt ph.d.-grad. Den stiplede linje illustrerer den gennemsnitlige studietid, når der ses bort fra de forsinkede studerende, som har været omfattet af dette initiativ. En anden væsentlig årsag til den relativt høje studietid på SAMF-AAU er, at der på de øvrige universiteter i Danmark er praksis for automatisk udskrivning af forsinkede studerende, hvis den ph.d.-studerende ikke aktivt søger om en tidsbegrænset forlængelse. Det betyder, at mange af de forsinkede studerende på de øvrige universiteter ikke indgår i statistikken. I foråret 2015 indføres en tilsvarende praksis på ph.d.-skolerne på AAU, som sammen med det fortsatte fokus på effektiv færdiggørelse skal bringe den gennemsnitlige studietid for ph.d.-studerende på SAMF-AAU ned på 3,3 år. UDVIKLINGEN I DEN GENNEMSNITLIGE STUDIETUD PÅ SAMF-FAKULTETER Kilde: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering samt universiteternes statistiske beredskab Anm: Studietiden tolkes som tidsperioden fra indskrivning til Akademisk Råds tildeling af grad Anm: Orlovsperioder (barsel og sygdom) er fratrukket i statistikken 14

15 STATUS OG UDVIKLING UDVIKLINGEN I FINANSIERINGSFORMER FOR NYINDSKREVNE PH.D.-STUDERENDE Kilde: Intern registrering i PhD Manager-system Anm: FF = fuldt finansierede, SF = samfinansierede, EF = eksternt finansierede (ift. antal indskrivninger pr. år) Anm: Fuldt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er interne, mens eksternt finansierede projekter dækker over projekter, hvor mindst 90 % af midlerne er eksterne. De resterende er her betegnet som samfinansierede projekter Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid FINANSERIERINGSFORMER Antallet af eksternt finansierede ph.d.-projekter kom i 2012 på niveau med antallet af fuldt finansierede ph.d.-projekter var domineret af samfinansierede projekter, hvor udviklingen er gået fra 1 i 2007 til 24 i En ny økonomisk situation blev skyld i det reducerede ph.d.-optag i 2014, hvor det ligeledes er iøjnefaldende, at fuldt eksternt finansierede stipendier er blevet den dominerende finansieringsmodel. Den generelle stigning i eksterne finansieringsmidler er dels udtryk for en høj grad af samarbejde med omgivelserne, men det giver samtidig anledning til at vurdere de særlige ansættelses- og forskningsbetingelser, der knytter sig til denne form for finansiering. PH.D. ÅRSRAPPORT

16 INTERNATIONALISERING Som udmøntning af den strategiske handlingsplan og med reference til fakultetets internationaliseringsstrategi er der fortsat fokus på en styrkelse af ph.d.-skolens internationale profil. I 2014 udstedte SAMF-AAU for første gang en fællesgrad (joint degree) til en ph.d.-studerende, der har været fælles indskrevet på Institut for Økonomi og Ledelse samt Quilmes National University i Buenos Aires, Argentina. I 2014 er der desuden indledt drøftelser med udenlandske universiteter i Norden, Afrika og Kina med henblik på gensidige aftaler om forskeruddannelsessamarbejde, herunder fælles ph.d.-forløb. Derfor forventes det, at nye rammeaftaler med udenlandske universiteter vil blive tilføjet til nedenstående i Nuværende rammeaftaler om joint- og double degree forløb: The Faculty of Health Science, University of Málaga, Spain Under rammeaftalen med University of Málaga er der indtil videre indgået en individuel aftale om double degree forløb. Quilmes National University, Argentina Under rammeaftalen med Quilmes National University er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb. Fællesgraden blev tildelt i University of Ghent, Belgium Under rammeaftalen med University of Ghent er der indtil videre indgået en individuel aftale om joint degree forløb Den internationale profil er også styrket via udviklingen af ph.d.-skolens kursusudbud, som rummer et bredt udvalg af både generelle og fagspecifikke ph.d.-kurser. I 2014 blev der i alt udbudt 23 ph.d.-kurser, hvoraf de 17 blev udbudt og afholdt på engelsk, oftest med deltagelse af internationalt anerkendte oplægsholdere (se afsnit 6). Udviklingen og internationaliseringen af ph.d.-skolens kursusudbud skal dels skabe opmærksomhed omkring ph.d.-skolen via en stærk og international profil udadtil og dels bidrage til at sikre optimale rammer for samfundsvidenskabelige ph.d.-studerende på AAU, herunder programmernes relativt store andele af internationale ph.d.-studerende. UDVIKLINGEN I ANTAL INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-bestand Internationale ph.d Andel i % 11,7 13,1 14,6 22,8 17,9 22,8 22,1 18,1 Kilde: AAU's PhD Manager-system 16 Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk

17 INTERNATIONALISERING INTERNATIONALE PH.D.-STUDERENDE PÅ SAMF-AAU Ph.d.-program Int. ph.d. Bestand Andel i % Sociologi og Socialt Arbejde Statskundskab ,1 Erhvervs- og innovationsøkonomi ,6 SPIRIT ,6 Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi ,5 Kilde: AAU's PhD Manager-system Anm: Internationale ph.d.-studerende defineres som indskrevne ph.d.-studerende med statsborgerskab, der ikke er dansk I 2014 har der været skærpet fokus på udlandsophold, da ph.d.-skolen betragter dette som et vigtigt element for forskeruddannelsens kvalitet og for den ph.d.-studerendes personlige og faglige udvikling. En kortlægning af de færdiggjorte ph.d.-studerendes gennemførte udlandsophold viser, at der på nogle ph.d.-programmer (særligt på SPIRIT og på de Erhvervs- og Innovationsøkonomiske ph.d.-programmer) er en stor andel af ph.d.-studerende, der vælger at tage på udlandsophold. Det er dog ph.d.-skolens og fakultetets målsætning, at den samlede andel af ph.d.-studerende, der tager på udlandshold i løbet af ph.d.-forløbet, øges markant. Til at initiere denne udvikling besluttede fakultetsledelsen i 2014, at vejledning og støtte til ph.d.-studerendes udlandsophold skal formaliseres og professionaliseres yderligere. Med henblik på dette har ph.d.-skolen etableret hjemmeside for ph.d.-studerende, hvor der gives information om planlægning, økonomi, forsikringer og øvrige opmærksomhedspunkter vedrørende udlandsophold. Information om udlandsophold for ph.d.-studerende vil desuden indgå i den introduktionsfolder, som i løbet af 2015 udarbejdes til alle ph.d.-studerende. Herudover vil de enkelte programmer indskærpe over ph.d.-studerende og vejledere, at udlandsophold i løbet af et ph.d.-forløb skal være reglen i højere grad end undtagelsen. Sideløbende med de konkrete initiativer fortsættes drøftelserne i ph.d.-udvalget om muligheden for nye tiltag, der vil øge de ph.d.-studerende incitament til at tage på kortere eller længere udlandsophold under ph.d.-forløbet. TILDELTE GRADER OG ANDEL MED UDLANDSOPHOLD Tildelte grader Andel med udlandsophold Andel med udlandsophold + 1 måned Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid Anm: kriteriet for udlandsophold er, at den ph.d.-studerende har gennemført et udlandsophold af minimum 1 uges varighed som led i dennes ph.d.-forløb PH.D. ÅRSRAPPORT

18 INTERNATIONALISERING ANDEL FÆRDIGGJORTE PH.D.-STUDERENDE FRA , DER HAR VÆRET PÅ UDLANDSOPHOLD, FORDELT PÅ PH.D.-PROGRAMMER Sociologi og Socialt arbejde Statskundskab Innovations- og Erhvervsøkonomi SPIRIT Jura og Erhvervsjura Uddannelse, Læring og Filosofi Kilde: AAU's PhD Manager System Anm.: Ph.d.-studerende, der er indskrevet iht. 15 stk. 2 og 3 er fratrukket, da disse tildeles grad uden forudgående studietid 18

19 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Sociologiske Magtanalyser januar Ekstern underviser: Gorm Harste, AU Arrangører: Maria Appel Nissen og Sune Qvortrup Jensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, herunder 6 eksterne Workshop i Sociologisk Samtaleanalyse 21. og 28. februar Arrangør: Søren Peter Olesen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 8 deltagere, heraf 2 eksterne Mixed Methods Research: Theory and Practice marts Eksterne undervisere: Maria Lindstrøm, KU, Prof. Manfred Max Bergman, University of Basel Arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 21 deltagere, heraf 7 eksterne Flowskrivning 12. marts og 2. juni Ekstern underviser: Skrivekonsulent Bo Skjoldborg Arrangør: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 29 deltagere, heraf 4 eksterne Normality and Pathology in a Biomedical Age april Eksterne undervisere: Prof. Nikolas Rose, Department of Social Science Health and Medicine at King s College, London Arrangør: Svend Brinkmann, Institut for Kommunikation og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 23 deltagere, heraf 12 eksterne Academic Information Mangagement 8. april og 8. oktober Arrangør: Bente Lope, AUB 6 deltagere Practice Theory A New Research Agenda and its Implications april, maj og juni Eksterne undervisere: Prof. Donald Broady, Uppsala University, Prof. Davide Nicolini, Warwick Business School Arrangører: Anders Buch og Vibeke Andersen, Institut for Læring og Filosofi, AAU 37 deltagere, heraf 19 eksterne The process of theorizing and theory building in management research maj Eksterne undervisere: Prof. Nikhilesh Dholakia, University of Rhode Island, Dr. Andy Lowe, Grounded Research Institute in California Arrangør: Romeo V. Turcan, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 12 deltagere, heraf 8 eksterne Methods Reflection Seminar 27. maj Arrangører: Julia Zhukova Klausen og Martin Bak Jørgensen, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 5 deltagere Forskningsdesign for nye ph.d.-studerende, der arbejder inden for det sociologiske område juni Undervisere og arrangører: Lars Skov Henriksen og Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 6 deltagere, herunder 3 eksterne Ethics in Planning with a Particular Focus on Sustainability and Energy Planning juni Eksterne undervisere: Simon Caney, Oxford University, John O'Neill, Manchester University, Lukas Meyer, Karl-Franzens Universität, Graz, and Morten Hahn-Pedersen, Fisheries and Maritime Museum, Esbjerg PH.D. ÅRSRAPPORT

20 OVERSIGT OVER PH.D.-KURSER I 2014 Arrangører: Finn Arler, Institut for Planlægning, AAU og Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier, AAU 7 deltagere Summer School Qualitative Methods in Social Work Research august Arrangør: Lars Uggerhøj, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 16 deltagere, heraf 11 eksterne Workshop: Exploring Deviance 26. august Eksterne undervisere: Prof. Patti Adler, University of Colorado, Prof. Peter Adler, University of Denver Arrangører: Emma Engdahl og Michael Hviid Jacobsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde 13 deltagere, alle eksterne Writing a Journal Article september og 9. december Underviser: Andrew James Fish, AAU Language and Communication Services (LACS) Arrangør: Annick Prieur, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU 9 deltagere, heraf 1 ekstern Street Level Bureaucracy september Ekstern underviser: Evelyn Brodkin, University of Chicago Arrangører: Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde og Flemming Larsen, Institut for Statskundskab, AAU 11 deltagere, heraf 3 eksterne Quantitative Research Methods september Arrangør: Christian Richter Østergaard, Institut for Økonomi og Ledelse, AAU 10 deltagere, heraf 4 eksterne Nvivo 8. oktober Underviser og arrangør: Morten Frederiksen, Institut for Statskundskab, AAU 15 deltagere, heraf 1 ekstern New Directions in the History of Infrastructure september Eksterne undervisere: Prof. Patrick Joyce, Manchester University, Prof. David Nye, SDU, Chargé de recherche Leonard Laborie, Paris IV Sorbonne (Irice, CRHI) og Post. doc. Alexander Badenoch, Utrecht University Arrangør: Mogens Rüdiger, Institut for Kultur og Globale Studier 1 deltager, heraf 1 ekstern Contemporary Challenges to Industrial Relations 30. september 2. oktober Eksterne undervisere: Prof. Ian Greer, University of Greenwich, John Erik Dølvik, FAFO Universitetet i Oslo Arrangør: Anette Borchorst 6 deltagere, heraf 1 ekstern Causal Inference from Observational Data oktober Ekstern underviser: Felix Elwert, University of Wisconsin-Madison Arrangør: Martin D. Munk, Institut for Statskundskab, AAU 18 deltagere, heraf 14 eksterne Civilsamfund og frivillighed i forandring oktober Eksterne undervisere: Dag Wollebæk, Institutt for samfunnsforskning, Universitetet i Oslo, Magnus Jegermalm, Ersta Sköndal Uniuversity College, Stockholm, Prof. Lars Svedberg, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Prof. Bjarne Ibsen, SDU. Prof. Thomas Boje, RUC. Seniorforsker Torben Fridberg, SFI. Arrangør: Lars Skov Henriksen, Institut for Sociologi og

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand

Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, Ph.d.-bestand Nøgletal for Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, 212 1. Ph.d.-bestand 1.1 Nuværende bestand på Samf.-AAU Nedenstående er udtryk for den samlede ph.d.-bestand pr. 31.12 212. Program 1 : SOC STATS I

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 20-02- 2015 J O U R N A L N R. : 2 0 1 5-020- 00042 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 30-09- 2014 J O U R N A L N R. : 2 0 1 4-020- 00039 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen

Besvarelsen er indsendt af: Ph.d.-skolen ved Det Tekniske Fakultet. Specialkonsulent, Ph.d.-koordinator, Heidi Lundbeck Nielsen Notat Indberetningsskema vedr. internationale evalueringer af ph.d.-skolerne til indberetningsskemaet kan rettes til Signe Nielsen sini@ui.dk, tel. 7231 8553 eller Alan Klæbel Weisdorf, alkl@vus.dk, tel.

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT

FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT DECEMBER 2003 FORSKERSKOLER MED TILSKUD FRA FORSKNINGS- OG INNOVATIONSSTYRELSEN (FIST): SLUTRAPPORT Sagsnr. 646-03-0028 Forskerskolens navn Forskerskolens leder Værtsuniversitet Deltagende universiteter

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 26-11- 2014 J O U R N A L N R. : 2 0 1 4-020- 00040 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences

Det Danske Universitetscenter ved Graduate University of Chinese Academy of Sciences Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Internationale evalueringer af ph.d.-skoler Tilsynsrapport 2015

Internationale evalueringer af ph.d.-skoler Tilsynsrapport 2015 Internationale evalueringer af ph.d.-skoler Tilsynsrapport 2015 Tilsyn med internationale evalueringer af ph.d.- skoler Udgivet af Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 40 1260 København K Telefon:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner

Læs mere

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø

University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Februar 2013 Rammeaftale for samarbejdet mellem Syddansk Universitet (SDU) Campusvej 55 5230 Odense M og University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø 1. Præambel Denne rammeaftale har til

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3. Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007. DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-STUDIENÆVNET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-studienævnet holdt møde mandag den 17. september 2007.

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 24-04- 2015 J O U R N A L N R. : 2 0 1 5-020- 00042 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Valgdata Bestyrelsen 2015

Valgdata Bestyrelsen 2015 Version 30. september 01 Valgdata Bestyrelsen 01 Organ Valggruppe studerende (valggruppe 3) Valggruppe TAP (valggruppe ) Valggruppe VIP (valggruppe 1) Bestyrelsen The Board of Directors 1 Ikke muligt 1

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Ph.d.-projekt: Virkningsevaluering af beskæftigelsesindsatser for aktivitetsparate ledige - Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Indledning Thisted Kommune og Aalborg Universitet har igangsat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012 Marts 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi

Ph.d. håndbog. Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Ph.d. håndbog Ph.d. Programmet Uddannelse, Læring og Filosofi v/institut for Læring og Filosofi Indholdsfortegnelse Velkommen... 4 1. Programmet... 4 1.1. Ph.d. programleder... 4 1.2. Sekretær... 4 1.3.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d. udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d. udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 07-10- 2013 J O U R N A L N R. : 2 0 1 2-020- 00032 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER KOMPETENCEUDVIKLING SOM UNDERSTØTTELSE AF AAU STRATEGIEN INDENFOR UNDERVISNING, FORSKNING OG VIDENSSAMARBEJDE Formålet med indsatsen Formålet med indsatsen er at

Læs mere

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund.

Adgang til ph.d.-uddannelsen i molekylær medicin Den ph.d.-studerende skal have en sundheds- eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund. Modtager(e): Notat Ph.d. uddannelse i molekylær medicin med tilknyttet Honors master Mellem ph.d.-skolerne på ST og HE er der enighed om at etablere en fælles ph.d.- uddannelse i molekylær medicin, hvor

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 37. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 37. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 21-09- 2 0 1 5 J O U R N A L N R. : 2 0 1 5-020- 0 0 0 4 2 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L

Læs mere

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt

Referat fra møde i Ph.d.-udvalget, , Fibigerstræde 5, lokale 35. Dagsordenspunkt S A G S B E H A N D L E R : H E N R I K M A R C H E R L A R S E N D A T O 23-06- 2015 J O U R N A L N R. : 2 0 1 5-020- 00042 D E N S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E P H. D. - S K O L E Referat

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent)

Øvrige: Lise Wogensen Bach, Helene Nørrelund, Lise Terkildsen, Sidsel Lindberg Tefre (referent) Møde den: 23. februar 2016, kl. 15.00-17.00 Mødelokale 238, Victor Albeck-bygningen, Vennelyst Boulevard 4 Ph.d.-udvalgsmøde Dagsorden Deltagere: Christian Kanstrup Holm, Birgitte Mønster Christensen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E

MEDARBEJDERMØDE R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E MEDARBEJDERMØDE DECEMBER 2015 R E K T O R P E R M I C H A E L J O H A N S E N O G P R O R E K T O R I N G E R A S K E H AV E O RIENTERING OM Finanslov 2016 Forslag til AAU s budget for 2016 Præsentation

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv

Informationsmøde 3. November. - Set fra en institutleders perspektiv Informationsmøde 3. November Den faglige udviklingsproces - Set fra en institutleders perspektiv Dias 2 Dagsorden Hvor er vi? Analysearbejdet Institutstruktur, overordnet struktur Det nye institut Nye

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015

Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Velkommen til FORSA workshop Socialrådgiverdage 9. 10. november 2015 Tema: Kontroverser i forskning i socialt arbejde Jacob Christensen, UC Lillebælt og FORSA Danmark Per Westersø, VIA University College

Læs mere

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement

Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement Professionelle og frivillige i socialt arbejde Kollektivt eller individuelt engagement SOCIALPÆDAGOGERNE I STORKØBENHAVN DEN 13. OKTOBER 2016 THOMAS P. BOJE INSTITUT FOR SAMFUNDSVIDENSKAB OG ERHVERV (ISE)

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier

Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1 Samarbejde mellem forskningsinstitutioner og Københavns Kommune - 3 scenarier 1. Samarbejde med udvalgte universiteter i Hovedstadsregionen

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet

Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet September 2012 Samarbejdsaftale mellem University College Sjælland og Aalborg Universitet Denne samarbejdsaftale er gældende mellem University College Sjælland (refereres til som UCSJ i det følgende) og

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger

Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger Bilag 3. Læste tekster samt disses bibliografiske oplysninger For alle fire faggrupper er læst tekster i henhold til nedenstående principper: Genre Tekst Afsender Modtager Lovstof Uddannelse: Præsentation

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 017-0007/10-0900 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 27. oktober 2010.

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Fokuseret Talentudvikling

Fokuseret Talentudvikling Fokuseret Talentudvikling AU Bestyrelsesseminar 1. september 2008 En rapport fra gulvet.. AU Strategi 2008-2012 Mål for Fokuseret Talentudvikling: kvaliteten af ph.d.-uddannelserne kan måle sig med de

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt.

2. Godkendelse af mødets dagsorden samt referatet af mødet 23. maj 2008 Begge dele blev godkendt. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Den 26-11-2008 J. nr. AUrsy/ Professor Mogens Nielsen (NAT) Dekan Svend Hylleberg (SAM) Prodekan Johnny Laursen (HUM) Prodekan Troels Nørager (TEO) Professor Michael

Læs mere

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010

Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Bilag 2 Opfølgning på resultatmål i udviklingskontrakt for 2009 til 2010 Opfølgning pr. 25. august 2010 Afrapporteringen i nedenstående skema afspejler resultaterne i 2009 og første halvår af Signatur:

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske.

Notat. Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske. Notat Emne: Kommentarer fra Beskæftigelsesforvaltningen til forslag fra SF om styrkelse af strategi og handlingsplan for socialøkonomiske virksomheder Til: Aarhus Byråd Den 25. februar 2014 1. Baggrund

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010

REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 17. JUNI 2010 REKTORS SOMMERTALE Aulaen 17. juni 2010 Bestyrelsens beslutning Fire hovedområder: Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 25. april 2007 Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus Århus Kommune Sociale Forhold og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere