8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)"

Transkript

1 8. mødedag, onsdag den 29. september 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Mødet er åbnet. Og det er så den 8. mødedag i dag, og vi har seks dagsordenspunkter til behandling. Først så skal jeg lige komme med redegørelse for dagsordenen. Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer har ønsket 1. behandlingen af punkt 64, Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at afsætte midler til projektering af en landingsbane til mindre fastvingede fly i Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq til finanslovforslaget 2008, udsat fra den 3. oktober 2006, til et senere tidspunkt under efterårssamlingen Udsættelsen ønskes, med henblik på forudgående fremlæggelse for Landstinget af en Perspektivredegørelse for trafikanlæg, der forventes at kunne foreligge i løbet af den kommende uge. På denne baggrund indstiller Formandskabet, at 1. behandlingen af punkt 64 udsættes til den 17. oktober Afhængig af 1. behandlingens forløb, tages stilling til et eventuelt behov for at udsætte forslagets 2. behandling. Dermed kan vi gå i gang de dagsordenspunkter til behandling. Først så er det punkt 42, Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Og efterfølgende, så er det punkt 46, Forslag til Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrande. Når vi er færdig med det, så er det punkt 39, Forslag til landstingsbeslutning om folkesundhedsprogrammet. Punkt 63, Forslag til

2 landstingsbeslutning om, at Landstyret pålægges at tage initiativ til ændring af gældende lovgivning, således at patienter i et nærmere bestemt omfang får krav på offentligt tilskud til operationer på privathospital. Og endelig punkt 140, Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at tage initiativ til en ændring af gældende regler, således at lesbiske får samme adgang til kunstig befrugtning som ufrugtbare kvinder. Og så det sidste dagsordenspunk, punkt 85, Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre tandsundheden i Grønland. Og nu er det punkt 42, Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Og det er Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, der skal fremlægge. Værs'go.

3 8. mødedag, fredag den 29. september 2006 Dagsordenens punkt 42 Forslag til Landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. (Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Doris Jakobsen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. Tak. På Landsstyrets vegne skal jeg hermed forelægge forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik. Formålet med forslaget er, at give hjemmel til at at der under regi af Ilisimatusarfik kan tilbydes forskningsbaseret undervisning ved de mellemlange, videregående uddannelser. Forslaget har også til formål at styrke uddannelserne fagligt. Det er ligeledes formålet, ved fælles og koordinerende planlægning af de videregående uddannelser, at skabe synenergieffekter på undervisnings- og administrationsområdet. Det er endvidere hensigten, at de professionelle uddannelser får mulighed for at tilbyde efter- og videreuddannelser på masterkandidat- ph.d.-niveau. Etableringen af forskningsbaserede, mellemlange uddannelser, der er i harmoni med samfundets behov for veluddannede medarbejdere, vil være af afgørende betydning for løsningen af de udfordringer, som samfundet står med i dag. Løsning af disse kræver en veluddannet arbejdskraft, der fagligt er på internationalt niveau. For at skabe rammerne for mest effektive uddannelser kræves, at indholdet bliver baseret på videnskabens arbejdsmetoder og resultater. Disse mål opnås bedst ved etableringen af gode

4 læringsmiljøer ved Ilisimatusarfik. Derigennem sikres også den bedste udnyttelse af lærerkræfter og faciliteter. En investering i et højt uddannelsesniveau, er samtidig en investering i fremtiden, og dermed også i opbygningen af et selvbærende Grønland. Den seneste forskning viser, at uddannelser, baseret på samfundets kultur, samfund og historie, giver den største effekt og succes. Etableringen af forskningsbaserede uddannelser, er et centralt element i Landsstyrets bestræbelser, på at sikre det fremtidige grundlag for det grønlandske folks muligheder, for at udvikle et selvbærende samfund, på egne præmisser. Med disse korte bemærkninger, overlades forslaget hermed til Landstingets velvillige behandling. Tak. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Isak Davidsen, Siumuts ordfører. Til det fremlagte ændringsforslag til landstingslov om Ilisimatusarfik, skal vi fra Siumut komme med følgende bemærkninger. Et af landets største behov er veluddannede medarbejdere, og det er en af Siumuts mærkesager. Landsstyrets ændringsforslag åbner nogle muligheder, eksempelvis i 3.a åbnes der muligheder for udveksling af studerende, lande imellem. Siumut vil nævne denne ændring som et virkeligt godt formål. Denne mulighed for udveksling, vil give den enkelte studerende ved Ilisimatusarfik en masse god udvikling og erfaring. Ved gennemgang af de almindelige bemærkninger til forslaget kan det ses, at Landsstyret agter at initiere undersøgelse af mulighederne for at udvikle tolkeuddannelsen til

5 bachelorniveau. Vi skal fra Siumut opfordre Landsstyret til at arbejde for, at dette bliver en realitet. Det er vigtigt at højne uddannelsen indenfor tolkningen. Lønforskellene for tolke i dag vil kunne blive afhjulpet, ved at højne uddannelsen. Med disse bemærkninger fra Siumut, kan vi meddele, at vi tilslutter os Landsstyrets forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik, samt indstille at forslaget sendes til 2. behandling i sin nuværende form. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Isak Davidsen. Nu er det Jens B. Frederiksen fra Demokraterne. Jens B. Frederiksen, Demokraternes ordfører. Tak. Demokraterne har følgende kommentarer til lovændringerne af landstingslov om Ilisimatusarfik. Kort fortalt ønsker Landsstyret, at mellemlange uddannelsers længde, indhold, fagligt niveau og formelle opbygning skal udformes på en sådan måde, at de skal svare til nationale og internationale uddannelsestilbud. Derved kan de studerende opnå meritoverførsel, studenterudveksling og international anerkendelse. Demokraterne støtter i princippet tankerne om at tilpasse uddannelserne således, at de bliver internationale anerkendte, så de studerende eksempelvis har mulighed for at tage et år på en udenlandsk, anerkendt uddannelsesinstitution. Når vi skriver i princippet skyldes det, at vi er usikre på, om den stigende grad af teoretisering af uddannelserne består i kravet om, at hvis vi ønsker at få uddannelserne anerkendte, kræver det en ændring i en mere teoretisk retning. Eller om der er andre bevæggrunde til at ændre de mellemlange uddannelser. Fra Demokraternes side ønsker vi at ændre uddannelserne på en sådan måde, så de først og fremmest bliver tilpasset vores behov, og den grønlandske virkelighed. Inden vi endelig kan tage stilling, ønsker Demokraterne i det videre udvalgsarbejde at få oplyst, hvordan og hvorledes uddannelserne er blevet ændret. Dernæst ønsker vi at få at vide,

6 hvilke konkrete krav der stilles til de mellemlange uddannelser, inden de kan blive anerkendte. Økonomidirektoratet betvivler, med rette, i deres høringssvar, hvorvidt forslaget vil ende med at blive omkostningsneutralt. Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fremfører det evige trylleord, når regnestykket ikke går op, synergieffekterne. Sidste gang vi hørte dette ord, var i forbindelse med den store KNI-fusion. Her blev offentligheden også stillet i udsigt, at man kunne opnå betragtelige synergieffekter. Det gjorde man også på en måde. Alle selskaberne bidrog til KNI-koncernens store underskud på 75 millioner kroner. Demokraterne vil ligeledes, i forbindelse med udvalgsarbejdet, forsøge at få de økonomiske aspekter af forslaget belyst. Med disse ord indstiller Demokraterne, at forslaget behandles i udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, inden 2. behandlingen. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Jens B. Frederiksen fra Demokraterne. Nu er det Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit. Værs'go. Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiits ordfører. Inuit Ataqatigiit vil udtrykke sin glæde over Landsstyrets forslag om at styrke indholdet af uddannelserne. Det er glædeligt, at vi på lang sigt har grund til at være fortrøstningsfulde over de klare tiltag, specielt da hensigten er et selvstændigt land, som i højere grad vil være selvforsynende med højere uddannede. Vi mener, at de uddannelsesmæssige tiltag skal gavne alle grupper i samfundet, at de ufaglærte skal opkvalificeres, at uddannede indfor bygge- og anlægssektoren skal blive flere, at fiskerne og fangerne til enhver en tid skal opkvalificeres, og ikke mindst at højtuddannede, som vi i vort land har så hårdt brug for, at der gives gode vilkår og rammer til udvikling, hvilket netop er formålet med dette forslag. Vi ved, at når man påbegynder en højere uddannelse, er der flere mål som kan nås, fra bachelorgraden og opefter.

7 Med dette forslag, er målet at højne indholdet af uddannelser, specielt med henblik på at tilbyde uddannelser på master-, kandidat og ph.d.-niveau. I dette tilfælde er det blandt andet hensigten at skabe rammerne for højere, mellemlange uddannelser, såsom uddannelse til professionsbachelorer. Inuit Ataqatigiit støtter disse tiltag, og mener at kvaliteten skal højnes. I lovforslagets almindelige bemærkninger, omtales de økonomiske og administrative konsekvenser. Og det er hensigten, at disse vil dækkes gennem de omtalte hovedkonti. I forhold til dette, vil vi bede om at få afdækket, om hvor store de samlede udgifter vil være i disse hovedkonti. Grunden til dette spørgsmål er, at vi gerne vil forsikre om det gennem disse finansieringsbetingelser overhovedet er muligt at give plads til udvikling af disse tiltag, uden at det går ud over de øvrige vilkår, som er stillet i disse konti. Som sagt støtter Inuit Ataqatigiit dette forslag, idet vi mener at højere uddannelser kan give en god, afsmittende virkning på vores lands udvikling. Derfor anbefaler vi, at forslaget skal 2. behandles i nærværende form. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Og det var så Inuit Ataqatigiit. Og nu er det Kristian Jeremiassen fra Atassut. Kristian Jeremiassen, Atassuts ordfører. Til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik har vi følgende bemærkninger til fra Atassut: Såfremt at uddannelserne i Grønland skal højnes bedst muligt, og hvis man skal opnå størst muligt, så er det nødvendigt at man tilpasser de uddannelser til formålet. Og det mener vi fra Atassut. På dette forslag, at det forskning der henhører under Ilisimatusarfik, og det vil skabe rammerne for at man kan gå videre i uddannelserne, og det er hensigten med ændringen. Med hensyn til modernisering af Ilisimatusarfik, og Landsstyret fremsætter, der er fremtidssikret, det finder vi er hensigtsmæssigt fra Atassut. Fordi vi mener fra Atassut, at ændring af forslag til landstingslov om landstingslov om Ilisimatusarfik vil medføre, at man

8 åbner vej for at de uddannelsessøgende kan få grundlag til at gå videre med uddannelserne. Efter at have sagt dette fra Atassut, skal vi gøre opmærksom på, at mulighederne for uddannelserne i Grønland, og udbygningen udover det, så vil man også udbygge mulighederne for nogle, der vil tage på uddannelse i udlandet og til universitetsuddannelser. Fordi har til formål fra Atassut, at mulighederne for at tage til uddannelsesophold både i Danmark og udlandet, til stadighed bør udbygges. Formålet er at man skal højne uddannelsen, samt at man skal lave nogle ekstraordinære uddannelser til kandidat-, master- og ph.d.-niveau, og det vil man så herved opnå for. Og derved vil man få lovhjemme til at gennemføre disse uddannelser. Fra Atassut har vi også lagt mærke til, med hensyn til de mellemlange uddannelser, og man forbereder forskellige uddannelser. Og her er det læreruddannelsen, uddannelsen til journalist, og uddannelsen til socialrådgiveruddannelse og uddannelsen som sygeplejeuddannelse. Og Landsstyret vil, i samarbejde med sprogsekretariatet, arbejde for at der oprettes en lokalafdeling her i Nuuk, og det finder vi er hensigtsmæssigt. Fordi når Sprogskolen får en afdeling her i Nuuk, vil dem der gerne vil lære dansk, få mulighed. Og på den anden side, vil man også give muligheder til at man kan udbygge sprogundervisningen, både til dansk og andet. Og derfor mener vi at forslaget, og efter vurdering fra Direktoratet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, så mener man at der er råd til ændringen. Og derfor finder vi det forundrende fra Atassut, fordi vi ved, at hvilken som helst ændring medfører midler. Derfor kræver vi fra Atassut, at man nøje undersøger de økonomiske konsekvenser af forslaget og får dem afdækket. Med disse bemærkninger støtter vi ændring af lovforslaget og indstiller, at det, inden 2. behandlingen, bliver sendt til behandling i Landstingets Kultur-, Uddannelses-, Forskningsog Kirkeudvalg. Tak. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det var så Kristian Jeremiassen, Atassut. Og nu er det Loritha Hendriksen fra Kattusseqatigiit

9 Partiiat. Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Til forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om Ilisimatusarfik har jeg, på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat, følgende bemærkninger, under nærværende førstebehandling: Jeg kan konstatere, at målsætningen med ændringsforslaget i bund og grund er velargumenteret. Men med hensyn til finansieringen, ser jeg gerne, at følgende bliver sikret særskilt. Ikke mindst fordi jeg gerne ser, at de gode målsætninger bliver realiseret. Forslagets konsekvenser for det offentlige står ikke skrevet i bemærkningerne. Men jeg synes det er værd at bemærke, at Økonomidirektoratet lægger op til udgifterne bliver dækket indenfor følgende hovedkonti, , videregående uddannelser, hovedkonto , drift af Ilimmarfik, hovedkonto , Inerisaavik/Pilersuiffik samt hovedkonto , Sygeplejeskolen. Vores krav har bund i Kattusseqatigiit Partiiats ønske om, at vi i videst mulig omfang må stræbe efter at planlægge, med henblik på størst mulig afkast i alle henseender. Vi skal derfor ved nærværende kræve, at målsætningernes finansiering bliver fastlagt sikkert. Med disse bemærkninger anbefaler jeg, at punktet bliver genstand for behandling i Kulturudvalget, inden andenbehandlingen, og vi støtter det fuldt ud. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Og nu er det Landsstyremedlemmet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, med en besvarelse. Doris Jakobsen, Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke, Siumut. Først til partiernes ordførerindlæg, siger jeg tak til alle, fordi jeg kan mærke, at partierne i princippet går ind for forslaget, og støtter det. Først så må vi udtale, at dette forslag i størst muligt omfang til vil give mulighed, og det er en nødvendig ændring der er tale om. For som sagt, så har man også lavet en reform, eller

10 modernisering, af Ilinniarfissuaq, Gymnasiet, og den vil på et senere tidspunkt blive fremlagt, at det er ud fra samfundets behov, med hensyn til vores forskellige uddannelser, dem må vi til stadighed få udbygget. Derfor er det helt korrekt, som det blev nævnt, at det er nødvendigt at Grønland tilpasser sig til de reelle forhold. Og netop på baggrund af det, så gennemfører man tilpasninger. Jeg kan fornemme, at man er tilfreds med forslaget. Men man sætter spørgsmålstegn ved, om økonomien bag forslaget er nok. Og i de almindelige bemærkninger kan det ses, at man vil få dækket disse udgifter, og vores direktorat, og det skulle være nok. Men i Økonomidirektoratets høringsbesvarelse kan man også se, om man sætter spørgsmålstegn ved om pengene er nok eller ej. Da man lavede reform af uddannelsen i Ilinniarfissuaq så kan vi også se, at det ikke har medført større, økonomiske konsekvenser. Og vi regner ikke med fra vores direktorat, at dette vil medføre større, økonomiske konsekvenser af dette forslag. Men såfremt der opstår for økonomi på et senere tidspunkt, så kan man selvfølgelig få det vurderet. Forslaget vil blive sendt til udvalgsbehandling for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirkeudvalget. Derfor er jeg overbevist om, at med hensyn til de ting man er i tvivl om, at udvalget vil få det vurderet nøje. Og hvis man finder behov for en redegørelse, så er jeg åben for, som landsstyremedlem, at komme til udvalget, og komme med en redegørelse. Og så er det, at Atassuts ordfører kom også ind på, at Sprogskolen skal have en lokalafdeling her i Nuuk, og det finder vi er er hensigtsmæssigt. Og vi skal også sige, at vi har taget punkt op i vores direktorat, med hensyn til at det skal kunne realiseres. Ja, med disse bemærkninger vil jeg endnu en gang sige tak for, at dette forslag bliver støttet af alle og håber, at udvalget vil have en nøje afdækning, i samarbejde med os, omkring de spørgsmål man er i tvivl om. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Ja, nu er det Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiat, der har bedt om ordet igen. Loritha Hendriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Jeg siger tak til Landsstyremedlemmets besvarelse og gør opmærksom på, at de spørgsmål vi har fremsat, det er meget væsentlige for os, fordi vi ikke er medlemmer af udvalget. På

11 baggrund af at vi ikke er repræsenteret i udvalget, så har vi svært ved at følge med i disse redegørelser. Ja, så er det så mit håb, at vi kan få en skriftlig redegørelse. Altså de relevante orienteringspunkter. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det er kun Siumut alene der ønsker, at den skal til 2. behandling i sin foreliggende form. Men de andre partier, så er de åbne for en udvalgsbehandling, derfor henviser jeg punktet til udvalgsbehandling i Kultur- og Uddannelsesudvalget. Hermed er vi færdige med punkt 42. Og nu er vi nået frem til punkt 46, nemlig forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Det er Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, der skal fremlægge. Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Tak. På vegne af Landsstyret, fremsætter jeg hermed forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Jeg skal indledningsvis redegøre for de to overordnede hensyn, som ligger bag fremsættelsen af dette forslag for Landstinget. Det første hovedhensyn bag forslaget udspringer af verdenssamfundets øgede fokus på terrorvirksomhed. Dette er resultat af mange tragiske og det er derfor afgørende af eksplosive stoffer ikke viderebringes fra Grønland til Danmark og eventuelt viderekanaliseres til det øvrige Europa eller til resten af verden. Den nuværende lovgivning på området savner dybde og efterlader Grønland i en tilstand som ikke er acceptabel. Forslaget indebære således, at lovgivningen på området bringes på et niveau som er i overensstemmelse med lovgivningen på området i de lande, som Grønland ellers sammenligner sig med.

12 Det andet hovedhensyn bag forslaget er en generel højnelse af sikkerheden for befolkningen. Med de positive tendenser her i landet, hvor mange byer er i god vækst, bliver de bebyggede områder til stadighed udvidet. Dette medføre at allerede eksisterende sprængstoffer man senere kan ubevist er kommet faretruende tæt på almindelig mennesker og deres boliger. En ulykke kan derfor få alvorlige følger for samfundet i almindelighed og de nærmeste beboere i særdeleshed. Forslaget indebære at Landsstyret via en øget regulering vedrørende blandt andet indførsel, meddelelse af koncession samt opbevaring kan formindske risikoen betragteligt, for at en større ulykke indtræder. Forordningsforslaget giver Landsstyret bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende det væsentligste forhold på området for eksplosive stoffer ligesom forslaget indeholder en generel skærpelse af sanktionsmulighederne. Herudover er der skabt hjemmel til i visse situationer, at gennemføre kontrolbesøg uden forudgående indhentelse af retskendelse samt at meddele eneret i form af koncession og for eksempel at indføre eksplosive stoffer. Af hensyn en forsvarlig forvaltning af området tillæges Landsstyret således bemyndigelse til at fastsætte regler indenfor området. Der sikres herved en fleksibel lovgivning som med kort varsel kan standse eller forebygge blandt andet???? virksomhed i Grønland eller øvrige virksomhed som udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Herudover kan der skabes et samlet og integreret regelsæt som kan højne den generelle sikkerhed for de mennesker, der omgås eksplosive stoffer til dagligt. For at få den fulde effekt af stramningerne på området tillæges domstolene mulighed for at anvende sanktionsmuligheder i kriminalloven på Grønland i modsætning til tidligere, hvor der kun kunne idømmes bøde. Ydermere kan Landsstyret på det administrative plan fastsætte regler om, at allerede meddelte tilladelser og godkendelser kan tilbagekaldes. Sidstnævnte vurderes at have en betydelig præventiv effekt. Formuleringen af sanktionsbestemmelserne sikre, at også juridiske personer, Grønlands

13 Hjemmestyr, kommuner eller kommunale fællesskaber omfattes heraf. Med disse bemærkninger overlader forslaget til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand til Landstinget velvillige behandling. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Det foreslås at forslaget behandles i Landstingets infrastruktur og boligudvalg inden andenbehandlingen. Tak. Vi siger tak til landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur og råstoffer. Og så går vi videre til partiernes ordførere. Først er det Tommy Marø, Siumut. Tommy Marø, Siumuts ordfører. Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Jørgen Wæver Johansen, har på vegne af Landsstyret fremlagt ændringsforslag til landstingsforordning, i Siumut har vi vurderet forslaget og skal komme med følgende bemærkninger. Fra Siumut skal vi klart melde, at vi tilslutter os de væsentligste ændringsforslag uden at gå i enkelte detaljer. I de sidste par år har vi oplevet terrorhandlinger rundt om i verden med forskellige sprængstoffer, som det kan læses i ændringsforslaget tilsigtes det at forhindre udførsel af sprængstoffer fra landet, Siumut skal melde, at vi finder dette betryggende. Ligeledes skal vi fra Siumut melde, at vi er tilfredse med, at sprængstofmagasiner søges sikret i takt med byudviklingen i de forskellige byer, således at disse ikke er til fare for befolkningen og nu vil blive reguleret gennem forordningen. Med disse korte og klare bemærkninger til Landsstyrets ændringsforslag, skal vi indstille at forslaget inden 2. behandlingen fremsendes til vurdering i Landstingets Infrastruktur- og Bolig udvalg. Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. Vi siger tak til Siumuts ordfører Tommy Marø og nu er det Esmar Bergstrøm fra

14 Demokraterne. Vær så god. Esmar Bergstrøm, Demokraternes ordfører. Demokraterne hilser forslaget velkomment. Vi mener, at det er godt, at vi i vores samfund er opmærksomme på, at der sker en udvikling i resten af verden, og sammen med denne udvikling tilpasser lovgivningen. At der ikke skal sendes eksplosive stoffer til Danmark fra Grønland er en selvfølge. Eventuelle terrortrusler skal så vidt, det er muligt, ikke involvere Grønland. Der skal heller ikke herske tvivl om, at Demokraterne gerne vil forebygge ulykker, så vidt det er muligt. Demokraterne mener,at man skal betale for de ydelser, som man modtager. Derfor vil Demokraterne støtte, at man fastsætter gebyrer for udstedelse af tilladelser - vel at mærke gebyrer, som svarer til udgiften. Demokraterne mener, at vil være på sin plads at præcisere, hvilke muligheder Landsstyret skal have. Med andre ord, at der fastsættes regler for, hvad Landsstyret må og ikke må. Med disse bemærkninger sender Demokraterne forslaget til behandling i udvalget for boliger og infrastruktur. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak Demokraternes ordfører Esmar Bergstrøm og nu er det Agathe Fontain Inuit Ataqatigiit. Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiits ordfører. Forordningsforslaget tager udgangspunkt i det øgede fokus på terroristbekæmpelsen, og Inuit Ataqatigiit skal udtrykke sin støtte til dette. Forslaget vil indebære en stor bemyndigelse til Landsstyret. Inuit Ataqatigiit har bemærket, at der sket ændringer i forhold til bemærkningerne fra politimesteren, ligesom der er foretaget en ændring udfra Ombudsmandens påpegning i

15 forhold til sanktionsmulighederne ved overtrædelser. Vi beder udvalget om at vurdere GA s påpegning i forhold til bødeforelæg. Med disse bemærkninger beder vi Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg om at viderebehandle disse. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Agathe Fontain fra Inuit Ataqatigiit og nu er det Godmand Rasmussen fra Atassut, vær så god. Godmand Rasmussen, Atassuts ordfører. Vi har følgende bemærkninger til Landsstyrets forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand. Altså fra Atassut. Vi vurdere fremlæggelsen som værende normal, idet det drejer sig om sikkerhed for befolkningen og højnelse heraf og ikke mindst begrundelsen for ændringen, at der kan være fare for terrorismer på verdensplan. Igennem dette ændringsforslag så vil det medfører, at Landsstyret igennem forordningsforslaget kan udbygge reglerne og derved kan så også Landsstyret få hjemmel til at kunne foretage undersøgelser uden retskendelse. Og i denne forbindelse kan man også tilpasse de bødeforelæg der forefindes her i Grønland. Det er ikke noget til hinder fra Atassuts side, at Landsstyret får denne lovhjemmel, og hvor man derved kan sikre, at en større effektivisering af lovgivningen og at der sikres befolkningen mod disse eksplosive stoffer. Med hensyn til koncessionsspørgsmålet og bemyndigelse af Landsstyret hertil, sættes spørgsmålstegn i Atassut med hensyn til de forskellige forskrifter og med hensynet til kravet om opbevaring af eksplosive stoffer, så skal disse muligheder være bedre. Vi vil benytte lejligheden til at påpege fra Atassut, at der sker en hastig udvikling i de forskellige byer i Grønland, hvor de gamle krudthuse ligesom er kommet til at ligge indenfor

16 byområderne, hvor de så ved en eventuel ulykke kan forårsage større ulykke. Vi skal fra Atassut anmode Landsstyret om, at arbejde for flytning af disse krudthuse til mere sikrede steder. Vi er fra Atassut tilfreds med at høringen af forslaget og ikke mindst med hensyn til de høringssvar der har været, og hvor de så er blevet indarbejdet i forslaget. Alligevel konstatere vi fra Atassut, at besvarelsen fra Grønlands Arbejdsgiverforening ikke er blevet benyttet fra Landsstyret, blandt andet med hensyn til afgiftsbelægning, hvor de ikke ligesom går ind for afgiftsbelægning i forbindelse med anlægsområdet. Vi skal fra Atassut anmode Landsstyret om at fremkomme med deres synspunkter vedrørende en eventuel afgiftsbelægning af disse. Med disse bemærkninger skal vi fra Atassut henvise forslaget til behandling i Landstingets infrastruktur og boligudvalg. Tak. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Atassuts ordfører Godman Rasmussen og nu er det Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiat. Loritha Henriksen, Kattusseqatigiit Partiiats ordfører. Til forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand har jeg på vegne af Kattusseqatigiit partiiat følgende bemærkninger til førstebehandlingen. Jeg har gennemgået forslaget seriøst og vil betegne ændringsforslaget som et tiltag for at sikre forordningen på sigt og på længere sigt. Nærværende sikkerhedsforanstaltning er efter min opfattelse tilfredsstillende og et tiltag der afstedkommer tryghed. I betragtning af de seneste års og dages triste og uacceptable kendsgerninger er der stor behov for, at vi også i vort land søger at finde bedst mulige tiltag og regulere eksisterende forordninger for at sikre sikkerheden.

17 Vi kan heller ikke i vort land undgå reguleringer af eksisterende forordninger hvis vi på sigt vil gøre infrastrukturen sikker og tryg. Der er derfor stor behov for regulering af eksisterende forordninger samt opstramning af forordningerne for at optimere sikkerheden og trygheden blandt alle her i samfundet uanset hvor de end måtte bo, jeg er sikker på at reguleringerne vil afstedkomme større sikkerhedsfølelse og tryghed blandt borgerne, da verden bogstavelig talt er blevet meget lille. Jeg skal med disse korte bemærkninger på vegne af Kattusseqatigiit Partiiat udtrykke min tilslutning til forslag til ændring af landstingsforordning og skal anbefale at punktet bliver genstand for behandling i relevant udvalg inden andenbehandlingen. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til Loritha Henriksen, ordfører for Kattusseqatigiit Partiiat og nu er det landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur. Jørgen Wæver Johansen, Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer, Siumut. Først siger jeg tak til samtlige partiers ordførere i Landstinget. Der er tilslutning hertil forslaget, en generel tilslutning som er fremsat af Landsstyret, således at vi derved kan øge sikkerheden ud i vores dagligdag her i Grønland. Ud fra det jeg kan se, så er de væsentligste målsætninger som er fremsat af partiernes ordførere og som støttes af disse. Hvad angår de mindre dele og teknikken, så er der forskellige spørgsmål om videre tekniske detaljer, for eksempel Godmand Rasmussen, at da Atassut ikke er helt enig med hensyn til koncessionsspørgsmålet, det er også en sikring af en yderligere skærpelse af sikkerheden. Således at enhver, hvis de alle og enhver får mulighed for at sælge disse stoffer, så ville vi komme ud for uforudsigelige situationer. Derfor finder vi det væsentligt fra Landsstyret, at der skal være en hjemmel hvor styringen kan realiseres, og hvor man også uden at skade konkurrence indenfor de forskellige anlægsvirksomheder at salget sker. Derfor vil vi fastholde, at en sælger her i Grønland, at der skal være kun en sælger her i Grønland. Dette ville øge sikkerheden. Godmand Rasmussen fremsatte et ønske om at vi skal fremkomme med uddybende

18 bemærkninger om, hvordan vi ville gøre ved de nuværende krudthuse eller såkaldte krudthuse. Disse krudthuse som ligger for nær ved bebyggede områder, så kan man eventuelt eller burde man kassere dem udenfor byområderne, således at man også øger sikkerheden derved. Så blev der også spurgt om vi eventuelt kan belægge afgifter, vi finder det naturligt fra Landsstyret, at man i forbindelse med ansøgning om koncessioner, ligesom vi også har de samme metoder i andre sammenhænge, at der eventuelt kan belægges afgifter til dækning af administrationsudgifter. Med disse bemærkninger, så mener jeg, at vi har dannet grundlag for en videre bearbejdning af sagen blandt andet i udvalget. Heldigvis ser det ud til at samtlige partier går ind for de målsætninger, der er hovedmålsætninger i forslaget samt eventuelt fastlæggelse af koncessionen og det er de spørgsmål, som vi gerne ville vide noget om, og vi vil fra Landsstyrets side ville være klar til et samråd i udvalget. Og vi ønsker også fortsat samarbejde i det videre arbejde. Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Vi siger tak til landsstyremedlemmet for boliger og infrastruktur og råstoffer punkt 46. Samtlige partiers ordfører henviser punktet til udvalgsbehandling. Eftersom der ikke er andre der har markeret, så går vi videre til næste punkt. Punkt 39: Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet og at i dei Finanslovsforslag for 2007 angivne 8 million kroner udmøntes på de udvalgte områder under Landsstyreområdet for Sundhed.

19 8. mødedag, fredag den 29. september Dagsordenens punkt 39 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet og at i dei Finanslovsforslag for 2007 angivne 8 million kroner udmøntes på de udvalgte områder under Landsstyreområdet for Sundhed. (Landsstyremedlemmet Sundheds og Miljø) (1. behandling) Mødeleder: Vittus Mikaelsen, suppleant for Landstingets Formandskab, Siumut. Asii Chemnitz Narup, Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Inuit Ataqatigiit. Vi ved positivt at der er sygdomme på vej, der med tiden vil belaste sundhedsvæsenet urimeligt. Dette er affødt af en stærk stigning i livsstilsygdomme, herunder afhængighed af blandt andet alkohol og hash, samt igangværende kostændringer. Tab af kultur, identitet og en svækkelse af de bærende sociale netværk har ført sårbarhed på legeme og helbred med sig. Derfor er det Landsstyrets klare langsigtede Sundhedspolitiske målsætning at højne sundhedstilstanden og øge livskvaliteten. Et af de væsentlige redskaber hertil er Folkesundhedsprogrammet, omkring hvilket der på Vintersamlingen 2006 var en principdebat, hvor det samlede Landsting udtrykte deres uforbeholdne tilslutning til såvel mål som principper og tidsplan. Folkesundhedsprogrammet er udarbejdet på baggrund af en bred dialog med landets borgere, bl.a. ved afholdelse af borgermøder og møder på arbejdspladser. De mange forslag er

20 efterfølgende behandlet af de nedsatte arbejdsgrupper og samlet i Folkesundhedsprogrammet. Folkesundhedsprogrammet er derfor et idékatalog og består dermed af en bred vifte af forslag til hvilke aktiviteter der kan iværksættes for at højne folkesundheden. Disse forslag vedrører ikke kun sundhedsvæsenets ressortområde, men også områder der ressortmæssigt hører under andre direktorater eller kommunerne. Nogle af disse forslag allerede er eller planlægges igangsat indenfor andre direktoraters ressortområde, men ikke nødvendigvis i den form der er beskrevet i nærværende Folkesundhedsprogram. Disse er ikke er medtaget i Landsstyrets forslag til hvilke initiativer der skal iværksættes indenfor rammerne af Folkesundhedsprogrammet. Ved udvælgelsen af aktiviteter er sikret, at der ikke er overlap med landsstyrets øvrige planlagte aktiviteter, ligesom det er sikret at de supplerer hinanden i forhold til det overordnede mål med styrkelse af sundheden. Som Landsstyremedlem for Sundhed og Miljø er det mig derfor en stor glæde på Landsstyrets vegne i dag at kunne fremlægge et konkret forslag til Folkesundhedsprogram. Forslaget er opbygget som et prioriteret udvalg af de foreslåede aktiviteter, der skal gennemføres som et samlet projekt med projektledelse. De udvalgte indsatsområder, der er en udvidelse i forhold til styregruppens anbefalinger, udgør en meget bred vifte, og er: Alkohol og rusmidler Vold, voldtægt og seksuelle overgreb Selvmord Kost og fysisk aktivitet Sexliv Rygning Børn og unge Ældre Tandplejen De enkelte programpunkter under hvert indsatsområde fremgår af bilag 2. Det skal dog her nævnes at nogle programpunkter er en forstærkelse/intensivering af eksisterende PAARISA programmer og nogle forudsætter indkøb af konsulentydelser. Programpunktet Forebyggende indsats overfor omsorgssvigt - fra graviditet indtil barnet er fyldt 2 år, er en meget vigtig del af Folkesundhedsprogrammet, idet Landsstyrets sundhedspolitik prioriterer

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 4 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 2. oktober 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 10. Mødedag, onsdag den 4. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 23. mødedag, fredag den 10. november 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner.

Punkt 97, beslutningsforslag om at tilskud til Grønlands Idrætsforbund for de næste 5 år forhøjes med 10 millioner kroner. 9. mødedag, tirsdag den 3. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Agathe Fontain, 1. næstformand for Landstingets Formandskab,

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab)

19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) 19. mødedag, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Først redegørelse for dagsordenen. Demokraterne

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2006 EM 2006/42 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Formålet med dette forslag er at skabe rammer for, at en række nye og eksisterende videregående

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende

4. november 2008 EM 2008/10 (EM2007/39) BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg Vedrørende Forslag til landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende

5. maj 2008 FM2008/43 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg. vedrørende 5. maj 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx 2008 om andelsboliger Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab)

17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) 17. mødedag, tirsdag den 24. oktober 2007 kl. 13.00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007

Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Svar på spørgsmål på samrådsmødet den 18. oktober 2007 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug)

Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske Landbrug (Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug) ATASSUT Postboks 399 3900 Nuuk +299323366 Fax: +299325840 Atassut@greennet.gl www.atassut.gl ATASSUT FM2007/38 Augusta Salling 24.04.2007 Landbrugspolitiske redegørelse 2007 Visioner for det Grønlandske

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

7. november 2008 EM2008/47 (FM 2008/105) RETTELSE BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende RETTELSE BETÆNKNING afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges tiltag for etablering af boliger til rejseledsagere, nære pårørende til

Læs mere

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 26. april 2008 FM 2008/48 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af

Læs mere

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering

FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE. Koalitionsaftale om implementering FÆLLES ANSVAR OG SAMARBEJDE Koalitionsaftale om implementering Siumut - Inuit Ataqatigiit - Atassut har i forbindelse med koalitionsaftalen aftalt følgende implementeringsplan for tiltag i de enkelte landsstyreområder.

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg 21. november 2008 EM2008/129 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg Forslag til Landstingslov om flyvepladser. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) Afgivet

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut.

Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. 18. mødedag, torsdag den 25. oktober, 2007 kl. 13:00. Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Mødeleder, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt, Mødeleder,

Læs mere

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det.

Først vil jeg gerne vise, hvordan IMAK mener, det kan sikres. Dernæst hvorfor IMAK ikke mener, at det fremlagte lovforslag sikrer det. 1 Oplæg til Landstingets udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. Indledning Som bekendt har IMAK s bestyrelse skrevet til samtlige landtingsmedlemmer og landsstyret efter, at landsstyrets forslag

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut.

Mødeleder: Emilie Olsen, suppleant for 2. næstformand for Landstingets Formandskab, Atassut. 6. mødedag, torsdag den 13. marts 2008. Dagsordens punkt 31. Forslag til forespørgsel om, hvad vi kan gøre for at motivere børn og unge til at være mere fysiske aktive. (Landstingsmedlem Lene, Knüppel,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak.

Jeg anmoder de ærede landstingsmedlemmer om at mindes Ingvar i stilhed. Tak. 5. mødedag, tirsdag den 20. marts 2007 kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets formandskab) Mødeleder: Mødet er åbnet. Forinden vi starter vores arbejde i dag, skal jeg

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

BERETNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

BERETNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende BERETNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende FM06/65: Forslag til forespørgselsdebat om, at en person som har et nært forhold til en alvorligt syg skal have forbedrede muligheder for at

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab)

11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) 11. mødedag, fredag den 10. marts 2006, kl. 13:00 Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for Dagsordenen (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Jonathan Motzfeldt, Landstingsformand, Siumut. Jonathan Motzfeldt,

Læs mere

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

2. oktober 2006 EM 2006/52 BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 2. oktober 2006 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag om Landstingets udtalelse til forslag til lov om pengesedler i Grønland Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 152 Forslag til landstingslov om efterskoler. (Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelser, Forskning og Kirke) (1. behandling) Mødeleder: Landsstyremedlem

Læs mere