Nyt fra. 40 Juni Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra. 40 Juni 2002. Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening. Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15."

Transkript

1 Nyt fra Grundejerforeningen STORHØJ og STORHØJ Beboerforening 40 Juni 2002 Referat af Generalforsamling i Beboerforeningen den 15. april 2002 I referatet henvises der til de på dagsordenen fremsatte punkter (Se Nyt fra Storhøj Beboerforening Nr. 38, marts 2002). Ad pkt. a: Valg af dirigent Robert Stensgaard blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 29 medlemmer var tilstede. Med 4 fuldmagter gav det 33 stemmeberettigede. Ad pkt. b: Formandens beretning Der har i det forløbne år været afholdt fem møder i bestyrelsen. Bestyrelsesarbejdet består i at fungere som kontaktorgan for aktivitetsgrupperne og herved bl.a. sikre at generalforsamlingens beslutninger bliver ført ud i livet, som forum i relation til andre organisationer og endelig som initiativtager til nye tiltag til gavn for medlemmerne her på Storhøj. Beboerforeningens repræsentant i Mårslet Fællesråd, Anna Lindbo Leth, har i Fællesrådets trafikudvalg udformet en drejebog til en generel debat om ønsker til fremtidige trafikløsninger i og omkring Mårslet. Det forudses, at denne debat startes efter sommerferien. Vedrørende den planlagte forbindelsesvej mellem Oddervej og motorvejen østpå er der intet nyt, ej heller om de focus-grupper amtet har overvejet at få etableret i denne forbindelse. Projektet Mårslet - fra væreby til leveby er nu afsluttet. Vi mener, at der har været taget mange positive initiativer indenfor dette regi. Mange af disse initiativer er for længst realiseret her på Storhøj, hvilket vi selvfølgelig kan være glade for. Omvendt kan vi heller ikke tage tingene for givet - det kræver en vedvarende indsats at fastholde det gode miljø, vi har her på højen. Hvor mange tons CO 2 vindmøllerne har sparet miljøet for, ved jeg ikke, men efter hvad vi erfarer, så er deres dage ved at være talte. Dette har bl.a. den konsekvens, at vi skal ændre vores logo på brevpapir og på hjemmesiden. Mere om sidstnævnte senere. Sidste år kunne vi berette om Knud Ramians initiativ med henblik på at få etableret en

2 stiforbindelse mellem cykelstien ved TAMUcentret og den blinde vej syd for Hørret Skov. Amtet har meddelt Knud, at den bliver lavet her i april måned. Stor tak til Knud fra os allesammen! Jeg vil tage initiativ til et invielses-ritual, hvor også nabo-bebyggelserne skal være inviteret. Det betyder, at vi nu må genoptage sagen med hensyn til at få lavet en sti fra Hørretvej over Skåde Højgård til Jelshøj. Jeg vil tage kontakt til Skåde Søpark og lytte til holdningerne herfra. Vores egne stier omkring Storhøj skal også vedligeholdes. Vedligeholdelsesudvalget klager dog over manglende tilslutning til arbejdsdagene, hvorfor vi vil henvende os til de tilstødende grundejere og bede dem om at holde deres hegn mod fællesarealer og stier vedlige. Hække og hegn skal være klippede inden Skt. Hans, har vi bestemt. Hvad angår selve fællesarealet og dets beplantning mod tilstødende arealer, påhviler vedligeholdelsen selvfølgelig Beboerforeningen. Den skrå flade og fortovet ved indkørslen til Storhøj er det evige problembarn. Det er tidligere blevet foreslået at købe markarealet og jævne terrænet ud, for herefter at anvende det til fælles formål. Det er en sag vi vil tage op i bestyrelsen i den kommende periode. En vigtig sag, der i det forløbne år er blevet ordnet, er skuret til plæneklipperen. Især Ejnar Jespersen har her trukket et stort læs, og vi vil alle rette en stor tak for det fine arbejde, han og vedligeholdelsesudvalget har udført. Temaet hunde har optaget sindene en del ved bestyrelsesmøderne. Der har været nogle alvorlige sager om løsgående hunde, og Beboerforeningen har modtaget klager fra ejeren af marken nord for Storhøj, fordi der har været løsgående hunde på det brakliggende engstykke. Vi vil helst ikke, at Beboerforeningen skal udvikle sig til en lov og ordens-organisation og citerer gerne fortalen til Jyske Lov: Med Lov skal Land bygges, men vilde enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme Ret, da behøvede man ikke nogen Lov Alligevel vil vi opfordre til, at hunde på stierne omkring Storhøj og på fællesarealerne som en generel regel føres i snor. Hunde må under ingen omstændigheder slippes ud og trænge ind på landmændenes arealer. Et andet tema, som vi har drøftet en del, er bump ene på Storhøjvej. Dem tager vi under separat behandling under punkt e. Det forløbne år har, som kort nævnt ovenfor, opfyldt et længe næret ønske, nemlig at Storhøj har fået sin præsentation på det globale Internet. En gruppe ihærdige og energiske medlemmer har i løbet af ganske kort tid fået etableret et web-site, hvor vi og andre kan finde oplysninger og nyheder om Storhøj. En stor tak til denne gruppe for et flot stykke arbejde. Et medlems-initiativ jeg her vil fremhæve, er etableringen af en træfældningspulje. Nyt fra Storhøj nr. 37" informerer nærmere desangående. Endelig som rosinen i pølseenden har vi besluttet i år at droppe den årlige week-end udflugt og i stedet arrangere en mere lokal fest/udflugt den august. Sæt kryds i kalenderen! Ad pkt. c: Regnskabsberetning Børge Helmer fremlagde regnskabet. Trods mange billige poster på budgettet gav årets regnskab et underskud på ca kr. Årsagen er ekstra udgifter til vedligeholdelse af græsslåmaskine og udgifter til skur. De kr ,-, der figurerer under posten diverse, menes at tilhøre posten diverse (kontor, gaver, etc.). Efter denne mindre udredning blev driftsregnskabet godkendt. Ad pkt. d: Udvalgsberetninger Udvalgene trives på Storhøj. Som det blev sagt, så syder og bobler det lystigt af aktivitet. Men som nævnt tidligere: Vedligeholdelse af Storhøj er et tilbagevendende problem. 10 friske kræfter til er ønskeligt. Legeredskaberne på legepladsen er i dårlig stand og begynder at udgøre en sikkerhedsmæssig risiko. Men det er ikke muligt for de få, der møder op til vedligeholdelse, at renovere legeredskaberne. Det blev foreslået, at der nedsættes et ad hocudvalg til opsætning af nye legeredskaber. Forslaget blev vedtaget. Mette (Englodden 5), Peter Hahn, Ebbe Thue Poulsen og Karsten Hinge meldte sig til udvalgsarbejdet. Det diskuteredes endvidere, hvor ansvaret ligger i tilfælde af en ulykke på legepladsen. Beboerforeningen har, som ejer af en offentligt tilgængelig legeplads, ansvaret. Udvalget for slægtsforskning og hjemstavnshistorie efterlyser billeder fra tiden for udstyk- 2

3 ningen af parcellerne og opbygning af huse her på Storhøj. Er der nogen, der ligger inde med et billede eller to, kan de henvende sig til Lisbeth Thorendahl, som er kontaktperson i udvalget. Ad pkt. e: Indkomne forslag Bestyrelsen har indleveret et forslag om e- tablering af vejbump på Storhøjvej (se endvidere Storhøj Nyt nr. 39, april 2002). Emnet gav anledning til en til tider meget livlig diskussion om behovet for fartdæmpende foranstaltninger i form af bump. Et af de første spørgsmål, der blev stillet var, om beboerforeningen overhovedet har bemyndigelse til at undersøge sagen, da det er en sag, der vedrører samtlige parceller på Storhøj. Hertil svarede bestyrelsen, at de har handlet ud fra den overbevisning, at det med Grundejerforeningens nyligt vedtagne vedtægter (formålsparagraffen) ikke længere hører under Grundejerforeningen, at foretage denne undersøgelse. Derudover blev der henvist til Generalforsamlingen sidste år, hvor det blev besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med fartdæmpende foranstaltninger på Storhøjvej. Afstemningen om etablering af vejbump viste et stort flertal imod forslaget. En betydende faktor for resultatet har uden tvivl været, at fremtidig snerydning og renholdelse af vejen overgår til lodsejerne ved etablering af bumpene. Den videre diskussion førte til, at der for fremtiden skulle tages fat i de personer, der kører for hurtigt på Storhøjvej og tage en snak med dem. Desuden kan bestyrelsen rette henvendelse til fartsynderen på andres vegne. Det blev desuden nævnt, at der i deklarationen for Storhøj Grundejerforening står, at hække og hegn langs et vejhjørne skal holdes under 1 meters højde 15 meter på begge sider af hjørnet. Ad pkt. f: Fremlæggelse af budget, etc. Budgettet blev fremlagt og der var enighed om, at visse poster skulle udvides. Posten arrangementer ændres til Kr., posten vedligeholdelse af fælllesarealer ændres ligeledes til kr., mens posten vedligehold af græsslåmaskine ændres til kr. Endelig ændres beløbet for stileje til kr., hvilket dækker de seneste 4 års leje. Der blev til slut stemt for, at kontingentet bliver 400 kr., og at budgettet ændres som ovenfor nævnt. Det blev desuden pointeret, at indmeldelsesgebyret og frigørelsesgebyret er nul kroner. Ad pkt. g: Valg af bestyrelsesmedlemmer Ole Haubo, Alice Hinge og Børge Helmer var på valg. Alle tre ville gerne fortsætte og blev genvalgt. Bestyrelsen ser derfor således ud: Jens Andresen (formand), Børge Helmer (kasserer), Alice Hinge, Ole Haubo Christensen, Michael Svendsen og Peter Hahn. Ad pkt. h: Valg af revisor og revisorsuppleant Mogens Eskildsen og Steen Mikkelsen blev genvalgt. Ad pkt. j: Nedsættelse af udvalg Vedligeholdelsesudvalget: Einar Jespersen trak sig af udvalget. Robert Stensgaard meldte sig som afløser. Festudvalget: Connie Hundsdahl ønsker ikke at fortsætte. Udvalget fortsætter uden afløser. Sankt Hans-udvalget: Christian Iversen trækker sig. Udvalget fortsætter uden afløser. Børneaktivitetsudvalget: Genvalgt Petangueudvalget: Genvalgt Som nævnt i udvalgsberetningen var der stemning for et legepladsudvalg, der skal tage sig af renovering af legeredskaberne på legepladsen. De enkelte udvalg ser derfor ud som følger: Vedligeholdelsesudvalget: Palle Eli Jensen, Jens Brünings-Hansen, Robert Stensgaard og Helmer Kemp Andersen Festudvalget: Birgit Stensgaard, Aage Jørgensen, Margrete Blomgren, Børge Helmer og Søren Svenningsen (samt opbakning fra Anne og Anders Høyer) Sankt Hans udvalget: Tove Kemp Andersen, Kirsten og Mogens Eskildsen, Jens Birk Lauridsen og Knud Ramian 3

4 Børneaktivitetsudvalget: Linda Svenningsen, Lisbeth Alnor, Dorthe Svendsen, Dorthe Jespersen og Connie Hundsdahl Petangueudvalget: Britta Hansen og Mogens Eskildsen Legepladsudvalget: Mette (Englodden 5), Ebbe Thue Poulsen, Karsten Hinge og Peter Hahn Ad pkt. k: Eventuelt Der blev fremsat et ønske om etablering af en sti eller sliske ved siden af trappen for enden af Æblehegnet. Det er pt. ikke nemt at kommer op ad trappen med barnevogn, cykler, kørestol, etc. Stien tilhører Æblehegnet og indkomne forslag er velkomne. Jens Lauridsen vil være kontaktperson. Som et sidste punkt ønskes der nyt grus på stierne omkring Storhøj. Der kræver bare, at nogen møder op og kører grus en lørdag formiddag/eftermiddag. Revideret Budget Periode til Indtægter Kontingent 50 parceller à kr ,00 Renter 30,00 I alt ,00 Udgifter Generalforsamling 2.000,00 Forsikringer 2.500,00 Stileje 1.600,00 Arrangementer ,00 Vedligeholdelse af fællesareal ,00 Græsslåning 2.500,00 Vedligeholdelse af maskiner 3.000,00 Diverse (kontor, gaver, møder, MF-kontingent) 2.000,00 I alt ,00 Underskud ,00 Er dine træer blevet for store? Vær med i træfældningspuljen. Tilmelding hos: Børge Helmer, Storhøjvej

5 Nyt om møllerne Hvem kører møllerne for? Ja, egentlig skulle de nu have kørt for Jysk Vindkraft. Men det gør de endnu ikke. Da vi nærmede os den aftalte overtagelsesdato, nemlig den 1. april 2002, anmodede køberen om udsættelse med hensyn til overtagelse af møllerne, da han havde ganske mange aktiviteter kørende. Overtagelse blev derpå aftalt til den 1. maj. Vores formand i bestyrelsen for Møllelauget, Poul Spliid Pedersen, har siden fået endnu bedre tilbud på køb af møllerne. Disse tilbud undersøges i mellemtiden. Ikke mindst er sikkerhed for betalingen vigtig. I mellemtiden kan vi glæde os over en relativ stor produktion i årets tre første måneder. Den var på ca kwh pr. mølle svarende til en årsproduktion på kwh, om man ekstrapolerede, altså et godt stykke over et godt år. Men træerne vokser som bekendt ikke ind i Himmelen, og just i april er produktionen atter nede på et mere normalt niveau. Så snart der er nyt, informerer Bestyrelsen igen ad disse kanaler. Carl Gerhard Lichtenberg Crone, sekretær i Møllelauget. April 2002 Salget af vindmøllerne trækker ud Bestyrelsen i Vindmøllelauget har holdt bestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj. Ved den lejlighed blev der gjort status over situationen omkring salget af møllerne. Vi har for tiden tre firmaer, der er interesseret i at købe møllerne. Det ene firma er det, som i længere tid har ønsket at overtage møllerne, men som har udsat overtagelsen adskillige gange. Til gengæld er dette firma gået ind på at hæve prisen med kr Firmaet har nu fået en frist på 14 dage til at underskrive kontrakten. Hvis dette ikke sker, vil vi benytte os af et skriftligt tilbud fra et andet firma, der tilbyder kr mere end de kr , som vi oprindeligt opererede med. Kontrakten vil formentlig komme til at indeholde en overtagelsesdag omkring juli eller august. Så snart overtagelsesdagen oprinder, betaler køberen det aftalte beløb, dvs. endnu før møllerne er fjernet. Møllerne kører herefter for køberen med hensyn til indtjening, risiko og ansvar. Snarest efter overtagelsesdatoen vil møllerne blive fjernet, hvilket køberen har en oplagt interesse i, da skrotningspræmien kun kan opnås inden for en begrænset tid. At salget trækker ud, har økonomisk set ikke været til ulempe for anpartshaverne, idet indtjeningen ved driften har været bedre end indtjeningen ved bankrente. Carl Gerhard Lichtenberg Crone, sekretær i Vindmøllelauget. Maj 2002 Sensommerfest Har du sat kryds i kalenderen? Det er august! Vi benytter lejligheden til at indvie den ny sti syd for TAMU-centret.

6 Søndag, den 23. juni 2002 fejrer vi Midsommeren på Storhøj På boldbanen: Kl Rundbold for børn og voksne Fodbold for børn og voksne. På bålpladsen: Kl Bålet tændes. På pladsen kan der købes pølser, snobrød, vin øl og sodavand. Vel mødt - alle på Storhøj er velkomne - tag familie og venner med. Storhøj mesterskab i Petanque I år spilles der om mesterskabet søndag den 23. juni 2002 klokken Medbring venligst petanquekugler, kaffe/te og kop/krus. Efter spillet er der nemlig fælles kaffe/te selskab. Beboerforeningen leverer kagen. Tilmelding senest søndag, den 9. juni 2002 til Britta Hansen, Moselodden 6 eller Mogens Eskildsen, Kærlodden 3.

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkemarken

Grundejerforeningen Kirkemarken Grundejerforeningen Kirkemarken REFERAT Generalforsamling den 16. april 2015 Shell-tankens lokaler, Ravnstrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning om 2014

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere