DKK FTF LO STK juni Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DKK FTF LO STK juni 2007. Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS)"

Transkript

1 DKK FTF LO STK juni 2007 Anbefalinger ved Offentlig Privat Samarbejde (OPS) 1. Indledning Der er i øjeblikket stor opmærksomhed på, om samarbejdet mellem det offentlige og private virksomheder kan indrettes og udvikles på nye måder. Kommuner og Stat har eksperimenteret med nye modeller for offentlige private samarbejder, blandt andet inspireret af erfaringer fra udlandet og udviklingen inden for byggebranchen. Også EU-kommissionen har beskrevet forskellige nye muligheder for samarbejdet mellem det offentlige og private. Dette notat gennemgår de forskellige begreber inden for offentlige private samarbejder (OPS) og ser på, hvilke fordele og ulemper, der kan være for medarbejderne ved de forskellige former for offentlige private samarbejder. Afslutningsvis præsenteres en række konkrete anbefalinger. Notatet er udarbejdet af LO, FTF, det Kommunale Kartel og Statsansattes Kartel. 2. Begrebsafklaring En masse nye begreber er blevet luftet i forbindelse med forslag til nye samarbejdsmetoder mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Hovedideen i de nye samarbejdsmetoder er tanken om et PARTNERSKAB mellem de offentlige myndigheder og private virksomheder. Her tænkes ikke kun på det, som er kommet til at hedde OPP (offentlig, privat partnerskab), men en ide om, at det giver bedre service, hvis samarbejdspartnere i fællesskab har fokus på målet og i mindre grad på hvordan, målet nås. Desuden er der typisk tale om langvarige samarbejder. Overfor partnerskabsmodellerne står de traditionelle KONTRAKTSFORHOLD, hvor man laver en præcis aftale om hvordan, hvornår og hvad der skal leveres - et anlæg eller en driftsopgave.

2 Der findes ikke en facitliste med den rigtige samarbejdsmodel mellem offentlige og private. I stedet er der nogle forskellige elementer, som kan kombineres i forhold til det enkelte projekt. Her vil vi gennemgå nogle af de forskellige samarbejdsformer under de navne, som de almindeligvis er kommet til at hedde. Offentlig Privat Samarbejde (OPS) bruges som en samlet betegnelse for alle de tilfælde, hvor det offentlige samarbejder med private virksomheder om at udføre offentlige opgaver. I princippet kan det være alle typer offentlige opgaver, selvom egentlig myndighedsudøvelse kun meget sjældent kan udføres af private. Derfor tænkes typisk på offentligt byggeri, drift og serviceydelser. OPS rækker lige fra traditionelle entrepriseforhold og udbud til Offentlige Private Partnerskaber i fælles selskaber. Selvejende institution med driftsoverenskomst med en kommune. Selvejende institutioner er principielt private virksomheder, men gennem en driftsoverenskomst kan virksomhederne pålægges at følge de fleste krav og regler, der gælder for en offentlig myndighed. Selvejende institutioner kan eventuelt indgå i et privat udviklingsfællesskab eller i andre typer af samarbejder, udover samarbejdet med den offentlige myndighed gennem driftsaftalen. Modellen ses ofte på daginstitutionsområdet og på handicapområdet. Afknopning kendes f.eks. fra Sverige. Offentligt ansatte overtager deres tidligere arbejdsopgaver, som så udføres i deres eget private selskab. De ansatte bliver altså i stedet selvstændige iværksættere. Deres virksomhed kommer til at fungere på markedsvilkår - og kan sælge ydelser til kommunen, andre kommuner eller private på lige vilkår med andre virksomheder. Man kan forestille sig, at afknopning kan gennemføres med større eller mindre grad af offentlig støtte. Koncession bruges fortrinsvis ved bygge- og anlægsopgaver af f.eks. en bro. Det kendes også fra udvinding af olie og gas. Det offentlige lægger hele ansvaret over på en privat leverandør, som dermed bærer risikoen for arbejdet. Det gælder også den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Den private part får normalt ikke betaling for arbejdet, men får til gengæld eneretten til at indkassere de efterfølgende indtægter fra anlægget. Koncession benyttes i dag udelukkende på det statslige område, f.eks. ved bygning af broer. Man kunne forvente, at koncessioner i fremtiden ville blive benyttet på det kommunale område i forbindelse med forsynings/ eller tjenesteydelsesopgaver.

3 Entreprise er den traditionelle ordning for offentlige anlægsopgaver. En offentlig bygherre indgår en kontrakt med en eller flere private. Grundlaget er et detaljeret udbudsmateriale og derefter en ligeså detaljeret kontrakt. Der er fokus på, at kontrakten opfyldes korrekt og til tiden. Hverken mere eller mindre. Udlicitering har på samme måde som entrepriseforhold fokus på en detaljeret kontrakt om en offentlig serviceydelse. Hvor entreprise typisk angår byggeri, bruges udlicitering ved andre serviceydelser. En kontrakt kunne f.eks. lyde på, at en skolegård skal fejes 2 gange ugentlig med fejemaskine og græsset klippes med en motorplæneklipper. Udliciteringer på alle områder skal som hovedregel udbydes, hvis projektets værdi overskrider en bestemt tærskelværdi. Partnering og driftpartnerskaber/servicepartnerskaber er i virkeligheden det samme som entreprise og udlicitering. Det offentlige får en privat virksomhed til at udføre et arbejde for sig. Imidlertid har erfaringer fra byggeriet vist, at det kan give en bedre kvalitet og økonomi, hvis man mentalt og kontraktsmæssigt ændrer sit synspunkt fra at være et kunde-sælger forhold til at være et fælles partnerskab. Tanken er, at partnerne kan drage nytte af hinandens forskellige kernekompetencer og know-how til gavn for både den private og offentlige part. Udbudsreglerne er ikke anderledes, men den offentlige part kan udnytte muligheden for en åben dialog med mulige leverandører tidligt i processen. Desuden vil udbudsmaterialet og kontrakten være formuleret anderledes. Der fokuseres på målet frem for, hvordan målet nås. Forenklet kan kontrakten lyde på, at skolegården og græsset skal holdes i en bestemt stand. Der er så op til den private virksomhed at afgøre hvordan, man vil opfylde målet. (Om man vil bruge motorplæneklipper eller håndskubber.) Offentlig Privat Partnerskab (OPP) er en metode til at håndtere større projekter om design, finansiering, byggeri, drift, vedligeholdelse og serviceydelser som én samlet opgave. Som ved de andre partnerskaber, er det målet, der er fokus på, og ikke hvordan det nås. Parterne har et fælles ansvar over for projektet i modsætning til traditionel udlicitering, hvor ansvaret er delt mellem parterne. Der skal f.eks. leveres et sygehus, som er i god stand gennem en årrække også ved kontraktsperiodens udløb. I forhold til økonomien i projektet kan OPP bygge på, at den offentlige og den private part deler både gevinster og risici ved samarbejdet. OPP vil primært kunne bruges i forbindelse med kombinerede byggeri- og driftsprojekter. Der er kun meget få danske erfaringer med OPP. Det skyldes, at der er store omkostninger til forbundet med at etablere samarbejdet (En tommelfingerregel siger, at projektet skal være på mere end 100 mio. kr. -

4 Erhvervs- og Byggestyrelsen er endda ved at opjustere anbefalingerne til projekter på 200 eller 300 mio. kr.) Man kan dog evt. samle flere byggerier under et projekt, for at nå op på en stor samlet projektsum. Det offentlige indgår typisk en aftale med et selskab, som er oprettet til lejligheden. Kontrakten løber for en meget lang årrække f.eks. 30 år. Selskabet består af en bank, som finansierer byggeriet, et entreprenørfirma, som planlægger og udfører byggeriet, og et driftsfirma, som står for den efterfølgende vedligeholdelse. Håndtering af skat og moms i OPP-projekter er i fokus. Skatteministeriet behandler i øjeblikket (foråret 2007) den moms- og skattemæssige håndtering af Projekt Rigsarkiv, som er det første statslige OPPprojekt. Det er usikkert, om dette spørgsmål vil spænde ben for fremtidige OPP-projekter. Dog har skatteministeren godkendt den momsmæssige behandling af et OPP om en skole i Trehøje Kommune (Ny Herning). Samlet udbud (OPP light) svarer til OPP men uden en privat finansiering. Den offentlige myndighed betaler selv for projektet fra start. Det skulle betyde, at modellen kan bruges til mindre projekter. Institutionelle partnerskaber: Joint ventures eller offentlige private selskaber. Stat, regioner og kommuner har mulighed for at danne aktieselskaber (A/S) sammen med private virksomheder. Der har været eksperimenteret med oprettelse af offentlig-private aktieselskaber indenfor flere områder. Baggrunden for at omlægge en kommunal virksomhed til et offentlig-privat aktieselskab er ofte et ønske om at få mere handlefrihed, end man har under rent kommunalt ejerskab. Det spiller også ind, at et offentlig-privat aktieselskab kan få stordriftsfordele og bedre konkurrencevilkår i forhold til private firmaer. Fra 1. januar 2007 er muligheden dog begrænset noget for kommuner og regioner ifølge en lov om kommuners og regioners erhvervsaktiviteter. Medarbejderforhold i offentlige private selskaber Medarbejdernes forhold afhænger af, om de er ansat inden for den offentlige forvaltning eller i en selvstændig (privat) juridisk enhed. En selvstændig juridisk enhed kan f.eks. være et (aktie)selskab, en selvejende institution eller en forening. En selvstændig (privat) juridisk enhed er ikke en del af den offentlige sektor. Og er derfor heller ikke automatisk forpligtet af de offentlige overenskomster. De kommunale tilsynsmyndigheder og kommunale lønningsnævn har heller ikke nogen kompetence, med mindre det er aftalt specifikt.

5 Særligt to forhold er interessante for medarbejderforholdene: 1. Der er som regel knyttet en aktionæroverenskomst til et offentlig-privat aktieselskab. I så fald kan den offentlige part i overenskomsten opstille en række spilleregler for driften af selskabet. Spillereglerne kan fx være, at selskabet skal følge de offentlige overenskomster, herunder KTOaftalerne om medbestemmelse. 2. Samtidig er selskabet pålagt de regler for medindflydelse, der gælder for aktieselskaber. I aktieselskaber, der har beskæftiget gennemsnitligt mindst 35 medarbejdere i de sidste tre år, har selskabets medarbejdere ret til at vælge et antal medlemmer til bestyrelsen. 3. Efaringer med OPP Serviceopgaver på Hørsholm Sygehus Sygehuset har i en kortere periode været organiseret som et selvstændigt resultatcenter. Sygehuset var ledet af en bestyrelse med reference til Økonomiudvalget i Frederiksborg Amt, mens sundhedsudvalget indgik en intern kontrakt med sygehuset om levering af sygehusydelser. Sygehuset indgik en samarbejdsaftale med ISS om drift af alle servicefunktioner (rengøring, portørtjeneste, ejendomsdrift samt køkken og kantine). Aftalen betød også, at ISS skulle deltage som sparringspartner i den strategiske udvikling af hospitalet. Selve udliciteringsaftalen indeholdt en klausul om, at et eventuelt overskud af driften på serviceområdet skulle deles mellem kontraktparterne. Medarbejderne blev ved overdragelsen sikret samme løn- og ansættelsesvilkår som i det offentlige i hele kontraktperioden. Udover sikringen af løn- og ansættelsesvilkår, blev området også repræsenteret i Sygehusets medbestemmelsesudvalg. Offentlig-privat selskab i Sønderjyllands Amt Sønderjyllands Amt var formentlig det amt i Danmark, som havde den største grad af offentlig privat samarbejde på sygehusområdet. Et eksempel er Aaabenraa Sygehus. Aabenaa Sygehus var indtil 2003 en selvejende institution Den særlige konstruktion blev etableret i 1992 da sygehuset blev bygget. Sygehuset blev etableret med en ejer-fond og en bestyrelse med amtets sundhedsdirektør som formand. Hvert år indgik sygehuset en driftsaftale med amtet om levering af sygehusydelser. Samtidig udliciterede sygehuset en række opgaver, herunder serviceopgaver samt undersøgelsesopgaver som blev udført på en privat ejet MR-scanner. Sygehuset indgik i det frie sygehusvalg, men der blev også leveret ydelser til private fra sygehuset, bl.a. via det private selskab, der drev MR-scanneren. Grundet konstruktionen med ejer-fonden har parterne i samarbejdet til gengæld ikke kunnet trække penge ud af sygehuset (udover det eventuelle overskud, den private partner fik ved levering af serviceydelser efter særskilt kontrakt med sygehuset). Da amtet i 2003 overtog sygehuset fortsatte de udliciterede opgaver i privat regi.

6 I forhold til MR-scanneren har der været en del debat om sammenfald af interesser mellem sygehusledelsen og den virksomhed, der driver scanneren. I debatten har også været fremført, at modellen med udlicitering af denne opgave har givet øget kapacitetsudnyttelse, da det i modsætning til amtets egne scannere har været muligt at udnytte den i langt flere timer pr. uge også udover normal arbejdstid: Der var indgået en særlig overenskomst med Dansk Sygeplejeråd, der bl.a. gjorde det muligt at have afdelingen i drift 70 timer ugentligt med aften- og weekend-åbent. Ifølge dagbladet Jydske Vestkysten var prisen pr. scanning til gengæld 27% dyrere på den private scanner i forhold til de øvrige, offentligt ejede scannere i amtet. Funktionskontrakt i Holbæk kommune En af de udbredte former for offentlig-privat samarbejde er funktionskontrakter på vejområdet. Med funktionskontrakter stiller kommunen krav om vejenes funktionsegenskaber, dvs. krav til vejenes standard. Entreprenørerne kan herefter frit vælge, hvilket materiale og hvilken metode de vil anvende. Funktionskontrakter strækker sig typisk over en periode på år. Holbæk Kommune har indgået en 15-årig kontrakt med Colas Danmark A/S fra 1. juni 2003 til 31. maj Aftalen er udformet således, at Colas Danmark A/S hvert år får et fast beløb og planlægger i samarbejde med kommunen, hvilke veje der skal have ny belægning de kommende år. Baggrunden for at indføre funktionskontrakter på vejområdet var manglende penge i budgettet til vejvedligeholdelse Partneringaftale i Søllerød kommune Sammenlignet med en funktionskontrakt er partneringaftalen kendetegnet ved en højere grad af samarbejde mellem kommunen og den private leverandører i kontraktperioden. Søllerød Kommune indgik i 2003 en partneringsaftale om asfaltbelægning. Aftalen blev indgået med firmaet NCC. Der var tale om en 4-årig aftale, men med mulighed for forlængelse op til 16 år. Vejdirektoratet indgik som tredje part i samarbejdet. Deres opgave bestod i overvågning og kontrol af kontraktaftalen. Offentlig-privat selskab i Nykøbing-Falster Nykøbing-Falster Kommune og ISS etablerede sammen aktieselskabet Fjordkøkkenet A/S. Aktieselskabet varetog leveringen af kostforplejningen i kommunen. Etableringen af selskabet byggede på udleje af bygninger og apparatur fra kommunen samt overtagelse af alle de nuværende medarbejdere på uændrede vilkår.

7 Kontrakten mellem selskabet og kommunen havde som udgangspunkt et bestemt antal kunder. Hvis kundegrundlaget svigtede, havde Fjordkøkkenet ret til at holde sig skadesløs. Beskrivelse af selskabet indgår i rapport fra KPMG: Offentlig-private selskaber. En Evaluering af selskaberne under lov nr. 384 (8. oktober 2003) OPP-light i Galten Kommune Galten Kommune har indgået et offentlig-privat samarbejde om finansiering og drift af et nyt rensningsanlæg. Samarbejdet er indgået med ingeniørfirmaet EnviDAN. Kommunen indskød 55 procent og EnviDAN 45 procent af det beløb, som rensningsanlægget vil koste. De penge, som EnviDAN indskød i rensningsanlægget, skal kommunen forrente og afdrage over ti år. EnviDAN står for driften de to første år. OPP i Trehøje kommune (Ny Herning) Trehøje Kommune har bygget Vilbjerg Skole som Danmarks første rigtige OPP-projekt. Skolen blev indviet i slutningen af Der er oprettet et OPP-selskab af kommunen som bygherre, et entreprenørfirma som har bygget skolen, en bank som finansierer byggeriet og et ejendomsselskab, som skal vedligeholde skolen. Kontrakten med kommunen løber i 30 år, hvor selskabet skal bygge, drive og vedligeholde skolens fysiske rammer. Det er fortsat kommunen, der driver selve undervisningsaktiviteterne. Forberedelsestiden har været på 12 måneder fra beslutning til byggestart, hvilket er hurtigt for et OPPprojekt. Der har været usikkerhed om, hvilke momsregler, der vil gælde for projektet. Men nu har selskabet fået en godkendelse fra Skat om, at man kan fradrage moms, hvis selskabet lever op til en række betingelser. Operaen OPP via sponsorat? A.P. Møller og Hustru Christine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål donerede et operahus til det danske folk. Prisen for opførelsen af operaen var 2,5 mia. kr. Operaen blev overdraget til den danske stat efter færdiggørelsen af byggeriet, den 1. oktober Det Kongelige Teater står herefter for såvel ansvar som finansiering af driften, men med en række klausuler fra den private sponsors side. Sund og Bælt privat finansiering af koncession med offentlige garantier Sund og Bælt varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de 100% ejede datterselskaber: A/S Storebælt, A/S Øresund.

8 Sund og Bælt er samtidig det operative driftsselskab for både A/S Storebælt og A/S Øresund, og træffer derfor alle beslutninger vedrørende de to datterselskaber. Finansforvaltningen i relation til de to datterselskaber varetages sammen med Øresundsbro Konsortiet. Øresundsbro Konsortiets moderselskaber er danske A/S Øresund, og svenske Svedab. Både Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen er bygget for lånte penge. Lånene er optaget på det danske og internationale kapitalmarked. Den danske stat garanterer for lånene til anlægget på Storebælt og til Øresund landanlæg. Den danske og svenske stat garanterer solidarisk for lånene til anlægget på Øresund mellem den danske og svenske kyst. Statsgarantien giver en høj kreditvurdering og sikrer fordelagtige vilkår. Anlægssummerne for hhv. Storebælt, Øresund Landanlæg og Øresundsbroen var: 21,4 mia. kr., 5,4 mia. kr. og 14,8 mia. kr. Anlægssummerne for broernes vedkommende betales tilbage af brugerne dvs. bilister og Banedanmark. Anlægssummen for Øresund Landanlæg betales tilbage ved hjælp af et årligt vederlag fra Banedanmark og ved udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet. Alle medarbejdere er ansat i Sund og Bælt. (www.sundogbaelt.dk) 4. Fordele og ulemper ved partnerskaber OPP og andre former for partnerskaber byder på både fordele og ulemper for både borgere og medarbejdere. I det følgende er nogle af disse skitseret: Fordele Sammentænkning af anlæg og drift. Den oplagte fordel ved OPP/OPS er, at projektet tænkes mere i helheder. Det betyder at driften kan tænkes ind i anlægget. Derfor vil selve anlægget isoleret set ikke skulle være bedst og billigst, men bedst og billigst, når der samtidig tages hensyn til driften. Det klassiske eksempel er, at der i valg af materiale og indretning af en bygning tænkes på rengøring og vedligehold. Sammentænkningen af anlæg, drift og vedligehold kan fremme miljøaspekter, både i forhold til arbejdsmiljø og ydre miljø. Projekter, der kun fokuserer på en begrænset del af det samlede projekt

9 livsforløb, risikerer let ud fra en økonomisk tankegang at sende miljøregningen videre. En mere samlet tænkning omkring etablering af et projekt øger muligheden for, at miljømæssige konsekvenser tænkes ind i regnskabet. Specielt i relation til arbejdsmiljø kan en samlet og langsigtet tænkning være nødvendig, så arbejdspladserne indrettes også med henblik på at undgå nedslidning og erstatningskrævende skader på medarbejderne. Da finansiering indgår i OPP vil der være mulighed for, at projekter, der i rent offentligt regi ikke kunne blive til noget, kan etableres via OPP. Den offentlig økonomi er i de senere år blevet styret stramt og er derfor presset. Det har specielt låst kommunernes handlingsfrihed og givet dem besvær med at kunne finansiere nye projekter. Med en finansiering via den private part i et OPP reduceres dette problem. Det fjernes dog ikke helt, fordi der er hensynet til Låne- og deponeringsreglerne, der stadig vil binde kommunerne til ikke at igangsætte for mange nye projekter, der binder kommunerne mange år ud i fremtiden. Medarbejderne kan også få fordele af, at der bliver mulighed for i kommuner og regioner at igangsætte nye projekter. Projekter der ellers ikke kunne være blevet sat i værk kan realiseres og bidrage til nye arbejdspladser. Derudover kan nye projekter, der evt. ikke bidrager med nye arbejdspladser alligevel give mulighed for kvalitetsudvikling, hvis rammerne for og organiseringen af arbejdet kan forbedres. Et eksempel kunne være bygningen af en ny skole, hvor indretningen af lokalerne langt nemmere kan støtte nye undervisningsformer. Den tilsvarende argumentation gør sig gældende for borgernes fordele ved at projekter gennemføres, som eller ikke ville kunne gennemføres. Muligheden for kvalitetsudvikling er naturligvis også et borger/bruger behov. Endelig kan man sige, at med OPP kan den offentlige og den private part koncentrere hver deres indsats, hvor de har de bedste og mest konkurrencedygtige kompetencer og fastsætte en hensigtsmæssig opgave og ansvarsdeling. Det kan bl.a. forhindre, at et samarbejde med private giver mulighed for den offentlige partners ansvarsforflygtigelse. Eksempelvis vil et partnerskab kunne fastholde den offentlige partners (med)ansvar for forholdene på arbejdspladserne Også ved 2. eller 3. gangkontrakter. Ulemper Den lange bindingsperiode. Det offentlige binder sig for en meget lang periode, fordi OPP-projekter definitionsmæssigt er af en type, der kræver lang horisont. Det gør det sværere for det offentlige at tilpasse sig de politiske ønsker til den offentlige sektors udvikling og kvalitetsniveau, når de politiske ønsker ændrer sig. I en ekstrem situation kan man risikere, at det politiske arbejde i en kommune eller

10 region består i at administrere og håndtere kontaktfornyelser uden mulighed for at påvirke omfang og niveau for velfærdsydelserne. Den lange bindingsperiode indeholder også fordele. Set fra et medarbejdersynspunkt vil der være mindre usikkerhed om ansættelsesforhold, når man ved, at der er tale om et projekt, der løber i lang tid, frem for den usikkerhed som kortvarige projekter giver i form af hyppige skift af arbejdsgiver (offentlig eller privat part) mv. Denne fordel afhænger dog af, om partnerskabet giver fri adgang til at inddrage underleverandører med en kortere kontraktperiode. I det tilfælde kan fordelene med de lange kontrakter helt forsvinde. Demokrati. Der er forskel i de to sektorers tilgang til et projekt. Hvor den private sektor naturligvis udelukkende har en profittilgang, har den offentlige sektor varetagelsen af demokratiet og borgerservice som indgang. Den praktiske udformning af projekterne skal kunne håndtere en balancegang mellem de to, for ikke at demokratiet og borgernes indflydelse skal lide tab. Særligt kan kvalitetsstyringen vanskeliggøres ved, at der ikke længere er en direkte (demokratisk) kobling mellem brugere, borgere og den offentlige myndighed, der har ansvaret for opgaven. Det er problematisk, hvis kvalitetsstyring og -sikring er uklart eller usikkert fastlagt i partnerskabsmodellen, og/eller hvis der ikke er systematisk resultatmåling og -opfølgning. Der mangler oftest i dag en systematisk evaluering og kvalitetsopfølgning, der gør det muligt at vurdere, hvordan kvaliteten har udviklet sig efter indgåelsen af en partnerskabsaftale. Endelig giver partnerskaber en særlig udfordring for samarbejdet om udvikling af ydelserne. En fælles indsats kan ende i en ensidig placering af adgang og rettigheder til ny viden hos den private partner med heraf manglende nyttiggørelse af den viden, der er oparbejdet. Disse og andre samarbejdsproblemer kan forstærkes af, at den offentlige partner ofte ikke har de fornødne ledelsesmæssige og faglige kompetencer til at kunne indgå i et samarbejde på privatretlige præmisser. Skatteregler/momsregler har vist sig at være et problem. Et OPP projekt bør ikke være afhængig af gunstige skatteregler. I sidste ende vil det alligevel i et eller andet omfang være det offentlige, der er medfinansiér af projekterne via formindsket skatte/momsindbetalinger. Den private finansiering vil målt i direkte låneomkostninger være dyrere end en offentlig finansiering. De private partnere kan ikke selv få lån til en rente, der er lige så lav, som den en offentlig myndighed kan låne til. Med til billedet hører dog, at en offentlige myndighed påtager sig en del af den usikkerhed, som den private partner indregner i renten når man låner til private. Sagt med andre ord, vil en del af

11 usikkerheden og risikoen i projektet blive væltet over på skatteyderne ved en offentlig finansiering. Samlet kan en offentlig finansiering meget vel alligevel være den billigste finansieringsform - også på langt sigt. Det skyldes, at den offentlige myndighed kun behøver at medtage de faktiske udsving i skattegarantien og ikke behovet for at dække sig ind i forhold til fremtidige MULIGE udsving. Politiske ønsker og erhvervslivets ønsker om at fremme den private sektors deltagelse i den offentlige sektors opgaver har givet et pres for at ændre lovgivning og regler på forskellige punkter for at gøre gennemførslen af projekterne lettere. Generelt er det en ulempe, hvis OPP-projekter ikke kan stå på egne ben, men kræver regel- og lovændringer. OPP-projekter bør således ikke få karakter af erhvervsstøtte. Det vil betyde, at der reelt bliver færre penge til at få udført den offentlige service. Medarbejdere kommer i en usikker situation, fordi deres forhold kan ændre sig drastisk, fx ved overgang til en ny arbejdsgiver eller ved at de mister deres beskæftigelse. Borgernes forhold og indflydelsesmulighed ændres, og der sker et skifte for dem ved at gå fra at være borgere med pligter og rettigheder til at være brugere, hvor økonomisk formåen og forbrugsvalg kommer mere i centrum. Ved offentlig-private projekter vil der være potentielt store transaktionsomkostninger, som det kan være svært at placere rigtig i de omkostningsberegninger, der ligger til grundlag for vurdering, om projektet er rentabelt 5. Anbefalinger om OPP I det følgende er en række anbefalinger vedr. anvendelsen af nye partnerskabsmodeller, herunder særligt OPP: Det er ikke intensionen, at anbefalingerne skal forholde sig til, om det er en fordel eller ej at anvende OPP, men skal derimod forholde sig til situationerne, hvor OPP er valgt eller på vej til at blive valgt som en løsning for varetagelsen af en offentlig opgave. Anbefalingerne er desuden lavet på baggrund af en forudsætning om, at målet for opgavevaretagelsen dels er at yde god offentlig service, dels at skabe en god arbejdsplads. Anbefaling om kontraktperiodens længde Undgå korte kontraktperioder. Hver gang en kontrakt skal fornyes, skabes der usikkerhed både i forhold til at yde god offentlig service og til skabelse/fastholdelse af en god arbejdsplads

12 Selv om lange kontraktperioder er med til at skabe ro og sikkerhed omkring produktionen af serviceydelsen, må kontraktperioderne dog ikke være så lange, at det hæmmer fleksibiliteten i opgavevaretagelsen og muligheden for fornyelse. Kontraktperiodens længde skal tilpasses, så der kan opnås en rimelig ansvarsfordeling mellem den offentlige og den private part i OPP et. Alt andet lige vil korte kontraktperioder reducere den private parts ansvar, mens for lange kontraktperioder vil reducere den offentlige parts ansvar. Anbefaling om medbestemmelse og medindflydelse Medarbejderne skal inddrages i alle faser i forbindelse med opgavevaretagelse via et OPP. Både i forbindelse med beslutningen om at opgaven skal løseses i et OPP, under processen med at etablere OPP et og i den senere driftsfase. Udgangspunktet for medbestemmelsen og medindflydelsen er både målsætningen om at skabe en god arbejdsplads og målsætningen om at yde god offentlig service, hvor medarbejdernes faglighed og professionalisme kan yde væsentlige bidrag til at nå målet og konkrete bidrag til hvordan partnerskabet skal udformes. Anbefalinger vedr. finansiering Finansieringen af et offentligt-privat partnerskab skal ikke baseres på, at der via skatteregler eller moms- og afgiftsregler reelt er tale om offentlig subsidiering af den private part. Det bør i hvert tilfælde overvejes nøje hvor finansieringen af partnerskabet placeres, så den reelt billigste finansiering opnås. Anbefalinger vedr. offentligt medansvar Det er væsentligt, at den offentlige part påtager sig ansvar for leveringen af serviceydelsen og dermed også for at sikre, at den private leverandørs medarbejdere har anstændige og rimelige løn- og arbejdsvilkår, også ved længere samarbejder og ved 2. gangs udbud. Den offentlige part må tage ansvar for, at imødegå den usikkerhed om arbejdsplads og arbejdsvilkår som planer om OPP betyder for de ansatte medarbejdere indenfor det berørte område. Det bør ske ved at give garantier mod forringelser. Offentlig-privat samarbejde giver mulighed for øget fokusering på miljø herunder ikke mindst arbejdsmiljø hvorfor den offentlige part må tage medansvar for både arbejdsmiljø og øvrigt miljø. Anbefalinger om kvalitetsudvikling Den offentlige part bør sikre sig, at der i aftalen er rum til og fokus på, at der løbende skal ske en kvalitetsudvikling af den offentlige serviceydelse. Den offentlige part bør samtidig sikre sig, at både brugere og medarbejdere inddrages i den løbende kvalitetsudvikling, så deres behov og faglighed kan blive en drivkraft i den løbende kvalitetsudvikling. Den offentlige part bør have adgang til den viden, der opsamles og udvikles i partnerskabet, også efter samarbejdet er ophørt. Anbefalinger om kompetence

13 Det skal sikres, at der i hele forløbet beslutning, proces og drift fokuseres på mulighederne for udvikling af medarbejdernes kompetencer, både i forhold til den løbende kvalitetsudvikling og i forhold til forudsætningerne om at yde god offentlig service og skabe en god arbejdsplads. Det skal sikres, at de ansvarlige nøglemedarbejdere og -ledere i den offentlige sektor har de fornødne kompetencer til at indgå i et partnerskab på privatretlige præmisser.

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

BILAG A OPP-redegørelse

BILAG A OPP-redegørelse BILAG A OPP-redegørelse Offentligt-privat partnerskab (OPP) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Offentligt-privat samarbejde (OPS) Traditionelt udbud KRITERIER OPP SKRÆDDERSYET BYGGERI PARTNERING UDLICITERING

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter

Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Kemp & Lauritzen A/S Lessons learned med OPP/OPS Projekter Præsentation Poul Kilt Projektchef hos Kemp & Lauritzen med ansvar for bl.a. OPP/OPS, ESCO o.l. komplekse D&V-kontrakter. Har medvirket ved følgende

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil

Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Primo Seminar, 6. Marts 2007 Nye Kommuner nye muligheder for offentlig-privat samspil Jakob Scharff Chefkonsulent, www.udbudsportalen.dk i KL Tlf: 3370 3370 E-mail: jsc@kl.dk Vil reformen betyde mere offentligprivat

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder

Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder UDVIKLINGSANALYSE KUBEN MANAGEMENT SEPTEMBER 201 Ti år med OPP i byggeriet - erfaringer og muligheder Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse

OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse OFFENTLIGT - PRIVAT SAMARBEJDE - Partnering på vejområdet inden for drift og vedligeholdelse 2 PARTNERING FOKUS PÅ SAMARBEJDE Partnering er en samarbejdsform, der kan supplere et almindeligt udbud mellem

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 6 på pressemøde den 17. februar 2014 Dagsorden Hvad er offentlig-privat

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver

30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver 30.05.2006 OPP og andre partnerskaber i de kommunale bygge- og driftsopgaver OPP = Offentligt-Privat Partnerskab UK: PPP = Public Private Partnership (tidligere PFI = Private Finance Initiative) F: PPP

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland

OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP-Byggeprojekter Region Sjælland OPP konceptet Et Offentlig-Privat Partnerskab - er en type offentlig privat samarbejde, der er kendetegnet ved at design, projektering, etablering og drift og vedligeholdelse

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1

Alternative samarbejdsmodeller. mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere. kommunekredit 1 Alternative samarbejdsmodeller mellem KommuneKredit kommuner/regioner og private partnere kommunekredit 1 2 kommunekredit Anvendelse af offentlige - private partner skaber (OPP) i kommuner og regioner

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013

Offentligt-Private Partnerskaber. Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Offentligt-Private Partnerskaber Offentlig Sektor Branchemøde del I TR-Forum 2013 Forskellige organisationsformer Model Eksempel Det offentlige som bygherre Den Sorte Diamant, DR-byen Offentligt selskab

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen har udarbejdet en vejledning om offentlig-privat samarbejde,

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY

CORPORATE FINANCE. Region Midtjylland. Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY CORPORATE FINANCE Region Midtjylland Strukturer - alternative finansierings- og samarbejdsmodeller 6. oktober 2010 ADVISORY Disclaimer Ansvarsfraskrivelse - præsentation Denne præsentation er udelukkende

Læs mere

Notat om offentlig-privat samarbejde

Notat om offentlig-privat samarbejde Notat om offentlig-privat samarbejde Udarbejdet af Økonomistaben, Vordingborg Kommune september 2013 Indledning Der findes en række forskellige modeller for offentlig-privat samarbejde. KL/Udbudsportalen

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter

Bilag 3 januar Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter Bilag 3 januar 2016 Notat Sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter 1. Generelt Der er i dag ingen fast praksis i Skanderborg Kommune for brugen af garantistillelse ved indgåelse af kontrakter.

Læs mere

Aabenraa Kommune Trafik og vej

Aabenraa Kommune Trafik og vej Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning i kommunalt regi 4758rap002, Aabenraa Kommune Trafik og vej 4758 Udbudsformer Valg af udbudsformer for vejbelysning

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Privat/offentlig samarbejde

Privat/offentlig samarbejde Privat/offentlig samarbejde Muligheder og barriere 4.maj 2009 En kompleks organisation 37.662 aktionærer Bestyrelse på 25 personer 4.500 medarbejdere 2.500 fuldtidsansatte 45 forskellige overenskomster

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet

Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Konference om opgaver for Søværnet og Marinehjemmeværnet Advokat Erik Kjær-Hansen Søværnet udbyder en række maritime opgaver over de kommende år. Hvilke udbudsretlige muligheder og udfordringer giver det

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010

Grant Thornton lessons learned set fra den finansielle rådgivers side. 3. november 2010 Grant Thornton "lessons learned" set fra den finansielle rådgivers side 3. november 2010 1 Agenda 1. Hvorfor OPP? 2. Lessons learned Totaløkonomi OPP Finansiering Finansieringsmodeller Exit-modeller Totaløkonomisk

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner

Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Kortlægning af Offentligt - Privat Samspil i forbindelse med byggeri, renovering, drift og vedligehold af skoler i danske kommuner Definitioner og ordforklaring Offentligt-Privat Samspil (OPS) Samlebetegnelse

Læs mere

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering

Udlicitering. værktøj 99. Udbudspolitik. Spilleregler ved udlicitering Udlicitering værktøj 99 Udbudspolitik Spilleregler ved udlicitering Udbudspolitik spilleregler ved udlicitering er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Værktøjspjecen giver forslag og ideer til

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt. 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 117 Offentligt 5. DECEMBER 2016 OPP-workshop Sampension er blandt landets ledende OPP-aktører Betydelig erfaring Sampension har investeret

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering

Vandsektoren OPP? Investering og finansiering pwc.dk Vandsektoren OPP? Investering og finansiering 22. August 2013 Agenda 1. Indledning 2. OPP hvad og hvorfor 3. OPP og vandsektoren 2 Indledning 3 Indledning 1. Investering og finansiering i vandsektoren

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI

Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Annette Fæster Petersen Virksomhedsoverdragelse 18. juni 14 Virksomhedsoverdragelse Annette Fæster Petersen Chefkonsulent, advokat (H) Personalejura Service, DI Hvad er virksomhedsoverdragelse? 1. Der

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse HOLSTEBRO Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Superstadion og erhvervspark

Superstadion og erhvervspark Superstadion og erhvervspark Visionen er at gøre Køge Park til en publikumsmagnet for hele Sjælland, hvor man kan få sports- og andre kulturoplevelser i superligaklassen. Forholdene for Køge Kommunes breddeidræt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: Dato: 8. december 2016 Stillet af: Marianne Frederik (Ø) Besvarelse udsendt den: 5. Center for Økonomi Budget og Analyse Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Opgang Blok C Afsnit 1. sal Telefon 38 66 50 00 Direkte 3866 5916 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større bygge- og anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Det KAN gøres bedre 2 Vigtige karakteristika ved OPP Kontrakten

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune

Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken og Rudersdal Kommune Driftsoverenskomst mellem Rudersdal Kommune og bestyrelsen for Børnehuset Honningkrukken beliggende

Læs mere

Beredskabsområdet i omstilling

Beredskabsområdet i omstilling Beredskabsområdet i omstilling Det skal på MED-dagsorden Kommunerne skal inden 1. januar 2016 finde sammen i højst 20 beredskabsenheder. De konkrete sammenlægninger skal drøftes i de kommunale MED-Hovedudvalg

Læs mere

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs

Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs. v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Erfaringer med samling af driftsopgaver hos Reno Djurs v/direktør Morten Therkildsen, Reno Djurs Reno Djurs den helt korte Kommunalt fællesskab (I/S) 2 interessenter (Norddjurs og Syddjurs); oprindeligt

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen.

Driftsoverenskomst. Udnyttelsen af institutionens fysiske rammer skal overholde den byggelovgivning, der gælder for institutionen. Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem Frederikssund Kommune og Bestyrelsen for Sct. Georgs Gårdens Børnehus, beliggende Valmuevej 10, om institutionens drift som integreret daginstitution for børn

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries:

Når Furesø Kommune udbyder en opgave er det ud fra en forventning om at en eller flere af følgende scenarier indfries: Udbudspolitik 1.1 Indledning Det overordnede formål med Furesø Kommunes udbudspolitik er at sikre at borgerne - som skatteydere og som kunder - får den bedst mulige service og kvalitet for pengene. For

Læs mere

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt

» Offentlig Privat Partnerskab OPP. Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Offentlig Privat Partnerskab OPP Hvilke kommunale risici i større byggeog anlægsprojekter imødeser OPP-modellen på både kort og lang sigt Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed 5.800 medarbejdere

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012

Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem. Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Høring om Byggeriets fremtidige aftalesystem Borups Højskole onsdag den 25. april 2012 Styrker ved det nuværende aftalesystem Der er lang tradition for, at parterne i byggeriet selv udvikler de særlige

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere