Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af"

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg % Budgetområde Miljø, Natur og Klima % Budgetområde Park og Vej % Kultur- og Turismeudvalget % Budgetområde Kulturen % Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg % Budgetområde Sundhedsfremme % Budgetområde 411 Idræt og Fritid % Børne- og Uddannelsesudvalget % Budgetområde Forebyggelse % Budgetområde 513 Folke- og specialskoler % Budgetområde 514 UU Øresund % Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver % Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen % Budgetområde 517 Udsatte børn % Socialudvalget % Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap % Budgetområde 619 Omsorg og Ældre % Budgetområde Anden social service % Budgetområde Sundhed % Beskæftigelsesudvalg % Budgetområde Beskæftigelse % Økonomiudvalget % Budgetområde 808 Lystbådehavne % Budgetområde 823 Erhverv % Budgetområde 824 Puljer % Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb % Budgetområde 826 Administration og Planlægning % Budgetområde 827 Redningsberedskabet % Drift inkl. refusion % se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Mørkeblå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober, overførsler fra 2013 til og forventede overførsler fra til 2015 samt revisionerne pr. 30. april og 31. august. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 219,1 mio. kr. ultimo oktober. Lyseblå kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. okotober. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 31. oktober 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,07 % 0,97 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj ,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,98 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. oktober ) Side 5

6 Oprindeligt Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // September - Oktober Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, (1.000 kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * Kassepåvirkning Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelige for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige revisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste revision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima Budgetområde 204 Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde Lystbådehavne Budgetområde Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor område Øvrigt Udenfor område i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts. I er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2010 År kvt. 2. kvt. 3. kvt. okt Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 8

9 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar oktober 1. januar år 59% år 54% år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

10 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra tet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest TMK KTU SIF BU SU BEU ØK** I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** ØK s indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

11 Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,0% 204 Park og Vej - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt ,9% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets område Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,5% Kulturudvalget i alt ,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,2% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,9% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget ,5% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,9% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,2% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,7% UU Øresund i alt ,6% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,6% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,0% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,4% Udsatte Børn i alt ,1% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,6% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

13 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 5-26 Vuggestuer 45-3 Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 350 eller 3-5 år årige 525 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 4 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner 3-5 år 213 Andre kommuners institutioner 6+ år år år år 47 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

14 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

15 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose 3-5 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkning Prognose Side 15

16 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,3% Psykiatri og Handicap i alt ,9% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,2% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede ,0% Anden Social Service i alt ,7% 621 Sundhed - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede ,2% Sundhed i alt ,3% Socialudvalget i alt ,6% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

17 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 17

18 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før.. Side 18

19 Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

20 Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

21 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,4% Beskæftigelse i alt ,4% Beskæftigelsesudvalget i alt ,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Offentliggørelsen af nye tal på Jobindsats.dk er pt. noget forsinket. Seneste tal vedr. kontanthjælpsmodtagere m.m. er derfor tal for juli måned. Side 21

22 Antal personer Personer på overførselsindkomst Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Uddannelsesparate Aktivitetsparate Side 22

23 Forsikrede ledige fordelt på alder Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

24 Antal sager Sygedagpenge >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen Kilde: Erhvervsskolen Side 24

25 Antal personer Flexjob Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

26 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,3% 823 Erhverv - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,0% 824 Puljer - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,5% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,6% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,5% 826 Administration - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,0% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,2% Økonomiudvalget i alt ,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugspr. procent Rammestyrede udgifter i alt ,9% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,5% I ALT ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

27 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar oktober for hhv og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR (md. 1-10) Center for Borgerservice, it og digitalisering Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær Nedsat (md. 1-10) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær (md. 1-10) i pct. Fravær 2013 (md. 1-10) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-10) i pct ,7% 3,8% 5,8% 4,0% Center for Dagtilbud og Skoler ,0% 6,1% 8,5% 5,7% Center for Job og Uddannelse ,0% 2,8% 5,9% 3,8% Center for Sundhed og Omsorg ,4% 5,7% 8,7% 6,1% Center for Børn, Unge og Familier ,2% 4,9% 6,6% 4,2% Center for Særlig Social Indsats ,1% 3,9% 5,7% 4,0% Center for Teknik, Miljø og Klima ,9% 3,4% 5,0% 4,1% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Erhverv Politik og Organisation ,0% 3,8% 4,9% 3,4% ,0% 2,4% 6,6% 3,3% Center for Økonomi og Styring ,9% 2,5% 5,1% 2,8% Center for Ejendomme ,6% 3,1% 6,4% 5,5% TOTAL ,7% 5,2% 7,6% 5,2% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

28 Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overførsler & tillægsbevillinger dec nov okt Opr. Budget Korr. Budget '10 sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '10 Overf.& tillægsb Opr. Budget Korr. Budget '11 dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul maj jan Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Forbrug ' Opr. Budget Korr. Budget '14 okt aug jun/jul apr Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 159 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,256 mio. kr. Forbruget i januar og februar var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

29 Anlægsoversigt pr Teknisk udvalg i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Udskiftning af vejbelysning 1.251, , , , , , , ,453 Shared spaceløsning - Havnegade 2.784, , , , , , , , ,486 Sikring af skoleveje-rammebeløb 428, , , , , , , ,551 Cyklisthandlingsplan , , , , , , ,000-26, , ,085 Statstilskud , , , , , , ,000 26, , ,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 515, , , , , , , ,322 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216, , ,000 3, , ,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk ,610 0, , ,000-0,610 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , ,000 0, , ,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 664,944 10, , , , , , ,762 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 121,672 13, , , , , , ,042 Udv. af vejnet - modulvogntog 169, , , , , , , ,807 Parkeringsplads i Hornbæk 339, , ,000-39, , ,000-39,915 Trafiksikkerhedsby ,000 0, , , , , ,000 Havnegade etape 2, 1. del 0,000 0, , , , , ,000 Teknik-, Miljø- og Klimaudv , , , , , , , , , ,525 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 0,000 0, , , , , ,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 50,000 97, , , , , , ,564 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 0,000 0, , , , , ,000 Skulptur ved Kulturværftet 0,000 0, , , , , ,000 Indtægt fra fonde 0,000 0, , , , , ,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0,000 0, , , , , ,000 Renov. af Helg. Camping og vandrehj. 350, , , , ,000 Kultur og Turismeudvalget 50,000 97, , , ,564 0, , , , ,564 Tillægsbev. Korr. Rest Side 29

30 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 411 Idræt og Fritid Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Renovering atletikstadion, Rønnebær , , , ,000-93,269 81,000 81,000-93,224 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv , , , ,000-93,269 0,000 81,000 0,000 81,000-93,224 Børne- og Uddannelsesudv. 513 Skoler Dialogportalen 2.249, , ,000 1, , ,000 1,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.079, , ,000 0, , ,000 0,389 Opgradering af skolernes IT-netværk 307, , , , , , ,800 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagpleje og Daginstitutioner Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4934,932 0, , , , , , ,000 Børne- og Uddannelsesudv , , , , , , , , , ,189 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 0,000 0, , , , , Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer 2.252, , , , , , , ,651 Socialudvalget 2.252, , , , , , ,000 0, , ,651 Økonomiudvalget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.564, , , , , ,000 35,641 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 0,000 0, , , ,000 Stormskader 2013-, Nordhavnen 1.440, , , , , Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 5.757, , , , , , , , ,038 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 594, , , , , , , , ,440 Byudvikling stationsnære omr. Esp , , , , , , , ,759 Skolen i bymidten , , , , , , , , , ,922 Bastionen - Skimmelsvamp 4.686,926 75, , , , , , ,938 Side 30

31 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Margarethagårdenrenovering/ombygn , , , , , , , ,965 Energirenovering i kommunale ejd. L , , , , , , , , ,007 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stof , , , , , , ,901 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp ,524 49, , ,000 50, , , ,000 50,541 Spredt byfornyelse L 2.852, , , ,000 3, , ,000 3,482 Flytning, Børne- og Ungerådg.-Villa Fem 582,214 39, , ,000-40,209 62,000-62,000 0,000-39,995 Marienlyst slot - Restaurering, svamp ,517 28, , ,000 90, , , ,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0,000 0,000 0, , , , ,000 Omlægn. Af rørføring, Ålsgårde C ,526 0, , , , , , ,000 Børnehuset Vestergården-retablering 39,210 81, ,971 86,000-34, , ,000 47,000-34,761 Kommunens arkiv, Prøvestenen 122, , , , , , , , ,183 Halgulv Nordkysthallen 50, , , ,000-30, , ,000-30,881 Sætningsskader Allegade 4 0,000 0, , , , , ,000 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 47, , , , , , , , ,278 Ombygn./renov. Servicebygn indgang 664, , ,000 71, , ,000 71,977 Værftshallerne, køb af kran og IT 467, , , ,000-23,166 93,000 93,000-23,166 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb , , , , ,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 35,000 35,000-35, , , , ,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800, , ,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstad. 500, , , , ,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 295, , ,000 4, , ,000 4,317 Bymuseum, ny skorsten 57, , , , , , , , ,931 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 1, , , ,000-48, , ,000-49,068 Fremtidens Folkeskole , , , , , , ,209 Børnehuset Krible Krable-ombygning 386, , ,000 13, , ,000 13,303 Mørdrup Idrætsanlæg- tilbyg./omkl , , , , , , ,223 Bygningstilpasning, Rådhuset 477, , , , , , ,629 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 165, , , , , , ,060 Nye lokaler til Pusterummet 33,000 33, , , , , ,000 Genopf. gymnastiksal, Mørdrup skole 1.500, , , , ,000 Nordvestskolen, ændring af vandland 399, , , , , , ,185 Sikring af brugsvandsinstall. afslutning 2.186, , , , , , ,474 Tillægsbev. Korr. Rest Side 31

32 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Hellebæk skole - indeklima 62,418 62, , , , , ,582 Multiparken - lydisolerende væg 74,200 74, , , , , ,800 Etablering af dræn - Troldehøj 207, , , , , , ,573 Pilotprojekt - Rottebekæmpelse 500, , , , ,000 Nyt køkken m.m. - Tusindfryd 650, , , , , kl. skolen-udskiftning vinduer 64,703 64, , , , , ,297 Nordvestskolen, udskiftning tage 164, , , , , , ,892 Bøgehøjgård-sikring af tag/kælder 84,800 84, , , , , ,200 Rådhuset-renov. af vindur 400, , , , ,000 Toldkammeret tagrender/nedløb 450, , , , ,000 Elværk. Udbedring sætningsskade 6,305 6, , , , , ,695 Kvindekrisec. Røntofte-renov 318, , , , , , ,677 Reetablering af 4. Tangvej- Margarethag. -2,582-2, , , , , ,582 Skolen ved Kongevej - vinduer 95,000 95, , , , , ,000 Staldbygning-Flynderupgård 76,520 76, , , , , ,480 Opgradering af CTS-anlæg 300, , , , ,000 Jordkøb 20,300 20, , , , , , ,700 Jordsalg , , , , , ,000 Omkostninger ved køb og salg 109, , , , Administration og Planlægning Kulturværftet , , , , , , , ,879 Busterminal, Prøvestenen 9.001, , ,000 98,621 99,000 99,000 99,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen , , ,000 2,940 0,000 0,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen , , , , , , , ,705 Kulturhavn Kronborg , , , , , , , ,087 - Tilskud , , , , , , ,000 Tillægsbev. Korr. Rest 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 447, , ,000-20, , ,000-20,460 Økonomiudvalget , , , , , , , , , ,381 Side 32

33 Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , , , , , ,086 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,386 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,300 Anlæg i alt , , , , , ,086 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 5,1 mio. kr. pr. 31. oktober Side 33

34 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Energirenovering i Kommunale Ejendomme Spredt Byfornyelse - overførsel fra Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra Budgetrevision pr Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning Budgetrevision pr Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. I alt pr kr. Side 34

35 Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Børnehuset Vestergården-retablering Merforbrug på kr. pr , svarende til 40,7% af den samlede anlægsbevilling. Der tilfaldt kassebeholdningen kr. i forbindelse med Budgetrevisionen pr Projektet er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for anlægsbevillingen. Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg Forbrug på kr. pr Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. i som ikke er frigivet. Sagen vil blive nærmere undersøgt. Nordvestskolen, ændring af vandland Merforbrug på kr. pr , svarende til 59,7% af den samlede anlægsbevilling. Der foreligger en konteringsfejl. Fejlen vil blive rettet i november måned. Sikring af brugsvandsinstallationer Merforbrug på kr. pr , svarende til 36,7% af den samlede anlægsbevilling. Der vil blive søgt om tillægsbevilling, idet sikringen af brugsvandsinstallationerne er mere omfattende end først antaget og at prøvetagningerne er ret dyre. Side 35

36 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Forskellige stiforbindelser-masterplan Udskiftning af vejbelysning Sikring af skolevej - rammebeløb Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen Center for Teknik og Miljø Vandskulptur på Hornbæk Torv Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen Nye boldbaner i Snekkersten Center for Kultur, Plan og Erhverv Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot * Kronborg Ladegårdsvej Statstilskud Center for Omsorg og Ældre Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Fremtidig SFO, Espergærde skole Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti Oasen - Flytning til Villa Helle Planlagt vedligeholdelse Sikring af brugsvandsinstallationer PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser Nedtagning af pavillon Prøvestenen Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb Køb af Støberivej Køb af Støberivej Køb af Energivej Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen Flytning af Børne- og Ungerådgivningen til Villa Fem Værftshallerne - køb af kraner og IT Flytning af billiardklub Ombygn./renov. af servicebygning m.m. Campingpladsen Halgulv Nordkysthallen Bymuseum, ny skorsten Børnehuset Krible Krable - ombygning Center for Ejendomme Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Center for Politik og Organisation * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 36

37 Tillægsbevillinger Drift kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -359 Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Nye priser NPV BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Park og Vej - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Stormskader BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret Skulptur ved kulturvæftet BY Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Leje af areal til udeservering BY Overførsel af merforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -535 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

38 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Frigivelse u kr Nordkysthallen Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret -455 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Flytning af sfa organisationsændring Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY omplacering af uddannelsesmidler BY Omplacering til ekstra rengøring af skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifm revision 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt UU-Øresund - Rammestyret 904 Budgetrevision pr 30/4- BY Flytning af sfa organisationsændring Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

39 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Dagpleje og Daginstitutioner Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser u Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser u Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 618 i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

40 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Omsorg og Ældre Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY ½ årsværk fysioteapeut BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård BY Eftergivelse af merforbrug Poppelgården og Bøgehøjgård BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Efterregulering af hjælpemiddelcentralens BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret -572 Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 620 i alt Sundhed - Rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 621 i alt BY SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -152 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

41 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt Erhverv - Rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY Budgetrevision pr 31/8- BY Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt Puljer - Rammestyret Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Omplacering af den sociale særtilskudspulje BY Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Renovering af Helsingør Campingplads (omplaceres fra anlæg) Ikke rammestyret Budgetrevision pr 31/8- BY Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Leje af areal til udeservering BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY Overførelse af mindreforbrug til dækning af anlægsprojekter BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY Ekstra rengøring på skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetrevision pr 31/8- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 825 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

42 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Omplacering af uddannelsesmidler BY Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY Fagkoordinator, SO BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm revision 30/4- BY Frigivelser u kr Budgetrevision pr 31/8- BY Frigivelser ifb. revision 31/8- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Udenfor område Etablering af NPV BY Lån til Hornbæk Havn BY Udenfor område i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt -614 Bevillingsændringer,udenfor områdei alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

43 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Havnegade etape 2, 1. del BY Cykelprojekter - Cykeltek BY Indtægt fra Region Hovedstadens Cykelpulje BY Budgetområde 309 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Skulptur ved Kulturværftet BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 309 i alt SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af computere BY Opgradering af skolernes IT-netværk BY Budgetområde 309 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-, Nordhavnen BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 825 i alt Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY Planlagt vedligehold BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Salg af areal ved Gefionscentret BY Børnehuset Krible Krable - ombygning BY Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY Fremtidens folkeskole BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Fremtidens folkeskole BY Bygningstilpasning, Rådhuset BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY Budgetrevision pr BY Skolen i Bymidten BY Salg af Pindemosegård, Klostermosevej 131 A-C BY * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 43

44 Tillægsbevillinger Anlæg fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Multiparken - lydisolerende bagvæg til scenen BY Etablering af dræn - Troldehøj BY Nyt køkken m.m. - Tusindfryd BY Pilotprojekt - Rottebekæmpelse BY klasses skolen - udskiftning af vinduer BY Nordvest skolen, udskiftning af flade tage BY Skolen i Bymidten BY Plejehjemmet Bøgehøjgård-sikring af tag og kælder BY Rådhuset - renovering af vinduer omkring Rådhustorvet BY Kvindekrisecenter Røntofte-renovering af annekset BY Toldkammeret-udskiftning af tagrender og nedløb BY Elværket - udbedring af sætningsskade BY Skolen ved Kongevej - udskiftning af vinduer BY Reetablering af 4. Tangvej- Margarethagården BY Ændring af staldbygning-flynderupgård BY Opgradering af CTS-anlæg - kommunens bygninger BY Hellebæk skole - indeklima BY Planlagt vedligehold - diverse malerarbejder, udvendig BY Budgetrevision pr BY Salg af Grantoftegård, Esrumvej 155 BY Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 827 i alt Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY Budgetområde 827 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Økonomisk Nyhedsbrev Side 48

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014.

Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. December 2014 FORORD Helsingør Kommunes budget for 2015-2015 blev vedtaget af Byrådet den 6. oktober 2014. Denne bog beskriver budgettet for 2015-2018. I bogen findes der materiale vedrørende det vedtagende

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013

Forventet regnskab 2013 på baggrund af halvårsregnskabet. Oprindelig Korrigeret Forventet Afvigelse Hele 1.000 kr. 2013 2013 2013 2013 Byrådsmødet den 19. september 2013 Punkt 141. Åbent - Halvårsregnskab 2013 - hele kommunen Sagsnr.: 820-2013-41699 Doknr.: 820-2013-185384 Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Kommunerne skal udarbejde

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - indledning

Indholdsfortegnelse - indledning Indholdsfortegnelse - indledning Indledning... 2 Resultatoversigt... 3 Sammenfatning/konklusion... 4 Bemærkninger til resultatoversigten 31. maj 2007... 4 Finansiering... 4 Driftsudgifter... 4 Renter...

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2014. Bilagshæfte SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2014 Bilagshæfte Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelle

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune

Budget 2012 2015 Nyborg Kommune Budget 2012 2015 Nyborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL... 18 SKATTER OG GENERELLE TILSKUD...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere