8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)"

Transkript

1 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Mødet er åbnet. Og det er så den 8. mødedag i dag, og vi har seks dagsordenspunkter til behandling. Først så skal jeg lige komme med redegørelse for dagsordenen. Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer har ønsket 1. behandlingen af punkt 64, Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler til projektering af en landingsbane til mindre fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq til finanslovforslaget 2008, udsat fra den 3. oktober 2006, til et senere tidspunkt under efterårssamlingen Udsættelsen ønskes, med henblik på forudgående fremlæggelse for Landstinget af en Perspektivredegørelse for trafikanlæg, der forventes at kunne foreligge i løbet af den kommende uge. På denne baggrund indstiller Formandskabet, at 1. behandlingen af punkt 64 udsættes til den 17. oktober Afhængig af 1. behandlingens forløb, tages stilling til et eventuelt behov for at udsætte forslagets 2. behandling. Dermed kan vi gå i gang de dagsordenspunkter til behandling. Først så er det punkt 42, Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Og efterfølgende, så er det punkt 46, Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrande. Når vi er færdig med det, så er det punkt 39, Forslag til landstingsbeslutning om folkesundhedsprogrammet. Punkt 63, Forslag til

2 landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at patienter i et nærmere bestemt omfang får krav på offentligt tilskud til operationer på privathospital. Og endelig punkt 140, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af gældende regler, således at lesbiske får samme adgang til kunstig befrugtning som ufrugtbare kvinder. Og så det sidste dagsordenspunk, punkt 85, Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre tandsundheden i Grønland. Og nu er det punkt 42, Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Og det er Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, der skal fremlægge. Værs'go.

3 8. mødedag, fredag den 29. september 2006 Dagsordenens punkt 42 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. (Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Doris Jakobsen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Formålet med forslaget er, at give hjemmel til at at der under regi af Ilisimatusarfik kan tilbydes forskningsbaseret undervisning ved de mellemlange, videregående uddannelser. Forslaget har også til formål at styrke uddannelserne fagligt. Det er ligeledes formålet, ved fælles og koordinerende planlægning af de videregående uddannelser, at skabe synenergieffekter på undervisnings- og administrationsområdet. Det er endvidere hensigten, at de professionelle uddannelser får mulighed for at tilbyde efter- og videreuddannelser på masterkandidat- ph.d.-niveau. Etableringen af forskningsbaserede, mellemlange uddannelser, der er i harmoni med samfundets behov for veluddannede medarbejdere, vil være af afgørende betydning for løsningen af de udfordringer, som samfundet står med i dag. Løsning af disse kræver en veluddannet arbejdskraft, der fagligt er på internationalt niveau. For at skabe rammerne for mest effektive uddannelser kræves, at indholdet bliver baseret på videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Disse mål opnås bedst ved etableringen af gode

4 læringsmiljøer ved Ilisimatusarfik. Derigennem sikres også den bedste udnyttelse af lærerkræfter og faciliteter. En investering i et højt uddannelsesniveau, er samtidig en investering i fremtiden, og dermed også i opbygningen af et selvbærende Grønland. Den seneste forskning viser, at uddannelser, baseret på samfundets kultur, samfund og historie, giver den største effekt og succes. Etableringen af forskningsbaserede uddannelser, er et centralt element i Landsstyrets bestræbelser, på at sikre det fremtidige grundlag for det grønlandske folks muligheder, for at udvikle et selvbærende samfund, på egne præmisser. Med disse korte bemærkninger, overlades forslaget hermed til Landstingets velvillige behandling. Tak. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Isak Davidsen, Siumuts ordfører. Til det fremlagte ændringsforslag til landstingslov om Ilisimatusarfik, skal vi fra Siumut komme med følgende bemærkninger. Et af landets største behov er veluddannede medarbejdere, og det er en af Siumuts mærkesager. Landsstyrets ændringsforslag åbner nogle muligheder, eksempelvis i 3.a åbnes der muligheder for udveksling af studerende, lande imellem. Siumut vil nævne denne ændring som et virkeligt godt formål. Denne mulighed for udveksling, vil give den enkelte studerende ved Ilisimatusarfik en masse god udvikling og erfaring. Ved gennemgang af de almindelige bemærkninger til forslaget kan det ses, at Landsstyret agter at initiere undersøgelse af mulighederne for at udvikle tolkeuddannelsen til

5 bachelorniveau. Vi skal fra Siumut opfordre Landsstyret til at arbejde for, at dette bliver en realitet. Det er vigtigt at højne uddannelsen indenfor tolkningen. Lønforskellene for tolke i dag vil kunne blive afhjulpet, ved at højne uddannelsen. Med disse bemærkninger fra Siumut, kan vi meddele, at vi tilslutter os Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik, samt indstille at forslaget sendes til 2. behandling i sin nuværende form. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Isak Davidsen. Nu er det Jens B. Frederiksen fra Demokraterne. Jens B. Frederiksen, Demokraternes ordfører. Tak. Demokraterne har følgende kommentarer til lovændringerne af landstingslov om Ilisimatusarfik. Kort fortalt ønsker Landsstyret, at mellemlange uddannelsers længde, indhold, fagligt niveau og formelle opbygning skal udformes på en sådan måde, at de skal svare til nationale og internationale uddannelsestilbud. Derved kan de studerende opnå meritoverførsel, studenterudveksling og international anerkendelse. Demokraterne støtter i princippet tankerne om at tilpasse uddannelserne således, at de bliver internationale anerkendte, så de studerende eksempelvis har mulighed for at tage et år på en udenlandsk, anerkendt uddannelsesinstitution. Når vi skriver i princippet skyldes det, at vi er usikre på, om den stigende grad af teoretisering af uddannelserne består i kravet om, at hvis vi ønsker at få uddannelserne anerkendte, kræver det en ændring i en mere teoretisk retning. Eller om der er andre bevæggrunde til at ændre de mellemlange uddannelser. Fra Demokraternes side ønsker vi at ændre uddannelserne på en sådan måde, så de først og fremmest bliver tilpasset vores behov, og den grønlandske virkelighed. Inden vi endelig kan tage stilling, ønsker Demokraterne i det videre udvalgsarbejde at få oplyst, hvordan og hvorledes uddannelserne er blevet ændret. Dernæst ønsker vi at få at vide,

6 hvilke konkrete krav der stilles til de mellemlange uddannelser, inden de kan blive anerkendte. Økonomidirektoratet betvivler, med rette, i deres høringssvar, hvorvidt forslaget vil ende med at blive omkostningsneutralt. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fremfører det evige trylleord, når regnestykket ikke går op, synergieffekterne. Sidste gang vi hørte dette ord, var i forbindelse med den store KNI-fusion. Her blev offentligheden også stillet i udsigt, at man kunne opnå betragtelige synergieffekter. Det gjorde man også på en måde. Alle selskaberne bidrog til KNI-koncernens store underskud på 75 millioner kroner. Demokraterne vil ligeledes, i forbindelse med udvalgsarbejdet, forsøge at få de økonomiske aspekter af forslaget belyst. Med disse ord indstiller Demokraterne, at forslaget behandles i udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, inden 2. behandlingen. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Jens B. Frederiksen fra Demokraterne. Nu er det Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit. Værs'go. Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Inuit Ataqatigiit vil udtrykke sin glæde over Landsstyrets forslag om at styrke indholdet af uddannelserne. Det er glædeligt, at vi på lang sigt har grund til at være fortrøstningsfulde over de klare tiltag, specielt da hensigten er et selvstændigt land, som i højere grad vil være selvforsynende med højere uddannede. Vi mener, at de uddannelsesmæssige tiltag skal gavne alle grupper i samfundet, at de ufaglærte skal opkvalificeres, at uddannede indfor bygge- og anlægssektoren skal blive flere, at fiskerne og fangerne til enhver en tid skal opkvalificeres, og ikke mindst at højtuddannede, som vi i vort land har så hårdt brug for, at der gives gode vilkår og rammer til udvikling, hvilket netop er formålet med dette forslag. Vi ved, at når man påbegynder en højere uddannelse, er der flere mål som kan nås, fra bachelorgraden og opefter.

7 Med dette forslag, er målet at højne indholdet af uddannelser, specielt med henblik på at tilbyde uddannelser på master-, kandidat og ph.d.-niveau. I dette tilfælde er det blandt andet hensigten at skabe rammerne for højere, mellemlange uddannelser, såsom uddannelse til professionsbachelorer. Inuit Ataqatigiit støtter disse tiltag, og mener at kvaliteten skal højnes. I lovforslagets almindelige bemærkninger, omtales de økonomiske og administrative konsekvenser. Og det er hensigten, at disse vil dækkes gennem de omtalte hovedkonti. I forhold til dette, vil vi bede om at få afdækket, om hvor store de samlede udgifter vil være i disse hovedkonti. Grunden til dette spørgsmål er, at vi gerne vil forsikre om det gennem disse finansieringsbetingelser overhovedet er muligt at give plads til udvikling af disse tiltag, uden at det går ud over de øvrige vilkår, som er stillet i disse konti. Som sagt støtter Inuit Ataqatigiit dette forslag, idet vi mener at højere uddannelser kan give en god, afsmittende virkning på vores lands udvikling. Derfor anbefaler vi, at forslaget skal 2. behandles i nærværende form. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så Inuit Ataqatigiit. Og nu er det Kristian Jeremiassen fra Atassut. Kristian Jeremiassen, Atassuts ordfører. Til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik har vi følgende bemærkninger til fra Atassut: Såfremt at uddannelserne i Grønland skal højnes bedst muligt, og hvis man skal opnå størst muligt, så er det nødvendigt at man tilpasser de uddannelser til formålet. Og det mener vi fra Atassut. På dette forslag, at det forskning der henhører under Ilisimatusarfik, og det vil skabe rammerne for at man kan gå videre i uddannelserne, og det er hensigten med ændringen. Med hensyn til modernisering af Ilisimatusarfik, og Landsstyret fremsætter, der er fremtidssikret, det finder vi er hensigtsmæssigt fra Atassut. Fordi vi mener fra Atassut, at ændring af forslag til landstingslov om landstingslov om Ilisimatusarfik vil medføre, at man

8 åbner vej for at de uddannelsessøgende kan få grundlag til at gå videre med uddannelserne. Efter at have sagt dette fra Atassut, skal vi gøre opmærksom på, at mulighederne for uddannelserne i Grønland, og udbygningen udover det, så vil man også udbygge mulighederne for nogle, der vil tage på uddannelse i udlandet og til universitetsuddannelser. Fordi har til formål fra Atassut, at mulighederne for at tage til uddannelsesophold både i Danmark og udlandet, til stadighed bør udbygges. Formålet er at man skal højne uddannelsen, samt at man skal lave nogle ekstraordinære uddannelser til kandidat-, master- og ph.d.-niveau, og det vil man så herved opnå for. Og derved vil man få lovhjemme til at gennemføre disse uddannelser. Fra Atassut har vi også lagt mærke til, med hensyn til de mellemlange uddannelser, og man forbereder forskellige uddannelser. Og her er det læreruddannelsen, uddannelsen til journalist, og uddannelsen til socialrådgiveruddannelse og uddannelsen som sygeplejeuddannelse. Og Landsstyret vil, i samarbejde med sprogsekretariatet, arbejde for at der oprettes en lokalafdeling her i Nuuk, og det finder vi er hensigtsmæssigt. Fordi når Sprogskolen får en afdeling her i Nuuk, vil dem der gerne vil lære dansk, få mulighed. Og på den anden side, vil man også give muligheder til at man kan udbygge sprogundervisningen, både til dansk og andet. Og derfor mener vi at forslaget, og efter vurdering fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, så mener man at der er råd til ændringen. Og derfor finder vi det forundrende fra Atassut, fordi vi ved, at hvilken som helst ændring medfører midler. Derfor kræver vi fra Atassut, at man nøje undersøger de økonomiske konsekvenser af forslaget og får dem afdækket. Med disse bemærkninger støtter vi ændring af lovforslaget og indstiller, at det, inden 2. behandlingen, bliver sendt til behandling i Landstingets Kultur-, Uddannelses-, Forskningsog Kirkeudvalg. Tak. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var så Kristian Jeremiassen, Atassut. Og nu er det Loritha Hendriksen fra Kattusseqatigiit

9 Partiiat. Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik har jeg, på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat, følgende bemærkninger, under nærværende førstebehandling: Jeg kan konstatere, at målsætningen med ændringsforslaget i bund og grund er velargumenteret. Men med hensyn til finansieringen, ser jeg gerne, at følgende bliver sikret særskilt. Ikke mindst fordi jeg gerne ser, at de gode målsætninger bliver realiseret. Forslagets konsekvenser for det offentlige står ikke skrevet i bemærkningerne. Men jeg synes det er værd at bemærke, at Økonomidirektoratet lægger op til udgifterne bliver dækket indenfor følgende hovedkonti, , videregående uddannelser, hovedkonto , drift af Ilimmarfik, hovedkonto , Inerisaavik/Pilersuiffik samt hovedkonto , Sygeplejeskolen. Vores krav har bund i Kattusseqatigiit Partiiats ønske om, at vi i videst mulig omfang må stræbe efter at planlægge, med henblik på størst mulig afkast i alle henseender. Vi skal derfor ved nærværende kræve, at målsætningernes finansiering bliver fastlagt sikkert. Med disse bemærkninger anbefaler jeg, at punktet bliver genstand for behandling i Kulturudvalget, inden andenbehandlingen, og vi støtter det fuldt ud. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og nu er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, med en besvarelse. Doris Jakobsen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. Først til partiernes ordførerindlæg, siger jeg tak til alle, fordi jeg kan mærke, at partierne i princippet går ind for forslaget, og støtter det. Først så må vi udtale, at dette forslag i størst muligt omfang til vil give mulighed, og det er en nødvendig ændring der er tale om. For som sagt, så har man også lavet en reform, eller

10 modernisering, af Ilinniarfissuaq, Gymnasiet, og den vil på et senere tidspunkt blive fremlagt, at det er ud fra samfundets behov, med hensyn til vores forskellige uddannelser, dem må vi til stadighed få udbygget. Derfor er det helt korrekt, som det blev nævnt, at det er nødvendigt at Grønland tilpasser sig til de reelle forhold. Og netop på baggrund af det, så gennemfører man tilpasninger. Jeg kan fornemme, at man er tilfreds med forslaget. Men man sætter spørgsmålstegn ved, om økonomien bag forslaget er nok. Og i de almindelige bemærkninger kan det ses, at man vil få dækket disse udgifter, og vores direktorat, og det skulle være nok. Men i Økonomidirektoratets høringsbesvarelse kan man også se, om man sætter spørgsmålstegn ved om pengene er nok eller ej. Da man lavede reform af uddannelsen i Ilinniarfissuaq så kan vi også se, at det ikke har medført større, økonomiske konsekvenser. Og vi regner ikke med fra vores direktorat, at dette vil medføre større, økonomiske konsekvenser af dette forslag. Men såfremt der opstår for økonomi på et senere tidspunkt, så kan man selvfølgelig få det vurderet. Forslaget vil blive sendt til udvalgsbehandling for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkeudvalget. Derfor er jeg overbevist om, at med hensyn til de ting man er i tvivl om, at udvalget vil få det vurderet nøje. Og hvis man finder behov for en redegørelse, så er jeg åben for, som landsstyremedlem, at komme til udvalget, og komme med en redegørelse. Og så er det, at Atassuts ordfører kom også ind på, at Sprogskolen skal have en lokalafdeling her i Nuuk, og det finder vi er er hensigtsmæssigt. Og vi skal også sige, at vi har taget punkt op i vores direktorat, med hensyn til at det skal kunne realiseres. Ja, med disse bemærkninger vil jeg endnu en gang sige tak for, at dette forslag bliver støttet af alle og håber, at udvalget vil have en nøje afdækning, i samarbejde med os, omkring de spørgsmål man er i tvivl om. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Ja, nu er det Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat, der har bedt om ordet igen. Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg siger tak til Landsstyremedlemmets besvarelse og gør opmærksom på, at de spørgsmål vi har fremsat, det er meget væsentlige for os, fordi vi ikke er medlemmer af udvalget. På

11 baggrund af at vi ikke er repræsenteret i udvalget, så har vi svært ved at følge med i disse redegørelser. Ja, så er det så mit håb, at vi kan få en skriftlig redegørelse. Altså de relevante orienteringspunkter. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det er kun Siumut alene der ønsker, at den skal til 2. behandling i sin foreliggende form. Men de andre partier, så er de åbne for en udvalgsbehandling, derfor henviser jeg punktet til udvalgsbehandling i Kultur- og Uddannelsesudvalget. Hermed er vi færdige med punkt 42. Og nu er vi nået frem til punkt 46, nemlig forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Det er Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, der skal fremlægge. Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Tak. På vegne af Landsstyret, fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Jeg skal indledningsvis redegøre for de to overordnede hensyn, som ligger bag fremsættelsen af dette forslag for Landstinget. Det første hovedhensyn bag forslaget udspringer af verdenssamfundets øgede fokus på terrorvirksomhed. Dette er resultat af mange tragiske og det er derfor afgørende af eksplosive stoffer ikke viderebringes fra Grønland til Danmark og eventuelt viderekanaliseres til det øvrige Europa eller til resten af verden. Den nuværende lovgivning på området savner dybde og efterlader Grønland i en tilstand som ikke er acceptabel. Forslaget indebære således, at lovgivningen på området bringes på et niveau som er i overensstemmelse med lovgivningen på området i de lande, som Grønland ellers sammenligner sig med.

12 Det andet hovedhensyn bag forslaget er en generel højnelse af sikkerheden for befolkningen. Med de positive tendenser her i landet, hvor mange byer er i god vækst, bliver de bebyggede områder til stadighed udvidet. Dette medføre at allerede eksisterende sprængstoffer man senere kan ubevist er kommet faretruende tæt på almindelig mennesker og deres boliger. En ulykke kan derfor få alvorlige følger for samfundet i almindelighed og de nærmeste beboere i særdeleshed. Forslaget indebære at Landsstyret via en øget regulering vedrørende blandt andet indførsel, meddelelse af koncession samt opbevaring kan formindske risikoen betragteligt, for at en større ulykke indtræder. Forordningsforslaget giver Landsstyret bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende det væsentligste forhold på området for eksplosive stoffer ligesom forslaget indeholder en generel skærpelse af sanktionsmulighederne. Herudover er der skabt hjemmel til i visse situationer, at gennemføre kontrolbesøg uden forudgående indhentelse af retskendelse samt at meddele eneret i form af koncession og for eksempel at indføre eksplosive stoffer. Af hensyn en forsvarlig forvaltning af området tillæges Landsstyret således bemyndigelse til at fastsætte regler indenfor området. Der sikres herved en fleksibel lovgivning som med kort varsel kan standse eller forebygge blandt andet???? virksomhed i Grønland eller øvrige virksomhed som udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Herudover kan der skabes et samlet og integreret regelsæt som kan højne den generelle sikkerhed for de mennesker, der omgås eksplosive stoffer til dagligt. For at få den fulde effekt af stramningerne på området tillæges domstolene mulighed for at anvende sanktionsmuligheder i kriminalloven på Grønland i modsætning til tidligere, hvor der kun kunne idømmes bøde. Ydermere kan Landsstyret på det administrative plan fastsætte regler om, at allerede meddelte tilladelser og godkendelser kan tilbagekaldes. Sidstnævnte vurderes at have en betydelig præventiv effekt. Formuleringen af sanktionsbestemmelserne sikre, at også juridiske personer, Grønlands

13 Hjemmestyr, kommuner eller kommunale fællesskaber omfattes heraf. Med disse bemærkninger overlader forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand til Landstinget velvillige behandling. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det foreslås at forslaget behandles i Landstingets infrastruktur og boligudvalg inden andenbehandlingen. Tak. Vi siger tak til landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur og råstoffer. Og så går vi videre til partiernes ordførere. Først er det Tommy Marø, Siumut. Tommy Marø, Siumuts ordfører. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Jørgen Wæver Johansen, har på vegne af Landsstyret fremlagt ændringsforslag til landstingsforordning, i Siumut har vi vurderet forslaget og skal komme med følgende bemærkninger. Fra Siumut skal vi klart melde, at vi tilslutter os de væsentligste ændringsforslag uden at gå i enkelte detaljer. I de sidste par år har vi oplevet terrorhandlinger rundt om i verden med forskellige sprængstoffer, som det kan læses i ændringsforslaget tilsigtes det at forhindre udførsel af sprængstoffer fra landet, Siumut skal melde, at vi finder dette betryggende. Ligeledes skal vi fra Siumut melde, at vi er tilfredse med, at sprængstofmagasiner søges sikret i takt med byudviklingen i de forskellige byer, således at disse ikke er til fare for befolkningen og nu vil blive reguleret gennem forordningen. Med disse korte og klare bemærkninger til Landsstyrets ændringsforslag, skal vi indstille at forslaget inden 2. behandlingen fremsendes til vurdering i Landstingets Infrastruktur- og Bolig udvalg. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Siumuts ordfører Tommy Marø og nu er det Esmar Bergstrøm fra

14 Demokraterne. Vær så god. Esmar Bergstrøm, Demokraternes ordfører. Demokraterne hilser forslaget velkomment. Vi mener, at det er godt, at vi i vores samfund er opmærksomme på, at der sker en udvikling i resten af verden, og sammen med denne udvikling tilpasser lovgivningen. At der ikke skal sendes eksplosive stoffer til Danmark fra Grønland er en selvfølge. Eventuelle terrortrusler skal så vidt, det er muligt, ikke involvere Grønland. Der skal heller ikke herske tvivl om, at Demokraterne gerne vil forebygge ulykker, så vidt det er muligt. Demokraterne mener,at man skal betale for de ydelser, som man modtager. Derfor vil Demokraterne støtte, at man fastsætter gebyrer for udstedelse af tilladelser - vel at mærke gebyrer, som svarer til udgiften. Demokraterne mener, at vil være på sin plads at præcisere, hvilke muligheder Landsstyret skal have. Med andre ord, at der fastsættes regler for, hvad Landsstyret må og ikke må. Med disse bemærkninger sender Demokraterne forslaget til behandling i udvalget for boliger og infrastruktur. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak Demokraternes ordfører Esmar Bergstrøm og nu er det Agathe Fontain Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Forordningsforslaget tager udgangspunkt i det øgede fokus på terroristbekæmpelsen, og Inuit Ataqatigiit skal udtrykke sin støtte til dette. Forslaget vil indebære en stor bemyndigelse til Landsstyret. Inuit Ataqatigiit har bemærket, at der sket ændringer i forhold til bemærkningerne fra politimesteren, ligesom der er foretaget en ændring udfra Ombudsmandens påpegning i

15 forhold til sanktionsmulighederne ved overtrædelser. Vi beder udvalget om at vurdere GA s påpegning i forhold til bødeforelæg. Med disse bemærkninger beder vi Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg om at viderebehandle disse. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Agathe Fontain fra Inuit Ataqatigiit og nu er det Godmand Rasmussen fra Atassut, vær så god. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Vi har følgende bemærkninger til Landsstyrets forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Altså fra Atassut. Vi vurdere fremlæggelsen som værende normal, idet det drejer sig om sikkerhed for befolkningen og højnelse heraf og ikke mindst begrundelsen for ændringen, at der kan være fare for terrorismer på verdensplan. Igennem dette ændringsforslag så vil det medfører, at Landsstyret igennem forordningsforslaget kan udbygge reglerne og derved kan så også Landsstyret få hjemmel til at kunne foretage undersøgelser uden retskendelse. Og i denne forbindelse kan man også tilpasse de bødeforelæg der forefindes her i Grønland. Det er ikke noget til hinder fra Atassuts side, at Landsstyret får denne lovhjemmel, og hvor man derved kan sikre, at en større effektivisering af lovgivningen og at der sikres befolkningen mod disse eksplosive stoffer. Med hensyn til koncessionsspørgsmålet og bemyndigelse af Landsstyret hertil, sættes spørgsmålstegn i Atassut med hensyn til de forskellige forskrifter og med hensynet til kravet om opbevaring af eksplosive stoffer, så skal disse muligheder være bedre. Vi vil benytte lejligheden til at påpege fra Atassut, at der sker en hastig udvikling i de forskellige byer i Grønland, hvor de gamle krudthuse ligesom er kommet til at ligge indenfor

16 byområderne, hvor de så ved en eventuel ulykke kan forårsage større ulykke. Vi skal fra Atassut anmode Landsstyret om, at arbejde for flytning af disse krudthuse til mere sikrede steder. Vi er fra Atassut tilfreds med at høringen af forslaget og ikke mindst med hensyn til de høringssvar der har været, og hvor de så er blevet indarbejdet i forslaget. Alligevel konstatere vi fra Atassut, at besvarelsen fra Grønlands Arbejdsgiverforening ikke er blevet benyttet fra Landsstyret, blandt andet med hensyn til afgiftsbelægning, hvor de ikke ligesom går ind for afgiftsbelægning i forbindelse med anlægsområdet. Vi skal fra Atassut anmode Landsstyret om at fremkomme med deres synspunkter vedrørende en eventuel afgiftsbelægning af disse. Med disse bemærkninger skal vi fra Atassut henvise forslaget til behandling i Landstingets infrastruktur og boligudvalg. Tak. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Atassuts ordfører Godman Rasmussen og nu er det Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand har jeg på vegne af Kattusseqatigiit partiiat følgende bemærkninger til førstebehandlingen. Jeg har gennemgået forslaget seriøst og vil betegne ændringsforslaget som et tiltag for at sikre forordningen på sigt og på længere sigt. Nærværende sikkerhedsforanstaltning er efter min opfattelse tilfredsstillende og et tiltag der afstedkommer tryghed. I betragtning af de seneste års og dages triste og uacceptable kendsgerninger er der stor behov for, at vi også i vort land søger at finde bedst mulige tiltag og regulere eksisterende forordninger for at sikre sikkerheden.

17 Vi kan heller ikke i vort land undgå reguleringer af eksisterende forordninger hvis vi på sigt vil gøre infrastrukturen sikker og tryg. Der er derfor stor behov for regulering af eksisterende forordninger samt opstramning af forordningerne for at optimere sikkerheden og trygheden blandt alle her i samfundet uanset hvor de end måtte bo, jeg er sikker på at reguleringerne vil afstedkomme større sikkerhedsfølelse og tryghed blandt borgerne, da verden bogstavelig talt er blevet meget lille. Jeg skal med disse korte bemærkninger på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat udtrykke min tilslutning til forslag til ændring af landstingsforordning og skal anbefale at punktet bliver genstand for behandling i relevant udvalg inden andenbehandlingen. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Loritha Henriksen, ordfører for Kattusseqatigiit Partiiat og nu er det landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur. Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Først siger jeg tak til samtlige partiers ordførere i Landstinget. Der er tilslutning hertil forslaget, en generel tilslutning som er fremsat af Landsstyret, således at vi derved kan øge sikkerheden ud i vores dagligdag her i Grønland. Ud fra det jeg kan se, så er de væsentligste målsætninger som er fremsat af partiernes ordførere og som støttes af disse. Hvad angår de mindre dele og teknikken, så er der forskellige spørgsmål om videre tekniske detaljer, for eksempel Godmand Rasmussen, at da Atassut ikke er helt enig med hensyn til koncessionsspørgsmålet, det er også en sikring af en yderligere skærpelse af sikkerheden. Således at enhver, hvis de alle og enhver får mulighed for at sælge disse stoffer, så ville vi komme ud for uforudsigelige situationer. Derfor finder vi det væsentligt fra Landsstyret, at der skal være en hjemmel hvor styringen kan realiseres, og hvor man også uden at skade konkurrence indenfor de forskellige anlægsvirksomheder at salget sker. Derfor vil vi fastholde, at en sælger her i Grønland, at der skal være kun en sælger her i Grønland. Dette ville øge sikkerheden. Godmand Rasmussen fremsatte et ønske om at vi skal fremkomme med uddybende

18 bemærkninger om, hvordan vi ville gøre ved de nuværende krudthuse eller såkaldte krudthuse. Disse krudthuse som ligger for nær ved bebyggede områder, så kan man eventuelt eller burde man kassere dem udenfor byområderne, således at man også øger sikkerheden derved. Så blev der også spurgt om vi eventuelt kan belægge afgifter, vi finder det naturligt fra Landsstyret, at man i forbindelse med ansøgning om koncessioner, ligesom vi også har de samme metoder i andre sammenhænge, at der eventuelt kan belægges afgifter til dækning af administrationsudgifter. Med disse bemærkninger, så mener jeg, at vi har dannet grundlag for en videre bearbejdning af sagen blandt andet i udvalget. Heldigvis ser det ud til at samtlige partier går ind for de målsætninger, der er hovedmålsætninger i forslaget samt eventuelt fastlæggelse af koncessionen og det er de spørgsmål, som vi gerne ville vide noget om, og vi vil fra Landsstyrets side ville være klar til et samråd i udvalget. Og vi ønsker også fortsat samarbejde i det videre arbejde. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur og råstoffer punkt 46. Samtlige partiers ordfører henviser punktet til udvalgsbehandling. Eftersom der ikke er andre der har markeret, så går vi videre til næste punkt. Punkt 39: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet og at i dei Finanslovsforslag for 2007 angivne 8 million kroner udmøntes på de udvalgte områder under Landsstyreområdet for Sundhed.

19 8. mødedag, fredag den 29. september Dagsordenens punkt 39 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet og at i dei Finanslovsforslag for 2007 angivne 8 million kroner udmøntes på de udvalgte områder under Landsstyreområdet for Sundhed. (Landsstyremedlemmet Sundheds og Miljø) (1. behandling) Mødeleder: Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Asii Chemnitz Narup, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit. Vi ved positivt at der er sygdomme på vej, der med tiden vil belaste sundhedsvæsenet urimeligt. Dette er affødt af en stærk stigning i livsstilsygdomme, herunder afhængighed af blandt andet alkohol og hash, samt igangværende kostændringer. Tab af kultur, identitet og en svækkelse af de bærende sociale netværk har ført sårbarhed på legeme og helbred med sig. Derfor er det Landsstyrets klare langsigtede Sundhedspolitiske målsætning at højne sundhedstilstanden og øge livskvaliteten. Et af de væsentlige redskaber hertil er Folkesundhedsprogrammet, omkring hvilket der på Vintersamlingen 2006 var en principdebat, hvor det samlede Landsting udtrykte deres uforbeholdne tilslutning til såvel mål som principper og tidsplan. Folkesundhedsprogrammet er udarbejdet på baggrund af en bred dialog med landets borgere, bl.a. ved afholdelse af borgermøder og møder på arbejdspladser. De mange forslag er

20 efterfølgende behandlet af de nedsatte arbejdsgrupper og samlet i Folkesundhedsprogrammet. Folkesundhedsprogrammet er derfor et idékatalog og består dermed af en bred vifte af forslag til hvilke aktiviteter der kan iværksættes for at højne folkesundheden. Disse forslag vedrører ikke kun sundhedsvæsenets ressortområde, men også områder der ressortmæssigt hører under andre direktorater eller kommunerne. Nogle af disse forslag allerede er eller planlægges igangsat indenfor andre direktoraters ressortområde, men ikke nødvendigvis i den form der er beskrevet i nærværende Folkesundhedsprogram. Disse er ikke er medtaget i Landsstyrets forslag til hvilke initiativer der skal iværksættes indenfor rammerne af Folkesundhedsprogrammet. Ved udvælgelsen af aktiviteter er sikret, at der ikke er overlap med landsstyrets øvrige planlagte aktiviteter, ligesom det er sikret at de supplerer hinanden i forhold til det overordnede mål med styrkelse af sundheden. Som Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø er det mig derfor en stor glæde på Landsstyrets vegne i dag at kunne fremlægge et konkret forslag til Folkesundhedsprogram. Forslaget er opbygget som et prioriteret udvalg af de foreslåede aktiviteter, der skal gennemføres som et samlet projekt med projektledelse. De udvalgte indsatsområder, der er en udvidelse i forhold til styregruppens anbefalinger, udgør en meget bred vifte, og er: Alkohol og rusmidler Vold, voldtægt og seksuelle overgreb Selvmord Kost og fysisk aktivitet Sexliv Rygning Børn og unge Ældre Tandplejen De enkelte programpunkter under hvert indsatsområde fremgår af bilag 2. Det skal dog her nævnes at nogle programpunkter er en forstærkelse/intensivering af eksisterende PAARISA programmer og nogle forudsætter indkøb af konsulentydelser. Programpunktet Forebyggende indsats overfor omsorgssvigt - fra graviditet indtil barnet er fyldt 2 år, er en meget vigtig del af Folkesundhedsprogrammet, idet Landsstyrets sundhedspolitik prioriterer

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006.

Efter anmodning fra Finansudvalget foreslås 2.behandlingen af tillægsbevillingsloven under punkt 10 fremrykket fra den 16. maj til den 9. maj 2006. 6. mødedag, tirsdag den 02. maj 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 3. mødedag, tirsdag den 19. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 15. mødedag, onsdag den 18. april 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Landstingsmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit, forelægger sagen, vær så god. 24. mødedag, mandag den 24. november 2008. Dagsordenens punkt 131 Forslag til landstingsbeslutning om at landsstyret pålægges at udarbejde for, at der tilrettelægges en ordning à la sygesikring, for at

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. 10. mødedag, onsdag den 10. oktober, 2007 kl. 13:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Formand for Landstinget, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004

Ulloq/Dato: J.nr.: Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning på møde nr. 97 den 6. april 2004 Inatsisartut Aningaasaqarn e r m u t ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 6. april 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00022 Orientering

Læs mere

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

25. april 2015 FM2015/84 BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tilslutter sig ændring af lov for Grønland om visse spil. (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed.

1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. Årsplan 2009 1. Indledning Det danske navn for PAARISA er Center for Folkesundhed. PAARISA s formål og opgaver er fastlagt i henhold til Inuuneritta Folkesundhedsprogrammet og principperne i Verdenssundhedsorganisationen

Læs mere

VM 2006/23. Redegørelse om Folkesundhedsprogrammet. VM 2006/23 Peqqip j.nr. 45.47.15

VM 2006/23. Redegørelse om Folkesundhedsprogrammet. VM 2006/23 Peqqip j.nr. 45.47.15 VM 2006/23 Redegørelse om Folkesundhedsprogrammet VM 2006/23 Peqqip j.nr. 45.47.15 Indledning...3 1. Resume...4 2. Baggrunden for Folkesundhedsprogrammet...5 Et fælles ansvar...6 En demokratisk proces...7

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/42 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingslov nr. 22 af 18. december

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6

13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 13. mødedag, tirsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 6 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. (Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (2. behandling) Mødeleder: Nu

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november.

2. behandlingen af punkterne 18 og 26, er rykket til behandling fra den 17. oktober til den 26. november. 1 10. mødedag, torsdag den 9. oktober 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Dagsordensredegørelse (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Tiende mødedag, torsdag den 9. oktober, er åben. I dag er der kun

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 13. mødedag, onsdag den 11. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning 2007

Politisk-økonomisk beretning 2007 10. april 2007 FM 2007/36 Politisk-økonomisk beretning 2007 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat 1. Behandling Verdensøkonomien er inde i en rivende udvikling med

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89

Vedr. Plejefamilier i relation til Familieudvalgets behandling af FM 2008/89 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut Peqqitssutsimullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie og Sundhed Landstingets Familieudvalg Vedr. Plejefamilier i relation

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box 1160 3900 Nuuk E-mail:Peqqip@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 8. mødedag, mandag den 26. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Formandskabet for Inatsisartut) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel

Vores bolig! Finansiering af andelsboliger. et teksteksempel Vores bolig! Finansiering af andelsboliger et teksteksempel 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag:

BETÆNKNING. vedrørende. følgende 2 beslutningsforslag: BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende følgende 2 beslutningsforslag: EM2013/S7 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere