I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om:"

Transkript

1 DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP MANUAL INDLEDNING Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det indebærer bl.a. indførelse af en ny ydelse, uddannelseshjælp og et nyt visitationssystem (som afløser det eksisterende matchkategorisystem). Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der tidligere ville have søgt om kontanthjælp, kan nu søge om uddannelseshjælp. Intention med kontanthjælpsreformen er, at unge ikke skal være i kontanthjælpssystemet de skal i uddannelse. Det skal bl.a. ske igennem en grundigere visitation og en tidlig indsats. De unge skal have en samtale i kommunen senest inden for en uge efter, at de søger om uddannelseshjælp. I forbindelse med den første samtale skal kommunen vurdere, om vedkommende er åbenlyst uddannelsesparat eller skal gennemføre den grundigere visitation. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet et digitalt profilafklaringsværktøj, som kan hjælpe sagsbehandleren ved at give en indikation af hvilke unge der er åbenlyst uddannelsesparate. Åbenlyst uddannelsesparate er unge der ved den første visitationssamtale vurderes ikke at have nogen barrierer og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Formålet med profilafklaring er at målrette indsatsen, så ressourcerne i kommunerne i højere grad kan anvendes til de unge, der har størst behov. Samtidig skal profilafklaring bidrage til, at den unge allerede før første samtale gør sig tanker om sin vej mod uddannelse og job. Værktøjet er et tilbud til den unge og til kommunerne. Målet er, at den unge og sagsbehandleren har et fælles udgangspunkt allerede ved den første samtale. Samtidig skal sagsbehandlere opleve at få støtte af værktøjet både i forhold til samtalen med og i forhold til vurderingen af den unge. I denne manual om profilafklaringsværktøjet kan du læse om: 1. Intentionerne med kontanthjælpsreformen for unge 2. Introduktion til profilafklaring 3. Den unges møde med Jobnet 4. Den unges møde med Jobnet forberedelsesskema 5. Spørgsmålene i forberedelsesskemaet 6. Resultater til den unge og sagsbehandleren 7. Adgang til resultaterne for sagsbehandleren 8. Værktøjets videre udvikling 9. Spørgsmål og kontakt DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 1

2 1. INTENTIONERNE MED KONTANTHJÆLPSREFORMEN FOR UNGE Kontanthjælpsreformens intention for unge er først og fremmest, at de ikke skal være i kontanthjælpssystemet. Det er imidlertid på nuværende tidspunkt tilfældet for unge under 30 år. Af disse unge har ni ud ti ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, og tre ud af fire har alene deres folkeskole. Det er derfor afgørende både at få de unge ud af den offentlige forsørgelse, få dem i gang med en uddannelse og ikke mindst sørge for, at de gennemfører en uddannelse. I aftaleteksten om kontanthjælpsreformen står der således: Aftalepartierne er enige om, at alle unge mennesker skal have de bedste muligheder for at få en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Vejen hertil går for de allerfleste via uddannelse. For andre kan et job medvirke til, at den unge bliver afklaret omkring sine uddannelsesmuligheder. Derfor afskaffes kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse, og i stedet indføres en ny ydelse, uddannelseshjælp, på niveau med SU. 1 Kontanthjælpsreformen introducerer en ny ydelse til unge under 30 år, der tidligere ville have søgt om kontanthjælp. Nu kan de enten søge uddannelseshjælp eller kontanthjælp afhængig af deres uddannelsesniveau. Filosofien bag denne tilgang er, at de unge, der er i stand til at gennemføre en uddannelse, skal påbegynde og gennemføre en uddannelse. Omvendt skal de unge, der oplever udfordringer i forhold til en uddannelse, have den rette hjælp og støtte. Der er altså tale om, at ressourcerne skal målrettes de unge, der har det største behov. Det er derfor nødvendigt, at kommunen tidligt afklarer, om den unge skal have uddannelseshjælp, og om vedkommende er umiddelbart uddannelsesparat (i det følgende kaldet åbenlyst uddannelsesparat). Ifølge aftalen om kontanthjælpsreformen skal kommunerne gennemføre en tidlig og grundigere visitation af de unge: Formålet med den tidlige visitation er, at de åbenlyst uddannelsesparate unge hurtigt får fokus på at søge og begynde på en uddannelse. ( ) Til understøttelse af visitationen udvikles et digitalt screeningsværktøj. 2 Kommunerne skal således fra 1. januar 2014 gennemføre visitation af de unge på en ny måde. I den nye visitation skal vurderingen ikke fortages på baggrund af ét møde, men være en længere og løbende proces, hvor den unges ressourcer og behov allerede fra uge ét og tre måneder frem afklares, og hvor der samtidigt arbejdes aktivt med den unges udvikling. Det nye visitationsflow fremgår af figur 1. 1 Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job, Beskæftigelsesministeriet, d. 18. april Ibid. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 2

3 Figur 1: Det nye visitationsflow Den nye visitation gør op med matchvurderingen, som tidligere har været rygraden i jobcentrenes visitation. Det betyder, at kommunerne i visitationen skal arbejde med vurdering af de unges kompetencer og ressourcer på en ny måde. Den tidligere matchvurdering foregik ved den første samtale og var en umiddelbar vurdering af borgerens ressourcer og udfordringer i forhold til at kunne komme i job. Den nye visitation vil som beskrevet bygge på en vurdering gennem de første tre måneder, og derudover er der dannet nye visitationskategorier med fokus på, hvor uddannelsesparat den unge vurderes. DE NYE VISITATIONSKATEGORIER Åbenlyst uddannelsesparat En ung, der ved den første visitationssamtale vurderes ikke at have nogen barrierer og som derfor ikke har behov for hjælp og støtte i forhold til at starte på en uddannelse og gennemføre denne på ordinære vilkår. Profilafklaring skal give en indikation af hvem de åbenlyst uddannelsesparate unge er. Uddannelsesparat En ung, der vurderes med den rette støtte og aktive indsats at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. 1 år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Aktivitetsparat En ung, der ikke vurderes at være uddannelsesparat, fordi vedkommende har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter. Aktivitetsparate unge har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. 1 år, inden de kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på almindelige vilkår. Kilde: Orienteringsskrivelsen af 3. februar DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 3

4 2. INTRODUKTION TIL PROFILAFKLARING Kontanthjælpsreformen indebærer, at der skal udvikles et digitalt redskab, som understøtter visitationen af unge på uddannelseshjælp. Det er dette digitale værktøj, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu har udviklet (i det følgende kaldet digital profilafklaring). Profilafklaring har flere formål. Det ene er at finde de unge, der ud fra deres karakteristika har størst sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse. Værktøjet er koblet på Jobnet, således at den unge mødes med et forberedelsesskema, når vedkommende tilmelder sig på Jobnet. Det andet formål er at etablere et udgangspunkt for et fælles refleksionsgrundlag mellem den unge og sagsbehandleren i visitationsforløbet. Hvis den unge møder op i jobcenteret og ikke tilmelder sig på Jobnet, kan jobcenteret tilbyde, at den unge udfylder forberedelsesskemaet på en computer i jobcenteret. Alternativt kan den unge og sagsbehandleren udfylde skemaet sammen som led i den første samtale. Af figur 2 fremgår, hvad der konkret sker i forlængelse af, at en ung tilmelder sig på Jobnet, såfremt den unge vælger at udfylde forberedelsesskemaet. Figur 2: Anvendelse af digital profilafklaring uddannelseshjælp DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 4

5 Når den unge tilmelder sig, sker to ting. For det første bliver den unge bedt om at udfylde et såkaldt forberedelsesskema et spørgeskema, hvor den unge svarer på spørgsmål om sig selv. For det andet bliver der indhentet registervariable om den unges alder, og om hvor stor en andel af tiden, som den unge har været på kontanthjælp de seneste fem år. Denne procedure foregår automatisk på Jobnet derfor er den angivet med stiplede linjer i figur 1. Via disse to kilder skabes der data til to resultater, der bidrager med oplysninger til første møde mellem den unge og sagsbehandleren. Resultat 1 Samtaleværktøj: Når den unge tilmelder sig Jobnet og ansøger om uddannelseshjælp på Jobnet, bliver han eller hun bedt om at forberede sig til første samtale ved at svare på et forberedelsesskema. De svar, som den unge giver, får sagsbehandlerne adgang til, og det kan danne udgangspunkt for samtalen. Spørgsmålene handler om den unges egen vurdering af fx motivation, forventninger og potentielle udfordringer i forhold til at gennemføre en uddannelse. Resultat 2 Profilafklaringsværktøj: Profilafklaringen skal give en indikation af, hvilke af de unge, der søger om uddannelseshjælp, som er åbenlyst uddannelsesparate. På baggrund af en analyse af, hvilke karakteristika der har betydning for unges sandsynlighed for at påbegynde en uddannelse, udpeges en række unge som havende kendetegn, der indikerer, at de er åbenlyst uddannelsesparate. Den gennemførte analyse har vist, at hvis en ung opfylder følgende fire kriterier tilsammen, tyder det på, at personen er åbenlyst uddannelsesparat: Er under 25 år Har gennemført en gymnasial uddannelse Har ikke søgt kontanthjælp lige efter endt gymnasial uddannelse Har ikke tidligere modtaget kontanthjælp Dette uddybes nedenfor og i bilag 1. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 5

6 TO FORHOLD HENTES FRA REGISTRE, OG TO FORHOLD UDFYLDES AF BORGEREN SELV For at profilafklaringen kan finde sted, skal oplysninger indhentes omkring de fire forhold, der i analysen har vist sig at være afgørende for, hvorvidt en ung ser ud til at være åbenlyst uddannelsesparat. Nogle data kan hentes direkte i registre, mens man pga. bl.a. datalovgivningen er nødt til at spørge den unge om andre relevante data. Den unges alder såvel som omfanget af tidligere modtaget kontanthjælp kan hentes direkte fra registre, mens oplysninger om den unges uddannelse og tidspunktet for uddannelsens afslutning skal angives af den unge selv. Forberedelsesskemaet indeholder derfor spørgsmål omkring den unges uddannelsesniveau, og hvornår uddannelsen blev afsluttet. Oplysningerne omkring disse fire forhold er efterfølgende bestemmende for, hvordan profilafklaringsværktøjet vurderer den unge. Det er i den forbindelse vigtigt at påpege, at den unge kan angive forkerte oplysninger, som derigennem kan påvirke resultatet af profilafklaringen. De oplysninger, som den unge selv angiver i forberedelsesskemaet, kan ikke registerunderstøttes, og derfor valideres oplysningerne ikke. Sagsbehandlerne bør være opmærksomme på dette og derfor som et led i samtalen med den unge spørge ind til de oplysninger, som den unge har angivet. Når den unge har svaret på forberedelsesskemaet fastfryses det, og kan ikke ændres. Profilafklaringen er ikke og bør ikke betragtes som en facitliste. Sagsbehandlerne skal benytte resultatet som en hjælp til udvælgelsen af de åbenlyst uddannelsesparate unge. Alle borgere vil imidlertid have mulighed for at udfylde et forberedelsesskema på Jobnet, uanset kommunens beslutning om at benytte eller ikke benytte værktøjet. Derfor bør kommuner, der vælger ikke at benytte værktøjet, være opmærksomme på, at nogle borgere kan forvente, at sagsbehandlerne kender til det forberedelsesskema, som borgeren har udfyldt hjemmefra. PROFILAFKLARING IKKE PROGRESSIONSVÆRKTØJ Profilafklaring tager udgangspunkt i den enkeltes karakteristika og bruges til at dele mennesker op i forskellige grupper på baggrund af deres karakteristika. En profilafklaring tager altså blandt andet udgangspunkt i forhold, som den enkelte ikke kan gøre for eller gøre noget ved. Dermed er profilafklaring noget andet end de progressionsmålinger, der allerede nu benyttes i mange kommuner. Progressionsmålinger tager typisk fat i noget, der kan udvikle sig for den enkelte: Holdning til at søge job, orden i økonomien, sundhedstilstand, evne til at samarbejde, motivation etc. Med profilafklaring deler man mennesker op i grupper med forskellige karakteristika, hvorimod progressionsmålinger har til hensigt at måle ændringer i forhold til den enkelte. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 6

7 3. DEN UNGES MØDE MED JOBNET I dette afsnit beskrives, hvad den unge gør på Jobnet i forbindelse med, at vedkommende tilmelder sig på Jobnet. Og det beskrives, hvad systemet kan give den unge af svar i forhold til uddannelsesparathed. Når den unge logger på Jobnet, skal han eller hun tilmelde sig Jobnet som det første. Når den unge har søgt om uddannelses- eller kontanthjælp, ledes vedkommende til min side, som det kan ses af figur 3. På denne side får den unge adgang til forberedelsesskemaet. Figur 3: Adgang til forberedelsesskema (Navn) Du er tilmeldt og søger om uddannelses- eller kontanthjælp xxxxxxxxx 4. DEN UNGES MØDE MED JOBNET FORBEREDELSESSKEMA Den unge bliver bedt om at udfylde et forberedelsesskema. Skærmbilledet ser for den unge ud som i figur 4. Spørgsmålene i forberedelsesskemaet er udvalgt ud fra relevant forskning og formuleret med hjælp fra en følgegruppe af praktikere. Det beskrives nærmere i afsnit 5. Figur 4: Udfyld forberedelsesskema DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 7

8 På første side i forberedelsesskemaet skal den unge selv angive sin højest fuldførte uddannelse. Uddannelsesmulighederne fremgår af figur 5. Svaret på spørgsmålet bruges til at bestemme, om den unge søger om kontant- eller uddannelseshjælp. Har den unge en erhvervskompetencegivende uddannelse, søges om kontanthjælp. Har den unge ikke det (dvs. de 6 første svarkategorier), søges om uddannelseshjælp. Kun unge, der søger om uddannelseshjælp, ledes videre i det viste forberedelsesskema. Andre vil blive ført over i et tilsvarende forberedelsesskema til kontanthjælp. Figur 5: Forberedelsesskema angiv uddannelse DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 8

9 Herefter skal den unge angive, hvornår den nævnte uddannelse blev afsluttet, samt svare på fire spørgsmål om motivationen til at tage en uddannelse. Spørgsmålene er vist i figur 6. Figur 6: Forberedelsesskema angiv motivation DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 9

10 Tredje del af forberedelsesskemaet omhandler den unges forventning til, hvor lang tid den pågældende vil være om at fuldføre uddannelsen. Og forventning til, om der er udfordringer i forhold til at vælge en uddannelse eller at gennemføre den. Skærmbilledet ser ud som figur 7. Figur 7: Forberedelsesskema angiv udfordringer Hvis den unge mener at have udfordringer i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse, gives der mulighed for at beskrive udfordringerne nærmere i forberedelsesskemaets fjerde del. Der er således to versioner af side 4 i forberedelsesskemaet én for de unge, der angiver at have udfordringer (figur 8.a), og én for de unge, der ikke angiver dette (figur 8.b). Desuden bliver den unge i begge versioner af fjerde del af forberedelsesskemaet, spurgt, om han eller hun tidligere har afbrudt en uddannelse før tid. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 10

11 Figur 8.a: Forberedelsesskema beskrivelse af udfordringer og afbrudt uddannelse Figur 8.b: Forberedelsesskema angiv afbrudt uddannelse DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 11

12 På femte og sidste skærmbillede skal den unge angive baggrunden for, at en tidligere uddannelse er afbrudt (såfremt det er tilfældet ellers indgår spørgsmålet ikke). Derudover bedes den unge om at angive sit karaktergennemsnit fra folkeskolen. Gennemsnittet kan både angives på den gamle og den nye skala. Den femte del af forberedelsesskemaet fremgår af figur 9. Figur 9: Forberedelsesskema angiv karaktergennemsnit Når alle fem dele af forberedelsesskemaet er udfyldt, sendes besvarelserne til sagsbehandleren, ved at den unge vælger knappen send. Figur 10: Forberedelsesskema send forberedelsesskema DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 12

13 5. SPØRGSMÅL I FORBEREDELSESSKEMAET Spørgsmålene i forberedelsesskemaet er udvalgt og formuleret på baggrund af tre kilder. For det første baseres de på de forhold, som analysen bag værktøjet har vist er vigtige. Analysen beskrives nærmere i bilag 1. For det andet baseres spørgsmålene på evidens (den viden, vi har) fra forskningen og for det tredje på tips og anbefalinger fra en følgegruppe af praktikere. En nærmere beskrivelse af følgegruppen fremgår af bilag 2. Evidensen baseres på den kendte og omfattende forskning omkring mekanismer i forhold til uddannelse nationalt såvel som internationalt. 3 I tabellen nedenfor er forberedelsesskemaets spørgsmål beskrevet. For hvert spørgsmål er angivet baggrunden, som ligger til grund for netop det spørgsmål. SPØRGSMÅL UDFALDSRUM BAGGRUND 1 Hvad er den højeste uddannelse, du har gennemført? 18 uddannelseskategorier, herunder gymnasial uddannelse Den gennemførte analyse af historiske kontanthjælpsforløb har vist, at unge, der har en gymnasial uddannelse, har større sandsynlighed for at påbegynde en kompetencegivende uddannelse. 1.a (Hvis svar i spørgsmål 1 var gymnasial uddannelse): Hvornår afsluttede du din gymnasiale uddannelse? a) For mindre end 2 måneder siden b) For 2 til 6 måneder siden c) For 6 til 12 måneder siden d) For mere end 1 år siden e) Ved ikke Den gennemførte analyse af historiske kontanthjælpsforløb har vist, at den unges sandsynlighed for at gennemføre en kompetencegivende uddannelse mindskes, hvis vedkommende kommer direkte fra en ungdomsuddannelse og på ydelse. 2 Har du lyst til at starte på en uddannelse af mindst 1 års varighed? a) Ja b) Måske c) Nej Unge, der er motiveret for at starte på en uddannelse, antages at have en større sandsynlighed for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. På sigt vil den unges motivation i forhold til uddannelse indgå i profilafklaringsværktøjet. 3 Har du tidligere været glad for at gå i skole? a) I høj grad b) I nogen grad c) I mindre grad d) Slet ikke e) Ved ikke Engagement i og erfaringer fra skolen påvirker sandsynligheden for at gennemføre en uddannelse. 3 Se b.la. Merete Labriola m.fl., 2013 Faktorer af betydning for påbegyndelse, gennemførelse eller frafald fra en ungdomsuddannelse. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 13

14 4 5 Hvor vigtig tror du, at en uddannelse er for dine fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet? Hvor ser du dig selv om seks måneder? a) Meget vigtig b) Vigtig c) Mindre vigtig d) Slet ikke vigtig e) Ved ikke a) Jeg er i uddannelse b) Jeg er i arbejde c) Jeg modtager kontanthjælp, dagpenge eller en anden offentlig ydelse d) Andet e) Ved ikke Fremtids- og uddannelsesplaner formodes at påvirke den unges sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse. På sigt vil den unges motivation i forhold til uddannelse indgå i profilafklaringsværktøjet. 5.a (Hvis Jeg er i uddannelse i spørgsmål 5): Hvor hurtigt tror du, at du vil gennemføre uddannelsen? a) På den fastsatte tid b) Jeg kan blive lidt forsinket c) Jeg får nok brug for en pause undervejs d) Jeg er usikker på, om jeg kan gennemføre e) Ved ikke 6 Synes du, at det er svært at vælge en uddannelse? a) Nej, jeg har allerede søgt ind på en uddannelse b) Nej, jeg ved allerede, hvilken uddannelse jeg vil starte på, selv om jeg ikke har søgt c) Ja, jeg ved ikke, hvilken uddannelse jeg vil starte på d) Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tage en uddannelse e) Jeg ønsker ikke at starte på en uddannelse Så længe den unge er umotiveret i forhold til at tage en uddannelse og ikke kan se formålet hermed, er sandsynligheden for at gennemføre enuddannelse lav. 7 Hvem spørger du til råds om uddannelse og arbejde? (Der kan sættes flere krydser) a) Mine forældre b) Mine venner c) Uddannelsessted d) Kommunen e) Andre, angiv gerne f) Ingen g) Ved ikke Jo mere forældrene er engagerede i den unge, jo større er sandsynligheden for, at en uddannelse gennemføres. 8 Er der noget, der gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? (fx helbredsproblemer eller andet) a) Ja b) Nej c) Ved ikke Personlige problemer kan spille en afgørende rolle for gennemførsel af en uddannelse. 8.a (Hvis ja i spørgsmål 8): Hvilke begrænsninger gør det svært for dig at gennemføre en uddannelse? (Der kan sættes flere krydser) a) Læse- stave eller regnefærdigheder b) Fysiske begrænsninger c) Psykiske begrænsninger d) Personlige- eller sociale begrænsninger e) Økonomiske begrænsninger f) Boligmæssige udfordringer g) Alkohol- eller stofmisbrug h) Andet, angiv gerne DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 14

15 9 Er du tidligere startet på en uddannelse, som du afbrød? a) Nej b) Ja en gang c) Ja to gange d) Ja tre eller flere gange Engagement i skolen formodes at påvirke den unges sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse. 9.a (Hvis ja i spørgsmål 9): Hvad var den vigtigste grund til, at du afbrød uddannelsen? a) Jeg var ikke motiveret og manglede interesse b) Jeg synes, uddannelsen var for svær c) Jeg havde problemer med de andre studerende og/ eller undervisere d) Jeg måtte afbryde pga. sygdom e) Jeg afbrød for at starte på en anden uddannelse f) Jeg afbrød på grund af manglende praktikplads g) Andet, angiv årsag Unge, der er umotiverede, eller unge, der fx har oplevet at blive holdt udenfor af sine klassekammerater, har større risiko for at afbryde deres uddannelse. 10 Hvad var dit karaktergennemsnit i folkeskolen? (Anvend den skala, der var gældende, da du blev færdig) Ny karakterskala: a) Under 4 b) 4-7 c) Over 7 d) Ved ikke e) Jeg har ikke gennemført folkeskolen Unge med lave karakterer fra folkeskolen har større sandsynlighed for at afbryde eller aldrig påbegynde en kompetencegivende uddannelse. Gammel karakterskala: a) Under 7 b) 7-9 c) Over 9 d) Ved ikke e) Jeg har ikke gennemført folkeskolen Formuleringerne og opbygningen af forberedelsesskemaets spørgsmål er testet via en brugertest. Hver testdeltager fik mulighed for at klikke sig igennem en prototype, mens de kunne kommentere på deres oplevelse. Derudover stillede teamlederen uddybende spørgsmål samtidig med, at vedkommende noterede testdeltagernes holdninger til forberedelsesskemaet og eventuelle udfordringer. Deltagerne gennemførte alle skemaet uden problemer. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 15

16 6. RESULTATER TIL DEN UNGE OG SAGSBEHANDLEREN Efter at forberedelsesskemaet er udfyldt og sendt, samles oplysningerne i en drop-down-menu, som optræder nederst på den kvittering, som den unge får efter udfyldelse af forberedelsesskemaet. Figur 11 viser, hvordan en sådan besvarelse kan se ud. Figur 11: Resultat af samtaleværktøjet samlede besvarelser DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 16

17 Efter afsendelse af skemaet får den unge en kvittering. Der er to typer kvitteringer én kvittering for dem, som modellen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate, og én for dem, der ikke er. De unge, som modellen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate på baggrund af deres karakteristika, får beskrevet, at der er meget, der tyder på, at de er klar til at starte en uddannelse. Endvidere angives de forhold, som indikerer, at de er åbenlyst uddannelsesparate og at disse forhold er relevante, fordi man har udvalgt dem ved en statistisk analyse. Kvitteringen beskriver desuden, at den unge skal søge ind på én eller flere uddannelser, mens han eller hun modtager uddannelseshjælp, samt at man i så vidt omfang som muligt skal forsørge sig selv, indtil man kommer ind på en uddannelse. Derudover beskrives det, at den unge i samarbejde med sagsbehandleren skal planlægge vejen frem til uddannelse, og at forberedelsesskemaet kan være et udgangspunkt herfor ved den første samtale i jobcenteret. Kvitteringen for de unge, som modellen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate, fremgår af figur 12.a. Figur 12.a: Resultat af visitationsstøtten kvittering til de unge, som modellen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate (Navn) DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 17

18 Af kvitteringen for alle andre grupper fremgår det, at den unge i samarbejde med sagsbehandleren skal planlægge det kommende forløb, og at oplysningerne fra forberedelsesskemaet kan være en hjælp til denne proces. Kvitteringen fremgår af figur 12.b. Figur 12.b: Resultat af visitationsstøtten kvittering til alle andre grupper (Navn) Foruden teksten på kvitteringen kan den unge gense sine egne svar på forberedelsesskemaet og de indhentede baggrundsoplysninger ved at benytte drop-down-menuerne under teksten. Baggrundsoplysningerne er foldet ud i figur 13. Figur 13: Resultat af visitationsstøtten baggrundsoplysninger på kvitteringen DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 18

19 7. VÆRKTØJETS VIDERE UDVIKLING Målsætningen er, at analysen bag værktøjet på sigt vil blive gentaget på baggrund af registerdata såvel som subjektive oplysninger om motivation fra forberedelseskemaet. Udviklingen af værktøjet til profilafklaring og de løbende forbedringer skal ske i samarbejde med kommuner, som i deres daglige arbejde kommer til at anvende værktøjet. Foruden værktøjet til uddannelseshjælp forventes der også at blive udviklet et værktøj til profilafklaring til de borgere, der søger om a-dagpenge eller kontanthjælp dvs. de borgere, der er over 30 år, er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse eller er under 30 år og berettiget til a-dagpenge. Profilafklaring for modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp forventes klar til lancering i andet halvår af ADGANG TIL BI.STAR.DK Når borgeren har været igennem forberedelsesskemaet på Jobnet, kan sagsbehandleren se de samme oplysninger som borgeren. Dette vil, som en midlertidig løsning, være muligt på Bi.star.dk. Sagsbehandleren skal for at gå på bruge et individuelt brugernavn og password. Information om adgang udsendes fra Landssupporten. Landssupporten kontaktes på tlf Figur 14.a: Startside på Bi.star.dk DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 19

20 Figur 14.b: Søgefelt på Bi.star.dk Løsningen er klargjort til integration med de kommunale sagsbehandlingssystemer, men det er kommunernes it-leverandører, der skal forestå integrationen. Derfor vil sagsbehandlerne som en midlertidig løsning kunne tilgå borgerens oplysninger gennem Bi.star.dk. Derudover er der mulighed for at trække en samlet liste med alle borgere, der har udfyldt forberedelsesskemaet, for hvert jobcenter. Derudover kan sagsbehandleren bede borgeren om at logge på Jobnet, hvor borgerens resultat og svar kan hentes hvis der er problemer med adgangen til Bi.star.dk. En sagsbehandler vil kunne se de samme oplysninger, som også en borger kan se, på kvitteringssiden svarende til figur 12.a eller 12.b. Sagsbehandleren vil således kunne se selve beskrivelsen på kvitteringen, borgerens svar på forberedelsesskemaet samt de registeroplysninger, der ligger til grund for sorteringen (alder og omfanget af tidligere modtaget kontanthjælp). 9. SPØRGSMÅL OG KONTAKT Spørgsmål og svar opdateres løbende på Angående datamininganalysen kan SAS Institute kontaktes på Angående Sharepoint-løsning og logon kan Landssupporten kontaktes på tlf Generelt angående profilafklaringsværktøjet kan Anders Bekhøj Hansen kontaktes på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 20

21 Bilag 1 Analysen bag værktøjet (Datamining) Princippet bag værktøjet er, at en række oplysninger om borgerne kan bruges til at forudsige, hvem der formodes at kunne gennemføre en uddannelse. Analysen ser derfor på, hvilke karakteristika hos unge der går igen hos dem, der gennemfører en uddannelse. For at opnå denne viden er der lavet en analyse på historiske data. Derved er det muligt at samle oplysninger om de unge, som vi ved allerede har gennemført en uddannelse. De oplysninger, der indgår i analysen, er udvalgt med udgangspunkt i den eksisterende og ret omfattende viden om de mekanismer, der har betydning for uddannelse nationalt såvel som internationalt. Med udgangspunkt i denne forskning har en følgegruppe af praktikere været med til at vurdere de oplysninger, der endte med at indgå i analysen. Analysen er således evidensbaseret og bygger på den viden, der findes på uddannelsesområdet. Den statistiske analyse datamining 4 finder, at fire forhold tilsammen er afgørende for, om en ung er åbenlyst uddannelsesparat. Det er tilfældet, hvis den unge: har en gymnasial uddannelse er yngre end 25 år har færdiggjort sin seneste uddannelse mere end to måneder forud for ansøgningen om kontanthjælp ikke tidligere har modtaget kontanthjælp Man kunne måske indvende, at dette ikke er specielt overraskende karakteristika. Men sagen er, at der er andre lige så intuitivt logiske forhold, som ikke spiller nogen stor rolle. Hvis den unge eksempelvis har den ene eller anden etniske oprindelse, er vokset op hos en enlig mor eller lignende, har disse forhold isoleret set ikke betydning for, om den pågældende gennemfører en uddannelse. Så længe de fire men afgørende karakteristika gælder (gymnasial uddannelse, yngre end 25 år, ansøgning om kontanthjælp mere end to måneder forud for endt uddannelse og ingen tidligere modtagelse af kontanthjælp), er der ikke statistisk belæg for, at de andre forhold, som indgår i analysen, er afgørende. Dataminingen er udført i samarbejde med SAS Institute. De relevante forhold udvalgt i samarbejde med følgegruppen omhandler: Køn, alder, bopæl, herkomst, forsørgerpligt, uddannelse, helbred, overførselsindkomster, civilstand, indkomst, flytninger, branche og negative livsbegivenheder m.m. 5 4 Datamining bruges ofte som fællesbetegnelse for både klassisk regression og andre statistiske metoder. 5 Ved negativ livsbegivenhed skal forstås, at personen har oplevet dødfald hos forældre, børn, ægtefælle eller søskende inden for de seneste fem år. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 21

22 Dataminingen er lavet på baggrund af registerdata for kontanthjælpsforløb, der er påbegyndt i årene , og der er i alt udført analyse på forløb. 6 For hvert af forløbene er der taget stilling til, om den pågældende efterfølgende er kommet i uddannelse inden for et år efter ansøgningen om kontanthjælp. Ved hjælp af såkaldte statistiske beslutningstræer har datamining ledt frem til de kombinationer af registervariable, der tilsammen giver størst sandsynlighed for, at man er kommet i uddannelse. Betragtes alle forløb, viser det sig, at ca. 20 pct. er kommet i uddannelse inden for ét år efter ansøgning om kontanthjælp. Figur 15: Beslutningstræ for de åbenlyst uddannelsesparate Den første sorteringsvariabel er uddannelse. Det er afgørende for kontanthjælpsmodtageren, at vedkommende har en gymnasial uddannelse, idet det gælder for 35 pct. af dem, der ender i uddannelse. Den anden variabel, som profilafklaringen afhænger af, er alder. Som det ses af figur 16, oplever 38 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, der har en gymnasial uddannelse, at de kommer i uddannelse, hvis de samtidig er under 25 år. Den tredje sorteringsvariabel er tiden siden den senest færdiggjorte uddannelse. For unge kontanthjælpsmodtagere viser det sig afgørende, at der er gået mere end to måneder, fra de afsluttede uddannelsen, til de søger kontanthjælp. Således kommer 41 pct. af de unge under 25 år med en gymnasial uddannelse i uddannelse inden for ét år, fra de har søgt kontanthjælp, såfremt de ikke kom direkte fra gymnasiet, da de søgte om kontanthjælp. 6 Personer med flere forløb i perioden indgår kun en gang i analysen, så deres karakteristika ikke tæller dobbelt. De indgår med et tilfældigt udvalgt forløb. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 22

23 Derudover har det betydning, i hvilket omfang de unge tidligere har modtaget kontanthjælp. Har den pågældende modtaget kontanthjælp inden for de seneste fem år, kommer 30 pct. i uddannelse, mens det samme gælder for 43 pct. af dem, der ikke har modtaget kontanthjælp de seneste fem år. Samlet betyder det, at de unge, som analysen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate, har en gymnasial uddannelse, er under 25 år, ikke har søgt om kontanthjælp lige efter de afsluttede deres gymnasiale uddannelse, og har ikke modtaget kontanthjælp de seneste fem år. Af denne gruppe formår 43 pct. at komme i uddannelse inden for ét år fra de søger om kontanthjælp. Det samme gælder kun for 20 pct. af alle kontanthjælpsforløbene, som tidligere beskrevet. Det er med andre ord de unge, som har netop alle de fire karakteristika, der har størst chance for at gennemføre en uddannelse i og med at 43 pct. af dem gennemfører en uddannelse. Det er derfor også unge med disse karakteristika, som profilafklaringsværktøjet udpeger. OM STATISTISKE BESLUTNINGSTRÆER Et statistisk beslutningstræ er en algoritme, der minimerer forskelle inden for en gruppe og maksimerer forskelle mellem grupper. Beslutningstræet består i, at man starter med at adskille på de parametre, der giver størst forskel mellem grupperne. Det er kombinationer af forhold, der er afgørende i beslutningstræer, og ikke de enkelte forhold særskilt. Fordelen ved at benytte et statistisk beslutningstræ frem for klassisk (logistisk) regression er, at det er enklere at forholde sig til sorteringsmekanismerne. I en klassisk regression sætter man måske 10 forskellige forklarende variabler, som hver især vægter forskelligt, ind i en prædiktion, hvorved det kan blive vanskeligt at gennemskue, hvorfor en given person fx ender som åbenlyst uddannelsesparat eller ej. Det bør i denne sammenhæng bemærkes, at dataminingen yderligere fandt, at psykiatrisk sygehuskontakt er afgørende for, om målvariablen opfyldes. Har den ellers åbenbart uddannelsesparate unge haft en psykiatrisk sygehuskontakt enten ambulant eller stationært oplever kun 16 pct. at komme i uddannelse inden for et år. Omvendt oplever 43 pct. af de unge, der ikke har haft en psykiatrisk sygehuskontakt, at de kommer i uddannelse inden for et år fra ansøgningen om kontanthjælp. Det lader dermed til, at psykiske udfordringer kan have store betydninger for unges sandsynlighed for at tage en uddannelse. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 23

24 I forberedelsesskemaet har den unge mulighed for at angive psykiske udfordringer som en forhindring i forhold til at tage en uddannelse. Dermed får sagsbehandlerne mulighed for at spørge ind til graden af borgerens psykiske udfordringer, hvis vedkommende i forberedelsesskemaet angiver at have udfordringer i forhold til at gennemføre en uddannelse. Dataminingens opdeling af unge i forskellige grupper bliver mere markant, hvis man måler på, om den unge enten er i uddannelse eller er selvforsørgende på anden vis. Om den pågældende med andre ord er i stand til at klare sig selv. Som det fremgår af tabel 1, er der i en analyse med et sådant succeskriterium 68 pct. af den udvalgte gruppen, der klarer sig selv. Til sammenligning gælder det samme for 39 pct. af alle forløbene på kontanthjælp. TABEL 1: ANDEL DER OPFYLDER SUCCESKRITERIER Pct. Unge som modellen indikerer er åbenlyst uddannelsesparate Alle ansøgere af uddannelseshjælp I uddannelse I uddannelse eller anden selvforsørgelse På længere sigt er det meningen, at andre spørgsmål fra forberedelsesskemaet vedrørende motivation mv. skal indgå i den statistiske model bag visitationsstøtten. Der er imidlertid endnu ikke statistisk grundlag herfor. DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 24

25 Bilag 2: Følgegruppe af praktikere Der er etableret en fast arbejdsgruppe med deltagere af kommuner, a-kasser og en repræsentant for uddannelsessektoren. Følgegruppen har drøftet, hvilke mulige variable der kan indgå i analysen (både registervariable og subjektive kriterier). I den forbindelse er det diskuteret, hvorvidt variablene vurderes at være de rigtige at inddrage i analysen, eller om andre variable i højere grad er relevante. Særligt i forhold til subjektive kriterier fx motivation og holdninger er praktikerne blevet inddraget i diskussionen af, hvilke der er relevante, og hvordan spørgsmål bedst stilles. DELTAGERE I FØLGEGRUPPEN A-kasse DSA NNF s a-kasse FTF-A Magistrenes a-kasse AK samvirke IAK/AAK Lederne Krifa Kommune Lyngby-Taarbæk Næstved Ballerup Holbæk Ringsted Vordingborg Gentofte København Andre Uddannelsesinstitutionen Copenhagen West DIGITAL PROFILAFKLARING FOR UNGE PÅ UDDANNELSESHJÆLP / MANUAL 25

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING

DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING DIGITAL PROFILAFKLARING PÅ JOBNET TIL KONTANTHJÆLPS- OG DAGPENGEANSØGERE VEJLEDNING INDLEDNING Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering lancerer den 1. maj 2014 et digitalt profilafklaringsværktøj til

Læs mere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere

Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Beskrivelse af opdateret profilafklaringsværktøj til uddannelseshjælpsmodtagere Nye muligheder med profilafklaringsværktøjet til unge Den 1. april 2016 er der idriftsat en opdateret version af det digitale

Læs mere

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere

Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Beskrivelse af profilafklaringsværktøjet til dagpengemodtagere Hvad er profilafklaringsværktøjet? Profilafklaringsværktøjet, som dagpengemodtagere møder i begyndelsen af deres ledighedsforløb, best af

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema

Vejledning til Profilafklaring. Forberedelsesskema Vejledning til Profilafklaring Forberedelsesskema Version: 1.0 Oprettet den 8. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 HVORNÅR OG HVORDAN VISES MULIGHEDEN FOR AT UDFYLDE ET FORBEREDELSESSKEMA?... 3 1.2

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne.

Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages i kommunerne. ORIENTERINGSSKRIVELSE Visitation - uddannelseshjælpsmodtagere 30. september 2013 Denne skrivelse har til formål at give et overblik over de nye visitationsgrupper og visitationsprocessen, som skal foretages

Læs mere

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016

Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer. SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 Arbejdet med STARs profilafklaringsværktøjer SAS netværksmøde den 13. oktober 2016 13. oktober2016 Disposition Introduktion og rammesætning Eksempel: Statistisk profilafklaringsmodel for uddannelseshjælpsmodtagere

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune

Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år. - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune Screeningsværktøj til visitation af unge under 30år - Guide til visitationssamtale og model for afgivelse af uddannelsespålæg i Struer Kommune September 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Til Byrådsservice Side 1 af 1 Svar på 10-dages forespørgsel fra Medlem af Beskæftigelsesudvalget Lene Horsbøl (V) vedrørende Uddannelseshjælp og Nyttejob SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

Læs mere

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart

uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Kontanthjælpsreformen og de unge uden uddannelse Per Rasmussen, Job- og Vækstcenter Middelfart Disposition Baggrunden for reformen Intentionen med reformen Indholdet i reformen Baggrund Udfordring 1: Flere

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner

Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Kontanthjælpsreformen og de unge, intentioner og konsekvenser for kommuner Oplæg i Brønderslev 8. oktober 2013 ved Anne-Dorte Stanstrup og Lotte Horsholt, Arbejdsmarkedsstyrelsen Disposition Baggrund for

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion

BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion BeskæftigelsesIndikatorProjektet Introduktion Indhold 1. Projektgruppe 2. Baggrund for projektet 3. Projektets målgruppe 4. Projektets formål Hvad kommer der ud af det? Tidsramme 5. Projektets indhold

Læs mere

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen

Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 492 Offentligt T A L E Udkast til tale ift. samrådet i BEU om implementeringen af kontanthjælpsreformen 25. september 2014 J.nr. 2014-0029417

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG

DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG DU ØNSKER AT MELDE DIG LEDIG Læs først nedenstående vigtige information om reglerne samt om hvad du videre skal gøre. Udfyld dernæst skemaet og returner det til receptionen. For at modtage uddannelseshjælp

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats

Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats NOTAT 2. juli 2009 Projekt Unge - godt i gang - formål og indsats J.nr. 2009-0000906 Metodeudvikling og international rekruttering/sil/ala/mni/aos Baggrund Beskæftigelsesministeren introducerede i 2007

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Øvrige uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om uddannelseshjælp,

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Spørgeskema til borgere

Spørgeskema til borgere Spørgeskema til borgere I dette spørgeskema vil du blive bedt om at svare på en række spørgsmål, der handler om din situation i forhold til at komme i arbejde. Du vil blive bedt om at vurdere din situation

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Det politiske partnerskab om beskæftigelse

Det politiske partnerskab om beskæftigelse Det politiske partnerskab om beskæftigelse Vejen workshop: Den Dynamiske Beskæftigelsesplan Søren Sønderby, KLK og Lone Englund Stjer, Arbejdsmarked og Erhverv Den 4. maj 2015 06-05-2015 1 Ramme for de

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

IPS. Individuelt planlagt job med støtte

IPS. Individuelt planlagt job med støtte IPS Individuelt planlagt job med støtte 1 Hvad er IPS: Beskæftigelsesindsats til personer med en alvorlig psykisk sygdom. IPS er udviklet i USA i starten af 90 erne og afprøvet i lang række lande. Evidensbasseret

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse

Hæmsko: 10 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse Hæmsko: 1 sociale faktorer der øger risikoen for at stå uden uddannelse AE har undersøgt en lang række sociale og faglige faktorer for at finde frem til barrierer for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne

Læs mere

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf

Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Temadrøftelse Kontanthjælpsreformen og omsætningen heraf Familie- og Socialudvalget 28. februar 2014 Disponering af oplæg 1) Ny lovgivning: baggrund, målgrupper og kategorisering (herunder gennemgang af

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk

Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Vejledning til forældre i 9. og 10. klasse. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen Styrelsen for

Læs mere

Resultatrevision 2014. Indledning

Resultatrevision 2014. Indledning Resultatrevision 2014 Resultatrevision 2014 Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen.

Indholdsfortegnelse. Nedenfor gennemgås målene og resultaterne et ad gangen. Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2. kvartal Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE

FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE FLERE KØBENHAVNERE MED IKKE-VESTLIG BAG- GRUND SKAL I JOB OG UDDANNELSE Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil halvere merledigheden for københavnere med ikke-vestlig baggrund og hjælpe flere i gang

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse

Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse Flere unge fra kontanthjælp tilgår og fastholdes i uddannelse KVANTITATIV ANALYSE 09. maj 2016 Viden og Analyse/NNI og CHF Sammenfatning Analysens hovedkonklusioner: Flere af unge mellem 25 og 29 år forlader

Læs mere

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen

Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Socialt udsatte og kontanthjælpsreformen Velfærdspolitisk Analyse Kontanthjælpsreformen trådte i kraft d. 1. januar 2014 og skal sikre, at unge på kontanthjælp får en uddannelse, og flere får mulighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter

Beskæftigelses- & UdviklingsCenter Beskæftigelses- & UdviklingsCenter STATUSRAPPORT, 1. kvartal 2014 Statusrapport, 1. kvartal 2014 Beskæftigelses- & UdviklingsCenter 2 Udarbejdet april 2014 Administrativ medarbejder Signe Thiim sith@vejenkom.dk

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet.

Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. Punkt 6. Opfølgning på visitationskategorier på ungeområdet. 2013-38360. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering opfølgningen på visitationskategorier

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse Joblog Jobloggen hjælper den arbejdsløse med at have fuldt overblik over sin jobsøgning, både den planlagte og de afsluttede samlet et sted. Det giver indblik og overblik. Jobloggen understøtter også dialogen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen?

Du har haft en samtale med dit jobcenter/anden aktør. Hvad synes du alt i alt om samtalen? N O T A T 3. april 14 Midtvejsevaluering af tilfredshedsmåling J.nr. VOA/mgj og fse Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat et pilotprojekt, der skal afdække borgernes tilfredshed med

Læs mere

NOTAT. Kulegravning af visitation af unge. Data Tabellerne nedenfor indeholder tal for modtagere af uddannelseshjælp i januar 2014.

NOTAT. Kulegravning af visitation af unge. Data Tabellerne nedenfor indeholder tal for modtagere af uddannelseshjælp i januar 2014. NOTAT Kulegravning af visitation af unge Baggrund Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Det indebærer bl.a. indførelse af en ny ydelse, "uddannelseshjælp" og et nyt visitationsgruppesystem

Læs mere

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013

Dataanalyse. Af Joanna Phermchai-Nielsen. Workshop d. 18. marts 2013 Dataanalyse Af Joanna Phermchai-Nielsen Workshop d. 18. marts 2013 Kroniske og psykiske syge borgere (1) Sygdomsgrupper: - Kroniske sygdomme: Diabetes Hjertekarsygdomme Kroniske lungesygdomme Knogleskørhed

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune

Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune Strategi for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune 21. december 2011 Beskæftigelse Projekt og udvikling 1. Indledning Den økonomiske krise rammer også de unge, der oplever at blive afskediget

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere