Kritikken uden alternativ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritikken uden alternativ"

Transkript

1 Kritikken uden alternativ Hvilke krav kan vi tillade os at stille til kritikken? Skal vi som samfundskritikere nødvendigvis opstille alternativer til det bestående og konsekvent efterleve egne implicitte principper for legitimt at kunne bedrive kritik? Når København ved COP15 til december bliver verdens navle, bliver det afgørende om også de kreative aktivister får lov til at pille ved den. Af Silas Harrebye Den kritiske københavner Jeg har engang været medlem af bevægelsen Attac og er tilhænger af Tobinskatter. Det hænder dog, at jeg i dag spiser en Big Mac på McDonalds i en snæver vending. Jeg fortaler radikale klimatiltag men nyder stadig mine lange dampende bade. Jeg betragter mig selv som kritisk københavner. Jeg er opdraget som socialist, hvilket jeg derfor har været, eller i hvert tilfælde kaldt mig selv, langt op i voksenlivet. Der syntes ikke at være noget alternativ. I dag er jeg kritisk københavner. Jeg blev kandidat for et par år siden nu og var på det tidspunkt i tvivl om, hvorvidt jeg skulle forfølge en forskningskarriere eller prøve mig selv af på det rigtige arbejdsmarked ude i den virkelige verden. Da jeg fik et tilbud fra Rambøll Management om at blive ansat som konsulent for at arbejde med udviklingsprojekter i Afrika og Kina, sprang jeg til uden at tøve. Der syntes ikke at være noget alternativ. Her ville jeg lære en masse. Det gjorde jeg rigtigt nok. Læringskurven her var stejl. Men jeg udviklede samtidige indre konflikter. Som konsulent i det private erhvervsliv var jeg nu blevet det, jeg altid havde forestillet mig, at jeg som fri og uafhængig forsker skulle kritisere; jeg arbejde ud fra LEAN principper med EU evalueringer og vurderede som timesheet underlagt projektleder alle projekters værdi på bundlinjen. For at udligne min indre ubalance startede jeg i forskningsgruppen Kritisk Sociologi under Dansk Sociologiforening. Her fik jeg analytisk udlad for alle mine politiske frustrationer, og dette forum blev på den måde en slags terapigruppe for mig. Halvandet år senere opsagde jeg efter svære overvejelser mit job i Rambøll Management på trods af, at jeg på det tidspunkt havde en gravid kæreste, der lige var gået selvstændig og derfor havde en temmelig ustabil indtægt i en finanskriseramt erhvervssektor. Men der syntes ikke at være noget alternativ. To uger senere fik jeg en PhD på Roskilde Universitet, hvor jeg på Institut for Samfund og Globalisering nu har været i gang i et par måneder. Der syntes ikke at være noget alternativ for en kritisk københavner. Den kreative kritiks potentiale

2 Det formelle formål med min PhD er indikeret i projektets formelle titel: The Critical Citizens Influence on the Public Debate and the Development of Public Policies How Can Creative Activism Play a Constructive Role?. Effekten af den kritiske praksis, som jeg gerne vil undersøge, er her centralt formuleret, da det også syntes at være nødvendigt for at få midlerne til at undersøge et så umiddelbart lidet anvendelsesorienteret felt. Der syntes ikke at være noget alternativ. Min personlige motivation for at lave dette projekt bunder i en nysgerrighed på, hvilke demokratiske påvirkningsmuligheder man som borger har imellem de parlamentariske valghandlinger. Der synes for mig i den forbindelse at være en ny bevægelse, der på mere kreativ vis giver sin kritiske stemme til kende. Der kan være flere årsager til en sådan tendens; globaliseringens intensivering, de nye teknologiers betydning for den medialiserede offentlighed, kapitalismens udkrystallisering, med videre. Det afgørende for mig er, at betingelserne for både den parlamentariske og den civile kritiske oppositionen (og derfor også modmagtstrategierne) er ændret. Der synes ikke at være noget alternativ. Hvad er da kreativ aktivisme? Ja, mit projekt består jo delvist i netop at belyse dette spørgsmål. Men man kan dog uden videre godt sige, hvad det ikke er. Det er ikke den voldelige masseaktivisme. Den traditionelle demonstration har jo netop udmærket sig ved enten at være for forudsigelig til at få opmærksomhed og dermed politisk betydning, eller for konfronterende og dermed for let at misbruge af politikerne til at underminere selvsamme aktion og promovere egen ansvarlighed. Det er her den kreative aktivisme kommer ind i billedet. En tentativ ostensiv definition kan også præcisere, hvori det kreative består. Man kan således henvise til aktivistiske institutioner som Das Beckwerk, Superflex, Foreningen for Flere Operahuse og Hornsleth i Danmark og The Yes Men, The Dutch Donorshow og bølgen af politiske satiriske dokumentarfilm på den internationale scene. Alle eksempler der genremæssigt placerer sig i mellem den politiske kunst og det civilt organiserede aktivistiske projekt. Karakteristisk for alle eksemplerne er også deres manipulerende karakter, deres ironiske og humoristiske virkemidler, deres leg med den kritiske form og deres måde at udfordre selve præmisserne for at fremføre kritik. På klimatopmødet i København vil flere forskellige former for aktivisme supplere det officielle topmøde med alternative topmøder, bundmøder og diverse indspark og protester. I 1999 ledte succesen mod G8 topmødet til fødslen af, hvad der efterfølgende er blevet kaldt antiglobaliseringbevægelsen. Den grænseoverskridende multitude var mobiliseret. Optøjerne i Genova og Göteborg nogle år efter dæmpede den ellers optimistiske bevægelse. Håbet for mange er nu, at COP15 bliver stedet hvor en lignende bevægelse igen kan mobiliseres. Nu med klimaet som fokus. Spørgsmålet er, om de kritisk kreative og konstruktive elementer formår at overdøve eventuelle destruktive kræfter. Der er efter alt at dømme tale om en relativ uhomogen gruppe af organisationer og løse netværk rangerende fra autonome til det

3 velorganiserede Greenpeace, som stadig synes at være uenige om eksempelvis den konfrontative civile ulydighedsstrategi som middel og den mellemfolkelige værtsorganisation FN som et mål. Men hvilke kritiske grupperinger kan og vil have indflydelse på dagsordnen til december, og hvordan vil de spille sammen? Min plan er gennem fem artikler på baggrund af statistiske undersøgelser og case analyser at udvikle en typologi af forskellige kritiske kreative praksisser for således også at kunne lave en diagnose af kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne velfærdssamfund. Berlin og København er i fokus og COP15 bliver en af mine cases. Hvad kan vi kræve af kritikken? Men hvad kan vi da tillade os at stille af krav til kritikken og os selv som kritikere? Kritikken er jo ofte ubelejlig og som regel rettet mod magten. Da magthaverne jo som bekendt sidder tungt på definitionsmagten, bliver den kritiske røst derfor ofte undergravet eller decideret censureret. Det kan foregå på flere forskellige måder og rammer mange forskellige samfundsgrupper. Et aktuelt eksempel er måden, som de unge andengenerationsindvandrere ikke selv bliver taget seriøst i pressen, men hurtigt kørt ud på et sidespor gennem italesættelsen af deres problemer som en selvskabt kultur-religiøs konflikt. Én måde at censurere og undergrave kritik på er at nominere kritikeren som konservativ, fordi hun ikke opstiller reelle alternativer til det bestående og dermed implicit jo må henvise tilbage til tidligere tiders praksis. På samme vis kaldes kritikere i opposition til magten også ofte uforsvarlige, når de ikke præsenterer praktiske sammenhængende alternative og dermed bliver fortalere for anarki. For hvis intet stilles i stedet for det man gerne vil have af vejen, opnår man kun retsløse tilstande. Således går den underliggende logik. En anden måde at censurere eller undergrave kritikeren på er at nominere ham som værende useriøs, hvis han ikke konsekvent kan leve op til egne implicitte politiske principper. Pernille Rosenkrantz-Theil er et udmærket eksempel på en politiker, der altid har været tvunget til at måtte bruge uhensigtsmæssigt meget energi på at forsvare balancen mellem politisk ideologi og privat livsfilosofi og praksis. Men er det rimeligt at forvente, at kritikeren altid skal opstille alternativer og konsekvent efterleve egne principielle holdninger? Er det ikke netop kritikkens force ikke at være tvunget til at leve op til disse krav, som politikerne lider så hårdt under? Lovprisning af inkonsekvensen Den polske filosof Leszek Kolakowski behandler i sin nu gamle men stadig lige relevante bog Mennesket uden Alternativ netop dette dilemma. i I forordet til den danske udgave skriver den danske filosof Villy

4 Sørensen som følger: Mennesket uden alternativ er ikke det menneske, der kun har ét at gøre [ ] men mennesket der atter har mulighed for at vælge mellem muligheder. Og videre: At kunne sige hverkeneller til alternativets enten-eller er at kunne ytre sig frit. ii I en af bogens sidste artikler hylder Kolakowski ligefrem det inkonsekvente menneske. iii Denne artikel er derfor et modigt eksperiment, da konsistens er filosofiens væsentligste byggesten og populismens vigtigste værktøj. Artiklen er ikke desto mindre relevant for det omdiskuterede dilemma, da han ved inkonsekvens forstår overensstemmelse mellem adfærd og tænkemåde, eller indre overensstemmelse mellem almindeligt antagne grundsætninger og deres anvendelse i tænkningen. iv Jeg tillader mig nedenfor at citere enkelte spredte passager fra artiklen: Lad os antage, at vi anser én bestemt ting for at være den vigtigste i verden, som f.eks. det at gå med høj hat hvad berettiger os da til at påtvinge andre vor opfattelse ved hjælp af krige, aggression, provokationer, udpresning, snigmord, skræmmemidler, terror og tortur? Kolakowskis svar er, at menneskeheden lever videre alene takket være inkonsekvensen. Med andre ord: skriver han, Fuldstændig konsekvens er praktisk taget ensbetydende med fanatisme; inkonsekvensen er tolerancens kilde. vi Men hvad så hvis vi er sikre på, at høj hat vil være den bedste hovedbeklædning for alle mennesker, at en global borgerskat vil skabe en bedre verden, at Allah er menneskets eneste Gud eller at klimaets krise skal tages mere alvorligt end det er tilfældet i dag? Værdiernes verden er i modsætning til den teoretiske tænknings verden ikke nogen logisk divalent verden: der findes værdier som gensidigt udelukker hinanden, men ikke af den grund ophører med at være værdier (derimod findes der ingen sandheder, som gensidigt udelukker hinanden og dog forbliver sandheder). vii Den kreative aktivisme gør det svært for magthaverne at forblive i den stivnede logisk divalente illusion, fordi deres form ikke danner grundlag for at mobilisere den sædvanlige automatreaktion, der modstiller kendte positioner i låste lejre. Kolakowski indsnævrer, hvorfor inkonsekvensen på trods af ydre pres om ideologisk konsistens alligevel synes at være det mest gennemgående karakteristika hos det almindelige menneske: Inkonsekvensen kommer i sidste instans af den hemmelige bevidsthed om denne verdens modsigelser [ ] Inkonsekvensen som en individuel menneskelig holdning er simpelthen en reserve af usikkerhed, som er blevet tilbage i bevidstheden, en permanent følelse af, at man muligvis selv har begået en fejl, eller at modstanderen kunne have ret. viii v

5 Denne hemmelige bevidsthed synes at komme til udtryk hos de kreative aktivister, når ironien bruges som instrument, eller karikaturen stiller spørgsmålet. Dette reservoir synes til gengæld desværre at være udtømt af mange andre debatanter i det offentlige rums paradoksale kobling af åbenhed og begrænsning af holdningers kompleksitet. Kolakowski skriver endvidere: Vi kan undgå disse antinomier ved at være inkonsekvente; vi kan accepterer dem som en del af menneskets lod, for at vi ikke skal blive tvunget til definitivt at fornægte noget, som vi anser for værdifuldt, fordi det strider mod noget andet, hvis værdi vi også anerkender. ix Kolakowski argumenterer altså imod, at vi som sunde kritikere nødvendigvis skal opstille alternativer eller altid efterleve vores overbevisninger i konsekvent praksis for at have ret til vores holdninger. Den kreative aktivismes både-og Man behøver derfor ikke være skråsikker kommunist for at kritisere kapitalismen, hvilket Kolakowski netop havde troet i sine unge år, hvorfor han også brugte en stor del af sit forfatterskab på at problematisere kommunismens totalitarisme. Man behøver heller ikke være konsekvent ideolog i øvrigt for at være i politisk opposition, hvilket mange politikere i dag synes at være overbevist om (måske har de dog strategisk set ret, da den politiske marketing synes at være den mest effektive måde at engagere den politisk uinteresserede borger). Man behøver ikke mobilisere massen for legitimt at være massivt uenig med regeringen, som traditionelt antaget i mange politiske sammenhænge. Man behøver heller ikke at være aggressiv i sin protest for effektivt og troværdigt at kommunikere uenighed. En antagelse der synes at være grundlæggende for samtidens radikale aktivister. Dette er ikke alternativet, selvom det ofte kan synes sådan i den moderne offentlighed. Nej; samtidens kreative aktivisme synes netop at være udtryk for en stigende bevidsthed om denne friheds muligheder. Denne aktivisme udnytter mediernes muligheder, selvom den er kritisk overfor pressens ekskluderende dagsorden. Denne aktivisme bruger eksempelvis humor og ironi som spejl på kapitalismens absurditet, selvom disse aktivister bestemt ikke synes der er noget at grine af. Her er det ikke enten-eller, men hverken-eller - eller måske snarere både-og som Sørensen og Kolakowski er inde på. Der synes at være flere valgmuligheder for den kritiske københavner end tidligere antaget. Det forstår jeg i dag. Den kreative kritiker accepterer ikke den falske dikotomi mellem politisk dissens og eksklusion af systemets potentiale. Den kreative kritiker bryder dermed også med det konventionelle, antagonistiske alternativs monopol. Men vil miljøspørgsmålets aktualitet gøre politikerne på topmødet i København lydhøre overfor kreative forslag og tillade praktiske parlamentariske kompromisser i kompleksitetens navn?

6 Silas Harrebye (1978) er PhD studerende på Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet. Han er desuden medlem af forskningsgruppen Kritisk Sociologi under Dansk Sociologiforening og har i den forbindelse udgivet diverse artikler. Han har en baggrund i filosofi og internationale udviklingsstudier og har i et par år arbejdet som udviklingskonsulent i Rambøll Management. i Kolakowski, Leszek: Mennesket uden Alternativ. København ii Sørensen, Villy: Forord, i Mennesket uden Alternativ. København S. 7. iii Kolakowski, Leszek: Lovprisning af Inkonsekvensen, i Mennesket uden Alternativ. København iv Ibid. S v Ibid. S vi Ibid. S vii Ibid. S viii Ibid. S ix Ibid. S. 201.

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde

Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Vibeke Schou Tjalve Anders Henriksen Vi diskuterer jo ikke politik på den måde Regeringen, Folketinget og sikkerhedspolitikken Februar 2008 Dansk Institut for Militære Studier Februar 2008 Abstract Danish

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Mod et balanceret arbejdsbegreb

Mod et balanceret arbejdsbegreb WORKING PAPER 2006-3 Steffen Korsgaard Mod et balanceret arbejdsbegreb Department of Management Mod et balanceret arbejdsbegreb Steffen Korsgaard Institut for Ledelse Handelshøjskolen i Århus ii Indledning

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere