Guide til Ressourcestyring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Ressourcestyring"

Transkript

1 TimeLog A/S Guide til Ressourcestyring Søren Lund 2012 w w w. t i m e l o g. d k 1

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Videreudvikling af den gamle belastningsrapport Nyt modul: Ressourcestyring Ny menugruppe: Ressourcestyring Ressourceplanlæggeren i detaljer Filtersektionen Filtersektion A: Medarbejdere og periode Filtersektion B: Signaturforklaring Filtersektion C: Projekter Filtersektion D: Visningsmuligheder Filtersektion E: Gemme søgninger Ressourceplanen At arbejde med ressourceplanen Klargøring af projektlisten Afstemning mellem projektplaner og ressourceplaner Detailplanlægning af ressourcerne Opfølgning på booket arbejde (Booket vs. registreret arbejde)

3 1 Introduktion Dette dokument beskriver, hvordan det nye funktionsområde ressourcestyring anvendes, herunder hvordan de to nye interfaces planlægningsværktøjet Ressourceplanlægger og opfølgningsfunktionen Booket vs. registreret arbejde fungerer og indarbejdes i virksomhedens processer. 1.1 Videreudvikling af den gamle belastningsrapport Det nye funktionsområde Ressourcestyring er en videreudvikling af TimeLog Projects tidligere belastningsrapport kendt fra version 5.6 og tidligere versioner. Belastningsrapporten var oprindeligt designet til at kunne udføre automatiske ressourcebelastningsberegninger på baggrund af projekternes tidsplaner, allokerede timer på medarbejderne, registrerede timer af medarbejderne og planlagt fravær. Rapporten havde sine styrker på den langsigtede planlægning, som med et minimum af ressourcer kunne producere et relativt præcist estimat over ressourcebelastningen på 2 til 6 måneders sigt. Rapporten havde sin svaghed i planlægningen af de kommende uger, hvor der ofte er behov for en meget detaljeret planlægning på uger og dage også inden for den enkelte fases løbetid, og hvor der konstant sker ændringer i tidsplaner, kommer forsinkelser hos den enkelte medarbejder eller opstår uventede ressourceflytninger til andre opgaver. Situationer som skal kunne håndteres smidigt og hurtigt. Endeligt var rapporten som følge af en del videreudvikling over årene blevet for kompleks at aflæse og for ufokuseret i sin kommunikation. 1.2 Nyt modul: Ressourcestyring Med TimeLog Project er TimeLogs ressourcestyringsfaciliteter blevet kraftigt udvidet, og det er derfor naturligt, at faciliteterne nu flyttes ind i en selvstændig menugruppe Ressourcestyring (herefter benævnt ressourcestyringsmodulet), samtidig med at belastningsrapporten skifter navn til Ressourceplanlægger. Ressourcestyringsmodulet er tilgængeligt for alle kunder på TimeLog Project Business Edition og TimeLog Project Enterprise Edition. Visionen med det nye ressourcestyringsmodul har været at tage de gode ting fra belastningsrapporten særligt primært principperne for automatisk beregning af belastning (Se Figur 1) og sammensmelte disse beregninger med den brugeroplevelse man har, når man laver en ressourceplan i Excel, hvor man frit kan manipulere planerne uden hensyntagen til tidsregistrering eller underliggende projekt/budget strukturer. Figur 1: Beregningen af belastning i den gamle belastningsrapport 3

4 Mere detaljeret har målet været: 1. At fokusere modulet mod de konkrete brugssituationer, som effektiv ressourcestyring indeholder 2. At kunne tilbyde en mere simpel brugergrænseflade og brugeroplevelse, der minder om de regneark, som mange virksomheder anvender til at kapacitetsplanlægge i i dag 3. At gøre det lettere at praktisere SCRUM-planlægning i TimeLog Project, hvor opfølgning på sidste uges planlagte leverancer er et centralt element 4. At gøre det enkelt at genplanlægge opgaver, som ikke blev nået til tiden, og som nu skal fremrykkes til den kommende periode 5. At styrke læsbarheden af rapporten gennem grafisk præsentation af de væsentligste styreparametre 6. At flytte så mange projektoperationer som muligt ind i modulet, så projekter kan justeres, allokeres og tidsplanlægges direkte fra ressourceplanen Det nye ressourcestyringsflow ser ud som vist i Figur 2. Figur 2: Ny ressourcestyring Som det fremgår af figuren, så er to nye komponenter introduceret i beregningen booket arbejde og ikkeplanlagt arbejde. Booket arbejde fandtes også tidligere men her i en form, som var meget tidskrævende at anvende. Ikke-planlagt arbejde er en ny komponent i beregningen, som sikrer, at arbejde, der var planlagt til at være udført per dags dato, men som ikke er det, automatisk overføres til ressourceplanen til genplanlægning. Ikke alle konsulenthuse er projektorienterede eller har projektledere in-house. For disse konsulentvirksomheder har den tidligere belastningsrapport ikke været brugbar, da det var for omstændeligt at skulle ind i det enkelte projekt og allokere ressourcer og tilpasse tidsplaner før man kunne påbegynde ressourceplanlægningen. I det nye ressourcestyringsmodul understøttes denne type virksomheder meget bedre. Man kan nu direkte fra ressourceplanen foretage alle relevante operationer. Fra ressourceplanen kan man tilknytte nye projekter til konsulenterne og påbegynde planlægning per dag, uge, måned uden at skulle ind i projekterne 4

5 først. Projekternes tidsplaner bliver nu automatisk opdateret på baggrund af ressourceplanen, så det er enkelt med TimeLogs Ganttkort at få et overblik over, hvilke projekter der løber hvornår. I Figur 2: Ny ressourcestyring ovenfor betyder det, at projektledertrinnet bortfalder, og at al planlægning tager udgangspunkt i bookning af arbejde og håndtering af ikke-planlagt arbejde. 1.3 Ny menugruppe: Ressourcestyring I version er de to værktøjer til ressourcestyring Ressourceplanlæggeren og opfølgningsværktøjet Booket vs. registreret arbejde samlet i menugruppen Ressourcestyring i menuen Projektadministration (Se figur 3). Værktøjet Ressourceplanlægger er stedet, hvor brugeren overskuer alle parametre i ressourceplanlægningen, og hvor man foretager detailplanlægningen af ressourcerne med udgangspunkt i de underliggende projektplaner. Værktøjet Booket vs. registreret arbejde er stedet, hvor brugeren følger op på sidste uges planlagte og udførte arbejde. Det er også her, at brugeren kan flytte ikke afsluttede opgaver til den kommende periode med et klik. Figur 3: Nyt menupunkt: Ressourcestyring 5

6 2 Ressourceplanlæggeren i detaljer Ressourceplanlæggeren er det centrale skærmbillede i ressourcestyringsmodulet. Den er opbygget på klassisk TimeLog Project manér med en filtersektion og en arbejdssektion. Filtersektionen kan dog klappes sammen og fastholdes sammenklappet, så der bliver maksimal plads til arbejdssektionen. 2.1 Filtersektionen Filtersektionen er igen delt op i 1. Medarbejder / Ressourcefilteret, hvor brugeren kan vælge, hvilke medarbejdere der skal planlægges på (Se Figur 4: Ressourceplanlæggerens filtersektion) 2. Projektfilteret, hvor brugeren kan vælge, hvilke af medarbejdernes projekter, som skal være synlige i ressourceplanen (Se Figur 4: Ressourceplanlæggerens filtersektion) Nedenfor gennemgås filtersektionernes forskellige indstillingsmuligheder. A B D C E Figur 4: Ressourceplanlæggerens filtersektion Filtersektion A: Medarbejdere og periode I filtersektion A træffes de væsentligste valg for at kunne opstille en ressourceplan. Her vælges 1. Hvilke medarbejdere der skal indgå (eventuelt med forvalg af aktuel afdeling) 6

7 2. Hvilken periode der skal arbejdes med 3. Hvilken gruppering (total, måned, uge, dag), som data skal præsenteres i Figur 5: Filtrering på medarbejdere og periode Hvis tilkøbsmodulet TimeLog Departments er slået til, så vil medarbejderlisten som default indeholde alle medarbejderne i den afdeling, som brugeren er tilknyttet og med en visningsperiode på 7 dage grupperet på dage Filtersektion B: Signaturforklaring Filtersektion B indeholder en signaturforklaring. Signaturforklaringen er vigtig at forstå for at kunne aflæse ressourceplanens forklarende baggrundsfarver korrekt Figur 6: Signaturforklaring 7

8 Signaturforklaringen indeholder fire punkter. 1. Fraværende i hele perioden (Rød baggrundsfarve) Hvis en medarbejder er fraværende en hel periode (fx en dag eller en uge) som følge af eksempelvis ferie, orlov, afspadsering mv., så vil perioden i ressourceplanen fremstå med en rød baggrund. Man kan ikke booke en ressource i en periode, hvor ressourcen er fraværende i hele perioden. 2. Delvist fraværende i perioden (Gul baggrundsfarve) Hvis en medarbejder er fraværende en del af en periode (eks. to dage ud af en uge eller 4 timer ud af en fuld arbejdsdag) som følge af eksempelvis ferie, orlov, afspadsering mv., så vil perioden i ressourceplanen fremstå med en gul baggrund. Man kan godt booke en medarbejder i en periode, hvor medarbejderen er fraværende i dele af perioden. Bookningen vil så kun vedrøre de dage / timer i perioden, hvor medarbejderen ikke er fraværende. 3. Beregnenet arbejde (Lyseblå baggrundsfarve) Når et projekt tidsplanlægges og bemandes med ressourcer, så vil ressourceplanlæggeren automatisk kunne beregne en ressourcebelastning per fase, som fordeles jævnt over fasens restløbetid. Dette kaldes det beregnede arbejde, da den ikke kræver brugerindtastninger i ressourceplanen. Beregnet arbejde er tilmed dynamisk i og med, at dette tal løbende opdateres ud fra fremdriften. Hvis eksempelvis der går fire dage, hvor en medarbejder ikke registrerer tid på en igangværende fase, så stiger det beregnede daglige arbejde automatisk i de resterende dage ud fra princippet om, at det allokerede arbejde skal være udført inden fasens slutdato. 4. Booket arbejde (Mørkeblå baggrundsfarve) I modsætning til det beregnede arbejde, så skabes booket arbejde kun, når brugeren aktivt indtaster en bookning i ressourceplanen. Bookningen kan foretages på dags, uge eller månedsniveau, og der kan være et ubegrænset antal bookninger inden for en fases løbetid. En booket belastning på en fase vil altid forblive den samme uanset, om der registreres tid på fasen eller ej. Ligeledes kan man foretage opfølgning på booket arbejde og sammenholde dette med udført arbejde (baseret på medarbejdernes tidsregistreringer) Filtersektion C: Projekter I filtersektion C kan der foretages en filtrering på hvilke projekter, som skal indgå i ressourceplanen. Projekter kan filtreres på alle TimeLog Projects dimensioner herunder projektleder, sælger, projekttype og fasetype. Dermed kan man vælge fx hvilken projekttype, som er relevant for ressourceplanlægningen, hvilket skaber et mere simpelt overblik. Figur 7: Projektfilter 8

9 2.1.4 Filtersektion D: Visningsmuligheder I Filtersektion D er der en række valgmuligheder, som skal gøre det enkelt at tilrette ressourceplanen til de aktuelle databehov Figur 8: Visningsmuligheder 1. Vis projekter og faser Hvis visningsmuligheden ikke er valgt, så vises ressourceplanen kun med en linje per medarbejder og angivelse af den totale belastning på medarbejderen per periode og totalt. Det er ikke muligt at booke arbejde i denne visning. Hvis visningsmuligheden er valgt, så vises de underliggende projekter og faser også. Det er i denne visning muligt at foretage bookninger af arbejde i ressourceplanen, da bookning altid foretages på faseniveau. Denne visningsmulighed er som default slået til. 2. Vis faser, hvor medarbejderne er allokeret med 0 timer Denne visningsmulighed vælges, hvis man gerne vil have vist projekter og faser, hvor medarbejderen er allokeret med 0 timer. Et typisk anvendelsesscenarie er, hvis virksomhedens ressourcestyring er centreret omkring en ressourcekoordinator, som suverænt foretager bemanding af projekter på baggrund af projektlederens ønsker. Her vil projektlederen typisk allokere de ønskede ressourcer med 0 timer, hvorefter ressourcekoordinatoren tildeler timer som led i prioriteringsarbejdet. 3. Vis generelle projekter Denne visningsmulighed vælges, hvis man ønsker at medtage projekter, som ikke kræver en allokering eller ressourcegruppestyring fra projektleders side. Typisk bliver driftsprojekter oprettet i TimeLog Project som generelle projekter. Driftsprojekter er sjældent relevante at køre ressourcestyring på, så ved at udelade de generelle projekter, så bliver ressourceplanen lettere at arbejde med. 4. Vis faser med tidsplan uden for den valgte periode Som default så er denne visningsmulighed ikke valgt. Derved viser ressourceplanen kun de projekter, som har en del af tidsplanen placeret inden for den visningsperiode, som rapporten er filtreret på. 9

10 Nogle gange har man dog behov for at inddrage projekter, hvor tidsplanen slutter før eller starter efter den valgte visningsperiode. Eksempelvis hvis man ønsker at fremrykke et projekt på grund af opstået fri kapacitet. Her kan man med fordel vælge denne visningsmulighed til, så projektet bliver synligt til planlægning. 5. Vis start & slutdato og Vis projektleder Disse visningsmuligheder styrer, om de pågældende kolonner skal vises eller ej. Som default så er disse slået fra for at frigive så meget skærmplads som muligt til ressourceplanen. 6. Vis beregnet arbejde Denne visningsmulighed styrer om ressourceplanen skal vise den beregnede belastning eller ej. Som default, så er denne visningsmulighed slået til. Man kan typisk have behov for at slå den fra, hvis man ønsker at skabe en ressourceplan kun indeholdende det bookede arbejde, som er lettere at læse. 7. Allokeret arbejde Denne visningsmulighed styrer, om ressourceplanen skal vise to kolonner med henholdsvis det allokerede arbejde og det resterende arbejde (resterende arbejde = allokeret arbejde registreret arbejde). Disse kolonner kan være brugbare, hvis man bruger ressourceplanen til at allokere medarbejdere på projekterne og til at afstemme planlagt arbejde med allokeret ditto Filtersektion E: Gemme søgninger I filtersektion E er der mulighed for at gemme et ubegrænset antal favoritsøgninger, så man slipper for at skulle foretage de samme valg, hver gang ressourceplanlæggeren åbnes. Ved at klikke på Gem søgning, så kan der gives et navn til søgningen. Når søgningen er gemt, kan den efterfølgende hentes frem med et klik. 10

11 2.2 Ressourceplanen Ressourceplanen er opdelt i fem hovedsektioner (Se nedenfor): 1. I sektion 1 vælges, hvilken enhed beregningerne skal præsenteres i i sektion 4: planlægningsområdet. Der kan vælges mellem % af rådighedstid, timer og mandedage. Mandedage beregnes ved at dividere planlagte timer med en referenceværdi, som sættes under Avancerede rapportindstillinger i Systemadministration. 2. Sektion 2 indeholder projektlisten herunder de relevante projekt- og faseoplysninger. Som default vises Projektnummer, Projekt- / Fasenavn og Projekt- / Fasestatus. Yderligere informationer kan tilvælges under visningsmuligheder ovenfor samt i Projektindstillinger i menuen Systemadministration. 3. Sektion 3 er et nøgleområde i ressourceplanlæggeren, da det er her, der opsummeres, hvor meget der er planlagt i ressourceplanen opdelt på beregnet og booket arbejde, men lige så vigtigt indeholder denne sektion en kolonne, som fortæller, om der er ikke-planlagt arbejde (IPA) som skal håndteres. IPA dækker arbejde, som ikke kan placeres i planlægningsområdet, enten fordi fasetidsplan(en)/(erne) har slutdato før dags dato, eller fordi der ikke er frie perioder at placere arbejdet i som beregnet arbejde. Mere herom nedenfor. 4. Sektion 4 er planlægningsområdet, hvor brugeren arbejder med detailplanlægning og bookning af arbejde. Ressourcekoordinatoren kan frit booke arbejde per medarbejder, fase og periode i mandedage, timer eller %. Hvis kapacitetsgrafen vises, så kan brugeren enkelt identificere uudnyttet eller overallokeret kapacitet på såvel medarbejder (6) og gruppeniveau. 5. Sektion 5 indeholder total-tallene herunder det samlede planlagte arbejde per periode samt den totale frie kapacitet på de viste medarbejdere Nedenfor gennemgås sektion 1-4 i nærmere detaljer. 2.3 At arbejde med ressourceplanen Arbejdet med ressourceplanen sker typisk i tre trin: Figur 9: Ressourceplanen 11

12 1. Klargøring af projektlisten (Sektion 1 og 2) 2. Håndtering af budgetafstemning samt håndtering af forsinket arbejde (sektion 3) 3. Detailplanlægning per periode (sektion 4) Klargøring af projektlisten Projektlisten viser som udgangspunkt de projekter, hvor fasetidsplanerne ligger inden for den valgte tidsperiode og hvor medarbejderne har mere end 0 timer allokeret. Derudover vises projekter, hvor der er ikke-planlagt arbejde (IPA), som der skal tages stilling til. Mere om IPA senere. Figur 10: Projektlisten (Sektion 1 i ressourceplanen) Udvidelse af projektlisten Hvis ikke alle de forventede projekter og faser dukker op på projektlisten, kan der være flere årsager hertil. Nedenfor er de mest sandsynlige beskrevet. Medarbejderne er ikke allokeret på fasen/faserne Medarbejdere skal som minimum være allokeret på en fase for, at projektet/fasen dukker op på medarbejderens projektliste i ressourceplanen. Hvis ikke medarbejderen er allokeret til projektet, kan dette gøres direkte fra ressourceplanen. Klik på kontekstmenuen ud for medarbejderen og vælg Tilføj projekt til ressourceplan. Nu kan du vælge hvilket projekt og hvilke faser, som medarbejderen skal allokeres på. Bemærk at hvis det tilvalgte projekt ikke har en tidsplan inden for visningsperioden, vil projektet stadig ikke dukke op, selvom medarbejderen er allokeret. I punktet Tidsplanerne ligger uden for den valgte periode nedenfor beskrives, hvordan du får projekter og faser frem i listen, selvom tidsplanen er uden for den valgte periode. Projektet eller fasen er ikke aktiv(t) Gå ind på projektet i projektmodulet og tjek om projektet og faser er sat til at være i gang / ikke startet / I tilbud / Pause. Kun projekter / faser med disse statusser vil blive vist i planen. Tidsplanerne ligger uden for den valgte periode Hvis ingen af fasernes tidsplaner overlapper ressourceplanlæggerens aktuelle visningsperiode, så vises projektet ikke. Du kan få projekterne vist ved 12

13 1. at gå ind på projektet og tilrette tidsplanen, så en eller flere fasers tidsplan ligger i rapportens visningsperiode 2. at slå Vis projekter med faser uden for den valgte periode i ressourceplanlæggerens visningsmuligheder Projekter og faser vises nu uanset, om der er restarbejde på disse (allokerede timer registrerede timer > 0) eller ej. Allokeringerne på projektet er 0 timers allokeringer Hvis projektet eller fasen kun har allokeringer med 0 timer, så vises projektet og faserne som udgangspunkt ikke, selvom fasernes tidsplan overlapper ressourceplanlæggerens visningsperiode. De kan dog bringes til visning ved at slå Vis faser, hvor medarbejderne er allokeret 0 timer til i ressourceplanlæggerens visningsmuligheder. 0 timers allokering anvendes typisk, hvis man ønsker at placere en opgave hos en medarbejder uden at tage stilling til, hvor mange timer der skal anvendes. Det endelige timetal bestemmes så fra ressourceplanlæggeren Hvad kan man redigere direkte fra ressourceplanlæggeren? Der er en række muligheder for at foretage projektjusteringer direkte fra ressourceplanlæggeren, så brugeren ikke skal over i projektet for at foretage ændringerne. På den enkelte medarbejderlinje i projektlisten kan man tilføje nye projekter til medarbejderens projektliste. På den enkelte projektlinje i projektlisten kan man Figur 11: Redigeringsmuligheder på medarbejderniveau 1. allokere en ny medarbejder til en eller flere af projektets faser 2. flytte allokeringerne (opgaver) til en anden medarbejder 3. redigere projektet 13

14 På den enkelte faselinje i projektlisten kan man Figur 12: Redigeringsmuligheder på projektniveau 1. allokere flere medarbejdere til fasen 2. flytte allokeringen (opgaven) til en anden medarbejder 3. redigere fasen 4. justere fasens tidsplan (ændre start og slutdato) Figur 13: Redigeringsmuligheder på faseniveau Afstemning mellem projektplaner og ressourceplaner Nu er projekterne kommet på listen, så vi er klar til at gå videre. Men inden arbejdet med at detailplanlægge perioderne i ressourceplanen kan påbegyndes, skal eventuelle budgetkonflikter samt eventuelt ikke-planlagt arbejde håndteres. Til dette formål bruges sektionen Arbejde i perioden (t.). 14

15 Sektionen opsummerer, hvor mange timer der skal arbejdes på de enkelte projekter i ressourceplanlæggerens valgte visningsperiode ifølge de underliggende tidsplaner, bookede arbejdsopgaver og det ikke-planlagte arbejde. Sektionen indeholder følgende kolonner: Figur 14: Sektionen: Arbejde i perioden (t.) 1. Råd. tid (Rådighedstid i perioden) 2. IPA (Ikke-planlagt arbejde overført fra tidligere perioder) 3. Beregn. (Beregnet arbejde i perioden) 4. Booket (Booket arbejde i perioden) 5. Belastning (Samlet arbejdsbelastning per medarbejder i perioden) Råd. tid (Rådighedstid) Rådighedstiden i perioden er den tid, som står til rådighed for ressourceplanlæggeren. Den beregnes som medarbejderens normtid i perioden (arbejdstid per dag jævnfør medarbejderens normtidsskema) fratrukket det planlagte fravær. Planlagt fravær er eksempelvis ferie, orlov og andre registreringer på fraværskoder foretaget frem i tiden. Derudover fratrækkes også helligdage jf. helligdagskalenderen. IPA (Ikke-Planlagt Arbejde) IPA (Det ikke-planlagte arbejde) fortæller, hvor meget arbejde der resterer på arbejdsopgaver, hvor tidsplanen er overskredet, eller hvor restarbejdet ikke kan autoplaceres i fasens restløbetid. IPA udgør således arbejde, som belaster medarbejderen, men som ikke kan vises i ressourceplanlæggerens belastningsplan, da der ikke er taget stilling til, hvilke perioder arbejdet skal flyttes til. IPA sikrer, at arbejdsopgaver med en overskredet tidsplan ikke glemmes i den fremadrettede planlægning. Beregn. (Beregnet arbejde) Det beregnede arbejde er en dynamisk beregning, som foretages hver gang ressourceplanlæggeren åbnes. Beregningen foretages på hver fase / allokering, der vises i planen. Beregningen tager udgangspunkt i følgende tre parametre: 1. Restarbejdet på allokeringen (allokerede timer registrerede timer) 2. Rådighedstiden i fasens restløbetid (fra dags dato og til fasen slutter) 3. Booket arbejde i fasens restløbetid (booket arbejde har forrang for det beregnede arbejde) 15

16 På baggrund af ovenstående parametre beregnes en belastning per fase per medarbejder per netto rådighedstime. På baggrund af dette nøgletal kan TimeLog Project nu beregne en belastning per dag, uge, måned eller periode ud fra hvor mange netto rådighedstimer, der er i den aktuelle periode. Eksempel Der resterer 20 timers arbejde på en allokering på en fase Der er booket 15 timers arbejde Der resterer 40,7 timers rådighedstid på den allokerede medarbejder i fasens restløbetid. Heraf befinder 22,2 timer sig på dage med booket arbejde, så der er 18,5 rådighedstimer til afvikling af det beregnede arbejde. Beregnet arbejde per netto rådighedstime = (20 t. 15t.) / (40,7 t.- 22,2 t.) = 0,27 t. Dags dato Slutdato Total Normtid 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 51,8 Planlagt fravær -7,4-3,7-11,1 Rådighedstid, Brutto 7,4 7,4 0 7, ,4 3,7 7,4 40,7 Booket arbejde på fasen Rådighedstid, Netto 7, , ,7 0 18,5 Beregnet arbejde på fasen (Rådighedstid, Netto * 0,27) 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 Planlagt arbejde (Booket + beregnet arbejde) 2,00 5,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 1,00 5,00 20,00 Tabel 1: Beregnet belastning, eksempel I ovenstående eksempel er der booket 15 timers arbejde fordelt på dagene 21. november, 26. november og 28. november. Dermed er der kun dagene 20. november, 23. november og 27. november til at fordele de resterende 5 timer (20 t. 15 t.) på allokeringen. Fordelingen sker jævnt, som beregnet arbejde. Hvis også disse tre dage havde haft booket arbejde eksempelvis 1 time hver dag, så havde der ikke været frie dage at placere de 2 resterende timer på, hvorfor disse ville blive flyttet over i kolonnen IPA (ikke planlagt arbejde), hvorfra der skulle findes en løsning på konflikten. Booket (Booket arbejde) Booket arbejde er arbejde, som den ressourceansvarlige direkte har indtastet i ressourceplanen. I beregningen af belastningen per dag har booket arbejde forrang for beregnet arbejde. Med andre ord, hvis der bookes 5 timers arbejde på en dato, så vil den dags rådighedstid ikke indgå i beregningen af det beregnede arbejde på en fase. Det beregnede arbejde fordeler sig derfor på de øvrige ikke-bookede datoer. Hvor det beregnede arbejde er en billig måde at skabe en langsigtet ressourceplan på, så er det bookede arbejde måden at gøre ressourceplanen mere præcis på den korte bane. Derfor vil længere projekter typisk starte som rene beregnede projekter i ressourceplanen, da der ikke er taget aktivt stilling til, på hvilke eksakte dage, der skal arbejdes på de enkelte faser, men bare er lagt en overordnet tidsplan på projektet. Når så projektets faser kommer tættere på at skulle udføres, så er det tid til at detailplanlægge. Efterhånden som detailplanen falder på plads, flytter en stigende del af det planlagte arbejde på projektet fra beregnet til booket (bekræftet) arbejde. 16

17 Belastning Kolonnen Belastning i figuren nedenfor er summen af Ikke-planlagt arbejde, Beregnet arbejde og Booket arbejde. Belastningen siger således meget præcist, hvor mange timer den enkelte medarbejder skal levere i den viste periode. Man kan godt komme ud for, at en medarbejder har fri kapacitet i de enkelte perioder i ressourceplanen, men samtidig være alvorligt overbelastet ifølge belastningskolonnen. Denne situation opstår, hvis medarbejderen har meget restarbejde (IPA) fra tidligere perioder, som ikke er placeret i ressourceplanen endnu, men som må antages at belaste medarbejderen i den kommende periode. Figur 15: Sektionen: Belastningsgrafen Konflikthåndtering Sektionen Arbejde i perioden (t.) indeholder tre centrale tjek for konflikter vedrørende projektbudgetter og planlagt arbejde, der ikke stemmer overens og ikke-planlagt arbejde, som skal håndteres. 1 2 Figur 16: Konflikthåndtering 17

18 1. IPA kolonnen Hvis der er IPA på en fase / et projekt skal brugeren tage stilling til, hvornår restarbejdet kan afvikles eller om restarbejdet ganske enkelt ikke skal udføres (fasen skal afsluttes). 2. Restkolonnen (kræver at sektionen Allokeret arbejde (t.) er slået til) Hvis der er booket mere arbejde på en allokering, end der er resttimer på allokeringen, så markeres resttallet med rød og en advarsel om, at booket arbejde overstiger restarbejdet. Hvis der er registreret flere timer, end der er allokeret, så markeres rest-tallet med rød og en advarsel om, at de allokerede timer er overskredet. Når konflikterne er løst, er det tid til at gå videre med detailplanlægningen af arbejdet Detailplanlægning af ressourcerne Når projektlisten er komplet og eventuelle konflikter er blevet håndteret, så er det tid til at tage et kig på den aktuelle ressourceplan og foretage en detailplanlægning af arbejdet og booke planen som booket arbejde. I den sidste ende handler det om, at ressourceudnyttelsen skal optimeres uden at blive overbelastet og lige så vigtigt at få opdateret projekttidsplanerne med de opdaterede slutdatoer på de enkelte faser. Figur 17: Ressourceplanen Ressourceplanen er nyudviklet til ressourcemodulet. Grundideen med ressourceplanen er at sammensmelte tidsplaner og budgetter fra projekterne med en regnearkslignende brugerflade, hvor ressourcekoordinatoren enkelt kan overskrive det beregnede arbejde fra projektplanerne med en endelig bookning af arbejdet således at eventuelle lokale overbelastninger fjernes og fri kapacitet udnyttes. Tidligere bookede man planlagt arbejde via en pop-up, som gjorde det tungt at detailplanlægge arbejde. Arbejdsflowet ifm. ressourcestyring i projektorganisationer er typisk som følger: 1. projektlederen opretter projektet og nedbryder det i faser (opgaver) 2. projektlederen tilknytter ressourcer og ressourcebudgetter til projektplanens faser 3. Ressourcekoordinatoren bruger ressourceplanlæggeren til at sammenholde projektets beregnede arbejde per dag / uge / måned med de øvrige projekter og foretager justeringer direkte i ressourceplanlæggeren (fremgangsmåden er beskrevet i detaljer nedenfor) 4. hvis projekter skrider eller budgetter overskrides, så kan ressourcekoordinatoren foretage forlængelser af tidsplaner, omfordeling af opgaver, budgetudvidelser og genplanlægning af planlagt, men ikke udført arbejde direkte i ressourceplanlæggeren 18

19 Man kan sige, at ressourceplanen til en hvis grad styrer projekttidsplanen, når først projektet kører, og de daglige prioriteringer finder sted Fremgangsmåde i arbejdet med ressourceplanlæggeren Ressourceplanen indeholder en hel række tal og oplysninger, som kan gøre planen lidt uoverskuelig at læse, hvis ikke sammenhængene er kendt. Nedenfor gennemgås ressourceplanens elementer. 1 Figur 18: Læsning af ressourceplanen 1. Afstemning af samlet belastning i visningsperioden Inden detailplanlægningen kan finde sted, så skal den samlede belastning i visningsperioden tilpasses, så den ikke overskrider rådighedstiden i perioden. Den samlede belastning aflæses ud for den enkelte medarbejder i kolonnen Belastning (punkt 1 i Figur 18). Hvis belastningen vises med rød baggrund, så er medarbejderens rådighedstid overskredet (Som det er tilfældet i Figur 18, hvor rådighedstiden er 25,90 timer, mens belastningen er 43,70 timer). Følgende handlinger kan udføres for at nedbringe den samlede belastning på medarbejderen: 1. Flytning af allokeringer til andre medarbejdere (Dette gøres fra kontekstmenuen i projektlisten) 2. Afslutning af faser, som ikke længere er aktive 3. Forlængelse / flytning af tidsplaner (Dette gøres fra fasens kontekstmenu i projektlisten) 4. Prioritering af hvilke faser som skal belaste medarbejderen i perioden (Dette gøres ved at nedskrive lavt prioriterede arbejdsopgaver direkte i planen se under bookning af arbejde i ressourceplanen nedenfor) Når den samlede belastning i visningsperioden er under eller lig med rådighedstimetallet er det tid til at afstemme de enkelte delperioder (dage, uger, måneder) i visningsperioden. Den ønskede gruppering af delperioder sættes i ressourceplanlæggerens filtersektion. 2. Afstemning af delperioder Afstemning af delperioder foretages direkte i ressourceplanen ved at overskrive det beregnede eller bookede arbejde med de endelige timetal. Man kan kun foretage bookninger på faseniveau, som så opsummeres på projekt og medarbejderniveau. 19

20 Figur 19: Oprettelse og sletning af bookninger Ud for den enkelte faselinje er det muligt per delperiode at booke arbejdstid i timer, mandedage eller som en belastningsprocent. Tal på lyseblå baggrund (punkt 1 i figur 19) er beregnet arbejde mens tal på mørkeblå baggrund (punkt 2 i figur 19) er booket arbejde (som brugeren selv har indtastet i planen). De lyse / mørkeblå områder viser samtidig, hvor fasernes bagvedliggende tidsplaner befinder sig, så man direkte kan se, hvornår bookningen af arbejde udvider tidsplanen (som det er tilfældet i punkt 3 i figur 19). I arbejdet med at detailplanlægge arbejdet er kapacitetsindikatoren (punkt 5 i figur 19) et godt hjælpemiddel. Negative tal på rød baggrund betyder, at der er planlagt mere arbejde, end der er tid til rådighed. Positive tal på grøn baggrund betyder, at der er fri kapacitet på medarbejderen. Nu foretager brugeren en tilretning af de enkelte fasers planlagte arbejde i delperioden, således at kapaciteten udnyttes optimalt (kapacitetsindikatoren er hverken rød eller grøn) og under hensyntagen til, hvor mange timer der skal leveres på hver fase i disses løbetid. Hvis man ønsker at slette en bookning af arbejde, så gøres dette ved at gå ind i feltet med bookningen og slette tallet (feltet skal være tomt). Arbejdet afsluttes ved at klikke Gem, hvorved arbejdet bookes. Hvis der er foretaget bookning af arbejde uden for en fases tidsperiode, så udvides denne automatisk til at indeholde bookningen. Afslutningsvis kan der være behov for at justere de bagvedliggende allokeringer, så de dækker den udførte ressourceplan. Kik i sektionen Allokeret arbejde (t.), og hvis der er tal markeret med rød, bevæges musen hen over tallet, og brugeren informeres om, hvorvidt advarslen skyldes, at der er planlagt mere arbejde, end der er allokeret. 20

21 3 Opfølgning på booket arbejde (Booket vs. registreret arbejde) Ud over ressourceplanlæggeren indeholder ressourcemodulet et nyudviklet værktøj til evaluering af arbejdsplaner. Værktøjet hedder Booket vs. registreret arbejde (findes i menuen Ressourcestyring i Projektadministrationen) og er målrettet processen omkring løbende opfølgning på aftalte ugeplaner per medarbejder en styringsmodel som særligt finder anvendelse i SCRUM projektmodellen. Figur 20: Booket vs. registreret arbejde Værktøjet tager udgangspunkt i det i ressourceplanen bookede arbejde per uge og sammenholder dette med det registrerede arbejde i samme uge. Således bliver det enkelt at følge op på, om de aftalte (bookede) opgaver er udført, ligesom det også er muligt at aflæse, hvilke ikke-bookede opgaver, som en medarbejder har arbejdet på i en given uge. Med udgangspunkt i denne visning bliver det lettere at tage en opfølgning på arbejdsplanerne med den enkelte medarbejder, afdelingen eller en projektgruppe, Hvis en medarbejder ikke har udført de aftalte opgaver, skal der normalt tages stilling til, hvad dette betyder for de kommende ugers arbejdsplaner. Værktøjet indeholder derfor en funktion til genplanlægning af det resterende arbejde (Difference (t.)) med et enkelt klik. Brugeren kan her vælge at flytte arbejdet til en bestemt dag eller periode eller lukke fasen, hvis arbejdet er afsluttet. 21

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING

VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING VEJLEDNING TIL RESSOURCESTYRING Få det optimale ud af ressourcerne og planlæg bedre og mere effektivt. Denne guide viser, hvordan I udnytter TimeLog Projects Ressourcemodul optimalt. Introduktion Dette

Læs mere

Ressourcestyring. Introduktion. Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive. Få styr på jeres ressourcer.

Ressourcestyring. Introduktion. Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive. Få styr på jeres ressourcer. Ressourcestyring Få det optimale ud af ressourcerne og bliv mere effektive Introduktion Få styr på jeres ressourcer Dette dokument beskriver, hvordan funktionsområdet ressourcestyring anvendes, herunder

Læs mere

2-trins godkendelse af timeregistreringer

2-trins godkendelse af timeregistreringer 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Vejledning Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument beskriver,

Læs mere

2-trins godkendelse af

2-trins godkendelse af 2-trins godkendelse af timeregistreringer Sådan kvalitetssikrer du tidsregistreringen og skaber højere profit Godkendelse af timer Kom godt i gang med 2-trins godkendelse af timeregistreringer Dette dokument

Læs mere

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring.

Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve BCpro / Projektstyring. Kom godt i gang BCpro / Projektstyring En simpel brugerflade med avancerede funktioner Byggecentrum Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE VALUE YOUR TIME RESOURCE MANAGEMENT MULTI-CURRENCY OG MERE www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Med version 5.7 viser TimeLog Project nye sider af sig

Læs mere

EazyProject skærmbilleder indhold

EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold EazyProject skærmbilleder indhold... 1 Gantt-kort med brugervenlig klik-funktionalitet... 2 Personlig ugeseddel... 3 Projektportefølje... 4 Ressourceplan... 5 Projektplan...

Læs mere

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2

Whitepaper. Projektstatus, fasestatus og projektstadier. Indledning 2 Projektstatus og projektstadier 2 Juni 2011 Whitepaper Projektstatus, fasestatus og projektstadier Sådan håndterer projektledere workflows i TimeLog Project omkring ordreafvikling med angivelse af status og stadier. Indledning 2 Projektstatus

Læs mere

ETC sæt strøm til projektstyringen

ETC sæt strøm til projektstyringen ETC sæt strøm til projektstyringen Sådan får du succes med projektestimering Få styr på projekter og deadlines Denne publikation indeholder en gennemgang af den nye ETC-funktion i TimeLog Project. Med

Læs mere

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse.

I EazyProject er det muligt selv at definere hvad et projekt/projektfase skal kaldes i systemet. Dette sættes op ved systemets oprettelse. Introduktion Formålet med denne vejledning Vi har udarbejdet denne korte vejledning for at hjælpe dig i gang med at afprøve EazyProject. Vejledningen indeholder kun de nødvendige skridt du skal igennem,

Læs mere

EazyProject Ressourcestyring

EazyProject Ressourcestyring EazyProject Ressourcestyring Mobil WebApp Med EazyProjects mobile WebApp har du de vigtigste informationer, samlet i lommeformat. Direkte fra din smartphone får du hurtigt adgang til: Kalenderen - der

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking

Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler Brugervejledning Indledning Booking Version 1-1-1-1-1 (januar 2015) Test- og prøvesystemet De nationale test Brugervejledning for skoler

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Juni 2011 Whitepaper Sådan organiseres klippekortsaftaler med TimeLog Project i forhold til projektopsætning, indtægtsføring, fakturering og rapportering. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel

Læs mere

allokering af medarbejdere

allokering af medarbejdere Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Overblik for projektledere Det store overblik Betydningen af korrekt allokering Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere

Læs mere

Microsoft Project 2013 DK

Microsoft Project 2013 DK Claus Hansen & Peter Kragh Hansen Microsoft Project 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-05-3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3

Whitepaper. Indledning 2 Kendetegnende for denne prismodel 2 Målsætning 2 Systemkrav 2 Fremgangsmåde 3 Indtægtsføring efter faktureringsprincippet 3 Juni 2011 Whitepaper Sådan håndteres fastprisprojekter, hvor indkøb, udlæg og rejser indgår i den aftalte pris, efter produktionsprincippet eller faktureringsprincippet. Indledning 2 Kendetegnende for

Læs mere

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter

Quick guide. Sådan håndteres timepriser i projekter. Timeprishåndtering i projekter Quick guide Timeprishåndtering i projekter Sådan håndteres timepriser i projekter TimeLog Project kan automatisk tildele timepriser til medarbejdere ved tidsregistrering på faser. Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2

Novotek Planning Systems A/S 2013 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Version 1.0 Jan 2013 ROB-EX 4.2 Indhold Hovedskærmens opbygning... 2 Tastaturgenveje... 3 Hovedskærmbilleder... 4 Stamdata generelt... 5 Kalender... 6 Opret/rediger kalender... 7 Specifik kalender pr.

Læs mere

Microsoft Office Project 2013 DK

Microsoft Office Project 2013 DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Office Project 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Lidt om Microsoft Office Project 2013... 1 Hvorfor skal man anvende Microsoft Office Project 2013?... 1

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3

Whitepaper. Ressourcegrupper 3 Adgang til tidsregistrering på overordnet niveau 3 Effektivisering af allokering til de enkelte faser 3 Juni 2011 Whitepaper Ressourcegrupper og allokering af medarbejdere Få overblik over betydningen af ressourceallokering, og hvordan medarbejdere tildeles adgang til at registrere tid til forskellige timepriser

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5

TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 TimeLog Project kontraktmodul fra vs. 6.0 til 6.0.5 Konvertering af eksisterende projektkontrakter Kom godt i gang Få indblik i hvordan jeres eksisterende kontrakter håndteres i det nye kontraktmodul.

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper

Betalingsplaner. Fakturering efter betalingsplaner i TimeLog Project. Whitepaper Whitepaper Betalingsplaner i TimeLog Project TimeLog Project 5.0 introducerer nye avancerede muligheder for at styre, hvordan og hvornår projektet skal faktureres. Simon Ravn Joensen Implementeringskonsulent

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder

KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN. Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Leder KOM GODT I GANG MED KURSUSPORTALEN Indholdsfortegnelse Vejledning til ledersiderne i Kursusportalen... 3 Medarbejdere - Validering af medarbejdere... 4 Aktivitetsoverblik...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Vejledning til Timeplan

Vejledning til Timeplan Vejledning til Timeplan Sådan oprettes en Timeplan så du og dine medarbejder kan se hvad du forventer af dem. Indhold Faner:... 2 Stamdata:... 2 Skolefag på uddannelse... 2 Kompetencegrupper... 4 Grundsatser...

Læs mere

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under

Læs mere

Integration med Microsoft SharePoint

Integration med Microsoft SharePoint Integration med Microsoft SharePoint Kom godt i gang med opsætning af integrationen Integration med SharePoint Kom godt fra start I TimeLog Project er der mulighed for at integrere til Microsoft SharePoint,

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012

Kom godt i gang. Integration med e-conomic. Marts 2012 Marts 2012 Kom godt i gang Integration med e-conomic En komplet vejledning i opsætning af integrationen mellem TimeLog Project og e-conomic og overførsel af data om kunder, kontaktpersoner, medarbejdere

Læs mere

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk

TimeLog Project 5.4. Nyheder og forbedringer. www.timelog.dk info@timelog.dk www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion En ny måde at arbejde med projekter 2 Christoffer Lanstorp Produkt- og udviklingschef TimeLog A/S Kort om opdateringen Opdateringen foregår om natten. Bruger

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner, så du hurtigt kan komme i

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Quick guide til BordingNet

Quick guide til BordingNet Quick guide til BordingNet BordingNet - Når tiden er vigtig BordingNet - Når tiden er vigtig Kom godt i gang med BordingNet. Denne Quick Guide giver dig en hurtig introduktion til de mest anvendte funktioner,

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en idrætsklub. En leder der har behov for at holde

Læs mere

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID

TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL. WinTid Web 2 BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID TIDSREGISTRERING JOBREGISTRERING PROJEKTREGISTRERING ADGANGSKONTROL BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET TIDS- OG PROJEKTREGISTRERING TIL WINTID BROWSERBASERET BRUGERGRÆNSEFLADE

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 5 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut måned... 9 Godkendte/afviste måneder...

Læs mere

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE...

VALUE YOUR TIME TIMELOG PROJECT 5.7 NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... VALUE YOUR TIME NY RESSOURCEPLANLÆGGER PROJEKTER I ANDEN VALUTA OG MEGET MERE... www.timelog.dk info@timelog.dk Introduktion Et år med nye standarder for projektstyring 2 Christoffer Lanstorp Head of IT

Læs mere

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13

Whitepaper. Allokér medarbejdere 14. Fastprisfaser 13 Juni 2011 Whitepaper En detaljeret teoretisk og praktisk gennemgang af principperne og koncepterne omkring styring af fastprisprojekter og værdiberegning i TimeLog Project. Indledning 2 Introduktion til

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN

KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN KOM GODT I GANG MED EPOS MANAGEMENT TIL EPOS LØN BRUGERMANUAL FOR ADMINISTRATORER VERSIONSNR. 1.0 DECEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Opbygning af Epos Management... 4 2.1 Normering...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata

PROGRAM. Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen. Livepræsentation på demodata LØNFREMSKRIVNING - Et budgetsimulationsværktøj PROGRAM Præsentation af lønfremskrivningsværktøj: Hvad er det? Hvor tilgås det? Et kig på brugergrænsefladen Livepræsentation på demodata Lønfremskrivningsværktøjet

Læs mere

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012

Releasenote til Jobcenter Planner 20. august 2012 Releasenote til Jobcenter Planner Vejledning til pr. Superbrugere 20. august 2012 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet af Kirsten Vestergaard Oprettet den 16. august 2012 Godkendt af Erik Hove Godkendt

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Indhold 1 Hvad bruges rapporten til?... 1 2 Hvordan bestiller jeg rapporten?... 1 3 Hvordan læser jeg udskriften?... 3 4 Hvordan sletter jeg fravær, der er

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets

Læs mere

UDKAST: Indeholder kun indtastning

UDKAST: Indeholder kun indtastning København d. dd. mmmmm yyyy Dokument: Måler modul manual.doc Manual vedrørende: IDAP manual Måler modul UDKAST: Indeholder kun indtastning Adresse: Århusgade 88, 4.sal 2100 København Ø Danmark Kontakt:

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.

Når du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke. Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 66 LUDUS Web Undervisningsbeskrivelser

Læs mere

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik.

Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Vejledning til Ferieplanlægning i Smartklik. Ferieplanlægning er et modul i Smartklik, hvor man kan planlægge sit fravær på nedenstående typer af fravær: Ferie Særlige feriedage Omsorgsdage Seniordage

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.29.0. Den 8. marts 2010. J.nr.: 4004-V0392-10. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS version 1.29.0 Den 8. marts 2010 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

App manual. Android/ ios

App manual. Android/ ios i App manual Android/ ios Indhold Minuba App... 2 Indstillinger... 2 Min tid... 3 Registrering af arbejdstid... 3 Aflevering af timesedler... 1 Min plan... 1 På ordren... 2 Status... 2 Noter... 3 Materialeregistrering...

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling

CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling CapLegal Quick Guide - Sagsbehandling Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Rollecenter... 3 Oprettelse af sag... 5 Sagsguiden... 5 Trin 1 - sagsoplysninger... 6 Trin 2 Vælg klient(er)... 6 Trin 3 Vælg parter...

Læs mere

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem

LabTilbagesvar. XMO. Introduktion til brug: Overordnet set kan en rekvisition har følgende farvekoder: Rød: Fejl eller andet problem Baggrund for funktionen: Lab tilbage svar er en funktion, som sikrer, at prøver kan spores hele vejen i processen fra bestilling, til afgivelse af svar til patienten. Det kan bruges på mange niveauer,

Læs mere

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide

C2IT s opgavestyringssystem. Quick Guide C2IT s opgavestyringssystem Quick Guide Forfatter: Kent Tranberg Pedersen / Michael Bo Larsen Dato: 12. juli 2016 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk www.c2it.dk

Læs mere

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model)

Systematisk opfølgning på sygemeldinger ( model) Vejledning Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) www.regionsyddanmark.dk/sygefravær Systematisk opfølgning på sygemeldinger (1-5-15-model) Den enkelte leder vælger selv en måde til at

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere