8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)"

Transkript

1 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj

2 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og Unge Panel om deres forhold til skolen herunder hvad man skal lære i skolen udover at læse, skrive og regne, og hvordan man kan højne det faglige niveau i skolen. I forbindelse med den herværende afstemning, har det været op til den enkelte elev at besvare på spørgeskemaet i fritiden ved at logge ind på en privat eller offentlig computer og derfra besvare spørgeskemaet, hvor det normalt har været læreren for den pågældende panelklasse, der har været ansvarlig for elevernes besvarelse 506 elever svarede på spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på ca. 37. Det betyder, at svarene i denne undersøgelse ikke er repræsentative. Man må dog sige, at svarene giver et interessant billede af, hvad godt klasseelever mener om skolen. Hvem svarede Sammensætningen af dem, som har svaret, må forventes at være mindre homogen end i andre af undersøgelserne i Børnerådets Børne- og Unge Panel De teenagere, som har adgang til Internet derhjemme, vil være mere tilbøjelige til at svare, da de har let adgang til det elektroniske spørgeskema. Man må desuden formode, at det er de mere pligtopfyldende elever, som har besvaret, da udfyldningen af skemaet, som før nævnt, skete på eget initiativ. Der er forskel på, hvor mange drenge og piger der har svaret. Normalt er der ca. lige mange drenge og piger, der svarer i undersøgelserne, men det er absolut ikke tilfældet i denne afstemning. 31,4% drenge og 68,6% piger har svaret. Det vil sige, at der er over dobbelt så mange piger som drenge, der har svaret. Vi ved ikke, hvorfor dette er tilfældet. På denne baggrund vil vi konsekvent i analyserne adskille drengene og pigerne, da pigernes svar i de samlede svar ellers vil dominere for meget. Hvad fandt vi ud af? Hvad skal børn lære i skolen? I øjeblikket foregår der en debat om læring i Folkeskolen om hvordan og hvad der skal læres. Vi har spurgt eleverne om, hvad de synes man skal lære i skolen ud over at læse, skrive og regne. Børn skal lære at læse, skrive og regne i skolen Hvad synes du bortset fra det, er de vigtigste ting, man skal lære i skolen? (du må højst sætte kryds fem gange) Ting som skal læres/køn Drenge (%) Piger (%) Kreativitet 54,1 70,5 Sprog 48,9 60,1 Social omsorg 30,2 47,1 2

3 Naturfag 46,6 30,2 Tolerance 35,9 8,8 Viden om samfund og historie 62,8 37,8 Demokrati 87,0 56,2 Nysgerrighed 53,7 41,0 Kristendom/religion 58,5 67,3 Børns rettigheder 34,1 42,2 Viden om sex 77,7 84,9 Viden om motion og sundhed 63,8 81,9 Som man kan se på procenttallene, er der stor forskel på, hvad drenge og piger synes de skal lære i skolen udover at læse, skrive og regne. Emner, som markant (i procent) flere piger end drenge mener, er vigtige at lære noget om - Kreativitet - Omsorg - Motion og sundhed Emner, som markant (i procent) flere drenge end piger mener, er vigtige at lære noget om - Naturfag - Tolerance, - Viden om samfund og historie, - Demokrati, - Nysgerrighed En anden måde, man kan se kønsforskellen på, er kønnenes top fem lister over, hvad der er vigtigt at lære. Drengenes top 5 Pigernes top 5 1. Demokrati (87,0) %) 1. Viden om sex (84,9%) 2. Viden om sex (77,7%) 2. Viden om motion og sundhed (81,9%) 3. Viden om motion og sundhed (63,8% 3. Kreativitet (70,5%) 4. Viden om samfund og historie (62,8) 4. Kristendom/religion (67,3%) 5. Kristendom/religion 58,5) 5. Sprog (60,1%) Der er tre emner som går igen på listerne sex, motion og sundhed samt kristendom/religion. Det er altså de tre ting, som både piger og drenge i denne afstemning synes er blandt de fem vigtigste ting, man skal lære noget om i skolen udover at læse, skrive og regne. Top tre er der en vis enighed om, da både drenge og piger vægter sex og sundhed blandt top tre. Men hvor drengene vægter demokrati som det vigtigste man skal lære om i skolen, vægter pigerne sex. Modsat synes pigerne, at kreativitet er den ting, der er tredjevigtigst at lære noget om, udover at læse, skrive og regne Højnelse af det faglige niveau Der har i den seneste tid i medierne blandt andet på baggrund af den seneste PISA undersøgelse foregået en debat om det faglige niveau i folkeskolen. Som et udslag af denne diskussion har vi 3

4 spurgt om, hvad henholdsvis eleverne selv, forældrene og skolen kan gøre for at højne det faglige niveau i skolen. Hvad synes du er de tre vigtigste ting, eleverne skal gøre for at højne det faglige niveau i skolen? (Du må Højst sætte kryds ved tre ting) Ting elever skal gøre/køn Drenge (%) Piger (%) Lave mindre uro i timerne 66,2 78,4 Være mere motiveret for at gå i 53,5 65,3 skole Følge bedre med i 77,1 86,2 undervisningen Bruge mere tid på lektierne 54,3 71,4 Komme udhvilet i skole 58,0 53,9 Spise sundt og godt 49,3 62,3 Sørge for at alle har det godt i skolen 58,6 73,6 Der er ikke forskel på drengenes og pigernes top 3 liste for, hvad eleverne skal gøre for at højne det faglige niveau i skolen. - De mener, at de først og fremmest selv skal følge bedre med i timerne, hvis det faglige niveau skal højnes - Dernæst mener de, at eleverne skal lave mindre uro i timerne. I forbindelse med Børnerådets børnemøder 1 i efteråret 2004 var elevernes uro i klassen også et tema, som blev berørt hyppigt som en problematisk faktor i skolen. - For det tredje skal man sørge for, at alle har det godt i skolen. Ifølge deltagerne i undersøgelsen vil et godt socialt miljø få en afsmittende effekt på det faglige niveau i skolen. Ved denne tabel er det kun ved et område, hvor der ikke er en markant forskel (i procent) på drenge og piger, og det er om at komme udhvilet i skole. Her er der cirka lige mange drenge og piger, som mener, at det kan højne det faglige niveau. Det er interessant at konstatere, at drengene har noget vanskeligt ved at se, hvordan de selv skal være med til at højne det faglige niveau. Hvor pigerne typisk har gjort brug af alle tre afkrydsningsmuligheder, så har drengene slet ikke i samme grad gjort brug af alle svarmuligheder. Det kan have betydning for, at der er markant forskel (i procent) på drengenes og pigernes svar på så mange områder i denne tabel. Hvad skal forældrene gøre? (Du må højest sætte kryds ved tre ting) Ting forældrene skal gøre/køn Drenge (%) Piger (%) Sørge for at børnene laver deres lektier 72,7 69,7 Give karakterpenge 42,7 25,5 Motivere børnene til at gå i skole 56,3 63,4 1 Børnerådet arrangerede i efteråret 2004 to børnemøder i Horsens og Køge med henblik på at indsamle viden om børns syn på forskellige områder. Se mere på 4

5 Engagere sig i skolen 34,8 32,0 Tage børnene kritik af skolen alvorligt 65,5 63,1 Skabe et stabilt hjem for børnene 66,4 74,8 Sørge for at børnene spiser sundt og godt 47,4 48,3 Der er ikke forskel på drengenes og pigernes top tre liste med hensyn til, hvad forældrene skal gøre. - For det første synes eleverne, at forældrene kan spille en afgørende rolle for det faglige niveau i skolen ved at sørge for at børnene laver deres lektier og ved at skabe et stabilt hjem for børnene. - For det andet, er det vigtigt for børnene, at forældrene spiller en aktiv rolle, når lektierne skal laves. Hvis de voksne kan være med til at skabe nogle stabile sociale rammer for børnene, vil det ifølge eleverne også smitte af på det faglige niveau i skolen. - For det tredje er det også vigtigt, at forældrene tager børnenes kritik af skolen alvorligt og lytter til de ting, som børnene mener, er kritisable i skolen Med hensyn til, hvad forældrene kan gøre, er det kun på et område, der er markant forskel på drengenes og pigernes holdninger. Drengene ser i langt højere grad karakterpenge, som en faktor der kan højne niveauet. For mange drenge kan karakterpenge altså virke som en motiverende faktor i forhold til det faglige arbejde i skolen, mens det samme ikke er tilfældet for lige så mange af pigerne Hvad skal skolen/lærerne gøre? (Du må højest sætte tre krydser) Ting skolen skal gøre/køn Drenge(%) Piger(%) Sørge for gode bøger, møbler 81,1 73,2 og lokaler Mere projektarbejde 43,2 40,9 Eleverne inddrages mere i planlægningen af undervisningen 51,7 56,6 Skal evalueres i stedet for 31,3 22,9 karakterer Læreren skal have mere tid til 54,9 64,2 den enkelte elev Flere prøver, der måler elevens 30,4 32,9 faglige niveau Gives flere karakterer 38,7 36,2 Undervises i hold efter fagligt 37,7 41,7 niveau Flere lektier 9,8 8,3 Flere dansk- og 28,4 19,3 matematiktimer Obligatorisk lektiecafe 38,1 40,0 5

6 Der er ingen forskel på, hvad drengene og pigerne synes er vigtige i forhold til hvad skolen/lærerne kan gøre for at højne det faglige niveau. - På en klar førsteplads kommer de fysiske rammer, som gode møbler og lokaler samt gode bøger. Gode fysiske rammer vil altså ifølge elverne i denne afstemning være med til at højne det faglige niveau. - På andenpladsen kommer, at læreren skal have mere tid til den enkelte elev. Der er altså for eleverne vigtigt, at man oplever, at læreren har tid til én, hvis det faglige niveau skal højnes. - På tredjepladsen kommer, at eleverne skal inddrages i planlægningen af undervisningen. Der kan være flere grunde til at elverne synes dette. Man kunne forestille sig en højere grad af motivation for undervisningen, hvis man selv er med til at planlægge. Samtidig kan det være, at eleverne ser sig selv som kompetente medspillere i forhold til undervisningen, og derfor gerne vil inddrages i undervisningen Afslutning Det er vigtigt at lytte til eleverne selv, når de udtaler sig om skolelivet. Selvom denne afstemning ikke er repræsentativ, giver den nogle interessante vinkler på, hvad over 500 elever i 8. klasse mener, er vigtigt at lære udover at læse, skrive og regne, og hvordan man skal højne det faglige niveau. Nogle vinkler som er vigtige at inddrage i diskussionen om den danske folkeskole. Det er ikke de traditionelle skolefag som fx fysik og sprog, som eleverne synes er vigtige at lære noget om. Når man kigger på top 5 listen over, hvad der skal læres i skolen udover at læse, skrive og regne, så er sex, motion og sundhed samt kristendom/religion de ting, som både drenge og piger mener, er blandt de vigtigste ting at lære noget om. Man kan sige, at de ting, som eleverne synes er vigtige at lære noget om udover de basale ting som at læse, skrive og regne, handler om at få redskaber til det at være menneske. Drengene og pigernes top 3 lister er identiske, når det gælder, hvad de selv skal gøre, for at højne det faglige niveau. De skal blive bedre til at følge med i timerne og de skal selv være med til at begrænse uroen i klassen, samtidig skal de være med til at skabe et godt socialt miljø i klassen. Forældrene skal sørge for, at eleverne laver deres lektier, og at de har det godt derhjemme. Samtidig skal forældrene være mere lydhøre overfor børnenes kritik af skolen. Skolen skal primært sørge for gode fysiske rammer og nye bøger, hvis det faglige niveau skal højnes, men også mere elevinddragelse i forhold til planlægning af undervisningen og mere tid til den enkelte elev, vil ifølge eleverne, kunne højne niveauet. 6

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere