Den gode bolig. Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode bolig. Hvordan skal vi bo i fremtiden?"

Transkript

1 Den gode bolig Hvordan skal vi bo i fremtiden?

2

3 Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden? ATV s Temagruppe for Byggeri og bystruktur DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 1

4 Akademiets formål er på et fagligt grundlag at fremme den teknisk-videnskabelige forskning og sikre anvendelsen af dens resultater for at øge værdiskabelsen og velfærden i det danske samfund. Den gode bolig - Hvordan skal vi bo i fremtiden? Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV Marts 2006 Layout: ATV Billeder: Velvilligt stillet til rådighed af Statens Byggeforskningsinstitut Tryk: Buchs Grafiske A/S ISBN DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

5 Forord Spørgsmålet om udvikling af vore byer og boligområder i vid forstand har altid været centralt i den fysiske planlægning på såvel lands-, som region- og kommuneplanniveau. Og i byplan- og boligkredse har der igennem årene været megen debat om ændringer i erhvervsudviklingen, om nye livsstilsformer og forbrugsmønstre og om deraf følgende nye krav til byerne og boligerne. Vi ved fra talrige studier, at kvaliteten af disse omgivelser spiller afgørende ind, når der skal træffes beslutninger om såvel virksomheders som familiers flytning og bosætning. Vi ved også, at en dynamisk og globaliseret erhvervsudvikling samt et stigende velstandsniveau betyder, at de miljøer, der både erhvervsmæssigt og levevilkårsmæssigt er mest attraktive, som hovedregel foretrækkes af både virksomheder og mennesker. Vækst og velstand genererer mere vækst og velstand, ligesom stagnation og tilbagegang har tendens til at skabe selvforstærkende, negative spiraler. En række forhold spiller ind i bestræbelserne på at skabe attraktive miljøer: Transport og tilgængelighed, kulturliv, uddannelsesmuligheder, sociale forhold, tryghed og sikkerhed, gode boliger, bymiljø og landskabelige omgivelser. At sikre eksisterende eller skabe nye, attraktive og bæredygtige by- og boligmiljøer i et spændingsfelt mellem de frie markedskræfter og den offentlige planlægning og regulering, er disse års store udfordring, når det handler om vores byer som helhed, om specifikke boligområder og om den enkelte bolig. I holdt ATV s temagruppe om Byggeri og bystruktur en række temamøder med inviterede oplægsholdere, som fokuserede på, hvorfor det sjældent går som planlagt i byudviklingen. En gruppe af fagfolk med rødder i byplanlægning og by- og boligforskning skrev på denne baggrund en byplankritisk essaysamling med titlen: Den gode by hvorfor går det ofte galt?, som ATV udgav i maj Temagruppens ledelse besluttede derefter at supplere det kritiske perspektiv med et mere fremadrettet: Hvordan skal vi leve og bo i fremtiden? Det skete samtidig med, at ATV gjorde spørgsmålet: Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? til en overordnet ramme for aktiviteter i Akademiets fag- og temagrupper i Temagruppens arbejde med det nye perspektiv er ment som en fortsættelse af tankerne i essaysamlingen fra 2003 og danner samtidig et indspil til det overordnede tema. Forfattergruppen bag essaysamlingen fra 2003 ønskede at fortsætte arbejdet, og yderligere to fagfolk blev inviteret til at deltage (se Referencer bagest i publikationen). Der blev lagt et program for en rundbordsmøde- og konferencerække, som med vidt forskellige indgangsvinkler ledte efter svaret på spørgsmålet om, hvordan vi vil leve og bo i fremtiden. Det har været sigtet med møderne og udgivelsen af denne essaysamling at indkredse en række af de afgørende attraktionsværdier og udviklingsfaktorer ved de by- og boligområder, vi i fremtiden vil leve i. At afdække eventuelle mønstre, som giver fingerpeg om behov for særlig opmærksomhed. At kommentere udviklingstendenserne og i visse tilfælde at fremsætte anbefalinger til at komme videre. Forfatterne er båret af et betydeligt personligt engagement i deres beskrivelser og analyser af en række problemstillinger, udviklingstendenser samt forslag og ønsker til fremtiden. Specielt tre delspørgsmål er søgt belyst: Hvor vil vi leve og bo? Hvilken boligform foretrækker vi? og Hvem har eller bør have ansvaret for, at vore by- og boligønsker bliver opfyldt? Det har ikke været hensigten at give entydige svar på disse spørgsmål, især fordi arbejdet klart viser, at tendenser og udvikling peger i mange retninger. Der er ingen tvivl om, at fremtidens boligsektor vil fremstå lige så divers som i dag for at kunne dække mange forskellige behov i samfundet og hos den enkelte, betinget af stadie i livsforløb, økonomisk situation og personlige drømme og ønsker. En lang række fagfolk, fra forskere til entreprenører, omfattende sociologer, arkitekter, ingeniører og økonomer, har ved møderne præsenteret deres viden om og forventninger til den fremtidige udvikling af byerne og boligsektoren (se mødetitler og oplægsholdere under Referencer bagest i publikationen). De mange bidragydere til debatterne samt forfatterne til essaysamlingen takkes for deres engagerede deltagelse i initiativet. Endelig rettes en varm tak til BoligfondenKuben for finansiering af arbejdet. Torben Greve Præsident for ATV DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 3

6 4 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

7 Indhold Forord 3 1. Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring 6 Centerleder Hans Kristensen 2. Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet 10 Forskningschef Thorkild Ærø 3. Boligbyggeriet og de rå markedskræfter 13 Direktør Keld Fuhr Pedersen 4. Polarisering mellem boligformer, byer og regioner 16 Direktør Ellen Højgaard Jensen 5. Fremtiden for de almene boliger 20 Centerleder Hans Kristensen 6. Renovering af almene boliger Sporene skræmmer 23 Seniorforsker Claus Bech-Danielsen 7. Andelsboligen fremtidens boligtype? 27 Lektor Hans Thor Andersen 8. Førstegangskøbere i klemme 30 Lektor Hans Thor Andersen 9. Når sjælen flytter ind: Hjemfølelse og mobilitet 33 Seniorforsker Claus Bech-Danielsen 10. Huset og livet hvornår passer de sammen hvornår ikke? 37 Centerleder Hans Kristensen 11. Nye kommuner, gamle problemer 40 nye strategier i byplanlægningen? Centerleder Hans Kristensen Konklusioner: Hvordan vil vi leve og bo i fremtiden? 43 Centerleder Hans Kristensen Referencer 49 Arbejdsgruppen Temamøder og konferencer DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5

8 Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring 1. Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring Centerleder, mag.scient.soc. Hans Kristensen Center for Bolig og Velfærd, Sociologisk Institut, Københavns Universitet Vi bor i dag væsentligt større og meget bedre end for et halvt århundrede siden. Det individuelle boligforbrug har været konstant stigende, og der er ingen grund til at tro, at udviklingen vil stoppe. Set i det lys bygges der i dag generelt for småt, og boligerne bør være mere fleksible mht. indretnings- og udvidelsesmuligheder. Der kan stilles spørgsmålstegn ved en samfundsudvikling, som opprioriterer det individuelle forbrug på bekostning af det kollektive, men vi binder samtidig en stadig større andel af vores (stigende) indkomster i boligen og begrænser derved andet forbrug. Mindst én gang om ugen bliver vi mindet om, hvordan vi burde bo og leve: Taglejligheden midt i byen med udsigt til byens tårne og gamle tage, tagterrasse med krydderurter og parasol, evig sommersol og kølig hvidvin i langstilkede glas, en slentretur gennem byen på vej til aftenens koncertoplevelse. Eller: Det totalrenoverede bondehus omgivet af mark og skov, glasskålen med nyplukkede solbær, ribs, hindbær, de rustikke hvidmalede havemøbler og den frisklavede kop kaffe med hjemmebagt brombærtærte, de lyslokkede børn (eller børnebørn), der tumler lykkelige rundt på græsplænens grønne flade. De fleste af os bor anderledes. Hverken i midtbyen eller ude på landet. Det er bosætningen midt imellem, der dominerer billedet. Godt halvdelen af os bor i eget hus, yderligere knapt en tredjedel i andels- eller lejelejlighed. Men vi bor stort set godt. I gennemsnit har hver dansker, baby og olding inkluderet, 52 m 2 bolig til rådighed, og næsten alle boliger har i dag bad, toilet og centralvarme de klassiske målestokke for, om en bolig er moderne. Boligareal, -udstyr og udsøgt beliggenhed er dog ikke jævnt fordelt. Nogle bor væsentligt bedre det gælder især de midaldrende, som har job andre bor meget dårligere det gælder de helt unge, de arbejdsløse, indvandrere og flygtninge. For de fleste indledes karrieren på boligmarkedet af en periode med lejet eller fremlejet bolig som første station efter, at forældrenes bolig er forladt. Der bliver sjældent tale om en mere permanent bolig. De fleste flytter 3-4 gange, ofte mellem forskellige lejeboliger, inden de midt i 30 erne finder familieboligen og slår rødder. Som hovedregel ret dybe rødder. For i aldersgrupperne helt op til 6 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

9 Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring år, er det under 5 pct., der flytter om året. For flertallets vedkommende er det først, når ægtefællen dør, førligheden svigter, eller pensionsmidlerne ikke slår til længere, at man flytter til en mindre, billigere og/eller mere tilgængelig bolig. Mens der således i det enkelte menneskes liv er en høj grad af stabilitet og forudsigelighed forbundet med boligvalg og -karriere, er der foregået dramatiske ændringer i det samlede boligforbrug over de seneste år: Flytning fra land til by, fra små lejeboliger til store ejerboliger, fra boliger med kakkelovn og kun koldt vand til boliger med centralvarme, varmt vand og bad. De store forandringer sker ikke inden for en generation, men især imellem generationerne. Dette forandringsmønster svarer til, hvad der tegner sig mere generelt for vores værdier. Som det kom frem på et af temagruppens møder, er værdierne i den enkelte generation temmelig stabile fra det fyldte 25. år til man dør, men de forandres fra generation til generation. I gennemsnit bruger de nutidige generationer en væsentligt større andel af indkomsten på boligen, end man gjorde i 1940 erne. Der er tale om en stigning i boligforbruget fra 5-6 pct. af den disponible indkomst til op mod 25 pct. Det er sket samtidig med, at vi i gennemsnit har fordoblet realindkomsten. I par-husstande har dette medført, at der er en fire gange så høj realindkomst, idet både mand og kone i dag er på arbejdsmarkedet. Danske husstande fordelt på boligform 2005 Enfamiliehus 41,0 % Rækkehus o.lign. 13,7 % Stuehus 4,7 % Lejlighed i etageejendom 38,4 % Andet og uoplyst 2,2 % Boligforbruget opgjort i kroner er således i runde tal i gennemsnit blevet 6-8 gange så stort for enlige og op mod gange så stort for par. Resultatet er da også, at vi i dag bor væsentligt større og meget bedre, end vi gjorde for et halvt århundrede siden og at vi betaler væsentligt mere for at bo end nogensinde før. Ofte stilles spørgsmålet, om boligforbruget kan blive ved at stige. Spørgsmålet har to elementer i sig. For det første, om den enkeltes boligforbrug ikke når et mætningspunkt med hensyn til størrelse og udstyr. For det andet, om det samfundsmæssigt er forsvarligt i et økonomisk og/eller i et bæredygtighedsperspektiv at blive ved at øge boligforbruget. For så vidt angår det individuelle boligforbrug, har dette været konstant stigende i et halvt århundrede. Hver ny generation har haft forventninger om at bo lidt bedre og lidt større end den forrige og hovedparten har realiseret disse forventninger. Det gælder både familier med og uden børn, og det gælder som noget nyt også den stigende andel af enpersoners husstande, for hvem det i dag ville være utænkeligt at blive boende hos eller flytte hjem til forældrene langt op i voksenalderen. Set i det lys må det afgørende råd til de planlæggende myndigheder og de bygherrer, som tænker langt, være at bygge boligerne så store som muligt. Hvis der skal spares på noget i nybyggeri, må det hellere være på udstyret i boligen det er relativt nemt efterfølgende at højne standarden af badeværelset (eller badeværelserne) og af køkkenet hvorimod det som regel er væsentligt sværere at lægge flere kvadratmeter til. Men et godt råd kunne også være at bygge boliger, hvor en senere udvidelse af arealet er nogenlunde let at opnå ved sammenlægning af lejligheder eller ved udbygning af huset. Det andet perspektiv, hvor den samfundsmæssige, økonomiske og økologiske bæredygtighed står i centrum, kan diskuteres på flere niveauer. Helt overordnet kan der stilles spørgsmålstegn ved en samfundsudvikling, som opprioriterer det individuelle forbrug på bekostning af det kollektive. Imidlertid har den helt aktuelle politiske afvejning ført til en ned- DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 7

10 Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring prioritering af fælles goder som børneinstitutioner, skoler, højere uddannelser, kollektiv transport, kulturinstitutioner osv. I stedet har skattestoppet og den historisk lave rente ført til et voldsomt øget individuelt forbrug. En del af dette individuelle forbrug er blevet kanaliseret over i boligen, og det fører ofte til en lidt moralsk argumentation imod det store og stadigt stigende m2 forbrug i boligen. Vi vil kunne spare på ressourcer til både opførelse og siden hen drift (især opvarmning) ved at indskrænke vort individuelle pladsforbrug er det ene argument. Videre fremføres det, at mere kompakte boligformer vil kunne reducere de transportafstande, der er mellem bolig og arbejdssted, skabe tættere og dermed tryggere boligområder og byer samt endelig, at de ville gøre det lettere at sikre serviceforsyningen. Det er imidlertid et åbent spørgsmål, om disse argumenter holder. Hvad angår ressourceforbruget, kunne et modargument være, at des større andel af en stigende, fremtidig realindkomst, der bindes i boligen til både anskaffelse og driftsudgifter, des mindre vil vi i fremtiden have til andre former for (luksus)forbrug: som f.eks. to-tre biler pr. husstand heraf en firehjulstrukket et eller flere feriehuse til weekendbrug, eller endnu værre: Tre-fire-fem årlige udlandsrejser (med fly) til sommerens ferie- mål ved Middelhavet eller længere væk, og vinterens i Alperne eller de norske fjelde og ind imellem diverse storbyferier. Det er et spørgsmål, om ikke disse forskellige muligheder er energi- og miljømæssigt langt mere problematiske end anskaffelsen af m 2 større helårsboliger. Transportargumentet er også tvivlsomt. Det holder (måske), hvis udbygningen med de stadigt større boliger sker meget spredt, fordelt over områder, der kun kan betjenes med den individuelle bil. Men hvis udbygningen sker i tæt forbindelse med det kollektive transportnet især jernbanenettet så forøges miljøbelastningen ikke ligefrem proportionalt med afstanden mellem bolig og arbejde. Dertil kommer, at hjemmearbejde måske får større betydning på det fremtidige arbejdsmarked hvilket både vil mindske transportbehovet og medføre yderligere behov for god plads i boligen. Den transport, vort fritidsliv indebærer, er væsentligt sværere at få et overblik over. Vi ved, at den vokser mere end bolig-arbejdssted-transporten, men mønstret er langt mere kompliceret. Det handler både om indkøbsrejser, om transport til kultur- og fritidsmål, og om besøg hos venner og familie. Om summen af denne transport i fritiden stiger eller falder med de forskellige bosætningsmønstre, er der ikke megen viden, men man kunne an- 8 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

11 Danskernes boligvalg og boligliv: Stabilitet og dog forandring tage, at væsentligt forbedrede boligforhold (og reelt forøgede boligudgifter) ville være med til at holde folk lidt mere hjemme. Pointen med, at tættere byer skulle give bedre trivsel og større tryghed, er temmelig tvivlsom. De fleste undersøgelser viser, at parcelhusområderne er både trygge og socialt velfungerende. Det er derimod rigtigt, at serviceforsyningen i parcelhusområder er dårligere der er længere til både købmanden og kulturen end i de mere tætte byområder. Men dette velkendte problembillede kan skifte, fordi indkøbsvanerne helt generelt ændrer sig i retning af storindkøb i egen bil. Dette mønster volder ikke problemer i parcelhusområderne, men bilen er ikke altid så nem at få placeret lige uden for hoveddøren i den tætte by, når den kommer fyldt hjem fra Bilka. Sat lidt på spidsen kunne en plausibel hypotese være, at des større andel af vores (stigende) indkomster, vi binder i boligforbruget, des bedre. Og under alle omstændigheder er der, ifølge fremtidsforskningen, intet, der tyder på, at fremtidens familiers ønsker om mere plads og bedre udstyr skulle være ved at blive mættet. På et temamøde om fremtidsforskningens forventninger blev der skitseret en fremtidig familiebolig med væsentligt flere kvadratmeter pr. person, med et badeværelse pr. soveværelse og med et samlet boligareal på mellem 200 og 300 m 2. Set i det lys bygges der i dag generelt for småt. Boliger på m 2 er ikke store nok til familieboliger, og selv til et par uden børn er de eller bliver snart for små. Måske vil de på længere sigt egne sig som ungdomsboliger eller boliger til enlige, herunder enlige ældre. Problemet er imidlertid, at den allerede eksisterende boligbestand har en overvægt af små boliger (50-60 m 2 ), som i dag dækker disse gruppers behov, og som ved sammenlægninger kan blive ved at gøre det i mange år. Begrundelsen for at bygge de relativt små boliger er først og fremmest økonomisk. Især i hovedstadsområdet, hvor m 2 - prisen på nybyggeri er ca. det dobbelte af, hvad den er i Nykøbing Falster. Ikke fordi det er så meget dyrere at bygge i Hovedstaden, men fordi markedet kan bære det, som en entreprenør forklarede det på et temamøde. Det har den fuldstændigt forudsigelige konsekvens, at der kun bygges en begrænset mængde boliger over denne størrelse og pris. Som både developere og entreprenører udtrykte det på et møde, er det alene efterspørgslen på markedet, som afgør, hvad der bygges. Planer og visioner må indordne sig under denne logik. Når man sammenfattende ser på danskernes boligvalg og boligliv, er det helt tydeligt, at boligen indtager en særposition i vores tilværelse. Den udgør den største enkeltpost i husholdningsbudgettet. Den skaber rammerne om vores tilværelse. Den præger os og vi præger den. For de pct. af befolkningen, som har økonomi og øvrige ressourcer til at vælge selv, tegner der sig en udvikling, hvor generation efter generation får større og bedre boliger. Den væsentligt mindre del af befolkningen, som er begrænsede i deres valgmuligheder på grund af økonomi (det gælder f.eks. en del enlige forsørgere), eller på grund af manglende overblik over det danske boligmarked (det gælder f.eks. en del indvandrere), har dog også oplevet en forbedring af deres boligforhold over de sidste mange årtier. Alt i alt tegner der sig et billede af en udvikling efter et stabilt mønster, hvor det stabile paradoksalt nok er den fortsatte forandring og vækst i boligforbruget. DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 9

12 Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet 2. Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet Forskningschef, ph.d. Thorkild Ærø Statens Byggeforskningsinstitut Markedsorientering og individualisering præger bolig- og byplanfeltet markedskræfterne har for alvor gjort deres indtog i dansk boligbevidsthed. Fast ejendom har siden matriklens indførelse været betragtet som en god investering. Alligevel har opmærksomheden på boligens markedsværdi nået nye højder, og på samme tid er boligen blevet et udpræget individuelt anliggende uanset ejerform. Disse tendenser er gentagne gange blevet fremhævet på temagruppens møder om danskernes fremtidige boligsituation. At dagens danskere er overordentligt fokuserede på deres boligsituation, på boligøkonomi, -handel og -indretning fremgår på mange måder. Artikler i dagspressen om den økonomiske udvikling på ejendomsmarkedet, boligprisernes himmelflugt og de store gevinster i dette spil er ikke længere forbeholdt weekendernes boligtillæg. De mange artikler bidrager til at øge vores markedsorientering og til, at vi konstant vurderer vores boligsituation. Den øgede markedsorientering skyldes ikke mindst interesse for de stigende huspriser i landets vækstområder. Boligejerne følger naturligvis godt med på grund af de afledte velstandsstigninger. Nogle står på spring for at omprioritere, andre følger situationen mere bekymret det er dem, der gerne vil ind på markedet. Flere boligøkonomer talte på temamøderne om øget individualisering og markedsorientering. Fra realkreditinstitutside blev det fremhævet, at der ved lånoptagning er øget fokus på mulighederne for individuel tilpasning, lav ydelse og sikkerhed for ydelsen. Mange søger at nedbringe restgæld hurtigt og at beskytte deres friværdi, f.eks. gennem sikkerhed for restgældens kursværdi. Man er ikke interesseret i standardaftaler, men kræver individuelle løsninger og fleksibilitet, som f.eks. mulighed for at justere sin boligøkonomiske situation. Finansieringen skal kunne ændres og tilpasses over tid. Det er egenskaber, man vil tilstræbe at indarbejde i dele af den eksisterende, brede vifte af låntyper, således at man kan leve op til kundernes individuelle ønsker. Hvor realkredit tidligere var en fast aftale mellem ejer og kreditforening over år til gælden var indfriet, er det i dag noget, man shopper, tilpasser og ændrer undervejs. Nogle dropper afdragene, andre holder pause. Den faste ejendom genbelånes uden udsigt til den gældsfrihed, der tidligere tændte lys i enhver prioritetsbestyrers øjne. Øget privat risikovillighed, ville nogle kalde det. Men flere økonomer advarede da også under diskussionerne ved temamøderne om risikoen for en økonomisk boble på ejendomsmarkedet. Stiger renten med blot 1 pct., vil det for mange medføre en huslejestigning på 15 pct. Det blev også sagt, at en pæn andel af nye parcelhusejere reelt er insolvente. Der er altså kommet mere fokus på boligøkonomien og boligen som handelsobjekt, og det gælder især landets ejerboliger. Men som det blev vist ved et andet temagruppemøde, er omsætningstakten og mobiliteten ikke steget de sidste 20 år. At realisere friværdien ved at afhænde parcelhuset ved fraflytning er altså 10 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

13 Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet noget, vi taler mere om, end vi reelt gør. Men det er bestemt ikke kun boligens privatøkonomiske betydning, der er vokset. Det samme gælder dens betydning for os som individer i det moderne samfund. På præferencesiden foretrækker en majoritet den individuelle bolig enfamiliehuset, parcelhuset. Det, der drager folk i denne retning, er den unikke, den særlige bolig, hvor man kan sætte sit præg, indrette og bygge om efter egne ønsker. Ved et temagruppemøde fastslog en fremtidsforsker, at disse præferencer også vil gælde i fremtiden, og han forudså en udvikling i retning af flere, og samtidigt væsentligt større, parcelhuse. De unge søger også væk fra standardløsninger som f.eks. kollegier. De forlanger flere kvadratmeter, fleksibilitet og frihed. Børnefamilierne ønsker eget hus med have og rekreative områder i nærheden. De ønsker rummelige boliger og et nærmiljø præget af god planlægning; gode skoler og høj trafiksikkerhed. Og så vil de bo i et område med høj status. De private udlejningsboliger er også slået ind på en mere markedsorienteret kurs, selvom der fortsat foretages huslejeregulering i en del danske byer og således ikke er tale om et frit marked. Men modernisering ved genudlejning er blevet ganske udbredt. Det betyder, at udlejer kan slippe uden om huslejereguleringen og fastlægge en leje på markedsvilkår efter, at boligen er moderniseret. Mange udlejere vælger denne model, hvilket antageligt kan forklare de relativt høje priser på private udlejningsejendomme selv i huslejeregulerede områder. Også den almene sektor bevæger sig i retning af det mere markedsorienterede og individuelle om end ikke uden modstand. Der er forsøgsvis og under anvendelse af en vis portion tvang åbnet for salg af almene boliger. Ad frivillighedens vej er der indført en udvidet råderet, som betyder, at lejere i almene boliger kan foretage forbedringer og ombygninger og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte udgifter. På trods af disse ændringer tales der i dele af sektoren om problemer med især den statslige regulerings snærende bånd, som vanskeliggør en forbedring af sektorens konkurrencedygtighed. Endelig har også andelsboligerne bevæget sig i en mere individuel og markedsorienteret retning. Her er indskudsstørrelsen nu på højde med priserne på ejerlejligheder. Andelene kan endvidere belånes særskilt, og dermed har den enkelte andelshaver rettigheder og muligheder, der meget svarer til reglerne på det private ejendomsmarked. Overalt på boligmarkedet synes forholdene altså mere markedsorienterede end tidligere. Disse tendenser kan genfindes på byniveau, i bypolitik og -planlægning. På et temagruppemøde blev givet flere eksempler herpå. Planlægning handler nu om boligudbud frem for boligbehov. Man arbejder med koncepter frem for funktioner. Man bedriver markedsføring frem for prognosticering. DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 11

14 Markedskræfternes øgede betydning for boligmarkedet Boligforbrugerne kræver alle en unik bolig og tillige en særlig beliggenhed, og når nogle opnår denne, så går det ofte ud over andres adgang til de efterstræbte herligheder. Det ser man gentagne gange i nyere parcelhusudstykninger, hvor husenes beliggenhed ikke placeres efter en samlet plan, som fordeler goderne ligeligt, men i stedet ud fra, at alle f.eks. forsøger at få mest mulig udsigt. Resultatet er ofte, at kun få får del i herligheden, og at mange taber. Det kunne være undgået, hvis man med byggefelter og andre reguleringer havde sikret alle del i udsigten. I en del nyere udstykninger planlægger man således ikke ansvarsfuldt for at optimere alles adgang til den gode bolig, men forlader sig på et mantra om at give folk, hvad de vil have. Det får de første så men de andre bliver snydt. En af grundene til denne primitive adfærd er, at planlægning opfattes som bureaukratisk og formynderisk og ses som en hindring for individuelle løsninger. Hvem der egentlig tager ansvar for almenvellets interesser og den enkelte grundejers retssikkerhed, fortoner sig i et ansvarsløst vakuum. Nyorienteringen efter markedskræfterne udgør en udfordring til tidligere tiders paradigmer på det boligpolitiske felt og i byplanlægningen. Den udfordrer sammenhængskraften i vore boligområder og i boligselskaberne samt andelsboligens idégrundlag. Den udfordrer byplanlægningen, den ejendomsretlige sikkerhed, og i sidste ende kan den paradoksalt nok true den investeringsvillighed, der er baseret på garantier om, hvad der kan ske på naboejendommen. Den øgede markedsorientering efterlader et centralt spørgsmål: Hvem bærer ansvaret for boligområdernes kvaliteter? Hvem har og hvem bør have ansvaret for, hvilke typer boliger, der bygges, og hvordan de placeres: Er det kunderne/ køberne, developerne, kommunerne eller staten? 12 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

15 Boligbyggeriet og de rå markedskræfter 3. Boligbyggeriet og de rå markedskræfter Direktør, civilingeniør Keld Fuhr Pedersen Mancon Ligesom boligejerne bliver mere markedsorienterede, accepterer også politikere og økonomer i stigende grad, at boligmarkedet styres af markedskræfterne. Men det vil være essentielt at sikre et større udbud af boliger, således at markedet kommer til at fungere bedre. Det kræver, at alle aktørerne, og ikke mindst de offentlige fra staten til kommunerne arbejder kreativt med markedet og ikke imod det. Det er i stigende grad blevet politisk korrekt at hævde, at det er bedre at lade markedet råde end at prøve at planlægge, regulere og styre udviklingen. I ren form handler det om at lade de rå markedskræfter råde og at overlade udviklingen til alene at være et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Men er det godt nok i et velfærdssamfund specielt når det handler om vore boliger? Boligen spiller en væsentlig rolle for familiens sociale liv og muligheder. Og igennem hele efterkrigstiden har boligforsyningen været stærkt samfundsmæssigt planlagt og reguleret som en central del af opbygningen af velfærdsstaten. Men i disse år rejses der tvivl om det fortsatte offentlige engagement og om formen for det offentliges involvering i udbuddet af byggegrunde og boliger. Det er således blevet et åbent spørgsmål, om samfundet skal have en finger med i udbud og efterspørgsel for at sikre alle en rimelig bolig, eller om markedskræfterne skal regulere boligforsyningen. Boligudbuddet og -efterspørgslen afhænger af en række faktorer. Spørgsmålet er, hvilke faktorer der skal tages hensyn til, og hvorledes de kan og skal indgå i udbuddet og efterspørgslen. En videnskabelig analyse skulle omfatte mange aspekter: Den demografiske udvikling på lands- og regionalt plan, boligmarkedets mange delmarkeder, indkomst og husleje, mobilitet, segregering, svage gruppers boligforsyning og andre boligsociale sammenhænge, boligprognoser, boligbestandens udvikling med hensyn til nedrivninger og sammenlægninger ved byfornyelser, byggeriets pro- DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 13

16 Boligbyggeriet og de rå markedskræfter mæssigt svage udviklingsområder i Danmark, samtidig med at det yderligere boligbehov alene i Københavns- og Århusområdet af ejendomsmæglere vurderes at være i alt Samtidig ved vi, at ejendomspriserne varierer med en faktor 3-5 for sammenlignelige boliger mellem landets yderdistrikter og Københavns- og Århusområdet, hvilket har ført til, at de nye på boligmarkedet, hvad enten det drejer sig om købere eller lejere, har store problemer især i de to store byer, men også i en række andre vækstområder. Der udbydes for få boliger, og de er meget dyre. Kan markedskræfterne bruges til at forhindre, at denne type problemer op- duktion, byggeriet og den økonomiske politik, kredit- og kapitalmarkedet, internationale sammenligninger og meget mere. Lidt mindre ambitiøs er pointen i det følgende, at forsyningen af byggemodnet jord er en afgørende faktor, når det gælder om at sikre billigere boliger og en mere rigelig boligforsyning. Og her spiller de offentlige aktører en afgørende rolle. Det er yderligere en pointe, at vejen frem er, at det offentlige skal spille sammen med markedet, når boligforsyningen skal forbedres. Indledningsvis er det tankevækkende, at vi i 2005 stod med tomme boliger, fortrinsvis placeret i de erhvervsstår og til at forbedre situationen, når problemet er opstået? Spørgsmålet er ikke mindst vigtigt ud fra en samlet økonomisk/velfærdsmæssig betragtning, fordi en god boligforsyning spiller en vigtig rolle for forsyningen med arbejdskraft og dermed for erhvervsudviklingen og skattegrundlaget i en region. Ikke mindst i vækstområderne er kommunen den afgørende aktør, når det gælder boligforsyning: Ved alle former for byggeri, alment, andels- og privat byggeri, skal der byggejord til. Ved alment og andelsbyggeri skal der yderligere kommunale garantier til. I vækstområderne er manglen på byggejord for øjeblikket med til at drive ejendomspriserne i vejret, og her er det kommunerne og staten, der har de største jordpuljer samt mulighed for at konvertere arealer til byggejord. Skal boligerne være billige, skal jorden også være billig. Denne erkendelse er gået mere eller mindre tabt i den aktuelle debat om boligforsyning, boligpriser og byggeri i vækstområderne. De fleste kommuner agerer ud fra en meget lokal og snæver markedslogik, som indebærer, at offentlig byggejord bortauktioneres til høje priser på grund af knaphedssituationen. Som det blev fortalt på et temagruppemøde, har en kommune ca. 20 km fra København i 2005 solgt byggemodnede villagrunde på ca. 800 m 2 til 2,5 mio. kr. Med et hus på 140 m 2 kommer sådant et byggeri til at stå i over 4 mio. kr. Det vil sige, at grundprisen udgør pct. af den endelige salgspris. I samme kommune har staten bortauktioneret råjord til etagebyggeri til en pris af kr. pr. etage-m 2. I modnet stand kommer sådan en grund til at belaste salgsprisen på en bolig med over kr. pr. etage-m 2, hvilket svarer til, at grundprisen kommer til at udgøre pct. af salgsprisen. Sådanne jordpriser er ikke usædvanlige i Hovedstadsområdet og medfører, at det ikke er muligt at bygge billige boliger. Når det sker, skyldes det, at de of- 14 DEN GODE BOLIG HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning.

Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Forskningsbehov på boligområdet. Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning. Titel Forskningsbehov på boligområder Undertitel Resultatet af to arbejdsgrupper i Center for Boligforskning

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV

AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER. Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om vanskelighederne med byernes planlægning og udvikling ATV Den gode by hvorfor går det ofte galt? 12 essays om

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere

En forhandlet løsning

En forhandlet løsning En forhandlet løsning En casebaseret analyse af byggegrunde, byudvikling og prisdannelse i Danmark CENTER FOR BOLIG OG VELFÆRD REALDANIA FORSKNING Indhold Sammenfatning...5 Baggrund, statistik og teori...15

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

En balanceret boligpolitik

En balanceret boligpolitik Debatoplæg En balanceret boligpolitik Foto: Jørgen Jørgensen Foto: Alex Tran Indhold En balanceret boligpolitik... 5 Klimaet udfordrer de almene boliger... 6 Sunde boliger til et sundt liv... 9 Fremtidssikring

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Mads Engholm 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus Udgivet af DSK Danske elever og Studerendes Kollegieråd - juni 2010 2009-Boligrapporten:

Læs mere

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning

BAG FACADEN. - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014. Instituttet for Fremtidsforskning BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Instituttet for Fremtidsforskning September 2004 BAG FACADEN - scenarier for fremtidens boliger til ældre mod 2014 Kristina L. Søgaard,

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Nr. 3 september 2011/63. årgang

Nr. 3 september 2011/63. årgang Nr. 3 september 2011/63. årgang Nr. 3 september 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg

Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001. Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Seminar om socio-økonomiske byindikatorer 12.10.2001 Arrangeret i et samarbejde mellem By- og Boligministeriet og By og Byg Indhold 1. Byernes udvikling hvilke indikatorer er vigtige, Skriftligt oplæg

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING

BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN BOLIGMARKEDET UDEN FOR DE STORE BYER SAMMENFATNING SBI 2014:04 Boligmarkedet uden for de store byer Sammenfatning Hans Thor Andersen Jacob

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 REALDANIA FILANTROPI _ INTERVIEW ÅRSMAGASIN 2009 KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 MULTIFARVET BYRUM PÅ NØRREBRO

Læs mere

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET

STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV ONLINE NR 18 JANUAR 2015 STORE KONTRASTER PÅ BOLIGMARKEDET Nyt boligprisindeks, som Boligøkonomisk Videncenter har udviklet, viser markante forskelle i prisudviklingen

Læs mere

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER

DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER DET GODE LIV I 2025 KONKLUSIONER RESUMÉ De næste ti år vil Gentofte Kommune opleve store forandringer i sammensætningen af gruppen af borgere, som er over 60 år. Nye generationer med anderledes værdier,

Læs mere