Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af"

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 6 Renteindtægter og forrentning pr. 30. september... 6 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 9 Servicedriftudgifter Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Ejendoms- og Miljøudvalget ,1% Budgetområde Bygninger og Jord ,1% Teknisk Udvalg ,8% Budgetområde 204 Park og Vej ,9% Budgetområde Lystbådehavne ,8% Kulturudvalget ,3% Budgetområde Kultur ,3% Idræts- og Sundhedsudvalget ,4% Budgetområde Sundhed ,0% Budgetområde 411 Idræt og Fritid ,9% Børne- og Ungeudvalget ,9% Budgetområde Forebyggelse ,8% Budgetområde Skoler ,5% Budgetområde Dagpleje og daginstitutioner ,5% Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen ,1% Budgetområde 517 Udsatte børn ,6% Socialudvalget ,0% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap ,0% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre ,2% Budgetområde Anden social service ,6% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ,3% Budgetområde Beskæftigelse ,6% Budgetområde 723 Erhverv og Turisme ,8% Økonomiudvalget ,2% Budgetområde 824 Puljer ,1% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring ,2% Budgetområde 826 Administration og Planlægning ,3% Budgetområde 827 Redningsberedskabet ,2% Drift inkl. refusion ,7% se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i , , , , ,00 0, , , ,00 Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 30. september inkl. revision pr. 30/4 og frigivelser af indefrosne midler samt overførsler fra 2012 til og forventede overførsler fra til Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 121,3 mio. kr. ultimo september. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 30. september. Der er indregnet teret låneoptagelse. Side 5

6 Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2012 til 30. januar. Renteindtægter og forrentning pr. 30. september 2012 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,72 % 0,31 % - Indlånsrente** 1,38 % 1,07 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 0,3 % (0,31% som står i tabellen, er et udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio.kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio.kr (1,07 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) Side 6

7 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Pr Udviklingen i Helsingør Kommunes kassebeholdning kr Kassebeholdning primo* Rest vedr. Regnskab 2012 Rest låneoptagelse fra 2011 Overførsler fra tidligere år - drift Overførsler fra tidligere år - anlæg Tillægsbevillinger i - drift og anlæg, samt lån: Tillægsbevillinger - indtægter 0 Tillægsbevillinger - drift Tillægsbevillinger - anlæg Tillægsbevillinger - jordsalg Tillægsbevillinger - finansielle poster Budgetrevision Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 31. august Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 31. august Skønnet overførsler til drift og anlæg: Forventede overførsler - drift (ekskl. frigivelser) Forventede overførsler - anlæg Øvrigt Likviditetseffekt Udbetaling Danmark Frigivelser Regulering af servicedriftspulje Budgettet Kasseforbrug/henlægelse: Samlede forbrug af kassebeholdning i Kassebeholdning ultimo * Faktisk kassebeholdning primo indgår i regnskab Plus = mindreudgift/merindtægt, minus = merudgift/kassetræk/mindreindtægt ** Fra juli er likviditetseffekten af Udbetaling Danmark indregnet i likviditetsprognosen. Side 7

8 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima -10 Tillægsbevillinger i alt Ejendoms- og Miljøudvalget i alt Teknisk Udvalg Budgetområde 204 Park og Vej Budgetområde 208 Lystbådehavne Teknisk udvalg i alt Kulturudvalget Budgetområde 309 Kultur Kulturudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Idræts- og Sundhedsudvalget i alt Børne- og Ungeudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Socialudvalget i alt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Budgetområde 723 Erhverv og Turisme Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Balanceforskydninger: Øvrigt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 8

9 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en nettotilvækst på 80 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2009 År kvt 2. kvt 3. kvt September Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 9

10 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2003 (61,0 %), i dag i (54,6 %) og prognoseår 2023 (53,5 %). 1. januar september 1. januar år 61,0 % år 54,6 % år 53,5 % 0-19 år 23,7 % 65+ år 15,3 % 65+ år 20,9 % 0-19 år 22,8 % 65+ år 23,7 % Side 10

11 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter (sanktionsrammen) Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2012 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra sanktionsrammen EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug på servicedriftsrammen. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest- EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Side 11

12 Ejendoms- og Miljøudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Ejendoms- og Miljøudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET 101 Bygninger og jord - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Bygninger og jord i alt ,1% Ejendoms- og miljøudvalget i alt ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Teknisk Udvalg Nettodriftsudgifter fordelt på Teknisk Udvalgs områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent TEKNISK UDVALG 204 Park og Vej - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Veje i alt ,9% 208 Lystbådehavne m.v. - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne m.v. i alt ,8% Teknisk Udvalg i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kulturudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kulturudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent KULTURUDVALGET 309 Kultur - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,3% Kulturudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

13 Idræts- og Sundhedsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Idræts- og Sundhedsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent IDRÆTSUDVALGET 410 Sundhed - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,3% Sundhed i alt ,0% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,9% Idrætsudvalget i alt ,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 13

14 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 14

15 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 15

16 Børne- og Ungeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Ungeudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BØRNE- OG UNGEUDVALGET 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,8% Forebyggelse i alt ,8% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,5% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,5% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,1% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,3% Udsatte Børn i alt ,6% Børne- og Ungeudvalget i alt ,9% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 16

17 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 3 19 Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 149 Eller 3-5 år årige 224 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 2 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 4 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner ** 3-5 år 182 Andre kommuners institutioner 6+ år*** år år år 39 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning ** Privatinstitutionerne Ellekildehus, Børnehuset Gurreparken, Kvistgård Børnehus, Regnbuen, Ålsgårde Børnehave og Rudolf Steiner. *** Børn fra Helsingør Kommune, som passes i andre kommuners SFO er eller Klubber 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 17

18 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2009-: (excl. Fritidsklubområdet m.v.) Faktisk, antal indmeldte Prognose, antal indmeldte Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2009-: (excl. klubområdet m.v.) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2009-: (excl. SFO og Fritidsklubområdet m.v.) Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 18

19 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose Faktisk befolkningstal Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose Side 19

20 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,9% Psykiatri og Handicap i alt ,0% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,2% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,3% Anden Social Service i alt ,6% Socialudvalget i alt ,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Fra 2008 er boligstøtte til nye førtidspensionister registreret som boligsikring, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kontering i kommuner. Antallet af nye førtidspensionister, der har modtager boligstøtte har tidligere været registreret under boligydelse. Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 20

21 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 21

22 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,6% Beskæftigelse i alt ,6% 723 Plan, Erhverv og Analyse - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Plan, Erhverv og Analyse i alt ,8% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende to typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af modtagere er på begge kategorier opgjort som antal CPR-numre, hvor der har været udbetalinger i den pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledige I ALT * Det skal bemærkes, at tallet for forsikrede ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Det skal yderligere bemærkes, at opgørelsen for forsikrede ledige er ændret, så der nu måles på antal fuldtidspersoner og ikke som tidligere på antal personer. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på passiv kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og løntilskud, personer på ledighedsydelse, personer i flexjob, udlændinge på introduktionsydelse og sygedagpengemodtagere. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Forsikrede ledige indgår ikke i opgørelsen. Side 22

23 Antal personer Personer på overførselsindkomst Definition: Antallet af kontanthjælpsmodtagere (både aktive og passive) opgøres samlet fra udbetalinger i økonomisystemet. Hver person tæller kun med en gang. Fordeling mellem aktive og passive er afhængig af, hvilken ydelse den enkelte person modtog ved udgangen af målemåneden. Pga. manglende tal fra Udbetaling Danmark vedr. førtidspension er grafen kun opdateret til og med marts. Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere <25 år * Her opgøres antallet, der modtager ungesatsen, dvs. lav kontanthjælpstakst. Der er en del flere under 25 år, der modtager kontanthjælp. De modtager forsørger- eller ej forsørgertakst og tæller ikke med i opgørelsen. Side 23

24 Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <25 år Antal personer Ledighedsydelse Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Side 24 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget

25 Antal sager Sygedagpenge I ALT <5 ->52 uger >52 uger Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Revalidering / Løntilskud Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer 90 Produktionsskolen Antal personer Flexjob Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 25

26 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,1% Puljer i alt ,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,2% 826 Administration - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,3% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,2% Økonomiudvalget i alt ,2% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent - Rammestyrede udgifter i alt ,2% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,0% I ALT ,7% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

27 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar september på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Ved overgangen til Opus 1. januar blev fraværshistorikken ikke overført til det nye system, og da opgørelsesmetoden samtidig er ændret, er det ikke muligt at opgøre sammenligneligt fravær for HELSINGØR KOMMUNE Fraværs- Heraf fravær fordelt på typer Sygefravær Fravær FRAVÆR dage Nedsat i pct. Sygefraværsdage* Familiepolitikdage* tjenestdage* i pct. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering ,7% 3,9% Center for Dagtilbud og Skoler ,2% 5,5% Center for Job og Arbejdsmarked ,9% 3,8% Center for Omsorg og Ældre ,5% 5,9% Center for Børn, Unge og Familier ,2% 3,9% Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ,9% 4,8% Center for Psykiatri og Handicap ,9% 4,0% Center for Teknik og Miljø ,1% 4,1% Center for Kultur, Plan og Erhverv ,1% 3,4% Center for Politik og Organisation ,0% 3,0% Center for Økonomi og Styring ,3% 3,0% Center for Ejendomme ,2% 5,3% TOTAL ,3% 5,0% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

28 kr. - Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // September Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overf. & tillægsbev. dec Overførsler & tillægsbevillinger dec okt nov Opr. Budget Korr. Budget '09 sep aug jun/jul maj Opr. Budget okt sep aug jun/jul maj Overf.& tillægsb. Opr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj mar mar mar feb feb feb Forbrug '09 Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul april/maj Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 sep aug jun/jul mar Forbrug '13 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 120,151 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,485 mio. kr. Side 28

29 Anlægsoversigt pr Teknisk udvalg i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Trafikforb.ifm. Masterplan erhvervsomr. 0, , , ,000 Tillægsbev. Udskiftning af vejbelysning 257, , , , ,000-60, , ,619 Forskellige stiforbindelser-masterplan 13,294 13, , , , , ,000 Shared spaceløsning - Havnegade 1.899, , , , , , , , ,154 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk , , , ,000-0, , ,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , , , ,000 Sikring af skoleveje-rammebeløb 355, , , , , , , ,917 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 221, , , , , , , ,528 Korr. Rest Cyklisthandlingsplan 7.337, , , , , , , ,472 Statstilskud -34, , , , , , , ,800 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 3.417, , , , , , , , , ,076 Julebæk Strand - sandfodring 238, , ,000 0, , , ,000 0,235 Bybjergvej, Esp. erhvervsomr. oprydn. 700, , , , ,000 Udv. af vejnet - modulvogntog 1.850, , , , , Lystbådehavne Nyanlæg/levetidsforl. arbj.nordhavnen L 900, , , , , , ,465 Teknisk Udvalg , , , , , , , , , ,666 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100, , ,000 Vandskulptur på Hornbæk Torv 704, , ,000 56, , ,000 56,901 Etabl. af adgangskontrol, Kulturhavnen 68,000 68,000 68,000 Kulturudvalget 704, , ,000 56, , , , ,901 Idræts- og sundhedsudvalget 411 Idræt og Fritid 2 nye boldbaner i Snekkersten 3.148,461 57, , ,000 2,539 59,000 59,000 2,000 Renovering atletikstadion Rønnebæk ,795 26, , ,000 80, , ,000 80,750 Idræts- og Sundhedsudvalget ,256 83, , ,000 83, ,000 0, ,000 82,750 Side 29

30 i kr. Børne- og Ungeudvalget 513 Skoler Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Forbedring af folkesk. Læringsmiljø L , , , , , , , , , ,035 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver 0,000 Sammenbygn. Bh.Staget/Bh Bøgen , , , ,000-39, , ,000-38,760 Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4.214, , , , , , , ,929 Ny daginstitution i Hornbæk 500, ,000 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget , , , , , , , , , ,204 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 1.000, , , ,000 Kronborg Ladegårdsvej , , , , , , , ,488 Statstilskud , , ,000 0, Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer L 1.052, , , , , , , , ,056 Plejehj. Bøgehøjgård ombygn./nybygn. 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget , , , , , , , , , ,544 Økonomiudvalget 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Byudvikling stationsnære områder, Esp. 262, , , , , , , , ,360 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 97,130 97, , , , , ,870 Spredt byfornyelse L 718, , , , , , , , ,438 Statstilskud L -217, , , , , , , , ,160 Kunstgræsbane Hornbæk 6.724, , , , , , , ,000 0,411 Ny skole i bymidten L 5.854, , , , , , , , , ,189 Flytning, Børne-ogUngerådg.-VillaFem 72, , , ,000 11, , ,000 12,161 Bastionen - skimmelsvamp L 463, , , , , , , , ,068 SFO Pyramiden - indeklima 5.621, , , ,000 3, , ,000 3,205 Marienlyst slot - Restaurering, svamp , , , , , , , ,337 Forslag 1. Sammenlægn. Af VG Globus 4.049,734 60, , ,000 64, , , ,500 Daginstitutionsomr.-kapacitetstilpasning 174, , , , , , , , ,945 Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 809, , , , , ,000-81, , ,107 Margarethag. Renovering/ombygning 6.422, , , , , , , , ,095 Side 30

31 i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti. 494, , , , , , ,344 Fremtidig SFO, Espergærde skole 376, , ,000 23, , ,000 23,204 Helg.Ungdomsskole, asfaltgulve 7.339, , , , , , ,516 Omlægn. af rørføring Ålsgårde Centret 523, , , , , , ,737 Børnehuset Vestergården-retablering 600, , , , ,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 423, , , , , , ,835 Kommunens arkiv, Prøvestenen 5.200, , , , ,000 Halgulv Nordkysthallen 1.500, , , , ,000 Sætningsskader Allegade 4 500, , , , ,000 Istandsætt./pavillon Nørrevej , , , , ,000 Ombygn./renov. Servicebygn.Camping 736, , , , ,000 Plejehj. Strandhøj-ombygnindgangsp. 305, , , , , , , ,396 Oasen: Flytning til Villa Helle 571, , , , , , ,302 Planlagt vedligeholdelse 8.349, , , , , , , ,336 Sikring af brugsvandsinstallationer 1.173, , , ,000 14, ,000 46, , ,445 Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) L , , , , , , , , , ,887 PCB/skimmelsvamp-undersøgelse 404, , , , , , , ,719 Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdsp. 424, , , ,000 1, ,000-60, ,000 1,308 Nedtagning af pavillon, Prøvestenen 391, , , , , , , , ,979 Tillægsbev. Korr. Rest Jordkøb 151, , , , , , , , ,999 Jordsalg , ,856 87, , , , , , Administration og Planlægning Kulturværftet , , , , , , , ,521 Kulturhavn Kronborg , , , , , , , , ,052 Tilskud , , , , , , ,000 Busterminal, Prøvestenen 8.754, , , , , , ,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen , , ,000 2,940 Nyt centerområde Prøvestenen ,367 45, , , , , , ,308 Indscanningsprojekt-byggesagsarkiv 4.004, , , , , , , ,479 Økonomiudvalget , , , , , , , , , ,613 Side 31

32 i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , , , , , ,678 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,979 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,301 Anlæg i alt , , , , , ,678 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 12,9 mio. kr. pr. 30. september Side 32

33 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr Energirenovering i Komm.Ejd. (ESCO) Kvalitetsfondsområdet Forbedring af folkeskolernes Læringsmiljø Pulje til intelligente investeringer Ny skole i bymidten Bastionen - Skimmelsvamp Overførsel fra 2012 til Spredt Byfornyelse Energirenovering i Komm. Ejd. (ESCO) Budgetrevision pr Nyanlæg og levetidsforl.arbejder - Nordhavnen Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) Tillægsbevillinger -Spredt Byfornyelse Lånedispensation - særlige lånepulje Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. Tilbagebetaling af lån kr. I alt pr kr. Side 33

34 Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Merforbrug på kr. pr , svarende til 14,6% af den samlede anlægsbevilling. Center for Ejendomme har oplyst, at der er bogført udgifter for kr. på anlægsprojektet som rettelig hører til på driften, idet der er foretaget ombygning af lokaler i forbindelse med renovering af gulvene. Udgifterne vil blive omplaceret til driften. Der blev opdaget skimmelsvamp under arbejdet i bygningen, hvilket udgør en udgift på kr. Udgiften vil blive omplaceret til anlægsprojektet PCB/skimmelsvamp-undersøgelse. Side 34

35 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Afledning af overfladevand i Hornbæk Vest Udskiftning af vejbelysning Genopretning af veje (asfalt) Helsingør Bykerne - Axeltorv Sikring af skoleveje-rammebeløb Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Center for Teknik og Miljø Selvbetjening Espergærde Bibliotek Center for Kultur, Plan og Erhverv Nye boldbaner i Snekkersten Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Udbygning af Tikøb Skole Skimmelsvamp i daginstitutioner Center for Dagtilbud og Skoler Plejehjemmet Falkenberg, Nord ** Statstilskud ** Træn.center Poppelgården-kapacitetudvidelse Nyt hjælpemiddeldepot *** Center for Omsorg og Ældre Køb af Træningscenter Poppelgården Planlagt vedligeholdelse Kloakker v/knudemosevej Ombygning af Knudemosevej til institution Badevej 4-6, istandsættelse ved udflytning Ekstraordinære udgifter til vinterskader Spredt Byfornyelse Statstilskud Køb af Meulenborgskoven Brandsikring af Helsingør Hallerne Renovering af HSOK klubs, klubhus Renovering af HSOK klubs, klubhus - tilskud Kælderlok.-Mørdrupskolen, musiklokaler Kælderlok.-Mørdrupskolen, skydeklub Sindshvile - Samling af VPV 1. fase Skimmelsvamp Nygård Skole Erstatningslokaler til H-klasserne Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning Biografsal Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning, teatersal Renovering af Tandklinikken på Borupgårdskolen Genopretning af køkkener Opsætning af pavillon "Klub Oliven" Multiparken ved Vapnagård Tilskud - fondsmidler Klimakommune-Etablering af solcelleanlæg Tilskud fra EU Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Prøvestenen, parkeringsplads m.v PCB-undersøgelse Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Nedtagning af pavillon Prøvestenen Center for Ejendomme Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Center for Politik og Organisation * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** Regnskabet er under udarbejdelse hos BDO Kommunernes Revision *** Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Side 35

36 Tillægsbevillinger Drift kr. EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -10 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 101 i alt EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET i alt TEKNISK UDVALG Park og Vej - Rammestyret -551 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -297 Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne - Rammestyret -51 Lønregulering pba. KTO-forlig -43 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 208 i alt TEKNISK UDVALG i alt KULTURUDVALGET Kultur - Rammestyret -826 INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Vandskulptur på Hornbæk Torv - overført til anlæg Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -632 VisitNordsjælland Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Erstatning Spisehuset 350 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhed - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -300 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

37 Tillægsbevillinger Drift - fortsat kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -274 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -133 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret -120 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -416 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret -7 Lønregulering pba. KTO-forlig -7 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Flytning af akut læseteam Uddannelseshuset, konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse Frigivelse under 50 tkr. 50 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse under 50 tkr. 27 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

38 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Børne- og Ungerådgivningen Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Flytning af akut læseteam Lønregulering pba. KTO-forlig -356 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse -385 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -666 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre - Rammestyret -734 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -3 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret Budgetrevision 30/ Budgetområde 620 i alt SOCIALUDVALGET i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

39 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 194 Lønregulering pba. KTO-forlig -32 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -5 Budgetrevision 30/ Budgetområde 722 i alt Erhverv og Turisme - Rammestyret Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 723 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Puljer - Rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -144 Klimarenovering Ombygning/renovering Pulje til lockoutmidler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -36 Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Overtagelse af Siemensbygning Lønregulering pba. KTO-forlig -15 Ompl. Ifm. implementering af OPUS Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i -363 Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 825 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

40 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Uddannelseshuset, konto INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Administrativ hjælp til 2 anlægsprojekter Ompl. Ifm. implementering af OPUS Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i 363 Lønregulering pba. KTO-forlig Etablering af adgangskontrol - kulturhavn (overført til anlæg) Dækning af udgifter til momsscreening Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Uddannelse i konflikthåndtering ESCO - korrektion af drifts 300 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Ikke rammestyret 13 Overførsel af merforbrug fra Budgetrevision 30/ Budgetområde 827 i alt Udenfor område Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Gevinst ved momsscreening Udenfor område i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

41 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Udgifts- Omplac./ Godkendt Overførsler Tillægsneutral tillægsbev. dato fra 2012 bevillinger omplac. I alt TEKNISK UDVALG Park og Vej Udvikling af Byrum - medfinansiering Vandskulptur BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Bybjergvej, Espergærde-oprydning på erhvervsgrunde BY Budgetrevision pr BY Udvidelse af vejnettet-modulvogntog Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne Budgetrevision pr BY Budgetområde 204 i alt KULTURUDVALGET Kultur Vandskulptur på Hornbæk Torv BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Etabl. af adgangskontrol - Kulturhavn Kronborg, ovf. Drift BY Budgetområde 309 i alt IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Idræt og fritid Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 515 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Skoler Anlægsoverførsler fra 2012 BY Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø BY Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Ny daginstitution i Hornbæk - overført til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 515 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre Plejehj.Bøgehøjgård ombygn./nybygning overf. til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 619 i alt ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring Bastionen - skimmelsvamp BY Puljen til PCB/Skimmelsvamp-undersøgelse BY Analyse-fælles byggeri plejehjem og daginstitution BY Salg af Karl Olsensvej 1, Hornbæk BY Fremtidig SFO, Espergærde Skole BY Helsingør Ungdomsskole, udskiftning af asfaltgulve BY Ny skole i bymidten - medfinansiering af adm. hjælp, drift BY Energirenovering (ESCO) - medfinans. Af adm. hjælp, drift BY Omlægning af rørføring - Ålsgårde Centret BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Ny skole i bymidten BY Salg af Energivej 25 BY Salg af Bybjergvej 15, Espergærde BY Børnehuset Vestergården-retablering af lejemål BY * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

42 Tillægsbevillinger Anlæg - fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Spredt Byfornyelse-Bygningsforb.udvalget tilbagefaldsm. BY Værftshallerne - køb af kraner og IT BY Køb af Støberivej 22 BY Budgetrevision pr BY Ekspropriation-Kongevejsudvidelsen, for meget udbetalt BY Salg af Energivej 29 BY Salg af Støberivej 16, Helsingør BY Salg af areal til Helsingør Gymnasium BY Budgetområde 825 i alt Administration og planlægning Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 826 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering - Nedskrivning af Energirenovering ESCO BY Lånefinansiering - Anlægsoverførsler fra 2012 BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Lånefinansiering - Spredt Byfornyelse, Bygningsforbedringsudv. BY Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

43 Side 43

44 Økonomisk Nyhedsbrev Side 44

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12. november Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10.

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 9.3. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 29.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 26.08. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.07. Nyhedsbrevet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015

Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Den 08.04.2015 Forslag til anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 Bevilling til og med 2014 Rådighedsbeløb 2014 Afrundet Afrundet Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 7.10. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 30.09. Nyhedsbrevet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 96,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 #

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 31-10-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 21. november 2017 # 2023090 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 2015 Beskæftigelsesforvaltningen Indhold: Indhold S Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser i 6-byerne som

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetområde: 826 Administration

Budgetområde: 826 Administration Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal 2012. Sygedagpenge Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Vedrørende: Udvikling i jobcentrets målgrupper 2 kvartal. Udvikling i jobcentrets målgrupper 2. kvartal. Notatet belyser udviklingen i jobcentrets målgrupper:

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 #

Frederikshavn Kommune. Nøgletalsbarometer pr CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 # Frederikshavn Kommune Nøgletalsbarometer pr. 30-04-2017 CØP - Økonomiafdelingen, 8. juni 2017 # 1871831 Nøgletal indhold I bemærkningerne til budget 2017 er det indeholdt, at der kvartalsvis skal leveres

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE

TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 31.05.2016 Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende,

Læs mere

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Rapportering 2014. Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab. Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering 2014 Captia sag 016596-2014 Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2014/ halvårsregnskab Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Økonomisk

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014

RESULTATSTATUS 2. KVARTAL 2014 Side 1 Læsevejledning til Resultatstatus: Denne statusrapport viser udviklingen i en række nøgletal vedrørende Københavns Kommunes beskæftigelsesindsats. I første del af resultatstatus (figur 1-3) følges

Læs mere

Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Nøgletal. Pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1 Nøgletal Pr. 29.2.28 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 26-3-28 Sagsid.:.3.1-Ø9-6-8 Version nr.: 1 Indledning Dette materiale indeholder nøgletal inden for områderne social- og arbejdsmarked, førtidspensioner

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 30/09/15 med data til og med august måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Tabel 2.1 Figur 2.2

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere