Jernbanen på rette spor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jernbanen på rette spor"

Transkript

1 Jernbanen på rette spor

2 Indhold Jernbanen på rette spor... Side 3 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV... Side 4 Fornyelse af sporet... Side 9 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg... Side 17 Udarbejdet af: 2

3 Jernbanen på rette spor Togdriften generelt og jernbanenettet i særdeleshed har været meget i fokus den seneste tid. Med nærværende rapport har ønsket været at skabe et overblik over den aktuelle situation, samt at fremkomme med en række realistiske bud på, hvorledes en genopretning af jernbanen kan finde sted. For at genoprette standarden på den danske jernbane kan der identificeres tre overordnede indsatsområder: - Virksomheden Banedanmark - Anbefales omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) - Sporenes tilstand - Vurderes at kunne genoprettes inden for den resterende del af trafikforliget - forudsat en ekstrabevilling på 1,3 mia. kr. - Signal- og sikringsanlæg - Anbefales udskiftet på én gang, hvilket vil kunne udløse støtte fra EU på op til 2 mia. Virksomheden Banedanmark skal effektiviseres, hvis det danske jernbanenet skal vedligeholdes optimalt. Den bedste metode hertil er en omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV). Fordelene ved en sådan omdannelse er bl.a. virksomhedens mulighed for lånefinansiering uden om finansudvalget, især set i forhold til den nuværende konstruktion, ligesom det forventes, at Banedanmark SOV vil kunne opnå en mere handlekraftig og entydig ledelse med en ændret ledelsesstruktur. Sporets tilstand er for dårlig og der er brug for en ekstrabevilling på næsten 1,3 mia. kr., hvis sporet skal genoprettes. Den samlede gennemsnitsalder er blevet for høj i forhold til det anbefalede. Derfor er udskiftningsniveau og den forventede positive effekt på gennemsnitsalderen blevet undersøgt. Det vurderes, at det med fornuftig planlægning og en optimal udnyttelse af Banedanmarks kapacitet kan lade sig gøre at genoprette sporets tilstand inden for den resterende del af trafikforligsperioden, hvis midlerne afsættes. Signal- og sikringsanlægene i Danmark lider under alder og kompatibilitetsproblemer, idet der er tale om et system, som er bygget op over flere generationer. Effekten af en total udskiftning af det gamle system til et nyt ensartet signal- og sikringsanlæg kan ikke undervurderes og vil medføre bedre regularitet til fordel for kunderne, større sikkerhed i afviklingen af jernbanetrafikken og besparelser på vedligehold og drift. I sidste del af dette materiale ses der på udgiften ved en total udskiftning set i forhold til en løbende vedligeholdelse af det gamle anlæg. Ligeledes ses økonomien i lyset af de store EU tilskud, det forventes at kunne få, hvis Danmark indfører det nye fælles Europæiske Signalsystem ETCS. Her vil kunne spares næsten 2 mia. kr. 3

4 Banedanmark som Selvstændig Offentlig Virksomhed - SOV En tilpasning af Banedanmark til et liberaliseret jernbanemarked bør ske gennem en omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed (SOV) - i princippet drevet efter reglerne i aktieselskabsloven i lighed med fx DSB. Banedanmark skal som kerneområder have: - Ejerskab og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen - Koordinering af trafikken på jernbanenettet - Specifikation og indkøb af materiel til jernbanenettets drift og udvikling Banedanmark skal desuden fortsat have sin egen entrepriseafdeling til at udføre vedligeholdelses- og anlægsopgaver i konkurrence med andre entreprenører. Begrundelse: - Der kan opnås en klar kompetencefordeling mellem ejer, bestyrelse og direktion - Banedanmarks spidskompetencer bevares og styrkes til fordel for hele det danske baneområde - Omdannelsen af Banedanmark til en SOV vil skabe den fornødne ro for virksomheden og medarbejderne, således at Banedanmark vil blive værdiskabende for det danske samfund - Anlægsopgaver i fremtiden kan finansieres gennem optagelse af lån og ikke, som nu, direkte via projekter på finansloven - Statens fortsatte ejerskab af Entreprise, vil sikre en hurtig reaktion ved behov for reparation af akutte fejl og mangler ved sporet 4

5 Argumentation: Med den nuværende styreform med en rådgivende bestyrelse, der end ikke har ansvaret for ansættelse af direktøren, er det svært at få en effektiv og entydig ledelse i selskabet til gavn for den langsigtede planlægning og effektivitet. Det må være ejeren - transportministeren, der på grundlag af bestyrelsens strategi- og handlingsplan fastlægger de økonomiske rammer for Banedanmarks aktiviteter, hvorefter det er bestyrelsens opgave sammen med direktionen at realisere de vedtagne aktiviteter inden for de økonomiske rammer. Etableringen af Banedanmark som et SOV medfører blandt andet, at anlægsopgaver kan finansieres gennem låneoptagelse, der afvikles over anlæggets levetid. Herved opnås, at opgaverne kan gennemføres hurtigt, samtidig med at afskrivning og forrentning udjævnes over en årrække. Ved at beholde Entreprise som en del af Banedanmark kan man bedre sikre sig mod langvarige hastighedsnedsættelser, idet entrepriseafdelingen har mulighed for at rykke ud med nødvendigt materiel og mandskab til en hurtig genoprettelse af de berørte strækninger. En mulighed, som private entreprenører kun i meget begrænset omfang vil have, hvis deres mandskab og materiel er i brug til andre opgaver. Politiske aspekter Åbningen af jernbanenettet har efterfølgende vist, at der er plads til flere operatører på det danske jernbanenet, og DSB har som selvstændig offentlig virksomhed løftet opgaven på fornem vis. Jernbanenettet trænger til gengæld stadig til et løft. En effektivisering af Banedanmark med ny ledelsesform gennem omdannelse til en selvstændig offentlig virksomhed kan være den udløsende faktor i arbejdet med at gøre jernbanen i Danmark til en af Europas mest moderne og veldrevne, både hvad angår infrastrukturen og togoperatøropgaverne. Rammerne Nedenstående er en oversigt over de punkter, der umiddelbart kræves klarhed over i forbindelse med omdannelsen af Banedanmark til en SOV. Disse punkter skal også inkluderes i det lovgivningsgrundlag, der skal forhandles på plads inden en sådan omdannelse. Lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB kan danne udgangspunkt for den lovgivning, der er nødvendig for at kunne omdanne Banedanmark efter samme model, som med succes er anvendt på DSB. 5

6 Etablering, formål og ledelse: - Etableringsdato samt de nærmere bestemmelser omkring Statsvirksomheden Banedanmarks overdragelse af aktiver og passiver til Banedanmark SOV skal fastlægges - Virksomhedens formue skal holdes adskilt fra staten, og virksomheden skal selv disponere over anlægs- og driftsmidler inden for de til enhver tid fastlagte rammer i lovgivning og vedtægter - Virksomhedens formål skal relateres til allerede gældende lovgivning på Jernbaneområdet, her tænkes især på Lov om jernbanevirksomhed mv. - Ledelsens sammensætning og kompetencer skal klarlægges i forhold til Transport- og Energiministeriet og Lov om aktieselskaber. Medarbejderrepræsentanter udpeges ligeledes i henhold til bestemmelserne i Lov om aktieselskaber - Længerevarende kontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og Banedanmark, som herved sikres blandt andet en fornuftig planlægningshorisont Regnskabsmæssige forhold, investeringsbeslutninger og optagelse af lån: - De nærmere regler for årsregnskab mv. tilpasses de gældende regler på området. Her tænkes på Lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab mv. samt de bestemmelser, der vedrører aktieselskaber og statslige aktieselskaber, som de fremgår af Lov om aktieselskaber - De nærmere beløbsgrænser for investeringer og lån skal fastlægges. Investeringer, der overskrider dette beløb, forelægges Folketingets Finansudvalg til godkendelse Personalemæssige forhold: - Det forudsættes, at Banedanmarks medarbejdere, overenskomstansatte såvel som tjenestemænd, overgår til den nye virksomhed - Tjenestemænd i Banedanmark SOV skal stadig være omfattet af tjenestemandsloven, men Banedanmark SOV kan bemyndiges til at træffe afgørelser, der efter tjenestemandsloven henhører under ministeren, dog ikke i sager om afsked efter tjenestemandslovens 26 - Virksomheden Banedanmark SOV skal kunne indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn- og andre ansættelsesvilkår for ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere - Banedanmark SOV bør i relation til dagpenge ved sygdom eller fødsel samt i relation til Arbejdsmarkedets Tillægspension sidestilles med private arbejdsgivere 6

7 Budget og regnskab Det forudsættes som nævnt, at Banedanmark SOV skal drives efter bestemmelserne i aktieselskabsloven og årsregnskabsloven som fx DSB. Det betyder blandt andet, at der med udgangspunkt i virksomhedens anlægsaktiver skal udarbejdes en åbningsbalance, som igen vil danne grundlag for stillingtagen til lånemuligheder og -betingelser. Der skal opstilles årlige driftsbudgetter/-regnskaber baseret på indtægter fra: - Kanaltildeling til togoperatører - Andre ydelser, der sælges til togoperatører mv. - Kontrakt med transportministeriet Og udgifter til: - Drift - Vedligeholdelse - Anlæg - forrentning og afskrivning - Kontrakt med A/S Storebælt og Øresundskonsortiet Banedanmark SOV forudsættes finansieret gennem årlige beløb fastsat ved kontrakt med Transport- og Energiministeriet på grundlag af en aftalt vedligeholdelses-, fornyelses- og anlægsplan. Finansiering af større anlægs- og fornyelsesopgaver gennem lånefinansiering vil medføre, at de årlige bevillinger på finansloven, til Transport- og Energiministeriets kontraktudgift, kan udjævnes. 7

8 Lånefinansiering Fornyelse og vedligeholdelse af den danske jernbaneinfrastruktur vil altid være et statsligt anliggende, idet det vil være umuligt at finansiere infrastrukturen gennem afgifter fra brugerne. Det må således konkluderes, at finansieringen af den danske jernbaneinfrastruktur, og dermed af Banedanmark i en ny form, vil være en offentlig opgave, der skal løses gennem kontrakt mellem Transport- og Energiministeriet og Banedanmark SOV på grundlag af langsigtede planer, anlæg, fornyelse og vedligeholdelse vedtaget af politikerne. Gennem omdannelse af Banedanmark til en SOV vil det være muligt at lånefinansiere større fornyelses- og anlægsopgaver og således få en mere stabil udvikling af bevillingerne på finansloven, samtidig med at der kan sikres en mere langsigtet planlægning af fornyelses- og anlægsarbejdet på jernbaneinfrastrukturen fra Banedanmarks side. Banedanmarks råderum bliver udvidet, således at virksomheden hurtigere vil kunne optimere og forbedre jernbanenettet og dermed gøre den vare, som Banedanmark tilbyder, nemlig adgangen til det danske jernbanenet, eftertragtet og pålidelig. Banedanmarks erklærede mål om at skabe og drive Europas mest moderne jernbane med høj sikkerhed, effektivitet og regularitet kan blive en realitet, hvis de direkte bånd til finansloven kappes. Banedanmark SOV s råderum vil ikke længere udelukkende være bundet til politiske forlig, men kan i stedet følge de frie markedskræfter og dermed være med til at styre jernbanenettet mod en fremadrettet udvikling. 8

9 Fornyelse af sporet De mange skriverier i danske aviser hen over sommeren, for ikke at nævne passagerernes genvordigheder, har gjort det tydeligt for enhver, at det danske skinnenet ikke lever op til de krav, man med rimelighed kan stille til en velfungerende infrastruktur. Nærværende rapport beskæftiger sig alene med den del af jernbaneinfrastrukturen, som forvaltes af Banedanmark. Banedanmark har flere gange pointeret, at en gennemsnitsalder på 20 år for sporene er ønskeligt. Sammenlignet med normen i de øvrige Europæiske lande forekommer dette rimeligt. I det følgende redegøres der for prisniveau ved udskiftning af spor og den tilsigtede effekt i form af faldende gennemsnitsalder. Der opstilles en række scenarier for sporets genopretning med det formål at få opstillet en optimal model, der dels udnytter Banedanmarks kapacitet og dels får bragt sporet tilbage til den anbefalede gennemsnitsalder på forholdsvis kort tid. Gennemførelsen af en sådan model vil kræve en merbevilling, og der gøres derfor også rede for det forventede bevillingsbehov. Sporombygning: Ud fra tilgængeligt udbudsmateriale kan det beregnes, at prisen på udskiftning af 1 km spor er ca. 2,2 mio. Hertil kommer ballastrensning, som koster ca kr. pr. km. Man regner med, at i gennemsnit skal ca. halvdelen af sporet ballastrenses. Sammenlignes med tidligere behov, kan man regne med, at der skal skiftes i gennemsnit 30 sporskifter pr. 100 km spor. Sporskifter koster ifølge tilgængeligt udbudsmateriale ca. 3 mio. kr. stykket. Det vil sige, at gennemsnitsprisen for 1 km spor bliver ca. 3,6 mio. pr. km. ekskl. projektering, udbud, tilsyn og administration. Projektering, udbud, tilsyn og administration bør under ingen omstændigheder beløbe sig til mere end 30% af anlægsudgiften, hvilket giver en gennemsnitspris på udskiftning på ca.: 4,7 mio. pr. km. Altså en totalpris på udskiftning på ca. 470 mio. pr. år ved et tempo på 100 km. pr. år. Prisen for udskiftning af 1 km spor: Skinner og sveller: 2,2 mio. 50% ballastrensning: 0,5 mio. Sporskifter: Administration mm. Pris pr. km spor ca.: 0.9 mio. 1,1 mio. 4,7 mio. 9

10 Sporets gennemsnitsalder Det danske skinnenet har en samlet sporlængde på ca km. I rammeaftalen for var der til udskiftning afsat knap 1,3 mia. Som situationen er nu, ombygger Banedanmark ca. 100 km spor om året - ifølge deres årsrapport dog 150 km i Offentliggjorte beregninger har vist, at sporets gennemsnitsalder som et resultat af det nuværende tempo vil være steget fra de nuværende 29,2 til 30,5 i Ifølge nedenstående beregninger og ræsonnement vurderes det, at gennemsnitsalderen kan nedbringes hurtigere, end det hidtil har været antaget. I dag er der 3362 km spor (ekskl. side- og havnespor) med en gennemsnitsalder på 28 år (de 29,2 er gennemsnitsalderen for hele spornettet). Når gennemsnitsalderen således er 28 år, og da der hvert år udskiftes spor, er de yngste spor således ml. 0 og 1 år gamle. Hvis man antager, at sporets alder er ligeligt fordelt, er de ældste spor således 56 år gamle, og der antages her en ligelig fordeling af spor med alle aldre derimellem: Km spor fordelt på alder: 3362:56 = 60 km pr. år 10

11 Der er altså gennemsnitligt 60 km spor på 0 år, 60 km spor på 1 år osv. Man kan vælge at udskifte disse spor på flere måder. De følgende modeller er alle udregnet med udgangspunkt i ovenstående antagelse, at sporets alder er jævnt fordelt over 56 år med en gennemsnitsalder på 28. Model A: Udskiftningen fordeles jævnt over spor af alle aldre På 10 år udskiftes 1000 km spor. Efter 10 år vil der være 1000 km spor med en gennemsnitsalder på 5 år. De resterende 2362 km påvirkes ikke af udskiftningen, men da der er gået 10 år med udskiftninger, vil gennemsnitsalderen være steget fra 28 til 38 år. Sporets samlede gennemsnitsalder efter 10 år med udskiftning af gennemsnitligt lige så mange nye som gamle spor vil derfor være: (38x x1000) / 3362 = 28,2 år Med denne beregningsmodel vil gennemsnitsalderen på sporene stige med 0,2 år over 10 år ved et konstant udskiftningsniveau på 100 km pr. år, hvilket er lavere end den stigning, der hidtil har været meldt ud. Der er i denne beregningsmodel udskiftet lige så mange nye spor som gamle. Med omhyggelig planlægning er det imidlertid muligt at sørge for, at størstedelen af de spor der skiftes hører til i den ældre og mest trængende del. Model B: De ældste spor udskiftes først På 10 år udskiftes 1000 km spor. Sporene udskiftes konsekvent, så de ældste spor altid ombygges først. Da der antages at være 60 km spor på 56 år, 60 km spor på 55 år etc. vil alle spor med en alder mellem 40 og 56 år således blive udskiftet. Efter 10 år vil der være 1000 km spor med en gennemsnitsalder på 5 år. De resterende 2362 km vil være år, idet disse spors gennemsnitsalder dels bliver positivt påvirket af udskiftningerne, men samtidig vil vokse med 10 år i løbet af ombygningsperioden. Sporets samlede gennemsnitsalder efter 10 år vil derfor være: (30x x1000) / 3362 = 22,6 år Denne metode kan imidlertid ikke gennemføres i praksis, da der altid vil være sporstykker med en yngre gennemsnitsalder end resten på de ældre strækninger, og det vil ikke være omkostningsmæssigt forsvarligt at springe disse stykker over. En realistisk tilgang til problematikken omkring at udskifte de ældste spor først fremgår af nedenstående beregningsmodel. 11

12 Model C: Den ældste halvdel af sporene udskiftes først Deler man sporet op i en ung og en gammel halvdel, vil man have 2 x 1681 km spor, hvor den yngste del vil have en gennemsnitsalder på 14 år og den ældste del vil have en gennemsnitsalder på 42 år. På 10 år udskiftes 1000 km spor. Udskifter man sporene således, at udskiftningen foregår på den ældste halvdel af sporet, vil man efter 10 år have 1000 km spor med en gennemsnitsalder på 5 år. De resterende 681 km ikke-udskiftet spor i den ældste halvdel, vil have en gennemsnitsalder på = 52 år, mens den yngste halvdel af sporet på 1681 km vil have en gennemsnitsalder på = 24 år. Sporets samlede gennemsnitsalder vil være: (24x x x1000) / 3362 = 24 år Ved at sørge for at udskifte den ældste halvdel af sporene først, vil det være muligt at påvirke gennemsnitsalderen i positiv retning. Denne model er også den mest realistiske i forhold til de reelle muligheder for planlægning af arbejdet, og er derfor den beregningsmodel, der ligger til grund for det følgende. Den ønskede gennemsnitsalder Spørgsmålet er, hvor hurtigt man ønsker at nå en given gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen efter 10 år ved et udskiftningsniveau på 100 km/år er, som det fremgår af ovenstående: 24 år. Gennemsnitsalderen efter 10 år ved et udskiftningsniveau på 125 km/år: (24x x x1250) / 3362 = 20,5 år Gennemsnitsalder efter 10 år ved et udskiftningsniveau på 150 km/år: (24x x x1500) / 3362 = 17 år Gennemsnitsalder efter 8 år ved et udskiftningsniveau på 150 km/år: (24x x x1200) / 3362 = 20,9 år Den ønskede gennemsnitsalder på 20 år på det danske spornet kan altså næsten nås på 10 år med et udskiftningsniveau på 125 km/år eller 8 år med et udskiftningsniveau på 150 km/år. Der bør regnes med et udskiftningsniveau på 150 km/år, da dette vil være den mest optimale løsning set i forhold til rammerne for det allerede eksisterende trafikforlig. 12

13 Udgiften for at udskifte 150 km spor om året vil i henhold til den km pris på ca. 4,7 mio., der fremgår af første side, være ca. 700 mio./år. Den konkrete situation: Der var i 2004 afsat ca. 1,5 mia. kr. til fornyelse og vedligehold af den samlede jernbaneinfrastruktur. Dette beløb deltes mellem fornyelse og vedligehold med 1 mia. til fornyelse og resten til vedligehold. Af den ene mia. afsat til fornyelse gik ca. 725 mio. til sporet. Ifølge Banedanmarks årsrapport fra 2004 (s 51), udskiftede man ca. 150 km spor samt 40 sporskifter. Det afsatte beløb og de resulterende udskiftninger skal ses i lyset af at Banedanmark i 2004 modtog en ekstrabevilling på ca. 360 mio kan derfor ikke ses som et typisk år, hvad angår udskiftningsniveau og forbrug. Det reelle udgiftsbehov: Hvis det forudsættes, at der ombygges 150 km spor pr. år, som er Banedanmarks maksimale kapacitet, vil den ønskede gennemsnitsalder på 20 år kunne nås på 8 år, hvis man anvender ovenstående betragtninger, og lader udskiftningen foregå på den ældste halvdel af sporet. Når denne gennemsnitsalder er nået vurderes det, at et udskiftningsniveau på 100 km/år fremover vil kunne opretholde en gennemsnitsalder på 20 år. Udgift over 8 år, når gennemsnitsalderen skal genoprettes. Ca. 8 x 705 mio.: mio. Efterfølgende årlig udgift, når gennemsnitsalderen skal opretholdes: 470 mio. Udgift i den resterende del af forligsperioden (9 år) inkl. genopretning: mio. I trafikaftalen er der gennemsnitligt afsat 536 mio. kr. pr år til fornyelse. Dette betyder en totalbevilling til udskiftning i perioden på ca.: mio. 13

14 Det giver et bevillingsbehov til fornyelse på ca.: mio. Svarende til en ekstrabevilling på i gennemsnit 160 mio./år i de 8 år, som genopretningen vil tage. Fordelingen af sporombygning på baneklasser: Banedanmark har opdelt de 4300 km spor i baneklasser afhængig af den trafik, de udsættes for. Baneklasserne er: Hovedbaner, S-banen, regionalbaner, lokalbaner samt side- og havnespor. Sporene kan i gennemsnit holde til en belastning på 500 mio. tons. Belastes sporene yderligere, stiger risikoen for træthedsbrud. På S-banen og hovedsporene, hvor trafikken er størst, nås dette belastningsloft betydeligt hurtigere end på resten af sporene, hvorfor disse spors gennemsnitsalder skal være lavere end for andre baneklasser. De anbefalede gennemsnitsaldre nedenfor er fremkommet på baggrund af en vurdering af trafikken på de enkelte baneklasser. Side- og havnespor er ikke medtaget, da disse spor har en meget lang levetid og kun i sjældne tilfælde udskiftes. Hovedbaner: 1431 km spor. Gennemsnitsalderen er 25 år. Den anbefalede gennemsnitsalder er 17 år. Sporenes alder antages fordelt ligeligt fra 0-50 år med et ønske om at nedbringe disse tal til Når den anbefalede gennemsnitsalder er nået, skal der efterfølgende ombygges 42 km/år, for at vedligeholde gennemsnitsalderen på hovedbanen. Da al anden trafik er afhængig af en effektiv trafik fra hovedbanerne foreslås den ombygget på 5 år til en gennemsnitsalder på 17 år. Dvs. at der skal ombygges 90 km/år i 5 år og derefter anbefales det at holde et niveau på 42 km/år. S-banen: 356 km spor. Gennemsnitsalderen er 24 år. Den anbefalede gennemsnitsalder er 16 år. Sporenes alder antages fordelt ligeligt fra 0-48 år med et ønske om at nedbringe disse tal til Når den anbefalede gennemsnitsalder er nået, skal der efterfølgende ombygges 12 km/år, for at vedligeholde gennemsnitsalderen på s-banen. S-banen er den mest sårbare af alle baneklasser og er storleverandør af nærtrafikken i hovedstadsområdet. Derfor foreslås S-banen ombygget indenfor 5 år til en gennemsnitsalder på 16 år. Dvs. at der skal ombygges 25 km/år i 5 år og derefter anbefales det at holde et niveau på 12 km/år. 14

15 Regionalbaner: 771 km spor. Gennemsnitsalderen er 31 år. Den anbefalede gennemsnitsalder er 22 år. Sporenes alder antages fordelt ligeligt fra 0-62 år med et ønske om at nedbringe disse tal til Når den anbefalede gennemsnitsalder er nået, skal der efterfølgende ombygges 18 km/år, for at vedligeholde gennemsnitsalderen på regionalbanerne. Det foreslås, at regionalbanerne ombygges med 20 km pr. år i de første 5 år, hvorefter gennemsnitsalderen er nede på 29,5 år. Herefter anbefales det, at der de næste to år ombygges 70 km/år samt 18 km det sidste år af 8 års planen. Hermed vil man have nået den ønskede gennemsnitsalder på regionalbanerne. Lokalbaner, godsbaner og restbaner: 804 km spor. Gennemsnitsalderen er 32 år. Den anbefalede gennemsnitsalder er 26 år. Sporenes alder antages fordelt ligeligt fra 0-64 år med et ønske om at nedbringe disse tal til Når den anbefalede gennemsnitsalder er nået, skal der efterfølgende ombygges 15 km/år, for at vedligeholde gennemsnitsalderen på lokalbaner, godsbaner og restbaner. Det foreslås, at lokalbaner, godsbaner og restbaner ombygges med 15 km pr. år i de første 5 år, hvorefter gennemsnitsalderen holdes på 32 år. Herefter anbefales det, at der de næste to år ombygges 26 km/år samt 78 km det sidste år af 8 års planen. Hermed vil man have nået en gennemsnitsalder på disse baner på 27 år. Nedenstående udskiftningsplan vil kunne effektueres fra Udskiftningen, og dermed genoprettelsen af sporet, vil være afsluttet med udgangen af det nuværende trafikforlig i * Når sporets gennemsnitsalder er genoprettet, kan et udskiftningsniveau på 87 km/år præcist opretholde den aktuelle gennemsnitsalder. Efter den ovenfor skitserede 8 års periode anbefales det at holde et udskiftningsniveau på 100 km/år, dels for at bibeholde den optimale gennemsnitsalder og samtidig sikre sporet mod år, hvor udskiftningsniveauet ikke kan holdes. 15

16 16

17 Fornyelse af signal- og sikringsanlæg I henhold til Banedanmarks egne undersøgelse udgør det gamle og nedslidte signal- og sikringsanlæg en alvorlig hindring for, at Banedanmark kan opfylde sine forpligtigelser i henhold til trafikaftalen mht. regularitet og kapacitet. Denne situation vil over tid blive kraftigt forværret til skade for den offentlige trafik, idet der er stigende vanskeligheder med at fremskaffe folk med de rette kvalifikationer til reparation af de ældste anlæg, samtidig med at det er vanskeligt at fremskaffe de nødvendige reservedele. Denne udvikling vil medføre længerevarende og dyrere reparationer ved nedbrud på de gamle anlæg til skade for regulariteten og kapacitetsudnyttelsen på jernbanenettet. En hurtig fornyelse af signal- og sikringsanlæggene vil medføre en reduktion i udgifterne til den løbende vedligeholdelse af de gamle, slidte anlæg, og sikre en kontinuerlig kapacitetsudnyttelse af jernbanenettet, noget som ikke er uvæsentligt, hvis IC4 togenes potentiale skal udnyttes. Et kvalitetsløft af infrastrukturen på det danske jernbanenet vil på den måde afstedkomme flere positive følgevirkninger: - Kapaciteten kan udnyttes fuldt ud, og der sikres en bedre udnyttelse af IC4 togene - Højere tilfredshed blandt brugerne - Besparelser på de løbende udgifter til vedligeholdelse af gamle anlæg - Større driftssikkerhed og dermed øget præcision i afviklingen af jernbanetrafikken, hvilket vil styrke jernbanens konkurrenceevne - Øget sikkerhed på hele det danske jernbanenet - Ensartede systemer på hele jernbanenettet - Øgede indtægter til togoperatørerne Omkostningerne til en total fornyelse af signal- og sikringsanlæg vil efter de foreliggende oplysninger koste omkring 8 mia. kr. og vil medføre en umiddelbar omkostningsforøgelse for Banedanmark. Beregning af omkostningsforøgelsen ved fornyelse af hele signal- og sikringsanlæggene: Forudsætninger: Anlægsinvestering: 8 mia. kr. Anlægsperiode: Afskrivningsperiode: Rente: 8 år. 20 år 4 pct. p.a. Afdrag er lig afskrivninger Renter betales løbende 17

18 Under ovennævnte forudsætninger vil lånebehovet blive på maksimalt 6,2 mia. kr. i år 8, hvor investeringerne er gennemført. De årlige driftsomkostninger (afskrivninger + renter) vil stige frem til år 8, hvor de vil toppe med 664 mio. kr. Herefter vil de være faldende frem til år 27, hvor de sidste afskrivninger foretages, jf. kurverne på skemaet nedenfor. En fornyelse af signal- og sikringsanlægget på hele den danske baneinfrastruktur vil medføre større sikkerhed i afviklingen af jernbanetrafikken, bedre regularitet til fordel for kunderne og besparelser på vedligehold og drift ud over afskrivning og forrentning. Med hensyn til en udskiftning af signal- og sikringsanlæg kan det tilføjes, at også EU er opmærksom på de gamle slidte anlæg, og man har således fra EU s side givet tilsagn om at støtte en udskiftning med op til 20% af anlægsomkostningerne. Såfremt EU yder et tilskud på 20 pct. af anlægsinvesteringerne reduceres lånebehovet til knap 5 mia. kr. og den maksimale årlige omkostning (i år 8) til ca. 530 mio. kr., jf. kurverne på skemaet nedenfor. 18

19 Der kan ikke herske tvivl om, at der er store samfundsøkonomiske fordele ved en total og relativ hurtig udskiftning af signal- og sikringsanlæggene i Danmark, idet det vil medføre en mere effektiv transport på de danske baner til gavn for kunder, der vil få reduceret den gennemsnitlige rejsetid. Samtidig vil der ved fjernelse af forsinkelserne på grund af nedbrud i de gamle signal- og sikringsanlæg kunne opnås en mere positiv indstilling til offentlig transport, hvilket vil kunne forøge passagertallet og godsmængden og dermed forbedre økonomien hos togoperatørerne, samtidig med at belastningen på vejnettet reduceres. Der vil også, som nævnt, blive tale om direkte besparelser i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, hvilket vil reducere de direkte omkostninger. Gennem en lånefinansiering af anlægsudgifterne kan disse driftsmæssigt fordeles ud over den forventede levetid på anlægget, her sat til 20 år, således at de direkte omkostninger til investeringen afspejles i driften over anlæggenes levetid. 19

20

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed

Banedanmark. selvstændig offentlig virksomhed Omdannelse af Banedanmark til en selvstændig offentlig virksomhed Udarbejdet af: Dansk Jernbaneforbund Dansk Metal 3F Rapportens indhold Indledning... 3 Det bedste valg... 4 Politiske aspekter... 5 - Rammerne...

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Virtualisering og data på banen

Virtualisering og data på banen Virtualisering og data på banen EMC Forum 18. november 2009 Præsenteret af CIO, Kenneth Lau Rentius, Banedanmark Virtualisering og data på banen Keynote Præsentation Server virtualisering Backup og arkivering

Læs mere

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE

TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE 1. november 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 Resumé: TRAFIKFORLIG: FORTSAT MEST TIL VEJENE Trafikforliget giver 700 mill.kr. ekstra til vejene pr. år mod kun knap 590 mill.kr. til jernbanen.

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Trafikdage på Aalborg Universitet 27.08.2012 Præsenteret af Julie Baagø og Didde Mohr Morberg Fokus i oplægget Den eksisterende jernbaneinfrastruktur

Læs mere

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014

Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann. Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Resultatet af Lokalbanens fokus på kunderne v/ adm. direktør Rösli Gisselmann Den Danske Banekonference 14. maj 2014 Lokalbanen hvem er vi? Offentligt ejet aktieselskab Operatør og infrastrukturejer/-forvalter

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Regionaltog i Nordjylland

Regionaltog i Nordjylland 1 Regionaltog i Nordjylland Banebranchen 5. maj Fremtidens passagertrafik Svend Tøfting Region Nordjylland LIDT HISTORIE 2 2000 Nordjyllands amt overtager Skagens- og Hirtshalsbanen 3 Juni 2004 Nye skinner

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll

CSM i praksis. Erfaringer med CSM Risikoledelse. 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Erfaringer med CSM Risikoledelse 14.05.2014 Banedanmark og Rambøll CSM i praksis Sessionens indhold Forordningen Fælles sikkerhedsmetode for risikoevaluering og vurdering (CSM RA) trådte

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem

IK Frem Motionscenter Suldrup. Arena Rebild / Stensbohallen. udlejer til IK Frem IK Frem Motionscenter Suldrup Arena Rebild / Stensbohallen udlejer til IK Frem Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. udvidelse af Stensbohallen... 4 3. Lejekontrakt med IK Frem, Sønderup Suldrup Idrætsforening...

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12

IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 12 Koncessionsaftaler REFERENCER: Begrebsramme for udarbejdelse og præsentation af årsregnskaber IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen

Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Forslag om renoveringsarbejder mv. hos Gårdlauget Sydkarreen Generelt om forslag: Gårdanlægget Sydkarreen er etableret ved gårdsaneringsprojekt, afsluttet i 1983. Gårdlauget er selvadministrerende og driver

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Signalprogrammet beslutningsoplæg. December 2008

Signalprogrammet beslutningsoplæg. December 2008 Signalprogrammet beslutningsoplæg, december 2008 Signalprogrammet beslutningsoplæg December 2008 Indhold 1 Resumé, s. 5 2 Introduktion til beslutningsgrundlaget, s. 19 3 Introduktion til signalsystemer,

Læs mere

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S Side 1 af 7 Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S LOV nr 551 af 06/06/2007 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund

SAMMENFATNINGSNOTAT. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland. Baggrund SAMMENFATNINGSNOTAT Dato J. nr. Undersøgelse af samdrift i togtrafikken på Sjælland Baggrund Der er mellem Region Sjælland og Transportministeriet aftalt en undersøgelse af eventuelle samdriftsmuligheder

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2012/13 Tid: Tirsdag den 21. august 2012 kl. 18 00-20 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Søren Hartmann Lars Fischer,

Læs mere

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller:

Lad os først se på selve resultatet af de to udbudsrunder. Det har jeg prøvet at vise i to tabeller: Licitation af bustrafikken - danske erfaringer v/ Niels Mortensen, Amtsrådsforeningen Fra 1979 til 1994 brugte trafikselskaberne uden for HT en standardkontrakt som grundlag for aftaler med de vognmænd

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra Region Midtjylland. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. november 2008 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Overtagelse af Center for Syn og Kommunikation (Århus afd.) fra

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 106 Offentligt Aktstykke nr. 106 Folketinget 2012-13 106 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 21. maj 2013. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere