Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af"

Transkript

1 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

2 Side 2

3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 6 Renteindtægter og forrentning pr. 30. september... 6 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 7 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 8 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 9 Servicedriftudgifter Ejendoms- og Miljøudvalget Teknisk Udvalg Kulturudvalget Idræts- og Sundhedsudvalget Børne- og Ungeudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Side 3

4 Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt Korrigeret Budget Rest Forbrugsprocent Ejendoms- og Miljøudvalget ,1% Budgetområde Bygninger og Jord ,1% Teknisk Udvalg ,8% Budgetområde 204 Park og Vej ,9% Budgetområde Lystbådehavne ,8% Kulturudvalget ,3% Budgetområde Kultur ,3% Idræts- og Sundhedsudvalget ,4% Budgetområde Sundhed ,0% Budgetområde 411 Idræt og Fritid ,9% Børne- og Ungeudvalget ,9% Budgetområde Forebyggelse ,8% Budgetområde Skoler ,5% Budgetområde Dagpleje og daginstitutioner ,5% Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen ,1% Budgetområde 517 Udsatte børn ,6% Socialudvalget ,0% Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap ,0% Budgetområde 619 Omsorg og Ældre ,2% Budgetområde Anden social service ,6% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget ,3% Budgetområde Beskæftigelse ,6% Budgetområde 723 Erhverv og Turisme ,8% Økonomiudvalget ,2% Budgetområde 824 Puljer ,1% Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring ,2% Budgetområde 826 Administration og Planlægning ,3% Budgetområde 827 Redningsberedskabet ,2% Drift inkl. refusion ,7% se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

5 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i , , , , ,00 0, , , ,00 Daglig opgørelse prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 30. september inkl. revision pr. 30/4 og frigivelser af indefrosne midler samt overførsler fra 2012 til og forventede overførsler fra til Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 121,3 mio. kr. ultimo september. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 30. september. Der er indregnet teret låneoptagelse. Side 5

6 Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2012 til 30. januar. Renteindtægter og forrentning pr. 30. september 2012 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,72 % 0,31 % - Indlånsrente** 1,38 % 1,07 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj 0,3 % (0,31% som står i tabellen, er et udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj. Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio.kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio.kr (1,07 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten for til 30. september ) Side 6

7 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Pr Udviklingen i Helsingør Kommunes kassebeholdning kr Kassebeholdning primo* Rest vedr. Regnskab 2012 Rest låneoptagelse fra 2011 Overførsler fra tidligere år - drift Overførsler fra tidligere år - anlæg Tillægsbevillinger i - drift og anlæg, samt lån: Tillægsbevillinger - indtægter 0 Tillægsbevillinger - drift Tillægsbevillinger - anlæg Tillægsbevillinger - jordsalg Tillægsbevillinger - finansielle poster Budgetrevision Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 30. april Tillægsbevillingsbehov som flg. af Budgetrevisionen pr. 31. august Tillægsbevillingsbehov som flg. af Anlægsrevisionen pr. 31. august Skønnet overførsler til drift og anlæg: Forventede overførsler - drift (ekskl. frigivelser) Forventede overførsler - anlæg Øvrigt Likviditetseffekt Udbetaling Danmark Frigivelser Regulering af servicedriftspulje Budgettet Kasseforbrug/henlægelse: Samlede forbrug af kassebeholdning i Kassebeholdning ultimo * Faktisk kassebeholdning primo indgår i regnskab Plus = mindreudgift/merindtægt, minus = merudgift/kassetræk/mindreindtægt ** Fra juli er likviditetseffekten af Udbetaling Danmark indregnet i likviditetsprognosen. Side 7

8 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 101 Miljø, Natur og Klima -10 Tillægsbevillinger i alt Ejendoms- og Miljøudvalget i alt Teknisk Udvalg Budgetområde 204 Park og Vej Budgetområde 208 Lystbådehavne Teknisk udvalg i alt Kulturudvalget Budgetområde 309 Kultur Kulturudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhed Budgetområde 411 Idræt og Fritid Idræts- og Sundhedsudvalget i alt Børne- og Ungeudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Ungeudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Socialudvalget i alt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Budgetområde 723 Erhverv og Turisme Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Balanceforskydninger: Øvrigt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2012 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 8

9 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en nettotilvækst på 80 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2009 År kvt 2. kvt 3. kvt September Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo Side 9

10 Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2003 (61,0 %), i dag i (54,6 %) og prognoseår 2023 (53,5 %). 1. januar september 1. januar år 61,0 % år 54,6 % år 53,5 % 0-19 år 23,7 % 65+ år 15,3 % 65+ år 20,9 % 0-19 år 22,8 % 65+ år 23,7 % Side 10

11 Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget til serviceudgifter (sanktionsrammen) Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra 2012 (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra sanktionsrammen EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug på servicedriftsrammen. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr Korrigeret til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Rest- EMU TFU KU ISU BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Side 11

12 Ejendoms- og Miljøudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Ejendoms- og Miljøudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET 101 Bygninger og jord - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Bygninger og jord i alt ,1% Ejendoms- og miljøudvalget i alt ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Teknisk Udvalg Nettodriftsudgifter fordelt på Teknisk Udvalgs områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent TEKNISK UDVALG 204 Park og Vej - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Veje i alt ,9% 208 Lystbådehavne m.v. - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne m.v. i alt ,8% Teknisk Udvalg i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kulturudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kulturudvalgets område Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent KULTURUDVALGET 309 Kultur - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,3% Kulturudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

13 Idræts- og Sundhedsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Idræts- og Sundhedsudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent IDRÆTSUDVALGET 410 Sundhed - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,3% Sundhed i alt ,0% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,9% Idrætsudvalget i alt ,4% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 13

14 Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 14

15 Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Side 15

16 Børne- og Ungeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Ungeudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BØRNE- OG UNGEUDVALGET 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,8% Forebyggelse i alt ,8% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,5% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,5% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,1% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede ,3% Udsatte Børn i alt ,6% Børne- og Ungeudvalget i alt ,9% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 16

17 Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 3 19 Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 149 Eller 3-5 år årige 224 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 2 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 4 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner ** 3-5 år 182 Andre kommuners institutioner 6+ år*** år år år 39 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning ** Privatinstitutionerne Ellekildehus, Børnehuset Gurreparken, Kvistgård Børnehus, Regnbuen, Ålsgårde Børnehave og Rudolf Steiner. *** Børn fra Helsingør Kommune, som passes i andre kommuners SFO er eller Klubber 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 17

18 Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2009-: (excl. Fritidsklubområdet m.v.) Faktisk, antal indmeldte Prognose, antal indmeldte Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2009-: (excl. klubområdet m.v.) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2009-: (excl. SFO og Fritidsklubområdet m.v.) Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 18

19 Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose Faktisk befolkningstal Prognose 6-9 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose Side 19

20 Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,6% - Ikke rammestyrede ,9% Psykiatri og Handicap i alt ,0% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,2% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,3% - Ikke rammestyrede ,3% Anden Social Service i alt ,6% Socialudvalget i alt ,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Fra 2008 er boligstøtte til nye førtidspensionister registreret som boligsikring, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler om kontering i kommuner. Antallet af nye førtidspensionister, der har modtager boligstøtte har tidligere været registreret under boligydelse. Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 20

21 1.000 kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 21

22 Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,4% - Ikke rammestyrede ,6% Beskæftigelse i alt ,6% 723 Plan, Erhverv og Analyse - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Plan, Erhverv og Analyse i alt ,8% Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i alt ,3% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende to typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og passive kontanthjælpsmodtagere. Antallet af modtagere er på begge kategorier opgjort som antal CPR-numre, hvor der har været udbetalinger i den pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Ledige I ALT * Det skal bemærkes, at tallet for forsikrede ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Det skal yderligere bemærkes, at opgørelsen for forsikrede ledige er ændret, så der nu måles på antal fuldtidspersoner og ikke som tidligere på antal personer. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på passiv kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og løntilskud, personer på ledighedsydelse, personer i flexjob, udlændinge på introduktionsydelse og sygedagpengemodtagere. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Forsikrede ledige indgår ikke i opgørelsen. Side 22

23 Antal personer Personer på overførselsindkomst Definition: Antallet af kontanthjælpsmodtagere (både aktive og passive) opgøres samlet fra udbetalinger i økonomisystemet. Hver person tæller kun med en gang. Fordeling mellem aktive og passive er afhængig af, hvilken ydelse den enkelte person modtog ved udgangen af målemåneden. Pga. manglende tal fra Udbetaling Danmark vedr. førtidspension er grafen kun opdateret til og med marts. Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Passive kontanthjælpsmodtagere <25 år * Her opgøres antallet, der modtager ungesatsen, dvs. lav kontanthjælpstakst. Der er en del flere under 25 år, der modtager kontanthjælp. De modtager forsørger- eller ej forsørgertakst og tæller ikke med i opgørelsen. Side 23

24 Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Aktiverede kontanthjælpsmodtagere <25 år Antal personer Ledighedsydelse Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Side 24 Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget

25 Antal sager Sygedagpenge I ALT <5 ->52 uger >52 uger Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer Revalidering / Løntilskud Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Antal personer 90 Produktionsskolen Antal personer Flexjob Antal personer Budget 2009 Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget Side 25

26 Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets områder Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 824 Puljer - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,1% Puljer i alt ,0% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,2% 826 Administration - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,3% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,2% Økonomiudvalget i alt ,2% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Pr Oprindeligt Korrigeret Rest Forbrugsprocent - Rammestyrede udgifter i alt ,2% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,0% I ALT ,7% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

27 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar september på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Ved overgangen til Opus 1. januar blev fraværshistorikken ikke overført til det nye system, og da opgørelsesmetoden samtidig er ændret, er det ikke muligt at opgøre sammenligneligt fravær for HELSINGØR KOMMUNE Fraværs- Heraf fravær fordelt på typer Sygefravær Fravær FRAVÆR dage Nedsat i pct. Sygefraværsdage* Familiepolitikdage* tjenestdage* i pct. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering ,7% 3,9% Center for Dagtilbud og Skoler ,2% 5,5% Center for Job og Arbejdsmarked ,9% 3,8% Center for Omsorg og Ældre ,5% 5,9% Center for Børn, Unge og Familier ,2% 3,9% Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab ,9% 4,8% Center for Psykiatri og Handicap ,9% 4,0% Center for Teknik og Miljø ,1% 4,1% Center for Kultur, Plan og Erhverv ,1% 3,4% Center for Politik og Organisation ,0% 3,0% Center for Økonomi og Styring ,3% 3,0% Center for Ejendomme ,2% 5,3% TOTAL ,3% 5,0% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

28 kr. - Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // September Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægs Overf. & tillægsbev. dec Overførsler & tillægsbevillinger dec okt nov Opr. Budget Korr. Budget '09 sep aug jun/jul maj Opr. Budget okt sep aug jun/jul maj Overf.& tillægsb. Opr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj mar mar mar feb feb feb Forbrug '09 Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Neg. overf. & tillægsb. Opr. Budget Korr. Budget '12 dec okt sep jun/jul april/maj Forbrug '12 Opr. Budget Korr. Budget '13 sep aug jun/jul mar Forbrug '13 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede (oprindeligt + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt opgjort til 120,151 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,485 mio. kr. Side 28

29 Anlægsoversigt pr Teknisk udvalg i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Trafikforb.ifm. Masterplan erhvervsomr. 0, , , ,000 Tillægsbev. Udskiftning af vejbelysning 257, , , , ,000-60, , ,619 Forskellige stiforbindelser-masterplan 13,294 13, , , , , ,000 Shared spaceløsning - Havnegade 1.899, , , , , , , , ,154 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk , , , ,000-0, , ,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , , , ,000 Sikring af skoleveje-rammebeløb 355, , , , , , , ,917 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 221, , , , , , , ,528 Korr. Rest Cyklisthandlingsplan 7.337, , , , , , , ,472 Statstilskud -34, , , , , , , ,800 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 3.417, , , , , , , , , ,076 Julebæk Strand - sandfodring 238, , ,000 0, , , ,000 0,235 Bybjergvej, Esp. erhvervsomr. oprydn. 700, , , , ,000 Udv. af vejnet - modulvogntog 1.850, , , , , Lystbådehavne Nyanlæg/levetidsforl. arbj.nordhavnen L 900, , , , , , ,465 Teknisk Udvalg , , , , , , , , , ,666 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100, , ,000 Vandskulptur på Hornbæk Torv 704, , ,000 56, , ,000 56,901 Etabl. af adgangskontrol, Kulturhavnen 68,000 68,000 68,000 Kulturudvalget 704, , ,000 56, , , , ,901 Idræts- og sundhedsudvalget 411 Idræt og Fritid 2 nye boldbaner i Snekkersten 3.148,461 57, , ,000 2,539 59,000 59,000 2,000 Renovering atletikstadion Rønnebæk ,795 26, , ,000 80, , ,000 80,750 Idræts- og Sundhedsudvalget ,256 83, , ,000 83, ,000 0, ,000 82,750 Side 29

30 i kr. Børne- og Ungeudvalget 513 Skoler Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Forbedring af folkesk. Læringsmiljø L , , , , , , , , , ,035 Tillægsbev. Korr. Rest 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver 0,000 Sammenbygn. Bh.Staget/Bh Bøgen , , , ,000-39, , ,000-38,760 Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4.214, , , , , , , ,929 Ny daginstitution i Hornbæk 500, ,000 0,000 0,000 Børne- og Ungeudvalget , , , , , , , , , ,204 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 1.000, , , ,000 Kronborg Ladegårdsvej , , , , , , , ,488 Statstilskud , , ,000 0, Omsorg og Ældre Pulje til intelligente investeringer L 1.052, , , , , , , , ,056 Plejehj. Bøgehøjgård ombygn./nybygn. 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Socialudvalget , , , , , , , , , ,544 Økonomiudvalget 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer Byudvikling stationsnære områder, Esp. 262, , , , , , , , ,360 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 97,130 97, , , , , ,870 Spredt byfornyelse L 718, , , , , , , , ,438 Statstilskud L -217, , , , , , , , ,160 Kunstgræsbane Hornbæk 6.724, , , , , , , ,000 0,411 Ny skole i bymidten L 5.854, , , , , , , , , ,189 Flytning, Børne-ogUngerådg.-VillaFem 72, , , ,000 11, , ,000 12,161 Bastionen - skimmelsvamp L 463, , , , , , , , ,068 SFO Pyramiden - indeklima 5.621, , , ,000 3, , ,000 3,205 Marienlyst slot - Restaurering, svamp , , , , , , , ,337 Forslag 1. Sammenlægn. Af VG Globus 4.049,734 60, , ,000 64, , , ,500 Daginstitutionsomr.-kapacitetstilpasning 174, , , , , , , , ,945 Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) 809, , , , , ,000-81, , ,107 Margarethag. Renovering/ombygning 6.422, , , , , , , , ,095 Side 30

31 i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Analyse-fælles byggeri plejehj/daginsti. 494, , , , , , ,344 Fremtidig SFO, Espergærde skole 376, , ,000 23, , ,000 23,204 Helg.Ungdomsskole, asfaltgulve 7.339, , , , , , ,516 Omlægn. af rørføring Ålsgårde Centret 523, , , , , , ,737 Børnehuset Vestergården-retablering 600, , , , ,000 Værftshallerne, køb af kran og IT 423, , , , , , ,835 Kommunens arkiv, Prøvestenen 5.200, , , , ,000 Halgulv Nordkysthallen 1.500, , , , ,000 Sætningsskader Allegade 4 500, , , , ,000 Istandsætt./pavillon Nørrevej , , , , ,000 Ombygn./renov. Servicebygn.Camping 736, , , , ,000 Plejehj. Strandhøj-ombygnindgangsp. 305, , , , , , , ,396 Oasen: Flytning til Villa Helle 571, , , , , , ,302 Planlagt vedligeholdelse 8.349, , , , , , , ,336 Sikring af brugsvandsinstallationer 1.173, , , ,000 14, ,000 46, , ,445 Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) L , , , , , , , , , ,887 PCB/skimmelsvamp-undersøgelse 404, , , , , , , ,719 Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdsp. 424, , , ,000 1, ,000-60, ,000 1,308 Nedtagning af pavillon, Prøvestenen 391, , , , , , , , ,979 Tillægsbev. Korr. Rest Jordkøb 151, , , , , , , , ,999 Jordsalg , ,856 87, , , , , , Administration og Planlægning Kulturværftet , , , , , , , ,521 Kulturhavn Kronborg , , , , , , , , ,052 Tilskud , , , , , , ,000 Busterminal, Prøvestenen 8.754, , , , , , ,000 Tilskud fra Trafikstyrelsen , , ,000 2,940 Nyt centerområde Prøvestenen ,367 45, , , , , , ,308 Indscanningsprojekt-byggesagsarkiv 4.004, , , , , , , ,479 Økonomiudvalget , , , , , , , , , ,613 Side 31

32 i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. Overfør. fra 2012 Tillægsbev. Korr. Rest Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , , , , , ,678 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,979 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,301 Anlæg i alt , , , , , ,678 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 12,9 mio. kr. pr. 30. september Side 32

33 Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret Forbrug pr Energirenovering i Komm.Ejd. (ESCO) Kvalitetsfondsområdet Forbedring af folkeskolernes Læringsmiljø Pulje til intelligente investeringer Ny skole i bymidten Bastionen - Skimmelsvamp Overførsel fra 2012 til Spredt Byfornyelse Energirenovering i Komm. Ejd. (ESCO) Budgetrevision pr Nyanlæg og levetidsforl.arbejder - Nordhavnen Energirenovering i komm.ejd. (ESCO) Tillægsbevillinger -Spredt Byfornyelse Lånedispensation - særlige lånepulje Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. ) + Overf. Fra I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. Tilbagebetaling af lån kr. I alt pr kr. Side 33

34 Anlægsbemærkninger Center for Ejendomme og Bygningsforbedringer Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Merforbrug på kr. pr , svarende til 14,6% af den samlede anlægsbevilling. Center for Ejendomme har oplyst, at der er bogført udgifter for kr. på anlægsprojektet som rettelig hører til på driften, idet der er foretaget ombygning af lokaler i forbindelse med renovering af gulvene. Udgifterne vil blive omplaceret til driften. Der blev opdaget skimmelsvamp under arbejdet i bygningen, hvilket udgør en udgift på kr. Udgiften vil blive omplaceret til anlægsprojektet PCB/skimmelsvamp-undersøgelse. Side 34

35 Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Afledning af overfladevand i Hornbæk Vest Udskiftning af vejbelysning Genopretning af veje (asfalt) Helsingør Bykerne - Axeltorv Sikring af skoleveje-rammebeløb Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Center for Teknik og Miljø Selvbetjening Espergærde Bibliotek Center for Kultur, Plan og Erhverv Nye boldbaner i Snekkersten Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab Udbygning af Tikøb Skole Skimmelsvamp i daginstitutioner Center for Dagtilbud og Skoler Plejehjemmet Falkenberg, Nord ** Statstilskud ** Træn.center Poppelgården-kapacitetudvidelse Nyt hjælpemiddeldepot *** Center for Omsorg og Ældre Køb af Træningscenter Poppelgården Planlagt vedligeholdelse Kloakker v/knudemosevej Ombygning af Knudemosevej til institution Badevej 4-6, istandsættelse ved udflytning Ekstraordinære udgifter til vinterskader Spredt Byfornyelse Statstilskud Køb af Meulenborgskoven Brandsikring af Helsingør Hallerne Renovering af HSOK klubs, klubhus Renovering af HSOK klubs, klubhus - tilskud Kælderlok.-Mørdrupskolen, musiklokaler Kælderlok.-Mørdrupskolen, skydeklub Sindshvile - Samling af VPV 1. fase Skimmelsvamp Nygård Skole Erstatningslokaler til H-klasserne Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning Biografsal Teatret Stengade 51, udgifter v/fraflytning, teatersal Renovering af Tandklinikken på Borupgårdskolen Genopretning af køkkener Opsætning af pavillon "Klub Oliven" Multiparken ved Vapnagård Tilskud - fondsmidler Klimakommune-Etablering af solcelleanlæg Tilskud fra EU Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Prøvestenen, parkeringsplads m.v PCB-undersøgelse Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Nedtagning af pavillon Prøvestenen Center for Ejendomme Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Center for Politik og Organisation * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt ** Regnskabet er under udarbejdelse hos BDO Kommunernes Revision *** Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Side 35

36 Tillægsbevillinger Drift kr. EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -10 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 101 i alt EJENDOMS- OG MILJØUDVALGET i alt TEKNISK UDVALG Park og Vej - Rammestyret -551 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -297 Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne - Rammestyret -51 Lønregulering pba. KTO-forlig -43 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 208 i alt TEKNISK UDVALG i alt KULTURUDVALGET Kultur - Rammestyret -826 INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Vandskulptur på Hornbæk Torv - overført til anlæg Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -632 VisitNordsjælland Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Erstatning Spisehuset 350 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Sundhed - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -300 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

37 Tillægsbevillinger Drift - fortsat kr. Idræt og Fritid Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret -274 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -133 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse - Rammestyret -120 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -416 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret -7 Lønregulering pba. KTO-forlig -7 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Flytning af akut læseteam Uddannelseshuset, konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse Frigivelse under 50 tkr. 50 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse under 50 tkr. 27 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

38 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Børne- og Ungerådgivningen Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Flytning af akut læseteam Lønregulering pba. KTO-forlig -356 Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse -385 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -666 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap - Rammestyret Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre - Rammestyret -734 Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -3 Budgetrevision 30/ Ikke rammestyret Budgetrevision 30/ Budgetområde 620 i alt SOCIALUDVALGET i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

39 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 194 Lønregulering pba. KTO-forlig -32 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -5 Budgetrevision 30/ Budgetområde 722 i alt Erhverv og Turisme - Rammestyret Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 723 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Puljer - Rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -144 Klimarenovering Ombygning/renovering Pulje til lockoutmidler Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret Overførsel af mindreforrbug fra Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -36 Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Overtagelse af Siemensbygning Lønregulering pba. KTO-forlig -15 Ompl. Ifm. implementering af OPUS Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i -363 Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af til drift af parkeringshus Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 825 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

40 Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Uddannelseshuset, konto INDEX: award - underskudsgaranti Kulturnatten, samling af tilskudspulje Administrativ hjælp til 2 anlægsprojekter Ompl. Ifm. implementering af OPUS Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Ompl. af årsværk fra konto 5 til konto Ompl. af udgifter til vedl. af sale/lease back skoler Ompl. af udgifter til servicekoordinator Ompl. af 2 mio. besparelse på adm i 363 Lønregulering pba. KTO-forlig Etablering af adgangskontrol - kulturhavn (overført til anlæg) Dækning af udgifter til momsscreening Budgetrevision 30/ Frigivelse af indefrosne midler Uddannelse i konflikthåndtering ESCO - korrektion af drifts 300 Frigivelse af indefrosne midler Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Ikke rammestyret 13 Overførsel af merforbrug fra Budgetrevision 30/ Budgetområde 827 i alt Udenfor område Nedlæggelse af ungdomsboliger, Kronborg Kollegiet Gevinst ved momsscreening Udenfor område i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på områder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 40

41 Tillægsbevillinger Anlæg kr. Udgifts- Omplac./ Godkendt Overførsler Tillægsneutral tillægsbev. dato fra 2012 bevillinger omplac. I alt TEKNISK UDVALG Park og Vej Udvikling af Byrum - medfinansiering Vandskulptur BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Bybjergvej, Espergærde-oprydning på erhvervsgrunde BY Budgetrevision pr BY Udvidelse af vejnettet-modulvogntog Budgetområde 204 i alt Lystbådehavne Budgetrevision pr BY Budgetområde 204 i alt KULTURUDVALGET Kultur Vandskulptur på Hornbæk Torv BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Etabl. af adgangskontrol - Kulturhavn Kronborg, ovf. Drift BY Budgetområde 309 i alt IDRÆTS- OG SUNDHEDSUDVALGET Idræt og fritid Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 515 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET Skoler Anlægsoverførsler fra 2012 BY Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø BY Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Ny daginstitution i Hornbæk - overført til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 515 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre Plejehj.Bøgehøjgård ombygn./nybygning overf. til 825 BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 619 i alt ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring Bastionen - skimmelsvamp BY Puljen til PCB/Skimmelsvamp-undersøgelse BY Analyse-fælles byggeri plejehjem og daginstitution BY Salg af Karl Olsensvej 1, Hornbæk BY Fremtidig SFO, Espergærde Skole BY Helsingør Ungdomsskole, udskiftning af asfaltgulve BY Ny skole i bymidten - medfinansiering af adm. hjælp, drift BY Energirenovering (ESCO) - medfinans. Af adm. hjælp, drift BY Omlægning af rørføring - Ålsgårde Centret BY Anlægsoverførsler fra 2012 BY Ny skole i bymidten BY Salg af Energivej 25 BY Salg af Bybjergvej 15, Espergærde BY Børnehuset Vestergården-retablering af lejemål BY * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

42 Tillægsbevillinger Anlæg - fortsat kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt Spredt Byfornyelse-Bygningsforb.udvalget tilbagefaldsm. BY Værftshallerne - køb af kraner og IT BY Køb af Støberivej 22 BY Budgetrevision pr BY Ekspropriation-Kongevejsudvidelsen, for meget udbetalt BY Salg af Energivej 29 BY Salg af Støberivej 16, Helsingør BY Salg af areal til Helsingør Gymnasium BY Budgetområde 825 i alt Administration og planlægning Anlægsoverførsler fra 2012 BY Budgetområde 826 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2012 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering - Nedskrivning af Energirenovering ESCO BY Lånefinansiering - Anlægsoverførsler fra 2012 BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Lånefinansiering - Spredt Byfornyelse, Bygningsforbedringsudv. BY Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 42

43 Side 43

44 Økonomisk Nyhedsbrev Side 44

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 12.03. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 28.2. Nyhedsbrevet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 11.11. Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.10. Nyhedsbrevet

Læs mere

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af

Økonomisk Nyhedsbrev. Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Ejendomme, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den 13.01.2015 Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr. 31.12.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010

BUDGETOPFØLGNING. pr. 31. oktober 2010 1 BUDGETOPFØLGNING pr. 31. oktober Indhold: Samlet oversigt og resume Udvikling i Serviceudgifterne Udvikling i driftsudgifter udenfor serviceudgifterne Opfølgning på anlægsområdet Forbrug af likvid beholdning

Læs mere

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2

Sammenfatning. Acadre 09/12485 2 Acadre 09/18403 1 Sammenfatning Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...5 Likviditetsudviklingen...8 Tillægsbevillinger...10 Befolkningsudvikling...11 Udvalget for

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2015 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2015 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne 3.

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet : Mandag den 28. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56

Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Tlf. 47 35 10 00 epost@frederikssund.dk www.frederikssund.dk 2/56 Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 12 sopgørelse og finansieringsoversigt 14 Balance 15 Noter

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014-16 Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2013 den 27. august 2012. Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 104,5 mio. kr. ,hia STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service

Læs mere

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter

såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september 2014 Indtægter Udgifter såe Budgetopfølgning 1 Forventet regnskab 2010 Budgetopfølgning 30. september Indtægter Udgifter Økonomi November 1 Indhold Overblik/ Budgetopfølgning 3... 3 Den Økonomisk politik for... 4 Overførselsudgifter...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans

Læs mere

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6

Kommuneoplysninger... 3. Borgmesterens forord... 4. Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Påtegninger... 5 Ledelsens påtegning... 5 Revisionens påtegning... 6 Kommunens årsberetning... 7 Norddjurs Kommunes årsberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7

Indholdsfortegnelse. Borgmesterens forord 3. Kommuneoplysninger 4. Ledelsens påtegning 5. Uafhængig revisors erklæring 6. Ledelsens årsberetning 7 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 3 Kommuneoplysninger 4 Ledelsens påtegning 5 Uafhængig revisors erklæring 6 Ledelsens årsberetning 7 Befolkningsudvikling 14 sopgørelse og finansieringsoversigt

Læs mere