Læsevejledning og tak

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læsevejledning og tak"

Transkript

1

2 Læsevejledning og tak Løbende i rapporten vil der blive refereret til bilag, som ikke medfølger i denne rapport. Alt bilag kan findes på En stor tak til: Signe, Aya, Nanna, Simone, Sirid, Sina, Johan, David, Mathilde og Studieadministrationen fra Kongsholm Gymnasium og HF i Albertslund. Anna, Alberte og Sabrine fra Roskilde Gymnasium. Anine, Ellen, Maria og Studievejlederen fra Høje Taastrup Gymnasium. Jonas fra Det Fire Gymnasium i København. Endvidere vil vi gerne have lov at takke de to medstuderende for deres hjælp til evalueringen i første iteration. 1

3 Abstrakt I dette projekt undersøges det, ved hjælp af usability evalueringsmetoder i henholdsvis et kontrolleret og ikke kontrolleret miljø, hvorvidt de to forskellige testomstændigheder tilvejebringer forskellige resultater. Endvidere designes en prototype af en app til skoleportalen Lectio.dk. Projektet er delt op i tre faser der alle indeholder bruger evalueringer på denne prototype. I forbindelse hermed gennemgås relevant litteratur og teori der både dækker over evalueringsmetoder og design af brugergrænseflader til mobiltelefoner. Det overordnede fokus er således sammenligneligheden af de kooperative tænke-højt evalueringer i felten og i et laboratorie miljø. Derudover fokuseres der på hvordan en relativ stor mængde data i forskellige former repræsenteres bedst muligt på en smartphone skærm. Vi finder i projektet at resultaterne af de to usability evalueringer er meget ens hvad angår efficiency, effectiveness og satisfaction, og at brugeren i mindre grad tænker højt i felten end i laboratorie miljøet. Endvidere konkluderes det i dette projekt at det er muligt at repræsentere Lectio.dks data på en smartphone skærm, og at den udviklede prototype i mange henseende giver brugeren en oplevelse af Lectio med en høj brugbarhed. 2

4 Abstract In this report it examined wether or not usability evaluations in a field and laboratory setting produces different results. Furthermore a prototype app of the school portal Lectio.dk is designed. The project consisted of three phases all of which contain prototyping, design and evaluation activities. Relevant literature and theories describing usability evaluations and the design off mobile applications is also covered. The overall focus however, is the comparability of the two thinkaloud protocol evaluations conducted in a lab and field setting. A supporting focal point is how best to reproduce a relatively large amount of data from a website onto a smartphone screen. We found that the results of the evaluations were very similar in regards to efficiency, effectiveness and satisfaction, and that the test participants tended to think aloud to a lesser degree in the field evaluation compared to the evaluation in a controlled lab enviornment. Furthermore we conclude that it is possible to represent the data from Lectio.dk on smartphone screen, and that the developed prototype provides an user experience with a high degree of usability. 3

5 Table&of&Contents& Læsevejledning&og&tak&...&1! Abstrakt&...&2! Abstract&...&3! 1! Introduktion&...&6! 1.1! Motivation!...!7! 1.2! Problemformulering!...!9! 1.3! Problemfelt!...!10! 1.4! Afgrænsning!...!12! 1.5! Projektmodel!...!13! 1.6! Eksisterende!litteratur!...!15! 1.7! Brugskontekst!og!krav!...!25! 1.8! Introduktion!til!Lectio.dk!...!38! 1.9! Den!mobile!version!...!44! 1.10! Kooperativ!Evaluering!!TænkeMhøjt!test!...!47! 1.11! Mobil!interface!design!teori!...!55! 1.12! Interface!Design!...!59! 1.13! Generelle!anbefalinger!til!mobil!brugergrænseflade!design!...!62! 2! Iterationerne&...&65! 2.1! Udstyret!...!67! 2.2! Første!Iteration!...!69! 2.3! Anden!Iteration!...!74! 2.4! Tredje!Iteration!...!90! 3! Analyse&af&resultater&...&99! 3.1! Effectiveness!...!100! 3.2! Efficiency!...!105! 3.3! Tilfredshed!!Satisfaction!...!109! 4! Diskussion&...&110! 4.1! TænkeMhøjt!evalueringerne!!refleksion!over!metoder!og!resultater!...!111! 4

6 4.2! Design!...!114! 4.3! Udstyret!...!116! 5! Konklusion&...&118! 5.1! Evaluering!...!119! 5.2! Design!...!120! 6! Literaturliste&...&121! 5

7 1 Introduktion D e seneste år er populariteten af smartphones og tablets steget markant; på verdensplan besidder 1.08 milliarder mennesker en smartphone 1, og halvdelen af den danske befolkning ejer en smartphone 2. Med smartphones og tablets er en ny platform, hvortil der skal udvikles og designes software blevet introduceret, og dermed er der kommet nye udfordringer for designere og udviklere. Hertil kommer at stort set alle skoler bruger en af de mange online samarbejdsløsninger. Den største danske løsning hedder Lectio, og mere end 250 danske gymnasier, handelsskoler mm. Bruger Lectio i dag. Lectio forener studieadministration, kommunikation og digitale læremidler. Det betyder at alle elever der går på en skole der er tilsluttet Lectio, automatisk også er registreret Lectio brugere, og skal benytte systemet til at se skemaer, aflevere opgaver, se karakterer og meget mere. Adgangen til Lectio foregår primært via en browser, men da flere og flere tilgår internettet via en browser på deres smartphone og andre mobile enheder, er det vigtigt at den grafiske brugerflade også er tilpasset mobil venlig brug. Dette stiller nye krav til udviklere og designere da eksisterende data og visuelt layout skal tilpasses de nye skærmstørrelser. Derudover stiller det nye krav til de eksisterende evalueringsformer, da brugskonteksten hvori de mobile enheder anvendes ofte er meget bred og svær at definere (Scott, 2007)

8 1.1 Motivation En så bred tilslutning til en ny teknologi blandt befolkningen som der har været til smartphones, stiller krav til at eksisterende usability principper bliver taget i brug for at måle brugbarheden. Især er det vigtigt at det software der skal benyttes i uddannelsessammenhæng, lige fra børnehaver 3 til gymnasier og universiteter, har en høj grad af brugbarhed, sådan at det ikke er softwaren der stiller grænser for indlæringen og planlægningen af denne. Det er derfor vigtigt at undersøge om eksisterende usability principper og evalueringsmetoder kan anvendes ved testning og design af apps til smartphones og tablets. Sammenlignet med mobiltelefon teknologien for blot få år siden, er det i dag blevet nemmere at gennemføre usability i felten da der findes diverse skærmoptagelses software, front kameraer og selvfølgelig de større berøringsfølsomme skærme, hvilket gør det nemmere at optage og observere brugerens brug af telefonen, men også kræver at der designes specifikt til disse enheder. Samtidig er det også blevet mere kompliceret at analysere brugskonteksten og den generelle brug, da smartphones anvendes i flere og flere sammenhænge, og situationer, og får flere funktioner som skal læres. Hvor den hidtidige research ofte har fokuseret på usability tests i kontrollerede omgivelser (Kjeldskov & Stage, 2001) er det relevant at undersøge om eksisterende evalueringsmetoder giver brugbare resultater når de anvendes til at analysere smartphone apps i et laboratorie- eller felt miljø. Motivationen for dette projekt er således at udforske de problematikker der ligger i at skulle designe en brugergrænseflade til smartphones, samt at se hvorvidt 3 angen_til_skolen?opendocument og (m.fl) 7

9 eksisterende usability tests er tilstrækkelige redskaber til at usability teste på de nye mobile enheder. Endvidere har vi fundet ud af, at der er en mangel på udstyr til evalueringer i felten, der har lave omkostninger, er lette at anskaffe, nemme at anvende samt giver brugbare resultater. Derfor er vi interesseret i de rent praktiske og tekniske aspekter af en brugerevaluering, og vil forsøge at nå frem til en evaluerings løsning der passer ind i eksisterende discount-usability principper, sådan at den kan anvendes i rigtige brugssituationer. 8

10 1.2 Problemformulering Ovenstående leder til følgende to delte problemformulering: Hvordan udføres en usability evaluering af en app prototype til smartphone, i kontrollerede og ikke-kontrollerede omgivelser, og er der signifikante forskelle på resultaterne? Da en besvarelse af ovenstående kræver en prototype har vi valgt et understøttende spørgsmål der lyder som følger: Hvordan kan man bedst muligt repræsentere data fra Lectio.dk på en skærm i smartphone størrelse og hvilke implikationer har det for et UI design? 9

11 1.3 Problemfelt Siden udgivelsen af den første Iphone i 2007, er markedet for håndholdte enheder vokset markant, og har nu resulteret i at flere og flere brugere deres smartphones eller tablets til at surfe på internettet. På verdens plan bliver der solgt flere smartphones end der bliver solgt computere (Gizmodo, 2012). Dette betyder at der er et stigende antal personer for hvem mobiltelefonen er den eneste enhed hvormed de har adgang til internettet (Schusteritsch, 2007). Denne udvikling har skabt nye udfordringer og krav til webbaserede tjenester, som f.eks. Lectio.dk, da skærmen hvorpå informationen læses er gået fra til ca. 4. Dette betyder at designet af mange webbasserede tjenester skal re-designes og tilpasses eller udvikles som smartphone app. Lectio.dk er en af de mange tjenester der har valgt at tilpasse deres eksisterende website til mobile enheder, og ikke udvikle en stand-alone app. Taget antallet af danskere der benytter en smartphone til at gå på internettet med i betragtning, er der efter vores vurdering ikke blevet fokuseret nok på brugbarheden af denne mobile version af websitet. Med den nye udvikling i touch-baserede brugergrænseflader og de enheder de anvendes på, er der opstået nye krav og problemstillinger i forhold til design og usability evaluering. Da smartphones bruges i en nærmest uendelig række af kontekster, betyder det at brugergrænsefladen skal have en grad af usability der gør, at den kan anvendes i situationer hvor brugeren har et højt mentalt workload, og ikke kun i en stationær position ved et skrivebord. På mobile HCI området er der dog de seneste år ikke blevet forsket meget i dette, om end der foreligger enkelte sammenligninger af laboratorium og field evalueringer, dog er der i ingen af dem brugt smartphones. Derfor er det relevant at udforske hvordan der udvikles 10

12 brugbare designs til smartphones samt hvilke resultater en tænke-højt test kan bidrage med når et design skal testes. Endvidere er der en mangel på let tilgængelig teknologi til at optage brugertests i felten på, der ikke virker forstyrrende for resultaterne fordi omgivelserne reagerer på dem som det f.eks. ses i Kjeldskov & Stages (2001) field evaluering. Samtidig ville en sådan lettilgængelig teknologi nemt kunne anvendes af de mange små firmaer og enkeltpersoner der udvikler apps til smartphones i dag, uden at gennemføre usability tests. Problemfeltet for dette projekt ligger altså i grænsefeltet mellem design, evaluering og de rent praktiske udfordringer der ligger i at observere og dokumentere brugerenes interaktion med de mobile enheder under usability evalueringer i felten. 11

13 1.4 Afgrænsning Målgruppen for dette projekt, og derfor brugerne er eleverne på de uddannelsesinstitutioner der anvender Lectio. Dette grunder i at størstedelen af Lectio s brugerbase er eleverne. Det betyder at vi har fravalgt lærere, sekretærer, administrative medarbejdere, ansatte hos Lectio m.fl. Baggrunden for dette valg er at Lectio er opbygget i flere moduler. Derfor er lærernes og elevernes Lectio system ikke helt ens. Endvidere antog vi at flere elever end lærere anvendte Lectio på mobilen. En målgruppe som lærerne, hvor en mindre brugergruppe havde erfaring med smartphones, ville sætte andre udfordringer til både design og evaluering. I forbindelse med designet af prototypen valgte vi at alt design af Lectio prototypen skulle være rent visuelt men dog stadig interaktivt. Dette gjorde vi da vi fokuserer på usability og ikke på software programmering. Endvidere er der mange forskellige usability parametre vi kunne have valgt at medtage og måle på. Da efficiency, effectiveness og tilfredshed, er etablerede faktorer og defineret i ISO (ISO ), fokuserer vi på disse for at afdække hvorvidt de er relevante og brugbare i en mobil kontekst. 12

14 1.5 Projektmodel Projektet er delt op i tre faser, som tager udgangs punkt i en stage/gate model. Denne model beskriver faserne for hele projektforløbet. Modellen er en revideret version af en stage/gate model, hvor der er tilføjet en ny stage/gate type. Derfor forklares her betydningen af de tre typer. Stages/Milestones Milepæle skal ses som et tjekpunkt, hvor man på et bestemt tidspunkt skal have opnået et bestemt resultat. Gate Næste fase kan ikke påbegyndes før denne aktiviteten ved denne er færdiggjort. Samtidig giver denne mulighed for evaluering undervejs. Stage-Gate Denne skal forstås som værende halvt af hver. Næste punkt i samme fase kan påbegyndes uden denne er afsluttet, men dette ville ikke være optimalt for projektets videre gang. 13

15 Vi har valgt at indele modellen i de tre faser research, udviking og analyse og dokumentation. Denne model afspejler arbejdet som har ført til denne projektrapport. Hver fase vil derfor blive forklaret i detaljer nedenfor Fasen: Research Denne fase er den første fase i projektet. Det var her problemfeltet, motivationen og problemformuleringen opstod, og projektmodellen blev udviklet. Det var endvidere her at den primære litteratur blev fundet og gennemgået, og budgettet for evalueringerne blev lagt. Der blev samtidig lagt en overordnet tidsplan, samt udarbejdet og udsendt et spørgeskema til den primære brugergruppe, eleverne. Efter at have indsamlet svar fra målgruppen, som i dette tilfælde var gymnasieelever, kunne vi fortsætte videre til den næste fase Fasen: Udvikling Efter at have indsamlet empiri i form af kvantitativ data i den første fase, analyserede vi brugskonteksten. Vi valgte at indele denne fase i tre meta-faser, som skulle være med til at besvare problemformuleringen. Disse faser var tre iterationer, hvor hovedvægten i første iteration lå på design, og i anden og tredje iteration lå på evaluering. Den empiri vi indsamlede i denne fase var grundlaget for at vi kunne foretage en analyse og dermed besvare vores problemformulering Fasen: Analyse og Dokumentation Fokus i denne fase var at gennemgå den empiri vi havde havde indsamlet i udviklings fasen, med henblik på til sidst at sammenlignede og analyserede den, samt at reflektere på projektet i sin helhed. 14

16 1.6 Eksisterende litteratur I dette afsnit vil vi gennemgå dele af den eksisterende relevante forskning og litteratur, der er tilgængelig inden for mobile usability området. Formålet hermed er at skabe en grundlæggende forståelse for den udvikling der er sket i feltet, samt at give et indblik i de forskellige tilgange og metoder der er inden for mobil brugervenlighed. Afsnittet er delt op i tre dele. Det første giver et overblik over den grundlæggende teori på mobile HCI området. Afsnit to omhandler design af brugergrænseflader til mobile enheder, og afsnit tre omhandler evalueringsmetoder til mobile enheder. Det teoretiske og metodiske overblik over emnet der dannes af dette kapitel, medvirker også til at positionere vores egen teoretiske og metodiske tilgang til usability testning af mobile enheder Overordnet teori på mobile HCI området Kjeldskov og Graham (2003) finder i deres gennemgang af litteratur, at 51% af HCI research omhandler det at designe et system og 10% om at re-designe et eksisterende system, hvilket vil sige at 61% af alle HCI relaterede artikler omhandler design af en prototype. Ud af disse 61% er der kun 41% der indeholder evalueringer. Hvilket vil sige at kun 25% af det gennemgåede HCI research, hvori der designes, indeholder en form for evaluering. Ud af disse 25% omhandler 71% evalueringer foretaget i lab eller lignende kontrollerede omgivelser, hvoraf kun 19% foregår i felten og de resterende 10% igennem spørgeskemaer. På baggrund af disse tal konkluderer Kjeldskov & Graham at hovedvægten af litteraturen de gennemgik lå på at designe systemer og teste dem i kontrollerede omgivelser. De konkluderer også at metodologiske overvejelser har for lidt plads i 15

17 litteraturen og researchen af mobil HCI. Derfor foreslår de en øget fokus på b.la. felt studier med realistiske omgivelser. Denne holdning understøttes af Coursaris & Kim (2011) der i deres omfattende review af mobile usability studier, fandt at mht. metodik af evalueringer, udgør evalueringer i kontrollerede omgivelser 47 %, studier i felten 21 %, og studier hvori begge dele indgik kun 10 %. Hovedvægten af studierne bruger dog flere forskellige evalueringsmetoder. Coursaris & Kim fandt også at de tre kerne usability punkter i de gennemgåede rapporter var: tilfredshed, efficiency, og effectiveness 4 (2011), altså velkendte og allerede etablerede faktorer indenfor HCI. Disse tre faktorer er også en del af den internationale ISO 9241 standard og vil også indgå i evalueringen i denne rapport. En af anbefalingerne fra Coursaris & Kim lyder at der skal foretages flere studier med komplekse kontrollerede omgivelser eller felt studier, for at opnå de mest realistiske testomstændigheder, i forhold til usability evalueringer på de mobile enheder. Samlet set er disse fund også en tendens vi kan se i vores gennemgang af litteraturen, dog er der også andre usability faktorer der tages i brug f.eks. learnability, ease-of-use, joy of use mm. Men i overensstemmelse med Jokela, Koivumaa, Pirkola, Salminen & Kantola (2005) finder vi også at der i litteraturen mangler et fokus på hvad der rent faktisk er de rigtige usability parametre at måle på, dette skyldes blandt andet at der er mange forskellige parametre der kan måles på men i høj grad også at der ikke er konsensus og måske ikke behov for én rigtig parameter. Derudover afhænger målbare parametre, især i mobile HCI, i høj grad af brugskonteksten hvori produktet skal indgå. Denne brugskontekst er blevet konstant vanskeligere at tage med i betragtning i takt med at der er kommet et utal af mobile enheder, med et utal af funktioner der bliver brugt i en uendelig 16

18 række af kontekster i en uendelig mængde af forskellige sammenhænge og situationer. Dette har gjort det vanskeligere for usability specialister at studere brugskonteksten og emulere de forskellige sammenhænge produktet bliver brugt i, og derfor er det også blevet sværere at sige noget om produktets egentlige usability (Scott, 2009; Kaikkonen, Kekäläinen, Cankar, Kallio & Kankainen, 2008). I højere grad fokuseres der i litteraturen på evalueringsmetoder, hvilket i sig selv ikke er negativt, dog anbefales det af flere forskere at der gennemføres flere evalueringer uden for laboratorie omgivelser til trods for øget kompleksitet og tidsmæssige omkostninger, som f.eks. (Scott, 2009; de Sá & Carrico, 2007; Kaikkonen et al., 2008) og Coursaris & Kim som foreslår: Consider the limitations of the laboratory and conduct research involving real (not simulated) and open tasks through field studies that will offer rich and relevant findings. (2011) samt Kjeldskov & Graham (2003) som konkluderer: We have identified A clear bias towards engineering systems using applied approaches and, if evaluating them, doing so in laboratory settings These findings present a number of opportunities for further research suggesting the need for a change of emphasis within the field of mobile HCI Design af brugergrænseflader til mobile enheder og de små skærmes begrænsninger I den litteratur vi har haft mulighed for at gennemgå har vi fundet at der til en hvis grad er mangel på usability tests med smartphones i forbindelse med udviklingen af interfaces til apps, samt en mangel på generelle og etablerede guidelines for interface design til håndholdte enheder. Derudover er mange af de mere grundlæggende teoretiske studier af ældre dato, og omhandler derfor telefoner eller mobile enheder med små skærme der ikke er berøringsfølsomme. Smartphones har større skærme end traditionelle mobiltelefoner og er som oftest 17

19 berøringsfølsomme et faktum der har visse implikationer for tilgangen til designet af brugergrænsefladen til disse enheder. Mange af de studier der gør sig overvejelser af mere metodemæssig og teoretisk karakter i forhold til mobile enheder omhandler tilpasning og repræsentation af pc applikationer og internet sites til små skærme og ikke udvikling af software fra grunden af. Eftersom skærmene på mange mobile enheder er blevet større ser forskningen på dette område ud til at være standset en smule. Der er dog guidelines og studier der har noget at sige om mobil usability design og evaluering, og disse vil, i det væsentlige, blive gennemgået i det følgende. F.eks. har Seong fremsat ti usability guidelines til design af en brugergrænseflade til en mobil lærings portal. Disse udgør en del af den teori der ligger til grund for vores designvalg og er gennemgået i detaljer i teori afsnittet. En stor del af de mobile HCI relaterede artikler vi har haft adgang til omhandler de nye tekniske muligheder som GPS baserede tjenester, context-aware applikationer, augmented reality, biometrisk autentificering, space-aware applikationer mm. der er kommet efter smartphones hurtige diffusion på markedet. En grundlæggende holdning er at mobile enheder kræver et særligt fokus på det visuelle layout og menu hierarki, især mht. navigationsfunktionerne (Uchida et al., Valentino et al, & Hyvârinen et al. citeret i Shrestha, 2007; Seong, 2006; Frayling, Hicks, Jones & Costello, 2007). Det påpeges endvidere, at brugere bliver hurtigt forvirrede hvis der er for mange hyperlinks eller der skal scrolles for meget på en mobil enhed (Shrestha, 2007; Seong, 2006). Ovennævnte gælder både design af websites og integrerede løsninger til mobiltelefoner, hvor det anbefales at der bliver udviklet deciderede mobilversioner af websites til håndholdte enheder. De fleste større kommercielle websites har da også taget dette til sig de seneste år. 18

20 Derudover fandt Jones et al. at opgaver stillet til brugere der skulle løses på en lille skærm, blev løst med en fejlrate på 50 % højere end med en normal skærm løst af samme bruger (1999, citeret i Shrestha, 2007). Organisations hierarkiet er altså ekstra vigtigt for mobile enheder og Gaven et al. har fundet at det mest effektive hierarki består af fire til otte elementer per navigations element (Geven et al., citeret i Shrestha, 2007). Flere af de citerede studier er af ældre dato, men fundende er stadig valide på nuværende enheder, da skærmene trods alt ikke er blevet større end ca. 5 tommer (tablets undtaget). En ændring der kan syntes minimal men dog alligevel har betydning for hvor meget information der kan vises. Glavinic et al. (2011) påpeger nogle af ulemperne ve de berøringsfølsomme skærme, og har undersøgt disse. F.eks. påpeger det problematiske i at den finger der skal trykke på skærmen altid vil dække over en del af den. Endvidere kan det være svært at nå dele af interfacet der er positioneret i kanten eller toppen af displayet (ibid). Dette kan især ses på nogle af de nyere smartphone modeller der har skærme på 5 tommer eller derover. Problematikken med drag-and-drop interaktioner på smartphones påpeges også samt, den førnævnte problematik med at scrolle. Generelt mener Glavinic et al. (2011) at der er et problem med præcision ved valg af objekter på skærmen, der gør at det er vigtigt at man fra begyndelsen af designfasen tager med i overvejelserne hvor store objekterne på skærmen er når man designer til smartphones. En sidste vigtig problematik i forhold til touchscreen enheder, er on-screen keyboards, der ofte er svære at skrive korrekt på pga. Tætheden hvormed de individuelle bogstaver er placeret - et problem der egentlig også går udover selve keyboardet 5 (Zhai & Barton, 2002; Glavinic et al., 2011). 5 Der er mange forsøg på at løse problemerne med on-screen keyboards; b.la. har Blackberry præsenteret en løsning hvor telefonen løbende analyserer sætninger og ord så de næste ord kan gættes. Disse ord vil så så stå ovenover det bogstav hvormed ordet begynder, sådan at man blot 19

21 Endvidere pointerer Glavinic et al. (ibid) det problem at software til mobile enheder oftest udvikles på stationære computere med store skærme, hvorefter den mindre skærmstørrelse bliver emuleret senere i designfasen. Hvorvidt dette er tilfældet hos mange app udviklere i dag er svært at sige. Vores egen udvikling har foregået udelukkende på en håndholdt enhed og det har derfor været nemmere at sætte os i brugerens sted og identificere f.eks. fejl med tætheden af knapper, tidligere i design processen Tilgange til evalueringer af mobile enheder i og udenfor laboratoriet Flere af de af os gennemgåede artikler omhandler udviklingen af nye kvantitative evaluerings metoder til håndholdte enheder. Eksempler herpå er udviklingen af keyloggere til android smartphones, et XML-baseret logger system, samt flere evalueringer med eye-tracking briller (Ma, Yan, Chen, Zhang, Huang, Drury & Wang, 2012; Balagtas-Fernandez, Hussman, 2009; Cheng, 2011). Ulempen er den kvantitative natur af disse tests, den relativt høje pris på eye-tracking briller, samt det faktum at de ofte ikke er mobile og derfor ikke kan anvendes i felt evalueringer (Scott, 2009; Cheng, 2011). Cheng har dog også foretaget felt evalueringer med eye-tracking briller, og her er den store fordel at de både optager skærmen, fingrene og øjenfiksering, hvilket muliggør kvalitativ analyse sammen med kvantitativ data (Cheng, 2011). Ulempen er dog at de mobile enheder ofte skal holdes tæt på brillerne for at kunne måle og optage nøjagtigt, hvilket både er ubehageligt for testdeltagerne og kan skade øjnene efter længere tids brug (ibid). Ydermere er der begrænsninger for hvor meget data der kan optages samt de åbenlyse skal klikke en enkelt gang for at indsætte det. Der er flere forskellige løsninger, men det grundlæggende problem med mangel på plads, små bogstaver og tykke tommelfingre, er i sagens natur svære at løse med software. 20

22 begrænsninger mht. batterilevetid faktorer vi også har stiftet bekendtskab med i vores evalueringer (Se Kapitel 2). Cheng (2011) foreslår at fjern (remote) eyetracking (som foregår i kontrollerede omgivelser med stationære brugere) kombineres med mobil eye-tracking. Dette ville have den åbenlyse fordel at kvantitativ data og kvalitativ data, samt kontekst, ville kunne korreleres, og man vil således kunne opnå et mere komplet billede af brugeroplevelsen og eventuelle usability problemer (Ibid). Det er os bekendt at der findes nyere og mere avancerede eye-tracking briller der både optager synsfeltet, samt øjenfiksering, disse er dog store og eventuelt ubehagelige og forstyrrende for bæreren, og kræver ekstra kabling 6. Nogle af modellerne har adskillelige andre avancerede funktioner der giver data til evalueringer og brugerstudier, f.eks. er der modeller hvor kameraet justeres dynamisk i forhold til brugerens synsvinkel/position, samt automatisk sender data til en server, og på denne måde forenkler kvantitativ dataindsamling. For at optage lyd og billede af usability evalueringer noget der generelt anses som værende vanskeligt i forbindelse med evalueringer i felten (Kjeldskov & Stage, 2004; Jambon & Meillon, 2009; de Sá & Carrico, 2007) benyttes flere forskellige tilgange. Der bruges stationære kameraer, mobile håndholdte kameraer, eyetracking kameraer, små håndlavede kameraer påsat den mobile enhed i arkitektlampe stil, kamera-veste og kamerahjælme. Derudover anvendes selvfølgelig diverse stationære enheder i dedikerede usability laboratorier der f.eks. er fastspændt til loft o. lign. Dette har ikke ændret sig markant de senere år, og det 6 En af de mere velkendte firmaer der producerer eye-tracking kameraer er SensoMotoric Instruments: Eksempler på andre mærker er tobii og Asley Mobile Eye-XG. 21

23 er som også tidligere nævnt en mangel på forskning der afprøver nye evalueringsmetoder og optagelsesteknikker. Kjeldskov & Stage har i et review af evalueringsmetoder og undersøgt forskellige tilgange til mobil usability evaluering (2004). De konkluderer at der er en mangel på HCI research omhandlende mobile enheder som også omhandler evalueringsmetoder. Derudover fandt de at der i mindre end halvdelen af den inkluderede litteratur rapporteres om evalueringer af det foreslåede design, og at der hovedsageligt bruges traditionelle evaluerings metoder. Vanskelighederne ved at udføre evalueringer i felten, især hvis disse samtidig skal være realistiske påpeges også af Kjeldskov & Stage. m. fl. (Kjeldskov & Stage, 2004; Jambon & Meillon, 2009; Nielsen, Overgaard, Pedersen, Stage & Stenild, 2006). En faktor der yderligere vanskeliggør felt evalueringer er hvis testdeltageren skal tænke højt. Indsamling af data er også besværlig pga. ukontrollerbare faktorer i testomgivelserne (Kjeldskov & Stage, 2004). I samme rapport præsenterer Kjeldskov & Stage (2004) to overordnede nye metoder til evaluering af mobile enheder, der involverer at testdeltageren bevæger sig, samt en kontrol evaluering hvor testdeltageren var stationær i et kontrolleret miljø. Den første indeholdte fire evalueringstyper og den anden indeholdt to. Disse vil i det følgende blive gennemgået da de er særdeles relevante for dette projekt. Metode et: at gå på et løbebånd eller step-maskine ved konstant hastighed, at gå på en trædemølle med varierende hastighed, at gå på en slags forhindringsbane der forandrer sig pga. forhindringer der flyttes og til sidst, at gå på en forhindringsbane der forandrer sig pga. forhindringer der flyttes men blot med varierende hastighed. Deltagerne skulle så sende forskellige SMS og EMS 7 beskeder mens de gik på 7 Enhanced Message Service ældre teknologi der tillader udveksling af lyd og billeder. 22

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet

Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Ole Gregersen 26. november 2009 IT Universitetet Hvorfor er det relevant at arbejde med? 5 minutter med sidemanden Kvalitetsegenskab Risikostyring Oplevelsesdesign En kontrolleret designproces Et brugercentreret

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 1.Udgave okt. 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder,

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark

Indholdsfortegnelse. 1calendar ApS Kompagnistræde 20B, 1 th, 1208 KBH K, Denmark Gymnasie håndbogen Indholdsfortegnelse Velkommen til 1calendar 2 Hvad er 1calendar? 3 Gymnasie kalender 3 Mobile applikationer 3 Online to-do 4 Lectio i din Outlook 4 Hvordan kommer vi i gang? 4 Hvad med

Læs mere

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Introduktion til Lectio Elevmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Introduktion til Lectio Elevmodul 1992-2006 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK

INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK INTERAKTIONSDESIGN PROCESSEN (KAP 9), REPETITION, KÅRING AF ÅRETS BEDSTE MUSIKVIDEO OG PROJETK Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013

Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad. Comwell Kolding den 9. april 2013 Mobilitet har fået nyt navn: CrossPad Comwell Kolding den 9. april 2013 it s a mobile first world I går Find hen til computeren I dag Der er en App til det Lokation Er ikke relevant Tid Er på min side

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio øvelseshold vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio øvelseshold vejledning 1992-2007 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html

Carlas cupcakes. Projekt. http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Projekt 3 http://bysileha.com/2.semester/cupcake/remake/index.html Carlas cupcakes Amanda Hüttel Lindschouw Michelle Denise Andersen Simone Lenander Hansen Indholdsfortegnelse PROJEKTFORMULERING 1.0 3

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2008 I perioden fra 7. januar til 3. marts 2008 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsens resultater

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals

IntDesign - Kap 7. Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals IntDesign - Kap 1 Kap 1.6.1 s. 20 - Usability goals Usability goals are viewed as being concerned with meeting specific usability criteria, e.g. efficiency, whereas user experience goals are largely concerned

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Munkensdam Gymnasium Side 1 af 3 Munkensdam Gymnasium 2011/12 Bruger: HK Forside Hovedmenu Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix Spørgeskema stamoplysninger

Læs mere

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk

- opgave 3, Semester 2. Gruppe xx - The Cook Club Project/2. Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Responsive Design Mul-a 2013 RAPPORT - opgave 3, Semester 2 Gruppe xx - The Cook Club Project/2 Claus Buus Christensen claus.buus@hotmail.com http://cbuus.dk Ole Jørgen Hansen ohan@post.tele.dk www.gribskovweb.dk

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister.

Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. Vejledning til brug af IT for nye Studerende/ Elever og Kursister. 9 Udgave: Nov.2014 IT Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som Studerende/Elev/kursist,

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere

Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere Vejledning til brug af Skolens IT For nye medarbejdere 5.Udgave Okt 2014 IT-Center Syd byder dig velkommen til EUC Syd. Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som medarbejder, at benytte

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services

Sporbarhed og Rapportering i Quality Center. Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Sporbarhed og Rapportering i Quality Center Kim Stenbo Nielsen NNIT Application Management Services Indhold INTRODUKTION Hvem er jeg Hvad vil jeg fortælle om QC std. rapporteringsfaciliteter EXCEL RAPPORTER

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik

Testplan. Research spørgsmål. Testpersonens karakteristik 1 Indhold Testplan... 3 Research spørgsmål... 3 Testpersonens karakteristik... 3 Metoden... 4 Vi tager udgangspunkt i think aloud princippet... 4 Skitse og timing... 4 Forberedelse til test... 4 Introduktion

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.:

Journalmodulet er udviklet specifikt til psykologer med stor fokus på sikkerhed. Journalen indeholder bl.a.: ClinicCare Web Produktblad 2012 Psykologjournal ClinicCare/ Novolog ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundheds-sektoren. Indhold Journalmodulets opbygning

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN. EyeReply Guidelines !!! EyeReply! Improve your visual reach. EyeReply ApS - Oktober 2014

BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN. EyeReply Guidelines !!! EyeReply! Improve your visual reach. EyeReply ApS - Oktober 2014 EyeReply Guidelines BRUGERVENLIGT RESPONSIVT WEBDESIGN EyeReply ApS - Oktober 2014 Side 1 RESPONSIVT DESIGN - HVAD KRÆVER DET? GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONALITET DER SKAL VÆRE PÅ PLADS Grids der tilpasser sig

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Nakskov Gymnasium og HF Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF 2013/14 Bruger: OS Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende

Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Håndbog for studerende Digitale stedprøver på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Håndbog for studerende 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Retningslinjer... 4 Før prøven... 4 Under prøven... 5 Efter prøven... 6 Programmer

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere