Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension Gennemsnitsalder for en ny førtidspensionist er stadig stigende Lille stigning i andel af ikke-vestlige indvandrere blandt nye førtidspensionister Fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse eller en bevægeapparatssygdom Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Fald i andel der kommer fra sygedagpenge Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i Lille stigning i andel af afslag Ansøgninger på det foreliggende grundlag ender oftere med afslag 14 2 Hvem får tilkendt førtidspension? Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme og medfødte misdannelser Tilkendelser er forholdsvis ligeligt fordelt på herkomst og oprindelse Relativt færre førtidspensionister med tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor de seneste 5 år Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 31 procent ingen overførelsesindkomst 24 3 Seniorførtidspension 25 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 29

3 Titel Førtidspension 2015 Udgiver Ankestyrelsen, juni 2016 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

4 1 Forord Ankestyrelsen udgiver hvert år en statistik, der belyser udviklingen i tilkendelser af førtidspension Førtidspensioner: Årsstatistik. For 2015 er stort set alle sager afgjort efter reglerne om førtidspension, der trådte i kraft 1. januar De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke skal have førtidspension, men i stedet en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan stadig få tilkendt førtidspension, men som udgangspunkt skal de deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Ankestyrelsens statistik bygger på indberetninger fra kommunerne, og Ankestyrelsen vil gerne takke de medarbejdere, der er med til at sikre fyldestgørende og korrekte oplysninger. Kapitel 1 beskriver udviklingen i afgørelser om førtidspension i perioden Det uddybes blandt andet, hvordan afgørelserne har udviklet sig på henholdsvis tilkendelser og afslag, hvilket grundlag kommunerne har truffet afgørelsen på og udviklingen i hvilke diagnoser, der ligger til grund for tilkendelser af førtidspension. Endvidere beskrives hvordan afgørelserne fordeler sig efter sagens udfald, og hvad der er baggrund for ansøgningen om førtidspension. Kapitel 2 beskriver de nye førtidspensionister i kommunerne i 2015 efter lov om social pension (2003-ordningen og 2013-ordningen). Der er blandt andet fokus på, hvor i landet der tilkendes flest førtidspensioner, førtidspensionisternes tidligere beskæftigelse og indkomst. Kapitel 3 er en kort beskrivelse af dem, der tilkendes seniorførtidspension, sammenlignet med Størstedelen af de data, som er grundlaget for årsstatistikken, kan findes via Tal fra Ankestyrelsen, som findes på Ankestyrelsens hjemmeside Her er det også muligt at trække data på kommuneniveau. Talportalen giver mulighed for at udtrække data fra et udvalg af Ankestyrelsens statistikker. Årsstatistikken udkommer elektronisk på Ankestyrelsens hjemmeside.

5 2 1 Tendenser Dette kapitel har fokus på udviklingen i antallet af tilkendelser af førtidspension i de seneste 5 år, herunder grundlaget for tilkendelsen og diagnosen, som ligger til grund for tilkendelsen af førtidspension. Den 1. januar 2013 blev regler for tilkendelse af førtidspension ændret for nyoprettede sager (2013-ordningen), se nærmere nedenfor. Sager, som var påbegyndt tidligere, blev afgjort efter de tidligere regler (2003-ordningen). I 2015 var der stadig nogle enkelte afgørelser, der blev afgjort efter 2003-ordningen. Derfor indgår der fortsat oplysninger om begge ordninger for 2015 i kapitlet. Grundlaget for statistikken om afgørelser om førtidspension Ankestyrelsens årsstatistik er en afgørelsesstatistik, der omfatter antallet af afgørelser og ikke antallet af personer, der får tilkendt førtidspension. Hvis der i løbet af året er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen indgå i statistikken, hver gang der er truffet en afgørelse. Andelen, der indgår med flere afgørelser, skønnes dog at være mindre end 1 procent af det samlede antal årlige afgørelser. Grundlaget for statistikken er de indberetninger af afgørelser om førtidspension, som kommuner og Ankestyrelsen træffer efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension I 2015 blev der i alt tilkendt nye førtidspensioner. Set over en samlet periode er antallet af tilkendelser af førtidspension faldet i løbet af de sidste 5 år. Fra 2012 til 2013 var der et stort fald i antallet af tilkendelser i forbindelse med indførelsen af de nye førtidspensionsregler. Der har været en stigning på godt 10 procent fra 2014 til Dette skal formentlig ses som et udtryk for, at de nye regler er blevet indfaset, hvor antallet af tilkendelser af førtidspension har været lavt i 2013 og 2014 grundet en indkøringsperiode, samt at de fleste borgere skal igennem et ressourceforløb, inden de kan blive tilkendt førtidspension.

6 3 Der er en tendens til, at kommunerne tilkender færre førtidspensioner efter indførelsen af de nye regler. Dette hænger sammen med reglernes udformning, om at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal tilkendes førtidspension, og at alle som udgangspunkt skal deltage i mindst et ressourceforløb inden tilkendelse. I 2015 blev stort set alle tilkendelser givet efter de nye regler (2013-ordningen). Der er i 2015 blevet tilkendt 24 førtidspensioner efter 2003-ordning og førtidspensioner efter 2013-ordning, se figur 1.1. Figur 1.1 Antal tilkendelser af førtidspension, , antal Antal Gammel ordning Ny ordning Efter pensionsloven har kommunerne pligt til at foretage en helhedsvurdering af en ansøgning om førtidspension. Dette indebærer, at kommunen skal vurdere ansøgningen i forhold til alle relevante hjælpemuligheder efter den sociale lovgivning ikke kun i forhold til ansøgningen om førtidspension (pensionslovens 17, stk. 1). Hovedparten (93 procent) af alle tilkendelser af førtidspension i 2015 skete efter denne bestemmelse, jf. figur 1.2. Herudover kan der tilkendes førtidspension efter pensionslovens 17, stk. 2,3 og 5, som omfatter: - Afgørelser på det foreliggende grundlag - Seniorførtidspension - Tilkendelser uden ansøgers samtykke

7 4 På det foreliggende dokumentationsgrundlag Førtidspensionsreformen fra 2003 gjorde det muligt for borgeren at stille krav om, at ansøgningen om førtidspension blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Denne mulighed er videreført med den nye førtidspensionsreform, som trådte i kraft 1. januar 2013 ( 17, stk. 2). I 2015 udgjorde ansøgere på det foreliggende dokumentationsgrundlag 4 procent af det samlede antal tilkendelser. I perioden udgjorde andelen af tilkendelser på det foreliggende grundlag mellem 4 og 6 procent, mens andelen udgjorde hele 18 procent i 2013, se figur 1.2. Seniorførtidspension Med tilbagetrækningsreformen fra 2012 har borgere med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og højest 5 år til folkepensionsalderen fra 1. januar 2014, fået mulighed for at ansøge om førtidspension, efter en hurtigere og enklere tilkendelsesprocedure. Dette kaldes for seniorførtidspension. I 2015 udgjorde andelen af tilkendelser af seniorførtidspension 4 procent, se figur 1.2. Uden ansøgerens samtykke Kommunerne har både efter 2003-ordningen og 2013-ordningen mulighed for at påbegynde en sag og træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, som ikke selv har rettet henvendelse herom. Det kan for eksempel være en psykisk syg borger. Andelen af tilkendelser af førtidspension uden ansøgerens samtykke har i de sidste fem år udgjort mindre end én procent af det samlede antal tilkendelser, se figur 1.2.

8 5 Figur 1.2 Tilkendelser af førtidspension fordelt på grundlaget for sagen, , procent Procent Helhedsvurdering Uden ansøgning Foreliggende dokumentationsgrund Senior førtidspension

9 6 Kommunernes forskellige grundlag for behandling af en førtidspensionssag efter lov om social pension: 2013-ordningen Almindelig førtidspension/helhedsvurdering 17. Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning, jf. 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog stk. 2 og 3. Det foreliggende grundlag Stk. 2. Personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Seniorførtidspension Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Uden samtykke Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse om tilkendelse af førtidspension til en person, der ikke selv har rettet henvendelse herom ordning Helhedsvurdering 17, stk. 1, nr. 1, omhandler ansøgninger, hvor der er krav om helhedsvurdering i forhold til alle muligheder for hjælp i den sociale lovgivning. Det foreliggende grundlag 17, stk. 1, nr. 2-3, omhandler ansøgninger, hvor ansøger ønsker, at sagen behandles på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Uden samtykke 17, stk. 2, omhandler sager, hvor kommunen har påbegyndt sagen uden ansøgers samtykke

10 7 1.2 Gennemsnitsalder for en ny førtidspensionist er stadigt stigende Den gennemsnitlige alder for nye førtidspensionister er steget fra 45,8 år i 2011 til 48,1 år i I 2015 er der en større andel af nye førtidspensionister i aldersgrupperne år og år, mens der er kommet færre nye førtidspensionister i aldersgrupperne fra år, sammenlignet med Der er dog en lille stigning i antallet af nye førtidspensionister under 19 år, sammenlignet med 2011, se figur 1.3. Dette fald i antallet af nye førtidspensionister i aldersgrupperne mellem 20 og 49 år skal ses i sammenhæng med de nye regler, som gør at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan tilkendes førtidspension, medmindre at det vurderes formålsløst at forbedre arbejdsevnen. 16. Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Figur 1.3 Aldersfordeling for nye førtidspensionister, 2011 og 2015, procent Procent år år år år år år

11 8 1.3 Lille stigning i andel af ikke-vestlige indvandrere blandt nye førtidspensionister Samkøring med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register Ved at samkøre Ankestyrelsens førtidspensionsoplysninger med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register er det muligt at opdele nye førtidspensionister efter etnisk oprindelse (herkomst). DREAM-registeret indeholder oplysninger om alle borgere, der på et eller andet tidspunkt siden 1991 har modtaget overførelsesindkomster. Definition af herkomst: Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er hverken danske statsborgere eller født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive opfattet som efterkommere. Men hvis begge danskfødte forældre fastholder udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive opfattet som efterkommere. Personer med dansk oprindelse er personer, uanset fødested, der har mindst en forælder, der både er dansk statsborger og er født i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik I perioden 2011 til 2015 har der været en lille stigning i andelen af tilkendelser af førtidspension til indvandrere med ikke-vestlig oprindelse. I 2011 udgjorde ikke-vestlige indvandrere 15 procent af samtlige tilkendelser, hvor samme befolkningsgruppe udgjorde 17 procent i Samtidig med dette har der været et lille fald i antallet af tilkendelser af førtidspension til personer med dansk oprindelse i perioden. I 2015 udgjorde personer med dansk oprindelse 80 procent af samtlige tilkendelser, og i 2011 udgjorde de 82 procent. Der er dog ikke tale om en tendens, da antallet af tilkendelser af førtidspension i forhold til herkomst har ligget meget stabilt i perioden , se tabel 1.1.

12 9 Tabel 1.1 Andel af tilkendelser fordelt på herkomst og oprindelse, , procent Personer med dansk oprindelse Ikke-vestlig, Efterkommere Ikke-vestlig, Indvandrer Vestlig, Efterkommere Vestlig, Indvandrer Fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse eller en bevægeapparatssygdom Andelen af tilkendelser af førtidspension på baggrund en psykisk lidelse eller bevægeapparatssygdom er faldet siden Tilkendelser på baggrund af psykiske lidelser er faldet fra 49 procent i 2011 til 42 procent i Samtidig med dette er andelen af tilkendelser på baggrund af en bevægeapparatssygdom faldet fra 19 procent i 2011 til 13 procent i 2015, se figur 1.4. I samme periode har der været en stigning i andelen af tilkendelser på baggrund af en kræftsygdom, hjerte- og karsygdom eller en sygdom i nervesystemet og sanseorganer. Særligt tilkendelser af førtidspension på baggrund af en kræftsygdom er steget med 4 procentpoint. I 2011 var andelen af tilkendelser af førtidspension på baggrund af en kræftsygdom på 7 procent og i 2015 var den på hele 11 procent, se figur 1.4.

13 10 Figur 1.4 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter hoveddiagnose, , procent Social indikation Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, vold mv. Sygdomme i åndedrætsorganer Hjerte- og karsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme Bevægeapparatsygdomme Psykiske lidelser Procent

14 Over halvdelen af de nye førtidspensionister er uden forudgående beskæftigelse Godt 60 procent af de nye førtidspensionister har ikke været i beskæftigelse inden for de seneste fem år forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2015 udgjorde andelen, der ikke havde været i forudgående beskæftigelse, 59 procent. Dette er en stigning i forhold til 2011, hvor 47 procent var uden forudgående beskæftigelse. Der har i de seneste fem år været en stigning i andelen af nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse, dog er den stigning, der er sket mellem 2014 og 2015 større end de forudgående år, se figur 1.5. Af de nye førtidspensionister, som havde været i beskæftigelse forud for tilkendelsen, var de fleste beskæftiget inden for offentlig administration, undervisning og sundhed eller handel og transport mv. Det er også i disse brancher, hvor de fleste af førtidspensionisterne har været beskæftiget forud for tilkendelse de seneste fem år, se figur 1.5. Figur 1.5 Tilkendelser af førtidspension fordelt efter forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, , procent Ejendomshandel og udlejning Finansiering og forsikring Information og kommunikation Landbrug, skovbrug og fiskeri Erhvervsservice Bygge og anlæg Kultur, fritid og anden service Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Handel og transport mv Uoplyst Offentlig administration, undervisning og sundhed Har ikke været i beskæftigelse Procent

15 Fald i andel der kommer fra sygedagpenge En mindre andel kommer fra sygedagpenge forud for tilkendelsen af førtidspension. I 2011 var andelen af nye førtidspensionister, der havde fået sygedagpenge forud for tilkendelsen af førtidspension 36 procent. I 2015 udgjorde samme andel 25 procent, se figur 1.6. I 2015 har der været en stigning i andelen af nye førtidspensionister, som kommer fra kontanthjælp. Andelen, der kom fra kontanthjælp, var 37 procent, mens andelen udgjorde 35 procent i 2011, se figur 1.6. Samtidig er der flere førtidspensionister, der forud for tilkendelsen ikke havde nogen indkomst, end der var i I 2015 udgjorde denne gruppe 8 procent hvor den i 2011 udgjorde 6 procent, se figur 1.6. Andelen der kommer fra en ressourceforløbsydelse er også steget fra mindre end 1 procent i 2013 til 12 procent i 2015, se figur 1.6. Figur 1.6 Indkomst på tidspunktet for ansøgning om førtidspension, , procent Uoplyst Efterløn/overgangsydelse Ressourceforløbsydelse Revalidering Anden indkomst Fleksjob/skånejob Lønmodtager Ingen indkomst Ledighedsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp/starthjælp 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45, Note: Tallene er ekskl. uoplyste

16 Sagsbehandlingstiden i kommunerne faldt i 2015 Efter lov om social pension skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse senest 3 måneder efter, at sagen er overgået til behandling efter reglerne om førtidspension. Sagsbehandlingstiden er defineret, som perioden fra ansøgningen overgår til behandling efter pensionsloven, og indtil kommunerne træffer en afgørelse. Der er forud for, at sagen overgår til behandling efter pensionslovens regler både i forhold til 2003-ordningen og 2013-ordningen, en periode af varierende længde. Først når det er dokumenteret, eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, vil sagen overgå til behandling efter pensionslovens regler. I 2015 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne 1,3 måneder, hvilket er væsentlig kortere end den fastsatte maksimale sagsbehandlingstid på 3 måneder, som reglerne foreskriver. I forhold til både 2013 og 2014 er sagsbehandlingstiden faldet i Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i kommunerne er dog på samme niveau som i 2011, se figur 1.7. Figur 1.7 Sagsbehandlingstid for afgørelser om førtidspension i kommunerne, , antal måneder Måneder 3,0 2,0 1,0 0,

17 Lille stigning i andel af afslag I 2015 blev der truffet afgørelser om førtidspension. I 81 procent af afgørelserne blev der tildelt førtidspension til ansøgere uden pension. Ansøgerene uden pension fik afslag i 15 procent af afgørelserne. Denne afslagsandel er på niveau med den fordeling af tilkendelser og afslag, der var til ansøgere uden pension i 2011, hvor 87 procent af ansøgerne uden pension blev tilkendt førtidspension, mens 11 procent fik afslag, se tabel 1.2. Tabel 1.2 Kommunale afgørelser fordelt efter pensionsstatus på ansøgningstidspunktet og afgørelsens udfald, 2011 og 2015, antal og procent Antal Pct. Antal Pct. Ansøgere uden pension Tilkendelse Afslag Uoplyst afgørelse Ansøgere med førtidspension Opretholdelse Frakendelse Uoplyst afgørelse Uoplyst pensionsstatus Antal afgørelser i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 1.9 Ansøgninger på det foreliggende grundlag ender oftere med afslag I 2015 blev der givet afslag på 83 procent af de ansøgninger, som blev behandlet på det foreliggende dokumentationsgrundlag. Til sammenligning var det i procent. For de almindelige førtidspensionssager er der ikke den store ændring i afslagsprocenten, som i 2015 var på 1 procent, og i 2011 var 3 procent. I 2015 var der en stigning i afslag givet på de ansøgninger, som blev behandlet uden ansøgerens samtykke. I 2015 blev der givet afslag i 15 procent af disse sager, hvor der i 2011 blev givet afslag i 4 procent af sagerne, se tabel 1.3.

18 15 I sager, der blev behandlet efter reglerne for seniorførtidspension, blev der givet afslag i 11 procent af sagerne, og seniorførtidspension blev tilkendt i 88 procent af sagerne, se tabel 1.3. Tabel 1.3 Baggrund for ansøgning og sagens udfald, 2011 og 2015, procent Helhedsvurdering/ Almindelig førtidspension Uden ansøgers samtykke Foreliggende dokumentationsgrundlag Seniorførtidspension Tilkendelse Afslag Afgørelse uoplyst I alt Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Afgørelser om genvurdering til ny vurdering og frakendelsessager I 2015 påbegyndte kommunerne 271 førtidspensionssager med henblik på ny vurdering for ansøgere med pension på tidspunktet for sagens påbegyndelse. Sagerne om førtidspension blev i 99 procent af tilfældene opretholdt. I 2011 blev 99 procent af de påbegyndte 188 sager også opretholdt, se tabel 1.4. Der var henholdsvis 5 og 11 frakendelsessager i 2011 og I begge år blev 100 procent af sagerne afgjort med frakendelse, se tabel 1.4. Tabel 1.4 Kommunale afgørelser efter baggrunden for påbegyndelse af sagen, ansøgere med pension, 2011 og 2015, procent Genvurdering til ny vurdering Frakendelsessag Opretholdelse procent Frakendelse procent I alt procent Antal sager i alt

19 16 Meget få sager vedrører andre sagstyper Langt størstedelen af kommunernes afgørelser vedrører almindelige førtidspensionssager, og kun et mindre antal afgørelser omhandler andre sagstyper såsom remonstrationssager. Andre sagstyper Remonstrationssager er sager, hvor kommunen genbehandler en sag, der er anket til Ankestyrelsen. Kun hvis kommunen ændrer afgørelsen, bliver sagen indberettet på ny. Genoptagelsessager er sager, som kommunen har taget op til ny vurdering på grund af ændringer af praksis, f.eks. ny fortolkning af en lovbestemmelse. Hjemviste sager er sager, som af Ankestyrelsen er blevet sendt tilbage til kommune med afgørelse om, at sagen skal behandles igen. I 2015 udgjorde remonstrationssager, genoptagelsessager og hjemviste sager lige under en procent af de kommunale sager, det samme gjaldt for 2011, se tabel 1.5. Tabel 1.5 Antal afgørelser fordelt på sagstype, 2011 og 2015, antal Sager i alt Heraf remonstrationssager Heraf genoptagelsessager (ved praksisændring eller domstolsafgørelse) Heraf hjemviste sager 39 32

20 17 2 Hvem får tilkendt førtidspension? I dette kapitel beskrives de nye førtidspensionister i Der er blandt andet fokus på, hvor de bor, deres alder og herkomst samt hvilken diagnose, der ligger til grund for tilkendelsen af førtidspension. 2.1 Geografisk fordeling af tilkendelser af førtidspension Figur 2.1 viser, hvor hyppigt der tilkendes førtidspension i landets kommuner. Kommunerne med lav tilkendelseshyppighed, det vil sige med færre end 10 tilkendelser af førtidspension pr indbyggere, er København, Faaborg-Midtfyn, Vejen og fire andre kommuner. Disse kommuner er jævnt fordelt ud over landet. Kommuner med mellem 10 og 20 tilkendelser af førtidspension pr indbyggere er koncentreret i Hovedstadsområdet, på Sydsjælland og i Nordjylland. For tilkendelseshyppighed i den højere ende, på mellem 20 og 30 tilkendelser pr indbyggere er kommunerne koncentreret i Vestsjælland og Midtjylland. De 20 kommuner med den højeste tilkendelseshyppighed, det vil sige mellem 30 og 66 tilkendelser pr indbyggere, fordeler sig med tre kommune i Hovedstadsområdet, fire kommune på Sjælland, syv kommuner i Midtjylland og seks kommuner i Syddanmark, se figur 2.1.

21 18 Figur 2.1 Tilkendelser af førtidspension pr indbyggere mellem år, 2015 Kilde: Kommunernes egne indberetninger til Ankestyrelsen og befolkningstal pr. 1. januar 2015, Danmarks Statistik

22 Tilkendelse af førtidspension sker hyppigst i alderen år Aldersfordelingen af tilkendelser afspejler lovændringen i januar Efter lovændringen kan førtidspension kun tilkendes personer fra 40 års alderen og frem til folkepensionsalderen. Personer under 40 år kan kun tilkendes førtidspension ved særlige forhold. Dette fremstår klart i tabel 2.1, hvor personer under 40 år kun udgør 20 procent af de nye førtidspensionister. Gennemsnitsalderen for en tilkendt førtidspensionist var 48,1 år i Tilkendelse af førtidspension sker typisk til personer i alderen år. Aldersgruppen udgør 42 procent af de nye førtidspensionister og 37 procent af afslagene. Forskellen i aldersfordelingen mellem personer, der fik tilkendt førtidspension og personer, der fik afslag er relativ lille. Den største afvigelse er aldersgruppen årige, som udgør 22 procent af de tilkendte og 32 procent af afslagene. Tabel 2.1 Tilkendelser og afslag fordelt på alder, 2015, Antal og procent Tilkendelse Afslag I alt år år år år år år I alt Gennemsnitlig alder 48,1 48,3 48,2 Antal Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

23 Få afslag til ansøgere med kræftsygdomme og medfødte misdannelser Denne statistik viser de centrale diagnoser i sygdomsbilledet. Der skal dog tages højde for, at ansøgere ofte har mere end én diagnose. Især ansøgere inden for fire diagnosegrupper får sjældent afslag. Nemlig ansøgere med en kræftsygdom, medfødte misdannelser, lidelser i nervesystemet og sanseorganer eller hjerte- og karsygdomme. Kun mellem 2 og 8 procent af ansøgerne blandt disse fire grupper fik afslag i Derimod fik den lille gruppe med lidelser i form af social indikation afslag i hele 60 procent af tilfældene. De omtalte grupperinger er dog relativt små i forhold til psykiske lidelser og bevægelsesapparatsygdomme, som udgør 57 procent af alle ansøgernes diagnoser. I alt fik godt 16 procent afslag på førtidspension i Tabel 2.2 Tilkendelser og afslag fordelt på diagnose. 2015, antal i alt og procent Tilkendelser Afslag I alt Antal Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme Nervesystemet og sanseorganer Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer Ulykkestilfælde, vold mv Medfødte misdannelser Social indikation I alt

24 Tilkendelser er forholdsvis ligeligt fordelt på herkomst og oprindelse Af de vestlige indvandrere, der i 2015 fik en sag afgjort om førtidspension, fik 25 procent afslag på førtidspension, mens 75 procent fik tilkendt førtidspension. Denne gruppe fik oftest afslag i Dette er dog en relativ lille gruppe med 174 ansøgere. Til sammenligning er antallet af ansøgere med ikke-vestlig herkomst personer og med dansk oprindelse personer. Indvandrere med ikke-vestlig herkomst fik afslag i 21 procent af tilfældene, hvor kun 14 procent af ansøgere med dansk oprindelse fik afslag. Tabel 2.3 Tilkendelser og afslag på førtidspension fordelt på herkomst og oprindelse, 2015, antal i alt og procent Tilkendelse Afslag I alt Antal i alt Personer med dansk oprindelse Ikke-vestlige efterkommere Ikke vestlige indvandrere Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere Uoplyst I alt Indvandrere med både vestlige og ikke vestlige-baggrund er lidt ældre end ansøgere med dansk oprindelse ved tilkendelsen af førtidspension I 2015 var 81 procent af personer med dansk oprindelse ved tilkendelsen af førtidspension 40 år eller derover. Til sammenligning var 87 procent af de ikke-vestilige indvandrere og hele 91 procent af de vestlige indvandrere 40 år eller derover ved tilkendelsen, se tabel 2.4. De ikke-vestlige efterkommere er langt yngre end andre grupper. Hele 95 procent af de tilkendte ansøgere var under 40 år. Der skal dog tages højde for, at denne gruppe er meget lille og kun udgør 64 af tilkendte pensioner i 2015, se tabel 2.4.

25 22 Tabel 2.4 Alder ved tilkendelse af førtidspension fordelt på herkomst og oprindelse, 2015, antal i alt og procent Personer Ikke-vestlige Ikke-vestlige Vestlige Vestlige Uoplyst Alle med dansk efterkommere indvandrere efterkommere indvandrere oprindelse år år år år år år I alt Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. 2.5 Relativt færre førtidspensionister med tilknytning til arbejdsmarkedet indenfor de seneste 5 år. I 2015 havde godt 41 procent af de nye førtidspensionister været i beskæftigelse indenfor de seneste 5 år. Dette er relativt lavt sammenlignet med 2014, hvor antallet var knap 50 procent. Fordelingen af tilkendte pensioner på tidligere branchetilknytning ligger tæt op af den samlede befolknings beskæftigelsesfordeling. De nye førtidspensionister har typisk haft beskæftigelse i offentlig administration, undervisning og sundhed (33 procent), handel og transport mv. (17 procent), eller industri råstofudvinding og forsyningsvirksomhed (15 procent), se tabel 2.5. Relativt færre af de tidligere beskæftigede indenfor handel og transport mv. får tilkendt førtidspension De største afvigelser fra den generelle fordeling er blandt brancherne handel og transport mv. og kultur, fritid og anden service. Handel og transport mv. udgjorde 17 procent af de nye førtidspensionisters tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet, mens branchens andel af den samlede beskæftigelse var noget højere, nemlig 23 procent. Branchen kultur, fritid og anden service udgjorde derimod hele 10 procent af de nye førtidspensionister, hvor andelen af de beskæftigede kun udgjorde 5 procent.

26 23 Tabel 2.5 Tilkendelser af førtidspension fordelt på de beskæftigedes tidligere branchetilknytning og andelen af beskæftigede fordelt på brancher, 2015, antal og procent Antal Procent Andel af beskæftigede: Bygge og anlæg Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed I alt Uoplyst 552 Antal i alt Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

27 Af de nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse modtog 31 procent ingen overførelsesindkomst Af de 60 procent nye førtidspensionister, som ikke har haft forudgående beskæftigelse inden for de sidste 5 år, modtager 61 procent anden offentlig overførsel, mens 31 procent ikke modtager nogen overførselsindkomst. De resterende 7 procent er studerende/skoleelever, se tabel 2.6. Tabel 2.6 Nye førtidspensionister uden forudgående beskæftigelse inden for 5 år før ansøgningstidspunktet, 2015, antal i alt og procent Antal Procent Andre offentlige overførsler Ingen overførersels indkomst Skoleelev, studerende Pensionist 8 0 Uoplyst 14 0 I alt ikke tidligere beskæftigede Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

28 25 3 Seniorførtidspension Fra den 1. januar 2014 har borgere fået mulighed for at ansøge om førtidspension efter en hurtigere og enklere procedure, hvis de har en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet og højest 5 år til folkepensionsalderen. I 2015 udgjorde andelen af tilkendelser af seniorførtidspension 4 procent af alle tilkendelser, mens andelen i 2014 var på 3 procent. I dette afsnit vil dem, der har søgt om seniorførtidspension, blive beskrevet og sammenlignet med samme ansøgergruppe i Seniorførtidspension Stk. 3. Personer med langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet kan fra 5 år før folkepensionsalderen ansøge om førtidspension (seniorførtidspension). I sådanne sager iværksættes ikke beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Kommunalbestyrelsen kan dog indhente nye oplysninger til brug for sagens afgørelse. Kommunalbestyrelsen forelægger sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Af dem, der søger om seniorførtidspension, var der i procent, som fik afslag på deres ansøgning. Denne andel var faldet til 11 procent i 2015, se tabel 3.1. I de to år, hvor det har været muligt at søge om seniorførtidspension, har der været en rimelig stabil andel af tilkendelser. Samtidig har der også været en relativ jævn tilgang af ansøgninger om seniorførtidspension, hvis der tages højde for, at det er en ny ansøgningsform, og den derfor også er i en indfasningsperiode. I 2014 var der 225, som søgte om seniorførtidspension, hvor der i 2015 var 286 ansøgere. Tabel 3.1 Seniorførtidspension fordelt efter sagens udfald, 2014 og 2015, antal i alt og procent Tilkendelse Afslag Afgørelse uoplyst 0 1 Antal Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding.

29 26 Den største andel af tilkendelser af seniorførtidspension sker på baggrund af bevægeapparatsygdomme. I 2015 skete 39 procent af tilkendelserne af seniorførtidspension på baggrund af en bevægeapparatssygdom. I 2014 var andelen 35 procent. Samtidig har der været et lille fald i andelen af tilkendelser af seniorførtidspension på baggrund af en psykisk lidelse. I 2014 var der 13 procent, der blev tilkendt seniorførtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, hvor andelen var 10 procent i 2015, se tabel 3.2. Tabel 3.2 Nye seniorførtidspensionister fordelt på diagnoser, 2014 og 2015, antal i alt og procent Psykiske lidelser Bevægeapparatsygdomme Øvrige diagnoser samt uoplyste Kræftsygdomme 5 4 Nervesystemet og sanseorganer 7 6 Hjerte- og karsygdomme Sygdomme i åndedrætsorganer 7 6 Ulykkestilfælde, vold mv. 3 2 Antal Note: Procenterne summer ikke til 100 grundet afrunding. Tallene er kun for tilkendelser. Den største andel af nye seniorførtidspensionister kom fra sygedagpenge. Der har dog været et fald i denne andel fra 56 procent i 2014 til 46 procent i Samtidig er der en stor stigning i andelen af nye seniorførtidspensionister, som kommer fra fleksjob eller ressourceforløbsydelse. I 2015 kom 12 procent af de nye seniorførtidspensionister fra ressourceforløbsydelse, hvor der i 2014 var 4 procent, som kom fra denne ydelse, se tabel 3.3. Dette kan skyldes, at der er en forsinkelseseffekt på ressourceforløbsydelserne, da ordningen om seniorførtidspension først blev indfaset i Der er derfor relativt få, som har nået at være igennem et ressourceforløb i løbet af 2014.

30 27 Tabel 3.3 Nye seniorførtidspensionister fordelt på indkomst på tidspunktet for ansøgning om førtidspension, 2014 og 2015, antal i alt og procent Anden indkomst 1 5 Arbejde som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle 1 1 Arbejdsløshedsdagpenge 1 1 Fleksjob/skånejob 1 6 Fleksydelse 0 0 Ingen indkomst 8 2 Kontanthjælp/starthjælp Ledighedsydelse 13 9 Lønmodtager 3 4 Ressourceforløbsydelse 4 12 Sygedagpenge Antal Note: Tallene er kun for tilkendelser.

31 Førtidspension Årsstatistik 2015 BILAG Titel Førtidspension 2015_Bilag Udgiver Ankestyrelsen, juni 2016 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon Hjemmeside

32 29 Bilag 1 Indsamling og behandling af data 1.1 Indsamling Kommunerne udfylder et statistikskema for hver førtidspensionssag, de træffer afgørelse i. Skemaerne skal være indsendt til Ankestyrelsen senest d. 7. i måneden efter, at afgørelsen er truffet. Kommunerne indberetter afgørelser vedrørende førtidspension efter lov om social pension (2003-ordning og 2013-ordning). Nytilkendelser af førtidspension Afgørelserne omhandler ansøgninger fra personer, som ikke tidligere har modtaget pension og afgørelser angående ændringer. Hvis der er truffet flere afgørelser om den samme person, vil personen dermed indgå i statistikken hver gang, der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken dækker antallet af afgørelser frem for antallet af personer. Der er dog årligt under 50 personer, der indgår i statistikken mere end én gang. Øvrige typer af sager Udfaldet af kontrolsager, hvor der foretages fornyet undersøgelse, er ligeledes indberettet uanset resultatet. Remonstrationssager 1 indgår også i statistikken, hvor indberetningen foretages af den instans, der har truffet afgørelse i sagen. 1.2 Skemaindhold Fælles for de udfyldte statistikskemaer for såvel den nye som den gamle førtidspensionsordning er, at de først og fremmest indeholder oplysninger om pågældende ansøgers personlige forhold såsom økonomiske og helbredsmæssige forhold. Dernæst indeholder de udfyldte skemaer oplysninger om sagsbehandlingen, herunder blandt andet måned og år for sagens påbegyndelse og afgørelse, sagens art og udfald samt måned og år for en eventuel genvurdering af sagen. Statistikskemaerne, som gælder for afgørelser efter den nye ordning, indeholder oplysninger om eventuelle påbegyndte ressourceforløb, som er en del af de nye regler fra Hvis en pensionsansøger klager over en instans afgørelse, og instansen på baggrund af klagen genvurderer afgørelsen, er der tale om en remonstrationssag. I denne statistik indgår remonstrationssager kun, hvis genvurderingen har ført til en ændret afgørelse. Instanserne indberetter ikke remonstrationssager, som ikke fører til en ændret afgørelse.

33 Behandling af skemaoplysninger Efter fremsendelse af statistikskemaerne er ovennævnte data løbende kontrolleret. Opdages fejl og/eller mangler, er indsenderen af statistikskemaet blevet kontaktet med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger. Endvidere er der i forbindelse med årsstatistikkens udarbejdelse gennemført en række logiske tests og andre pålidelighedstests. Kunne fejlen eller manglen ikke korrigeres, er den pågældende oplysning registreret som uoplyst. Fra 2008 og frem er der foretaget en validering af antallet af kommunernes indberetninger. Valideringer er foretaget ved at kommunerne er blevet bedt om at bekræfte antallet af indberetninger til Ankestyrelsen, og der er blevet fulgt op med telefonisk henvendelse. I løbet af 2015 er der udgivet kvartalsvise opgørelser over antallet af afgørelser og nye ansøgninger i De kvartalsvise opgørelser er afsluttet ved udgangen af det efterfølgende kvartal. Kvartalsopgørelserne og årsopgørelsen er ikke helt sammenfaldende. Det skyldes blandt andet, at flere kommuner først har indsendt deres afgørelser efter fristens udløb, samt at en række ukomplette og fejlagtige indsendelser først har kunnet rettes efterfølgende. Materialet, som indgår i denne årsstatistik, er senest indgået d. 23. maj Senere indsendte indberetninger er således ikke medtaget i det materiale, der her foreligger.

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2012 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2008-2012 3 1.1 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2012 3 1.2 Uændret andel deltager i forudgående

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011

Socialudvalget SOU alm. del Bilag 346 Offentligt. Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2011 Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 346 Offentligt Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2007-2011 2 1.1 Kommunerne tilkendte færre førtidspensioner

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker

Førtidspensioner: Årsstatistik Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2009 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2010 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Titel Førtidspensioner: Årsstatistik 2008 Udgiver Ankestyrelsen, Analysekontoret, juni 2009 Emneord Førtidspension, Ankestyrelsen, årsstatistik

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme

Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Videns og dokumentationscenter Psykisk sårbare og førtidspension 2013 Udvikling og tendenser i førtidspension og psykiske sygdomme Antallet af førtidspensionister har været faldende siden 2011, hvor der

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2

Pensionslovgivning. Derudover er der også krav til indfødsret, bopæl og optjening. 14-01-2015 www.toender.dk 2 Pensionslovgivning Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år til folkepensionsalderen og personer i alderen fra 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

Førtidspensionister i job med løntilskud

Førtidspensionister i job med løntilskud Ankestyrelsens undersøgelse af Førtidspensionister i job med løntilskud Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 2 Kommunernes politik om førtidspensionister i job med løntilskud

Læs mere

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser

Overrepræsentation af kvinder blandt førtidspensionister. Tilkendelse af førtidspension skyldes hovedsaligt psykiske lidelser Social og Sundhed Borger- og Socialservice Analyse af de bagvedliggende faktorer til den nuværende udvikling inden for førtidspensionsområdet. Indledning Ishøj Kommune har oplevet en kraftig stigning i

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING he SAS Survey Solution of 21 16-04-2013 10:22 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - NY ORDNING Indberetning af afgørelser truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING

Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING 1 of 15 08-01-2013 08:46 Kommunale afgørelser i førtidspensionssager - GAMMEL ORDNING Indberetning af afgørelse truffet i 2013 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension)

Læs mere

Kommunenotat Rebild 2015

Kommunenotat Rebild 2015 Kommunenotat Rebild 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden steg.

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014

Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Forslag til visitationsramme for tilkendelse af førtidspension. D. 11. december 2014 Overordnet visitationsramme Overordnet visiteres førtidspension ud fra gældende lovgivning, retspraksis samt udmeldte

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013

Figur 1. Andel af PensionDanmark medlemmer, der tilkendes førtidspension, 2004-1. halvår 2013 Nr. 11 / Oktober 2013 Der har i en årrække været en konstant nedgang i andelen af PensionDanmark medlemmer, der får tilkendt førtidspension. Som forventet fortsatte tendensen i forbindelse med implementeringen

Læs mere

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager

Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Pensionsstyrelsens afgørelser i udenlandske førtidspensionssager Benyttes til indberetning af afgørelser truffet i 2012 Benyttes til afgørelser truffet efter pensionslovens regler gældende fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Evaluering af revurderingstidspunktet

Evaluering af revurderingstidspunktet Evaluering af revurderingstidspunktet Bidrag til delanalyse 4: Analyse af kommunernes vurdering af uarbejdsdygtighed 20. September 2017 Indledning Baggrund og formål Det er intentionen med fremrykningen

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data.

Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt kan være et udtryk for manglende indgivelse af data eller opdatering af data. Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-A00-11- 15 Sagsbehandler Jesper Neumann Olsen 23.8.2017 Notat Førtidspension og Seniorførtidspension Figur 1 Kilde: Ankestyrelsens statistik Obs: 1kvt. 2017 kan være

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension.

Der er et stort fald på 65 pct. i antallet af nye tilkendelser af førtidspension. N OTAT KL-undersøgelse om ressourceforløb KL har i november og december 2013 gennemført en undersøgelse af etableringen af ressourceforløb. Undersøgelsen er dels baseret på registerdata og dels på en KL-spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 17 stk1 - Kommunalbestyrelsen skal behandle en henvendelse om førtidspension i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Februar 212 FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Dansk Arbejdsgiverforening Redaktør: Erik Simonsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: Dansk Arbejdsgiverforening Udgivet: Februar 212

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012

Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 7. MARTS 2014 Tilkendelser af førtidspension og fleksjob 2003-2012 AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN En samlet analyse af tilkendelsespraksis 2003-2012 Formålet med dette notat er at give en samlet beskrivelse

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension

De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension VEJLEDNING Til udfyldelse af elektroniskskema om De Sociale Nævns afgørelser om førtidspension Afgørelser truffet efter pensionslovens (lov om social pension) regler gældende fra 1. januar 2003 (ny ordning).

Læs mere

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 243 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at

Ankestyrelsens praksisundersøgelse er gennemført som et led i implementeringen af reformen og har haft fokus på at Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 17. juni 2015 Ankestyrelsen har undersøgt 10 kommuners praksis for at tilkende og for at give afslag på i sager, hvor

Læs mere

Befolkning og levevilkår

Befolkning og levevilkår Befolkning og levevilkår 3 I dette kapitel gives en kort beskrivelse af befolkningsudviklingen på en række centrale indikatorer af betydning for befolkningens sundhed, sygelighed og dødelighed. Køn og

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Kommunenotat Rebild Kommune 2015

Kommunenotat Rebild Kommune 2015 Kommunenotat Rebild Kommune 215 Befolkning og arbejdsmarked Rebild Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kommunenotat. Horsens Kommune

Kommunenotat. Horsens Kommune Kommunenotat Kommune 215 Kommunenotat - Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere