Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver"

Transkript

1 Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget i den forløbne periode. Den overordnede fagpolitiske holdning fremgår af Faglig Puls beretning, men bestyrelsen for inspektørerne har i den forløbne periode klart fremført egne holdninger, hvilket fremgår at beretningen. Den skriftlige beretning suppleres med en mundlig beretning på generalforsamlingen. Overenskomst og lokalaftaler I perioden har vi afsluttet overenskomstforhandlinger til ny overenskomst for perioden 2014 til Modparten fremsendte ønsker om nedlæggelse af løngruppe 1 gruppen med højeste arbejdstid og begrænsning af tid til uddannelse samt indførelse af 120 dages sygdomsreglen, alt uden kompensation i form af lønregulering ud over den evt aftalte ramme. Yderligere ønskede modparten at drøfte reglerne for tidspunkt for alderstillæg, grundet besluttet lovændring vedrørende pensionstidspunkt. Vort hovedkrav var, som besluttet på det i foreningen afholdte forhandlingsmøde, at al regulering skulle lægges på lønnen. Som udgangspunkt var vi imødekommende angående afskaffelse af løngruppe 1 samt regulering af tidspunktet for alderstillæg mht fleksibilitet, men kun mod en regulering af lønrammen i positiv retning. Modparten havde den holdning at intet måtte koste og alt skulle holdes inden for lønrammen. Efter flere møder blev resultatet at BL ikke ønskede ændringer i den eksisterende tekst, hvilket efter vor mening, klart skyldes BLs forhandlinger i forhold til ESL og HK samt ACerne. På baggrund af forhandlingerne fremstår forløbet som ekstremt arrogant fra BLs side, hvilket på ingen måde har sat samarbejdet i et positivt lys. Resultatet af forhandlingerne blev en regulering pr 1.4 hver år (første gang 2014) med 1,7% -1,9% - 1,9% - det positive i dette er, at prisudviklingen under det seneste har været 0.3% hvilket betyder at priserne for en normalfamilie stiger mindre end lønudviklingen, hvilket alt andet lige giver flere penge i hånden. Uden vor viden har ESL i samme forhandlingsperiode forhandlet og fået Services Forbundets godkendelse af en stilling som ledende varmemester uden højeste arbejdstid til kroner pr. mdr hvilket er ca kroner mindre end vor grundløn på løntrin 2. Dette kan på sigt, efter bestyrelsens vurdering, blive et problem mht rekruttering og ansættelser under overenskomsten med Faglig Puls. Bestyrelsen vurderer dette som ren løndumping. Lokalaftaler

2 Efter afslutning af overenskomsten forestår et stort arbejde med forhandling af lokalaftaler. På denne baggrund blev der inviteret til møde for tillidsrepræsentanter tre steder i landet, for drøftelse af hvad der kan forhandles samt for udveksling af erfaringer med baggrund i andres oplevelser ved forhandling af eksisterende lokalaftaler. Grundet begrænset tilmelding blev der kun afholdt møde i KBH hvor der var størst tilmelding i Jylland/Fyn var der 2 tilmeldinger. Mødet var konstruktivt og inspirerende med hensyn til krav og ønsker, og vi har erfaret at deltagerne efterfølgende har udvekslet erfaringer, synspunkter mv. Vi har deltaget i tre lokalmøder for vejledning og inspiration om lokalaftaleforhandlinger med et, efter vor vurdering, positivt udbytte for begge parter. Lokalaftalerne er der hvor goder ud over overenskomstens rammer kan give noget. Derfor opfordrer vi til, at alle får gang i forhandlingerne og til dette stiller såvel bestyrelsen som Faglig Puls sig til rådighed. Man skal være opmærksom på at nogle lokalaftaler automatisk udløber i forbindelse med overenskomstens ophør. Faglige sager og klubber Der har i perioden været to alt overskyggende sager som på nuværende tidspunkt fortsat ikke er afsluttet. Tryghedsaftale i en lokalaftale Den ene sag vedrører uenighed om en tryghedsaftale i en lokalaftale er ophørt/udgået. Denne sag vurderede Service Forbundet som ikke mulig at videreføre, hvorfor behandling blev afvist. Trods dette indstillede inspektørbestyrelsen, da det efter vor vurdering er en principiel sag, til Faglig Puls, at sagen skulle videreføres i det faglige system. Bestyrelsen vedtog i denne forbindelse, at stille midler til rådighed ved en eventuel kommende sagsbehandling. Herefter besluttede Faglig Puls at videreføre sagen grundet problematikken angående lokalaftalens ophørstidspunkt. Sagen er for nuværende fortsat under behandling. Stillingsændring Den anden sag der har været tungest samt væsentlig for vor situation, og som bestyrelsen har fulgt - men ikke direkte har været involveret i - er afklaring angående organisering i forbindelse med avancement i et boligselskab, hvor man - efter vor mening - overgår fra at være funktionær til ledende medarbejder. Dette er en problematik som også blev drøftet på senest afholdte generalforsamling og som fortsat ikke er afklaret. Hvilket efter bestyrelsens vurdering er til ugunst for de medlemmer det vedrører. Klubber

3 Som det fremgår af overenskomsten kan der oprettes fagligklub på en arbejdsplads med 3 ansatte inspektører med medlemskab af Faglig Puls, og der gives tilskud til aktiviteter fra arbejdsgiver. Dette skal ses som en social/faglig aktivitet og vi opfordrer fortsat til at der oprettes klubber alle steder hvor det er muligt. Udkast til vedtægter er tilgængelig på vor hjemmeside, anvend denne mulighed det er gratis og åbner mulighed for en socialfunktion. Grænseaftale med ESL Som tidligere oplyst har bestyrelsen arbejdet for en afklaring af snitfladen mellem INSP og ESL. Bestyrelsen har på baggrund af tilkendegivelse på seneste generalforsamling undersøgt mulighed for overgang til andet fagforbund under LO. Resultatet er, at dette er muligt såfremt der tilkendegives tilsagn fra nuværende organisation, hvilket der pt gives tilsagn om i Forretningsudvalget under Services Forbundet. Ved tilknytning til andet forbund vil dette ske på samme grundlag som for nuværende - egen økonomi, egen afdeling, egen forhandling. Efter 8 måneder er vi nu nået frem til en situation hvor vi efter diverse skrivelser til Services Forbundet kan drøfte snitfladen med ESL. Drøftelserne er fra vor side en afklaring af arbejdets karakter, og her er det meget svært at opnå en fælles forståelse. Drøftelserne bliver let meget langhårede på grund af manglende fælles forståelse af de enkelte arbejdsopgaver og ikke mindst ansvar. Bestyrelsen har besluttet at videreføre drøftelserne med ESL i forbundsregi og afvente de verserende sager vedrørende medlemsorganisering. Holdningen i bestyrelsen er, at Forbundet burde finde en ordning i mindelighed således medlemmerne ikke stilles i en usikker situation bliver man usikker, mister man tillid til forbundet, fagforening og fagbevægelsen generelt. Hjemmeside, information og kompetencefond Der er nu udarbejdet en mere imødekommende hjemmeside, som fremover skal anvendes mere aktivt. Der er adgang til mødereferater, info om bestyrelsesmøder og sociale arrangementer samt mulighed for tilkendegivelser til bestyrelsen, hvilket kunne være emner til drøftelse i bestyrelsen eller andet. Der er opkobling til diverse infosider blandt andet kompetencefonden, der fremadrettet orienteres direkte til vort område, og løbende opdateres i henhold til behandlede ansøgninger i udvalget. I udvalget er der repræsentanter fra BL og Faglig Puls, der udelukkende varetager inspektøransøgninger og har sin egen økonomi. Sociale arrangementer

4 Som besluttet afholdes der arrangement op til generalforsamlingen, hvilket er modtaget meget positivt og indarbejdet i budgettet. Yderligere er der i perioden afholdt tur til MALMØ for besigtigelse af den nye bydel, men ikke mindst boligforhold mv i byen. Tilslutning til ture var god der deltog 32 personer, der havde en inspirerende og hyggelig dag. Bestyrelsen arbejder pt på arrangementet der skal afvikles Faglig Puls arrangementer Ovenstående er de to arrangementer INSP forestår, men yderligere afholdte Faglig Puls i år fyraftensmøder tre steder i Danmark, fælles for alle under landsklubben. Emnet i år var det meget debatterede emne ulighed i samfundet der forventes at være et af hovedemnerne i de kommende politiske drøftelser. Yderlige afholdes årligt et tillidsmandsseminar hvor faglige emner og erfaringer drøftes. Klubber De etablerede klubber har yderligere mulighed for afholdelse af sociale arrangementer. Bestyrelsen har i den forbindelse drøftet mulighed for etablering af områdeklubber på tværs af administrationsselskaber i de områder, hvor der ikke kan etableres administrationsklubber. Økonomi Medlemstallet er faldende hvilket hovedsageligt skyldes afgang grundet alder og jobskifte samt ikke mindst manglende tilgang til foreningen af nye medlemmer. Vi skal på denne baggrund være opmærksom på hvorledes foreningen driftes er der sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Hovedparten af udgifterne til arrangementerne generalforsamling og socialtur tages for nuværende af formuen, hvorved denne udhules. Med dette udgiftsniveau er formuen afviklet inden for de kommende 3-4 år. På denne baggrund indstilles det at klubkontingentet stiger, således vi stabiliserer formuen. Aldersmedlemmer Grundet pensionsalder har man ikke mulighed for at være medlem af klubben. Bestyrelsen indstiller at dette ændres, således man forsat kan være medlem og deltage i generalforsamling og arrangementer mod betaling af klubkontingent. Oversigter og statistik Faglig Puls har det seneste år drøftet strategi for hvervning og fastholdelse uden endelig beslutning. For at komme videre har bestyrelsen for vort område besluttet at opgradere samt vedligeholde.

5 Medlemsoversigt sammenholdt med arbejdsgiverorganisation Tillidsrepræsentanter og talsmænd i organisationen Klubber i administrationsselskaberne Dette skal danne overblik/grundlag for overvejelser i forbindelse med kommunikationsstrategi. Databasen skal løbende vedligeholdes, således bestyrelsen har mulighed for mere målrettet kommunikation ind tilfældet er i dag. Fremtiden Medlemssituationen Organisatorisk har vi en stor opgave med hensyn til hvorledes vi hverver nye medlemmer samt fastholder nuværende. Medlemsmæssigt har vi tilbagegang hvor 66% skyldes alder/pension men tilgangen opvejer på ingen måde denne afgang. Hvorledes får vi nye medlemmer samt fastholder eksisterende? Skift til andet forbund under LO Siden seneste generalforsamling har bestyrelsen undersøgt mulighed for overgang til andet LO-forbund. Det er muligt at overgå til andet forbund under forudsætning af, at vi følger de regler der er i Service Forbundets vedtægter. Ved overgang til andet forbund har Service Forbundet tilkendegivet at overenskomstret, formue i klubben mv overføres og nuværende klubstruktur fortsætter i det nye forbund efter aftale med eventuelt nyt forbund. Bestyrelsen har besluttet at afvente behandlingen af nuværende grænseaftaler inden det indstilles til behandling på en eventuel ekstraordinær generalforsamling, at skifte til andet forbund. Forbundet Der er fra vor side ikke stor tillid til den nuværende ledelses ageren i forhold til vor situation. Ser man på forbundets struktur og sammensætning bør man vurdere tiden frem til kommende kongres oktober 2017, hvor nuværende formand formentlig fratræder. Hvad er alternativet, hvem opstiller til formandsposten og hvilken betydning har det for udviklingen af Services Forbundet? Vi kunne frygte et mere totalt ESL styret Forbund, hvilket vi ikke ser som positivt for inspektørgruppen under Faglig Puls. Klubben Ser man på medlemmerne af bestyrelsen er det klart, at hovedparten ikke er årsunger og inden for kort tid fratræder.

6 Det er derfor vigtigt, at der allerede nu er nogle der går ind og er med til at løfte opgaverne det kan være større eller mindre for på denne måde at fastholdelse klubbens eksistens. Klubben har en social rolle mht arrangementer men absolut også som sparingspartner ved diverse forhandlinger, for fastholdelse og udbygning af medlemmernes interesser og ansættelsesforhold. Nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller sig til rådighed i en overgangsperiode, men det er vigtigt at nogle påtager sig opgaverne i bestyrelsen. Disse kan struktureres på en helt anden måde end de er for nuværende. Sidder vi ikke med ved forhandlingerne så forsvinder vor synspunkter. Derfor skal vi aktivt arbejde for at have en stabil klubbestyrelse samt repræsentation i Faglig Puls bestyrelse. Bestyrelsen feb. 2015

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning

kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning kongres 2012 Fokus på Fremtiden dit arbejdsliv og din udvikling Beretning BERETNING KONGRES 2012 Indhold Hovedbestyrelsens indledning 2 TL s politiske struktur 6 Medlemsudvikling 8 Personale og organisation

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse

Det er vigtigt, at samtalen kommer til at berøre trivsel, tryghed, fremtidige mål og målopfyldelse Den 16. marts 2006 Personalepolitik Der har igennem årene ikke været tradition for at have en nedskrevet personalepolitik gældende for hele boligselskabet Baldersbo. Dette er et forsøg på at lave et første

Læs mere

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af offentlighedens og mediernes interesse for de psykiatriske

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere