Kapitalfonde i 2010/11

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitalfonde i 2010/11"

Transkript

1 Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2010/11 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

2 DVCA-begivenheder i 2010 Februar 2010 Regeringen offentliggør arbejdsprogrammet Danmark 2020, der bl.a. indeholder et løfte om, at regeringen vil stille yderligere 500 mio. kr. til rådighed for markedet for risikovillig kapital. Løftet indfris med aftalen om Dansk Vækstkapital i januar 2011, der samtidig giver op imod 4 mia. kr. i fund of funds-kapital til small- og midcap-kapitalfonde. Marts 2010 Anden udgave af Nordic Fundraising Summit afholdes. Forvaltere af mere end 440 mia. kr. besøger 40 nordiske venture- og kapitalfonde i København. DVCA fejrer 10-års-jubilæum. April 2010 Nye analyser af kapitalfonde viser, at kapitalfonde generelt er bedre til at skabe værdi for investorerne, og at kapitalfonde i modsætning til gængs opfattelse faktisk er gode til at styre virksomheder gennem lavkonjunkturer. Juni 2010 Chr. Hansen genintroduceres på NASDAQ OMX Copenhagen. Chr. Hansen optages senere i eliteindekset OMXC20. DVCA s andet årsskrift viser, at kapitalfondenes porteføljevirksomheder har trodset krisen i 2009 og klaret sig bedre end markedet målt på både omsætning og overskud. Også skatten betales. Skatteprocenten i 2009 var på 53,3, svarende til 8,4% af det samlede selskabsskatteprovenu. Kapitalfondene beskæftiger under 4% af de ansatte i den private sektor. Oktober 2010 PANDORA introduceres på NASDAQ OMX Copenhagen. PANDORA optages senere i eliteindekset OMXC20. November 2010 Zealand Pharma introduceres på NASDAQ OMX Copenhagen. AIFM-direktivet af DVCA døbt Vækststopdirektivet vedtages i EU-Parlamentet. Finans/Invest offentliggør artikel, der viser, at danske kapitalfondsejede virksomheder har haft en væsentlig bedre udvikling i rentabilitet end andre sammenlignelige selskaber gennem finanskrisen. Forfatterne finder heller ikke tegn på flere fyringer eller nedgang i aktivmassen. En væsentlig forklaring på udviklingen ser ud til at være kapitalfondenes aktive ejerskab. December 2010 Kapitalfondene bag TDC, NTC, gennemfører et udbud af aktier i TDC på NASDAQ OMX Copenhagen. TDC optages i 2011 i eliteindekset OMXC20. Indhold 01 Forord 02 Kapitalfondes rammebetingelser 05 Status på retningslinjerne 08 Aktiviteter i fonde og virksomheder 13 Tema: Børsnoteringer af kapitalfondsejede selskaber 14 København er the capital of IPOs var et nirvana for danske IPOs 20 Tre cases: Chr. Hansen, PANDORA og TDC 22 Derfor kan kapitalfonde ikke betale skat 24 Undersøgelser bekræfter: Aktivt ejerskab giver bonus 26 Paneldebat: Fundraising, opkøb og rammebetingelser Kapitalfonde omfattet af retningslinjerne Redaktion og projektledelse: Joachim Sperling Forretningsudvikling og Kommunikation ApS Dataindsamling og bearbejdning: Bill Haudal og Jakob Haag Jensen, Deloitte Design og produktion: Branded Design ApS Foto: Pernille Ringsing, Per Morten Abrahamsen og virksomhederne Korrektur: Borella projects

3 Forord Kapitalfonde og aktivt ejerskab = vækst i Danmark DVCA offentliggør nu sit tredje årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde. Vi er glade for at kunne præsentere et årsskrift, der viser fremskridt over hele linjen; kapitalfondsejede selskaber klarer sig godt og klart bedre end sammenlignelige børsnoterede selskaber. Eneste streg i regningen er, at virksomhedsopkøbene ser ud til at være gået i stå i 2010 mere om det senere i rapporten. Opdaterede retningslinjer Vores retningslinjer har nu fungeret i tre år, og vi lovede i sin tid, at vi ville overveje behovet for at tilpasse dem efter nogle år. Nu er tiden kommet, og dette årsskrift er således det sidste, der aflægges efter 2008-retningslinjerne. Næste års rapportering tager udgangspunkt i de nye retningslinjer, der offentliggøres samtidig med dette årsskrift. Det betyder, at kapitalfonde fra skal leve op til de nye retningslinjer, og at deres selskaber skal leve op til dem fra og med I tråd med DVCA s tidligere udmeldinger er de nye retningslinjer et udtryk for øget åbenhed. DVCA har i udarbejdelsen af de nye retningslinjer taget udgangspunkt i Scheibye-udvalgets arbejde, hvorfor vi bl.a. skærper kravene til f.eks. bestyrelsesarbejdet. Det er dog centralt for os, at et kapitalfondsejerskab som hovedregel ikke er børsnoteret ejerskab. Derfor tager vi ikke alle Scheibye-udvalgets anbefalinger til os i DVCA. De nye retningslinjer anno 2011 skal være relevante for offentligheden og også for nuværende eller fremtidige aktionærer i virksomheden, som det er tilfældet i Scheibye-udvalget. Nuværende og fremtidige aktionærer i en kapitalfond får deres informationer via kapitalfonden, hvor informationsniveauet er meget mere vidt gående end i den børsnoterede virksomhed, og de informationer har en så teknisk karakter, at de ikke er egnet til den brede offentlighed. Retningslinjerne sikrer, at der kommer information i kondenseret form, som offentligheden bedre kan forholde sig til, hvilket udmønter sig i dette årsskrift. Undersøgelser bekræfter, at kapitalfondsmodellen skaber værdi Vores årsskrift er som i tidligere år en erkendelse af kapitalfondes voksende rolle i samfundet. Vi ønsker en åben og faktabaseret dialog om fondenes arbejde med deres interessenter. Derfor har vi i det forløbne år gennemført en række analyser af kapitalfondenes markedsvilkår og værdiskabelse. Vi har bl.a. fået gennemført en undersøgelse af Münchens Tekniske Universitet i samarbejde med kapitalforvalteren Capital Dynamics, der viser, at kapitalfonde i Danmark er bedre end sammenlignelige virksomheder på fondsbørsen til at skabe værdi for ejerne. Det viser, at det aktive ejerskab er en gevinst for samfundet. En anden undersøgelse fra CBS viser, at kapitalfonde i Danmark har været gode til at bære virksomhederne gennem krisen. Og en tredje international undersøgelse viser, at de virksomheder, der er kapitalfondsejede, er mindre udsatte for makroøkonomiske chok. Kapitalfondene er med andre ord en vigtig ejerskabsform i Danmark. Derfor ønsker vi også at sende et klart budskab til landets politikere og andre interessenter om, at de i dette årsskrift kan se en række faktuelle forhold om de værdier, som bliver skabt til fordel for Danmark af kapitalfonde. God læselyst. København, 23. juni 2011 Ole Steen Andersen Formand, DVCA Jannick Nytoft Adm. direktør, DVCA 1

4 Bedre rammevilkår er vejen til vækst Tredje rapportering fra DVCA I denne rapport dokumenterer DVCA endnu en gang, at kapitalfonde i høj grad skaber vækst og stærke resultater til gavn for samfundet. Desværre viser rapporten også, at investeringsniveauet i 2010 for tredje år i træk er faldet drastisk. I 2010 blev der kun gennemført 12 nye større opkøb, og værdien af den investerede kapital var kun på ca. 2,5 mia. kr. I 2009 var tallet over 4 mia. kr., og i 2007 blev der investeret ca. 15 mia. kr. Retter vi blikket mod Sverige, blev der i 2010 investeret for 20 mia. kr., og det viser, at der i Sverige er langt mere fokus på at skabe vækst og fremdrift. Danske politikere har i lang tid markedsført sig på en vækstdagsorden, og derfor vil DVCA gerne pege på, at kapitalfonde er noget nær verdensmestre i at skabe vækst. Det er derfor beklageligt, at kapitalfonde også i 2010/11 har oplevet forringelser af deres rammevilkår. Kapitalfondenes investorer modtog også i 2010 massive afkast, hvilket bidrager til, at hr. og fru Danmark får bedre pensioner. Men kapitalfonde er ikke en ko, der kan malkes uendeligt. Der er en grænse, og den når vi snart, hvis ikke fondene motiveres til at øge deres investeringer i danske virksomheder. Den basale forretningsidé i en kapitalfond er at foretage majoritetsinvesteringer i virksomheder for at forbedre driftsindtjeningen, og inden for en ejerhorisont på 4-7 år at skabe så meget værdi i selskabet, at investorerne både kan få investeringen og en god fortjeneste tilbage. Kapitalfonde gavner dermed samfundet på flere niveauer: De hjælper med til at generationsskifte danske ejerledede virksomheder det er godt, for undersøgelser viser, at det i gennemsnit er et tab for Danmark at lade virksomheden gå i arv. De gør hjemmemarkedsvirksomheder til verdensmarkedsvirksomheder. Det er godt, for der er behov for flere virksomheder til at tjene valuta hjem til landet. De sikrer danske pensionister et risikojusteret afkast, der er højere end børsmarkedets afkast. Det er godt for samfundet, for jo højere arbejdsmarkedspension den enkelte får, jo mindre bliver samfundets udgifter til folkepension. I 2010 forværredes kapitalfondenes vilkår De mange tiltag er både sket på europæisk og nationalt niveau. På europæisk niveau blev det nye AIFM-direktiv, der sigter mod at skabe øget finansiel stabilitet, vedtaget. Direktivet betyder, at europæiske kapitalfonde fra 2013 skal autoriseres. Det har bred støtte i Folketinget, men desværre bygger regelsættet på afgørende misforståelser navnlig at hedgefonde og kapitalfonde blandes sammen. Hedgefonde er fonde, hvor forvalterne køber og sælger børsnoterede aktiver med det formål at spekulere i prisændringer oftest med meget kortsigtede investeringshorisonter. Hedgefonde sikrer en effektiv prisdannelse, men kan i kortere perioder bringe markedet ud af balance, hvis deres handlinger medfører, at alle investorer pludselig klumper sig sammen ved nødudgangen. Da dette typisk sker i krisetider, kan hedgefonde være med til at forstørre markedsudsving til skade for andre spillere i markedet med mere langsigtede strategier. DVCA s komite for god selskabsledelse i kapitalfonde Erik Holst Jørgensen Adm. direktør, Deloitte Ole Steen Andersen Formand, DVCA Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand Kapitalfonde foretager majoritetsinvesteringer i virksomheder med det formål at forbedre driftsindtjeningen gennem aktivt ejerskab inden for en ejerhorisont på 4-7 år. Alle involverede i både fonden og porteføljevirksomhedens ledelse har i øvrigt hånden på kogepladen. Det vil sige, at går det godt, er der en gevinst, men det kan også give tab, hvis investeringen fejler. Det skaber en stærk og aktiv ledelsesmodel, hvor alle har samme interesser. Hedgefonde gør omvendt ikke noget for at øge værdien af det aktiv, de investerer i. Så hvorfor skal kapital- og hedgefonde reguleres efter samme principper? 2 Danish Venture Capital and Private Equity Association

5 Rammebetingelser SKATs fremfærd kan være en medvirkende årsag til det lave investeringsniveau, vi har set i Solvens II-direktivet er europæiske pensions- og forsikringsselskabers nye grundlov på investeringssiden. Grundlæggende er ideen med reglerne nyskabende og fornuftige, idet reguleringens fokus nu ændres fra at være regelbaseret til at være risikobaseret. Problemet er blot, at det nye direktiv kan reducere pensionskassers og forsikringsselskabers investeringer i kapitalfonde, fordi investeringer i kapitalfonde fejlagtigt er kategoriseret som højrisikoinvesteringer. Det har den europæiske brancheorganisation for kapitalfonde, EVCA, og DVCA forsøgt at imødegå ved at offentliggøre opgørelser, der viser, at konkursrisikoen i kapitalfondsejede selskaber er mindre end i andre selskaber, og at det er en ejerskabsform, der skaber stærke og sunde virksomheder. De europæiske lovgivere har desværre tilsidesat disse analyser trods de store forskelle. I det seneste udkast foreslås det således, at der holdes en sikkerhedskapital på 49 øre for hver krone, der investeres i kapitalfonde og andre unoterede aktier. Det betyder, at afkastet på investeringerne skal være meget højt for at kompensere for den krævede sikkerhedskapital, og det kan betyde færre penge til kapitalfonde og dermed et lavere bidrag til væksten i Danmark. Også på den hjemlige front bliver der spændt ben for kapitalfonde og kapitalfonds - ejede virksomheder. I øjeblikket er flere skattesager på vej igennem retssystemet på foranledning af SKAT, og det på trods af, at SKAT allerede har tabt den mest principielle af sagerne i Landsskatteretten. I DVCA er vi overbevist om, at kapitalfondene står stærkt i disse sager. Men procesrisikoen skræmmer investorerne, og derfor bliver nogle af dem væk. SKATs fremfærd kan være en medvirkende årsag til det lave investeringsniveau, vi har set i Rammevilkårene kan forbedres kraftigt De forværrede rammevilkår i 2010 er blot de seneste eksempler på, at politikerne gør det vanskeligere for kapitalfondene at operere. Et kig i arkivet viser endnu flere eksempler: I 2007 begrænsede regeringen kapitalfondsejede virksomheders rentefradragsret. Og ødelagde dermed investeringskalkulen i mange af de virksomheder, kapitalfondene ejer. I 2008 ændredes den skattemæssige klassifikation af skattetransparente selskaber. I 2009 indførte regeringen ekstrabeskatning af partnerne i kapitalfondsejede virksomheder. Det hæmmer muligheden for at tiltrække de bedste til at gennemføre investeringerne. Derfor mener DVCA, at der er behov for kraftige forbedringer i kapitalfondenes rammevilkår. Skattemæssig stabilitet er vigtig Hvis man synes, at kapitalfonde og skat næsten altid nævnes i samme sætning, så er det helt korrekt og årsagen er meget enkel: Kapitalfonde er på både porteføljeselskabs- og investeringssiden internationale. Det gør skatteretten og specielt forholdet til udenlandske samarbejdspartnere afgørende for DVCA s medlemmer. Samtidig er Danmark et af de lande, der oftest ændrer skattepolitik. Næsten 300 gange er den samlede skattepolitik blevet ændret i de sidste 10 år. Det skaber massiv utryghed for kapitalfondene og navnlig deres investorer. Kapitalfonde er en af Danmarks absolut væsentligste kilder til udenlandske investeringer. Investeringerne foregår via professionelle kapitalforvaltere og andre pengetanke. Deres vigtigste krav, før de overhovedet vil diskutere en investering i en dansk 3

6 Rammebetingelser kapitalfond, er skattemæssig stabilitet og regler, der sikrer, at de kun beskattes ét sted af deres investering nemlig i deres hjemland. Hver eneste gang Folketinget ændrer kapital- og venturefondenes beskatningsregler, bemærker investorerne det. Og hver eneste gang stilles spørgsmålet: Tør vi give en dansk fond rådighed over vores penge i de næste 10 år? Derfor skal der sikres stabilitet på det utrygge skatteområde. Konstante skatteændringer ofte i negativ retning skader appetitten på risiko og hæmmer investeringslysten i Danmark. Senere i denne rapport uddyber tre af Danmarks førende eksperter på området dette problemfelt. Kapitalfonde tager risici I DVCA vil vi gerne bidrage til væksten i det danske samfund. Men det kræver en kulturforandring i Danmark, og risiko skal igen være et plusord. For det er tvingende nødvendigt for at skabe et dynamisk erhvervsliv. Tænk bare på Grundfos, Danfoss, Novo Nordisk, Novozymes eller LEGO. Disse virksomheder har lige fra starten taget risici i forsøget på at vokse. Kapitalfonde tager også risici og skaber dermed et mere dynamisk erhvervsliv. Men historien viser også, at det ikke går ud over porteføljevirksomhedens overlevelse. Sammenligner man børsnoterede virksomheder med kapitalfondsejede virksomheder, så viser analyser over en bred kam, at kapitalfondsejerskabet ikke medfører øget konkursrisiko, og at den operationelle vækst er højere. Undersøgelser dokumenterer kapitalfondes resultater Kapitalfondsejede selskaber er mere rentable end børsnoterede selskaber Det er ikke bare pral. Adskillige undersøgelser viser kapitalfondenes samfundsmæssige afkast, når det går godt. I 2009 dokumenterede en række forskere fra bl.a. Harvard og Columbia University på baggrund af et uddrag på ca virksomheder, som kapitalfonde har investeret i, at kapitalfonde er bedre til at skabe ekspanderende virksomheder i opgangstider og markant bedre til at holde på medarbejderne i nedgangstider sammenlignet med andre ejerformer. I 2010 viste en undersøgelse fra CBS, at danske kapitalfondsejede virksomheder har haft en væsentligt bedre udvikling i rentabilitet end andre sammenlignelige selskaber gennem finanskrisen. Forfatterne finder heller ikke tegn på flere fyringer eller nedgang i aktivmassen. I 2011 viste en undersøgelse fra Münchens Tekniske Universitet, at kapitalfonde er en mere effektiv ejerform sammenlignet med det børsnoterede ejerskab. Begge disse undersøgelser er nærmere omtalt senere i denne rapport. Lige konkurrencevilkår med udlandet er vigtigt For at fremme væksten er vi derfor nødt til at forbedre kapitalfondes rammevilkår. Kapitalfonde skal kunne konkurrere på lige vilkår med udlandet fordi vi er en lille, åben økonomi med et beskedent hjemmemarked, der er stærkt afhængig af internationale investeringer. Derfor er danske politikere nødt til at se på den erhvervsregulering, der påvirker kapitalfondene i et nyt lys: Skader den kapitalfondsejerskabet, bør den nytænkes til gavn for vækst og beskæftigelse. 4 Danish Venture Capital and Private Equity Association

7 Retningslinjer DVCA s retningslinjer: rapport fra komiteen for god selskabsledelse i kapitalfonde Kapitalfonde lever op til DVCA s retningslinjer I lighed med de seneste to år er otte danske kapitalfonde fuldt omfattet af DVCA s retningslinjer for god selskabsledelse og aktivt ejerskab. Derudover er der 11 internationale fonde, der delvist er omfattet af retningslinjerne. Kontrollen med overholdelse af retningslinjerne på fondsniveau har omfattet en gennemgang af de danske kapitalfondes hjemmesider med henblik på at vurdere, hvorvidt de 16 elementer i anbefalingerne til information på kapitalfondens hjemmeside er opfyldt. Gennemgangen viste, at alle informationer er tilgængelige på de danske kapitalfondes hjemmesider pr. 1. juni Derudover har kapitalfondene foretaget en selvrapportering af, hvordan retningslinjernes krav til kommunikation med interessenter ved køb og salg af virksomheden, til kommunikation med investorerne samt relationer til industrielt netværk er efterlevet. Resultatet heraf er positivt, idet fondene vurderer, at de i meget høj grad har levet op til retningslinjerne. Nedenstående skema viser overholdelse af retningslinjerne på de enkelte områder for de øvrige kapitalfonde: Tabel 1. Oversigt over fondenes overholdelse af DVCA s retningslinjer Retningslinjer på kapitalfondsniveau 01. Bekræftelse af, at man følger comply or explain-princippet i forbindelse med disse retningslinjer. Ja 02. Redegørelse for, i hvilket omfang kapitalfonden afviger fra disse retningslinjer, med en begrundelse for Ja den pågældende afvigelse. 03. Beskrivelse af fondens historie og oprindelse. Ja 04. Beskrivelse af fondens ledelse og organisation, inkl. General Partners og bestyrelse på personniveau, Ja hvoraf det fremgår, hvilke væsentlige bestyrelsesposter og øvrige hverv de enkelte besidder. 05. Mulighed for at downloade managementselskabets regnskab. Ja 06. I det omfang, at carried interest-programmet for General Partners afviger væsentligt fra det markedskonforme, Ja skal der gives en overordnet beskrivelse af programmet. 07. Overordnet strategi for fonden, herunder beskrivelse af fondens arbejdsmetode samt strategi for udvikling Ja af virksomheder, eksempelvis fokusering, omstrukturering eller ekspansion mv. 08. Politik for social ansvarlighed. Beskrivelse af fondens principper for social ansvarlighed i investeringspolitikken. Ja 09. Investeringskriterier: a. Fondens geografiske fokusområde Ja b. Fondens industrielle fokusområde. Ja 10. Investorerne fordelt på type og land. Opdelingen skal på type være efter andel pensionskasser, Ja forsikringsselskaber, banker, funds of funds, industrielle investorer, SWF er, private investorer mv. Landeopdelingen skal være Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden. 11. En redegørelse for aktiver under forvaltning (assets under management). Ja 12. Beskrivelse af fondens virksomheder med angivelse af: a. Geografisk placering (Danmark, øvrige Norden, øvrige Europa, USA, resten af verden) Ja b. Branche (f.eks. landbrug, fødevarer, tekstil, kemisk, etc., jf. Danmarks Statistik) Ja c. Kontaktpersoner og henvisninger til virksomheders hjemmeside, nøgletal for virksomhederne Ja d. Eksempler på, hvordan fonden har skabt værdi i relation til dens investeringer. Ja 13. Årlig redegørelse på overordnet niveau om udviklingen i porteføljeselskaberne. Ja Hvis væsentlige ændringer er indtruffet i porteføljeselskaber, redegøres der herfor. 14. Oversigt over afhændede investeringer fordelt på branche, fond og exit-år. Ja Beskrivelse af, hvem virksomheden er solgt til. 15. Mulighed for at downloade en årsrapport fra porteføljeselskaberne (eventuelt som et link til Ja porteføljeselskabets hjemmeside). 16. Tilgængelig pressekontakt. Ja Overholdelse 5

8 Retningslinjer Det er komiteens konklusion, at det er et flot resultat, at samtlige danske kapitalfonde for første gang har levet fuldt op til DVCA s retningslinjer. Derudover har der med ganske få undtagelser været fuld overholdelse af retningslinjerne omkring indrapportering af nøgletal til DVCA. Forbedret efterlevelse på virksomhedsniveau 36 virksomheder er omfattet af retningslinjerne. Sidste år indgik 42 i undersøgelsen. Deloitte har foretaget en 100% kontrol af, at virksomhedernes rapportering til Deloitte online omkring overholdelse af retningslinjerne er i overensstemmelse med de aflagte årsrapporter for at sikre, at selvrapporteringen er korrekt og pålideligt udfyldt. Resultatet af kontrollen viser, at de indtastede svar var pålidelige. Årets undersøgelse viser, at den samlede efterlevelse af retningslinjerne er steget fra 70% i 2009 til 74% i 2010, hvilket komiteen betragter som en tilfredsstillende udvikling. Kvaliteten i rapporteringen varierer i lighed med sidste år i et vist omfang med fondsejerskabet. I forbindelse med gennemgangen af ledelsesberetningerne er nedenfor specificeret, i hvilket omfang de kapitalfondsejede selskaber lever op til retningslinjernes krav om oplysninger omkring corporate governance i årsrapporterne for henholdsvis 2010, 2009 og Den samlede overholdelse af anbefalingerne til oplysninger omkring corporate governance i årsrapporterne er uændret i forhold til 2009 på 72% mod 61% i Det er komiteens konklusion, at det overordnede niveau for compliance er tilfredsstillende, men at der i 2010 har været en utilfredsstillende udvikling i selskabernes oplysninger om direktionens og bestyrelsens aktuelle vederlag. Tabel 2. Overholdelse af retningslinjerne i porteføljeselskabernes årsrapporter Positivt nævnt i ledelsesberetningen, at selskabet er omfattet af retningslinjerne 78% 73% 63% Henvisning i ledelsesberetningen til DVCA s hjemmeside 53% 44% 19% Årsrapport tilgængelig på virksomhedens hjemmeside efter offentliggørelsen 83% 66% 30% Omtale af økonomisk udvikling i forhold til strategi 88% 82% 83% Redegørelse for ejer- og kapitalstruktur 79% 85% 77% Oplysning om finansielle og øvrige risici vedrørende kapitalstruktur 90% 78% 69% Redegørelse for miljøforhold og klimaforhold 81% 76% 59% Medarbejderforhold 68% 52% 54% Note: Procenten angiver, hvor stor en andel af de udvalgte selskaber der opfylder retningslinjerne. Tabel 3. Overholdelse af oplysninger om corporate governance i porteføljeselskabernes årsrapporter Hvilken kapitalfond der ejer virksomheden og med hvilken ejerandel 79% 85% 65% Hvilke(n) partner(e) hos kapitalfonden der repræsenterer fonden(e) i den pågældende virksomhed 75% 78% 50% Hvem de enkelte medlemmer i bestyrelsen er indstillet af 56% 63% 48% Kapitalstruktur (f.eks. opdeling i aktieklasser mv.) 78% 76% 74% Generalforsamling (særlige bestemmelser i vedtægter om bestyrelsens beføjelser/bemyndigelser til udlodning mv.) 69% 73% 67% Interessenter (angivelse af, hvem der er virksomhedens primære interessenter, og hvad ledelsen gør for at imødekomme disse) 67% 61% 44% Bestyrelsens arbejde (antal bestyrelsesmøder, brug af bestyrelsesudvalg mv.) 78% 76% 56% Direktionens og bestyrelsens aktuelle vederlag 56% 68% 74% Bestyrelsens og direktionens direkte aktiebeholdning som samlede grupper, hvis den overstiger 5% på balancedagen 86% 71% 70% Note: Procenten angiver, hvor stor en andel af de udvalgte selskaber der opfylder retningslinjerne. 6 Danish Venture Capital and Private Equity Association

9 Aktiviteter i fonde 2010 blev et år med store fremskridt Et år med store fremskridt 2010 blev et år med store fremskridt for kapitalfondsejede virksomheder, der opererer i Danmark. At dømme efter de realiserede afkast og selskabernes resultater tyder meget på, at kapitalfondene har brugt tiden under finanskrisen til at trimme deres virksomheder, så de i dag står stærkere end nogensinde før. De forbedrede konjunkturer har også sat sig spor på markedet for virksomhedshandler. Efter en længere periode med få transaktioner er markedet ved at løsne op navnlig hvad angå IPOs. I 2010 blev PANDORA introduceret på OMX Copenhagen i, hvad der skulle vise sig at være den største IPO i Vesteuropa siden Kort efter blev TDC genintroduceret på fondsbørsen, og i sommeren 2010 kom også Chr. Hansen tilbage efter en pause på seks år. Blandt de øvrige exits kan nævnes Capmans salg af Anhydro (procesanlæg inden for spraytørring) og Dansk Kapitalanlægs salg af postkassefabrikanten ME-FA. Volumenmæssigt ligger opkøbene stadig på et meget lavt niveau. Der var i alt 33 opkøb i 2010, men langt hovedparten var ganske små. Ser vi på de større opkøb, dvs. der, hvor selskaberne vil være omfattet af DVCA s retningslinjer, var der kun 12 opkøb. Heriblandt kan nævnes Ratos køb af Stofa, EQT s køb af Kommunekemi, FSN s køb af Parken Privathospital, Odin Equitys køb af System Frugt og Capideas køb af Union Engineering. Fig. 1. Antal opkøb og exits foretaget af kapitalfonde i Danmark Mia. USD Opkøb Exits På trods af at antallet af opkøb er steget, er værdien af opkøbene faldet til kun 2,5 mia. kr., hvilket er klart under niveauet i 2009, der ellers også var lavt. Note: Baseret på tal fra DVCA. I opgørelsen medtages ikke investeringer i minoritetsandele foretaget af Dansk Kapitalanlæg, Erhvervsinvest Nord, Industri Udvikling, Jysk-Fynsk Kapital og SR Private Brands. Af den årsag stemmer ovenstående opgørelse ikke med oversigten på side 12. På trods af at antallet af opkøb er steget, er værdien af opkøbene faldet til kun 2,5 mia. kr., hvilket er klart under niveauet i 2009, der ellers også var lavt. Det kan have flere årsager. En af dem er, at det er blevet sværere at opnå finansiering for de større handler i bankerne, men det kan også være, at mange fonde fortsat vurderer, at nogle selskaber er prissat for højt. I den forbindelse kan det spille en rolle, at virksomhedsejerne måske føler, at de dårlige år under finanskrisen kan have presset prisen på deres virksomheder ned. Disse virksomhedsejere forventer muligvis, at de med de forbedrede konjunkturer og deraf følgende forbedrede regnskaber kan få prisen på deres virksomhed højere op ved at vente med et salg. Det skal dog tilføjes, at der i 2011 er gennemført en del større opkøb, og at udviklingen i 2011 foreløbig ser mere positiv ud end i

10 Aktiviteter i fonde Tabel 4. Samlet købspris for kapitalfondsejede selskaber Mia. kr. Før ,9 6,2 131,7 6,3 15,0 5,2 4,1 2,5 Til sammenligning har Sverige et mere aktivt M&A-marked i disse år. I 2010 blev der ifølge den svenske brancheforening SVCA således opkøbt virksomheder for 24 mia. svenske kroner, hvilket svarer til ca. 20 mia. danske kroner. Selv når man tager højde for, at den svenske økonomi er større end den danske, og at flere kapitalfonde opererer i Sverige end i Danmark, er det en stor og nærmest uforklarlig forskel, der umiddelbart sætter de øjeblikkelige forskelle i økonomisk aktivitet og investeringsniveau mellem de to lande i perspektiv. I løbet af 2010 lykkedes det for Axcel at få rejst sin nye fond, Axcel IV. Den blev på i alt 3,6 mia. kr., hvilket gør den til den hidtil største danske fond. I løbet af 2010 fik Axcel rejst sin nye fond, Axcel IV. Den blev på i alt 3,6 mia. kr., hvilket gør den til den hidtil største danske fond. Ud over en bred kreds af danske investorer lykkedes det for Axcel at få udvidet investorkredsen til at omfatte internationale investorer som GE Capital og Argentum. Dermed nåede den samlede tilsagte kapital til danske kapitalfonde op på 30,1 mia. kr. Sidste år fik Polaris Equity og Industriudvikling også rejst nye fonde, og på den baggrund må det slås fast, at der er stor tiltro blandt investorerne til danske fonde. Sidste år ændrede DVCA sin metode til opgørelse af den udenlandske tilsagte kapital. Frem for at angive skøn over, hvor meget udenlandske fonde kunne tænkes at investere i Danmark, har vi målt den investerede kapital ud fra fondenes angivelser til Deloitte. Som følge af en række exits fra de udenlandske fonde, bl.a. Chr. Hansen, som ikke er blevet modsvaret af opkøb, er den investerede kapital faldet med 5,1 mia. kr. i 2010, så den nu ligger på 38,3 mia. kr. Dette er endnu en indikation på, at udenlandske investeringer går uden om Danmark i disse år. Tilsagt kapital Omsætningen i de kapitalfondsejede selskaber steg betragteligt i 2010 og er nu igen over 200 mia. kr. En stor del af denne omsætning skyldes imidlertid Wrist-gruppen, TDC og ISS. Navnlig ISS og Wrist-gruppen har en stor del af deres omsætning uden for Danmark, så fraregnes den udenlandske omsætning, kommer man ned på 69 mia. kr., hvilket dog stadig er et stort beløb og en stigning siden Fig. 2. Tilsagt kapital til kapitalfonde i Danmark Mia. kr , , , , Danske fonde Udenlandske fonde Note: Det er ikke muligt at opgøre den tilsagte kapital for udenlandske fonde, da disse normalt trækker på fonde, der opererer i flere lande. Vækstfonden har tidligere skønnet tilsagnet ved at vurdere, hvad udenlandske fonde fremover vil investere i Danmark baseret på deres tidligere investeringer. Dermed var TDC og Chr. Hansen ikke medtaget. Det er de i DVCA s nye opgørelse. 8 Danish Venture Capital and Private Equity Association

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2011/12 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Danmark som investeringsland Væsentlige begivenheder for DVCA

Læs mere

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2012/13 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde TEMA Afkast i kapitalfonde DVCA-begivenheder i 2012 Januar De såkaldte

Læs mere

Kapitalfonde i 2014/15

Kapitalfonde i 2014/15 Kapitalfonde i 2014/15 Årsskrift om god selskabsledelse i kapitalfonde Færch Plast Nets Tema om Dansk Vækstkapital II Post-exit study Generationsskifter Louis Poulsen Løgismose+ Meyers DONG Energy dvca.dk

Læs mere

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1

2013/14. Kapitalfonde i TEMA OM. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde dvca.dk 1 Danish Venture Capital and Private Equity Association TEMA OM Kapitalfonde i Virksomhedssalg Udenlandske investorer Kapital til underskoven 2013/14 Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde

Læs mere

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde

Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Danish Venture Capital and Private Equity Association Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde Baggrundsrapport Retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse DVCA s sekretariat har til

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O12 WWW.AXCEL.DK AXCELFUTURE ARBEJDER FOR ET BEDRE INVESTERINGSKLIMA I DANMARK 24 AXCEL I HOVEDTRÆK AXCELS VIRKSOMHEDER STRATEGI OG NØGLETAL 12 28 HOVED- OG NØGLETAL FOR AXCELS FONDE ÅRSRESULTAT

Læs mere

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 ÅRSSKRIFT 2O1O AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 WWW.AXCEL.DK DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR. 2 6 24 NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI 14 12 AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL

Læs mere

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk

PANDORA på børsen. Oktober 2010 www.axcel.dk News04 Oktober 2010 www.axcel.dk PANDORA på børsen PANDORA, som kapitalfonden Axcel erhvervede 60% af i 2008, blev den 5. oktober noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter salget af 41,56% af aktierne efter

Læs mere

Private equity i Danmark

Private equity i Danmark Centre for Economic and Business Research ÿkonomi- og Erhvervsministeriets enhed for erhvervs- konomisk forskning og analyse Præliminær version Juni 2008 Private equity i Danmark Morten Bennedsen, Steen

Læs mere

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder

Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder 099 Samarbejde og arbejdsvilkår i kapitalfondsejede virksomheder en kvalitativ undersøgelse af fem virksomheder Steen E. Navrbjerg og Maria T.T. Strand Januar 2009 ISBN 978-87-91833-38-0 Employment Relations

Læs mere

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK

AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK AXCEL ÅRSSKRIFT 2O13 WWW.AXCEL.DK YDERLIGERE INFORMATION OM AXCEL AXCEL I HOVEDTRÆK 40 10 CSR HOS AXCEL OG I AXCELS VIRKSOMHEDER 35 HVAD 20 ÅRS ERFARINGER HAR LÆRT OS OM AKTIVT EJERSKAB AXCELS LEDELSE

Læs mere

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk

Danish Venture Capital and Private Equity Association. DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer. www.dvca.dk Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde DVCA s vækstkatalog 2013: Investeringer i 2009/10 er vejen Årsskrift fra DVCA om ud god selskabsledelse af krisen i kapitalfonde www.dvca.dk

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1

årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 årsrapport 2012 +DANSKVÆKSTKAPITAL Dansk Vækstkapital / Side 1 Om dansk Vækstkapital Dansk Vækstkapital er en investeringsfond, der foretager kommercielle investeringer i small og mid cap-fonde samt venturefonde.

Læs mere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere

Vækst og innovation. Rettidige og gode generationsskifter skaber fremtidens vindere Tænk, hvor har vi i det danske samfund dog rige muligheder for fortsat vækst hvis bare vi vil. Et citat fra LETTs bog om vækst og innovation gennem rettidige og gode generationsskifter. Som en aktiv deltager

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER

FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER SIDE 1 SIDE 2 FORMANDENS FORORD BREDT SPEKTER AF SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER Ved udgangen af 2013 har Dansk Vækstkapital investeret 2,6 mia. kr. fordelt på 11 fonde. Vi får dermed pengene ud at arbejde i den

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010

Udvalget om risikovillig kapital. Juni 2010 Udvalget om risikovillig kapital Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 1.1 Indledning...3 1.2 Baggrund...4 1.3 Udvalgets konklusioner...5 1.4 Udvalgets sammensætning...9 2 Innovation og markedet

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7

T e m a T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E. U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7 T e m a K A P I T A L F O N D E T E M A T I L L Æ G O M K A P I T A L F O N D E U D S E N D T m e d s k a t t e r e v i s o r e n n r. 1-2 0 0 7 K a p i t a l f o n d e - hvad er op og hvad er ned? FOTO:

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere